Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài kiểm tra kiến thức chương

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bài kiểm tra kiến thức chương

  1. 1. Bài kiểm tra kiến thức chương “ Khúc xạ ánh sáng”.Giáo viên:Các em khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 1. Ánh sáng Mặt Trời truyền qua khí quyển đến mắt người quan sát ở bề mặt Trái Đất theo đường nào kể sau. Chọn đáp án Đúng: A.Theo đường thẳng. B. Theo đường gợn sóng hình khúc. C.Theo đường gẫy khúc. D. Theo đường hơi cong. 2. Chùm tia sáng phân kỳ là chùm các tia sáng : A. Tạo thành bởi thấu kính phân kỳ. B. Tập trung tại một điểm. C. Phát ra từ một điểm sáng. D. Từ Mặt trời chiếu đến một nơi trên Trái Đất. 3. Hãy chọn chọn câu định nghĩa Đúng của góc tới: A. Góc tới là góc giữa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới của bề mặt phân cách hai môi trường . B. Góc tới là góc hợp bởi tia tới và bề mặt của gương. C.Góc tới là góc giữa tia tới và đường thẳng vuông góc với mặt gương D.Góc tới luôn bằng góc phản xạ 4. Hãy chọn câu phát biểu chính xác cho định luật phản xạ ánh sáng: A. Sự phản xạ là hiện tượng ánh sáng hắt trở lại môi trường ban đầu khi gặp một bề mặt nhẵn. B. Góc phản xạ bằng góc tới
  2. 2. C.Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở về phía bên kia của pháp tuyến với mặt phản xạ tại điểm tới so với điểm tới D.Gồm hai trong ba câu đã cho5. Ảnh tạo bởi gương phẳng của một cây nến có những tính chất nào: A. Là ảnh ảo lớn bằng vật , giống hết vật, ở sau mặt gương B. Là ảnh đối xứng với vật qua mặt gương C. Là ảnh ảo , đối xứng với vật qua mặt gương và nói chung không chồng khít với nhau D.Là ảnh thật đối xứng với vật qua mặt gương.6 . Người ta vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào việc giải thíchhiện tượng nào? A. Nhật thực và nguyệt thực. B. Tán sắc của ánh sáng. C. Đảo sắc của vạch phổ. D. Xảy ra trong sợi quang học.7. Người ta đặt một nguồn sáng nằm trong khoảng giữa đỉnh gương cầu lõm và tiêu điểm của nó. Ảnh của nguồn sáng đó là ảnh : A. Ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật . B. Thật, ngược chiều và lớn hơn vật. C. Ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. D. Thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 8. Gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật cùng chiều và ảo, nếu vật nằm : A. Trong khoảng giữa gương và tiêu điểm của gương. B. Trong khoảng giữa tiêu điểm và tâm điểm của gương C. Ở khoảng cách đến gương lớn hơn bán kính của gương. D. Tại khoảng cách bằng bán kính (tại tâm ) của gương. 9. Đối với gương cầu lồi , nhận xét nào về tính chất ảnh của một vật thật sau đây là chính xác : A. Vật thật luôn cho ảnh thật , cùng chiều lớn hơn vật. B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ hơn vật.
  3. 3. C.Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật. D.Vật thật có thể cho ảnh thật , ngược chiều lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật, hoặc ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.10. Đối với gương cầu lôi , nhận xét nào về tính chất ảnh của một vật ảosau đây là chính xác : A. Vật ảo luôn cho ảnh thật, cùng chiều lớn hơn vật. B. Vật ảo luôn cho ảnh thật , ngược chiều nhỏ hơn vật. C. Vật ảo luôn cho ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật. D. Vật ảo có thể cho ảnh thật , cùng chiều lớn hơn vật hoặc ảnh ảo ngược chiều lớn hơn hay nhỏ hơn vật. Đáp án : Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C A D C A C A C D

×