En zorgt uw ICTeven goed voor u?Enkele zorginstellingen aan het woord
3RealDolmen en healthcareDe opzet van nieuwe zorgconcepten en de verbetering van kwaliteit en efficiëntie inhealthcare wor...
5GZA: geïntegreerde administratie dankzijMicrosoft Dynamics AXUitdagingenGezondheidsinstellingen moeten voortdurend de jui...
7Sint-FranciskusziekenhuisHeusden-Zolder: MicrosoftSharePoint stroomlijnt werkstromenUitdagingenDe ICT-afdeling van het Si...
9Rode Kruis-Vlaanderen: CRM brengt ordein gedecentraliseerde structuurUitdagingenRode Kruis-Vlaanderen is een sterk gedece...
11Broeders van Liefde: medicatiebeheer eneen platform voor healthcare-applicatiesUitdagingenInternationale studies tonen a...
CH Mouscron: zekerheid,eenvoud en moderne communicatieUitdagingenDoor de toename van nieuwe digitale en IP-technologieën s...
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo:telefonisch onthaal op hoog niveauUitdagingenHoewel de bestaande communicatie-infrastructu...
UZA: verhoogde mobilitydankzij virtuele applicatiesUitdagingenDe ICT-dienst van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZ...
AZ Damiaan:patiëntgegevens vlot en veilig toegankelijkXavier Keters,Directeur ICTAZ DamiaanDe meerwaarde vanRealDolmen als...
21UZ Gent: versteviging ICT-omgevingvoor verdere groeiUitdagingenOmdebestmogelijkeICT-dienstverleningtekunnenbieden,voerde...
23Cliniques Universitaires de Mont-Godinne:consolidatie en virtualisatieUitdagingenDe universitaire ziekenhuizen van Mont-...
25Sint-Rembert:redundante datacenteropstellingUitdagingenToen het bestaande SAN op het einde van zijn levenscyclus was gek...
27SinglesourceoplossingenHet welslagen van een healthcareproject hangt af van de perfecte integratie vanalle hard-en softw...
RealDolmen healthcarepartners–– Microsoft–– HP–– NEC–– Citrix–– VMware
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Real dolmen healthcare_zakgids

537 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Real dolmen healthcare_zakgids

 1. 1. En zorgt uw ICTeven goed voor u?Enkele zorginstellingen aan het woord
 2. 2. 3RealDolmen en healthcareDe opzet van nieuwe zorgconcepten en de verbetering van kwaliteit en efficiëntie inhealthcare worden almaar belangrijker. Als zorgaanbieder moet u immers inspelen opde toenemende druk op de zorg: de vraag naar zorg stijgt, de populatie veroudert enis gelijktijdig ook bewuster en kritischer, de technologische mogelijkheden vergroten,het personeel wordt schaarser en de concurrentie op prijs en kwaliteit neemt toe.De inzet van goede ICT-oplossingen wordt een sleutelfactor bij het realiseren vanvernieuwing en verbetering in de zorg.Met onze ruim 25 jaar ervaring binnen de zorgsector kan RealDolmen u hierbijhelpen. Wij bieden innovatieve en betrouwbare ICT-oplossingen op het gebied vaninfrastructuur, ondersteuning van het werkproces (Hospital/AX) en het uitwisselen vaninformatie tussen instellingen/zorgverleners. Met onze Health Portal, Health UnifiedCommunications en Health Mobility garanderen we een vlekkeloze communicatiebinnen en buiten uw instelling.In deze brochure maakt u kennis met een aantal van onze klanten en metoplossingen in onze Healthcare Solution Suite die tot stand kwamen in een hechtsamenwerkingsverband.HOSPITAL/AXINFRASTRUCTURESOLUTIONSMOBILITYHEALTHUNIFIED HEALTHINTERFACINGHEALTHCOMMUNICATIONSPORTALHealthcareSolution Suite
 3. 3. 5GZA: geïntegreerde administratie dankzijMicrosoft Dynamics AXUitdagingenGezondheidsinstellingen moeten voortdurend de juiste balans zoeken tussen denoodzakelijke modernisering van hun administratieve systemen enerzijds en beperktebudgetten anderzijds. Bij GasthuisZusters Antwerpen (GZA) had men nood aan eennieuwe applicatie voor aankoop- en magazijnbeheer. Het oude pakket had uitstekendediensten bewezen maar was aan het einde van zijn looptijd. Niet alleen waren de limietenbereikt van wat technologisch mogelijk was, ook door de beperkte uitbreidbaarheidwas het hoog tijd voor verandering. Zo wilde GZA ook dat alle bestelbons werdenbeheerd in dezelfde applicatie en geïntegreerd met de leveranciersadministratie. Erbestond een voorkeur voor Microsoft Dynamics AX, aangezien de HR-administratiereeds op dit platform zat.OplossingGZA contacteerde een aantal leveranciers en woonde verschillende demo’s bij.Uiteindelijk viel voor de implementatie van het Microsoft Dynamics AX-project de keuzeop RealDolmen, voornamelijk vanwege hun technische expertise. De overgang van hetoude naar hetnieuwe systeembleekallesbehalve evident. BijGZAmoestmen vaststellendat de ambities en middelen niet altijd in overeenstemming waren. Daarbij ging hetniet alleen over financiële middelen, maar ook over een gebrek aan gespecialiseerdpersoneel in eigen huis. Het uitgekiende projectmanagement van RealDolmen bleekdan een zegen voor het welslagen van het project.VoordelenSinds de implementatie is men bij GZA meer en meer overtuigd van de verderemogelijkheden die RealDolmen biedt met Microsoft Dynamics AX. De stap naarRealDolmens Hospital/AX is klein waardoor ze ook andere financieel-economischesystemen naar dit platform kunnen brengen. Men blijft er nauw samenwerken metRealDolmen om dit soort out-of-the-boxapplicaties in overeenstemming te brengenmet de specifieke noden binnen een ziekenhuisorganisatie.Jan De Sitter,Directeur ICT,GasthuisZusters AntwerpenWat een partnerschap metRealDolmen zo interessantmaakt, is dat ze enerzijdsbeschikken over voldoendetechnische knowhow endat ze anderzijds, net zoalshun healthcareklanten,lokaal georiënteerd zijn. Datmaakt dat we elkaar beterbegrijpen, en tot perfectgebalanceerde oplossingenkomen.© dienst communicatie GZA
 4. 4. 7Sint-FranciskusziekenhuisHeusden-Zolder: MicrosoftSharePoint stroomlijnt werkstromenUitdagingenDe ICT-afdeling van het Sint-Franciskusziekenhuis ging op zoek naar een oplossingom de interne samenwerking en communicatie verder te verbeteren. Het bestaandeintranet strookte niet meer met de visie van het ziekenhuis. Omdat het Sint-Franciskusziekenhuis intussen de strategische keuze voor Microsoft had gemaakt,lag een overstap naar SharePoint dan ook min of meer voor de hand.OplossingOm de nieuwe doelstellingen te realiseren, deed het Sint-Franciskusziekenhuis eenberoep op RealDolmen. Het nieuwe intranet bouwt verder op de algemene taak dieook de vorige versie al invulde. De beschikbaarheid van de procedures en aanvullendedocumentatie blijft een sleutelelement. Nieuw is wel dat het Sint-Franciskusziekenhuisin de SharePoint-omgeving workflows heeft gebouwd rond de procedures. Wanneereen medewerker een procedure begint, dan start er automatisch een workflow. Op heteind van de procedure volgt er een finale goedkeuring van het hele traject. Daarnaastmaakt het ziekenhuis uiteraard ook gebruik van de standaardwerkstromen die inSharePoint aanwezig zijn.VoordelenDe gebruikers krijgen meer comfort doordat ze binnen een omgeving werken waar deverschillende applicaties nauw op elkaar aansluiten. Een krachtige zoekmachine zorgtervoor dat iedereen snel de nodige info kan opsporen. Het gebruik van workflowsheeft de ICT-afdeling geïnspireerd om in de toekomst nog heel wat andere proceduresaan een automatische werkstroom te koppelen, onder meer aan de procedure dieeen nieuwe medewerker doorloopt bij zijn of haar aanwerving. Een groot voordeel isverder vooral dat iedere dienst of afdeling die daar interesse voor heeft, binnen deSharePoint-omgeving over een eigen intranetsite kan beschikken.Raf Claes,Diensthoofd informatica,Sint-FranciskusziekenhuisRealDolmens combinatievan expertise en ervaringwas voelbaar aanwezig.
 5. 5. 9Rode Kruis-Vlaanderen: CRM brengt ordein gedecentraliseerde structuurUitdagingenRode Kruis-Vlaanderen is een sterk gedecentraliseerde organisatie. De uitgebreide vrijwil-ligersgegevens (meer dan 5,5 miljoen elementen) stonden opgeslagen op ruim 600 verschil-lendesystemenbijmeer dan300lokaleafdelingen. Hierdoor wasjuisteinformatiesoms moei-lijk toegankelijk. Daarnaast leidde het feit dat de gegevens op verschillende plaatsen werdenbeheerd tot een gebrek aan consistentie, waardoor er al eens foute data tussenslopen. RodeKruis-Vlaanderen besliste dit voor eens en voor goed aan te pakken, zodat elke vrijwilliger vlottoegang zou hebben tot zijn eigen gegevens en alle relevante informatie over de organisatiezelf. De discretie en veiligheid van alle gegevens moest wel gewaarborgd blijven.OplossingRealDolmen stelde Microsoft Dynamics CRM voor als het gepaste antwoord op denoden van Rode Kruis-Vlaanderen. Het zorgde ook voor een integratie met MicrosoftOutlook en de bestaande portaalsite. Dit alles werd dan weer gecombineerd met eenwaterdicht veiligheidsnet met verschillende toelatingsniveaus.VoordelenDe portaalsite geeft vrijwilligers en medewerkers de mogelijkheid hun eigen gegevensaan te passen, zoals een gevolgde opleiding, een adreswijziging of het nummer vanhun rijbewijs. Ze krijgen via die portaalsite ook toegang tot alle relevante info uit deorganisatie. Alle gegevens moeten voortaan maar één keer ingegeven worden enzijn daarna beschikbaar voor alle gebruikers. Ook externe organisaties waarmeeRode Kruis-Vlaanderen nauw samenwerkt zoals ziekenhuizen, gemeentebesturen,overheidsinstellingen, klanten, particulieren, sponsors en pers, kunnen ditzelfdesysteem gebruiken. Een real-time synchronisatie met andere systemen garandeerteen vlekkeloze administratie doorheen alle entiteiten van de organisatie. Dankzijhet strenge controlesysteem kan Rode Kruis-Vlaanderen vandaag een hele reeksprocessen elektronisch en gedeeltelijk automatisch laten verlopen. Dat is sneller enefficiënter, en bespaart bovendien flink op papier.Tuur Hoste,Algemeen Secretaris,Rode Kruis-VlaanderenOndanks de complexiteitvan onze organisatie is hetproject vlot verlopen en voorde go-live heeft RealDolmenwerkelijk alles uit de kastgehaald.© Rode Kruis-Vlaanderen/Frank Toussaint
 6. 6. 11Broeders van Liefde: medicatiebeheer eneen platform voor healthcare-applicatiesUitdagingenInternationale studies tonen aan dat doeltreffend medicatiebeheer een belangrijkebijdrage levert aan kwaliteitsvolle zorg. Daarom beslisten de verzorgingsinstellingenvan de Broeders van Liefde om op dat vlak voorop te lopen. Voor 2003 beschiktenze al over een apotheektoepassing, maar die was zeer beperkt. Zo konden zebijvoorbeeld wel een medicatieplan afdrukken, maar wanneer dit achteraf werdgewijzigd of aangevuld, beschikte de betrokken afdeling niet meteen over de correcteinformatie. Dus wilden ze het systeem uitbreiden naar de andere betrokken actoren.De belangrijkste uitdaging was de verzoening van efficiëntie en eigenheid van deverschillende actoren. Apothekers, artsen en verpleegkundigen moesten allemaaltoegang hebben tot dezelfde database, maar de gegevens moesten anders gefilterden gepresenteerd worden.OplossingRealDolmen ontwikkelde de medicatiebeheerapplicatie InfoMedic. Het werd de eerstetoepassing die werd geïnstalleerd binnen IZOPROC, een toegangscontroleplatform datvoorziet in het centraal beheer van de toegangsrechten van de verschillende zorgactorenbinnen de Broeders van Liefde. Dit platform regelt ondertussen ook de toegang tot depatiëntendossiers en zal in de toekomst nog worden aangevuld met nieuwe systemen.VoordelenDe voordelen van InfoMedic beginnen op het niveau van de arts, met een correctervoorschrijfgedrag. Zodra het systeem detecteert dat er een conflict ontstaat tussenhet nieuwe en een eerder voorgeschreven geneesmiddel, volgt er een automatischemelding. De doorstroming van die informatie naar de apotheek en de verpleegafdelinggebeurt volledig elektronisch, dus sneller en accurater. Bovendien worden allegegevens bijgehouden voor analyse achteraf. Door zaken na te gaan zoals de tijd dietussen voorschrift en toediening zit, of welke afwijkingen er wanneer voorvallen, kanhet proces continu worden bijgeschaafd. En het is de patiënt die daarvan profiteert.Marc Beghein,IT-medewerker,Broeders van LiefdeEen van de sterkste puntenvan RealDolmen is datze beschikken over eenbreed gamma van dienstenen specialisten die zenaargelang onze nodenkunnen inzetten. Dat waseen belangrijke troef bijhet realiseren van dezevernieuwende aanpak vanmedicatiebeheer en blijft eenconstante waar wij op blijvenrekenen, ook al veranderende markt en technologievoortdurend.”
 7. 7. CH Mouscron: zekerheid,eenvoud en moderne communicatieUitdagingenDoor de toename van nieuwe digitale en IP-technologieën stijgen de gegevensstromenin een ziekenhuis. Het CH Mouscron was klaar voor integratie en vereenvoudiging vanzijn communicatiesystemen, ten behoeve van medewerkers en patiënten. Toch moester voldoende aandacht blijven gaan naar extra zekerheid en risicobeperking.OplossingDe netwerken voor computerdata en telefonie blijven volledig gescheiden, maarheel wat toepassingen werden met elkaar geïntegreerd. Zo verbond RealDolmenhet beheersysteem van de nieuwe communicatieserver met de boekhoudsoftwareSBIM waardoor telefoonoproepen gemakkelijk kunnen worden bijgehouden endoorgerekend. Ook het beheer van de alarmsystemen werd gecentraliseerd. DeNEC Messenger Server ontvangt centraal alle alarmsignalen, herkent ze en stuurt zenaar de juiste persoon, die ze ontvangt op zijn DECT-telefoon. Met het oog op eenefficiënter telefonisch onthaal wordt er eveneens van de software Business ConneCTgebruik gemaakt. De telefonistes kunnen mobieler en flexibeler werken en beschikkenbovendien over de callcenter functionaliteit.VoordelenOnder meer op het vlak van dringende oproepen, alarm en onthaal, ging het CHMouscron er met de hulp van RealDolmen sterk op vooruit. De alarmboodschappenkomen voortaan aan op de draadloze DECT-telefoons van de medewerkers waardoorde traditionele beepers overbodig werden. Ze hebben voortaan één device voorverschillende meldingen. Ook het doorrekenen van telefoniekosten aan de patiëntengebeurt efficiënter. In het verleden moest het onthaal bij de ziekenhuisopname eenpersoonlijk tariferingticket aanmaken en kreeg de patiënt het telefoonnummer vanzijn kamer. Er was geen enkele integratie en die manuele taak kostte het onthaal elkeweek een vijftal uur werk. Die tijd komt nu vrij en kunnen de onthaalmedewerkers aanandere taken besteden.Paul Ardenois,Technisch verantwoordelijke,Centre Hospitalier de MouscronDe keuzes die we hebbengemaakt, werken optimaal.Na onze eerste succesvollesamenwerking een aantaljaren geleden, was iktevreden dat RealDolmenook dit project toegewezenkreeg.
 8. 8. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo:telefonisch onthaal op hoog niveauUitdagingenHoewel de bestaande communicatie-infrastructuur, op basis van een NEC-telefooncentrale gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) haardeugdelijkheid al ruimschoots had bewezen, bleef er niettemin behoefte aanfunctionele uitbreidingen of verbeteringen. Omdat het eerste contact van een patiëntmet het ziekenhuis doorgaans via de dienst Onthaal verloopt, werd beslist om daarmet een pilootproject voor Unified Communications van start te gaan. Doelstelling:alle oproepen die bij de telefonistes aan het Onthaal binnenkomen zo snel mogelijknaar de juiste interne contactpersoon of patiënt doorschakelen.OplossingHet Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo opteerde voor een hybride oplossing en verrijktezijn huidige platform met nieuwe mogelijkheden op vlak van mobiliteit (zowel DECT alsIP-DECT), telefonie (SIP-integratie voor VoIP), geïntegreerde communicatie en op termijnzelfs aanwezigheidsinformatie (Presence). Om de implementatie van de UC-oplossingvan NEC, Business ConneCT, en de integratie met Microsoft Active Directory in goedebanen te leiden, deed Sint-Trudo een beroep op de dienstverlening van RealDolmen.VoordelenHet pilootproject voor Unified Communications heeft intussen zijn eerste vruchtenafgeworpen. Zo is de werking van het telefonisch onthaal in meerdere opzichtenverbeterd. Oproepen voor patiënten kunnen nu vlotter afgehandeld worden. Hetvolstaat dat de telefoniste de naam van de patiënt intikt, waarna zij de oproepmet één klik kan doorschakelen. Een andere belangrijke functie zorgt ervoor datoproepen van artsen prioriteit krijgen, zodat zij niet in de wachtrij terechtkomen.Ook de automatische antwoordfunctie is verbeterd. De arts kan voortaan ook zelfeen aangepaste boodschap inspreken of oproepen doorsturen, wat vroeger veelcomplexer was. Dankzij de intuïtieve, gebruiksvriendelijke webinterface kondenmedewerkers snel aan de slag met de nieuwe oplossing.Daniël Loos,ICT Manager,Regionaal Ziekenhuis Sint-TrudoNaast de goede prijs-kwaliteitverhouding vanhet dienstenaanbod vanRealDolmen, sprak ook hundiepgaande kennis van deNEC-technologie en hunruime ondersteuning onsaan.
 9. 9. UZA: verhoogde mobilitydankzij virtuele applicatiesUitdagingenDe ICT-dienst van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA) moet zo’n 2000clients ondersteunen. Die opdracht wordt steeds moeilijker vanwege de complexiteitvan het centraal beheer (bv. updates) en de stijgende vraag van gebruikers om huneigen toestellen (zoals tablets en smartphones) ook binnen de ziekenhuisomgeving tegebruiken en extern te kunnen inloggen op de ICT-omgeving van het UZA. Ten slottewil het UZA ook een vlotte samenwerking met andere ziekenhuizen mogelijk makendoor ze op een gecontroleerde manier toegang te bieden tot zijn systemen.OplossingOm op al deze uitdagingen een antwoord te bieden, werd gekozen voor eendoorgedreven virtualisatie van desktops en applicaties. De nieuwe setup bestaat uiteen serverfarm met Windows Server 2008 R2 en Citrix XenApp 6.0, een uniformeopstelling die toch flexibel genoeg is om snel machines toe te voegen. Op dit momentis de pilootimplementatie van de HP Thin Clients afgerond. Om de connecties vanbuitenaf te garanderen wordt gebruikgemaakt van een Citrix Access Gateway VPX, incombinatie met 2-factor authenticatie gebaseerd op Vasco-tokens of eID.VoordelenDe thin clients zullen zorgen voor een kostenbesparing, aangezien ze minder kostenin aankoop en bovendien ook nog eens minder snel moeten worden vervangen (deupdates gebeuren op serverniveau). Interface-implicaties worden uitgeschakeld enzo kan op een andere manier worden omgegaan met informatie. Een voorbeeld:binnenkort kunnen artsen zonder problemen patiëntendossiers raadplegen op huniPad. De ICT-medewerkers merken vandaag al dat ze kunnen ingaan op vragen ofproblemen die vroeger op de lange baan moesten worden geschoven. In de toekomstzullen ze hun gebruikers steeds vaker vernieuwende oplossingen kunnen aanbieden.Geert Smits,ICT Directeur,Universitair Ziekenhuis AntwerpenRealDolmen kwam methet meest overtuigendevoorstel. Hun kennisvan de healthcaresectorzorgt ervoor dat ze degevoeligheden perfectkunnen inschatten. Datresulteerde in een offertevoor een duidelijke enweldoordachte architectuur.
 10. 10. AZ Damiaan:patiëntgegevens vlot en veilig toegankelijkXavier Keters,Directeur ICTAZ DamiaanDe meerwaarde vanRealDolmen als IT-partner bestaat nietenkel uit de kwaliteit vanhun oplossingen, maarook uit het feit dat zeactief meedenken metgezondheidsinstellingen.UitdagingenHet Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende kent een dagelijkse vloedgolf aaninformatie die moet worden ingevoerd, uitgewisseld, gestockeerd en geconsulteerd.Soms ook erg gevoelige informatie. Die voldoende afschermen en tegelijk vlottoegankelijk maken voor de zorgverleners die wel bevoegd zijn, is dan ook geengemakkelijke opdracht.OplossingRealDolmen stelde een softwareoplossing van Evidian voor: Single Sign-On (SSO).SSO zorgt ervoor dat gebruikers zich niet langer hoeven te bekommeren om hunpaswoorden. Zij moeten bij aanvang van hun dagtaak hun badge, die ze ook voorfysieke toegangscontrole binnen het ziekenhuis gebruiken, tegen een kaartlezerhouden en eenmalig hun paswoord geven. De rest van de dag krijgen ze door enkelhun badge te scannen onmiddellijk toegang tot al de applicaties en data die voor hentoegankelijk zijn. Uitloggen gebeurt op dezelfde manier, maar het systeem sluit ookvanzelf af wanneer er een aantal minuten geen activiteit meer is op de pc. RealDolmencombineerde SSO met Fast User Switching (FUS), wat ervoor zorgt dat verschillendegebruikers snel van sessie kunnen wisselen.VoordelenOp dit moment is het proefproject al afgerond en de reacties van de gebruikers zijnpositief. Maar uiteindelijk is het vooral de patiënt die zal winnen. Niet alleen zal zijnprivacy veel beter beschermd zijn, maar omdat het verplegend personeel en de artsenminder tijd zullen verliezen aan administratieve handelingen, zal hij kunnen rekenenop nog meer zorgaandacht. In de toekomst zal men bij het AZ Damiaan deze wegdan ook verder bewandelen. Met Identity & Access Management zullen aan elke ICT-gebruiker snel en accuraat de juiste rechten kunnen worden toegekend, of kunnen dierechten worden aangepast als iemand andere verantwoordelijkheden krijgt.
 11. 11. 21UZ Gent: versteviging ICT-omgevingvoor verdere groeiUitdagingenOmdebestmogelijkeICT-dienstverleningtekunnenbieden,voerdehetDepartementICTvanhet Universitair Ziekenhuis Gent diverse projecten uit, telkens met Microsoft als leverancieren RealDolmen als implementatiepartner. Door de groei van het aantal medewerkers envan de gebruikte applicaties was de belasting op de bestaande Active Directory sterktoegenomen. Hetzelfde gold voor de mailomgeving. Ook Microsoft Operations Managerwas aan vervanging toe, zodat het beheer van de ICT-omgeving proactiever kon worden.Ten slotte was men op zoek naar een manier om de softwareroll-out te automatiseren.OplossingIn een eerste beweging migreerde het UZ Gent naar Microsoft Active Directory2008, onmisbaar bij de creatie van nieuwe accounts. Vervolgens stapte men overop Exchange 2010 waarbij tegelijkertijd Forefront Threat Management Gateway 2010werd geïmplementeerd zodat medewerkers van overal een connectie kunnen makenmet de systemen van het UZ Gent. System Center Operations Manager 2007 (SCOM)monitort de gezondheid van de IT-systemen en System Center Configuration Manager2007 (SCCM) zorgt ervoor dat op een snelle, uniforme en geautomatiseerde manierserverimages kunnen worden uitgerold.VoordelenDe nieuwe versie van Active Directory laat toe om de rechten van medewerkers fijnerin te stellen en de groeiende belasting van het systeem beter op te vangen. DankzijExchange 2010 kan de storage van de mailomgeving beter en goedkoper wordenbeheerd, omdat die gebaseerd is op replicatie, niet op clustering en dure SAN-schijven. Ook de iPad en BlackBerry werken stabieler onder Exchange 2010. DankzijSCOM kan het UZ Gent anticiperen op problemen nog voor die zich in de praktijkmanifesteren. Ten slotte verliezen de ICT-medewerkers minder tijd omdat ze, dankzijSCCM, het juiste image terug op een pc kunnen plaatsen wanneer zich een probleemvoordoet.Ir. Tony Voet,Diensthoofd ICT Infrastructuur &Exploitatie bij het Departement ICT,Universitair Ziekenhuis GentHet is niet evident ombedrijfskritische systemenuit de ICT-omgeving vaneen werkend ziekenhuis tevernieuwen. RealDolmenreikte ons daarvoor debenodigde expertise aan.
 12. 12. 23Cliniques Universitaires de Mont-Godinne:consolidatie en virtualisatieUitdagingenDe universitaire ziekenhuizen van Mont-Godinne (UCL Mont-Godinne) werdengeconfronteerd met diverse uitdagingen. De technologische vooruitgang drijftde werkingskosten omhoog. Tegelijk leidt de demografische evolutie tot eenstijging van het aantal patiënten, terwijl het medisch en paramedisch personeelschaarser wordt. Bovendien brengen de reglementaire verplichtingen een hoopextra werk mee zonder meerwaarde voor de patiënt. Ook de vraag naar medischetoepassingen is geëxplodeerd, zodat de informatici hebben moeten meehollen in eenbewapeningswedloop die niet altijd compatibel was met hun eigen technologischemogelijkheden. Het was duidelijk dat de configuratie “één server = één toepassing”haar doel zou voorbijstreven.OplossingVirtualisatie bood hier een oplossing. Er werden twee IT-zalen gebouwd, tegelijk metde migratie naar een ultramoderne infrastructuur met twee EVA 6400 storage-units,de consolidatie van meer dan twintig blades onder VMware vSphere 4 en tot slot deinstallatie van een HP X9300 archiveringsysteem. Via een 24/7 servicecontract, all-in, zowel op hardware- als op softwareniveau, bewaakt RealDolmen vandaag eenoptimale exploitatie van deze configuratie.VoordelenDankzij virtualisatie en consolidatie zijn de universitaire ziekenhuizen van Mont-Godinne erin geslaagd het starre technologische keurslijf van weleer te doorbrekenen zo de kloof te dichten met de voorthollende evolutie van de medische behoeften.Niet alleen kan de IT-infrastructuur flexibeler worden ingezet, de perfecte werkingwordt gegarandeerd door te anticiperen op mogelijke problemen via maandelijksehealth checks en een hele reeks managed services.Alain Beuken,Diensthoofd‘Systèmes et Exploitation’,Cliniques Universitairesde Mont-GodinneWie zich gesteund weet dooreen partner met een helewaaier competenties, is nietbang om zijn intuïtie kenbaarte maken en baanbrekendeoplossingen af te tasten.
 13. 13. 25Sint-Rembert:redundante datacenteropstellingUitdagingenToen het bestaande SAN op het einde van zijn levenscyclus was gekomen, beslistehet AZ om een nieuwe infrastructuur te implementeren. Doorheen de jaren wasde functionele behoefte van het ziekenhuis sterk geëvolueerd. Vroeger bleef deICT-ondersteuning beperkt tot de administratieve processen, vandaag is ICTsterk verweven met de medische business. Daardoor is ook de behoefte aan eenperformante en veilige ICT-infrastructuur gestegen. Een bijkomende driver voor devervanging van het oude SAN was het plan van het ziekenhuis om op termijn het helearchief te digitaliseren.OplossingHet ziekenhuis koos voor een volledig ontdubbelde infrastructuur op basis van tweedatacenters aan de hand van het Converged Infrastructure-concept van HP. Ditconcept gaat uit van de maximale integratie tussen switches, servers en storage.In beide datacenters heeft RealDolmen een HP C7000 enclosure met HP BL460G7 bladeservers neergezet, gevirtualiseerd met VMware. Het oude SAN heeft Sint-Rembert in beide datacenters vervangen door een HP P4500 Storage System.Tussen beide SAN’s vindt er synchrone datareplicatie plaats via een dubbeleglasvezelverbinding.VoordelenOmdat alles werd vernieuwd en ontdubbeld (stroomvoorziening, koeling, switches,bekabeling, enzovoort) en de glasvezelverbinding tussen de twee datacentersredundant is uitgevoerd, werd elk mogelijk single point of failure uitgeschakeld. Metzijn Converged Infrastructure beschikt het ziekenhuis tegelijk over een eenvoudigschaalbare infrastructuur. Die biedt een solide basis voor bijvoorbeeld op termijn deintroductie van mobiele applicaties op het netwerk of van IP-telefonie.Joël Tally,Algemeen directeur,AZ Sint-RembertDe infrastructuur die wesamen met RealDolmenhebben neergezet, biedt onsde mogelijkheid om voluit dekaart van digitalisering eninformatisering te trekken.Tegelijk biedt de nieuweomgeving ons veel meerflexibiliteit, waardoor wesneller op nieuwe behoeftenkunnen inspelen.
 14. 14. 27SinglesourceoplossingenHet welslagen van een healthcareproject hangt af van de perfecte integratie vanalle hard-en software. Daarom focust RealDolmen op totaaloplossingen. U kunt erterecht voor al uw ICT-noden op het gebied van infrastructuur, communicatie enziekenhuistoepassingen.Bewezen healthcarespecialistRealDolmen is binnen de zorgsector al ruim 25 jaar actief en levert ondersteuning aanmeer dan de helft van alle ziekenhuizen in België. Het kan daarbij gaan om eenderwelke project: van het leveren van specifiek medisch materiaal tot het opzetten vanspecifieke ziekenhuistoepassingen. Daarvoor heeft RealDolmen heel wat kennis enervaring in huis, maar beschikt het ook over samenwerkingverbanden met leveranciersen consultancybureaus. Dat is voor u een garantie dat steeds de best passendeoplossing kan worden gerealiseerd.No-nonsenseaanpakEen ziekenhuis dat functioneert zonder ICT is vandaag de dag ondenkbaar. Deafdeling radiologie, het operatiekwartier, het labo, de administratie,… allemaal makenze gebruik van digitale gegevens. De complexiteit is dan ook immens. RealDolmenbiedt gebruiksvriendelijke, eenvoudige en flexibele oplossingen die de ICT-omgevingopnieuw hanteerbaar maken.Waarom RealDolmenvoor healthcare?
 15. 15. RealDolmen healthcarepartners–– Microsoft–– HP–– NEC–– Citrix–– VMware

×