Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫وبسایت مجهز به سیستم مدیریت محتوا برای هتل ها‬
                                   ‫...
‫ایممن سممایت مخص موص هت مل ه ما و ب مه ص مورت چن مد زبان مه و ب ما بهره گیری از امکانات خاصممی همچون‬
          ...
‫•موتورهای جسمتجو در اینترنمت بمه طور رایگان، اشخاصمی کمه خدمات مشابمه خدمات شمما را‬

                  ...
‫•جستجو در محتوا سايت به دليل رعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد سريع و‬

       ‫كارا است. و از يك مكاني...
‫سایت سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدید ترین متد های روانشناسی رنگ، چیدمان‬

‫عناصر و گنجاندن بعضی عناصر جذاب، تا حد...
‫مهمی وجود دارد که مسافران قبل از سفر می توانند با استفاده از سیستمهای پرداخت داخل‬

‫کشور و یا سیستمهای خارج از کشور اتاق...
‫•آگهی استخدام: آگهی مربوط به جذب نیرو و شرایط آنرا مستقیما از طریق وبسایت خودتان‬

                   ...
‫•کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو عنصر مهم مجهز است:‬


‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسمال تصماویر و فایمل هما را ب...
‫‪Database: Ms Access / Ms SQL Server‬‬

‫‪Hosting: 100 MB Free‬‬

‫‪Domain Name: a Free Domain for 1 year‬‬

‫‪A Free Log...
‫سیستم مدیریت وب سایت هتلها توسط شرکت ‪ ‘RED V‬و دفتر تجارت الکترونیک ولقان حسینی طراحی و‬

               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About Hotel Cms

865 views

Published on

 • Be the first to comment

About Hotel Cms

 1. 1. ‫وبسایت مجهز به سیستم مدیریت محتوا برای هتل ها‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهد که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنی و برنامه نويسی به مديريت محتوای وب سايت خود بپردازند. علوه بر ايجاد ونگهداري سايت، کنترل‬ ‫گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايمش از بخشهاي اسماسي سميستم مديريمت محتواي وب سمايت ممي‬ ‫باشد.‬ ‫مصارف:‬ ‫1‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 2. 2. ‫ایممن سممایت مخص موص هت مل ه ما و ب مه ص مورت چن مد زبان مه و ب ما بهره گیری از امکانات خاصممی همچون‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫رزرواسیون آنلین سازگار با دو سیستم پرداخت اینترنتی ایران و اروپا طراحی شده که کارایی سایت را‬ ‫بسیار بیشتر می کند.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫داشتن یک وبسایت به صاحبان یک هتل امکان انتشار رایگان تاریخچه هتل، امکانات و افتخارات و ... را‬ ‫در قالب يک کاتالوگ جامع ايجاد می دهد با اين تفاوت که بر خلف کاتالوگ های عادی نيازی به چاپ و‬ ‫توزيع اين کاتالوگ نخواهد بود و به سهولت و در کمترين زمان با کمترین هزینه ممکن برای کليه افرادی‬ ‫که به اينترنت متصل هستند، قابل دسترس خواهد بود. در ضمن افراد با ديدن وب سايت و در صورت نياز‬ ‫برای دريافت اطلعات بيشتر می توانند از طريق اينترنت و با ارسال نامه ارتباط برقرار کنند.‬ ‫وب سایت شما می تواند بزرگترین ابزار تبلیغاتی، عرضه خدمات و معرفی شما به مشتریان باشد. ایجاد‬ ‫وب سایت متناسب با فعالیتهای شما می تواند مزایای زیادی برای شما در پی داشته باشد :‬ ‫•مشخصمات خدمات شمما بمه سمهولت قابمل دسمترسی، مشاهده و جسمتجو خواهمد بود و امکان‬ ‫ارزیابممی و مقایسممه نظرات مشتریان را در اختیار سممایر کاربران سممایت خود قرار مممی دهیممد.‬ ‫مطمئنا" نظرات سایر مشتریان برای آنان حائز اهمیت خواهد بود.‬ ‫•خدمات شمما در حالت مجازی )اینترنمت( بر خلف حالت فیزیکمی بمه صمورت ۴۲ سماعته قابمل‬ ‫دسترسی است، هزینه زمانی و مالی بسیار کمتری برای شما دارد.‬ ‫2‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 3. 3. ‫•موتورهای جسمتجو در اینترنمت بمه طور رایگان، اشخاصمی کمه خدمات مشابمه خدمات شمما را‬ ‫جستجو می کنند را به سایت شما راهنمایی می کنند.‬ ‫•بازدیدکنندگان و مشتریان شما، منحصر به یک منطقه یا شهر نخواهند بود.‬ ‫•مشتری برای دفعات بعدی بیشتمر بمه سمایت شمما مراجعمه ممی کنمد، چون فاصمله مشتری تما آنجما‬ ‫فقط چند کلیک است.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫•مديريمت كابران و تعييمن سمطوح دسمترسي در كمل سمايت بمه صمورت جاممع و توسمط سميستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫3‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 4. 4. ‫•جستجو در محتوا سايت به دليل رعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد سريع و‬ ‫كارا است. و از يك مكانيزم عمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫1.این سایت امکان نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی را دارد. امکان افزایش تعداد زبان ها‬ ‫به ٢٣ زبان دیگر نیز به سادگی وجود دارد.‬ ‫2.در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده‬ ‫شده است تا بهترین نتیجه در لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫3.در طراحمی ایمن سمیستم حمد نهایمت در نظمر گرفتمه شده اسمت و ماننمد محصمولت مشابمه، نسمخه‬ ‫های مختلف برای مصارف مختلف ارائه نمی شود. تمامی امکانات به صورت کامل و نامحدود‬ ‫گنجانده شده اسمت لذا خریداران در همر سمطحی ممی تواننمد بما اسمتفاده از فعال یما غیمر فعال‬ ‫کردن بخش های مختلف، به سیستم مورد نیاز خود دست یابند.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•صمفحه اصملی: مهمتریمن بخمش یمک سمایت از دیدگاه بازدیمد کنندگان اسمت کمه ممی تواننمد سمبب‬ ‫جلب بیننده شود و ایشان را راغمب بمه مطالعمه متمن و بازدیمد از بخمش های دیگمر نمایمد. در ایمن‬ ‫4‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 5. 5. ‫سایت سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدید ترین متد های روانشناسی رنگ، چیدمان‬ ‫عناصر و گنجاندن بعضی عناصر جذاب، تا حد ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬ ‫•درباره مما: اطلعات مربوط بمه تاریخچمه و نحوه شکمل گیری و امکانات و افتخارات هتمل را ممی‬ ‫تواند از این بخش منتشر کرد.‬ ‫•اتاق هما: مانواع اتاق ها و سالن ها به صورت شاخه بندی شده براساس گنجایش یا نوع‬ ‫مصرف و همراه با گالری تصویر مجزا در این بخش برای بازدید عموم گنجانده شده است.‬ ‫نمایش محیط و توصیف امکانات موجود در هر نوع از اتاق ها یکی از ویژگی های منحصر به‬ ‫فرد وبسایت پیشنهادی ما می باشد.‬ ‫•رستوران و کافی شاپ: بخش رستوران نیز مجهز به گالری تصاویر مجزا، منوی غذا ها و یک‬ ‫بخش برای توصیف امکانات است.‬ ‫•خدمات هتل: سرویس ها و خدمات خاص همچون پذیرایی از جلسات و جشنها، کنفرانس ها‬ ‫و سرویس های حمل و نقل و غیره در بخش خدمات هتل برای بازدید کنندگان سایت تشریح‬ ‫می شوند.‬ ‫•گالری تصاویر: آلبوم تصاویر هتل که تعداد ٨١ عکس در هر صفحه را در قالب ٣ در ٦ نمایش‬ ‫می دهد.‬ ‫•نحوه رزرو: در این قسمت از سایت علوه بر شرح قوانین مربوط به پذیرش مسافر و مدارک‬ ‫مورد نیاز، چگونگی رزرو و سایر مطالب که مسافران قبل از عزیمت باید بدانند، ویژگی بسیار‬ ‫5‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 6. 6. ‫مهمی وجود دارد که مسافران قبل از سفر می توانند با استفاده از سیستمهای پرداخت داخل‬ ‫کشور و یا سیستمهای خارج از کشور اتاق مورد نظر را به صورت اینترنتی رزرو نمایند همچنین‬ ‫مدیران هتل در صورتی که تمایل به استفاده از این ویژگی ندارند می توانند کاربران را به‬ ‫بخش تماس با ما منتقل کرده و به صورت تلفنی یا حضوری پذیرش کنند.‬ ‫•تعرفمه هما: ممدیران هتل ها در صورت تمایل می توانند از این بخش برای انتشار نرخ ها به‬ ‫ریال و دلر استفاده نمایند در غیر اینصورت می توانند از طریق سیستم مدیریت آن را غیرفعال‬ ‫نمایند.‬ ‫•پرسنل: نمایش اطلعات تماس بخشی از پرسنل که در ارتباط مستقیم با مردم و محیط خارج‬ ‫از هتل هستند در این بخش، می تواند راهنمای مناسبی برای مراجعین نا آشنا باشد.‬ ‫•قوانیمن هتمل: مجهت راهنمایی مسافران با قوانین پذیرش و اقامت در هتل قبل از عزیمت و‬ ‫رزرو.‬ ‫•درباره شهمر و درباره کشور: ماز بخش علوه بر افزایش میزان بازدید از سایت و بهینه سازی‬ ‫کاربرد سایت، با ارائه مطالب جالب و تاریخی می توان از جذابیتهای گردشگریم برای جلب‬ ‫مسافر نیز بهره برد.‬ ‫•نقشه ها: امکان ارائه نقشه های شهری، کشوری و یا جذابیت های توریستی و حتی کروکی‬ ‫محل هتل برای راهنمایی مسافران وجود دارد.‬ ‫•مناقصه ها و مزایده ها: اعلم آگهی های مربوطه به سرعت و به صورت مستقیم.‬ ‫6‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 7. 7. ‫•آگهی استخدام: آگهی مربوط به جذب نیرو و شرایط آنرا مستقیما از طریق وبسایت خودتان‬ ‫منتشر نمایید.‬ ‫•دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به‬ ‫همراه آدرس و تلفمن در یمک فایمل ‪ Excel/Word‬یما ارائه کاتالوگ یکمی از راه های دسمترسی‬ ‫سریع مراجعین به اطلعات مورد نظر می باشد.‬ ‫•سایت های مرتبط: راهنمایی کاربران به سایت های مشابه یا مربوطه می تواند سایت شما را‬ ‫تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫•تماس بما مما: انتشار اطلعات تماس بما هتمل، نمایندگمی هما و مراکمز پخمش و اطلع رسمانی و‬ ‫راهنمایی مراجعین‬ ‫•تصویر روز: هر بار که یک صفحه از سایت توسط بیننده ای باز می شود سه تصویر به صورت‬ ‫اتوماتیک از میان سایر تصاویر موجود در گالری انتخاب می شود و در صفحه سایت به نمایش‬ ‫گذاشته می شود.‬ ‫• کد های ویژه: نمایش ساعت به وقت محلی، وضعیت آب و هوا و کنتور نمایش شمار بینندگان‬ ‫سایت می تواند علوه بر استفاده بهینه ازسایت سبب جلب توجه بینندگان نیز بشوند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫•کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار زیبا و کارایی دارد که علوه بر آسان نمودن استفاده‬ ‫و دسترسی به قسمت های مختلف از یک محیط گرافیکی زیبا نیز بهره مند است.‬ ‫7‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 8. 8. ‫•کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو عنصر مهم مجهز است:‬ ‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسمال تصماویر و فایمل هما را بمه سمرور سمایت بدون نیاز بمه داشتمن‬ ‫نرم افزار های مربوطه و دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬ ‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییمر و ثبمت متون را تنهما بما اسمتفاده از تایمپ کردن و در محیطمی مشابمه‬ ‫به ‪ MS Office Word‬به مدیریت می دهد.‬ ‫•منو و بخش ها: این بخش از مدیریت به مدیران سایت امکان نمایش و یا حذف قسمت هایی‬ ‫از سایت که مورد استفاده برای آنها ندارد را می دهد.‬ ‫•آموزش: یکمی از جنجالی تریمن بخمش های ‪ IT‬و بخصموص طراحمی و میزبانمی سمایت، مسمئله‬ ‫آموزش اسمت کمه غالبما بمه صمورت جداگانمه و بما هزینمه مجزا محاسمبه ممی شود. در ایمن سمیستم‬ ‫برای راحتی کاربران، آموزش های مورد نیاز برای استفاده از سایت و بخش مدیریت به صورت‬ ‫جامع در هسته کنترل پنل گنجانده شده است.‬ ‫•آرم سایت: شما می توانید بی نهایت آرم ثبت کنید، برای مناسبت های مختلف اعم از سالگرد‬ ‫تاسیس، کسب افتخارات و نشان ها و مراسم سال نو و غیره و یکی از آنها را برای نمایش‬ ‫انتخاب نمایید.‬ ‫:‪Technical Information‬‬ ‫)‪Software: Dynamic Web Site (CMS‬‬ ‫‪Programming Language: Asp.Net 2.0 Technology‬‬ ‫8‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 9. 9. ‫‪Database: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫‪Hosting: 100 MB Free‬‬ ‫‪Domain Name: a Free Domain for 1 year‬‬ ‫‪A Free Logo Design‬‬ ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت هتل ها‬ ‫2.سایت آماده هتل ها‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫9‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬
 10. 10. ‫سیستم مدیریت وب سایت هتلها توسط شرکت ‪ ‘RED V‬و دفتر تجارت الکترونیک ولقان حسینی طراحی و‬ ‫پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – 62162261530‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/hotel/default.aspx‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/hotel/cms.aspx‬‬ ‫01‬ ‫وبسایت مخصوص هتل ها مجهز به سیستم مدیریت محتوا | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni‬‬

×