Successfully reported this slideshow.
‫سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬
                                  ‫ت...
‫مزایا استفاده از سایت:‬


‫بسا داشتسن يسک وب سسايت ميتوان کليسه اطلعات مربوط بسه يسک سسازمان، ماننسد بيوگرافسی، حوزه فعال...
‫•مشتری برای دفعات بعدی بیشتسر بسه سسایت شمسا مراجعسه مسی کنسد، چون فاصسله مشتری تسا آنجسا‬

               ...
‫1.این سایت امکان نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی را دارد.‬


‫2.در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجو...
‫•نمونسه کارهسا و مشتریان: یکسی از راههای موفقیست در کسسب و کار و یکسی از موثسر تریسن شیوه‬

‫های تبلیغاتسی پیشینسه ی فعال...
‫•دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به‬

‫همراه آدرس و تلفسن در یسک فایسل ‪...
‫•کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار زیبا و کارایی دارد که علوه بر آسان نمودن استفاده‬

         ‫و دسترسی به قس...
‫•منو و بخش ها: این بخش از مدیریت به مدیران سایت امکان نمایش و یا حذف قسمت هایی‬

 ‫از سسایت کسه مورد اسستفاده برای آنهسا...
‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬


                                ‫1.سیستم مدیریت وب سایت شر...
http://www.volghan.ir/company_cms/default.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول‬


   http://www.volghan.ir/company_cms/cms....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About Comp Cms

853 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

About Comp Cms

 1. 1. ‫سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنسی و برنامسه نويسسی بسه مديريست محتوای وب سسايت خود بپردازنسد. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سسايت،‬ ‫کنترل گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايسسش اطلعات و ابزارهاي بصسسري ورود اطلعات از بخشهاي‬ ‫اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مصارف:‬ ‫ایسن سسیستم )سسایت( برای شرکست های تولیدی و خدماتسی- کارخانسه هسا – بنگاه های اقتصسادی کوچسک و‬ ‫بزرگ و سسایر مدیران و کار آفرینانسی کسه تمایسل بسه اسستفاده از مزایای تجارت الکترونیسک و سسایت هسستند،‬ ‫قابل استفاده می باشد.‬ ‫1‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫بسا داشتسن يسک وب سسايت ميتوان کليسه اطلعات مربوط بسه يسک سسازمان، ماننسد بيوگرافسی، حوزه فعاليست، و‬ ‫محصسولت را در قالب يسک کاتالوگ جامسع ايجاد کرد، بسا ايسن تفاوت کسه بر خلف کاتالوگ های عادی نيازی‬ ‫به چاپ و توزيع اين کاتالوگ نخواهد بود و به سهولت و در کمترين زمان برای کليه افرادی که به اينترنت‬ ‫متصل هستند، قابل دسترس خواهد بود. در ضمن افراد با ديدن وب سايت و در صورت نياز برای دريافت‬ ‫اطلعات بيشتر می توانند از طريق اينترنت و با ارسال نامه با سازمان ارتباط برقرار کنند.‬ ‫وب سایت شما می تواند بزرگترین ابزار تبلیغاتی، عرضه خدمات و محصولت و معرفی شما به مشتریان‬ ‫باشد. ایجاد وب سایت متناسب با فعالیتهای شما می تواند مزایای زیادی برای شما در پی داشته باشد :‬ ‫•مشخصسات کال و خدمات شمسا بسه سسهولت قابسل دسسترسی، مشاهده و جسستجو خواهسد بود و‬ ‫امکان ارزیابسی و مقایسسه نظرات مشتریان را در اختیار سسایر کاربران سسایت خود قرار داده ایسد.‬ ‫مطمئنا" نظرات سایر مشتریان برای آنان حائز اهمیت خواهد بود‬ ‫•نمایشگاه محصولت شما بر خلف یک شرکت یا فروشگاه واقعی به صورت ۴۲ ساعته قابل‬ ‫دسترسی است، هزینه زمانی و مالی بسیار کمتری برای شما دارد.‬ ‫•موتورهای جستجو در اینترنت به طور رایگان، اشخاصی که کال یا خدمات مشابه خدمات شما‬ ‫را جستجو می کنند را به سایت شما راهنمایی می کنند.‬ ‫•بازدیدکنندگان و مشتریان شما، منحصر به یک منطقه یا شهر نخواهند بود.‬ ‫2‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫•مشتری برای دفعات بعدی بیشتسر بسه سسایت شمسا مراجعسه مسی کنسد، چون فاصسله مشتری تسا آنجسا‬ ‫فقط چند کلیک است.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫•مديريست كابران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•جستجو در محتوا سايت به دليل رعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد سريع و‬ ‫كارا است. و از يك مكانيزم عمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫3‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫1.این سایت امکان نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی را دارد.‬ ‫2.در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده‬ ‫شده است تا بهترین نتیجه در لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫3.بر مبنای برنامه نویسی .2 ‪ Net‬است که باعث افزایش سرعت و امنیت بالی آن می شود.‬ ‫4.در طراحسی ایسن سسیستم حسد نهایست در نظسر گرفتسه شده اسست و ماننسد محصسولت مشابسه، نسسخه‬ ‫های مختلف برای مصارف مختلف ارائه نمی شود. تمامی امکانات به صورت کامل و نامحدود‬ ‫گنجانده شده اسست لذا خریداران در هسر سسطحی مسی تواننسد بسا اسستفاده از فعال یسا غیسر فعال‬ ‫کردن بخش های مختلف، به سیستم مورد نیاز خود دست یابند.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•صسفحه اصسلی: مهمتریسن بخسش یسک سسایت از دیدگاه بازدیسد کنندگان اسست کسه مسی تواننسد سسبب‬ ‫جلب بیننده شود و ایشان را راغسب بسه مطالعسه متسن و بازدیسد از بخسش های دیگسر نمایسد. در ایسن‬ ‫سایت سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدید ترین متد های روانشناسی رنگ، چیدمان‬ ‫عناصر و گنجاندن بعضی عناصر جذاب، تا حد ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬ ‫•محصولت و خدمات: از اهداف اصلی سایت تولیدی یا خدماتی به نمایش گذاردن محصولت و‬ ‫خدمات، توضیسح در مورد آنهسا و توجیسح مشتری اسست. بخسش محصسولت و خدمات بسا سسیستمی‬ ‫شبیسه بسه نمایشگاه محصسولت و امکان ارائه اطلعات همراه بسا عکسس بسه بینندگان، برای ایسن‬ ‫منظور بهترین خواهد بود.‬ ‫4‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫•نمونسه کارهسا و مشتریان: یکسی از راههای موفقیست در کسسب و کار و یکسی از موثسر تریسن شیوه‬ ‫های تبلیغاتسی پیشینسه ی فعالیست های یسک شرکست و مشتریان پیشیسن آن اسست، بسا ثبست فعالیست‬ ‫های خود و یسا نظرات مثبست مشتریان پیشیسن مسی توانیسد اقدام بسه گسسترش فعالیست های خود‬ ‫نمایید.‬ ‫•اخبار و تازه ها: تازه های سایت اعم از به روز شدن بخش های مختلف از سایت یا شرکت و‬ ‫کارخانسه و انتشار اخبار صسنفی مربوطسه مسی تواننسد علوه بر جذب گردشگران کنجکاو اینترنتسی‬ ‫برای مطالعسه اخبار، سسبب کاربردی کردن سسایت و بازگشست مجدد بیننده های اتفاقسی بسه سسایت‬ ‫باشد.‬ ‫•مناقصه ها و مزایده ها: اعلم آگهی های مربوطه به سرعت و به صورت مستقیم.‬ ‫•پرسنل: نمایش اطلعات تماس بخشی از پرسنل که در ارتباط مستقیم با مردم و محیط خارج‬ ‫از شرکست یسا کارخانسه هسستند در ایسن بخسش مسی توانسد راهنمای مناسسبی برای مراجعیسن نسا آشنسا‬ ‫باشد.‬ ‫•گالری تصساویر: تصساویری از محصسولت و محیسط کاری شرکست یسا کارخانسه و یسا مراحسل تولیسد‬ ‫محصسول یسا ارائه خدمات علوه بر ایسن کسه مسی توانسد یسک تبلیسغ موثسر باشسد در جلب کاربران‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کنجکاو اینترنت نیز موثر واقع می شود.‬ ‫5‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫•دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به‬ ‫همراه آدرس و تلفسن در یسک فایسل ‪ Excel/Word‬یسا ارائه کاتالوگ یکسی از راه های دسسترسی‬ ‫سریع مراجعین به اطلعات مورد نظر می باشد.‬ ‫•سایت های مرتبط: راهنمایی کاربران به سایت های مشابه یا مربوطه می تواند سایت شما را‬ ‫تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫•درباره مسا: اطلعات مربوط بسه تاریخچسه و نحوه شکسل گیری و اهداف یسک شرکست یسا سسازمان‬ ‫می تواند از این بخش منتشر شود.‬ ‫•تماس بسا مسا: انتشار اطلعات تماس بسا شرکست، نمایندگسی هسا و مراکسز پخسش و اطلع رسسانی و‬ ‫راهنمایی مراجعین‬ ‫•تبلیغات: بخش تبلیغاتی می تواند علوه بر ایجاد جذابیت منبع درآمدی نیز محسوب شود.‬ ‫•تصویر روز: هر بار که یک صفحه از سایت توسط بیننده ای باز می شود یک تصویر به صورت‬ ‫اتوماتیسک از میان سسایر تصساویر موجود در گالری انتخاب مسی شود و بسه در صسفحه سسایت بسه‬ ‫نمایش گذاشته می شود.‬ ‫• کد های ویژه: نمایش ساعت به وقت محلی، وضعیت آب و هوا و کنتور نمایش شمار بینندگان‬ ‫سایت می تواند علوه بر استفاده بهینه ازسایت سبب جلب توجه بینندگان نیز بشوند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫6‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. ‫•کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار زیبا و کارایی دارد که علوه بر آسان نمودن استفاده‬ ‫و دسترسی به قسمت های مختلف از یک محیط گرافیکی زیبا نیز بهره مند است.‬ ‫•گزارشات: ارائه گزارشات آماری از قسمت های مختلف سایت می تواند افزون بر آگاهی دادن‬ ‫نسسبت بسه وضعیست کنونسی سسایت بسه مدیران، سسبب راهنمایسی ایشان در اسستفاده بهتسر از سسیستم‬ ‫شود.‬ ‫•کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو عنصر مهم مجهز است:‬ ‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسسال تصساویر و فایسل هسا را بسه سسرور سسایت بدون نیاز بسه داشتسن‬ ‫نرم افزار های مربوطه و دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬ ‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییسر و ثبست متون را تنهسا بسا اسستفاده از تایسپ کردن و در محیطسی مشابسه‬ ‫به ‪ MS Office Word‬به مدیریت می دهد.‬ ‫•مدیران سایت: این سیستم به مدیر سایت اجازه می دهد که مدیرانی در دو سطح دسترسی‬ ‫مختلف تعریف نمایند:‬ ‫‪ :Admin‬بسه کاربری گفتسه مسی شود کسه اجازه ورود بسه سسیستم مدیریست را دارد و مسی توانسد‬ ‫اطلعات را ببیند و تغییر دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬ ‫‪ :Member‬کاربری است که اجازه ورود به سیستم را دارد و می تواند اطلعات ثبت شده و‬ ‫بخش های مختلف را ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلعات را ندارد.‬ ‫7‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 8. 8. ‫•منو و بخش ها: این بخش از مدیریت به مدیران سایت امکان نمایش و یا حذف قسمت هایی‬ ‫از سسایت کسه مورد اسستفاده برای آنهسا ندارد را مسی دهسد، در ضمسن مسی تواننسد از بیسن کلیسد هسا و‬ ‫گرافیک های مختلف که از پیش طراحی شده است گزینه ی مد نظر خود را انتخاب نمایند.‬ ‫•آموزش: یکسی از جنجالی تریسن بخسش های ‪ IT‬و بخصسوص طراحسی و میزبانسی سسایت، مسسئله‬ ‫آموزش اسست کسه غالبسا بسه صسورت جداگانسه و بسا هزینسه مجزا محاسسبه مسی شود. در ایسن سسیستم‬ ‫برای راحتی کاربران، آموزش های مورد نیاز برای استفاده از سایت و بخش مدیریت به صورت‬ ‫جامع در هسته کنترل پنل گنجانده شده است.‬ ‫•آرم سایت: شما می توانید بی نهایت آرم ثبت کنید، برای مناسبت های مختلف اعم از سالگرد‬ ‫تاسیس، کسب افتخارات و نشان ها و مراسم سال نو و غیره ... و یکی از آنها را برای نمایش‬ ‫انتخاب نمایید.‬ ‫•ایجاد آرشیو : سیستم به شما این امکان را می دهد که تبلیغات، کد های ویژه و سایر عناصری‬ ‫را که مایلید به تعداد نامحدود به سایت اضافه کنید و فقط آنهایی را که مایلید انتشار دهید.‬ ‫:‪Technical Information‬‬ ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬ ‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫8‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 9. 9. ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت شرکتی‬ ‫2.سایت آماده شرکتی‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫س سیستم مدیری ست وب س سایت شرکت سی توس سط شرک ست ‪ ‘RED V‬و دفت سر تجارت الکترونی سک ولقان حس سینی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – 62162261530‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫9‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 10. 10. http://www.volghan.ir/company_cms/default.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول‬ http://www.volghan.ir/company_cms/cms.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬ 10 Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫وبسایت شرکتی‬

×