Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VNDC - Exchange VNDC

60 views

Published on

Quy đổi VNDC sang VND
Quy đổi VNDC từ Cryptocurrency

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VNDC - Exchange VNDC

 1. 1. Hướng dẫn QUY ĐỔI VNDC Vndc.io
 2. 2. Bước 1: Đăng nhập vào vndc.io Bước 2: Nhấn vào nút Quy đổi QUY ĐỔI SANG VND
 3. 3. Bước 3: Chọn Quy đổi sang VND QUY ĐỔI SANG VND
 4. 4. Bước 4: Nhập số lượng VNDC Bước 5: Nhập các thông tin ngân hàng (Ngân hàng, chi nhánh, số tài khoản) Bước 6: Nhấn nút Quy đổi QUY ĐỔI SANG VND
 5. 5. Bước 7: Xác thực OTP OTP được gửi đến email nếu chưa kích hoạt 2FA QUY ĐỔI SANG VND
 6. 6. Bước 1: Đăng nhập vào vndc.io Bước 2: Nhấn vào nút Quy đổi QUY ĐỔI TỪ CRYPTOCURRENCY
 7. 7. Bước 3: Chọn Quy đổi từ cryptocurrency QUY ĐỔI TỪ CRYPTOCURRENCY
 8. 8. QUY ĐỔI TỪ CRYPTOCURRENCY Bước 4: Nhấn nút Quy đổi với loại cryptocurrency phù hợp
 9. 9. Bước 5: Chuyển loại cryptocurrency tương ứng theo địa chỉ đã chọn QUY ĐỔI TỪ CRYPTOCURRENCY
 10. 10. www.vndc.io Thank You

×