Çà÷åì íóæíû çàâèñèìûå òèïû

Åâãåíèé Êóðáàöêèé

JetBrains
2013

1 / 27
Çà÷åì íóæíû çàâèñèìûå òèïû

÷òî òàêîå çàâèñèìûé òèï
ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû
áåçîïàñíûé printf
êîíñòðóêòèâíàÿ ìàòåìàòèê...
Çàâèñèìàÿ ôóíêöèÿ

(x : A) → B (x )
f : (x : Bool) -> (if x then String else Int)
f True = "42"
f False = 42

3 / 27
Òèïû òèïîâ

òèï ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì

5 : Int
Int : Type
Int -> Int : Type
5 : (if False then String else Int)
(x : Bool) -...
Ïðîâåðêà òèïîâ

Òîòàëüíûå ôóíêöèè
ôóíêöèÿ âñåãäà çàâåðøàåòñÿ
ôóíêöèÿ âñåãäà âîçâðàùàåò çíà÷åíèå

5 / 27
Idris

ïîääåðæèâàåò çàâèñèìûå òèïû
ñèíòàêñèñ ïîõîæ íà Haskell
íå ëåíèâûå âû÷èñëåíèÿ
àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåòñÿ
â äîêëàäå èñïî...
Íàòóðàëüíûå ÷èñëà

data Nat : Type where
Z : Nat
S : Nat - Nat
(+) : Nat - Nat - Nat
Z
+ y = y
(S k) + y = S (k + y)

7 / ...
Ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû

data List : Type - Type where
Nil : List a
(::) : a - List a - List a
data Vect : Type - Nat ...
Ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû

data Vect : Type - Nat - Type where
Nil : Vect a Z
(::) : a - Vect a k - Vect a (S k)
Nil : V...
Ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû

data Vect : Type - Nat - Type where
Nil : Vect a Z
(::) : a - Vect a k - Vect a (S k)
head : ...
Printf

sprintf Simple!!!
sprintf Hello %s!!! world
sprintf Answer is %d 42
sprintf Mistake %s %d 42 world
sprintf Forgot ...
Printf

data Format = End |
FMInt Format |
FMString Format |
FMChar Char Format
parse
parse
parse
parse
parse

: List Char...
ToType
ToType
ToType
ToType
ToType

: Format - Type
End =
(FMInt rest) =
(FMString rest) =
(FMChar c rest) =

String
Int -...
sprintf : (f: String) -
ToType (parse (unpack f))
sprintf fmt = prt (parse (unpack f)) Nil
prt : (f: Format) - List Char -...
Çàâèñèìàÿ ïàðà

d : (x : Bool ** if x then String else Int)
d = (False ** 42)

15 / 27
Êîíñòðóêòèâíàÿ ìàòåìàòèêà

data Or : a - b - Type where
Inl : a - Or a b
Inr : b - Or a b
data And : a - b - Type where
mk...
Êîíñòðóêòèâíàÿ ìàòåìàòèêà

Ìàòåìàòèêà

Òèïû

Äîêçàòåëüñòâî

Òåðì

Òåîðåìà

Òèï

True
False
A→B
A∧B
A∨B
¬A
∀x ∈ A B (x )
∃x...
Ïðèìåð

A∨B →B ∨A

Or a b - Or b a
lemma1 : Or a b - Or b a
lemma1 (Inl av) = (Inr av)
lemma1 (Inr bv) = (Inl bv)

18 / 27
Ïðèìåð

(

A → B ) → (B → C ) → (A → C )

(a - b) - (b - c) - (a - c)

lemma2 : (a - b) - (b - c) - (a - c)
lemma2 f1 f2 =...
Ðàâåíòñâî

data (=) : t - t - Type where
refl : (a : t) - a = a

20 / 27
Ðàâåíòñâî

∀a1 ∈ T , ∀a2 ∈ T ,

a1 = a2 → a2 = a1

symm : (a1 : t) - (a2 : t) -
(a1 = a2) - (a2 = a1)
symm _ _ (refl a) = ...
Ðàâåíòñâî

∀a ∈ T , ∀b ∈ T , ∀p (T ),

a = b → p(a) = p(b)

apply : (a : t) - (b : t) -
(p : t - t1) -
(a = b) - (p a) = (...
Ïðèìåð

(+) : Nat - Nat - Nat
Z
+ y = y
(S k) + y = S (k + y)
∀a, b, c ∈ N, a + (b + c ) = (a + b) + c

assoc : (a : Nat) ...
Ïðîâåðêè âî âðåìÿ êîìïèëÿöèè

data so : Bool - Type where
oh : so True
test : Bool
test1 : so test
test1 = oh
test2 : so (...
Ñòàòè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ

data () : Nat - Nat - Type where
lessZ : Z (S k)
lessS : k1 k2 - (S k1) (S k2)
Array : Type - ...
lemma : i n - i (S n)
lemma lessZ = lessZ
lemma (lessS a) = lessS (lemma a)
range2 : (n : Nat) - (i : Nat) - i (S n) -
...
Ñïàñèáî çà âíèìàíèå

Âîïðîñû?

27 / 27
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Евгений Курбацкий. Зачем нужны зависимые типы

388 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Евгений Курбацкий. Зачем нужны зависимые типы

 1. 1. Çà÷åì íóæíû çàâèñèìûå òèïû Åâãåíèé Êóðáàöêèé JetBrains 2013 1 / 27
 2. 2. Çà÷åì íóæíû çàâèñèìûå òèïû ÷òî òàêîå çàâèñèìûé òèï ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû áåçîïàñíûé printf êîíñòðóêòèâíàÿ ìàòåìàòèêà ñòàòè÷åñêèå ïðîâåðêè 2 / 27
 3. 3. Çàâèñèìàÿ ôóíêöèÿ (x : A) → B (x ) f : (x : Bool) -> (if x then String else Int) f True = "42" f False = 42 3 / 27
 4. 4. Òèïû òèïîâ òèï ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì 5 : Int Int : Type Int -> Int : Type 5 : (if False then String else Int) (x : Bool) -> (if x then String else Int) : Type "What?" : if (isPrime 2147483647) then String else Int 4 / 27
 5. 5. Ïðîâåðêà òèïîâ Òîòàëüíûå ôóíêöèè ôóíêöèÿ âñåãäà çàâåðøàåòñÿ ôóíêöèÿ âñåãäà âîçâðàùàåò çíà÷åíèå 5 / 27
 6. 6. Idris ïîääåðæèâàåò çàâèñèìûå òèïû ñèíòàêñèñ ïîõîæ íà Haskell íå ëåíèâûå âû÷èñëåíèÿ àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåòñÿ â äîêëàäå èñïîëüçîâàííà âåðñèÿ 0.9.8 6 / 27
 7. 7. Íàòóðàëüíûå ÷èñëà data Nat : Type where Z : Nat S : Nat - Nat (+) : Nat - Nat - Nat Z + y = y (S k) + y = S (k + y) 7 / 27
 8. 8. Ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû data List : Type - Type where Nil : List a (::) : a - List a - List a data Vect : Type - Nat - Type where Nil : Vect a Z (::) : a - Vect a k - Vect a (S k) app : Vect a n - Vect a m - Vect a (n + m) app Nil ys = ys app (x :: xs) ys = x :: app xs ys 8 / 27
 9. 9. Ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû data Vect : Type - Nat - Type where Nil : Vect a Z (::) : a - Vect a k - Vect a (S k) Nil : Vect Int Z (1 :: 2 :: 3 :: Nil) : Vect Int (S S S Z) IntVect : Nat - Type IntVect = Vect Int (1 :: 2 :: Nil) : IntVect (S S Z) 9 / 27
 10. 10. Ñïèñêè ôèêñèðîâàííîé äëèííû data Vect : Type - Nat - Type where Nil : Vect a Z (::) : a - Vect a k - Vect a (S k) head : Vect a (S k) - a head (h :: t) = h head (1 :: 2 :: 4 :: Nil) head Nil defaultHead : Vect a k - a - a defaultHead Nil default = default defaultHead v _ = head v 10 / 27
 11. 11. Printf sprintf Simple!!! sprintf Hello %s!!! world sprintf Answer is %d 42 sprintf Mistake %s %d 42 world sprintf Forgot %d sprintf Too much %d 1 2 11 / 27
 12. 12. Printf data Format = End | FMInt Format | FMString Format | FMChar Char Format parse parse parse parse parse : List Char - Format Nil = End ('%'::'d'::cs) = FMInt (parse cs) ('%'::'s'::cs) = FMString (parse cs) (c::cs) = FMChar c (parse cs) 12 / 27
 13. 13. ToType ToType ToType ToType ToType : Format - Type End = (FMInt rest) = (FMString rest) = (FMChar c rest) = String Int - ToType rest String - ToType rest ToType rest 13 / 27
 14. 14. sprintf : (f: String) - ToType (parse (unpack f)) sprintf fmt = prt (parse (unpack f)) Nil prt : (f: Format) - List Char - ToType f prt End acc = pack acc prt (FMInt r) acc = i: Int = prt r (acc ++ (unpack (show i))) prt (FMString r) acc = s: String = prt r (acc ++ (unpack s)) prt (FMChar c r) acc = prt r (acc ++ [c]) 14 / 27
 15. 15. Çàâèñèìàÿ ïàðà d : (x : Bool ** if x then String else Int) d = (False ** 42) 15 / 27
 16. 16. Êîíñòðóêòèâíàÿ ìàòåìàòèêà data Or : a - b - Type where Inl : a - Or a b Inr : b - Or a b data And : a - b - Type where mkAnd : a - b - And data True : Type mkTrue : True data _|_ : Type where Not : Type - Type Not a = a - _|_ 16 / 27
 17. 17. Êîíñòðóêòèâíàÿ ìàòåìàòèêà Ìàòåìàòèêà Òèïû Äîêçàòåëüñòâî Òåðì Òåîðåìà Òèï True False A→B A∧B A∨B ¬A ∀x ∈ A B (x ) ∃x ∈ A B (x ) True (Unit) _|_ A - B And A B (Ïàðà) Or A B (Either) A - _|_ (x : A) - B x (x : A ** B x) Èíäóêöèÿ Ðåêóðñèÿ 17 / 27
 18. 18. Ïðèìåð A∨B →B ∨A Or a b - Or b a lemma1 : Or a b - Or b a lemma1 (Inl av) = (Inr av) lemma1 (Inr bv) = (Inl bv) 18 / 27
 19. 19. Ïðèìåð ( A → B ) → (B → C ) → (A → C ) (a - b) - (b - c) - (a - c) lemma2 : (a - b) - (b - c) - (a - c) lemma2 f1 f2 = (x = f2 (f1 x)) 19 / 27
 20. 20. Ðàâåíòñâî data (=) : t - t - Type where refl : (a : t) - a = a 20 / 27
 21. 21. Ðàâåíòñâî ∀a1 ∈ T , ∀a2 ∈ T , a1 = a2 → a2 = a1 symm : (a1 : t) - (a2 : t) - (a1 = a2) - (a2 = a1) symm _ _ (refl a) = (refl a) 21 / 27
 22. 22. Ðàâåíòñâî ∀a ∈ T , ∀b ∈ T , ∀p (T ), a = b → p(a) = p(b) apply : (a : t) - (b : t) - (p : t - t1) - (a = b) - (p a) = (p b) apply _ _ p (refl x) = refl (p x) 22 / 27
 23. 23. Ïðèìåð (+) : Nat - Nat - Nat Z + y = y (S k) + y = S (k + y) ∀a, b, c ∈ N, a + (b + c ) = (a + b) + c assoc : (a : Nat) - (b : Nat) - (a + (b + c)) = ((a + b) assoc Z b c = refl (b + c) assoc (S a) b c = apply (a + (b + ((a + b) + c) S (assoc a (c : Nat) - + c) c)) b c) 23 / 27
 24. 24. Ïðîâåðêè âî âðåìÿ êîìïèëÿöèè data so : Bool - Type where oh : so True test : Bool test1 : so test test1 = oh test2 : so (2 * 2 == 4) test2 = oh testFail : so (2 * 2 == 5) testFail = oh 24 / 27
 25. 25. Ñòàòè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ data () : Nat - Nat - Type where lessZ : Z (S k) lessS : k1 k2 - (S k1) (S k2) Array : Type - Nat - Type get: (Array a sz) - (i: Nat ** i sz) - a 25 / 27
 26. 26. lemma : i n - i (S n) lemma lessZ = lessZ lemma (lessS a) = lessS (lemma a) range2 : (n : Nat) - (i : Nat) - i (S n) - List (a : Nat ** a n) range2 n Z lessZ = [] range2 n (S i) (lessS iln) = (i ** iln) :: (range2 n i (lemma iln)) subList : (n : Nat) - (i : Nat) - (i S n) - Array a n - List a subList n i prf a = map (get a) (range2 n i prf) 26 / 27
 27. 27. Ñïàñèáî çà âíèìàíèå Âîïðîñû? 27 / 27

×