Analiza e Paqyrave Financiare e Ndermarrjes

7,571 views

Published on

Analiza e Pasqyrave Financiare e nderrmarrjeve ne Kosovë.

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bilanci komparativ i ndërmarrjes “ OIL Trade “
 • Analiza e Paqyrave Financiare e Ndermarrjes

  1. 1. Punim Praktik i ndërmarrjes“ OIL Trade “Lënda: Analiza e pasqyrave FinanciareKandidatët:- Arianit HALITI- Labinot LEKA- Vedat MJEKU- Vllaznim BYTYQIMentori:Prof. Dr. Hysen ISMAJLI
  2. 2. Zërat e bilancit NumërtimiViti paraardhes Viti aktual2008 2009PASURITË (AKTIVI)Pasuritë rrotullueseParaja 001 73,624.38 40,000.00Depozitat në bankë 002 22,000.00 15,547.25Llogaritë e arkëtueshme 003 1,128,142.22 1,198,841.21Stoqet 004 1,374,256.41 1,547,026.31Shpenzimet e parapaguara 005 45,617.67 51,716.76Pasuritë tjera rrotulluse 006 695,100.76 759,200.67Gjithsej pasuritë rrotulluese 007 3,338,741.44 3,612,332.20Pasuritë e qëndrueshmeToka, ndërtesat dhe pajimet 008 2,696,401.73 3,316,104.37Pasuritë(aktivet)e huazuara 009 0.00 0.00Pasuritë jomateriale(të paprekshme) 010 0.00 0.00Investimet 011 183,396.91 238,693.19Amortizimi 012 (854,582.61) (951,285.16)Gjithsej pasuria e qëndrueshme 013 2,025,216.03 2,603,512.40GJITHSEJ PASURIA (AKTIVI) 014 5,363,957.47 6,215,844.60Bilanci i gjendjes I kompanisë “ OIL TRADE ”
  3. 3. DETYRIMET DHE KRYEGJËJA (PASIVI)Detyrimet afatshkurtëraLlogaritë e pagueshme 015 7,602.42 6,206.24Shpenzimet e kumuluara 016 35,425.42 23,494.35Huazimet afatshkurtëra 017 497,098.37 484,890.73Kësti I tashëm I huasë së kapitalit 018 322,412.21 347,391.10Dividende të pagushme 019 0.00 0.00Tatimi I pagushëm mbi të hyrat 020 51,931.79 50,931.79Detyrimet tjera afatshkurtëra 021 3,425.04 4,662.02Gjithsej detyrimet afatshkurtëra 022 917,895.25 917,576.23Detyrimet afatgjataHuatë 023 297,078.00 393,098.00Detyrime ndaj kapitalit hua 024 0.00 0.00Gjithsej detyrimet afatgjata 025 297,078.00 393,098.00Gjithsej Detyrimet 1,214,973.25 1,310,674.23KryegjëjaKapitali I deponuar 026 3,365,035.44 4,136,581.86Rezervat 027 0.00 0.00Fitimi (humja) i/e mbetur 028 783,948.78 768,588.51Gjithsej kryegjëja 029 4,148,984.22 4,905,170.37GJITHSEJ DETYRIMET DHE KRYEGJËJA
  4. 4. 02000004000006000008000001000000120000014000001600000PASURITË RROTULLUSE20082009Toka,ndërtesatdhe pajimetInvestimet AmortizimiPASURITË E QËNDRUSHME2008 2009
  5. 5. 050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000DETYRIMET AFATSHKURTËRA200820090500001000001500002000002500003000003500004000002008 20092008 2009Huatë 297078 393098DETYRIMET AFATGJATA
  6. 6. 050000010000001500000200000025000003000000350000040000004500000Kapitali I deponuar Fitimi(humbja)i/e mbetur2008 3365035.44 783948.782009 4136581.86 768588.51KRYEGJËJA
  7. 7. Zërat e bilancit NumërtimiVitiparaardhes Viti aktualShuma errijtes(zvogëlimit)Përqindja erritjes(zvogëlimit)2008 2009PASURITË (AKTIVI)Pasuritë rrotullueseParaja 001 73,624.38 40,000.00 (33,624.38) (45.67)Depozitat në bankë 002 22,000.00 15,547.25 (6,452.75) (29.33)Llogaritë e arkëtueshme 003 1,128,142.22 1,198,841.21 70,698.99 6.27Stoqet 004 1,374,256.41 1,547,026.31 172,769.90 12.57Shpenzimet e parapaguara 005 45,617.67 51,716.76 6,099.09 13.37Pasuritë tjera rrotulluse 006 695,100.76 759,200.67 64,099.91 9.22Gjithsej pasuritë rrotulluese 007 3,338,741.44 3,612,332.20 273,590.76 8.19Pasuritë e qëndrueshmeToka, ndërtesat dhe pajimet 008 2,696,401.73 3,316,104.37 619,702.64 22.98Pasuritë(aktivet)e huazuara 009 0.00 0.00 0.00 0.00Pasuritë jomateriale(të paprekshme) 010 0.00 0.00 0.00 0.00Investimet 011 183,396.91 238,693.19 55,296.28 30.15Amortizimi 012 (854,582.61) (951,285.16) 96,702.55 11.32Gjithsej pasuria eqëndrueshme 013 2,025,216.03 2,603,512.40 578,296.37 28.55GJITHSEJ PASURIA (AKTIVI) 014 5,363,957.47 6,215,844.60 851,887.13 15.88Bilanci komparativ i ndërmarrjes “ OIL Trade “
  8. 8. DETYRIMET DHE KRYEGJËJA(PASIVI)Detyrimet afatshkurtëraLlogaritë e pagueshme 015 7,602.42 6,206.24 (1,396.18) (18.36)Shpenzimet e akumuluara 016 35,425.42 23,494.35 (11,931.07) (33.68)Huazimet afatshkurtëra 017 497,098.37 484,890.73 (12,207.64) (2.46)Kësti I tashëm I huasë sëkapitalit 018 322,412.21 347,391.10 24,978.89 7.75Dividende të pagushme 019 0.00 0.00 0.00 0.00Tatimi I pagushëm mbi të hyrat 020 51,931.79 50,931.79 (1,000.00) (1.93)Detyrimet tjera afatshkurtëra 021 3,425.04 4,662.02 1,236.98 36.12Gjithsej detyrimet afatshkurtëra 022 917,895.25 917,576.23 (319.02) (0.03)Detyrimet afatgjataHuatë 023 297,078.00 393,098.00 96,020.00 32.32Detyrime ndaj kapitalit hua 024 0.00 0.00 0.00 0.00Gjithsej detyrimet afatgjata 025 297,078.00 393,098.00 96,020.00 32.32Gjithsej Detyrimet 1,214,973.25 1,310,674.23 95,700.98 7.88KryegjëjaKapitali I deponuar 026 3,365,035.44 4,136,581.86 771,546.42 22.93Rezervat 027 0.00 0.00 0.00 0.00Fitimi (humja) i/e mbetur 028 783,948.78 768,588.51 (15,360.27) (1.96)Gjithsej kryegjëja 029 4,148,984.22 4,905,170.37 756,186.15 18.23GJITHSEJ DETYRIMET DHEKRYEGJËJA (PASIVI) 030 5,363,957.47 6,215,844.60 851,887.13 15.88Bilanci komparativ i ndërmarrjes “ OIL Trade “
  9. 9. 0.00100,000.00200,000.00300,000.00400,000.00500,000.00600,000.00Gjithsej pasuritërrotullueseGjithsej pasuria eqëndrueshmeRritja apo zvoglimi 273,590.76 578296.37Rritja apo zvoglimi i pasuris0102030GjithsejpasuritërrotullueseGjithsejpasuria eqëndrueshmeRritja apo zvoglimi 8.19 28.55Rritja apo zvoglimi %
  10. 10. -50000050000100000150000200000Paraja Depozitatnë bankëLlog.earëktushmeStoqet Shpen.eparapaguaraPasuritëtjerarrotulluseRritja apo zvoglimi -33624.38 -6452.75 70698.99 172769.9 6099.09 64099.91Rritja apo zvoglimi i pasuris rrotulluse-50-40-30-20-1001020Paraja Depozitat nëbankëLlog.earëktushmeStoqet Shpen.eparapaguaraPasuritëtjerarrotulluse-45.67-29.336.2712.57 13.379.22Rritja apo zvoglimi i pasuris rrotulluse %Rritja apo zvoglimi
  11. 11. Toka,ndërtesatdhe pajimetInvestimet Amortizimi619702.6455296.2896702.55Rritja apo zvoglimi i pasurive tëqëndrushmeRritja apo zvoglimiToka,ndërtesatdhe pajimetInvestimet Amortizimi22.9830.1511.32Rritja apo zvoglimi i pasurive tëqëndrushme %Toka,ndërtesat dhe pajimetInvestimetAmortizimi
  12. 12. -1396.18-11931.07-12207.6424978.89-10001236.98Rritja apo zvoglimi i detyrimeveafatshkurtëraRritja apo zvoglimi-18.36-33.68-2.467.75-1.9336.12Rritja apo zvoglimi i detyrimeveafatshkurtëra %Rritja apo zvoglimi
  13. 13. Huatë36020Rritja apo zvoglimi detyrimeveafatgjataRritja apo zvoglimi05101520253035Huatë32.32Rritja apo zvoglimi i detyrimeveafatgjataHuatë
  14. 14. -100000100002000030000400005000060000700008000090000100000GjithsejdetyrimetafatshkurtëraGjithsejdetyrimetafatgjataRritja apozvoglimi-319.02 96,020.00-319.0296,020.00Rritja apo zvoglimi i totalitdertyrime-505101520253035GjithsejdetyrimetafatshkurtëraGjithsejdetyrimetafatgjataRritja apo zvoglimi%-0.03 32.32-0.0332.32Rritja apo zvoglimi %
  15. 15. -1000000100000200000300000400000500000600000700000800000771546.42-15360.27Rritja apo zvoglimi i kryegjësRritja apozvoglimi-50510152025 22.93-1.96Rritja apo zvoglimi i kryegjës %Rritja apozvoglimi
  16. 16. Zërat e bilancit NumërtimiViti Paraardhes Viti Ushtrimor2008 2009PASURITË (AKTIVI)Pasuritë rrotullueseParaja 001 1.37 0.64Depozitat në bankë 002 0.41 0.25Llogaritë e arkëtueshme 003 21.03 19.29Stoqet 004 25.62 24.89Shpenzimet e parapaguara 005 0.85 0.83Pasuritë tjera rrotulluse 006 12.96 12.21Gjithsej pasuritë rrotulluese 007 62.24 58.11Pasuritë e qëndrueshmeToka, ndërtesat dhe pajimet 008 50.27 53.35Pasuritë(aktivet)e huazuara 009 0.00 0.00Pasuritë jomateriale(të paprekshme) 010 0.00 0.00Investimet 011 3.42 3.84Amortizimi 012 (15.93) (15.30)Gjithsej pasuria e qëndrueshme 013 37.76 41.89GJITHSEJ PASURIA (AKTIVI) 014 100.00 100.00Struktura e Bilancit të ndërmarrjes analiza vertikale e kompanisë “ OIL Trade“
  17. 17. DETYRIMET DHE KRYEGJËJA(PASIVI)Detyrimet afatshkurtëraLlogaritë e pagueshme 015 0.14 0.10Shpenzimet e kumuluara 016 0.66 0.38Huazimet afatshkurtëra 017 9.27 7.80Kësti I tashëm I huasë së kapitalit 018 6.01 5.59Dividende të pagushme 019 0.00 0.00Tatimi I pagushëm mbi të hyrat 020 0.97 0.82Detyrimet tjera afatshkurtëra 021 0.06 0.08Gjithsej detyrimet afatshkurtëra 022 17.11 14.76Detyrimet afatgjataHuatë 023 5.54 6.32Detyrime ndaj kapitalit hua 024 0.00 0.00Gjithsej detyrimet afatgjata 025 5.54 6.32Gjithsej Detyrimet 21.09KryegjëjaKapitali I deponuar 026 62.73 66.55Rezervat 027 0.00 0.00Fitimi (humja) i/e mbetur 028 14.62 12.36Gjithsej kryegjëja 029 77.35 78.91GJITHSEJ DETYRIMET DHE KRYEGJËJA(PASIVI) 030 100.00 100.00Struktura e Bilancit të ndërmarrjes analiza vertikale e kompanisë “ OIL Trade“
  18. 18. 01020304050607080GjithsejpasuritërrotullueseGjithsejpasuria eqëndrueshmeGjithsejdetyrimetafatshkurtëraGjithsejdetyrimetafatgjataGjithsejkryegjëja2008 62.24 37.76 17.11 5.54 77.352009 58.11 41.89 14.76 6.32 78.91Strultura Komporative e Bilancit te Gjendjes
  19. 19. 62%38%STRUKTURA E PASURISË 2008Gjithsej pasuria rrotulluseGjithsej pasuria eqëndrushme58%42%STRUKTURA E PASURISË 2009Gjithsej pasuria rrotulluseGjithsej pasuria eqëndrushme
  20. 20. 17.115.5477.35STRUKTURA E DETYRIMEVE DHEKRYEGJËS 2008Gjithsej detyrimetafatshkurtëraGjithsej detyrimetafatgjataGjithsej kryegjëja14.76 6.3278.91STRUKTURA E DETYRIMEVE DHE EKRYEGJËS 2009Gjithsej detyrimetafatshkurtëraGjithsej detyrimetafatgjataGjithsej kryegjëja
  21. 21. Pasqyra e të ardhurave e kompanisë ” OIL TRADE ”Zërat Numërtimi Viti 2008 Viti 2009Të hyrat nga shitja 031 47,625,434.10 58,623,301.20Të hyratfinanciare(dividend)032 0.00 0.00Total të hyrat neto 47,625,434.10 58,623,301.20KMSH 033 (45,652,454.30) (56,659,836.16)Fitimi bruto 034 1,972,979.80 1,963,465.04Shpenzimet e tjera tëafarizmit035 (692,906.13) (824,990.87)Fitimi para interesit,tatimit,amortizimit036 1,280,073.67 1,138,474.17Shpenzimet e amortizimit 037 (131,256.40) (166,158.50)Fitimi para tatimit dheinteresit038 1,148,817.27 972,315.67Shpenzimet e interesit 039 0.00 0.00Fitimi para tatimit 040 1,148,817.27 972,315.67Tatimi ne fitim 041 (364,868.49) (203,727.16)Fitimi Neto 042 783,948.78 768,588.51Dividenda 043 0.00 0.00
  22. 22. -6000000-4000000-20000000200000004000000060000000Të hyrat ngashitjaTë hyratfinanciareTotal te hyratnetoKMSH Fitimi bruto2008 47625434.1 0 47625434.1 -45625454.3 1972979.82009 58623301.2 0 58623301.2 -58623301.2 1963465.04Pasqyra e të ardhurave në mënyrë grafike :
  23. 23. -1000000-5000000500000100000015000002008 2009
  24. 24. Zërat Numërtimi Viti 2008 Viti 2009 Shuma e rritjes(zvogëlimit)Përqindja e rritjes(zvogëlimit)Të hyrat nga shitja 031 47,625,434.10 58,623,301.20 10,997,867.10 23.09Të hyratfinanciare(dividend)032 0.00 0.00 0 0Total të hyrat neto 47,625,434.10 58,623,301.20 10,997,867.10 23.09KMSH 033 (45,652,454.30) (56,659,836.16) 11,007,381.86 24.11Fitimi bruto 034 1,972,979.80 1,963,465.04 -9,514.76 -0.48Shpenzimet e tjera afariste 035 (692,906.13) (824,990.87) 132,084.74 19.06Fitimi para interesit,tatimit,amortizimit036 1,280,073.67 1,138,474.17 -141,599.50 -11.06Shpenzimet e amortizimit 037 (131,256.40) (166,158.50) 34,902.10 26.59Fitimi para tatimit dheinteresit038 1,148,817.27 972,315.67-176,501.60-15.36Shpenzimet e interesit0390.00 0.00 0 0Fitimi para tatimit 040 1,148,817.27 972,315.67 -176,501.60 -15.36Tatimi ne fitim 041 (364,868.49) (203,727.16)-161,141.33 -44.16Fitimi Neto 042 783,948.78 768,588.51 -15360.27 -1.96Dividenda 043 0.00 0.00 0 0Llogaria komparative e PASH së ndërmarrjes OIL TRADE
  25. 25. 0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.0012,000,000.00TëhyratngashitjaTëhyratfinanciareKMSHFitimibrutoRritja apozvogëlimi10,997, 0.00 11,007, 9,514.7Rritja apo zvogëlimi(5.00)0.005.0010.0015.0020.0025.00TëhyratngashitjaTëhyratfinanciare(dividend)KMSH FitimibrutoRritja apoZvogëlimi23.09 0.00 24.11 (0.48)Rritja apo Zvogëlimi %
  26. 26. (20,000.00)0.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.00Shpenzimet etjeraafaristeFitimiafaristShpenzimet eamortizimitFitimiparatatimitTatiminë fitimFitiminetoRritja apo zvogëlimi 132,084.7 141,599.5 34,902.10 176,501.6 161,141.3 (15,360.2132,084.74141,599.5034,902.10176,501.60161,141.33(15,360.27)Rritja apo zvogëlimi(20.00)(10.00)0.0010.0020.0030.0040.0050.00Shpenzimet etjeraafaristeFitimiafaristShpenzimet eamortizimitFitimiparatatimitTatiminë fitimFitiminetoRritja apo zvogëlimi 19.06 (11.06) 26.59 (15.36) 44.16 (1.96)19.06(11.06)26.59(15.36)44.16(1.96)Rritja apo zvogëlimi
  27. 27. Zërat Numërtimi Viti 2008 Viti 2009Të hyrat nga shitja 031 100 100Te Hyrat financiare (Dividenta) 032 0 0KMSH 033 -95.86 -96.67Fitimi bruto 034 4.14 3.33Shpenzimet e tjera afariste 035 -1.46 -1.4Fitimi para tatimit dhe amortizimit 036 2.69 1.94Shpenzimet e amortizimit 037 -0.28 -0.28Fitimi para tatimit dhe interesit 038 2.41 -1.65Shpenzimet e interesit 039 0 0Fitimi para interesit 040 2.41 1.65Tatimi ne fitim 041 -0.77 -0.35Fitimi Neto 042 1.65 1.31Dividenda 043 0 0Fitimi I mbajtur 044 1.65 1.31
  28. 28. 100%0%95.86%4.14%Viti 2008Të hyrat ngashitjaTë hyratfinanciare(dividenda)KMSHFitimi bruto100%0%96.67%3.46%Viti 2009Të hyrat nga shitjaTë hyratfinanciareKMSHFitimi bruto-1.46%2.69%-0.28%2.41%-0.77%1.65%Viti 2008Shpenzimet etjera afaristeFitimi parainteresit,tatmtitShpenzimet eamortizimiFitimi paratatimitTatimi në fitimFitimi neto1.4%1.94%0.28%1.65%0.35%1.31%Viti 2009Shpenzimet e tjeraafaristeFitimi Para interesittatimitShpenzimet eamortizimitFitimi para tatimitTatimi në fitimFitimi neto
  29. 29. 1. Raporti rrjedhës 3.64 herë 3.94 herëNr TreguesitViti2008 20092. Raporti I shpejtë 2.14 herë 2.25 herë3. QARKULLIMI I STOQEVE 34.66 herë 37.89 herë4. Qarkullimi I pasurisë së tërësishme 8.88 herë 9.43 herë5. Qarkullimi I pasurisë rrjedhëse 14.26 herë 16.23 herë6. Qarkullimi I mjeteve neto 10.71 herë 11.06 herë7. Periudha mesatare e arkëtimit 8.53 ditë 7.36 ditëPASQYRA PËRMBLEDHËSE E TREGUESËVE
  30. 30. 8. Qarkullimi I mjeteve fikse 23.52 herë 22.51 herë9. Qarkullimi total I mjeteve 8.88 herë 9.43 herë10. Norma e borxhit 22.65% 21.09%11. Raporti I borxhit mbi kapitalin e vet 29.28% 26.72%12. Profiti marxhinal bruto 4.14% 3.35%13. Profiti marxhinal neto 1.65% 1.31%14. Raporti bazë i fitimit 21.42% 15.64%Nr TreguesitViti2008 2009PASQYRA PËRMBLEDHËSE E TREGUESËVE15. Raporti i kthimit nga mjetet totale 14.62% 12.36%

  ×