SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
INTRODUCTIE

MEVROUW R.H.M. POOYE
geboren 29 april 1984

MEVROUW Mr. S.M.P VAN REEDT DORTLAND
geboren 2 januari 1983
         10 februari 2012
INHOUD
– ongevallenrecht
– voordeeltoerekening
– overheid
– wetboek van rechtsvordering
– whiplash
– verjaring
– exhibitieplicht
– kosten
– overlijdensschade
– arbeidsongevallen
– carrièrestap wel toegewezen in deelgeschil
– wel of geen overeenkomst?
– waarde rapport onafhankelijk deskundige en houding verzekeraar
– paard                  10 februari 2012
Ongeval met brandpasta
Hof Arnhem 05-04-2011
14 jarige vult op verzoek van dame, die tuinfeest georganiseerd heeft, een potje met
brandpasta/gel bij.

Vuur erbij; knal; twee buren ernstige brandwonden.

Had aan 14-jarige gevraagd mogen worden te vullen; aan te steken?

Vullen wel. Aansteken niet zonder toezicht.

Vullen is geen gevaarlijke onrechtmatige opdracht.
Productaansprakelijkheid.
Waarom 14-jarige niet?

                   10 februari 2012
Hof Amsterdam 05-07-2011
Klassieke racemotoren.
Vliegwiel los.
Toeschouwer gewond.

Eigenaar motor, artikel 6: 173, aansprakelijkheid voor zaken. Ook voor motorrijtuigen.

Artikel 6:173
De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de
eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder
gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich
verwezenlijkt, aansprakelijk. In dit artikel staat dat dit niet van toepassing is op
dieren, schepen en luchtvaartuigen.

Het gaat om de eisen, die men uit het oogpunt van veiligheid aan de desbetreffende
zaak mag stellen. Veiligheidsnormen en zorgvuldigheidsnormen spelen een rol.
                   10 februari 2012
Aansprakelijkheid organisator.

Rechtbank stelt vast dat partijen niet van mening verschillen over de vraag hoe een
vliegwiel aan motorblok dient te zijn bevestigd.

Artikel 6:173 BW
Bezitter hoeft niet foutief te hebben gehandeld.

Bewijsaanbod onvoldoende concreet. Wat je wilt bewijzen moet tot een ander
oordeel kunnen leiden.
                   10 februari 2012
Hoge Raad 10-06-2011
Ongeval deelnemer kartwedstrijd.
Niet gecontroleerd of een licentie was verleend. Wedstrijd op een niet goedgekeurd
circuit. Vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar.
                   10 februari 2012
Voordeelstoerekening AT Bolt AV en S 2011/8

Klassieke ongevallenverzekering geen verrekening.
                  10 februari 2012
Hof Den Haag 26-10-2010

Aansprakelijkheid gemeente.
Graffitiplaats in fietstunnel, wegbeheerdersaansprakelijkheid.
Omkeringsregel.


Rechtbank Arnhem 13-04-2011
Fietser gewond na val op fietspad; gebrekkige opstal .
De omstandigheid dat een opstal in algemene zin voldoet aan geldende
veiligheidsvoorschriften, staat niet in de weg aan het oordeel dat de opstal niet aan
bedoelde eisen voldoet en derhalve gebrekkig is in de zin van artikel 6: 174 lid 1. Het
antwoord op de vraag of sprake is van een gebrekkige toestand, hangt af van
verschillende omstandigheden waaronder de aard van de opstal, de functie van de
opstal, het te verwachten gebruik door derden.
                    10 februari 2012
Hoge Raad 09-04-2011

Rechtsgrond artikel 25 en artikel 24 Rv
                   10 februari 2012
PIV 2012 nummer 1
Hoven oordelen verschillend over whiplash.
                  10 februari 2012
Verjaring

Hoge Raad 27-03-2009
Artikel 7: Een vaststellingsovereenkomst is ook geldig als hij in strijd met dwingend
recht.


Hoge Raad 27-06-2008
Door onderhandelingen jegens de verzekeraar gestuite vordering volgens WAM:
verjaring ook jegens de WAM-verzekerde gestuit.
                   10 februari 2012
Artikel 7:942 lid 1:

Verjaringstermijn vangt aan op het moment waarop de tot uitkeringsgerechtigde met
zijn vordering bekend is (werkgever; KNSB; school).

Werkgever kan dus soms na 8 jaar (5 + 3 jaar) beroep doen op verzekeraar. Dat is wat
anders dan tijdig melden.

Artikel 3: 310 BW

Op 18-jarige leeftijd begint de termijn van vijf jaar te lopen.
                    10 februari 2012
Exhibitieplicht

Rechtbank Zwolle 31-08-2011: Letsel en Schade
2011, nummer 4
E. vordert schadevergoeding.
Delta Lloyd vordert info ex artikel 843a Rv, exhibitieplicht.
Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel
vorderen, van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn
rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of
onder zijn berusting heeft. De vordering van E. is gebaseerd op een onrechtmatige
daad. Een onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. Er
is sprake van een rechtsbetrekking waarin Delta Lloyd partij is.
                    10 februari 2012
Kosten

Kantonrechter 22-08-2011
Kosten ter voorkoming van een onterecht ontslag en kosten in verband met re-
integratie zijn redelijke kosten ter begroting van de schade ex artikel 6:96 lid 2 sub a
BW.
Twee ongevallen.
Na eerste ongeval onterechte ontslagprocedure.
Na tweede ongeval geslaagde ontslagprocedure.
Vaak tot advocaat gewend. Aansprakelijkheid vroeg erkend. Kosten, alhoewel erg
hoog, toch erkend als schade.

Hof Den Haag 12-03-2009
Kosten rechtsbijstand WAO-procedure: 6:98 BW.
Kosten staan in zodanig verband met de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid
van de schuldenaar berust, dat zij hem als gevolg van deze gebeurtenis kan worden
toegerekend.


                    10 februari 2012
Wel of geen overeenkomst
Rechtbank Den Haag 04-05-2011
27-11-2006: Kouwenaar + schaderegelaar maken afspraak

Kouwenaar schrijft dat zijn cliënt zich er niet in kan vinden.
Axa verhoogt eenmalig aanbod.
Kouwenaar gaat schriftelijk akkoord, mits bgk wordt vergoed.
Cliënt tekent vaststellingsovereenkomst niet.
Axa betaalt bgk wel.

Axa heeft ondertekening vaststellingsovereenkomst niet als voorwaarde voor het tot
stand komen van de overeenkomst gesteld.
                   10 februari 2012
Waarde deskundigenbericht
Rechtbank Den Haag 12-04-2011
Ruim na vier jaar reactie op het rapport. Geen handelen, zoals men van een redelijk
handelend verzekeraar had mogen verwachten.
                   10 februari 2012
Paard
Rechtbank Arnhem 20-04-2011
Ongeluk op terrein van VOF die stal beheert.

Beleringsovereenkomst. Zie paard Loretta. Degene die het paard onder zich heeft om
het in het kader van bedrijfsvoering te beheren, voor welke activiteit hij betaalt, is
bezitter en aansprakelijk.
                   10 februari 2012
Overlijdensschade

Waarop vergoeding voor weduwnaar baseren, als hij minder gaat werken na
overlijden echtgenote.
                  10 februari 2012
Arbeidsongevallen
Hoge Raad 11-11-11 LJN BR 5215
07-12-2004 tien uur in dienst als postbezorger.
26-01-2005 uitgegleden over plak ijs. Linkerenkel gebroken.

Kantonrechter zegt: “658 niet van toepassing, geen zeggenschap over plaats van
werkzaamheden.
611 wel van toepassing. Goed werkgeverschap; zorgen voor behoorlijke verzekering.
Dit is immers ook van toepassing bij verkeersongevallen en ongevallen per fiets of
voetganger als werknemer.”

Postbezorger loopt veel buiten. Het is een aan het werk inherent risico. Werkgever
had wel verzekering afgesloten. Verzekeringsuitkering staat niet in redelijke
verhouding tot de schade.
                   10 februari 2012
Hoge Raad: Werkgever kan onder omstandigheden op grond van artikel 7:611 BW
aansprakelijk zijn. Er is dan geen aansprakelijkheid ex. art. 7:658 BW. Maar bij
uitzondering toch aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap. Dan moet er
sprake zijn van een bijzonder samenstel van factoren:
- Aan deelneming wegverkeer bijzonder gevaar verbonden;
-Werkgever heeft er geen zeggenschap over, dus werknemer heeft niets aan
 bescherming die art. 7:658 hem biedt.
-Goede verzekerbaarheid.

“Op zichzelf bestaan goede argumenten om werknemers een verdergaande algemene
bescherming tegen het risico van ongevallen in verband met hun werkzaamheden te
bieden dan art. 7:658 thans biedt, maar het ligt op de weg van de wetgever om een
regeling daarvoor te maken; een dergelijke algemene regeling gaat de rechtsvormende
taak van de rechter te buiten”.

De aansprakelijkheid op basis van art. 7:611 BW voor arbeidsongevallen blijft dus
beperkt tot de bepaalde afgebakende categorie van gevallen zoals hiervoor
omschreven.


                   10 februari 2012
Hof ‘s-Gravenhage 28-06-2011
Arbeidsongeval . Te weinig gesteld dat eiser als gevolg van ongeval schade heeft
geleden. Appellant: Geding gaat slechts over de aansprakelijkheid.

Vraagt verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het
ongeval.

Deze vordering is allen toewijsbaar als deze gevolgen bestaan uit :
- Schade;
- Causaal verband tussen ongeval en schade.
                   10 februari 2012
Hof ‘s-Hertogenbosch 20-09-2011
Verkeersongeval van werknemer Akzo op 30-09-1996
SVI nog niet gebruikelijk.
Geen schending art. 7:611 BW.


Hoge Raad 11-11-2011 LJN BR 5223
Werkgevers aansprakelijkheid.

Letsel werknemer door geweldsdelict tijdens uitvoering werkzaamheden in TBS-
instelling.

Ongeval dat voortvloeit uit gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt
met en inherent is aan uitvoering werkzaamheden waaraan werknemer zich niet kan
onttrekken. Hoge eisen aan stelplicht werkgever dat hij in art. 7:658 lid 1 BW bedoelde
maatregelen is nagekomen.

                   10 februari 2012
Carrièrestap
Rechtbank Maastricht 16-05-2011 LJN BQ 5685
Salesmanager bij Park Hotel Rooding te Valkenburg.

Onderbouwing carrièrestap naar assistent bedrijfsleider:
Brief werkgever met als inhoud:
“Wanneer het ongeval niet was gebeurd, dan had mevrouw nog steeds bij het
hotelbedrijf gewerkt, daar ben ik van overtuigd. Per 1 mei 2006 is de functie van
assistent-bedrijfsleider beschikbaar gekomen; een functie waarin mevrouw , gezien
haar functionering vóór het ongeval, goed invulling had kunnen en mogen geven. In
het geval mevrouw deze nieuwe functie had kunnen aanvaarden dan zou haar
inkomen zijn gestegen naar een niveau van € 2.000,00 netto per maand. “.

Verder is cv overgelegd; tot aan ongeval veelal in managementfuncties werkzaam.
                  10 februari 2012

More Related Content

What's hot

Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)
Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)
Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)weerokoster
 
Garanties in ICT-contracten
Garanties in ICT-contractenGaranties in ICT-contracten
Garanties in ICT-contractenguestfe9f3f
 
Tekst Voor Internet
Tekst Voor InternetTekst Voor Internet
Tekst Voor Internetraadsman
 
Actualiteiten Arbeidsrecht GMW Advocaten
Actualiteiten Arbeidsrecht GMW AdvocatenActualiteiten Arbeidsrecht GMW Advocaten
Actualiteiten Arbeidsrecht GMW AdvocatenGMW Advocaten
 
Uitleg website www.slidebuilders.com
Uitleg website www.slidebuilders.comUitleg website www.slidebuilders.com
Uitleg website www.slidebuilders.comSlideBuilders
 
Hpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APF
Hpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APFHpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APF
Hpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APFMaarten Minnaard
 
Successieplanning - topics- cazimir
 Successieplanning - topics- cazimir Successieplanning - topics- cazimir
Successieplanning - topics- cazimir stefandeplus
 

What's hot (12)

Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)
Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)
Energy Contracting Stichting Phoe 17062010 Ppt (Final)
 
Werkgeversaansprakelijkheid
WerkgeversaansprakelijkheidWerkgeversaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid
 
Garanties in ICT-contracten
Garanties in ICT-contractenGaranties in ICT-contracten
Garanties in ICT-contracten
 
Actualiteiten arbeidsrecht
Actualiteiten arbeidsrechtActualiteiten arbeidsrecht
Actualiteiten arbeidsrecht
 
Tekst Voor Internet
Tekst Voor InternetTekst Voor Internet
Tekst Voor Internet
 
Reasonable Expectations
Reasonable ExpectationsReasonable Expectations
Reasonable Expectations
 
Actualiteiten Arbeidsrecht GMW Advocaten
Actualiteiten Arbeidsrecht GMW AdvocatenActualiteiten Arbeidsrecht GMW Advocaten
Actualiteiten Arbeidsrecht GMW Advocaten
 
Uitleg website www.slidebuilders.com
Uitleg website www.slidebuilders.comUitleg website www.slidebuilders.com
Uitleg website www.slidebuilders.com
 
Einde februari 2012
Einde februari 2012Einde februari 2012
Einde februari 2012
 
Hpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APF
Hpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APFHpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APF
Hpfa Consolidatie, collectieve waardeoverdracht en APF
 
Rec h4 2011. pptx
Rec h4 2011. pptxRec h4 2011. pptx
Rec h4 2011. pptx
 
Successieplanning - topics- cazimir
 Successieplanning - topics- cazimir Successieplanning - topics- cazimir
Successieplanning - topics- cazimir
 

Viewers also liked

Программа для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staffПрограмма для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staffColoris Soft
 
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.NetTop Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Netalsmola
 
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...Sarah Stewart
 
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part TwoSmolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Twoalsmola
 

Viewers also liked (8)

Kv d presentatie_11-05
Kv d presentatie_11-05Kv d presentatie_11-05
Kv d presentatie_11-05
 
Программа для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staffПрограмма для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staff
 
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.NetTop Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
 
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
 
Artefotog[1]..
Artefotog[1]..Artefotog[1]..
Artefotog[1]..
 
Presentatie letselschadesite
Presentatie letselschadesitePresentatie letselschadesite
Presentatie letselschadesite
 
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part TwoSmolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
 
Wt2 Coloris
Wt2 ColorisWt2 Coloris
Wt2 Coloris
 

Similar to Presentatie Letselzaken

Presentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheid
Presentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheidPresentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheid
Presentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheidAKD
 
Masterclass Aansprakelijkheid door Hans Gorrée
Masterclass Aansprakelijkheid door Hans GorréeMasterclass Aansprakelijkheid door Hans Gorrée
Masterclass Aansprakelijkheid door Hans GorréeCentraal Beheer Achmea
 
Presentatie woekerpolisjurisprudentie
Presentatie woekerpolisjurisprudentiePresentatie woekerpolisjurisprudentie
Presentatie woekerpolisjurisprudentieRobert Oosthout
 
Presentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van BenthemPresentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van BenthemFerda van Benthem
 
Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van BenthemPresentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van BenthemFerda van Benthem
 
Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08
Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08
Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08Frank van der Kruis
 
Men m 1387-6236_2014_017_002_003
Men m 1387-6236_2014_017_002_003Men m 1387-6236_2014_017_002_003
Men m 1387-6236_2014_017_002_003MaverickAdvocaten
 
Actualiteiten bijzonder beheer voor banken
Actualiteiten bijzonder beheer voor bankenActualiteiten bijzonder beheer voor banken
Actualiteiten bijzonder beheer voor bankenDLA Piper Nederland N.V.
 
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingenActualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingenARAG_nl
 
Aansprakelijkheden bij calamiteiten
Aansprakelijkheden bij calamiteitenAansprakelijkheden bij calamiteiten
Aansprakelijkheden bij calamiteitenMarco Swart
 
CD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling weg
CD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling wegCD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling weg
CD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling wegThierry Debels
 
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'CROW
 
Sheets 080211 Linked
Sheets 080211 LinkedSheets 080211 Linked
Sheets 080211 Linkeddies4132
 
Presentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)recht
Presentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)rechtPresentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)recht
Presentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)rechtAKD
 
Versobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingen
Versobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingenVersobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingen
Versobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingenDLA Piper Nederland N.V.
 
Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021
Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021
Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021Publius
 
N-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechter
N-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechterN-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechter
N-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechterThierry Debels
 
Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010
Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010
Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010everhaan
 

Similar to Presentatie Letselzaken (20)

Presentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheid
Presentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheidPresentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheid
Presentie ar ehv-seminar_werkgeversaansprakelijkheid
 
Masterclass Aansprakelijkheid door Hans Gorrée
Masterclass Aansprakelijkheid door Hans GorréeMasterclass Aansprakelijkheid door Hans Gorrée
Masterclass Aansprakelijkheid door Hans Gorrée
 
Presentatie woekerpolisjurisprudentie
Presentatie woekerpolisjurisprudentiePresentatie woekerpolisjurisprudentie
Presentatie woekerpolisjurisprudentie
 
Presentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van BenthemPresentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (27 mei 2011) door mr. Ferda van Benthem
 
Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van BenthemPresentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem
Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem
 
Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08
Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08
Presentatie seminar destil & hpla 27 mrt 08
 
Men m 1387-6236_2014_017_002_003
Men m 1387-6236_2014_017_002_003Men m 1387-6236_2014_017_002_003
Men m 1387-6236_2014_017_002_003
 
Actualiteiten bijzonder beheer voor banken
Actualiteiten bijzonder beheer voor bankenActualiteiten bijzonder beheer voor banken
Actualiteiten bijzonder beheer voor banken
 
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingenActualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
 
(3) compliance en handhaving
(3) compliance en handhaving(3) compliance en handhaving
(3) compliance en handhaving
 
Aansprakelijkheden bij calamiteiten
Aansprakelijkheden bij calamiteitenAansprakelijkheden bij calamiteiten
Aansprakelijkheden bij calamiteiten
 
CD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling weg
CD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling wegCD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling weg
CD&V wil exceptie van borgstelling van eisende vreemdeling weg
 
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'
2 monika chao duivis 'voldoende verschoven'
 
Sheets 080211 Linked
Sheets 080211 LinkedSheets 080211 Linked
Sheets 080211 Linked
 
Presentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)recht
Presentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)rechtPresentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)recht
Presentatie schadevergoeding en vernieuwing van het bestuurs(proces)recht
 
Versobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingen
Versobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingenVersobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingen
Versobering, kostenbeheersing en aansprakelijkheid bij pensioenregelingen
 
Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021
Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021
Overheidsaansprakelijkheid 26.08.2021
 
N-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechter
N-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechterN-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechter
N-VA wil alle discussies over burenhinder bij vrederechter
 
Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010
Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010
Verzekeringsrecht Ppt 5 Sem 1 20092010
 
Oef
OefOef
Oef
 

Presentatie Letselzaken

 • 1. INTRODUCTIE MEVROUW R.H.M. POOYE geboren 29 april 1984 MEVROUW Mr. S.M.P VAN REEDT DORTLAND geboren 2 januari 1983 10 februari 2012
 • 2. INHOUD – ongevallenrecht – voordeeltoerekening – overheid – wetboek van rechtsvordering – whiplash – verjaring – exhibitieplicht – kosten – overlijdensschade – arbeidsongevallen – carrièrestap wel toegewezen in deelgeschil – wel of geen overeenkomst? – waarde rapport onafhankelijk deskundige en houding verzekeraar – paard 10 februari 2012
 • 3. Ongeval met brandpasta Hof Arnhem 05-04-2011 14 jarige vult op verzoek van dame, die tuinfeest georganiseerd heeft, een potje met brandpasta/gel bij. Vuur erbij; knal; twee buren ernstige brandwonden. Had aan 14-jarige gevraagd mogen worden te vullen; aan te steken? Vullen wel. Aansteken niet zonder toezicht. Vullen is geen gevaarlijke onrechtmatige opdracht. Productaansprakelijkheid. Waarom 14-jarige niet? 10 februari 2012
 • 4. Hof Amsterdam 05-07-2011 Klassieke racemotoren. Vliegwiel los. Toeschouwer gewond. Eigenaar motor, artikel 6: 173, aansprakelijkheid voor zaken. Ook voor motorrijtuigen. Artikel 6:173 De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk. In dit artikel staat dat dit niet van toepassing is op dieren, schepen en luchtvaartuigen. Het gaat om de eisen, die men uit het oogpunt van veiligheid aan de desbetreffende zaak mag stellen. Veiligheidsnormen en zorgvuldigheidsnormen spelen een rol. 10 februari 2012
 • 5. Aansprakelijkheid organisator. Rechtbank stelt vast dat partijen niet van mening verschillen over de vraag hoe een vliegwiel aan motorblok dient te zijn bevestigd. Artikel 6:173 BW Bezitter hoeft niet foutief te hebben gehandeld. Bewijsaanbod onvoldoende concreet. Wat je wilt bewijzen moet tot een ander oordeel kunnen leiden. 10 februari 2012
 • 6. Hoge Raad 10-06-2011 Ongeval deelnemer kartwedstrijd. Niet gecontroleerd of een licentie was verleend. Wedstrijd op een niet goedgekeurd circuit. Vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. 10 februari 2012
 • 7. Voordeelstoerekening AT Bolt AV en S 2011/8 Klassieke ongevallenverzekering geen verrekening. 10 februari 2012
 • 8. Hof Den Haag 26-10-2010 Aansprakelijkheid gemeente. Graffitiplaats in fietstunnel, wegbeheerdersaansprakelijkheid. Omkeringsregel. Rechtbank Arnhem 13-04-2011 Fietser gewond na val op fietspad; gebrekkige opstal . De omstandigheid dat een opstal in algemene zin voldoet aan geldende veiligheidsvoorschriften, staat niet in de weg aan het oordeel dat de opstal niet aan bedoelde eisen voldoet en derhalve gebrekkig is in de zin van artikel 6: 174 lid 1. Het antwoord op de vraag of sprake is van een gebrekkige toestand, hangt af van verschillende omstandigheden waaronder de aard van de opstal, de functie van de opstal, het te verwachten gebruik door derden. 10 februari 2012
 • 9. Hoge Raad 09-04-2011 Rechtsgrond artikel 25 en artikel 24 Rv 10 februari 2012
 • 10. PIV 2012 nummer 1 Hoven oordelen verschillend over whiplash. 10 februari 2012
 • 11. Verjaring Hoge Raad 27-03-2009 Artikel 7: Een vaststellingsovereenkomst is ook geldig als hij in strijd met dwingend recht. Hoge Raad 27-06-2008 Door onderhandelingen jegens de verzekeraar gestuite vordering volgens WAM: verjaring ook jegens de WAM-verzekerde gestuit. 10 februari 2012
 • 12. Artikel 7:942 lid 1: Verjaringstermijn vangt aan op het moment waarop de tot uitkeringsgerechtigde met zijn vordering bekend is (werkgever; KNSB; school). Werkgever kan dus soms na 8 jaar (5 + 3 jaar) beroep doen op verzekeraar. Dat is wat anders dan tijdig melden. Artikel 3: 310 BW Op 18-jarige leeftijd begint de termijn van vijf jaar te lopen. 10 februari 2012
 • 13. Exhibitieplicht Rechtbank Zwolle 31-08-2011: Letsel en Schade 2011, nummer 4 E. vordert schadevergoeding. Delta Lloyd vordert info ex artikel 843a Rv, exhibitieplicht. Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen, van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. De vordering van E. is gebaseerd op een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. Er is sprake van een rechtsbetrekking waarin Delta Lloyd partij is. 10 februari 2012
 • 14. Kosten Kantonrechter 22-08-2011 Kosten ter voorkoming van een onterecht ontslag en kosten in verband met re- integratie zijn redelijke kosten ter begroting van de schade ex artikel 6:96 lid 2 sub a BW. Twee ongevallen. Na eerste ongeval onterechte ontslagprocedure. Na tweede ongeval geslaagde ontslagprocedure. Vaak tot advocaat gewend. Aansprakelijkheid vroeg erkend. Kosten, alhoewel erg hoog, toch erkend als schade. Hof Den Haag 12-03-2009 Kosten rechtsbijstand WAO-procedure: 6:98 BW. Kosten staan in zodanig verband met de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem als gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. 10 februari 2012
 • 15. Wel of geen overeenkomst Rechtbank Den Haag 04-05-2011 27-11-2006: Kouwenaar + schaderegelaar maken afspraak Kouwenaar schrijft dat zijn cliënt zich er niet in kan vinden. Axa verhoogt eenmalig aanbod. Kouwenaar gaat schriftelijk akkoord, mits bgk wordt vergoed. Cliënt tekent vaststellingsovereenkomst niet. Axa betaalt bgk wel. Axa heeft ondertekening vaststellingsovereenkomst niet als voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst gesteld. 10 februari 2012
 • 16. Waarde deskundigenbericht Rechtbank Den Haag 12-04-2011 Ruim na vier jaar reactie op het rapport. Geen handelen, zoals men van een redelijk handelend verzekeraar had mogen verwachten. 10 februari 2012
 • 17. Paard Rechtbank Arnhem 20-04-2011 Ongeluk op terrein van VOF die stal beheert. Beleringsovereenkomst. Zie paard Loretta. Degene die het paard onder zich heeft om het in het kader van bedrijfsvoering te beheren, voor welke activiteit hij betaalt, is bezitter en aansprakelijk. 10 februari 2012
 • 18. Overlijdensschade Waarop vergoeding voor weduwnaar baseren, als hij minder gaat werken na overlijden echtgenote. 10 februari 2012
 • 19. Arbeidsongevallen Hoge Raad 11-11-11 LJN BR 5215 07-12-2004 tien uur in dienst als postbezorger. 26-01-2005 uitgegleden over plak ijs. Linkerenkel gebroken. Kantonrechter zegt: “658 niet van toepassing, geen zeggenschap over plaats van werkzaamheden. 611 wel van toepassing. Goed werkgeverschap; zorgen voor behoorlijke verzekering. Dit is immers ook van toepassing bij verkeersongevallen en ongevallen per fiets of voetganger als werknemer.” Postbezorger loopt veel buiten. Het is een aan het werk inherent risico. Werkgever had wel verzekering afgesloten. Verzekeringsuitkering staat niet in redelijke verhouding tot de schade. 10 februari 2012
 • 20. Hoge Raad: Werkgever kan onder omstandigheden op grond van artikel 7:611 BW aansprakelijk zijn. Er is dan geen aansprakelijkheid ex. art. 7:658 BW. Maar bij uitzondering toch aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap. Dan moet er sprake zijn van een bijzonder samenstel van factoren: - Aan deelneming wegverkeer bijzonder gevaar verbonden; -Werkgever heeft er geen zeggenschap over, dus werknemer heeft niets aan bescherming die art. 7:658 hem biedt. -Goede verzekerbaarheid. “Op zichzelf bestaan goede argumenten om werknemers een verdergaande algemene bescherming tegen het risico van ongevallen in verband met hun werkzaamheden te bieden dan art. 7:658 thans biedt, maar het ligt op de weg van de wetgever om een regeling daarvoor te maken; een dergelijke algemene regeling gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten”. De aansprakelijkheid op basis van art. 7:611 BW voor arbeidsongevallen blijft dus beperkt tot de bepaalde afgebakende categorie van gevallen zoals hiervoor omschreven. 10 februari 2012
 • 21. Hof ‘s-Gravenhage 28-06-2011 Arbeidsongeval . Te weinig gesteld dat eiser als gevolg van ongeval schade heeft geleden. Appellant: Geding gaat slechts over de aansprakelijkheid. Vraagt verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Deze vordering is allen toewijsbaar als deze gevolgen bestaan uit : - Schade; - Causaal verband tussen ongeval en schade. 10 februari 2012
 • 22. Hof ‘s-Hertogenbosch 20-09-2011 Verkeersongeval van werknemer Akzo op 30-09-1996 SVI nog niet gebruikelijk. Geen schending art. 7:611 BW. Hoge Raad 11-11-2011 LJN BR 5223 Werkgevers aansprakelijkheid. Letsel werknemer door geweldsdelict tijdens uitvoering werkzaamheden in TBS- instelling. Ongeval dat voortvloeit uit gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met en inherent is aan uitvoering werkzaamheden waaraan werknemer zich niet kan onttrekken. Hoge eisen aan stelplicht werkgever dat hij in art. 7:658 lid 1 BW bedoelde maatregelen is nagekomen. 10 februari 2012
 • 23. Carrièrestap Rechtbank Maastricht 16-05-2011 LJN BQ 5685 Salesmanager bij Park Hotel Rooding te Valkenburg. Onderbouwing carrièrestap naar assistent bedrijfsleider: Brief werkgever met als inhoud: “Wanneer het ongeval niet was gebeurd, dan had mevrouw nog steeds bij het hotelbedrijf gewerkt, daar ben ik van overtuigd. Per 1 mei 2006 is de functie van assistent-bedrijfsleider beschikbaar gekomen; een functie waarin mevrouw , gezien haar functionering vóór het ongeval, goed invulling had kunnen en mogen geven. In het geval mevrouw deze nieuwe functie had kunnen aanvaarden dan zou haar inkomen zijn gestegen naar een niveau van € 2.000,00 netto per maand. “. Verder is cv overgelegd; tot aan ongeval veelal in managementfuncties werkzaam. 10 februari 2012