‫وبسایت سیاسی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬
‫ایسن سسایت بسه توجسه بسه نوع طراحسی و معماری آن برای افراد سسیاسی اعسم از س...
‫کسسی هسست کسه بسا مردم سسروکار داشتسه و نیاز بسه تبادل نظسر و انتشار اهداف و نظرات خود در سسطح‬

            ...
‫•مديريست كاربران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬

                  ...
‫با استفاده از کاملترین و سریعترین ‪ FCKEditor‬دنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به‬

‫داشتن دانش طراحی وب...
‫2.قرارس سدادنس سلینکس سهایس سمتناسبس سباس سموضوعس سسایتس سسببس سافزایشس سارسال‬

                    ...
‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬


                                      ‫•استفاده از ویژگ...
Technical Information:

Software: Web Site

Kind: Dynamic

Programming Language: C#

Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enable...
‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬


                           ‫5.یک نام دامنه انتخابی...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About Government Cms

562 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

About Government Cms

 1. 1. ‫وبسایت سیاسی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫ایسن سسایت بسه توجسه بسه نوع طراحسی و معماری آن برای افراد سسیاسی اعسم از سسیاست مداران، نمایندگان‬ ‫مجلس، کاندیدای نمایندگی )نامزدها(، رهبران احزاب و گروه های سیاسی بهترین و کاملترین گزینه می‬ ‫باشسسسد. انتشار اطلعات شخصسسسی همچون بیوگرافسسسی، اهداف، راهکارهسسسا، نظرات و اطلعات تماس،‬ ‫اس ستفاده از گالری تص ساویر، انتشار اخبار و جم سع آوری نظرات از جمله نیاز های ه سر فعال س سیاسی م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫امروزه داشتن یسک وبسسایت برای ارائه دهندگان خدمات یسا تولیسد کنندگان یسک ضرورت اسست امسا هدف‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اصسلی یسک وبسسایت ایجاد تعامسل میان صساحبان سسایت و بینندگان سسایت اسست و ایسن مهمتریسن مسسئله برای‬ ‫1‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫کسسی هسست کسه بسا مردم سسروکار داشتسه و نیاز بسه تبادل نظسر و انتشار اهداف و نظرات خود در سسطح‬ ‫وسیع با کمترین هزینه مالی و زمانی دارد.‬ ‫•سسایت شمسا دفتسر تبلیغاتسی و انتشار اهداف و نظرات شماسست، دفتسر تبلیغاتسی کسه ٤٢ سساعت‬ ‫شبانه روز و ٧ روز هفته باز و فعال است.‬ ‫•موتور های جسستجو مبلغان شمسا هسستند، بدون آنکسه هزینسه ای صسرف کنیسد موتور های جسستجو‬ ‫سایت شما را به جستجو گران اینترنت معرفی می کنند.‬ ‫•شمسا همواره در دسسترس هسستید، بازدیسد کنندگان سسایت مسی تواننسد بسه شمسا ایمیسل بزننسد، بسا‬ ‫نظرات شما آشنا بشوند، اطلعات مد نظر شما و خودشان را به دست آورند.‬ ‫•همه در هر ساعت از شبانه روز در هر کجا که باشند فقط چند کلیک با شما فاصله دارند.‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنسی و برنامسه نويسسی بسه مديريست وب سسايت خود بپردازنسد. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سسايت، کنترل‬ ‫گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايش اطلعات و ابزارهاي بصري ورود اطلعات از بخشهاي اساسي‬ ‫سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫2‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫•مديريست كاربران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•بخش های مختلف نوشتاری این سایت:‬ ‫‪o‬زندگی نامه‬ ‫‪o‬اهداف‬ ‫‪o‬فعالیت ها‬ ‫‪o‬تماس با ما‬ ‫3‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫با استفاده از کاملترین و سریعترین ‪ FCKEditor‬دنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به‬ ‫داشتن دانش طراحی وب و فقط با تایپ کردن را می دهد. این سیستم بسیار شبیه به تایپ کردن در ‪MS‬‬ ‫‪ Office Word‬می باشد.‬ ‫•اخبار و تازه ها: انتشار اخبار مربوط به خود، حزب یا هر نوع خبر دیگر که مورد نظر شما‬ ‫باشد می تواند علوه بر افزایش کارایی سایت، سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های‬ ‫جستجو و کاربردی ساختن سایت شما برای کاربران آن باشد. این بخش از سایت مجهز به‬ ‫سیستم جستجوی واژه می باشد.‬ ‫•گالری تصاویر: انتشار تصاویر در گالری علوه بر اینکه نیاز هر سیاستمدار محسوب می شود‬ ‫می تواند سبب جلب بیننده و همچنین صرف مدت زمان بیشتر توسط بازدید کننده در سایت‬ ‫شود. گالری تصاویر به صورت یک آلبوم چند در چند و مجهز بخش جستجوی واژه است.‬ ‫•نظر سنجی: از آنجایی که افزایش تعامل با مردم و آگاهی از نظرات آنها مهمترین دغدغه یک‬ ‫سیاستمدار است لذا در این سایت سعی شده با ارائه قسمت های مختلف به این مهم برسیم.‬ ‫شما می توانید با ارائه موضوعات مختلف اقدام به نظر سنجی از کاربران سایت کنید و نظرات‬ ‫را به صورت آمار در آرشیو ذخیره کنید.‬ ‫•لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم‬ ‫است:‬ ‫1.قرار دادن لینک های مناسب می تواند سایت را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫4‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫2.قرارس سدادنس سلینکس سهایس سمتناسبس سباس سموضوعس سسایتس سسببس سافزایشس سارسال‬ ‫بیننده از موتور های جستجو می شود.‬ ‫3.تبادل لینک می تواند سبب تعامل بیشتر میان سایت های مشابه شود.‬ ‫•آمار سایت: شما می توانید با استفاده از یک سرویس دهنده سوم شخص )‪ ، ( 3rd Part‬آمار‬ ‫ورود و خروج کاربران در بازه های زمانی مختلف را کنترل نمایید.‬ ‫•سیستم مدیریت سایت: در طراحی کنترل پنل این سیستم مواردی از قبیل:‬ ‫‪‬دسترسی سریع به قسمتها‬ ‫‪‬افزایش سرعت‬ ‫‪‬محیط کاربردی و ساده‬ ‫در نظر گرفته شده است به گونه ای که همه افراد با هر سطح از دانش کامپیوتر بتوانند به راحتی‬ ‫محتوای سایت خود را کنترل نمایند.‬ ‫•آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحدود را می دهد و‬ ‫مدیران سایت می توانند بر حسب ایام سال و مناسبت های مختلف آرم مورد نظر خود را‬ ‫فعال سازند.‬ ‫5‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫•استفاده از ویژگی های ‪:Ajax‬‬ ‫یکسی از دلیسل اصسلی تاخیسر دریافست اطلعات در سسایت های پویسا، نیاز بسه تعامسل دائم میان ارائه‬ ‫دهنده )‪ ( Server‬و استفاده کننده )‪ ( Client‬است بدین معنی س که بهس عنوان مثال سهر بار بازدید‬ ‫کنندگان سایت جستجویی در اخبار انجام می دهند نیاز است تا کلمه مورد نظر آنها بهس ‪Server‬‬ ‫ارسال شود و نتیجه بهس ‪ Client‬س)کامپیوتر و اکسپلرر شما ) منتقل شود. برنامه نویسیس ‪ AJAX‬ساین‬ ‫تعامل را به حداقل می رساند و تعداد ارسال و دریافت میان ‪ Client – Server‬را کاهش میدهد.‬ ‫نظیر این سیستم را می توانید در ‪ Gmail‬یا نرم افزارهای تحت وب ‪ Microsoft‬بیابید.‬ ‫•در نظر گرفتن تمام جزئیات ‪:SEO‬‬ ‫‪ (SEO (Search Engine Optimization‬به معنی رعایت اصولی است که سبب افزایش تعامل میان‬ ‫سایت و ربات های موتور های جستجو می شود و موتور جستجو )به عنوان مثال گوگل و یاهو(‬ ‫رتبه بهتری نسبت به سایر سایت هایی که این اصول را رعایت نکرده اند به سایت می دهد و این‬ ‫کسب اطلعات بیستر ‪http://volghan.ir/free_seo_tools.htm‬‬ ‫یعنی افزایش ارسال بیننده ار موتور های جستجو.‬ ‫•رعایت اصول ایمنی:‬ ‫اصول ایمنی در تمام مراحل تولید سایت مد نظر بوده است. استفاده از فضای میزبانی )هاست(‬ ‫معتبر و حرفه ای، ویرایش مجدد کد ها و بررسی مداوم آنها، عدم انتشار کد ها از جمله روش‬ ‫های امنیتی است که رعایت می شود.‬ ‫6‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. Technical Information: Software: Web Site Kind: Dynamic Programming Language: C# Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled Data Base: Ms Access / Ms SQL Server Hosting: 100 MB Free for 1 Year Hosting Limit: Unlimited for All Components Domain: a Free Domain for 1 Year A Free Banner Design ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت سیاسی‬ ‫2.سایت آماده‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ 7 Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫وبسایت سیاسی‬
 8. 8. ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫سسیستم مدیریست وب سسایت سسیاسی توسسط شرکست ‪ ‘RED V‬و دفتسر تجارت الکترونیسک ولقان حسسینی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/goventment/default.aspx‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/governemt/cms.aspx‬‬ ‫8‬ ‫وبسایت سیاسی | ‪Government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬

×