Kpi_závěr ukol

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi_závěr ukol

  1. 1. Argumentace:Téma „Kodexy správy společností a jejich význam“ bylo zpracováno v rámci mé seminárnípráce do předmětu Obchodní právo 2, kdy výběr tématu byl zadán vyučujícím. Obchodníprávo 2 vyučuje především správu společnosti uvnitř organizace z právního pohledu a jepovinným předmětem mého studia. Název práce „Kodex Corporate Governance“ vycházíz dokumentu vypracovaným OECD, který celosvětově upravuje kodexy správy společností. KODEX CORPORATE GOVERNANCEAnotace:Text se zabývá kodexem Corporate Governance, který definuje pravidla k vnitřnímu řízeníspolečností. První část textu stručně informuje o významu kodexu a jeho principech. V dalšíčásti je popsán Český kodex správy a řízení a jeho struktura. V závěru textu jsou stručněpopsány role statutárních orgánů společností.Klíčová slova:Kodex, Corporate Governance, Český kodex správy a řízení, struktura, role, statutární orgán1.1 Stručné informace o kodexuKodex Corporate Governance je tedy obecně definován jako soubor nezávaznýchprincipů, standardů nebo pravidel nejlepší či dobré správy, který je vydáván kolektivnímorgánem a vztahuje se k vnitřnímu řízení společností1. Tyto kodexy jsou určitou formou soft-law, tedy pokyny v nich vypsané nejsou formálně právně závazné. Jejich vynutitelnost není nabedrech tradičních orgánů justice, ale dohlíží na ně příslušné komory či jiné orgány. Počátkytohoto principu lze nalézt ve Spojeném království, které je také považováno za vzorný případdobré správy společnosti.Kodex uplatňuje následující principy, které byly stanoveny organizací OECD:2  Otevřenost – tento princip zajišťuje určitou důvěryhodnost společnosti. Společnost uveřejňuje podstatné informace pro stakeholdery, převážně akcionáře a finanční skupiny, díky kterým mají větší přehled o současných podmínkách. Samozřejmě uveřejňování pracuje v určitých rámcích, které nedovolují únik cenných informací ke konkurentům1 Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Member States [online]. Weil,Gotshal & Manges, LL.P., vydáno 1/2002. [cit. 2011-05-28]. Dostupné z:<http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm>. s. 1.2 MINISTERSTVO FINANCÍ. Kodex správy a řízení společnosti: Corporate Governance [online]. Komise procenné papíry, 31.12.2005 [cit. 2011-05-28]. Dostupné z:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_sprava_kodex.html
  2. 2.  Poctivost – tento princip je podmínkou správného fungování prvního principu. Uveřejněné informace byly pravdivé a vyjadřovaly skutečnost.  Odpovědnost – tento princip má velmi širokou působnost, souvisí s celou řadou aktivit. V obchodním právu je nejčastěji spojován s odpovědností statutárních orgánů1.2 Kodex České republikyV České republice jde o „Český kodex správy a řízení“, který zahrnuje principy dobré praxe afungování a je primárně zaměřen na společnosti s kótovanými cennými papíry. Jak již bylořečeno, kodex je typem soft-law a české firmy nemají pobídky k přijímání doporučení tohotokodexu do vlastní praxe a také je velmi často přejímají.„Základní mechanismy a pravidla corporate governance jsou v ČR nastavená na srovnatelnéúrovni s EU, ale ochota k jejich dodržování koresponduje s vývojem tranzitivní ekonomiky akulturálními specifiky. Výsledky průzkumu KPMG v České republice naznačují, že většinaspolečností zaujala cestu nejmenšího odporu a uvedla v praxi pouze minimální, zákonemvyžadované požadavky corporate governance.“3Kodex správy je rozdělen do 9 jednotlivých kapitol:41. Zajištění základny pro efektivní rámec správy a řízení společnostíKodex je softlaw úpravou uplatňovaní v několika zemích a je označován jako souborstandartů nejlepší praxe dobré správy organizací. Rámec správy a řízení společnosti by mělbýt upraven na místními zákony a stanovi odpovědnost ve všech složkách systému2. Práva akcionářů a klíčové vlastnické funkceJelikož skutečnými vlastníky jsou akcionáři, mají určitá práva, jako stanovovat hlavnístrategie podniku, volit představenstvo společnosti, a další. Je tedy nezbytné, aby své právauplatňovali a tím určitým způsobem ovlivňovali chod společnosti a tím omezovali nepatřičnépraktiky managementu.3. Spravedlivé zacházení s akcionářiAkcionář, který vlastní určitý nízký počet akcií musí být společností respektován jakoakcionář s větším počtem. Samozřejmě z počtu akcií plyne i síla při hlasování, ale neměl bybýt určitý akcionář nadřazen jinému.4. Úloha zainteresovaných stran ve správě a řízení společnostiNa společnost je vázáno několik zainteresovaných stran, několik skupin stakeholderů. Ty majív organizaci také své místo a nutné dodržovat kontakt s těmito stranami. Společnost by mělanabízet kvalitní pracovní podmínky a snažit se o trvalý růst a finanční zdraví podniku.5. Uveřejňování a průhlednostUveřejňování různých dokumentů či záznamů má velký význam pro správné chápání aporozumění společnosti pro různé skupiny lidí. Společnost by měla podstatné údaje3 KAVALÍŘ, P. Hodnocení corporate governance v České republice. Praha : Vysoká škola ekonomie amanagementu. Centrum ekonomických studií VŠEM, 2005. s. 29.4 MINISTERSTVO FINANCÍ. Kodex správy a řízení společnosti: Corporate Governance [online]. Komise procenné papíry, 31.12.2005 [cit. 2011-05-28]. Dostupné z:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_sprava_kodex.html
  3. 3. uveřejňovat včas a také pravdivě, přesně. Ať už se jedná o audity, jiné finanční výkazy čivýkazy o výkonnosti.6. Odpovědnost představenstva a dozorčí radyOdpovědnost statutárních orgánů musí být dodržována a přesně stanovena.7. Institucionální investoři by měli při svém jednání se společností jednat odpovědněČasto akcie společností vlastní velké finanční skupiny či jiné právnické osoby, účast malýchinvestorů je tedy malá. Právě tito institucionální investoři by měli jednat odpovědně nejen kesvé mateřské společnosti, ale i společnosti, jejíž akcie vlastní.Ze struktury kodexu vyplývají úkoly vyobrazené na následujícím obrázku.Zdroj: http://www.richardeischen.com/2012/09/25/corporate-governance/1.3 Role statutárních orgánůJakýkoli ze statutárních orgánů, představenstva, valné hromady i dozorčí rady, má svoji roli,svůj účel. I v rámci kodexu správy společností je podstatné, aby tento účel orgány vykonávalysprávně, ve stanovených rámcích. Valná hromada volí představenstvo a dozorčí radu, je tedyvrcholový statutární orgán. Operativní řízení firmy je v rukou představenstva, v některýchpřípadech i dalších manažerů. Kontrolu zajišťuje dozorčí rada. Je doporučováno, aby alespoň25 % členů dozorčí rady byli nezávislí členové, kteří nemají přímé spojení se společností. 5Takto zvolení členové by své posudky měli konat v poctivost, bez konfliktů zájmů.5 Tamtéž
  4. 4. Zdroje: 1) Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Member States [online]. Weil, Gotshal & Manges, LL.P., vydáno 1/2002. [cit. 2011-05-28]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm>. s. 1. -vychází ze stránek Evropské komise - Weil, Gotshal & Manges je jednou z největších společností nabízející konzultace ohledně právních otázek -zabývá se studií Corporate governance vzhledem ke státům EU -použité informace jsou relevantní -jde o oficiální studii Evropské komise 2) MINISTERSTVO FINANCÍ. Kodex správy a řízení společnosti: Corporate Governance [online]. Komise pro cenné papíry, 31.12.2005 [cit. 2011-05-28]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_sprava_kodex.html -stránky ministerstva financí -ministerstvo financí se přímo podílelo na tvorbě Českého kodexu správy a řízení -ministerstvo financí je jedním z garantů kodexu -nic přesnějšího a relevantnějšího o českém kodexu neexistuje 3) KAVALÍŘ, P. Hodnocení corporate governance v České republice. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu. Centrum ekonomických studií VŠEM, 2005. s. 29. -autor je odborníkem na téma -obsahuje objektivní informace -text je velmi odborný -informace jsou unikátní – jde o unikátní výzkum -přináší nové myšlenky

×