SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
S t r a f r e c h t
  O n d e r n e m i n g s r e c h t

                     F a m i l i e r e c h t

Letselschaderecht
                    Vastgoedrecht

                 A r b e i d s r e c h t
SCHADEVERGOEDING

   EN

  BIJSTAND
Van belang zijnde artikelen WWB (Wet Werk en Bijstand)


Artikel 34 lid 2:
niet als vermogen wordt in aanmerking genomen:
a. Bezittingen in natura, die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de
  omstandigheden van de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen
  of het gezin, noodzakelijk zijn;
b. Het bij de aanvang van de bijstand aanwezige vermogen, voor zover dit minder bedraagt dan de van
  toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in het derde lid;
c. Spaargelden opgebouwd tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen;
d. Het vermogen, gebonden in de woning met bijbehorend erf bedoeld in artikel 50 1e lid, voor zover dit
  minder bedraagt dan €48.000,00 (bedrag per 1 januari 2012);
e. Vergoedingen voor immateriële schade als bedoeld in artikel 31 2e lid onderdelen l en m;
  (l: bij ministeriele regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële
  schade; m: giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en
  immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van
  bijstandsverlening verantwoord zijn)
(Artikel 50, 1e lid, eigen woning:
De belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin of, indien hij alleenstaande ouder
is, door hem en zijn ten laste komend kind bewoonde woning met bijbehorend erf, heeft recht op bijstand
voor zover ten geldemaking, bezwaring of verdere bezwaring, van het in de woning met bijbehorend erf
gebonden vermogen in redelijkheid niet kan worden verlangd.)

Het vrij te laten vermogen, de algemene vrijstelling, is per 1 januari 2012 voor een alleenstaande
€ 5.685,00, voor een alleenstaande ouder en zijn ten laste komende kind(eren) € 11.370,00 en voor de
gezinsleden tezamen € 11.370,00.

Nog van belang is het volgende: het tweede lid (waarin is opgenomen wat niet als vermogen in
aanmerking wordt genomen) is van overeenkomstige toepassing op bezittingen die worden verworven in
de periode waarover algemene bijstand is toegekend en op middelen als bedoeld in het eerste lid.

Ook nog van belang :

Artikel 31, lid 1:
Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande
(ouder) of het gezin met zijn te laste komende kinderen kan beschikken of redelijkerwijs kan beschikken.
Artikel 31, lid 2:
Niet tot de middelen worden gerekend inkomsten uit arbeid tot 25% van deze inkomsten met een
maximum van € 192,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon
jonger dan 65 jaar geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden niet tot
de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn
arbeidsinschakeling.

Art. 32, lid 1: hier staat wat onder inkomen wordt verstaan.

Volgens artikel 32, lid 2 worden middelen, die het karakter hebben van uitgesteld inkomen, in aanmerking
genomen naar de periode waarin deze zijn verworven. Middelen die het karakter hebben van
doorbetaling van inkomen over een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin
deze te gelden kunnen worden gemaakt.

Artikel 58 bevat de bevoegdheid tot terugvordering.

Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend, kan kosten van bijstand terugvorderen, voor
zover de bijstand …. of anderszins onverschuldigd is betaald, waaronder begrepen dat:
1. De belanghebbende naderhand met betrekking tot de periode waarover bijstand is verleend, over in
  aanmerking te nemen middelen als bedoeld in paragraaf 3.4 beschikt of kan beschikken.
2. Bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door de belanghebbende
  vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het oog op die bestemming.
CRVB 17-05-2011: LJN BQ5236

ongeval 23-07-1999
€ 55.000,00 smartengeld = vermogen

Algemene vrijstelling artikel 34 lid 2 aanhef en onder e +
het is verantwoord om 60% niet als vermogen aan te merken:
40% van € 55.000,00 = vermogen van eiser =       € 22.000,00
+ vrij te laten vermogen              -/- € 4.472,00
Eiser had ten tijde hier in geschil een vermogen van € 17.527,00
Periode 31-10-1999 tot 31-10-2001 geen recht op bijstand. € 17.527,00 wordt teruggevorderd.

De aanspraken op schadevergoeding worden toegerekend aan een periode die aanvangt op de datum van
dat ongeval. Dit is slechts anders indien er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat die aanspraken
aan een andere, latere periode dienen te worden toegerekend.

De vergoeding voor immateriële schade is bedoeld voor geleden en nog te lijden schade, waarbij
toerekening over een bepaalde periode (volgens slachtoffer 30 jaar) ook niet goed mogelijk is. Vraag is
dus over welke periode vanaf 23-07-1999 aan appellant onverschuldigd bijstand is betaald.
CRvB 12-05-2009 LJN BI4420

13-9-1999 ongeval
Sinds 23-03-2005 in bijstand.
Op basis van €300,00 per maand 15 jaar € 70.000,00; april 2006 (€ 54.000,00 slot).
Met ingang van 01-05-2006 € 300,00 per maand in mindering op de bijstandsuitkering.
Slachtoffer: schadevergoeding geen inkomen.
CRvB: de schadevergoeding wordt aangemerkt als inkomsten die naar hun aard overeenkomen met
inkomsten in verband met arbeid.
Let op WWB heeft vangnetfunctie.
CRvB 11-11-2008 LJN BG4110

12-08-2000 auto-ongeval
22-05-2000 WWB
29-10-2002 vaststellingsovereenkomst
VAV: €5.000,00  wordt gezien als inkomsten als bedoeld in artikel 32 lid 1 WWB
Dit bedrag heeft geen betrekking op een vastgestelde periode, maar wel op een periode waarover
bijstand is ontvangen.
Van belang: terugvordering omdat naderhand middelen ontvangen m.b.t. de periode waarover bijstand is
verleend.

Indien recht op schadevergoeding ontstaat door een ongeval, dienen de aanspraken ter zake te worden
toegerekend aan de periode die aanvangt op de datum van dat ongeval, tenzij er voldoende, op
objectiveerbare gegevens berustende, redenen zijn om aan te nemen dat die aanspraken aan een andere,
latere periode, dienen te worden toegerekend.
CRvB 28-03-2006 LJN AW2116

07-10-1994 echtgenoot overleden
06-07-1999 voor kind Amanda ƒ 70.567 (6 jaar) / voor kind Matt ƒ 101.105,00 (4 jaar) op geblokkeerde
spaarrekening. Vanaf oktober 1996 tot 1 januari 2002 machtiging om ƒ 2.500,00 per kwartaal per kind op
te nemen. Vanaf 01-01-2002 ƒ1.200,00 per kwartaal per kind. Er moet op de rekening blijven staan
ƒ15.000,00 per kind. Per 7-02-2003 op te nemen € 200,00 per maand per kind.

Tot en met 26-12-2001 WW / per 03-01-2003 bijstand.
Met ingang van 01-03-2003 toegewezen. Van 27-12-2002 tot en met 28-02-2003 bijstand onder aftrek
van € 400,00 levensonderhoud per maand. + vrij te laten vermogen (alleenstaande ouder) € 9.950,00 + 2x
€ 6.806,00 (= ƒ 15.000,00).

Gezien artikel 13 lid 2 ABW moet rekening worden gehouden met de middelen van de kinderen.
Artikel 42 ABW  alle middelen waarover gezin kan beschikken.
Artikel 43 lid 2 aanhef en onder k: smartengeld wordt niet tot de middelen gerekend, voor zover dit, uit
een oogpunt van bijstandsverlening, verantwoord is.
CRvB 04-07-2006 LJN AY3565

16-07-1994 ongeluk
07-11-2001:  € 179.311,00 slot
        € 15.814,00 aan voorschotten
        € 36.302,00 vav
        € 79.411,00 materieel waaronder huishoudelijke hulp
        € 79.411,00 immaterieel

Bijstandsuitkering per 12-05-1999 omgezet in geldlening met oog op te verwachten uitkering
levensonderhoud door AXA.

Bijstandsuitkering per 01-06-2003 beëindigd, want vermogen ging grens alleenstaande ouder te boven.

Bijstand met terugwerkende kracht per 7-11-2002 ingetrokken vanwege te veel vermogen +
terugvordering bijstand over periode 16-07-1994 tot 31-05-2003 (€ 91.898,00).

CRvB: 60% van het bedrag van de immateriële schadevergoeding blijft buiten beschouwen bij het
vaststellen van het vermogen.
Terugvordering over een periode 16-07-1994 tot 06-11-2002: artikel 58 lid 2 ABW  bijstand wordt
verleend als er middelen of aanspraken, waarover nog niet kan worden beschikt, worden…..
Artikel 82: deze worden teruggevorderd als…..

Hebben de tijdens dan wel na afloop van de bijstandsverlening ontvangen middelen betrekking op een
periode waarover bijstand is verleend?

Vaste rechtspraak: uitgangspunt: indien recht op schadevergoeding ontstaat door een ongeval worden de
aanspraken ter zake toegerekend aan de periode die aanvangt op de datum van dat ongeval.
Tenzij ----- objectieve gegevens -------- later periode.

Bedrag van € 36.302,00 is terecht aangemerkt als inkomen ter compensatie van het VAV over periode
ongeval tot 65 jaar.

Noch uit de vaststellingsovereenkomst noch uit de andere stukken blijkt dat het zou gaan om een bijdrage
voor de opbouw van pensioenrechten.

€1.327,39 aantoonbare kosten huishoudelijke hulp.
CRvB 31-03-2005 LJN AT3546

Terugbetaling gebaseerd op het in de belastinggarantie genoemd bedrag.

                   CRvB 04-03-2003 LJN AF6329

Geboren 1955 / HAVO / Industrieel ontwerper / 1981 tijdelijke baan
30-05-1982 ongeval / 30-05-1982 bijstandsuitkering / augustus 1997: ƒ 636.991,00

30-05-1982 tot 30-09-1997 bijstandsterugvordering: ƒ 226.970,00. Per 30-09-1997 is de bijstand gestopt.

Slachtoffer zegt: “Wat in september 1997 aan mij is uitgekeerd aan VAV ziet op de periode na september
1997 en dus niet op de periode waarover bijstand is verleend.”.
Zijn er op voldoende objectieve gegevens berustende redenen om aan te nemen dat die aanspraken aan
een andere, latere periode dienen te worden toegerekend?

Slachtoffer zegt: “Het VAV was ingaande 30-05-1982 veel minder dan in 1997”.
De Centrale Raad gaat de medische stukken/rapportages beoordelen. Psycholoog drs. P. Groen heeft in
1990 en 1993 gerapporteerd en gezegd dat het ongeval op 30-05-1982 de kansen voor gedaagde, om uit
te groeien boven de uit diens persoonlijkheid voortvloeiende belemmeringen tot deelname aan het
arbeidsproces, sterk heeft verminderd.
CRvB 20-09-2005 LJN AU3195

21-04-1995 ongeval
werkte 15 uur per week
19-04-1996 AAW
30-06-1998 bijstand
Maart 2001: € 31.764,00  € 15.000,00 smartengeld / € 22.600,00 VAV

Bijstand per april 2002 beëindigd. Te veel vermogen.

Gemeente: we laten smartengeld buiten beschouwing. Houden alleen rekening met VAV.

Gekapitaliseerde € 22.600,00 VAV (tot 60e) komt naar zijn aard overeen met een periodiek te ontvangen
bedrag waarop de bijstand slechts behoeft aan te vullen.

Omgerekend ƒ 3.000,00 per jaar vanaf 21-04-1995 tot 60e.

Vaststellen of er zo gezien achteraf recht bestond op bijstand.
CRvB 13-03-2012 LJN BW0444

Sinds 19-06-2002 bijstand
01-10-2006 werk als zelfstandige

Op 8-jarige leeftijd ongeluk.
In 2002 regeling.
€ 90.765,00; slot in oktober 2002.

Anonieme tip over schadevergoeding.

VAV + economische kwetsbaarheid is inkomen in de zin van artikel 32 1e lid.
CRvB 17-04-2012 LJN BW4091

Sinds 08-01-1990 bijstand
Vermogenssignaal van mei 2007 van het Inlichtingenbureau van de belastingdienst:
banksaldo op 31-12-2005: € 13.681,00; op rekeningen die de gemeente niet kende.

Terugvordering: geen melding gemaakt Inlichtingenverplichting geschonden (artikel 17).

Geen onderscheid in vorm schadevergoeding dus wordt alles gezien als middelen waar rekening mee
gehouden moet worden.
Rechtbank Den Haag 14-12-2011 LJN BV0010

Bijstandsontvangende dient op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en
omstandigheden te doen, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn
op het recht op bijstand (artikel 17).

Recht op bijstand kan worden herzien als inlichtingenverplichting wordt geschonden.
CRvB 08-02-2011 LJN BP4888

1996: DM 300.000,00 (ongeval in 1992)

06-11-2004: bijstand aangevraagd

Nee. Te veel vermogen. Te weinig info verstrekt. Aanvraag is niet te beoordelen.

In 2007 opnieuw aanvraag.
Toekenning maar:
1 maand korting van 100% en 11 maanden korting van 20%, want het slachtoffer is te snel ingeteerd op
zijn vermogen tussen 2005 en 2007, namelijk € 41.128,00. Dit is meer dan 1½ maal de bijstandsnorm.
CRvB 08-02-2011 LJN BP4888

1996: DM 300.000,00 (ongeval in 1992)

06-11-2004: bijstand aangevraagd

Nee. Te veel vermogen. Te weinig info verstrekt. Aanvraag is niet te beoordelen.

In 2007 opnieuw aanvraag.
Toekenning maar:
1 maand korting van 100% en 11 maanden korting van 20%, want het slachtoffer is te snel ingeteerd op
zijn vermogen tussen 2005 en 2007, namelijk € 41.128,00. Dit is meer dan 1½ maal de bijstandsnorm.

Door de korting wordt de te snelle intering volledig gecompenseerd.

Afstemmingsverordening van de gemeente Hengelo:
Het College mag bijstand geheel of gedeeltelijk weigeren als de bijstandsgerechtigde blijk heeft gegeven
van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan = ook ervoor
zorgen dat men zich niet nodeloos in bijstandsbehoevende omstandigheden brengt door bijvoorbeeld
bepaalde uitgaven of te snel interen op vermogen (beleid is voornoemde 1½ maal bijstandsnorm).

More Related Content

What's hot

VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...
VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...
VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...Els Brouwers
 
Soedanees heeft kritiek op Arabisch van tolk
Soedanees heeft kritiek op Arabisch van tolkSoedanees heeft kritiek op Arabisch van tolk
Soedanees heeft kritiek op Arabisch van tolkThierry Debels
 
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragersLandsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragerspearl studio
 
Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...
Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...
Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...AKD
 
Verzekering tijdens uw straatactiviteit
Verzekering tijdens uw straatactiviteitVerzekering tijdens uw straatactiviteit
Verzekering tijdens uw straatactiviteitOpsinjoren
 
2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen
2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen
2010 - De coördinatie van gezinsbijslagentrESS Network
 
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Thierry Debels
 
BAS stelt voetballer in het gelijk
BAS stelt voetballer in het gelijkBAS stelt voetballer in het gelijk
BAS stelt voetballer in het gelijkThierry Debels
 
Noodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagd
Noodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagdNoodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagd
Noodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagdThierry Debels
 
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische StaatVlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische StaatThierry Debels
 
Grip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving
Grip Op Bag Deel 1 Wet En RegelgevingGrip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving
Grip Op Bag Deel 1 Wet En RegelgevingOfelon Advies BV
 
Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012Raymond Both
 
Landsverordening overgangsbepaling
Landsverordening overgangsbepalingLandsverordening overgangsbepaling
Landsverordening overgangsbepalingpearl studio
 

What's hot (15)

VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...
VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...
VRP avond 2 april 2014. 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch ...
 
Soedanees heeft kritiek op Arabisch van tolk
Soedanees heeft kritiek op Arabisch van tolkSoedanees heeft kritiek op Arabisch van tolk
Soedanees heeft kritiek op Arabisch van tolk
 
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragersLandsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
 
Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...
Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...
Christiane Verfuurden en Carlijn van der Vegt - Boshouwers over bijstandsverh...
 
Verzekering tijdens uw straatactiviteit
Verzekering tijdens uw straatactiviteitVerzekering tijdens uw straatactiviteit
Verzekering tijdens uw straatactiviteit
 
Actualiteiten hvr 2015 ii
Actualiteiten hvr 2015 iiActualiteiten hvr 2015 ii
Actualiteiten hvr 2015 ii
 
2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen
2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen
2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen
 
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
 
BAS stelt voetballer in het gelijk
BAS stelt voetballer in het gelijkBAS stelt voetballer in het gelijk
BAS stelt voetballer in het gelijk
 
Sjabloon de minimisverklaring voor bedrijven
Sjabloon de minimisverklaring voor bedrijvenSjabloon de minimisverklaring voor bedrijven
Sjabloon de minimisverklaring voor bedrijven
 
Noodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagd
Noodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagdNoodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagd
Noodbegroting 2019 werd door Commissie gejaagd
 
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische StaatVlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
 
Grip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving
Grip Op Bag Deel 1 Wet En RegelgevingGrip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving
Grip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving
 
Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012
 
Landsverordening overgangsbepaling
Landsverordening overgangsbepalingLandsverordening overgangsbepaling
Landsverordening overgangsbepaling
 

Viewers also liked

Программа для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staffПрограмма для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staffColoris Soft
 
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...Sarah Stewart
 
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.NetTop Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Netalsmola
 
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part TwoSmolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Twoalsmola
 

Viewers also liked (8)

Presentatie letselschadesite
Presentatie letselschadesitePresentatie letselschadesite
Presentatie letselschadesite
 
Программа для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staffПрограмма для рекрутинга e-staff
Программа для рекрутинга e-staff
 
Artefotog[1]..
Artefotog[1]..Artefotog[1]..
Artefotog[1]..
 
Presentatie Letselzaken
Presentatie LetselzakenPresentatie Letselzaken
Presentatie Letselzaken
 
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
Frivolous fun or innovative learning? Using social media to deliver professio...
 
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.NetTop Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
Top Ten Tips For Tenacious Defense In Asp.Net
 
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part TwoSmolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
Smolen Alex Securing The Mvc Architecture Part Two
 
Wt2 Coloris
Wt2 ColorisWt2 Coloris
Wt2 Coloris
 

Similar to Kv d presentatie_11-05

S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6
S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6
S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6RochniBanwari
 
Sheets 080211 Linked
Sheets 080211 LinkedSheets 080211 Linked
Sheets 080211 Linkeddies4132
 
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersThierry Debels
 
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011dies4132
 
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011dies4132
 
Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten
Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten
Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten AKD
 
Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...
Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...
Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...Casper Dekker
 
Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...
Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...
Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...Casper Dekker
 
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilThierry Debels
 
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroThierry Debels
 
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Siebe Sietsma
 
Michael Versluis
Michael VersluisMichael Versluis
Michael VersluisCREDIT5
 
Michael Versluis
Michael VersluisMichael Versluis
Michael VersluisCREDIT5
 
Seminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.ppt
Seminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.pptSeminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.ppt
Seminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.pptAKD
 
Slo Linked In
Slo Linked InSlo Linked In
Slo Linked InPatri2007
 
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragersLandsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragerspearl studio
 
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingenActualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingenARAG_nl
 
Actualiteiten overeenkomstenrecht
Actualiteiten overeenkomstenrechtActualiteiten overeenkomstenrecht
Actualiteiten overeenkomstenrechtAKD
 

Similar to Kv d presentatie_11-05 (20)

S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6
S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6
S6l437 samenvatting-boek-inkomstenbelasting-hoofdstuk-1-tm-6
 
Sheets 080211 Linked
Sheets 080211 LinkedSheets 080211 Linked
Sheets 080211 Linked
 
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
 
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
 
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
Actualiteiten Arbeidsrecht 2011
 
Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten
Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten
Seminar Bijstandsverhaal door Gemeenten
 
Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...
Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...
Gst. 2020/59 intrekking eerdere subsidieverlening wegens foutieve uitgangspun...
 
Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...
Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...
Gst. 2020/69 rechtmatige beindiging langdurige subsidierelatie, (aanvullende...
 
Bvs verjaring
Bvs verjaringBvs verjaring
Bvs verjaring
 
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
 
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
 
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
 
Michael Versluis
Michael VersluisMichael Versluis
Michael Versluis
 
Michael Versluis
Michael VersluisMichael Versluis
Michael Versluis
 
Seminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.ppt
Seminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.pptSeminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.ppt
Seminar ontwikkeling ontslagvergoedingen 2013.ppt
 
Definitieve uitspraak sanches 12 april 2018 1
Definitieve uitspraak sanches 12 april 2018 1Definitieve uitspraak sanches 12 april 2018 1
Definitieve uitspraak sanches 12 april 2018 1
 
Slo Linked In
Slo Linked InSlo Linked In
Slo Linked In
 
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragersLandsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
 
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingenActualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen
 
Actualiteiten overeenkomstenrecht
Actualiteiten overeenkomstenrechtActualiteiten overeenkomstenrecht
Actualiteiten overeenkomstenrecht
 

Kv d presentatie_11-05

 • 1. S t r a f r e c h t O n d e r n e m i n g s r e c h t F a m i l i e r e c h t Letselschaderecht Vastgoedrecht A r b e i d s r e c h t
 • 2. SCHADEVERGOEDING EN BIJSTAND
 • 3. Van belang zijnde artikelen WWB (Wet Werk en Bijstand) Artikel 34 lid 2: niet als vermogen wordt in aanmerking genomen: a. Bezittingen in natura, die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin, noodzakelijk zijn; b. Het bij de aanvang van de bijstand aanwezige vermogen, voor zover dit minder bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in het derde lid; c. Spaargelden opgebouwd tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen; d. Het vermogen, gebonden in de woning met bijbehorend erf bedoeld in artikel 50 1e lid, voor zover dit minder bedraagt dan €48.000,00 (bedrag per 1 januari 2012); e. Vergoedingen voor immateriële schade als bedoeld in artikel 31 2e lid onderdelen l en m; (l: bij ministeriele regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële schade; m: giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn)
 • 4. (Artikel 50, 1e lid, eigen woning: De belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin of, indien hij alleenstaande ouder is, door hem en zijn ten laste komend kind bewoonde woning met bijbehorend erf, heeft recht op bijstand voor zover ten geldemaking, bezwaring of verdere bezwaring, van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen in redelijkheid niet kan worden verlangd.) Het vrij te laten vermogen, de algemene vrijstelling, is per 1 januari 2012 voor een alleenstaande € 5.685,00, voor een alleenstaande ouder en zijn ten laste komende kind(eren) € 11.370,00 en voor de gezinsleden tezamen € 11.370,00. Nog van belang is het volgende: het tweede lid (waarin is opgenomen wat niet als vermogen in aanmerking wordt genomen) is van overeenkomstige toepassing op bezittingen die worden verworven in de periode waarover algemene bijstand is toegekend en op middelen als bedoeld in het eerste lid. Ook nog van belang : Artikel 31, lid 1: Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande (ouder) of het gezin met zijn te laste komende kinderen kan beschikken of redelijkerwijs kan beschikken.
 • 5. Artikel 31, lid 2: Niet tot de middelen worden gerekend inkomsten uit arbeid tot 25% van deze inkomsten met een maximum van € 192,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon jonger dan 65 jaar geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling. Art. 32, lid 1: hier staat wat onder inkomen wordt verstaan. Volgens artikel 32, lid 2 worden middelen, die het karakter hebben van uitgesteld inkomen, in aanmerking genomen naar de periode waarin deze zijn verworven. Middelen die het karakter hebben van doorbetaling van inkomen over een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin deze te gelden kunnen worden gemaakt. Artikel 58 bevat de bevoegdheid tot terugvordering. Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend, kan kosten van bijstand terugvorderen, voor zover de bijstand …. of anderszins onverschuldigd is betaald, waaronder begrepen dat: 1. De belanghebbende naderhand met betrekking tot de periode waarover bijstand is verleend, over in aanmerking te nemen middelen als bedoeld in paragraaf 3.4 beschikt of kan beschikken. 2. Bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door de belanghebbende vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het oog op die bestemming.
 • 6. CRVB 17-05-2011: LJN BQ5236 ongeval 23-07-1999 € 55.000,00 smartengeld = vermogen Algemene vrijstelling artikel 34 lid 2 aanhef en onder e + het is verantwoord om 60% niet als vermogen aan te merken: 40% van € 55.000,00 = vermogen van eiser = € 22.000,00 + vrij te laten vermogen -/- € 4.472,00 Eiser had ten tijde hier in geschil een vermogen van € 17.527,00 Periode 31-10-1999 tot 31-10-2001 geen recht op bijstand. € 17.527,00 wordt teruggevorderd. De aanspraken op schadevergoeding worden toegerekend aan een periode die aanvangt op de datum van dat ongeval. Dit is slechts anders indien er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat die aanspraken aan een andere, latere periode dienen te worden toegerekend. De vergoeding voor immateriële schade is bedoeld voor geleden en nog te lijden schade, waarbij toerekening over een bepaalde periode (volgens slachtoffer 30 jaar) ook niet goed mogelijk is. Vraag is dus over welke periode vanaf 23-07-1999 aan appellant onverschuldigd bijstand is betaald.
 • 7. CRvB 12-05-2009 LJN BI4420 13-9-1999 ongeval Sinds 23-03-2005 in bijstand. Op basis van €300,00 per maand 15 jaar € 70.000,00; april 2006 (€ 54.000,00 slot). Met ingang van 01-05-2006 € 300,00 per maand in mindering op de bijstandsuitkering. Slachtoffer: schadevergoeding geen inkomen. CRvB: de schadevergoeding wordt aangemerkt als inkomsten die naar hun aard overeenkomen met inkomsten in verband met arbeid. Let op WWB heeft vangnetfunctie.
 • 8. CRvB 11-11-2008 LJN BG4110 12-08-2000 auto-ongeval 22-05-2000 WWB 29-10-2002 vaststellingsovereenkomst VAV: €5.000,00  wordt gezien als inkomsten als bedoeld in artikel 32 lid 1 WWB Dit bedrag heeft geen betrekking op een vastgestelde periode, maar wel op een periode waarover bijstand is ontvangen. Van belang: terugvordering omdat naderhand middelen ontvangen m.b.t. de periode waarover bijstand is verleend. Indien recht op schadevergoeding ontstaat door een ongeval, dienen de aanspraken ter zake te worden toegerekend aan de periode die aanvangt op de datum van dat ongeval, tenzij er voldoende, op objectiveerbare gegevens berustende, redenen zijn om aan te nemen dat die aanspraken aan een andere, latere periode, dienen te worden toegerekend.
 • 9. CRvB 28-03-2006 LJN AW2116 07-10-1994 echtgenoot overleden 06-07-1999 voor kind Amanda ƒ 70.567 (6 jaar) / voor kind Matt ƒ 101.105,00 (4 jaar) op geblokkeerde spaarrekening. Vanaf oktober 1996 tot 1 januari 2002 machtiging om ƒ 2.500,00 per kwartaal per kind op te nemen. Vanaf 01-01-2002 ƒ1.200,00 per kwartaal per kind. Er moet op de rekening blijven staan ƒ15.000,00 per kind. Per 7-02-2003 op te nemen € 200,00 per maand per kind. Tot en met 26-12-2001 WW / per 03-01-2003 bijstand. Met ingang van 01-03-2003 toegewezen. Van 27-12-2002 tot en met 28-02-2003 bijstand onder aftrek van € 400,00 levensonderhoud per maand. + vrij te laten vermogen (alleenstaande ouder) € 9.950,00 + 2x € 6.806,00 (= ƒ 15.000,00). Gezien artikel 13 lid 2 ABW moet rekening worden gehouden met de middelen van de kinderen. Artikel 42 ABW  alle middelen waarover gezin kan beschikken. Artikel 43 lid 2 aanhef en onder k: smartengeld wordt niet tot de middelen gerekend, voor zover dit, uit een oogpunt van bijstandsverlening, verantwoord is.
 • 10. CRvB 04-07-2006 LJN AY3565 16-07-1994 ongeluk 07-11-2001: € 179.311,00 slot € 15.814,00 aan voorschotten € 36.302,00 vav € 79.411,00 materieel waaronder huishoudelijke hulp € 79.411,00 immaterieel Bijstandsuitkering per 12-05-1999 omgezet in geldlening met oog op te verwachten uitkering levensonderhoud door AXA. Bijstandsuitkering per 01-06-2003 beëindigd, want vermogen ging grens alleenstaande ouder te boven. Bijstand met terugwerkende kracht per 7-11-2002 ingetrokken vanwege te veel vermogen + terugvordering bijstand over periode 16-07-1994 tot 31-05-2003 (€ 91.898,00). CRvB: 60% van het bedrag van de immateriële schadevergoeding blijft buiten beschouwen bij het vaststellen van het vermogen.
 • 11. Terugvordering over een periode 16-07-1994 tot 06-11-2002: artikel 58 lid 2 ABW  bijstand wordt verleend als er middelen of aanspraken, waarover nog niet kan worden beschikt, worden….. Artikel 82: deze worden teruggevorderd als….. Hebben de tijdens dan wel na afloop van de bijstandsverlening ontvangen middelen betrekking op een periode waarover bijstand is verleend? Vaste rechtspraak: uitgangspunt: indien recht op schadevergoeding ontstaat door een ongeval worden de aanspraken ter zake toegerekend aan de periode die aanvangt op de datum van dat ongeval. Tenzij ----- objectieve gegevens -------- later periode. Bedrag van € 36.302,00 is terecht aangemerkt als inkomen ter compensatie van het VAV over periode ongeval tot 65 jaar. Noch uit de vaststellingsovereenkomst noch uit de andere stukken blijkt dat het zou gaan om een bijdrage voor de opbouw van pensioenrechten. €1.327,39 aantoonbare kosten huishoudelijke hulp.
 • 12. CRvB 31-03-2005 LJN AT3546 Terugbetaling gebaseerd op het in de belastinggarantie genoemd bedrag. CRvB 04-03-2003 LJN AF6329 Geboren 1955 / HAVO / Industrieel ontwerper / 1981 tijdelijke baan 30-05-1982 ongeval / 30-05-1982 bijstandsuitkering / augustus 1997: ƒ 636.991,00 30-05-1982 tot 30-09-1997 bijstandsterugvordering: ƒ 226.970,00. Per 30-09-1997 is de bijstand gestopt. Slachtoffer zegt: “Wat in september 1997 aan mij is uitgekeerd aan VAV ziet op de periode na september 1997 en dus niet op de periode waarover bijstand is verleend.”. Zijn er op voldoende objectieve gegevens berustende redenen om aan te nemen dat die aanspraken aan een andere, latere periode dienen te worden toegerekend? Slachtoffer zegt: “Het VAV was ingaande 30-05-1982 veel minder dan in 1997”. De Centrale Raad gaat de medische stukken/rapportages beoordelen. Psycholoog drs. P. Groen heeft in 1990 en 1993 gerapporteerd en gezegd dat het ongeval op 30-05-1982 de kansen voor gedaagde, om uit te groeien boven de uit diens persoonlijkheid voortvloeiende belemmeringen tot deelname aan het arbeidsproces, sterk heeft verminderd.
 • 13. CRvB 20-09-2005 LJN AU3195 21-04-1995 ongeval werkte 15 uur per week 19-04-1996 AAW 30-06-1998 bijstand Maart 2001: € 31.764,00  € 15.000,00 smartengeld / € 22.600,00 VAV Bijstand per april 2002 beëindigd. Te veel vermogen. Gemeente: we laten smartengeld buiten beschouwing. Houden alleen rekening met VAV. Gekapitaliseerde € 22.600,00 VAV (tot 60e) komt naar zijn aard overeen met een periodiek te ontvangen bedrag waarop de bijstand slechts behoeft aan te vullen. Omgerekend ƒ 3.000,00 per jaar vanaf 21-04-1995 tot 60e. Vaststellen of er zo gezien achteraf recht bestond op bijstand.
 • 14. CRvB 13-03-2012 LJN BW0444 Sinds 19-06-2002 bijstand 01-10-2006 werk als zelfstandige Op 8-jarige leeftijd ongeluk. In 2002 regeling. € 90.765,00; slot in oktober 2002. Anonieme tip over schadevergoeding. VAV + economische kwetsbaarheid is inkomen in de zin van artikel 32 1e lid.
 • 15. CRvB 17-04-2012 LJN BW4091 Sinds 08-01-1990 bijstand Vermogenssignaal van mei 2007 van het Inlichtingenbureau van de belastingdienst: banksaldo op 31-12-2005: € 13.681,00; op rekeningen die de gemeente niet kende. Terugvordering: geen melding gemaakt Inlichtingenverplichting geschonden (artikel 17). Geen onderscheid in vorm schadevergoeding dus wordt alles gezien als middelen waar rekening mee gehouden moet worden.
 • 16. Rechtbank Den Haag 14-12-2011 LJN BV0010 Bijstandsontvangende dient op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden te doen, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand (artikel 17). Recht op bijstand kan worden herzien als inlichtingenverplichting wordt geschonden.
 • 17. CRvB 08-02-2011 LJN BP4888 1996: DM 300.000,00 (ongeval in 1992) 06-11-2004: bijstand aangevraagd Nee. Te veel vermogen. Te weinig info verstrekt. Aanvraag is niet te beoordelen. In 2007 opnieuw aanvraag. Toekenning maar: 1 maand korting van 100% en 11 maanden korting van 20%, want het slachtoffer is te snel ingeteerd op zijn vermogen tussen 2005 en 2007, namelijk € 41.128,00. Dit is meer dan 1½ maal de bijstandsnorm.
 • 18. CRvB 08-02-2011 LJN BP4888 1996: DM 300.000,00 (ongeval in 1992) 06-11-2004: bijstand aangevraagd Nee. Te veel vermogen. Te weinig info verstrekt. Aanvraag is niet te beoordelen. In 2007 opnieuw aanvraag. Toekenning maar: 1 maand korting van 100% en 11 maanden korting van 20%, want het slachtoffer is te snel ingeteerd op zijn vermogen tussen 2005 en 2007, namelijk € 41.128,00. Dit is meer dan 1½ maal de bijstandsnorm. Door de korting wordt de te snelle intering volledig gecompenseerd. Afstemmingsverordening van de gemeente Hengelo: Het College mag bijstand geheel of gedeeltelijk weigeren als de bijstandsgerechtigde blijk heeft gegeven van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan = ook ervoor zorgen dat men zich niet nodeloos in bijstandsbehoevende omstandigheden brengt door bijvoorbeeld bepaalde uitgaven of te snel interen op vermogen (beleid is voornoemde 1½ maal bijstandsnorm).