Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jim youthlab 2012

3,999 views

Published on

Zijn onze Vlaamse jongeren anno 2012 happy in een wereld die op zeep gaat?
Contacteer ons gerust via tim.vandoorslaer@vmmtv.be voor meer informatie.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Jim youthlab 2012

 1. 1. Zijn onze Vlaamse jongeren anno 2012happy in een wereld die om zeep gaat? JIM Youthlab 2012. Herman Toch en in samenwerking met Ipsos Synovate
 2. 2. Hun grootste droom is ‘gewoon gelukkig zijn’Maar zijn ze dit ook binnen een werelddie helemaal op zijn kop staat? En wat betekent dat dan voor ons, marketer?
 3. 3. Kwalitatief16-20 jaar Kwantitatief4 focus groepen 16-21 jaarJongens en meisjes N=500Nog studeren & al werken Februari 2012Januari 2012 JIM multi-media platform FUZZ Live uitzending 28 Maart 2012
 4. 4. Vinden de Vlaa mse jongeren ook1 dat de we reld om zeep gaat? jongeren happy? 2 Zijn de Vlaamse t gelukkig zijn voor 3 Wat beteken Vlaamse jongeren? Hoe zien de Vlaam se jongeren de 4 toekomst? Wat vinden z e aantrekkelijk aan 5 merken?
 5. 5. Vinde n deVla ams e jon gerenoo k dat de w ereldo m zee p is?
 6. 6. Vinden zij oo k dat de wereld om zeep gaat? E igen w ereld vs eld daa rbuiten de grote re wer Hun eigen w ereld = & optim istisch positief iddelde sco re: 7,2 op 10 • G em ief tegenov er het leven Slechts 8% staat negat • ch volmond ig optimist • 68 % noemt zi
 7. 7. Vinden zij ook d at de wereld om zeep gaat? De grotere wereld = onzekerheid & twijfel Ze weten het eigenlijk niet goed • ‘Ik ben hoopvol over de wereld rond mij’: de meerderheid (45%) noch ja, noch neen • Slechts 47% heeft grote verwachtingen Meer inspanningen om de wereld te begrijpen • ‘Ik besteed weinig of geen aandacht aan wat er gebeurt op politiek of economisch niveau’ ( 34/% top 2 vs 47% in 2011)
 8. 8. Vinden zij o ok dat de wereld om zeep gaat? Inzicht: hebben minder het gevoel dat ze iets moeten afgeven; ze zijn in die wereld opgegroeid• Veel gezinnen gaan bewuster met geld om• Ze waren tussen 6 en 10 jaar oud op het ogenblik van 9/11!• Ze waren tussen 10 en 14 jaar als een Inconvenient Truth werd uitgebracht• Ze waren tussen 12 en 16 jaar als de financiële crisis losbarste
 9. 9. Vinden zij oo k dat de wereld om zeep gaat? Issues: prijs, economie & ecologie • De stijgende prijzen van producten (60%) • Economische problemen zoals werkloosheid, faillissementen (56 %) • Klimaatverandering, natuurrampen, milieuproblemen (48%) Ze liggen het minst wakker van het seksueel misbruik in de Kerk, de politieke impasse in België en racisme
 10. 10. Vinden zij oo k dat de wereld om zeep gaat? Veroorzaakt door Politiek, Bedrijfswereld en Vakbonden • Politiek (70%) • Bedrijfswereld (46%) • Vakbonden (32%)
 11. 11. Vinden zij oo k dat de wereld om zeep gaat? Leven in het NU ‘ik wil profiteren van het leven nu ik jong ben want ik weet niet wat de toekomst voor mij gaat brengen’ (62%) Jezelf laten verrassen, toevallige ontmoetingen, je open stellen = ook wat je nu graag doet, je passie • ‘Ik kies vooral een studierichting die me interesseert’ (80%) • ‘Ik wil vooral goed worden in wat mij op dit moment passioneert, want kiezen voor zekerheden heeft geen zin zoals de toekomst er nu voor staat’ (44%)
 12. 12. Vinden zij o ok dat de wereld om zeep gaat? Vertrouwen in zichzelf ‘Ik geloof in mezelf, ik heb het gevoel dat het mij gaat lukken om (bepaalde) dromen waar te maken (62%)
 13. 13. TIPS 1 Sluit je aan bij het optimisme over de eigen wereld van de jongeren 2 Kunnen ze met jou een deal doen? prijzen, koopjes, 2°hands, slim onderhandelen … zijn belangrijk en zullen nog belangrijker worden 3 Realiseer je dat je mee aan de basis ligt van de huidige problemen. Wees nederig!4 Stimuleer het Leven in het NU; zoals ervaringen die ze nu kunnen meepakken
 14. 14. Zij n de Vlaa msej ong eren HAP PY?
 15. 15. Z ijn ze dan ook HAPPY? De jongeren voelen zich happy: 7,2/10 = 2011 Hun grootste droom is nog steeds ‘gewoon gelukkig zijn’ (77% top 2) • < 2011
 16. 16. Zijn ze dan ook HAPPY? Hoe groter het belang dat ze hechten aan ouders en vrienden hoe groter hun geluksgevoel. Sociaal leven als noodzaak voor geluk! Belang ouders Happy • Belangrijk: 7,5/10 • Minder belangrijk: 6,6/10 Belang ouders Happy • Belangrijk: 7,4/10 • Minder belangrijk: 6,7/10
 17. 17. TIPS Be HAPPY as a brand!Zorg voor een sociale merkpersoonlijkheid Deel de droom ‘gewoon gelukkig zijn’
 18. 18. Wat bete kent gelu kkigzij n dan voor Vlaa msejong eren vand aag?
 19. 19. Gelukkig zijn is… De jongeren leggen een aantal heel specifieke klemtonen op wat gelukkig zijn betekent:Gaat meer over jezelf zijn, goed in je vel zittenen dus minder bezig zijn met de buitenkantGaan meer belang hechten aan gezin en vriendenen dus de ouders ook een belangrijke plaats geven in hun levenGaan het meer zoeken in kleine dingenen niet zozeer zoeken naar de grote idealenGaan het meer zelf in handen nemenen je minder afhankelijk opstellen tov anderenGaan het meer zoeken in immateriële dingenen dus een andere betekenis geven aan consumerenGaat meer over persoonlijke groeien zich dus meer bewust worden van hun eigen potentieelGaan meer aandacht besteden aan hun rol in de werelden dus trachten zich minder egoïstisch op te stellen
 20. 20. Geluk is… Jezelf zijn, goed in je vel zitten • Goed in je vel zitten (79% van de jongeren vinden dit echt nodig om gelukkig te zijn – 9%) • Mezelf kunnen zijn (72% - 10%) • Zelf leven en niet geleefd worden (56% - 15%) • Mijn gevoel volgen (43% - 17%) Kwalitatief • Niet teveel laten beïnvloeden door externe faktoren • Niet oneerlijk zijn, niet faken
 21. 21. Geluk is… Ouders en echte vrienden • Goede vrienden hebben (77% van de jongeren vinden dit echt nodig om gelukkig te zijn – 8%) • Deel uitmaken van een warm gezin (69% - 9%) • Goed lief hebben (51%) • Is niet gelijk aan veel vrienden hebben (23%) Open bevraging • 41% van de zaken waarover ze praten gaan over hun sociaal leven (2° hoogste score)
 22. 22. Geluk is…Geluk zit in kleine dingen• Geluk haal je vooral uit kleine dingen (70% van de jongeren vinden dit echt nodig om gelukkig te zijn)• Genieten van de kleine dingen in het leven (61%)• Geluk haal je vooral uit grootse dingen (12%)Kwalitatief• Niet te hoge verwachtingen, haalbare dromen
 23. 23. Geluk is… Je moet zelf zorgen voor je geluk • Op geluk moet je niet wachten, je moet het zelf tegemoet gaan (62% - 4%) Kwalitatief • Autonoom zijn, je eigen mening hebben, keuze-vrijheid
 24. 24. Geluk is… Geluk zit steeds meer in immateriële zaken • Iets (unieks) kunnen beleven is belangrijker dan iets hebben (54%) • Geluk ligt niet in veel kunnen kopen, dat is de oude wereld (46%) • Ik hoef niet zozeer ambitieus te zijn (40% vs 28% in 2011) • Succesvol zijn is voor mij zeer belangrijk (36% vs 54% in 2011) • Geld maakt gelukkig (31% vs 44% in 2011) Open bevraging: slechts 25% van de jongeren vermelden materiële dingen als bron voor geluk
 25. 25. Geluk is… Geluk zit steeds meer in immateriële zaken Consumeren en geluk Willen leren minder afhankelijk te zijn van het materiële • Iets nieuws kopen is meestal 47% oppervlakkig, kortstondig geluk • Ik vind het niet belangrijk om dure spullen te kopen, die zijn het geld niet waard 42% • Dure, luxueuze producten kopen maakt me soms gelukkig 37%
 26. 26. Geluk is… Geluk zit steeds meer in immateriële zaken Vindingrijk, flexibel zijn Slim shoppen en koopjes doen geeft me meestal meer voldoening dan één duur stuk kopen 67% • Meer kunnen doen met minder • Niet verspillen • Niet afhankelijk zijn van luxe • Van alle omstandigheden het beste maken • Vb zelf iets maken, of iets ontdekken op de rommelmarkt,…
 27. 27. Geluk is… Geluk gaat over persoonlijke groei Mezelf ontwikkelen (47%) Passies/hobby’s waarin ik me kan uitleven (46%) Open bevraging: 51% van de onderwerpen waarover men praat heeft iets te maken met individuele ontplooiing
 28. 28. Geluk is… Geluk gaat over meer aandacht besteden aan hun rol in de wereld • Andere mensen gelukkig maken (42%) Zich afzetten tegen de vorige generaties • Iets voor iemand anders doen, bv koken of bakken • Verdraagzamer zijn • Respectvoller omgaan met de wereld • Beseffen dat alles met elkaar in verband staat
 29. 29. Verschillen met vorige generaties Jongeren - specifiek voor deze generatieJongeren – niet generatiespecifiek • Jezelf zijn• Plezier hebben • Kiezen voor wat hen passioneert• Positief, optimistisch • Meer intuïtief• Geloven in zichzelf • Dicht bij ouders• Familie, vrienden • Respect voor anderen en planeet• Willen profiteren van het leven • Bewuster met de dingen bezig• Op zoek naar stimulans en nieuwe ervaringen
 30. 30. TI PS 1 Ze doen het zelf wel, jij moet het niet doen. Je kan wel helpen, stimuleren, faciliteren, duwtje in de rug geven 2 Maak het klein 3 Hecht meer belang aan immateriële dingen, herdefinieer het belang de je geeft aan puur consumeren 4 Toon respect voor hen, en de wereld5 Doe iets voor anderen, voor het groter geheel
 31. 31. Hoe z ien d e Vla amsejo nger en de toeko mst? eluk in de toeko mst?en g
 32. 32. Hun toekomst Algemeen zijn de Vlaamse jongeren positief over de toekomst: 7,1/10 Het ziet er misschien vandaag allemaal niet zo rooskleurig uit, maar het komt wel weer goed, alles valt weer in zijn oude plooi 55%
 33. 33. Hun toekomst Ze zijn positief over hun eigen toekomst, maar toch iets gematigder dan een jaar geleden• Ik ben hoopvol over mijn toekomst 59% 66%• Hierbij stellen ze de klassieke waarden voorop• Gezin, partner, kinderen• Goed, passend werk• Huis, villa• Afgestuurd, met diploma
 34. 34. Hun toekomst Over de toekomst van de wereld maken ze zich meer zorgen • Ik ben hoopvol over de wereld rondom mij 39% • We gaan met minder tevreden moeten zijn en onze levensstandaard moeten aanpassen om te overleven 54% • Door de recente berichtgeving over economische en sociale problemen ben ik bezorgd over de toekomst van mezelf en onze generatie 50% • De wereld kampt met een groot, fundamenteel probleem die een bedreiging is voor onze toekomst 42% • Ik voel me vaak machteloos in deze wereld 41%
 35. 35. Hun toekomst Voor de toekomst maken ze zich voornamelijk zorgen over • Het leven dat alsmaar duurder wordt 62% • Het kunnen kopen van een eigen huis 56% • De klimaat verandering en ons milieu 50% • Schaarste aan grondstoffen 50% • De houdbaarheid van ons sociaal systeem 47%
 36. 36. Hun toekomstZe leggen veelverantwoordelijkheid bijzichzelf• Ik zal voornamelijk op mezelf moeten rekenen en minder op de overheid of de samenleving om een goed leven te hebben 63%• Ik ben zelf verantwoordelijk om er een betere wereld van te maken 47%
 37. 37. Hun toekomstMaar ze zien voornamelijk eencruciale rol voor hun eigengeneratie om het anders te doen• Mijn generatie zal bewust dingen moeten veranderen om onszelf een toekomst te geven 66%• Het veranderen van de wereld moet bij onszelf beginnen 65%• De wereld vandaag is een uitdaging voor mijn en onze generatie, wij moeten het beter maken voor de generaties na ons 61%
 38. 38. Hun toekomst Dat zien we ook binnen een ruimere context van mogelijke oplossingen: Politiek 50% Onze generatie 42% Bedrijfswereld 25% Vorige generatie 23% Vakbonden 19% … Kerk 4%
 39. 39. Hun toekomst 43% vindt zichzelf zelfs een scharniergeneratie De omstandigheden dwingen ons ertoe om komaf te maken met het verleden en een wissel op de toekomst te realiseren: in die zin zijn wij een scharniergeneratie 43%
 40. 40. Hun toekomst Zo vinden ze ook dat het hun generatie is die het al het meest begrepen heeft dat er verandering nodig is Onze generatie 14 86 • Onderwijs 33 67 • ….
 41. 41. Hun toekomstOp welke manier zullenze zelf dan een bijdrageleveren aan dezetoekomst?• Minder te verspillen 64%• Meer respect te tonen voor anderen 51%• Realistischer te zijn 46%• Zelf kleine dingen te veranderen 41%• Minder streven naar materiële zaken 39%• Me in te zetten voor het milieu 36%• Zelf in te staan voor mijn pensioen 32%• …• Op straat komen, betogen 10%• Aan politiek doen 10%• Bij de vakbond gaan 7%
 42. 42. TIPS1 Toon dat je ook begrepen hebt dat dingen fundamenteel anders moeten en tracht deelgenoot te worden van deze jonge, andere generatie 2 Neem je verantwoordelijkheid en neem initiatief om dingen te herstellen en beter te maken: milieu, gebruik grondstoffen, betaalbaar maken van producten,… ze rekenen ook wel op jou 3 Niet verspillen, recycle
 43. 43. Wat ma akt m erkenaant rekke lijk?
 44. 44. Meerwaarde is uiterst PERSOONLIJK Merken die voor hen echte meerwaarde hebben • Apple, omdat het superieur is (functionele benefits) • Apple, Addidas, etc. omdat ik het gewoon mooi vind (design) • H&M, heel goedkoop en tof (prijs) Merken met een relevante en geloofwaardige visie die je persoonlijk wil steunen • Oxfam omdat ik al heb meegeholpen als vrijwilliger in de wereldwinkel • Chiquita omdat zij heel veel schonken aan Moeders voor Moeders toen ik daar werkte Merken met heritage, nostalgische merken • Nivea, Douwe Egberts omdat je ermee opgegroeid bent Merken waar je sympathie voor hebt omdat ze je persoonlijk benaderd hebben • Vb. Red Bull organiseerde een event op onze school • Vb. Music For Life want veel mensen die ik ken hebben initiatief genomen
 45. 45. Wat maakt een merk aantrekkelijk? Het kwaliteit biedt 75% Het geloofwaardig is in wat het zegt 44% Het heel duidelijk is over wat het te bieden heeft 43% Het me niet tracht te manipuleren 35% Ik kan me vinden in de waarden die dat merk uitstraalt 32% Het mijn leefwereld begrijpt 31% … Het exclusief is 12% Het me helpt om erbij te horen 7% Omdat het duur is 4%
 46. 46. Merken staan verder onder druk Bij een duur merk betaal je vooral het imago en niet de kwaliteit 54% 12% Dure merken zijn meestal kwalitatief beter dan goedkope merken 35% 25% Als ik een duur merk koop zegt dat doorgaans iets positief over mij in mijn omgeving 19% 40%
 47. 47. Tips uit ons kwalitatief onderzoek 1 Keep it simple 2 Herwaardering van functionele benefits 3 Reklame is realistisch of over de top, maar niet misleidend 4 Sla niet teveel je eigen trom 5 Stap naar de jongeren toe, en maak het zo persoonlijk mogelijk, zodat ze een persoonlijk verhaal over je hebben 6 Engageer hen zoveel mogelijk actief en persoonlijk
 48. 48. GRACIE GRACIE GRACIE

×