Weg Uit De Armoede Vogelbuurt I Jplein 14102009

2,834 views

Published on

Armoedebestrijding in Amsterdam Noord met pilot participatiecentrum. Vooral gericht op organiseren van samenwerking

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Weg Uit De Armoede Vogelbuurt I Jplein 14102009

 1. 1. EEN NIEUWE KANS WEG UIT DE ARMOEDE Stap 1: een andere aanpak in Vogelbuurt/IJplein. Samenvatting Dit Plan van Aanpak voor de Vogelbuurt/IJplein is een eerste concrete uitwerking van de motie Armoede en sociaal contract, door de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord aange- nomen op 25 maart 2009. M4 Motie Armoede en sociaal contract: De stadsdeelraad van Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen op woensdag 25 maart 2009, constaterende dat: • Armoedeproblematiek in Amsterdam-Noord een groot probleem is; • Dat veel mensen die in armoede leven vaak forse schulden hebben; • Het beleid van het stadsdeel gericht is op het activeren van mensen; • De meeste huishoudens die van een minimuminkomen moeten rondkomen wonen in de zoge- naamde Vogelaarwijken; Overwegende dat: • Het stadsdeel de zorgplicht heeft om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare Noorderlingen te verbeteren; • Het belangrijk is beleid te ontwikkelen om mensen uit de armoedesituatie te halen; • Het hebben van schulden participatie vaak in de weg staat; • Het noodzakelijk is om op korte termijn met concrete maatregelen te komen; • De commissie sociale zaken enthousiast is om het voorstel van de adviescommissie Activerend Armoedebeleid om te komen tot een tweezijdig sociaal contract, nader uit te werken; Draagt het bestuur op: • In het voorjaar van 2009 een pilot te starten in een van de Vogelaarwijken om tot een tweezijdig sociaal contract te komen met inwoners die een minimuminkomen hebben en eveneens kampen met schulden; • Bij Wethouder Ossel te bepleiten deze pilot in Amsterdam-Noord te financieren; • Voor de behandeling van de voorjaarsnota de raad te informeren over de bereidheid van Wethou- der Ossel om de pilot te financieren; • Indien dit niet of niet volledig het geval is de financiering als prioriteit in de voorjaarsnota op te ne- men. De motie wordt uitgewerkt voor de Vogelbuurt/IJplein, omdat in deze wijk van Amsterdam- Noord het grootste aandeel minimahuishoudens woont (29%) en het bestaande netwerk van organisaties in de nulde- en eerstelijns hulpverlening een goede basis biedt voor een “vlie- gende start” met activerend armoedebeleid. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 1 van 23
 2. 2. Bij de uitwerking van dit Plan van Aanpak is uiteraard aangesloten bij de doelstellingen van het door de Dienst Werk en Inkomen naar aanleiding van het Rapport Koopman “Weg uit de Armoede” opgestelde Uitwerkingsplan Actief armoedebeleid Amsterdam (april 2009): • 90% van alle bewoners die recht hebben op een armoedevoorziening is binnen 3 jaar bereikt; • binnen drie jaar hebben we een verdubbeling van het aantal geslaagde schuldsaneringen (van 25% naar 50%) en nemen 500 personen deel aan een re-integratietraject dat hun aflosperiode verkort. • Binnen drie jaar krijgt de helft van de schuldenaars die in een minnelijk traject zitten een premie omdat met succes een re-integratietraject doorlopen is. • In 2011 nemen 2500 niet-uitkeringsgerechtigden deel aan een re-integratietraject. • In 2010 wordt het maatschappelijk middenveld (met name de zelforganisaties en vrijwilli- gers) betrokken bij activerend armoedebeleid en doen 50 Amsterdamse bedrijven en or- ganisaties mee aan armoedebestrijding. Waar mogelijk zijn deze ambities vertaald naar een ambitie voor Amsterdam-Noord en meer specifiek de wijk Vogelbuurt/IJplein. Kernwaarden De kern van de voorgestelde aanpak in Vogelbuurt/IJplein is in een aantal steekwoorden samen te vatten: werken vanuit vertrouwen, niet-verkokerde hulp op maat, korte verwij- zingslijnen, duurzame betrokkenheid en meer verbinding zoeken met de wijk, zowel met het netwerk aan hulpverleners in de wijk als met het potentieel aan vrijwilligers. Proces Dit plan van aanpak is opgesteld in samenspraak met een aantal professionals en betrokke- nen uit de wijk (zie bijlage 1) en voor aanvullingen en commentaar voorgelegd aan het pro- fessionalsoverleg van Vogelbuurt/IJplein. De uitwerking zal plaatsvinden in nauwe samen- werking met actoren uit de wijk. Tegelijkertijd willen we werkend weg de samenwerking versterken tussen allerlei voorzienin- gen en organisaties die een rol kunnen spelen bij activering. Zodat een goede basis wordt gelegd voor een mogelijk later dit jaar in deze wijk te realiseren participatiecentrum. We hopen met dit plan van aanpak een goede aanzet te hebben gegeven voor de uitwerking van de motie Armoede en sociaal contract. De in de pilot opgedane ervaringen zullen perio- diek teruggekoppeld worden naar de nog in te stellen brede werkgroep Weg uit de armoede. Innovatieve voorstellen uit deze werkgroep worden zo mogelijk direct geïmplementeerd in de pilot Vogelbuurt/IJplein en bij gebleken succes later uitgerold naar andere wijken in Noord. Leeswijzer In hoofdstuk 1vindt u een beschrijving van de uitgangssituatie. In hoofdstuk 2 worden con- crete doelstellingen geformuleerd voor de korte en middellange termijn. In hoofdstuk 3 zijn voorstellen en een actieplanning opgenomen met een globale begroting van de kosten. Daarbij is op hoofdlijnen aangesloten op de in juni door college en raad vastgelegde doelstel- lingen voor een Actief Armoedebeleid. De innovatieve voorstellen die door de werkgroep Weg uit de armoede (commissie Ernsting) worden voorbereid zijn hierin nog niet meegenomen. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 2 van 23
 3. 3. 1. Uitgangssituatie In het coalitieakkoord is stevig ingezet op daling van de armoede in Noord. Dit werd in de Programmabegroting vertaald in de (ambitieuze) doelstelling de armoede in deze bestuurs- periode in de wijken De Banne, Nieuwendam-Noord en Vogelbuurt met 10% te verminderen. 1.1. Aantal minimahuishoudens en gebruik van voorzieningen Feitelijke stand van zaken per 31 december 2008: De tussenstand per ultimo 2008 is dat het aantal minimahuishoudens in Noord ten opzichte van 2005 met circa 7,8 % is gedaald van 8.937 tot 8.239 en het totaal aantal minimahuis- houdens in de vier Vogelaarwijken met 8,4% van 5.705 tot 5.226. Maar …, er is sprake van een toename in de Vogelbuurt/IJplein Voor deze wijk (buurtcombinatie N62) nam het aantal minimahuishoudens licht toe van 1221 per ultimo 2005 tot 1224 per ultimo 2008. Dit betekent dat 27,5% van het aantal huishoudens in deze wijk afhankelijk is van een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Ruim 85% van deze minimahuishoudens is al drie jaar of langer aangewezen op een laag inkomen. Daarvan zijn er: • 607 alleenstaanden • 289 eenoudergezinnen • 204 huishoudens met twee of meer volwassenen met kinderen • 124 huishoudens van twee of meer volwassenen zonder kinderen Naar herkomst van het oudste gezinslid is het beeld gevarieerd, maar vooral onder jongeren blikt armoede met name voor te komen bij gezinnen van niet Nederlandse afkomst. tabel 1: huishoudens jongeren Suriname1 201 147 Antillen 27 17 Turkije 59 62 Marokko 213 241 Overig niet westerse afkomst 241 194 Westerse allochtonen 118 32 Autochtonen 365 122 Totaal: 1224 815 Uitgesplitst naar inkomensbron is 47% afhankelijk van bijstand, heeft 20% een inkomen uit AOW en heeft bijna 33% een inkomen uit een andere bron (bijvoorbeeld loon, werk als zelf- standige of een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering). De minimahuishoudens in Vogelbuurt/IJplein blijken redelijk tot goed op de hoogte van de inkomensondersteunende voorzieningen. In onderstaande tabel is vermeld hoeveel huishou- dens (en welk percentage van het totaal aantal minimahuishoudens) gebruik maakten van de verschillende voorzieningen en hoe het feitelijk gebruik zich verhoudt met het gemiddelde 1 Buurthuis De Meeuw heeft weinig contact met de Surinaamse inwoners van Vogelbuurt/IJplein. SOLID start in 2009 met een project “In de wijk, uit de wijk” , speciaal gericht op de Surinaamse gemeenschap in de Noordelijke rand van Amsterdam-Noord: Banne, Buiksloot, Buikslotermeer, Nieuwendam-Noord. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 3 van 23
 4. 4. voor Amsterdam-Noord. Alleen de stadspas, de scholierenvergoeding en de PC-regeling worden in Vogelbuurt/IJplein minder dan gemiddeld gebruikt. Tabel 2: huishoudens % minimahuishoudens dat de regeling benut voor Vogelbuurt/IJplein Amsterdam-Noord 1. Kwijtschelding 897 73,3% 67,2% 2. Stadspas 834 68,1% 69,5% 3. Ziektekostenverzekering 797 65,1% 62,2% 4. Totaal plusvoorziening 65+, lang- durigheidstoeslag en knipkaart 572 46,7% 45,4% a. Plusvoorziening 65+ 142 11,6% 14,2% b. Langdurigheidstoeslag 234 19,1% 16,8% c. Knipkaart 209 17,1% 15,1% 5. Scholierenvergoeding 277 22,6% 24,3% 6. Bijzondere bijstand 154 12,6% 12,5% 7. PC-regeling 28 2,3% 2,5 % Slechts 87 huishoudens (7% van de minima) maakten in 2008 geen enkel gebruik van inko- mensondersteunende voorzieningen en 169 huishoudens maar van één soort voorziening. Bij de overige huishoudens werden in 2008 meerdere voorzieningen benut: 207 huishoudens met twee voorzieningen, 282 huishoudens met drie voorzieningen, 293 huishoudens met vier voorzieningen, 158 huishoudens met vijf voorzieningen en 28 huishoudens met zes voorzie- ningen. Het algemene beeld voor Amsterdam-Noord is dat AOW-ers en mensen met een inkomen, anders dan bijstand, minder gebruik maken van de inkomensondersteunende voorzieningen. Tabel 3: % gebruik minimahuishoudens 2008 bijstand AOW overig inkomen 1. Kwijtschelding 77,0% 73,2% 51,3% 2. Ziektekostenverzekering 79,6% 57,9% 44,6% 3. Stadspas 75,7% 86,6% 49,9% 4. Totaal plusvoorziening 65+, lang- durigheidstoeslag en knipkaart 62,1% 61,8% 14,0% a. Plusvoorziening 65+ 3,7% 57,9% 0,0% b. Langdurigheidstoeslag 34,2% 2,9% 6,2% c. Knipkaart 30,0% 1,5% 8,0% 5. Scholierenvergoeding 34,4% 1,6% 28,4% 6. Bijzondere bijstand 16,8% 12,8% 7,2% 7. PC-regeling 3,7% 0,1% 2,7% Er is op wijkniveau geen informatie over het benutten van de voorzieningen van het Jeugdsportfonds of het Jongerencultuurfonds. Conclusies voor Vogelbuurt/IJplein voor het benutten van het minimabeleid: • Ultimo 2008 maakten 93% van de minima in Vogelbuurt/IJplein gebruik van de inkomens- ondersteunende voorzieningen in het kader van het minimabeleid. Daarbij zitten we dicht tegen de DWI-doelstelling van 95% aan. • Er is een groot verschil tussen bijstandsgerechtigden, AOW-ers en overige minima voor wat betreft het gebruik van de inkomensondersteunende voorzieningen. • Het gebruik van de stadspas, de scholierenvergoeding en de PC-regeling ligt in de Vogel- buurt/IJplein onder het gemiddelde voor Amsterdam-Noord. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 4 van 23
 5. 5. 1.2. Uitkeringsgerechtigden en (niet werkende) werkzoekenden Bijstand Van de wijkbewoners met bijstand heeft ruim 70% een forse afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) en slechts 55% een activerings, arbeidstoeleidings- of (taal)scholingstraject. Vooral voor de wijkbewoners op trede 1 en 2 is extra inzet nodig. Amsterdam-Noord Vogelbuurt/IJplein 01-01-09 17-07-09 01-01-09 17-07-09 Met trajectplan Zonder trajectplan Nog in te delen 60 12 11 1 0 1 Trede 1 1607 1461 237 220 4 216 Trede 2 1178 1388 172 199 184 15 Trede 3 813 774 125 119 106 13 Trede 4 161 248 25 30 27 3 Trede 5 73 98 12 16 1 15 Totaal 3892 3981 582 585 322 263 Ruim 65% van de bijstandsgerechtigden is drie jaar of langer afhankelijk van een uitkering, zodat het niet uitgesloten is dat sprake is van problematische schulden, medische of psycho- sociale problematiek. Daarnaast worden thema’s als vereenzaming, sociaal isolement en het ontbreken van vertrouwen in de overheid, hulpverlening en andere officiële instanties als aandachtspunten benoemd. Participatiebevordering heeft alleen (duurzaam) kans van sla- gen als we met deze factoren rekening houden en kiezen voor een integrale aanpak van de problematiek. Niet werkende werkzoekenden: Per 1 januari 2009 telde Vogelbuurt/IJplein 711 niet werkende werkzoekenden (334 mannen en 377 vrouwen). Daartoe behoorden 22 jongeren t/m 19 jaar, 40 jongeren van 20-24 jaar, 152 personen van 25-34 jaar, 211 personen van 35-44 jaar en 286 personen van 45 jaar en ouder. Opvallend is dat de werkloosheid veel westerse en niet westerse allochtonen treft, 70,5% van de werkzoekenden in deze wijk is van niet westerse allochtone afkomst. Van de 501 werkzoekenden van niet westerse allochtone afkomst hadden 77 personen een Surinaamse achtergrond, 18 Antilliaans, 49 Turks, 141 Marokkaans en kwam de rest (216 personen) uit overige niet westerse herkomstlanden. Verder telde de wijk 56 werkzoekenden van westerse allochtone afkomst, 148 autochtone werkzoekenden en 6 mensen van onbe- kende herkomst. Ruim 68% van de werkzoekenden heeft geen startkwalificatie; 299 werkzoekenden hebben alleen basisonderwijs gehad en 186 slechts een vmbo-diploma. Daardoor hebben ze ook aantoonbaar minder kans op werk en zijn ze vaak al langdurig werkloos. • < 6 maanden 157 • 6-12 maanden 168 • 12-24 maanden 80 • 24-36 maanden 46 • 36 of meer maanden 260 Uitstroom naar werk is niet onmogelijk, maar zal vaak een lange adem vragen. Duale leer- werktrajecten bieden de beste kans op succes, zeker in combinatie met de loonkostensubsi- dies die zowel de Dienst Werk en Inkomen als het UWV bieden. Arbeidsongeschikte wijkbewoners: De dienst Onderzoek en Statistiek heeft geen cijfers op buurtcombinatieniveau over het aan- tal inwoners met aan arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering. Onderzocht wordt of we via het UWV aan deze informatie kunnen komen. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 5 van 23
 6. 6. Overige specifieke doelgroepen: In de Vogelbuurt/IJplein wonen circa 100 licht verstandelijk gehandicapten en langdurig zorgafhankelijken. Uit onderzoek blijkt dat onder deze kwetsbare doelgroepen vaak sprake is van onvoldoende zelfredzaamheid, vereenzaming en “zogenaamde vrienden die misbruik maken van hun kwetsbare positie”2. Daarnaast zijn er veel bewoners met psychiatrische problematiek, wijkbewoners met een niet-aangeboren hersenbeschadiging en analfabete alleenstaande moeders. Reden om ARKIN (voorheen Jellinek Mentrum), Cordaan, MEE en het ROC van Amsterdam bij de verdere uitwerking van activiteiten te betrekken. 1.3. Schuldenproblematiek In 2008 hebben 281 huishoudens uit Vogelbuurt/IJplein een beroep gedaan op schuldhulp- verlening door Doras en werden 275 dossiers afgesloten (waarvan 84 uit 2007). Voor heel Noord bedroeg het aantal nieuwe aanmeldingen in 2008 1778 en het aantal afgesloten dos- siers 1835. Vogelbuurt/IJplein is dus goed voor circa 15% van de werkvoorraad van Doras, terwijl het qua populatie met 8.364 inwoners per 1 januari 2009 nog geen 10% van het totale bevolkingsbestand van Noord (86.681 inwoners) uitmaakt. Van deze afgesloten 275 dossiers van huishoudens uit Vogelbuurt/IJplein zijn: ■ 56 dossiers beëindigd wegens oplossing van de schuldenproblematiek (20,4%), waarbij in 30 gevallen “inkomensreparatie” plaatsvond doordat mensen met hulp van Doras alsnog met succes een beroep deden op fiscale of inkomensondersteunende regelingen. ■ 12 huishoudens doorverwezen (4,4%) ■ 79 huishoudens uitgevallen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen (28,7%) ■ 128 huishoudens voortijdig uitgevallen uit het schuldhulpverleningstraject (46,5%). De voortijdige uitval uit de schuldhulpverlening is een punt van zorg. Daarnaast zien we de laatste maanden een toenemend3 aantal schuldhulpvragen. Crisissituaties (dreigende ontruiming, boedelverkoop of afsluiting van energie) worden direct opgepakt. Ten slotte blijft DORAS –samen met AGIS en de woningcorporaties- actief in het project Vroeg erop af!. Door vroegsignalering van betalingsachterstanden en tijdige inzet van schuldhulpverlening of inkomensreparatie (het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen of fiscale toeslagen) wordt gestreefd naar het voorkomen van ontruimingen. Met een wachtlijst werkt niets Veel mensen wachten te lang met een beroep op de schuldhulpverlening. De schulden zijn dan al hoog opgelopen en vaak verzwaard met incasso- of deurwaarderskosten. In dat geval werken wachtlijsten averechts. De wachtlijst schuldhulpverlening telde per 1 april jl. 120 personen en de wachttijd liep op tot zes maanden. Doras zet sinds maart fors in op het verkorten van de wachtlijsten en heeft per 1 juli de wachtlijst4 nagenoeg opgelost. DORAS bood overigens, ook tijdens de periode met wachtlis- ten, wel steeds directe crisishulp en hulp in de vorm van budgetadvies, cursussen en (sa- men met Humanitas) ondersteuning bij de thuisadministratie. 2 bron: “Onder de mensen”, een onderzoek van de DSP-groep en de Universiteit van Amsterdam, Zorg en Welzijn nr. 3, 4 maart 2009 3 In het eerste kwartaal 2009 meldden zich 522 inwoners van Noord bij de schuldhulpverlening van Doras, dit is 12 % dan in het eerste kwartaal 2008 (instroom: 467). De toename van de instroom ligt daarmee hoger dan het stedelijk gemiddelde van 10%. 4 Cliënten schuldhulpverlening krijgen na aanmelding bij van Doras binnen 4 weken een intakegesprek.. Als deze termijn overschreven wordt spreken we van een wachtlijst. Per 1 juli jl. was sprake van een wachtlijst voor intake schuldhulpverlening van totaal 7 personen. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 6 van 23
 7. 7. Nieuwe werkwijze Doras in de tweede helft van 2009 In juni 2009 start Doras met een outreachend aanbod van hulp bij het op orde krijgen van het inkomen van inwoners van Amsterdam-Noord, door hen letterlijk “achter de broek te zitten“ om inkomensondersteuning, toeslagen of heffingskortingen aan te vragen. In september 2009 wordt gestart met een andere werkwijze met een integrale intake, de in- troductie van casemanagement en een intensivering van de outreachende aanpak5. Daarmee wil DORAS zowel de doorlooptijd van de trajecten schuldhulpverlening als het uit- valpercentage fors terugbrengen. Aandachtspunten uit de praktijk van de presentiegroep Schulden zijn niet alleen gekoppeld aan mensen met een laag inkomen. Ook bij huishoudens met een modaal of hoog inkomen komen problematische schulden voor. Door hoge vaste lasten, loonbeslag en lopende aflossingsverplichtingen kan het vrij besteedbaar inkomen feitelijk op of zelfs onder het minimumniveau liggen. Als schulden niet tijdig betaald worden, wordt de vordering verhoogd met aanmanings- of incassokosten. Een deel van de incassobureaus waar wijkbewoners mee te maken heeft is niet aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De door hen in rekening gebrachte kosten staan soms niet in verhouding tot de oorspronkelijke schuld. Schuldeisers blijken niet altijd bereid om het incassotraject op te schorten op verzoek van een hulpverlener. Integendeel, soms wordt de druk op de schuldenaar zelfs opgevoerd als het incassobureau merkt dat er “weinig te halen is”. Schuldenaren gaan, onder druk van deurwaarder of incassobureau, akkoord met betalingsregelingen die in praktijk onmogelijk na te komen zijn. Beslag op loon of uitkering versterkt de problematische schuldsituatie. Bij de start van een schuldhulpverleningstraject zou directe, praktische hulp geboden moeten worden bij het op orde brengen van de administratie, ondersteuning bij de thuisadministratie, inzet van budgetbegeleiding en zo nodig budgetbeheer. Verwijzing naar een cursus “orde in de administratie” of budgetbegeleiding is voor veel men- sen een brug te ver. Dat betekent immers nog een keer je verhaal vertellen, zelf verantwoor- delijkheid nemen terwijl je dat op dat moment juist niet aankunt. Soms is zelfs gespeciali- seerde thuiszorg nodig om structuur te brengen in de (financiële) huishouding. Ten slotte valt op dat in WSNP6-trajecten de ondersteunende rol van de curator beperkt is. Er is meer aandacht nodig voor doorlopende begeleidingslijnen en nazorg. Spreekuur op locatie Contactpersonen uit de wijk denken dat wijkbewoners zich misschien eerder zouden melden bij DORAS of het Loket Zorg en Samenleven als ze op een vaste locatie of tijd een “bekend gezicht” zou treffen. Iemand die ook –zo nodig- bereid is om spreekuur op locatie te houden of op verzoek van de wijkprofessional op huisbezoek wil komen. Conclusies • Er moet –naar het oordeel van de presentiegroep- meer worden ingezet op vroegsigna- lering en het voorkomen van het (onnodig) verzwaren van schulden. DWI, UWV en werkgevers moeten bij informatieverzoeken van deurwaarders in het kader van voorge- nomen beslag op de uitkering of salaris direct verwijzen naar de schuldhulpverlening. 5 In april 2009 telde de Voedselbank 33 klanten uit Vogelbuurt/IJplein. In de bijlagen zijn de toelatingscriteria voor de Voedselbank opgenomen. Vanaf mei of juni neemt DORAS deel aan de intakegesprekken en hercontroles bij de Voedselbank, zodat waar nodig direct aanvullende maatschappelijke dienstverlening kan worden ingezet. De doelstelling is om in 2009 25% van de Voedselbankcliënten toe te leiden naar de reguliere hulpverlening. 6 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 7 van 23
 8. 8. • Een groot deel van de schuldenaren heeft behoefte aan ondersteunende begeleiding en is bureaucratisch niet voldoende zelfredzaam. Van professionele schuldhulpverleners wordt in dat geval enige coulance in termijnen en voorwaarden verwacht. • In geval van beslaglegging zou standaard moeten worden ingezet op minnelijke schuld- regeling, zodat de schuldenaar na drie jaar “met een schone lei” verder kan. 1.4. Overige sociale problematiek Naast vereenzaming en schuldenproblematiek, kent in Vogelbuurt/IJplein ook gezondheids- problematiek, huiselijk geweld, kindermishandeling, opvoedingsproblematiek, taal- en oplei- dingsachterstand etc. 1.5. Het huidige hulpverleningsaanbod in de wijk Loket Zorg en Samenleven Het Loket Zorg en Samenleven aan het Hagedoornplein is voor de bewoners van Vogel- buurt/IJplein de plek waar men terecht kan voor alle vragen op het sociale domein. Via het Loket wordt men zo nodig verwezen naar het algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden of de schuldhulpverlening. Inzet individuele bewonersadviseurs In de “Achter de voordeur” aanpak zoeken individuele bewonersadviseurs contact met wijk- bewoners in een huis-aan-huisbenadering of een doelgroepspecifieke opzet. Daarbij wordt ingezet op een open gesprek, waarbij de bewonersadviseur de zogenaamde leefgebieden als gespreksleidraad hanteert. Deze leefgebieden zijn: a. Inkomen b. Werk/opleiding c. Leefbaarheid (sociale participatie) De individuele bewonersadviseurs verwijzen wijkbewoners naar de voor hen belangrijke in- stanties, geven informatie en advies. Zij spreken bewoners aan op hun eigen kracht. Voor niet zelfredzame bewoners wordt passende ondersteuning ingeschakeld, bij meervou- dige problematiek wordt zo nodig gezorgd voor aanbodcoördinatie. IBAN is in februari 2009 opnieuw gestart in de omgeving Vogelbuurt / IJplein. Er zijn vier bewonersadviseurs ingezet om 4020 huishoudens benaderen. Om aansluiting bij de andere wijkprofessionals( woningcorporaties, buurtregisseur, kerk in de buurt etc.) te vinden, neemt IBAN deel aan het professionalsoverleg in de buurt. Welzijnsvoorzieningen en informele zorgnetwerken In of direct in de buurt van Vogelbuurt/IJplein is een ruim voorzieningenaanbod beschikbaar. Van de openbare bibliotheek, buurthuis De Meeuw, het Educatief Vrouwencentrum Amster- dam-Noord, het Loket Zorg en Samenleven, het Ouder-Kindcentrum, de Taalwijzer Noord tot het steunpunt van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en de Voedselbank. Bij de basisscho- len in de wijk zijn oudercontactpersonen en schoolmaatschappelijk werkers actief. Verder zijn er informele zorgnetwerken, zowel rond restaurant Van Harte, Kerk en Buurt, de Voedselbank, de woonvoorzieningen van Cordaan als in de vorm van bewoners- en (multi- culturele) vrijwilligersorganisaties. Een aantal wijkprofessionals is verenigd in de Presentiegroep Oud-Noord (zie bijlage 2) DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 8 van 23
 9. 9. 1.6. Hoe kan de hulpverlening beter aansluiten op de wijkproblematiek? Bij een fors deel van de wijkbewoners is sprake van meervoudige problematiek. Dat vraagt van hulpverleners dat zij bekend moeten zijn met de voorzieningen en het activi- teitenaanbod in de wijk, “over de grenzen van hun eigen specialisme” kunnen kijken en extra aandacht besteden aan het vergroten van hun zichtbaarheid in de wijk. Vanuit de wijk zijn de volgende voorstellen gedaan om de (ervaren) afstand tussen bewoners en hulpverleners te verkleinen en het wederzijds vertrouwen te vergroten: 1. Koppel vaste professionals aan Vogelbuurt/IJplein en zorg dat zij een vertrouwd gezicht voor de buurt worden, bijvoorbeeld door spreekuur te draaien op de locaties van net- werkpartners7. 2. Vanuit buurthuis De Meeuw wordt gepleit voor terugkeer van de buurtmaatschappelijk werker (binding aan en betrokkenheid bij de wijk) en versterking van de outreachende8 en preventieve inzet. 3. Maak een informatiepakket op maat voor nieuwe bewoners, met een overzichtelijke be- schrijving van het wijkaanbod aan voorzieningen, activiteiten, dienstverlening en bewo- nersinitiatieven. Zodat mensen makkelijker de weg vinden naar de voorzieningen. 4. Nodig als stadsdeel en/of woningcorporatie nieuwe bewoners uit voor een gezellige bij- eenkomst in bijvoorbeeld het Van Harte restaurant en probeer hen te verleiden om zich actief in te zetten voor de wijk of de wijkbewoners. Denk daarbij ook aan studenten die in de wijk wonen en bedrijven of zelfstandig ondernemers zijn. 5. Ga ook bij de inschakeling van vrijwilligers “slimmer om met wat er is”. Start met de vrij- willigers die er al zijn9 en ga na of zij bereid zijn zich breder in te zetten voor ondersteu- nende activiteiten in de wijk. Ga bij de stedelijke organisaties van vriendendiensten na hoeveel vrijwilligers zij nu in Noord hebben en koppel hen, bij voorkeur op wijkniveau, aan mensen die ondersteunende begeleiding nodig hebben. 6. Zorg op wijkniveau voor een goede begeleidingsstructuur voor de (nieuwe) vrijwilligers. Door een coördinerend professional bij een van de bestaande voorzieningen in de wijk of door inschakeling van het steunpunt van de Vrijwilligerscentrale aan het Hagedoornplein. Het betrekken van sociaal geïsoleerde wijkbewoners bij het activiteitenaanbod in de wijk is een zaak van lange adem. Er is vooral persoonlijke betrokkenheid en contact, volhardend- heid en een groot aantal huisbezoeken nodig om mensen om en mee te krijgen. Brieven of flyers alleen werken niet. Het is slimmer om gebruik te maken van de voor de wijkbewoners vertrouwde communicatiekanalen (buurt- en schoolkranten of het bewoners- magazine van woningcorporaties) en de bestaande netwerken van wijkprofessionals. Conclusies van de wijkprofessionals: • Activerend armoedebeleid vraagt dat we de (problematiek van de ) burger en haar of zijn eventuele gezin in samenhang benaderen en (beter) aansluiten op de vraag en de priori- teitsstelling van de burger. 7 Bijvoorbeeld bij buurthuis De Meeuw, EVA, Kerk en Buurt, het Leefkringhuis, Taalwijzer 8 Zodat mensen die deelnemen aan buurthuisactiviteiten of gebruik maken van specifieke diensten (zoals op- voedadvies, mentrumpreventie, meer bewegen voor ouderen, bezoekers Van Harte restaurant, leden van migran- tenorganisaties en mensen die actief zijn op een MAP- of SAPplek) op een voor hen vertrouwde plek hun pro- blemen en vragen kunnen voorleggen aan de professional. 9 Denk aan vrijwilligers van ABC Amsterdams Buurvrouwen Contact, School is Cool, Amsterdamse Vrienden- diensten, het Rode Kruis, de Rotary etc. VCA Noord heeft aangeboden graag mee te werken aan het inventarise- ren van het vrijwilligersaanbod uit Noord bij de stedelijke functionerende organisaties. Verder vervullen ze graag een rol bij het werven van nieuwe categorieën van vrijwilligers, zoals studenten of door via werkgevers in Noord. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 9 van 23
 10. 10. • Het begint met vertrouwen, dus lijkt het raadzaam om zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande (wijk)netwerken en na te denken over wijkcontactfunctionarissen voor bepaal- de organisaties (DORAS, DWI10, Loket Zorg en Samenleven, UWV). • Er is een betere aansluiting nodig tussen de professionele hulpverleningsorganisaties en het nuldelijns netwerk in de wijk. • Voor een aantal wijkbewoners zal stap 1 het doorbreken van sociaal isolement en het herstel of verbreden van het sociale netwerk zijn. Maatjes of vrijwilligers kunnen daarbij (tijdelijk) ondersteunende begeleiding bieden. • Verder is het het verkennen waard of het huidige re-integratieaanbod eenvoudiger toe- gankelijk kan worden gemaakt voor de nog niet actieve minimahuishoudens, bijvoorbeeld via een laagdrempelig voorlichtings- en instapprogramma (idee: knipkaart met een grote variatie aan ontmoetings-, beweeg-, cursus- kook- en meedoe-activiteiten in Noord, met onderdelen uit het welzijnsaanbod van Combiwel en bewonersinitiatieven). 10 DWI Werkplein Noord heeft toegezegd wijkcontactpersonen aan te wijzen, als intermediair tussen de wijkpro- fessionals en de eigen organisatie. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 10 van 23
 11. 11. 2. “Weg uit de armoede” De commissie Koopmans is ervan overtuigd dat de enige duurzame weg uit armoede is dat de overheid mensen “handvatten biedt om de regie over het leven te herwinnen en daarmee sturing te geven aan de eigen toekomst en de toekomst van het gezin”. Met de nadruk op activerende participatie, preventie en nazorg, in plaats van op financiële inkomensondersteuning. Armoede is een complex vraagstuk met veelal samenhangende dimensies, zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. Het is meer dan alleen een financieel probleem. Het is vooral een vorm van (of risico op) sociale uitsluiting. Om begeleiding op maat te kunnen bieden, adviseert de commissie Koopmans een gedifferentieerde aanpak met duidelijke doelstellingen binnen een brede sociale coalitie, van centrale stad of stadsdelen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en vrijwilligers-/zelforganisaties. De leden van de projectgroep “Weg met de armoede in Vogelbuurt/IJplein” delen de conclu- sies van de commissie Koopmans dat hulp en activering hand in hand moeten gaan. Ze zien kansen om het maatschappelijk middenveld actiever te betrekken bij de wijk. Ze kiezen voor een brede insteek op de sociale problematiek van minimahuishoudens, met schuldhulpverlening en bevorderen van (arbeids)participatie als leidende doelstellingen. Daarin past ook aandacht voor laaggeletterdheid en taalvaardigheidsproblemen, dus inzet op verwijzing van wijkbewoners naar lees- en schrijfcursussen bij het ROC of taaltrajecten via Taalwijzer Noord. De voorlopige doelstellingen zijn: Doelstelling 1: Meer gebruik van inkomensondersteunende regelingen vooral door werkenden of zelfstandigen met een laag inkomen, ouderen en wijkbewoners met een UWV-uitkering streefcijfers voor ultimo 2009: 1) 95% van de minima benut de inkomensondersteunende regelingen (ultimo 2007: 94,3%) 2) ouderen, werkende armen en UWV-klanten met een minimuminkomen zijn beter bereikt Doelstelling 2: Meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening en meer resultaat door vroegsignalering, verbetering van de samenwerking met wijkprofessionals en inzet van ondersteunende (budget)begeleiding en thuisadministratie, maar ook waar nodig nadere afspraken met onredelijke schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus. streefcijfers voor ultimo 2009: 3) het percentage geslaagde schuldregelingen stijgt van 20% naar 30% en de voortijdige uitval uit de schuldhulpverlening daalt van 75% naar 65% 4) de doorlooptijden voor schuldhulpverlening bij Doras en de Gemeentelijke Kredietbank zijn met ten minste 25% verkort; doelstelling doorlooptijd Doras: maximaal <invullen> (nu: <invullen>) doelstelling doorlooptijd GKA: maximaal 4 maanden (nu: <invullen>) 5) budgetbeheer en budgetbegeleiding worden vaker ingezet (nu: <invullen>) DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 11 van 23
 12. 12. Doelstelling 3: Meer (maatwerk in) activering Met een aanbod voor iedereen; van een knipkaart met mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten in het kader van: stap 1: kennismaken en ontmoeten: een laagdrempelig kennismakingsprogramma met het activiteitenaanbod en de voorzieningen in de wijk stap 2: leren / talentontwikkeling: toeleiding naar taalscholing; lees-, schrijf- of rekenles of (beroepsgerichte) cursussen of beweegtrajecten stap 3: ontdek je plekje: beroepenoriëntatie, beroepskeuzeadvies, belabngstelling- of competentietest, toeleiding naar vrijwilligerwerk, maatschappelijke of sociale active- ringsplekken, educatie, stage of werk. streefcijfers voor ultimo 2009: 6) 50% van de Voedselbankklanten uit Vogelbuurt/IJplein is actief in de wijk (17 mensen), dat wil zeggen dat zij deelnemen aan buurtactiviteiten of zich inzetten als vrijwilliger 7) ten minste 100 wijkbewoners starten met een activerings- of arbeidstoeleidingstraject. Doelstelling 4: Meer samenwerking tussen professionals en informele zorgnetwerken doordat Doras en DWI “gezicht maken in de wijk”, zo mogelijk spreekuur op locatie houden, deelnemen aan het professionalsoverleg in de wijk en open staan voor samenwerking met de vrijwilligers- en zelforganisaties in de wijk. streefcijfers voor ultimo 2009: 8) er zijn minimaal 4 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor bewoners- en vrijwilligers- organisaties, zelforganisaties en professionele instellingen in de wijk; 9) in de communicatie over het project Een nieuwe kans wordt samengewerkt met de bi- bliotheek, de bewonersorganisaties, buurthuis De Meeuw, Doras, DWI, EVA, Kerk en Buurt, de kerken en moskee, het Leefkringhuis, het Loket Zorg en Samenleven, de scho- len, Taalwijzer Noord, de woningcorporaties en de zelforganisaties in de wijk; 10) de bewoners, wijkprofessionals en vrijwilligers- en zelforganisaties waarderen de sa- menwerking met ten minste een 8. In hoofdstuk 3 zijn deze doelstellingen uitgewerkt in concrete activiteiten en (voorgenomen) maatregelen. Eén onderdeel is in paragraaf 3.5. inhoudelijk meer in detail uitgeschreven en afzonderlijk begroot, namelijk de pilot participatiecentrum. Reden daarvan is dat er onder de betrokken organisaties en professionals in Vogelbuurt/IJplein veel draagvlak bestaat om op korte termijn “werkende weg” met de pilot participatiecentrum starten. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 12 van 23
 13. 13. 3. Wat gaan we daarvoor doen? 3.1. Doelstelling 1: Meer gebruik van inkomensondersteunende regelingen Beoogd resultaat ultimo 2009: Nulmeting ultimo 2008: A. 95% van de minimahuishoudens in Vogelbuurt / IJplein 93% benut de inkomensondersteunende regelingen B. Ouderen, werkende armen en inwoners met een laag 574 huishoudens met bijstand inkomen uit een uitkering van UWV of SVB worden 245 huishoudens met AOW aantoonbaar beter bereikt. 405 huishoudens met een mi- nimuminkomen uit andere bron Bron: Armoedemonitor 2009 Wat gaan we daarvoor extra doen? • We besteden in onze publieksvoorlichting, in Noord Nieuws11 en in de reguliere con- tacten met scholen en sportverenigingen extra aandacht aan de inkomensondersteu- nende voorzieningen van DWI, het Jeugdsportfonds en het Jongerencultuurfonds. • We zorgen op de basisscholen voor voorlichting van ouders over de scholierenver- goeding en de PC-regeling, door IBAN of medewerkers van de formulierenbrigade. • We starten een informatieoffensief in de wijk, vooral gericht op ouderen, werkenden met een laag inkomen en inwoners met een UWV- of SVB-uitkering. Door de organi- satie van budgetmarkten en voorlichtingsbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. • De klantmanagers van DWI, de medewerkers van Loket Zorg en Samenleven en de overige hulpverleners in de wijk checken de komende maanden standaard of een in- woner recht heeft op voorzieningen in het kader van het minimabeleid. • We zetten jongeren, oudercontactpersonen of volwassen wijkbewoners in als ambas- sadeurs om, met hulp van de individuele bewonersadviseurs en via informele zorg- netwerken, andere wijkbewoners met een minimuminkomen maximaal te bereiken. Prioritaire doelgroep: We willen vooral de kinderen uit de minimahuishoudens optimale kansen bieden om zelf onafhankelijk van een uitkering te worden. Goed onderwijs en het kunnen meedoen op school en aan sociaal-culturele en sportactiviteiten is daarbij belangrijk. Scholierenvergoeding 2009/2010 Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Ouders met een minimuminkomen en een of meer kinderen in het ba- sisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen in aanmerking komen voor de scholierenvergoeding van € 225 per kind voor het basisonderwijs en € 400 per kind in het voortgezet onderwijs. Met de scholierenvergoeding kunnen ze geld terugkrijgen voor schoolkosten, kosten voor culturele activiteiten (muziek- of dansles, een avondje naar het theater of de bioscoop) of kosten van sportieve activiteiten (contributie sportvereniging of sportkleding). Kinde- ren die 3 of meer zones met het openbaar vervoer moeten reizen van huis naar school kunnen een reiskosten- vergoeding van € 150 per jaar aanvragen. Daarnaast is er nog het Jeugdsportfonds en het Jongerencultuurfonds. Geen geld, toch op internet Alle jongeren in het voortgezet onderwijs moeten thuis kunnen internetten. Voor mensen met een laag inkomen betaalt Amsterdam daaraan mee. Met de PC-voorziening krijgen de jongeren een computer, printer en internet. Zo geregeld! De kinderen moeten eerst een korte cursus volgen van 2,5 uur. Als ze daarvoor slagen, krijgen ze zo snel mogelijk de computer en toebehoren thuis geleverd. Wat gaat dat kosten? Circa € 5.000 voor nieuwe flyers, opleiding ambassadeurs en informatiebijeenkomsten. 11 Noord Nieuws 12 mei: plusregeling; Noord Nieuws 9 juni 2009: scholierenvergoeding, PC-regeling. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 13 van 23
 14. 14. 3.2. Meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening en meer succesvolle afrondingen door vroegsignalering, verbetering van de samenwerking met wijkprofessionals en inzet van ondersteunende (budget)begeleiding en thuisadministratie, maar ook waar nodig nadere afspraken met onredelijke schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus. Beoogd resultaat ultimo 2009: Nulmeting ultimo 2008: A. Het aantal geslaagde schuldregelingen voor inwoners Vogelbuurt/IJplein: uit Vogelbuurt/IJplein neemt toe en stijgt naar 30% van Aanmeldingen: 281 alle schuldhulpvragen. Geslaagde trajecten: 58 (20%) Door inzet van: Inkomensreparatie: 30 Minnelijke schuldregeling: 22 Saneringskrediet: 2 Schuldbemiddeling: 1 Wettelijke schuldregeling: 3 Bron: managementrapportage Doras B. De wachttijd voor schuldhulpverlening bij Doras is 31-03-09: 6 maanden maximaal 4 weken. 30-06-09: 4 weken Bron:DWI en Doras C. De doorlooptijd voor schuldhulpverlening bij Doras en Hier wordt door DWI nader de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam is met ten onderzoek op gedaan. minste 25% verkort. D. Budgetadvies, budgetbegeleiding en ondersteuning bij Budgetbegeleiding door thuisadministratie wordt aantoonbaar vaker en pro- a) Doras 16 actief ingezet. b) Humanitas 12 Wat gaan we daarvoor extra doen? • Doras gaat “er achter aan”, als mensen die zich aangemeld hebben voor schuldhulp- verlening hun vervolgafspraken niet nakomen, zodat de voortijdige uitval uit de schuldhulpverlening lager wordt. • Doras start in de Vogelbuurt/IJplein een pilot met spreekuur op afspraak op een loca- tie in de buurt, bij het Loket Zorg en Samenleven op het Hagedoornplein 1b, bij Taal- wijzer, bij EVA of bij buurthuis De Meeuw. • Meer inzetten op voorlichting, vroegsignalering en preventie, o.a. door budgetmarkten en informatie van werkgevers over de schuldhulpverlening die Doras kan bieden bij dreigend loonbeslag. • DWI en UWV besteden bij de behandeling van aanvragen WW of bijstand en bij de inschrijving van werkzoekenden aandacht aan (het voorkomen van) eventuele schuldproblematiek. In dit najaar wordt verkend of Doras preventief budgetadvies kan geven op de locatie van DWI en/of het UWV Werkbedrijf (Buikslotermeerplein). • Meer aandacht voor nazorg, coachende begeleiding voor mensen die werk vinden en budgetbegeleiding tijdens een WSNP-traject of minnelijk schuldhulpverleningstraject • We koppelen waar mogelijk de schuldhulpverlening aan actieve bemiddeling naar (beter betaald) duurzaam werk, zodat er meer kans is op verbetering van het inko- mensperspectief en dus op een minnelijke schuldregeling. • We gaan na of er een structureel samenwerkingsverband ontwikkeld kan worden met hbo- en/of universitaire opleidingen, gekoppeld aan inzet van studenten bij de onder- steuning van wijkbewoners bij hun financiële administratie en belastingvragen. Wat gaat dat kosten? Ten minste € 15.000 voor extra spreekuren op locatie en meer nazorg. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 14 van 23
 15. 15. 3.3. Meer (maatwerk in) activering Beoogd resultaat ultimo 2009: Nulmeting ultimo 2008: A. De helft van de Voedselbankklanten uit Vogel- 0 buurt/IJplein (17 mensen) is aktief in de wijk. B. Ten minste 100 wijkbewoners zijn in 2009 gestart met DWI-klanten zonder traject: een activerings- of arbeidstoeleidingstraject. Januari 2009: 293 Maart 2009: 282 Mei 2009: 285 Juli 2009: 263 Dus tot dusver in 2009 gestart: 30 personen Bron: DWI Werkplein Noord Wat gaan we daarvoor extra doen? • We bieden deelnemers aan inburgeringstrajecten vanaf 1 juli 2009 extra begeleiding bij het vinden van werk, een geschikte vervolgopleiding of vrijwilligerswerk. • We ontwikkelen, samen met de wijkprofessionals, het project “Een nieuwe kans” een brede uitnodigende aanpak, gericht op activering van alle wijkbewoners, maar om te beginnen bijstandgerechtigden en minima zonder uitkering. • We starten per 1 september met spreekuur op locatie in de wijk, door DWI, Kansweb, ROC, Taalwijzer en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam voor iedereen die wat meer wil weten over werk, vrijwilligerswerk, (taal)onderwijs en activiteiten in de buurt. • We starten in de Vogelbuurt/IJplein met een pilot voor een participatiecentrum. • We onderzoeken of er in Oud-Noord draagvlak is voor het opzetten van een dien- stenwinkel12, een buurtdienst van vrijwilligers uit de buurt die tegen een geringe ver- goeding verschillende eenvoudige klussen uitvoert voor buurtbewoners. • We bespreken met de woningcorporaties de mogelijkheid van een buurtbeheerpro- ject13, waarbij vrijwilligers uit de wijk in opdracht van de corporatie tegen betaling deel- taken uitvoeren in het onderhoud van woningen. • DWI zal vaker het instrument van loonkostensubsidie inzetten om werkgevers te ver- leiden om werkzoekenden in dienst te nemen of een kans op werkervaring te bieden. • DWI biedt minimahuishoudens in een schuldhulpverleningstraject een bonus in de vorm van een aflosperiode van 30 in plaats van 36 maanden, als zij zich actief inzet- ten op het gebied van inburgering, educatie, participatie of re-integratie. • Met het UWV worden afspraken gemaakt om ook WW-gerechtigden, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en jonggehandicapten in (wijk)activeringstrajecten op te nemen. • We organiseren in 2009 en 2010 ten minste eenmaal per zes maanden een participa- tiemarkt. Wat gaat dat kosten? Naar schatting ten minste € 15.00014, met name communicatie-, huisvestings- en organisa- tiekosten. De kosten van de trajectbegeleiding zullen waarschijnlijk ten laste van de reïnte- gratiebudgetten van de Dienst Werk en Inkomen of het UWV kunnen worden gebracht. 12 Daarbij denken we aan het voorbeeld van de Dienstenwinkel Osdorp, een samenwerkingsproject van HVO- Querido, de OsiraGroep en Cordaan RIBW en eenvoudige klussen zoals: een boodschappenservice, begeleiding bij een ommetje in de buurt, de bibliotheek of naar het ziekenhuis, de hond uitlaten, klusjes in huis zoals lampen vervangen, helpen bij het lezen of schrijven van brieven, tuinonderhoud. 13 De woningcorporatie Eigen Haard heeft inmiddels op directieniveau besloten tot de ontwikkeling van een buurtbeheerbedrijf en overweegt een pilot in Vogelbuurt/IJplein. 14 Voor de huur van spreekuurruimte op de locatie van Taalwijzer Noord bedragen de kosten op jaarbasis afge- rond € 10.000 ( huurprijs per jaar € 8165,27 en servicekosten per jaar € 1640,51). DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 15 van 23
 16. 16. 3.4. Meer samenwerking tussen professionals en informele zorgnetwerken Beoogd resultaat ultimo 2009: Nulmeting ultimo 2008: A. Er worden minimaal 4 netwerkbijeenkomsten georgani- Niet van toepassing seerd voor bewoners- en vrijwilligersorganisaties, zelf- organisaties en wijkprofessionals over thema’s als: ■ inkomensondersteunende voorzieningen (DWI) ■ participatie (DWI, EVA, Taalwijzer en VCA) ■ budgetteren en schuldhulpverlening (Doras) ■ andere door buurtbewoners aangedragen thema’s B. In de communicatie over het project Een nieuwe kans Niet van toepassing wordt samengewerkt met alle in de wijk aanwezige organisaties en voorzieningen. C. De bewoners, wijkprofessionals en (multiculturele) Niet van toepassing vrijwilligersorganisatie waarderen de samenwerking met ten minste een 8 Wat gaan we daarvoor extra doen? • We brengen het netwerk van sleutelfiguren, voorzieningen en wijkprofessionals in kaart. • We ontwikkelen een elektronische nieuwsbrief over het project Een nieuwe kans om in- formatie over nieuwe initiatieven of mogelijkheden snel en breed te verspreiden. • We starten uiterlijk per 1 oktober 2009 met “groepsvoorlichting op verzoek”, in combina- tie met een goedkope lunch15 of avondmaaltijd over allerlei onderwerpen die raken aan het thema activering. Vraaggericht, dus over thema’s die zijn voorgedragen door wijkbe- woners of (multiculturele) vrijwilligersorganisaties uit de wijk. • Onder het motto “Bent u tevreden zegt het anderen, bent u ontevreden zeg het ons” ontwikkelen we een methode om bewoners, bewonersorganisaties, (multiculturele) vrij- willigersorganisaties uit te nodigen om a) succesverhalen te etaleren en goede ervaringen te delen en/of b) suggesties te doen voor verbetering van het activiteiten- en dienstverleningsaanbod. • We ontwikkelen een vorm van klanttevredenheidsmeting. Wat gaat dat kosten? Ten minste € 5.000 voor het ontwikkelen van een communicatieplan en de regie op de in- houdelijke invulling en organisatorische planning van de informatiecarroussel. 15 We gaan “het broodje met”concept uitwerken in samenwerking met restaurant Van Harte en/of de restaurant- voorziening in het Brederocollege. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 16 van 23
 17. 17. 3.5. Pilot participatiecentrum met een aanvullend en vraaggericht aanbod van activiteiten, informatie en beroepsgerichte of emancipatoire cursussen voor (allochtone) mannen en vaders Beoogd resultaat ultimo 2009: Nulmeting ultimo 2008: A. Uiterlijk 1 oktober 2009 wordt gestart met individuele Niet van toepassing spreekuren en voorlichtingsbijeenkomsten op locatie ■ bij de Taalwijzer (Havikslaan 22) en ■ bij buurthuis De Meeuw (Motorwal 300) of ■ op afspraak bij andere locaties, zoals op school, het Leefkringhuis, de moskee of het OKC B. Uiterlijk 1 november 2009 is een samenwerkingscon- Niet van toepassing venant gesloten tussen de aanbieders van educatie-, emancipatie-, taalscholing-, participatie- en re- integratietrajecten over de doelstelling van de pilot in Vogelbuurt/IJplein. NB: Kansweb/Combiwel, DWI, EVA, Taalwijzer Noord, taalaanbieders, UWV werkbedrijf en de Vrijwilligerscen- trale Amsterdam zijn geïnteresseerd in deelname in het participatiecentrum. In die zin dat zij hun bestaande aanbod en deskundigheid inbrengen of –in reactie op de vraag van wijkbewoners- bereid zijn hun activitei- tenaanbod aan te passen. C. Er wordt voor 1 december 2009 in nauw overleg met Niet van toepassing. allochtone zelforganisaties en betrokken mannelijke wijkbewoners een concept activiteitenprogramma ge- Allereerst wordt draagvlak ge- maakt voor de periode januari t/m juni 2010 zocht bij allochtone mannenor- met thema’s als: ganisaties door bespreking van ■ actief burgerschap het thema “vaderdagen” in het ■ participatie (m.m.v. DWI, EVA, Taalwijzer en VCA) DOVO, Diversiteits Overleg- ■ de verschillende rollen in het gezin VrijwilligersOrganisaties. ■ persoonlijke ontwikkeling ■ andere door buurtbewoners aangedragen thema’s. Het eigen initiatief staat centraal. Van de doelgroep wordt een actieve betrokkenheid verwacht bij het organiseren van activiteiten en/of het leggen van contacten met potentiële aanbieders. D. Er wordt voor 1 december 2009 samen met de onder C. genoemde kandidaat-deelnemers een wervings- en communicatieplan opgesteld. Daarbij wordt specifiek aandacht gegeven aan (allochtone) mannen die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden en nauw samengewerkt met DWI en UWV Werkbedrijf. E. In het eerste kwartaal 2010 wordt een “train de trainer” lesprogramma aangeboden aan de professionals die vanuit de onder B. genoemde organisaties als contact- personen betrokken zullen zijn bij de verdere ontwikke- ling van het aanbod voor de “vaderdagen”. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de door MOVISIE en Stichting Vizyon ontwikkelede methodiekbeschrij- ving Man actief, activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 17 van 23
 18. 18. F. In mei/juni 2010 wordt het startprogramma met de deelnemers geëvalueerd en een programma voor de tweede helft van 2010 opgesteld. Waarom een participatiecentrum? In het deze zomer door het college vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009- 2012 wordt voor het eerst gesproken over participatiecentra. Citaten uit het Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012: Voor grote groepen inwoners is participatie in de vorm van betaald werk geen optie. In de persoon gelegen be- perkingen, psychische problematiek, schulden, geen sociaal netwerk, het zijn allemaal factoren die echt meedoen in Amsterdam verhinderen. Veel van deze mensen komen nauwelijks buiten. Of omdat ze niet mogen, of omdat ze niet durven. Dit maakt dat ze ook in zeer beperkte zin maar gebruik maken van het voorzieningenaanbod dat er is en dat hen kan helpen. Om deze mensen ook te bereiken is een “outreachende” benadering nodig. Soms zelfs tot “achter de deur”. De standaard dienstverlening via loketten alleen werkt niet. De dienstverlening moet uitnodigen, vertrouwen geven, kleine stapjes maken. Hierbij is de hulp nodig van het gehele netwerk aan instanties en organisatie op het terrein van welzijn, zorg, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg. De komende jaren wordt vanuit de ge- meente fors geïnvesteerd om ook deze groepen burgers optimaal te bedienen. De ervaringen van alle professio- nals in het veld zijn hierbij onmisbaar en vormen de ruggengraat van de participatie. Naast de bestaande sociale loketten is het de intentie om in alle stadsdelen zogenoemde participatiecentra op te zetten, van waaruit begeleiding aan niet-uitkeringsgerechtigden en inburgeraars wordt aangeboden. De participa- tiecentra zijn (qua organisatorische inbedding) vergelijkbaar met de Ouder Kind Centra die reeds bestaan. Ze worden aangestuurd door een stadsdeelmanager en bemenst met eigen mensen en klantmanagers van DWI. Het tempo waarin deze participatiecentra worden ingericht is sterk afhankelijk van de afspraken die met de ver- schillende stadsdelen worden gemaakt, de fysieke en organisatorische mogelijkheden en de duur van de finan- ciële verplichtingen die met derden zijn aangegaan. Het participatiecentrum is dus primair een laagdrempelig informatie- en spreekuurfunctie in de wijk, waar alle wijkbewoners terecht kunnen met vragen over: 1. oriëntatie op beroep of opleiding; 2. competentietest en arbeidsmarktadvies; 3. educatie / (taal)scholing / beroepsgerichte cursussen; 4. (maatschappelijke) stages, snuffelstages en duale leerwerktrajecten; 5. maatschappelijke en sociale participatie; 6. werk, leerbanen en participatieplaatsen. Het lig voor de hand deze functie te koppelen aan bestaande voorzieningen, zoals het buurt- huis, het Loket Zorg en Samenleven, het Educatief Vrouwencentrum, de Openbare Biblio- theek, de Taalwijzer Noord, open leercentra van taalaanbieders, het steunpunt van de Vrij- willigerscentrale Amsterdam of de locaties van zelforganisaties. Verder is het een verkenning waard of de individuele bewonersadviseurs een functie kunnen vervullen bij de toeleiding of ondersteunende begeleiding van bewoners richting participatie. In stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is gekozen voor een nieuwe, aparte voorziening en concentratie van het aanbod van activiteiten, cursussen en dienstverlening. Daar is in mei 2009 gestart met een participatiecentrum in het stadstuinhuis. Uit verkennende gesprekken met de potentiële partners in Noord op 14 en 4 augustus jl. blijkt dat er in ons stadsdeel een voorkeur bestaat voor een stadsdeelbreed samenwerkings- verband, in combinatie met een netwerkstructuur waarin kennis en aanbod van dienstverle- ning ontsloten en gedeeld wordt, zodat het ook voor andere doelgroepen beschikbaar is. Ten eerste omdat het vinden en geschikt maken van een nieuw locatie onnodige kosten en veel tijdverlies met zich meebrengt. Anderzijds omdat een “vliegende start” mogelijk is, vanuit bestaande locaties waar (kwetsbare) wijkbewoners al bij elkaar komen en contact hebben DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 18 van 23
 19. 19. met vertrouwenspersonen, die een nuttige functie kunnen vervullen bij het in contact brengen van de wijkbewoner met de consulent van DWI of het stadsdeel. In het meerjarenbeleidsplan participatie is geen budget gereserveerd voor het ontwikkelen van participatiecentra. DWI heeft in de zomerperiode, samen met stadsdelen, een project- voorstel en subsidieaanvraag voorbereid voor een EFRO-bijdrage van totaal € 10 miljoen voor de periode van 15 augustus 2009 tot en met 31 december 2012. Deze subsidie is vooral bedoeld voor de formatie, huisvestingslasten en de (verdere) ontwik- keling van een uniform basisaanbod van participatieproducten, een webbased infrastructuur voor de beschrijving van het aanbod voor de potentiële klant of verwijzende professional, het ontwikkelen van een stedelijk communicatie- en wervingsprogramma en last but not least een model voor kwaliteitssturing, innovatie en implementatie van verbeteringsvoorstellen. Naar verwachting zal in de loop van november duidelijk zijn of deze EFRO-aanvraag geho- noreerd wordt en welk bedrag per stadsdeel beschikbaar zal komen. Waarom specifieke aandacht voor (allochtone) mannen en vaders in een kwetsbare positie? Medio juli werd het stadsdeel door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling geïnformeerd over een aanbod van een financiële bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de verdere emancipatie en integratie van (allochtone) mannen en vaders te bevorderen. Totaal is 2,25 miljoen euro beschikbaar, de ministers van OCW en WWI verde- len dit budget op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen die aan alle voorwaar- den voldoen. Per gemeente is voor de periode 2010 tot en met 2012 maximaal 150.000 euro beschikbaar (€ 50.000 per jaar). Citaten uit de brief van het Ministerie van OCW van 23 juni 2009: Het kabinet heeft in de emancipatienota “Meer kansen voor vrouwen” aangegeven dat de emancipatie van jon- gens en mannen uit etnische minderheden achterblijft en nadrukkelijk om extra aandacht vraagt. Voor de eman- cipatie van allochtone meisjes en vrouwen is het van belang dat ook hun mannen en vaders bereikt worden en meegaan in het emancipatieproces. Daarnaast blijkt uit gesprekken met mannen uit etnische minderheidsgroepen dat ook een grote groep mannen zich, net zoals hun vrouwen, in een kwetsbare en geïsoleerde positie bevindt. Veel mannen voelen zich vanwege hun maatschappelijke positie tekortschieten, wat leidt tot druk binnen het gezin. Door de emancipatoire vooruitgang van hun vrouwen en dochters dreigen zij nog meer in een achterge- stelde positie te raken. Een vadercentrum kan een geschikt instrument zijn om deze soms lastig te bereiken doelgroep op een structurele manier te bereiken en hun emancipatie- en integratieproces te stimuleren en zaken, zoals de rol van mannen in de opvoeding en emancipatie aan de orde te stellen. Het vadercentrum “Adam” in Den Haag bereikt met deze aanpak jaarlijks ruim 2.500 mannen. De jaarlijkse exploitatiekosten voor een vadercentrum worden door het Rijk geraamd op on- geveer € 175.000. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling lijkt bereid om –in aanvulling op de door het rijk aangeboden cofinanciering- eenmalig € 50.000 tot € 75.000 bij te dragen in de kosten van het opzetten van een vadercentrum. DMO had graag gezien dat zo’n centrum in Noord gehuisvest wordt omdat dit stadsdeel het meest multiculturele karakter van Amsterdam heeft en hier aantoonbaar sprake is van meer- voudige sociale problematiek bij een groot deel van de niet westerse allochtone bevolking. In de brainstormbijeenkomsten over een eventueel participatiecentrum is de meerwaarde van een vadercentrum ter discussie gesteld. Daarbij bleek er breed herkenning en erkenning te bestaan van de door het rijk geschetste problematiek. Ook de wijkmariniers uit De Banne en Nieuwendam-Noord en een aantal zelforganisaties hebben de behoefte aan een specifiek emancipatoir en participatiebevorderend activiteiten- aanbod voor (allochtone) mannen aangegeven. Niemand voelt echter voor een apart vader- of mannencentrum. Er wordt eerder gedacht aan “vaderdagen” of een “stadsdeelbreed activi- teitenaanbod” voor (allochtone) mannen, wat op locatie kan worden uitgevoerd. Dus in een bestaand buurthuis, bij een zelforganisatie, een moskee of het Vianney centrum. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 19 van 23
 20. 20. DMO heeft daarop besloten de pilot in Osdorp voor te dragen voor rijkssubsidie. In Amsterdam-Noord kan in ieder geval een start gemaakt worden met de in het Activerigns- fonds beschikbare middelen, zeker als vanuit de wijkaanpak op onderdelen nog aanvullende financiering mogelijk is. Verder verkennen we, samen met onze partners, cofinancieringsmo- gelijkheden bij het Oranjefonds en/of VSB-fonds. Conclusie: Er wordt zowel op stedelijk niveau als in het stadsdeel de meerwaarde of noodzaak gezien van een participatiecentrum. Het uitwerken van het organisatiemodel, het werkproces, het activiteitenaanbod en de vorm van samenwerking met alle partijen vraagt tijd. De financiële randvoorwaarden zijn nog niet duidelijk, maar het lijkt wenselijk om –samen met de eerder genoemde organisaties- en met cofinanciering vanuit het budget voor de pilot Vogelbuurt/IJplein en de wijkenaanpak “werkende weg” een start te maken. Wat gaan we daarvoor extra doen? • We overleggen de komende maanden met zelforganisaties en geïnteresseerde manne- lijke wijkbewoners van Vogelbuurt/IJplein over de behoefte aan en het draagvlak voor een “vaderdagen” – programma. • We zetten een “train de trainer” programma op om de geïnteresseerde wijkprofessionals en consulenten van DWI en UWV te trainen in de “Man Actief”methodiek. • We ontwikkelen in de periode tot en met juni 2010 “werkende weg” een goede samen- werkingsstructuur met geïnteresseerde kandidaat-deelnemers en betrokken organisa- ties, zodat we voor het seizoen september 2011/juni 2012 een gedragen en goed door- timmerd activiteitenprogramma kunnen aanbieden. • We starten kleinschalig in Vogelbuurt/IJplein en koppelen het “vaderprogramma’ daar aan de pilot voor het participatiecentrum. • We integreren het “vaderprogramma” in het bestaande aanbod en de bestaande voor- zieningen, zodat het op termijn stadsdeelbreed kan worden uitgerold. • We bieden uiterlijk in juni 2010 de stadsdeelraad een, op basis van de praktijkervarin- gen onderbouwde, meerjarenbegroting aan voor de verdere (gefaseerde) uitrol van par- ticipatiecentra in de periode tot en met 2012 en vragen nu een experimenteel budget beschikbaar te stellen van € 25.000 voor de resterende maanden van 2009 en € 50.000 voor de eerste helft van 2010. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 20 van 23
 21. 21. Bijlagen: Bijlage 1. Leden van de brainstormgroep • Christophe Geuskens, teamleider schuldhulpverlening DORAS • Anne Jacobse, volwassenenwerker Combiwel/Kansweb • Paul Scheerder, directeur Leefkringhuis • Aretha Schipper, coördinator IBAN • Anja Snabel, betrokken bewoner en lid van professionalsoverleg • Marchien Timmerman, coördinator Kerk en Buurt • Rob van der Velden, manager DWI werkplein Noord • Mijke Wassink, beleidsadviseur stadsdeel Meelezers: • Rose Bartholome, directeur EVA • Jet van den Biggelaar DWI • Esther Blok, projectleider wijkaanpak stadsdeel • Liesbeth Blokker, docent NT-1 ROC Leiden • Liesbeth van Boxtel, adjunct directeur DORAS • Dirk van Dijk, coördinator Cordaan • Roelie Hommes, coördinator Taalwijzer Noord • Karin Monnink, regiomanager Lezen en Schrijven • Marian Raayen, beleidsadviseur schuldhulpverlening stadsdeel • Leo Rietveld, organisatieadviseur VCA DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 21 van 23
 22. 22. • Bijlage 2: beschrijving van de werkwijze van de “Presentiegroep Oud-Noord” In de afgelopen jaren groeide een praktische samenwerking in de Vogelbuurt/IJpleinbuurt tussen enkele werkers van kleine buurtorganisaties. • Anne Jacobse (buurtcentrum De Meeuw) • Marchien Timmerman (Kerk & Buurt Noord) • Paul Scheerder (Leefkringhuis) • Pim Smulders (buurtresto Van Harte). Alle vier werken ze in Amsterdam-Oud-Noord. Alle vier zetten ze zich vanuit hun eigen orga- nisatie in voor de mensen in Noord die het meest kwetsbaar zijn. Mensen met schulden. Mensen die de taal niet voldoende spreken. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren. Mensen die, soms letterlijk, in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dát Paul, Anne, Marchien en Pim dit werk doen is niet zo uniek. Er zijn in Amsterdam-Noord diverse personen en organisaties die belangrijk werk doen voor en met deze kwetsbare groepen. Bijzonder is de manier waarop deze vier werkers hun werk doen. Veel meer dan in deze sector gebruikelijk is, doen ze hun werk los van procedures en protocollen. Ze doen wat nodig is, zoekend, intuïtief, improviserend. Doen ze maar wat? Nee, ze beoordelen iede- re situatie op haar merites. Niet de regels staan centraal, maar de mens die hulp nodig heeft. Niet volgende week, of morgen, maar nu. Er wordt wel gesproken over “0-lijns voorziening”, dat zijn ze: in die zin dat ze dicht bij men- sen werken en vaak “geen bureau ertussen”, en vaak relaties van jarenlang. De vier hulpverleners kwamen elkaar de afgelopen jaren regelmatig tegen, bij vergaderin- gen, bij activiteiten, in hun praktische werk. Ze herkenden iets bij elkaar, en ze zochten el- kaar steeds vaker op om zaken voor elkaar te krijgen. Ken jij niet iemand die? Hoe regel jij meestal? Kunnen wij niet een keer samen naar? En zo ontstond een praktisch en effectief informeel samenwerkingsverband van ‘vrije werkers’, die middels direct contact concrete hulp bieden, waarbij het belang van de buurtbewoner steeds voorop staat. Met de evaluatie van de samenwerking kwamen zij tot een aantal kenmerken van de sa- menwerking en verwoorden hun uitdaging richting nabije toekomst. Karakter: 1. De werkers zijn eigengereid; ze laten zich niet hinderen door regels. 2. Ze weten zelf met de voeten in de ellende te staan. 3. Ze zijn zeer betrokken bij hun werk. 4. Ze zijn op zoek naar concrete resultaten. 5. Ze zijn uit op afstemming, dwarsverbanden en samenwerking. Werkwijze: 1. Het verlenen van directe hulp is een eerste stap in een veel langer proces van ver- trouwen opbouwen en begeleiden. 2. De werkers zijn een vast punt in een voortdurend veranderende professionele omge- ving. 3. Vanuit de individuele hulp wordt ook steeds naar het mesoniveau gekeken. 4. De klant kan zomaar binnenlopen. 5. Werkers gaan naar mensen toe, outreachend. 6. De klant wordt uitgenodigd zelf zijn grenzen aan te geven. DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 22 van 23
 23. 23. Deze manier van werken heeft grote voordelen voor de klant: de buurtbewoner. Dit bleek ook uit interviews die de werkers als onderdeel van dit proces met elkaars klanten hadden. Er zijn ook risico’s verbonden aan deze wijze van werken. Het is persoonsgebonden. Voorbeelden van samenwerking; Kerstdiners: Op twee kerstdagen organiseren we al een paar jaar kerstdiners. Door middel van contacten en persoonlijk contact bij het uitnodigen, doen mensen mee die zelden ergens komen. Van Harte bonnen actie: We moedigen mensen aan de stap naar het restaurant te maken: door persoonlijk contact, ze bellen van tevoren of ev. ophalen en vrijkaarten te geven. Dit kan meerdere keren, tussen door is er contact. (met geld van een fonds kunnen we deze kaarten weggeven) Dagje uit in de zomer van jong tot oud: Al meerdere keren georganiseerd dit dagje uit in de zomer, kleinschalig en dichtbij. Met na afloop eten bij van Harte. Het gaat er ons vooral om mensen mee te krijgen die anders zo’n stap niet snel maken. Door persoonlijke aandacht, iemand op halen of bellen, stimuleren we mensen heel erg om zo’n stap te maken. Presentiegroep: We besloten deze samenwerking deze naam te geven, daar aanwezigheid en continuïteit in deze buurt een belangrijk gezamenlijk kenmerk is. - Een paar keer per jaar komen we als groep bij elkaar om bij te praten en af te stemmen. - Tussendoor hebben we met regelmaat contact over concrete zaken, mensen of ontwik- kelingen. Het gaat vooral om praktische samenwerking. - We trekken samen op bijv. bij initiatief richting bijv. stadsdeel of politiek, of het gesprek in organisaties. - We zijn uitnodigend naar anderen. Streven naar nieuwe verbanden, andere samenwer- king, afstemming van ontwikkelingen. - we zoeken naar manieren om continuïteit te waarborgen. Om de risico’s van per- soonsgebonden werk, te beperken. Overdracht naar derden is belangrijk. - We nodigen ook organisaties uit bij ons overleg. Afstemming verbeteren? Samenwerken, beter stroomlijnen van dienstverlening aan de mensen. 2008 en 2009 zijn we betrokken geweest bij: Meedoen in Noord (realiseren van een nieuwe nota....), plan maken rond innovatief armoede beleid in Noord (“Nieuwe kansen”, in het verlengde van het rapport Koopmans), samenwer- king rond kerstdiners Meeuw, Pleinenfeesten, Bewonersinitiatieven, ontwikkeling activiteiten in het kader van Prachtwijken. Presentiegroep Oud-Noord: Buurtcentrum de Meeuw Motorwal 300 1021 PH 6323845 ajacobse@kansweb.nl Kerk&Buurt Noord Adelaarsweg 57hs 1021 BS - 6369234 contact@kerkenbuurtnoord.nl Leefkringhuis Koekoekstraat 12-16 1021 TX 6362539 secretariaat@leefkringhuis.noord.nl Van Harte buurtresto Motorwal 300 1021 PH 6323845 www.vanharteresto.nl DB _ WEG UIT DE ARMOEDE Vogelbuurt_IJplein_versie 14 oktober 2009 (2) pagina 23 van 23

×