Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phiếu tự đánh giá của học sinh

2,240 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Phiếu tự đánh giá của học sinh

  1. 1. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁNHọ và tên .........................................................Nhóm ............................................................... Nội dung đánh giá Điểm HS tự cho điểm 1) Tham gia các buổi họp nhóm 15 Đầy đủ 15 Thường xuyên 10 1 vài buổi 5 Không buổi nào 0 2) Tham gia đóng góp ý kiến 15 Tích cực 15 Thường xuyên 10 Thỉnh thoảng 5 Không bao giờ 0 3) Hoàn thành phần công việc của 20 nhóm giao đúng thời hạn Luôn luôn 20 Thường xuyên 15 Thỉnh thoảng 10 Không bao giờ 0 4) Hoàn thành công việc của nhóm 20 giao có chất lượng Luôn luôn 20 Thường xuyên 15 Thỉnh thoảng 10 Không bao giờ 0 5) Có ý tưởng mới, hay, sáng tạo 15 đóng góp cho nhóm Luôn luôn 15 Thường xuyên 10 Thỉnh thoảng 5 Không bao giờ 0 6) Vai trò của bạn trong nhóm 15 Nhóm trưởng 15 Thư kí 10 Thành viên 5 Tổng điểm: 100……………………….. Tiêu chuẩn đánh giá
  2. 2. - Từ 80-100 điểm: Loại tốt- Từ 60-79 điểm : Loại khá- Từ 40-59 điểm : Loại trung bình- Dưới 49 điểm : Loại yếu
  3. 3. Đánh giá của học sinh:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đánh giá của giáo viên:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Học sinh và nghi rõ họ tên:

×