Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

21.Vsena.Cicc.Ubuntu.Thunder Bird

906 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

21.Vsena.Cicc.Ubuntu.Thunder Bird

 1. 1. Mail client ThunderBird <ul><li>Người trình bầy:Trịnh Hồng Đức </li></ul><ul><li>Công ty cổ phần công nghệ thông tin V.SENA </li></ul><ul><li>Mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web: http://foss.vsena.vn or http://vsena.vn </li></ul>
 2. 2. Mail client ThunderBird <ul><li>Cài đặt ThunderBird </li></ul><ul><li>Menu hệ thống </li></ul><ul><li>System-->Administration-->Synaptic Package Manager </li></ul><ul><li>Chọn Search gõ vào thunderBird </li></ul>
 3. 3. Mail client ThunderBird Chọn Search
 4. 4. Mail client ThunderBird <ul><li>Tìm đến thunderBird </li></ul><ul><li>Đánh dấu vào ThunderBird </li></ul><ul><li>(Phải chuột Mark for installtion)‏ </li></ul>
 5. 5. Mail client ThunderBird <ul><li>Chọn Apply </li></ul>
 6. 6. Mail client ThunderBird <ul><li>Chương trình có thông báo cửa sổ sau: </li></ul>Chọn Apply để đến bước tiếp theo
 7. 7. Mail client ThunderBird <ul><li>Chương trình Down & cài đặt các gói liên quan </li></ul>
 8. 8. Mail client ThunderBird <ul><li>Cài đặt các gói đã Down về </li></ul>Đợi 1 lúc là chương trình đã cài đặt thành công
 9. 9. Mail client ThunderBird <ul><li>Chạy Thunderbird </li></ul><ul><li>Trên Menu hệ thống </li></ul><ul><li>Chọn Applications-->Internet-->Mozilla ThunderBird Mail/New </li></ul>
 10. 10. Mail client ThunderBird
 11. 11. Mail client ThunderBird <ul><li>Chọn Create new account </li></ul><ul><li>Chọn kiểu tài khoản cần thiết lập -->chọn NEXT </li></ul>
 12. 12. Mail client ThunderBird <ul><li>Nhập các thông tin người dùng </li></ul><ul><li>Nhập kiểu server, nhập thông tin server </li></ul>
 13. 13. Mail client ThunderBird <ul><li>Nhập người dùng </li></ul>
 14. 14. Mail client ThunderBird <ul><li>Tên tài khoản người dùng </li></ul>
 15. 15. Mail client ThunderBird <ul><li>Các thông tin được thiết lập </li></ul>
 16. 16. Mail client ThunderBird <ul><li>Chương trình hiện thông tin tài khoản vừa nhập vào </li></ul>
 17. 17. Mail client ThunderBird <ul><li>Trên menu của chương trình </li></ul><ul><li>Chọn Edit-->Account Setting </li></ul>
 18. 18. Mail client ThunderBird <ul><li>Chọn vào tài khoản vừa tạo </li></ul><ul><li>Chọn Server Setting </li></ul><ul><li>Ở phần Security Setting -->chọn SSL (nếu tài khoản mail hỗ trợ dạng SSL) </li></ul>
 19. 19. Mail client ThunderBird <ul><li>Thiết lập thời gian tự động kiểm tra mail </li></ul>
 20. 20. Mail client ThunderBird <ul><li>Trong phần Account Setting </li></ul><ul><li>Ở phần Local Folders-->Outgoing Server (SMTP) -->Chọn Add (Nhập thông tin vào các ô cần thiết)‏ </li></ul>
 21. 21. Mail client ThunderBird <ul><li>Trên cửa sổ Account Setting </li></ul><ul><li>Chọn OK để hoàn tất thiết lập </li></ul>
 22. 22. Mail client ThunderBird <ul><li>Trên Ứng dụng ThunderBird </li></ul><ul><li>Chọn Get Mail để kiểm tra mail mới về </li></ul>
 23. 23. Mail client ThunderBird <ul><li>Viết mail gửi đi </li></ul><ul><li>Trên menu ứng dụng </li></ul><ul><li>Chọn Write để viết mail. </li></ul>
 24. 24. Mail client ThunderBird
 25. 25. Mail client ThunderBird <ul><li>Người trình bầy:Trịnh Hồng Đức </li></ul><ul><li>Công ty cổ phần công nghệ thông tin V.SENA </li></ul><ul><li>Mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web: http://foss.vsena.vn or http://vsena.vn </li></ul>

×