E-primer Chính phuû ñieän töû E-government Chính phuû ñieän töû E-government
Giôùi thieäu <ul><li>Coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng (ICT) ñoùng vai troø ngaøy caøng quan troïng trong cuoäc so...
Giôùi thieäu <ul><li>AÛnh höôûng cuûa ICT ñoái vôùi xaõ hoäi laø raát saâu roäng nhöng laïi khoâng ñoàng ñeàu. </li></ul><...
Giôùi thieäu <ul><li>Muïc tieâu cuûa baøi naøy laø xaùc ñònh roõ caùc vaán ñeà chuû yeáu xung quanh chính phuû ñieän töû (...
I- Định nghĩa  Chính phủ điện tử là gì ? <ul><li>“ Vieäc söû duïng ICT ñeå giaûi phoùng caùc luoàng di chuyeån thoâng ti...
1- Ñinh nghóa - Chính phuû ñieän töû laø gì ? <ul><li>Haøm yù chung ñaøng sau ñònh nghóa naày laø chính phuû ñieän ...
2 Lôïi ích cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Ñieåm chuû yeáu cuûa CPÑT laø lieân tuïc caûi tieán caùc hoaït ñoäng vôùi mu...
Caùc daïng giao dòch CPÑT <ul><li>Caùc dòch vuï CPÑT taäp trung vaøo boán ñoái töôïng chính sau </li></ul><ul><ul><li>Ngöô...
Caùc daïng giao dòch CPÑT <ul><li>Trong moät heä thoáng CPÑT, töøng caù nhaân coù khaû naêng ñöa ra yeâu caàu ñoái vôùi mo...
Caùc daïng dòch vuï cuï theå ñöôïc cung caáp thoâng qua CPÑT <ul><li>Coù boán daïng dòch vuï chính phuû bao goàm </li></ul...
Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT  - G2C - ( Government-to-Citizen) <ul><li>Bao goàm caùc dòch vuï phoå bieán thoâng tin tô...
Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT  - G2C - ( Government-to-Citizen) <ul><li>Moät ví duï ñieån hình cuûa daïng giao dòch G2...
Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT - G2B - ( Government-to-Business) <ul><li>Bao goàm nhieàu dòch vuï khaùc nhau ñöôïc trao ...
Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT - G2B - ( Government-to-Business) <ul><li>ÔÛ möùc cao hôn, </li></ul><ul><li>Caùc dòch vu...
G2B - ví duï cuï theå veà caùc giao dòch G2B <ul><li>Phoù thuû töôùng Trung quoác laø oâng Li Lanqing ñeà xuaát döï aùn H...
G2B - ví duï cuï theå veà caùc giao dòch G2B <ul><li>Moät trong nhöõng khaùi nieäm haáp daãn cuûa döï aùn laø heä thoáng ...
Giao dòch G2E - (Government to Employee) <ul><li>Dòch vuï G2E bao goàm caû dòch vuï G2C vaø caùc dòch vuï chuyeân ngaønh ...
Dòch vuï  G2E - Ví duï cuï theå veà giao dòch kieåu G2E <ul><li>Trang Web ACE thoâng tin baûng löông nhaân vieân chính ...
Dòch vuï  G2G (Government - to -Government) <ul><li>Dòch vuï G2G ñöôïc trieån khai ôû hai caáp ñoä : </li></ul><ul><li>...
Dòch vuï  G2G Moät ví duï cuï theå veà dòch vuï G2G <ul><li>Ngoaøi caùc hoaït ñoäng kinh doanh hôïp phaùp treân Internet...
Dòch vuï  G2G Moät ví duï cuï theå veà dòch vuï G2G <ul><li>Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa chöông trình quoác teá veà ña...
Dòch vuï  G2G Moät ví duï cuï theå veà dòch vuï G2G <ul><li>Trang Web CICP thöïc hieän dòch vuï G2G </li></ul><ul><li>t...
Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Internet laø coâng cuï raát maïnh tron...
Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Moät ví duï </li></ul><ul><li>Cuïc do...
Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng?  <ul><li>Moät ví duï nöõa veà duøng caùc phöôn...
Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Theo giaùo sö Richard Heeks, giaùm ñoác...
Caùc muïc tieâu cuûa chính phuû ñieän töû. <ul><li>Caùc chuyeân vieân laøm vieäc veà CPÑT taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieå...
Caùc muïc tieâu cuûa CPÑT-  1- Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. <ul><li>Vieäc söû duïng ICT trong chính phuû vaø ...
Caùc muïc tieâu cuûa CPÑT-  1- Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. <ul><li>Moät ví duï ñieån hình : htttp://www.gebiz...
Caùc muïc tieâu cuûa CPÑT-  1- Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. <ul><li>Trung taâm kinh doanh ñieän töû cuûa Chính ...
2- Khaùch haøng tröïc tuyeán, khoâng phaûi xeáp haøng <ul><li>Ñieàu naày lieân quan ñeán vieäc cung caáp moät caùch hieäu ...
3- Taêng cöôøng söï ñieàu haønh coù hieäu quaû cuûa chính phuû  vaø söï tham gia roäng raõi cuûa ngöôøi daân. <ul><li>N...
4 - Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû  cuûa caùc cô quan chính phuû. <ul><li>Caùc lôïi ích do CPÑT ñem laïi </l...
4- Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû cuûa caùc cô quan chính phuû. <ul><li>Moät ví duï ñieån hình: Trang Web htt...
4 - Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû cuûa caùc cô quan chính phuû.-  NBI cuûa Philippine <ul><li>Caùc lôïi ích d...
5. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng ñoàng vuøng saâu vuøng xa. <ul><li>ICT giuùp cho chính phuû coù theå ...
5. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng ñoàng vuøng saâu vuøng xa. <ul><li>Coång ñieän töû choáng tham nhuõng...
5. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng ñoàng vuøng saâu vuøng xa. <ul><li>Coång ñieän töû choáng tham nhuõng...
Chính phuû deã tieáp xuùc hôn vaø phaûn hoài nhanh hôn nhôø öùng duïng ICT <ul><li>Vôùi vieäc chuù troïng aùp duïng öùng d...
7- Chính phuû ñieän töû vaø phaùt trieån con ngöôøi <ul><li>ICT ñaõ hoã trôï coâng vieäc ñieàu haønh cuûa chính phuû nhö ...
7- Chính phuû ñieän töû vaø phaùt trieån con ngöôøi <ul><li>Coâng daân ñieän töû laø gì  ? (What is ecitizen) </li></ul>...
7- Chính phuû ñieän töû vaø phaùt trieån con ngöôøi <ul><li>Daân chuû soá laø gì ?  (What is Digital democracy ?) </li><...
7- CPÑT vaø phaùt trieån con ngöôøi - Moät ví duï veà daân chuû soá <ul><li>Ngaøy 26/2/2003, moät söï kieän hy höõu ñaõ ñ...
CPÑT coù theå hoã trôï daân chuû soá theo caùch naøo ? <ul><li>Naâng cao truy nhaäp tôùi caùc dòch vuï vaø thoâng tin coân...
CPÑT coù theå hoã trôï daân chuû soá theo caùch naøo ? <ul><li>Taêng cöôøng tham gia chính trò.  </li></ul><ul><li>ICT la...
Truy caäp thoâng tin tröïc tuyeán veà quyeàn söû duïng ñaát  ôû bang Karnataka AÁn ñoä <ul><li>Cuïc doanh thu taïi bang K...
8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Ai thanh toaùn cho chính phuû ñieän töû ? </li></ul><ul><li>Chi ...
8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Ai thanh toaùn cho chính phuû ñieän töû ? </li></ul><ul><li>Moâ ...
8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Moät ví duï cuï theå veà moâ hình BOT taïi Malaysia </li></ul><u...
8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Laøm theá naøo ñeå ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi thöïc söï söû d...
8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Laøm theá naøo ñeå ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi thöïc söï söû d...
9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Goàm 5 böôùc. </li></ul><ul><li>Phaùt trieån taàm nhìn </li></ul><ul><li>Ñaùn...
9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Taïi sao vieäc phaùt trieån taàm nhìn CPÑT laïi quan troïng ? </li></ul><ul><...
9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Ñaùnh giaù möùc ñoä saün saøng ñieän töû laø gì ? </li></ul><ul><li>Tröôùc he...
9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Caùc muïc tieâu thöïc teá laø gì ? </li></ul><ul><li>Moät phöông chaâm trong ...
9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Taïi sao vieäc taäp trung vaø thay ñoåi quaûn lyù laïi quan troïng </li></ul...
9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Taïi sao söï hôïp taùc nhaø nöôùc-tö nhaân laïi coù vai troø quan troïng ? </...
Caùc nguyeân taéc xaùc ñònh moái quan heä cuûa chính phuû vôùi khu vöïc tö nhaân <ul><li>Naêm nguyeân taéc chuû yeáu ñeå ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

chinh phu dien tu k07406

1,360 views

Published on

taminhchau2(chinhphudientu)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

chinh phu dien tu k07406

 1. 1. E-primer Chính phuû ñieän töû E-government Chính phuû ñieän töû E-government
 2. 2. Giôùi thieäu <ul><li>Coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng (ICT) ñoùng vai troø ngaøy caøng quan troïng trong cuoäc soáng haøng ngaøy cuûa con ngöôøi, laøm bieán ñoåi saâu saéc caùch thöùc laøm vieäc, giaûi trí vaø thay ñoåi caùc nguyeân taéc tieán haønh kinh doanh. </li></ul><ul><li>Treân bình dieän chính phuû, caùc öùng duïng ICT höùa heïn vieäc cung caáp haøng hoaù vaø dòch vuï coâng cho ngöôøi daân seõ trôû neân toát hôn khoâng chæ thoâng qua vieäc caûi tieán caùc thuû tuïc vaø caùch thöùc quaûn lyù cuûa chính phuû maø coøn qua vieäc xaùc ñònh laïi caùc khaùi nieäm truyeàn thoáng veà quyeàn coâng daân vaø daân chuû. </li></ul>
 3. 3. Giôùi thieäu <ul><li>AÛnh höôûng cuûa ICT ñoái vôùi xaõ hoäi laø raát saâu roäng nhöng laïi khoâng ñoàng ñeàu. </li></ul><ul><li>Moät maët, ICT thuùc ñaåy quaù trình chuyeån ñoåi töø neàn kinh teá coâng nghieäp sang neàn kinh teá tri thöùc . Maët khaùc, ICT coù raát ít hoaëc haàu nhö khoâng coù aûnh höôûng tôùi cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi. </li></ul><ul><li>Söï caùch bieät ñaùng keå veà aûnh höôûng cuûa ICT treân khaép theá giôùi hieän nay ñaõ cho thaáy quaù trình phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu cuûa neàn kinh teá. Noù cuõng chæ ra vai troø quan troïng cuûa chính phuû trong theá kyû thoâng tin. </li></ul>
 4. 4. Giôùi thieäu <ul><li>Muïc tieâu cuûa baøi naøy laø xaùc ñònh roõ caùc vaán ñeà chuû yeáu xung quanh chính phuû ñieän töû (CPÑT) cuõng nhö cung caáp cho ngöôøi ñoïc nhöõng thoâng tin caäp nhaät veà vieäc quaûn lyù ñieàu haønh cuûa chính phuû baèng ñieän töû taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån. </li></ul><ul><li>Caùc nhaø laõnh ñaïo cam keát trieån khai CPÑT cho thaáy raèng thoâng qua vieäc keát hôïp coâng ngheä vôùi caùc caùch thöùc ñieàu haønh môùi , chính phuû coù theå trôû neân hieäu quaû, coù hieäu löïc, minh baïch vaø phaûn hoài ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa ngöôøi daân moät caùch nhanh choùng hôn. </li></ul>
 5. 5. I- Định nghĩa Chính phủ điện tử là gì ? <ul><li>“ Vieäc söû duïng ICT ñeå giaûi phoùng caùc luoàng di chuyeån thoâng tin nhaèm khaéc phuïc nhöõng raøo caûn veà maët vaät lyù cuûa caùc heä thoáng vaät lyù döïa treân giaáy tôø truyeàn thoáng”. </li></ul><ul><li>“ Chính phuû ñieän töû laø hoaït ñoäng cuûa quoác gia söû duïng ICT - coâng ngheä thoâng tin vaø coâng ngheä truyeàn thoâng (Information and Communication Technologies), ñeå caûi tieán vieäc tieáp caän vaø cung caáp caùc dòch vuï chính phuû, nhaèm ñem laïi lôïi ích cho ngöôøi daân, caùc ñoái taùc kinh doanh vaø ngöôøi lao ñoäng.” </li></ul>
 6. 6. 1- Ñinh nghóa - Chính phuû ñieän töû laø gì ? <ul><li>Haøm yù chung ñaøng sau ñònh nghóa naày laø chính phuû ñieän töû (CPÑT) bao goàm vieäc töï ñoäng hoaù hoaëc vi tính hoaù caùc thuû tuïc giaáy tôø hieän haønh vaø qua ñoù seõ taïo ra phong caùch laõnh ñaïo môùi , caùc caùch thöùc môùi trong vieäc xaây döïng vaø quyeát ñònh chieán löôïc, giao dòch kinh doanh, laéng nghe ngöôøi daân vaø coäng ñoàng cuõng nhö trong vieäc toå chöùc vaø cung caáp thoâng tin. </li></ul><ul><li>Cuoái cuøng, CPÑT nhaèm muïc ñích caûi tieán vieäc tieáp caän vaø cung caáp caùc dòch vuï chính phuû nhaèm ñem laïi lôïi ích cho ngöôøi daân . Quan troïng hôn nöõa, CPÑT coøn nhaèm muïc tieâu taêng cöôøng naêng löïc cuûa Chính phuû theo höôùng quaûn lyù, ñieàu haønh coù hieäu quaû vaø naâng cao tính minh baïch nhaèm quaûn lyù toát hôn caùc nguoàn löïc kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc vì muïc tieâu phaùt trieån. </li></ul>
 7. 7. 2 Lôïi ích cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Ñieåm chuû yeáu cuûa CPÑT laø lieân tuïc caûi tieán caùc hoaït ñoäng vôùi muïc ñích cuoái cuøng laø ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi daân thoâng qua vieäc thay ñoåi caùc hoaït ñoäng nhö quaûn lyù caùn boä, coâng ngheä vaø qui trình laøm vieäc. </li></ul><ul><li>CPÑT taêng cöôøng phuïc vuï daân chuùng sao cho ñaït hieäu quaû cao nhaát nhö : </li></ul><ul><li>Cung caáp dòch vuï 24 giôø/ngaøy </li></ul><ul><li>Ñöa dòch vuï leân tröïc tuyeán ñeå daân chuùng deã daøng taêng cöôøng truy caäp. Ñieàu naày ñaëc bieät coù lôïi cho daân chuùng ôû noâng thoân, nôi maø ñieàu kieän ñi laïi khoù khaên. </li></ul><ul><li>Giuùp daân chuùng deã daøng tìm kieám thoâng tin hôn. </li></ul><ul><li>Naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cuûa caùc cô quan hôn nhôø vaøo vieäc cung caáp dòch vuï phuø hôïp vôùi coâng chuùng hôn. </li></ul><ul><li>Giuùp caùc cô quan deã daøng lieân heä vôùi nhau hôn, töø ñoù cung caáp ñöôïc caùc dòch vuï lieân quan cuøng luùc nhieàu cô quan. </li></ul>
 8. 8. Caùc daïng giao dòch CPÑT <ul><li>Caùc dòch vuï CPÑT taäp trung vaøo boán ñoái töôïng chính sau </li></ul><ul><ul><li>Ngöôøi daân, </li></ul></ul><ul><ul><li>Coäng ñoàng doanh nghieäp, </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc coâng chöùc chính phuû, </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc cô quan chính phuû. </li></ul></ul><ul><li>Bôûi vì muïc ñích cuûa CPÑT laø laøm cho moái taùc ñoäng qua laïi giöõa ngöôøi daân, doanh nghieäp, nhaân vieân chính phuû vaø caùc cô quan chính phuû vôùi chính phuû trôû neân thuaän tieän,thaân thieän, minh baïch, ñôõ toán keùm vaø hieäu quaû hôn. </li></ul>
 9. 9. Caùc daïng giao dòch CPÑT <ul><li>Trong moät heä thoáng CPÑT, töøng caù nhaân coù khaû naêng ñöa ra yeâu caàu ñoái vôùi moät dòch vuï cuï theå cuûa chính phuû, vaø nhaän ñöôïc dòch vuï ñoù thoâng qua Internet hoaëc moät soá cô cheá ñöôïc vi tính hoaù. </li></ul><ul><li>Trong moät soá tröôøng hôïp, caùc dòch vuï chính phuû ñöôïc cung caáp thoâng qua moät vaên phoøng thay vì nhieàu vaên phoøng cuûa chính phuû. </li></ul><ul><li>Trong moät soá tröôøng hôïp khaùc, caùc giao dòch chính phuû ñöôïc hoaøn taát maø khoâng phaûi lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc nhaân vieân chính phuû. </li></ul>
 10. 10. Caùc daïng dòch vuï cuï theå ñöôïc cung caáp thoâng qua CPÑT <ul><li>Coù boán daïng dòch vuï chính phuû bao goàm </li></ul><ul><li>G2C (Government-to-Citizen) chính phuû vôùi coâng daân </li></ul><ul><li>G2B (Government-to-Business) chính phuû vôùi doanh </li></ul><ul><li>nghieäp, </li></ul><ul><li>G2E (Government-to-Employee) chính phuû vôùi ngöôøi lao </li></ul><ul><li>ñoäng, </li></ul><ul><li>G2G (Government-to-Government) chính phuû vôùi chính </li></ul><ul><li>phuû. </li></ul>
 11. 11. Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT - G2C - ( Government-to-Citizen) <ul><li>Bao goàm caùc dòch vuï phoå bieán thoâng tin tôùi coâng chuùng, caùc dòch vuï coâng daân cô baûn nhö </li></ul><ul><li>- Gia haïn giaáy pheùp , </li></ul><ul><li>- Caáp giaáy khai sinh / khai töû , </li></ul><ul><li>- Ñaêng kyù keát hoân vaø </li></ul><ul><li>- Keâ khai caùc bieåu maãu noäp thueá thu nhaäp </li></ul><ul><li>Hoã trôï ngöôøi daân ñoái vôùi caùc dòch vuï cô baûn nhö </li></ul><ul><li>Giaùo duïc, chaêm soùc y teá , thoâng tin beänh vieän, thö vieän vaø raát nhieàu dòch vuï khaùc. </li></ul>
 12. 12. Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT - G2C - ( Government-to-Citizen) <ul><li>Moät ví duï ñieån hình cuûa daïng giao dòch G2C laø coång Coâng daân ñieän töû cuûa chính phuû Singapore ( http://www.ecitizen.gov.sg ) </li></ul>Trong coång naày ngöôøi daân Singapore coù theå truy caäp ñeán 1600 dòch vuï nhö kinh doanh,y teá giaùo duïc , giaûi trí , vieäc laøm vaø gia ñình. Trong ñoù coù 1300 dòch vuï ñieän töû ñaõ ñöôïc ngöôøi daân giao dòch tröïc tuyeán vôùi chính phuû. Tôùi thaùng 6 naêm 2002 , khoaûng 77% dòch vuï coâng ñaõ trôû neân khaû thi ñeå coù theå cung caáp tröïc tuyeán.
 13. 13. Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT - G2B - ( Government-to-Business) <ul><li>Bao goàm nhieàu dòch vuï khaùc nhau ñöôïc trao ñoåi giöõa chính phuû vaø coäng ñoàng doanh nghieäp nhö : phoå bieán caùc chính saùch,bieân baûn ghi nhôù,caùc qui ñònh veà theå cheá </li></ul><ul><li>Caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp goàm coù </li></ul><ul><li>* Truy xuaát caùc thoâng tin veà kinh doanh, </li></ul><ul><li>* Taûi xuoáng caùc maãu ñôn, </li></ul><ul><li>* Gia haïn giaáy pheùp, </li></ul><ul><li>* Ñaêng kyù kinh doanh, </li></ul><ul><li>* Xin caáp pheùp vaø noäp thueá. </li></ul><ul><li>Caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp thoâng qua caùc giao dòch G2B coøn hoã trôï vieäc phaùt trieån kinh doanh, ñaëc bieät laø phaùt trieån caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû </li></ul>
 14. 14. Caùc daïng dòch vuï cuûa CPÑT - G2B - ( Government-to-Business) <ul><li>ÔÛ möùc cao hôn, </li></ul><ul><li>Caùc dòch vuï G2B hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc mua saém ñieän töû vaø trao ñoåi tröïc tuyeán giöõa chính phuû vôùi caùc nhaø cung caáp ñeå mua saém haøng hoaù vaø dòch vuï cho chính phuû. </li></ul><ul><li>Lôïi ñieåm cuûa mua saém ñieän töû : </li></ul><ul><li>* Laøm cho tieán trình ñaáu thaàu trôû neân minh baïch, </li></ul><ul><li>* Cho pheùp caùc doanh nghieäp nhoû coù theå tham gia ñaáu </li></ul><ul><li>thaàu ñoái vôùi caùc döï aùn lôùn cuûa chính phuû. </li></ul><ul><li>* Giuùp cho chính phuû coù theå tieát kieäm chi tieâu thoâng qua </li></ul><ul><li>vieäc caét giaûm chi phí cho ngöôøi moâi giôùi trung gian, </li></ul><ul><li>* Giaûm chi phí haønh chaùnh cuûa caùc ñaïi lyù mua baùn </li></ul>
 15. 15. G2B - ví duï cuï theå veà caùc giao dòch G2B <ul><li>Phoù thuû töôùng Trung quoác laø oâng Li Lanqing ñeà xuaát döï aùn Haûi quan vaøng (Golden Custom) vaøo thaùng gieâng naêm 1993. Döï aùn naày döï ñònh taïo ra moät heä thoáng truyeàn thoâng döõ lieäu tích hôïp keát noái caùc coâng ty thöông maïi quoác teá,ngaân haøng,vôùi caùc cô quan thueá vaø haûi quan </li></ul><ul><li>Muïc ñích cuûa heä thoáng </li></ul><ul><li>* Ñaåy nhanh tieán ñoä giaûi quyeát caùc thuû tuïc haûi quan * Naâng cao naêng löïc cuûa caùc ngaønh coù lieân quan trong </li></ul><ul><li>vieäc thu thueá vaø quyeát toaùn thueá. </li></ul><ul><li>Döï aùn Haûi quan vaøng cho pheùp caùc coâng ty noäp baûng keâ khai xuaát nhaäp khaåu cho haûi quan , tính toaùn phaàn thueá phaûi noäp vaø kieåm tra caùc soá lieäu thoáng keâ veà xuaát nhaäp khaåu. </li></ul>
 16. 16. G2B - ví duï cuï theå veà caùc giao dòch G2B <ul><li>Moät trong nhöõng khaùi nieäm haáp daãn cuûa döï aùn laø heä thoáng theo doõi soá lieäu ñieän töû cho pheùp caùc cô quan haûi quan kieåm tra ra daõy soá lieäu treân maïng nhaèm hoã trôï vieäc quaûn lyù veà maët haûi quan vaø ngaên chaën caùc haønh ñoäng baát hôïp phaùp. </li></ul><ul><li>Heä thoáng naày ñaõ cho pheùp ngaønh haûi quan Trung quoác giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp buoân laäu vaø phaïm phaùp vôùi toång giaù trò khoaûng 80 tyû nhaân daân teä (96 trieäu USD) vaø taêng vieäc thu thueá leân 71 tyû nhaân daân teä (86 trieäu USD). </li></ul>
 17. 17. Giao dòch G2E - (Government to Employee) <ul><li>Dòch vuï G2E bao goàm caû dòch vuï G2C vaø caùc dòch vuï chuyeân ngaønh khaùc daønh rieâng cho caùc coâng chöùc chính phuû nhö </li></ul><ul><li>Cung caáp ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, qua ñoù caûi tieán caùc chöùc naêng haønh chính haøng ngaøy cuõng nhö caùch thöùc giaûi quyeát coâng vieäc vôùi ngöôøi daân. </li></ul>
 18. 18. Dòch vuï G2E - Ví duï cuï theå veà giao dòch kieåu G2E <ul><li>Trang Web ACE thoâng tin baûng löông nhaân vieân chính </li></ul><ul><li>phuû cuûa bang Mississipi </li></ul>
 19. 19. Dòch vuï G2G (Government - to -Government) <ul><li>Dòch vuï G2G ñöôïc trieån khai ôû hai caáp ñoä : </li></ul><ul><li>ñòa phöông vaø trong nöôùc, hoaëc caáp ñoä quoác teá. </li></ul><ul><li>Caùc dòch vuï G2G laø giao dòch </li></ul><ul><li>* Giöõa chính phuû trung öông vaø chính quyeàn ñòa phöông, </li></ul><ul><li>* Giöõa caùc vuï vaø caùc coâng ty, cô quan coù lieân quan. </li></ul><ul><li>* Dòch vuï G2G coøn laø giao dòch giöõa caùc chính phuû </li></ul><ul><li>vaø coù theå ñöôïc xem nhö coâng cuï cuûa caùc moái quan </li></ul><ul><li>heä quoác teá vaø ngoaïi giao </li></ul>
 20. 20. Dòch vuï G2G Moät ví duï cuï theå veà dòch vuï G2G <ul><li>Ngoaøi caùc hoaït ñoäng kinh doanh hôïp phaùp treân Internet, hieän nay caùc toäi phaïm coù toå chöùc coøn söû duïng tính chaát xuyeân quoác gia cuûa Internet vaøo caùc vieäc kinh doanh phi phaùp. </li></ul><ul><li>Ñeå choáng laïi khuynh höôùng treân, 124 nhaø laõnh ñaïo ñöùng ñaàu chính phuû ñaõ tôùi Palermo, YÙ vaøo thaùng 12 naêm 2000 ñeå kyù coâng öôùc quoác teá choáng toäi phaïm coù toå chöùc xuyeân quoác gia. </li></ul><ul><li>Ñeå cho coâng öôùc trôû neân coù hieäu löïc. Lieân Hieäp Quoác ñaõ xaây döïng “Chöông trình quoác teá veà ñaáu tranh choáng toäi phaïm coù toå chöùc xuyeân quoác gia” , trang web www.uncjin.org/CiCP/cicp.html ra ñôøi nhaèm naâng cao vieäc chia seû thoâng tin vaø hôïp taùc quoác teá. </li></ul>
 21. 21. Dòch vuï G2G Moät ví duï cuï theå veà dòch vuï G2G <ul><li>Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa chöông trình quoác teá veà ñaáu tranh choáng toäi phaïm coù toå chöùc xuyeân quoác gia goàm : </li></ul><ul><li>Ñaùnh giaù caùc baêng nhoùm toäi phaïm coù toå chöùc treân theá giôùi theo möùc ñoä nguy hieåm vaø söï ñe doaï maø chuùng gaây ra cho xaõ hoäi. </li></ul><ul><li>Cung caáp cho caùc chính phuû thaønh vieân vaø coäng ñoàng quoác teá nhöõng thoâng tin tin caäy vaø phaân tích veà caùc baêng nhoùm toäi phaïm coù toå chöùc xuyeân quoác gia môùi xuaát hieän. </li></ul><ul><li>Hoã trôï vaø môû roäng caùc hoaït ñoäng hôïp taùc kyõ thuaät cuûa trung taâm phoøng choáng toäi phaïm quoác teá trong vieäc xaây döïng caùc chieán löôïc phoøng choáng toäi phaïm coù toå chöùc. </li></ul><ul><li>Hoã trôï caùc nöôùc coù nhu caàu trong vieäc xaây döïng caùc chính saùch vaø höôùng daãn nhaèm ngaên chaën, ñaáu tranh choáng toäi phaïm coù toå chöùc xuyeân quoác gia. </li></ul>
 22. 22. Dòch vuï G2G Moät ví duï cuï theå veà dòch vuï G2G <ul><li>Trang Web CICP thöïc hieän dòch vuï G2G </li></ul><ul><li>trong coâng taùc ñaáu tranh choáng toäi phaïm xuyeân quoác gia </li></ul>
 23. 23. Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Internet laø coâng cuï raát maïnh trong vieäc trieån khai CPÑT. Tuy nhieân Internet khoâng phaûi laø phöông tieän duy nhaát hay phuø hôïp nhaát trong moïi tröôøng hôïp . </li></ul><ul><li>Caùc nöôùc ñang phaùt trieån caàn quan taâm ñeán moät soá haïn cheá nhö : cô sôû haï taàng, taøi chính…khi xem xeùt chieán löôïc phuø hôïp nhaát trong vieäc aùp duïng CPÑT. </li></ul><ul><li>Caùc dòch vuï ñieän töû khaùc hieän coù cuõng caàn phaûi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng ñeå cung caáp truy caäp dòch vuï roäng raõi nhaát cho ngöôøi daân. </li></ul>
 24. 24. Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Moät ví duï </li></ul><ul><li>Cuïc doanh thu trong nöôùc cuûa Philipine (BiR) ñaõ ñöa ra moät keá hoaïch xaùc nhaän thanh toaùn ñieän töû söû duïng heä thoáng tin nhaén treân ñieän thoaïi di ñoäng SMS nhaèm baûo veä choáng laïi nhöõng ngöôøi nhaän hoái loä, nhöõng ngöôøi ñöa ra hoaù ñôn giaû maïo cho ngöôøi noäp thueá. </li></ul><ul><li>Vôùi teân goïi “ Phaùt thanh ñieän töû” , heä thoáng cung caáp cho nhöõng ngöôøi noäp thueá söï xaùc nhaän tröïc tieáp trong 38 giôø khi ngaân haøng ñöôïc uyû quyeàn nhaän ñöôïc tieàn thanh toaùn cuûa hoï. Heä thoáng ñaõ ñöôïc thöû nghieäm thaønh coâng. </li></ul><ul><li>Döï aùn ñöôïc trieån khai treân qui moâ toaøn quoác vaøo naêm 2003. </li></ul>
 25. 25. Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Moät ví duï nöõa veà duøng caùc phöông tieän khaùc Internet </li></ul><ul><li>Moät döï aùn keát hôïp giöõa UNESSCO, Boä Böu chính Vieãn thoâng, vaø Truyeàn thoâng, coâng ty truyeàn thanh Srilanka vaø uyû ban Phaùp cheá Vieãn thoâng Srilanka ñaõ söû duïng Radio nhö moät giao dieän giöõa noâng daân vaø Internet. </li></ul><ul><li>Haøng ngaøy, moät chöông trình radio tröïc tieáp trong voøng moät giôø, trong ñoù ngöôøi phaùt thanh vaø moät nhoùm ngöôøi söû duïng Internet coù traùch nhieäm phaûn hoài laïi caùc yeâu caàu vaø caâu hoûi cuûa ngöôøi nghe. Thöïc teá naøy ñaõ chöùng minh khaû naêng vöôït qua caùc raøo caûn veà ngoân ngöõ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi söû duïng Internet khoâng noùi tieáng Anh </li></ul>
 26. 26. Coù phaûi Internet laø phöông tieän duy nhaát ñeå trieån khai CPÑT khoâng? <ul><li>Theo giaùo sö Richard Heeks, giaùm ñoác hoïc vieän Phaùt trieån chính saùch vaø quaûn lyù taïi tröôøng ñaïi hoïcManchester, caùc nöôùc ñang phaùt trieån vôùi muïc tieâu söû duïng ICT ñeå quaûn lyù vaø ñieàu haønh hieäu quaû phaûi choïn löïa “nhöõng ngöôøi trung gian thoâng minh ” trong nhöõng giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa CPÑT. </li></ul><ul><li>Caùc döï aùn CPÑT cần söû duïng nhöõng ngöôøi trung gian ngay töø ñaàu trong tröôøng hôïp caùc nöôùc ñang phaùt trieån gaëp phaûi haïn cheá veà cô sôû haï taàng vaät lyù vaø thieáu caùc ñieåm ñeå coäng ñoàng daân cö coù theå truy caäp ñeán caùc dòch vuï cuûa chính phuû. Nhöõng ngöôøi trung gian bao goàm caùc nhaø chuyeân moân (nhö caùc keá toaùn vieân cho heä thoáng thueá tröïc tuyeán, caùc coâng chöùng vieân cho heä thoáng ñaêng kyù tröïc tuyeán), coâng chöùc chính phuû (vd trung taâm cuoäc goïi hoaëc giao dòch moät cöûa cuûa caùc vaên phoøng chính phuû), caùc toå chöùc phi chính phuû vaø caùc toå chöùc coäng ñoàng (vd trung taâm ñaøo taïo töø xa cuûa coäng ñoàng) nhaèm muïc ñích keát hôïp caùc keânh ICT khaùc nhau ñeå cung caáp CPÑT moät caùch hieäu qua </li></ul>
 27. 27. Caùc muïc tieâu cuûa chính phuû ñieän töû. <ul><li>Caùc chuyeân vieân laøm vieäc veà CPÑT taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ xaùc ñònh 5 muïc tieâu lôùn thöôøng ñöôïc ñaët ra cho CPÑT. </li></ul><ul><li>a. Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. </li></ul><ul><li>b. Khaùch haøng tröïc tuyeán, khoâng phaûi xeáp haøng </li></ul><ul><li>c. Taêng cöôøng söï ñieàu haønh coù hieäu quaû cuûa chính </li></ul><ul><li>phuû vaø söï tham gia roäng raõi cuûa ngöôøi daân. </li></ul><ul><li>d. Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû cuûa caùc cô </li></ul><ul><li>quan chính phuû. </li></ul><ul><li>e. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng </li></ul><ul><li>ñoàng vuøng saâu vuøng xa. </li></ul><ul><li>Caùc muïc tieâu ôû ñaây khoâng ñöôïc lieät keâ theo thöù töï quan troïng vì moãi moät nöôùc caàn phaûi xaùc ñònh caùc öu tieân cuûa mình trong CPÑT. </li></ul>
 28. 28. Caùc muïc tieâu cuûa CPÑT- 1- Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. <ul><li>Vieäc söû duïng ICT trong chính phuû vaø vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng CPÑT seõ giuùp taïo ra moät moâi tröôøng thuùc ñaåy kinh doanh thoâng qua vieäc caûi thieän moái taùc ñoäng qua laïi vaø töông taùc giöõa chính phuû vaø doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. </li></ul><ul><li>Baèng vieäc giaûm bôùt caùc thuû tuïc röôøm raø vaø chuù troïng ñeán vieäc cung caáp caùc dòch vuï nhanh choùng vaø hieäu quaû , CPÑT coù theå taïo ra caùc ñieàu kieän thu huùt ñaàu tö nhieàu hôn. </li></ul><ul><li>Vieäc mua saém ñieän töû môû ra caùc thò tröôøng môùi cho caùc doanh nghieäp ñòa phöông nhôø vaøo vieäc coâng khai hoaù caùc thuû tuïc mua saém cuûa chính phuû, laøm cho thuû tuïc naày trôû neân caïnh tranh hôn vaø coâng baèng hôn . </li></ul>
 29. 29. Caùc muïc tieâu cuûa CPÑT- 1- Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. <ul><li>Moät ví duï ñieån hình : htttp://www.gebiz.gov.sg </li></ul><ul><li>Coång giao dieän mua saém ñieän töû GeBiZ cuûa chính phuû Singapore. </li></ul>
 30. 30. Caùc muïc tieâu cuûa CPÑT- 1- Taïo moâi tröôøng kinh doanh toát hôn. <ul><li>Trung taâm kinh doanh ñieän töû cuûa Chính phuû Singapore (GeBiZ) ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 6 naêm 2000 nhaèm ñôn giaûn hoaù caùc hoaït ñoäng mua saém vaø ñaáu thaàu cuûa Chính phuû. </li></ul><ul><li>Muïc tieâu: </li></ul><ul><li>- Tieát kieäm chi phí, tính hi ệu quả </li></ul><ul><li>- Nhaát quaùn trong thuû tuïc mua saém </li></ul><ul><li>- Minh baïch hôn trong giao dòch, t ừ đó phát triển thương mại điện tử tại Singapore </li></ul><ul><li>Thaùng 9/2001 toång giaù trò giao dòch : 50 trieäu USD </li></ul><ul><li>Soá ngöôøi söû duïng trong caùc ngaønh coâng coäng : 3000 </li></ul><ul><li>Soá laàn thoâng baùo ñaáu thaàu: 3000, toång giaù trò: 1.7 tæ USD </li></ul>
 31. 31. 2- Khaùch haøng tröïc tuyeán, khoâng phaûi xeáp haøng <ul><li>Ñieàu naày lieân quan ñeán vieäc cung caáp moät caùch hieäu quaû caùc haøng hoaù vaø dòch vuï coâng coäng cho ngöôøi daân thoâng qua vieäc phaûn hoài nhanh choùng cuûa chính phuû vôùi söï tham gia toái thieåu cuûa caùc nhaân vieân chính phuû. </li></ul>
 32. 32. 3- Taêng cöôøng söï ñieàu haønh coù hieäu quaû cuûa chính phuû vaø söï tham gia roäng raõi cuûa ngöôøi daân. <ul><li>Naâng cao tính minh baïch vaø tin caäy cuûa chính phuû thoâng qua vieäc ñaåy nhanh öùng duïng ICT trong quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuõng nhö môû ra caùc cô hoäi môùi cho ngöôøi daân ñöôïc chuû ñoäng trong quaù trình tham gia vaøo vieäc hoaïch ñònh chính saùch cuûa chính phuû. </li></ul><ul><li>* Nhôø tính minh baïch vaø hieäu quaû: CPÑT coù theå ñi tieân </li></ul><ul><li>phong trong vieäc choáng tham nhuõng. </li></ul><ul><li>* Vieäc phoå bieán roäng raõi thoâng tin hoã trôï vieäc trao quyeàn </li></ul><ul><li>cho ngöôøi daân cuõng nhö tieán tình ñöa ra quyeát ñònh cuûa </li></ul><ul><li>chính phuû. </li></ul><ul><li>Tính minh baïch cuûa thoâng tin khoâng ch ỉ thể hiện dân chủ mà còn g ầy döïng daàn söï tin caäy giöõa nhöõng nhaø laõnh ñaïo chính phuû </li></ul>
 33. 33. 4 - Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû cuûa caùc cô quan chính phuû. <ul><li>Caùc lôïi ích do CPÑT ñem laïi </li></ul><ul><li>Taùi laäp laïi caùc qui trình vaø thuû tuïc ñeå giaûm bôùt naïn quan lieâu. </li></ul><ul><li>Hoã trôï vieäc cung caáp dòch vuï, naâng cao naêng suaát veà maët haønh chính vaø taêng cöôøng tieát kieäm. </li></ul><ul><li>Naâng cao naêng suaát lao ñoäng cuûa nhaân vieân chính phuû, giaûm chi phí haønh chính. </li></ul><ul><li>Naâng cao naêng löïc quaûn lyù keá hoaïch cuûa chính phuû nhôø söû duïng coâng cuï toát hôn. </li></ul><ul><li>naâng cao doanh thu vì doanh nghieäp vaø ngöôøi daân xin caáp pheùp nhieàu hôn nhôø vaøo thuû tuïc deã daøng vaø nhanh choùng hôn, giaûm bôùt quan lieâu. </li></ul><ul><li>Thöïc hieän tieát kieäm chi phí trong thôøi gian trung vaø daøi haïn. </li></ul>
 34. 34. 4- Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû cuûa caùc cô quan chính phuû. <ul><li>Moät ví duï ñieån hình: Trang Web http://www.nbi.gov.ph </li></ul><ul><li>(NBI - National Bureau Investigation) Cuïc ñieàu tra quoác gia Philippine </li></ul>
 35. 35. 4 - Naâng cao naêng suaát vaø tính hieäu quaû cuûa caùc cô quan chính phuû.- NBI cuûa Philippine <ul><li>Caùc lôïi ích do CPÑT ñem laïi taïi cuïc ñieàu tra quoác gia Philippine : </li></ul><ul><li>Tröôùc caûi tieán: ngöôøi daân phaûi maát ít nhaát ba ngaøy ñeå laáy thoâng tin baûo maät cuûa NBI (baét buoäc phaûi coù khi ngöôøi daân caàn xin vieäc laøm, laáy hoä chieáu, visa, thi laáy baèng …). </li></ul><ul><li>Sau caûi tieán: ngöôøi daân coù theå laáy thoâng tin cuûa mình trong voøng naêm phuùt ôû caùc kioát coù maùy laïnh cuûa NBI taïi khu trung taâm buoân baùn ôû caùc khu vöïc taøu ñieän ngaàm Manila. Lôïi ích töø heä thoáng vi tính hoaù ñöôïc caûi tieán cuûa NBI </li></ul><ul><li>- Doanh thu taêng gaáp ñoâi ( 150 trieäu P leân 270 trieäu P/naêm) </li></ul><ul><li>- Giaûm ñaùng keå tham nhuõng </li></ul><ul><li>- Phaùt trieãn dòch vuï coâng coäng (cung caáp hôn 30.000 </li></ul><ul><li>thoâng tin haøng ngaøy cho ngöôøi daântìm vieäc, xin visa) </li></ul>
 36. 36. 5. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng ñoàng vuøng saâu vuøng xa. <ul><li>ICT giuùp cho chính phuû coù theå vöôn tôùi caùc nhoùm coäng ñoàng thieåu soá vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân taïi ñoù. Ñieàu naày cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc trao theâm quyeàn cho ngöôøi daân baèng caùch cho hoï tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng chính trò, cuõng nhö cung caáp toái ña caùc dòch vuï vaø haøng hoaù thieát yeáu. </li></ul><ul><li>Ví duï cuï theå </li></ul><ul><li>Coång ñieän töû taêng cöôøng söï coâng khai cuûa chính quyeàn ñòa phöông vaø choáng tham nhuõng taïi Haøn quoác. </li></ul><ul><li>Heä thoáng Open (Online Procedures Enhancement for Civil Applications) </li></ul>
 37. 37. 5. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng ñoàng vuøng saâu vuøng xa. <ul><li>Coång ñieän töû choáng tham nhuõng cung caáp cho ngöôøi daân caùc thoâng tin coù lieân quan </li></ul><ul><li>Bao goàm: </li></ul><ul><li>Caùc muïc tieâu toång theå trong vieäc choáng tham nhuõng </li></ul><ul><li>vaø giaûi thích caùc nguyeân taéc vaø luaät leä cho vieäc xin caáp </li></ul><ul><li>pheùp vaø xöû lyù caáp pheùp. </li></ul><ul><li>Heä thoáng Open ñaõ giaûm bôùt caùc raøo caûn trong vieäc laáy caùc thoâng tin cuûa chính phuû. Do ñoù ngöôøi daân ñöôïc cung caáp nhieàu thoâng tin hôn, thuû tuïc cuûa chính phuû trôû neân coâng khai hôn vaø tyû leä hoái loä ñöôïc giaûm ñaùng keå. Phaûn hoài töø phía ngöôøi daân cuõng raát tích cöïc . </li></ul>
 38. 38. 5. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cho caùc coäng ñoàng vuøng saâu vuøng xa. <ul><li>Coång ñieän töû choáng tham nhuõng http://seoul.go.kr (Haøn quoác) </li></ul>
 39. 39. Chính phuû deã tieáp xuùc hôn vaø phaûn hoài nhanh hôn nhôø öùng duïng ICT <ul><li>Vôùi vieäc chuù troïng aùp duïng öùng duïng ICT trong vieäc cung caáp dòch vuï, CPÑT ñaõ taïo cho caùc cô quan chính phuû cô hoäi nhìn laïi caùch thöùc cung caáp dòch vuï cuûa mình. </li></ul><ul><li>CPÑT taïo cho caùc cô quan cô hoäi: kieåm tra caùc hoaït ñoäng vaø qui trình, thuû tuïc cuûa mình, xaùc ñònh caùc thuû tuïc vaø qui trình kinh doanh caàn ñôn giaûn hoaù, thöïc thi caùc thuû tuïc kinh doanh ñaõ ñöôïc ñôn giaûn hoaù naøy vaø trieån khai caùc dòch vuï môùi nhaèm aùp duïng caùc caûi tieán treân. </li></ul><ul><li>ICT seõ saép xeáp laïi caùc thuû tuïc lieân quan ñeán chính phuû vaø laøm bieán ñoåi caùch thöùc ñieàu haønh cuûa chính phuû. </li></ul><ul><li>Vieäc taêng cöôøng truy caäp thoâng tin,tính minh baïch trong caùc thuû tuïc cuûa chính phuû taïo ra ñoä tin caäy lôùn hôn do caùc quaù trình trieån khai tröïc tuyeán vaø ñöôïc vi tính hoaù ñaõ ngaên caûn tính tuyø tieän cuûa caùc quan chöùc chính phuû vaø taïo ra cô cheá cho pheùp deã daøng kieåm tra caùc tröôøng hôïp coù khaû naêng xaûy tham nhuõng cuûa caùc quan chöùc chính phuû caáp döôùi </li></ul>
 40. 40. 7- Chính phuû ñieän töû vaø phaùt trieån con ngöôøi <ul><li>ICT ñaõ hoã trôï coâng vieäc ñieàu haønh cuûa chính phuû nhö theá naøo </li></ul><ul><li>ICT laø moät nhaân toá trong vieäc xaây döïng vaø thöïc thi caùc chöùc naêng cuûa CPÑT moät caùch hieäu quaû vaø hieäu löïc, do ñoù taïo ñieàu kieän cho chính phuû ñieàu haønh toát hôn. </li></ul><ul><li>Moät ví duï cuï theå </li></ul><ul><li>Saùng kieán “ Chính phuû pha leâ” cuûa chính phuû Argentina (Argentina’s Cristal Government Initiative) Thoâng tin veà coâng quyõ theo nhu caàu. </li></ul><ul><li>Nhieäm vuï cuûa saùng kieán chính phuû pha leâ cuûa Argentina laø phoå bieán tröïc tuyeán vaø deã hieåu taát caû caùc thoâng tin lieân quan ñeán vieäc söû duïng coâng quyõ. Bao goàm caùc thoâng tin veà caùc khoaûn tieàn ñöôïc daønh cho caùc döï aùn khaùc nhau, vaø nhöõng quæ naày ñöôïc ñieàu haønh vaø söû duïng nhö theá naøo. </li></ul>
 41. 41. 7- Chính phuû ñieän töû vaø phaùt trieån con ngöôøi <ul><li>Coâng daân ñieän töû laø gì ? (What is ecitizen) </li></ul><ul><li>Tieán trình giao dòch vôùi chính quyeàn ñòa phöông tröôùc ñaây </li></ul><ul><li>Ñeán toaø thò chính -> Ñieàn vaøo maãu ñôn -> noäp cho cô quan </li></ul><ul><li>-> giao cho coâng chöùc chòu traùch nhieäm ...? -> traû keát quaû </li></ul><ul><li>Khi coù maùy tính : </li></ul><ul><li>1)Ñeán toaø thò chính -> Ñieàn vaøo maãu ñôn -> noäp cho cô quan -> giao cho coâng chöùc chòu traùch nhieäm. </li></ul><ul><li>2)Giao hoà sô cho boä phaän maùy tính -> Nhaäp vaøo cô sôû döõ lieäu </li></ul><ul><li>Coâng daân ñieän töû </li></ul><ul><li>Duøng Internet vaøo Web site cuûa chính phuû -> töï tìm maãu ñôn -> ñieàn maãu ñôn treân web site -> töï ñoäng giaûi quyeát </li></ul>
 42. 42. 7- Chính phuû ñieän töû vaø phaùt trieån con ngöôøi <ul><li>Daân chuû soá laø gì ? (What is Digital democracy ?) </li></ul><ul><li>Daân chuû soá laø thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng khi aùp duïng ICT ñeå taêng cöôøng söï tham gia cuûa ngöôøi daân vaøo quaù trình daân chuû. </li></ul><ul><li>Ñaây laø vieäc thöïc hieän vi tính hoaù caùc baøi dieãn thuyeát chính trò, caùc quaù trình hoaïch ñònh chính saùch vaø chính trò ñeå trao ñoåi truyeàn thoâng giöõa caùc ñaïi bieåu ñöôïc baàu vaø ngöôøi daân. </li></ul><ul><li>Vieäc tích hôïp ICT trong caùc thuû tuïc, qui trình cuûa chính phuû hoã trôï hôn nöõa söï côûi môû, tính minh baïch vaø ñoä tin caäy cuûa chính phuû. </li></ul><ul><li>Vì ngaøy caøng coù nhieàu thoâng tin ñöôïc cung caáp cho ngöôøi daân, neân ngöôøi daân caøng coù theå tham gia nhieàu hôn vaøo quaù trình hoaïch ñònh chính saùch toång theå. Ñaây ñöôïc xem nhö laø söï tin caäy caàn thieát ñoái vôùi caùc quan chöùc chính phuû. </li></ul>
 43. 43. 7- CPÑT vaø phaùt trieån con ngöôøi - Moät ví duï veà daân chuû soá <ul><li>Ngaøy 26/2/2003, moät söï kieän hy höõu ñaõ ñöôïc toå chöùc lieân keát “Chieán thaéng khoâng caàn chieán tranh” phaùt ñoäng nhaèm laøm cho moãi ngöôøi daân treân khaép nöôùc Myõ lieân tuïc quay soá tröïc tieáp, göûi email vaø fax tôùi Nhaø Traéng vaø töøng nghò syõ vôùi thoâng ñieäp “KHOÂNG TAÁN COÂNG IRAÉC”. </li></ul><ul><li>Tom Andrews, giaùm ñoác quoác gia cuûa toå chöùc CHIEÁN THAÉNG KHOÂNG CAÀN CHIEÁN TRANH, toå chöùc taäp hôïp nhöõng ngöôøi choáng ñoái ñaõ noùi “Haõy ñeå cho nhöõng ngoùn tay cuûa chuùng ta dieãu haønh vaø yeâu caàu tieáng noùi cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc nghe thaáy”. </li></ul><ul><li>Andrews noùi khoaûng 400.000 ngöôøi ñaõ ñaêng kyù thoâng qua Web site cuûa toå chöùc ñeå tham gia chöông trình vaän ñoäng naøy. </li></ul><ul><li>“ Khoaûng hôn 1 trieäu cuoäc goïi ñaõ ñöôïc tieán haønh chæ trong 8 giôø bôûi nhieàu ngöôøi ôû khaép caùc bang treân ñaát nöôùc”, OÂng phaùt bieåu “Moãi phuùt moãi nghò syõ vaø toång ñaøi cuûa Nhaø Traéng nhaän ít nhaát 2 cuoäc goïi hoaëc thaäm chí nhieàu hôn”. </li></ul>
 44. 44. CPÑT coù theå hoã trôï daân chuû soá theo caùch naøo ? <ul><li>Naâng cao truy nhaäp tôùi caùc dòch vuï vaø thoâng tin coâng coäng. </li></ul><ul><li>Chính phuû coù traùch nhieäm trong vieäc ñaûm baûo moïi ngöôøi daân, coäng ñoàng, doanh nghieäp vaø xaõ hoäi ñeàu ñöôïc cung caáp thoâng tin ñaày ñuû ñeå hoï coù theå ñöa ra caùc quyeát ñònh chính xaùc vaø kòp thôøi trong cuoäc soáng cuûa mình. </li></ul><ul><li>Thoâng qua ICT, theo ñònh nghóa môû bao goàm caû tivi, ñaøi vaø ñieän thoaïi, CPÑT buoäc caùc quan chöùc phaûi trôû neân minh baïch hôn vaø tin caäy hôn trong caùc hoaït ñoäng cuõng nhö quyeát ñònh cuûa mình vaø caûi tieán khoâng chæ vieäc cung caáp caùc dòch vuï maø coøn chaát löôïng cuûa caùc dòch vuï ñoù. </li></ul>
 45. 45. CPÑT coù theå hoã trôï daân chuû soá theo caùch naøo ? <ul><li>Taêng cöôøng tham gia chính trò. </li></ul><ul><li>ICT laøm cho ngöôøi daân treân toaøn theá giôùi coù theå tham gia vaøo tieán trình chính trò, coù quyeàn phaùt bieåu yù kieán cuûa mình, tham gia vaøo quaù trình phaùt trieån chính trò, vaø cuoái cuøng laø gaây aûnh höôûng ñeán quaù trình ñöa ra caùc quyeát ñònh. </li></ul><ul><li>Trao quyeàn cho phuï nöõ. </li></ul><ul><li>Chính phuû phaûi ñaëc bieät quan taâm taïo ñieàu kieän cho phuï nöõ khoâng chæ truy caäp ICT maø coøn ñöôïc giaùo duïc vaø ñaøo taïo veà ICT. ICT ñaëc bieät quan troïng trong vieäc naâng cao tieáng noùi cuûa ngöôøi phuï nöõ taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, nhöõng ngöôøi theo truyeàn thoáng thöôøng bò coâ laäp, thöôøng ít xuaát hieän vaø caâm laëng. ICT taïo ra nhieàu cô hoäi môùi cho ngöôøi phuï nöõ caûi thieän cuoäc soáng cuûa mình veà maët kinh teá, chính trò vaø xaõ hoäi. </li></ul>
 46. 46. Truy caäp thoâng tin tröïc tuyeán veà quyeàn söû duïng ñaát ôû bang Karnataka AÁn ñoä <ul><li>Cuïc doanh thu taïi bang Karnataka ñaõ vi tính hoaù 20 trieäu maãu tin veà quyeàn sôû höõu ñaát cuûa 6,7 trieäu noâng daân taïi Bang. Tröôùc ñaây, ngöôøi noâng daân phaûi tìm ñeán caùc nhaân vieân keá toaùn laøng ñeå xin moät baûn copy cuûa maãu tin veà Quyeàn sôû höõu, ñaát lónh canh vaø Muøa Maøng (RTC), moät taøi lieäu raát caàn thieát cho nhieàu coâng vieäc nhö vay ngaân haøng. Thuû tuïc naøy hay bò chaäm treã vaø raát hay gaây phieàn toaùi. Moïi ngöôøi coøn phaûi traû tieàn hoái loä. Ngaøy nay, chæ vôùi moät khoaûng leä phí laø 15 Ringit, moïi ngöôøi coù theå laáy tröïc tuyeán moät baûn in copy RTC töø caùc kiosk löu tröõ thoâng tin veà ñaát ñöôïc vi tính hoaù. Caùc kiosk naøy coøn coù teân goïi laø caùc trung taâm Bhoomi ñaët taïi 140 vaên phoøng taluk. Trong giai ñoaïn tieáp theo, taát caû caùc sôû döõ lieäu taluk seõ ñöôïc taûi ñeán cô sôû döõ lieäu trung öông döôùi daïng web. Khi ñoù, caùc RTC coù theå luoân saün coù ñeå söû duïng tröïc tuyeán taïi caùc kiosk vaø nhieàu khaû naêng caùc kiosk naøy coù theå ñöôïc xaây döïng ôû caùc khu vöïc noâng thoân. </li></ul>
 47. 47. 8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Ai thanh toaùn cho chính phuû ñieän töû ? </li></ul><ul><li>Chi phí cho vieäc trieån khai döï aùn seõ phuï thuoäc vaøo möùc ñoä saün saøng cuûa cô sôû haï taàng hieän coù, naêng löïc cuûa nhaø cung caáp vaø ngöôøi söû duïng, phöông thöùc cung caáp dòch vuï. </li></ul><ul><li>Chính phuû caàn taäp trung vaøo caùc döï aùn nhoû, coù khaû naêng töï trang traûi veà taøi chính hoaëc coù theå laáy töø nguoàn beân ngoaøi </li></ul><ul><li>( Ví duï caùc Web site laø moät trong caùc caùch ñôn giaûn vaø tieát kieäm nhaát ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao cuûa CPÑT vôùi chi phí ñaàu tö toái thieåu). </li></ul><ul><li>Caùc döï aùn CPÑT, thöôøng caàn noã löïc coá gaéng trong thôøi gian daøi ñoøi hoûi phaûi coù ñaàu tö lôùn veà phaàn meàm, phaàn cöùng, cô sôû haï taàng vaø ñaøo taïo. Moät keá hoaïch taøi chính khoâng chæ phaûi trang traûi cho nhöõng nhu caàu ngay töùc thì ñeå trieån khai nhanh CPÑT maø coøn phaûi xem xeùt caùc phöông aùn taøi chính trong thôøi gian daøi nhaèm duy trì döï aùn. </li></ul>
 48. 48. 8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Ai thanh toaùn cho chính phuû ñieän töû ? </li></ul><ul><li>Moâ hình BOT : xaây döïng, khai thaùc, chuyeån giao </li></ul><ul><li>Nhaèm giaûm thieåu chi phí ban ñaàu cuûa chính phuû, baèng caùch laáy voán cuûa khu vöïc tö nhaân caáp cho caùc döï aùn cuûa chính phuû caàn phaûi coù ñaàu tö lôùn ngay töø ñaàu. </li></ul><ul><li>Moâ hình BTO : Xaây döïng, chuyeån giao, khai thaùc, </li></ul><ul><li>Vieäc chuyeån giao quyeàn sôû höõu cho chính phuû seõ ñöôïc thöïc hieän khi vieäc xaây döïng ñöôïc hoaøn taát. </li></ul><ul><li>Hình thöùc BOO : Xaây döïng, Sôû höõu, Khai thaùc, </li></ul><ul><li>Khu vöïc tö nhaân vaãn duy trì quyeàn sôû höõu vaø khai thaùc thieát bò theo hôïp ñoàng. </li></ul><ul><li>Hôïp taùc vôùi khu vöïc tö nhaân coù theå hoã trôï xaây döïng CPÑT moät caùch hieäu quaû hôn laø caïnh tranh </li></ul>
 49. 49. 8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Moät ví duï cuï theå veà moâ hình BOT taïi Malaysia </li></ul><ul><li>Taøi trôï taøi chính cho CPÑTqua BOT : http://www.treasury.gov.my </li></ul><ul><li>Heä thoáng mua saém ñieän töû quoác gia cuûa Malaysia. e-Perolehan </li></ul>
 50. 50. 8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Laøm theá naøo ñeå ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi thöïc söï söû duïng caùc dòch vuï CPÑT ? </li></ul><ul><li>Baát kyø moät chính saùch CPÑT hieäu quaû naøo cuõng phaûi xem xeùt phöông phaùp tieáp caän theo höôùng taäp trung vaøo ngöôøi daân. Ñieàu ñoù coù nghóa laø CPÑT phaûi laø dòch vuï daønh cho ngöôøi söû duïng ñaàu cuoái vaø phaùt trieån theo höôùng phuïc vuï nhu caàu. </li></ul><ul><li>Tuy nhieân, vì moät soá nguyeân nhaân nhö : khoâng quen söû duïng ICT, thieáu ñaøo taïo, lo laéng veà söï rieâng tö vaø tính baûo maät cuûa thoâng tin, nhieàu ngöôøi daân coù theå khoâng söû duïng CPÑT cho ñeán khi naøo nhöõng moái quan taâm lo laéng treân ñöôïc giaûi quyeát. </li></ul>
 51. 51. 8- Nhöõng thaùch thöùc cuûa Chính phuû ñieän töû <ul><li>Laøm theá naøo ñeå ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi thöïc söï söû duïng caùc dòch vuï CPÑT ? </li></ul><ul><li>Vieäc baûo veä söï rieâng tö cuûa coâng daân vaø ñaûm baûo raèng caùc thoâng tin caù nhaân cuûa hoï khoâng bò laøm haïi laø moät vaán ñeà heát söùc quan troïng trong CPÑT, bôûi vì ñaây laø ñieàu chính yeáu trong vieäc laáy ñöôïc nieàm tin cuûa daân chuùng. </li></ul><ul><li>Neáu khoâng coù ñöôïc söï ñaûm baûo naày, khoâng moät ngöôøi naøo söû duïng ngay caùc dòch vuï cuûa CPÑT </li></ul>
 52. 52. 9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Goàm 5 böôùc. </li></ul><ul><li>Phaùt trieån taàm nhìn </li></ul><ul><li>Ñaùnh giaù möùc ñoä saün saøng ñieän töû </li></ul><ul><li>Xaùc ñònh caùc muïc tieâu thöïc teá. </li></ul><ul><li>Taäp trung caùc thuû tuïc haønh chính vaø xaây döïng chieán löôïc quaûn lyù söï thay ñoåi. </li></ul><ul><li>Xaây döïng moái quan heä ñoái taùc nhaø nöôùc-tö nhaân . </li></ul>
 53. 53. 9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Taïi sao vieäc phaùt trieån taàm nhìn CPÑT laïi quan troïng ? </li></ul><ul><li>Tröôùc khi chính phuû trieån khai döï aùn lôùn, vieäc ñaàu tieân laø caàn phaûi xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc. Caùc muïc tieâu vaø muïc ñích cuûa CPÑT laø gì ? </li></ul><ul><li>Taàm nhìn veà CPÑT phaûi phaûn aùnh caùc muïc tieâu phaùt trieån lôùn hôn cuûa ñaát nöôùc, cuõng nhö nhöõng </li></ul><ul><li>moái quan taâm vaø muïc tieâu roäng lôùn hôn cuûa xaõ hoäi. </li></ul>
 54. 54. 9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Ñaùnh giaù möùc ñoä saün saøng ñieän töû laø gì ? </li></ul><ul><li>Tröôùc heát phaûi tieán haønh kieåm keâ taøi saûn trong toaøn chính phuû ñeå bieát mình coù gì ? Chaát löôïng nhöõng gì mình coù, Danh saùch nhöõng thöù caàn coù (hoaëc mua) ñeå trieån khai CPÑT. </li></ul><ul><li>Caùc caâu hoûi ñaët ra sau khi kieåm keâ </li></ul><ul><li>Veà con ngöôøi vaø kyõ naêng : kyõ naêng ICT, möùc ñoä thoâng thaïo, ñuû hay chöa ? </li></ul><ul><li>Phaàn cöùng, phaàn meàm, thieát bò : cô quan ñang söû duïng gì ? Tình traïng môùi cuû cuûa thieát bò, Cô sôû haï taàng vieån thoâng cuûa CP hieän ra sao ? </li></ul><ul><li>Luaät leä : Caùc chính saùch, qui ñònh hieän nay coù phuø hôïp cho trieån khai CPÑT khoâng? Caàn boå sung söûa ñoåi gì ? </li></ul>
 55. 55. 9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Caùc muïc tieâu thöïc teá laø gì ? </li></ul><ul><li>Moät phöông chaâm trong vieäc trieån khai CPÑT laø </li></ul><ul><li>“ Nghó nhieàu, baét ñaàu ít, vaø trieån khai nhanh” . </li></ul><ul><li>Ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng noã löïc ban ñaàu phaûi ñöôïc taäp trung vaøo caùc döï aùn vôùi caùc öùng duïng chuû choát, oån ñònh vaø coù theå quaûn lyù ñöôïc hôn laø nhöõng öùng duïng lôùn vaø toán keùm. </li></ul><ul><li>Xaùc ñònh caùc dòch vuï chính phuû naøo seõ ñöôïc cung caáp qua CPÑT </li></ul><ul><li> (löïa choïn caùc dòch vuï öu tieân laøm taêng doanh thu, caûi tieán quaûn lyù taøi </li></ul><ul><li>chính, taïo moâi tröôøng ñaàu tö toát hôn, nhanh thu hoài cho phí). </li></ul><ul><li>Xaây döïng caùc tieâu chí ñaùnh giaù ñeå ño ñoä thaønh coâng, thaát baïi hoaëc </li></ul><ul><li>tieán ñoä cuûa döï aùn CPÑT. (kieåm tra thöïc teá, duøng moác thôøi gian). </li></ul><ul><li>Xaùc ñònh caùc cô quan vaø nhöõng ngöôøi uûng hoä trong chính phuû, </li></ul><ul><li>nhöõng ngöôøi seõ giöõ vai troø laõnh ñaïo trong vieäc ñi ñaàu, phaùt trieån vaø </li></ul><ul><li>Ø trieån khai caùc döï aùn CPÑT. </li></ul>
 56. 56. 9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Taïi sao vieäc taäp trung vaø thay ñoåi quaûn lyù laïi quan troïng </li></ul><ul><li>Caùc thaønh vieân tham gia trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch phaùt trieån ban ñaàu phaûi goàm caùc quan chöùc ñeå taïo cho hoï phöông phaùp “laøm chuû” ñoái vôùi tieán trình trieån khai vaø “laøm chuû” saûn phaåm. </li></ul><ul><li>Moät trong nhöõng lyù do chuû yeáu cuûa söï khaùng cöï khoâng muoán thay ñoåi trong boä phaän coâng quyeàn xuaát phaùt töø söï thieáu thoâng tin vaø thieáu hieåu bieát veà nhöõng thay ñoåi coù khaû naêng xaûy ra </li></ul><ul><li>Chính phuû caàn noã löïc giaûi thích veà söï thay ñoåi, ñaøo taïo vaø trang bò laïi cho boä maùy coâng quyeàn nhaèm trang bò cho caùc boä phaän coâng chöùc veà CPÑT </li></ul>
 57. 57. 9- Trieån khai chính phuû ñieän töû <ul><li>Taïi sao söï hôïp taùc nhaø nöôùc-tö nhaân laïi coù vai troø quan troïng ? </li></ul><ul><li>Thöù nhaát , ñoù laø khaû naêng trieån khai caùc döï aùn cuøng chia seû veà maët chi phí . </li></ul><ul><li>Thöù nhì , khu vöïc tö nhaân coù nhöõng kinh nghieäm quí baùu maø chính phuû coù theå taän duïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng, naâng cao naêng suaát lao ñoäng, vaø tính hieäu quaû. </li></ul><ul><li>Thöù ba , laø khaû naêng chuyeån giao coâng ngheä töø khu vöïc tö nhaân sang khu vöïc nhaø nöôùc. </li></ul>
 58. 58. Caùc nguyeân taéc xaùc ñònh moái quan heä cuûa chính phuû vôùi khu vöïc tö nhaân <ul><li>Naêm nguyeân taéc chuû yeáu ñeå caùc beân cuøng coù lôïi. </li></ul><ul><li>Hoaøn voán ñaàu tö : ñoái vôùi coâng ty ñieàu naày coù nghóa laø doanh thu, ñoái vôùi chính phuû, ñieàu naày coù nghóa laø hieäu quaû, ñaùng tin caäy vaø nhanh choùng, ñoái vôùi coâng chöùc: ñöôïc ñaøo taïo, </li></ul><ul><li>Giaûm thieåu roø ræ chaát xaùm yeâu caàu phaûi coù keá hoaïch : phaûi hôïp ñoàng boài thöôøng neáu coâng chöùc nghæ vieäc sau khi ñöôïc ñaøo taïo, ngaên khoâng cho khu vöïc tö nhaân thueâ nhaân vieân nhaø nöôùc. </li></ul><ul><li>Taïo ra caùc moâ hình kinh doanh thöïc teá cho caùc döï aùn CPÑT: coâng ty baùn döï aùn cho chính phuû, vaø chính phuû cuõng caàn baùn döï aùn laïi cho ngöôøi daân. </li></ul><ul><li>Tìm ra ñieåm maïnh cuûa töøng ñoái taùc: coâng ty laø nguoàm chia seû chi phí,cung caáp chuyeân moân veà coâng ngheä vaø quaûn lyù döï aùn. </li></ul><ul><li>Phaùt trieån chính saùch veà thueâ nguoàn nhaân coâng beân ngoaøi </li></ul>

×