Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Истражување за ставовите на граѓаните за медиумите

218 views

Published on

Истражувањата се вршени преку интервјуирање „лице в лице“ на репрезентативен примерок за Р. Македонија (Ipsos: мај 2016 и јануари 2017)
Темите кои ги покриваат истражувањата се однесуваат на начинот на кој граѓаните ги восприемаат и користат медиумите и медиумските содржини, довербата што ја имаат кон медиумите, ставовите кои ги имаат за применувањето на професионалните новинарски стандарди

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Истражување за ставовите на граѓаните за медиумите

 1. 1. www.e-society.org.mk Истражување за ставовите на граѓаните за медиумите Ана Блажева
 2. 2. Сервис за проверка на факти од медиумите • ЗЗголемување на побарувачката на граѓаните заголемување на побарувачката на граѓаните за објективни вести и информации засновани наобјективни вести и информации засновани на факти и професионални новинарски стандардифакти и професионални новинарски стандарди • ССпроведување на професионалнипроведување на професионални новинарскиновинарски стандардистандарди • ООбезбедување онлајн-алатки и ресурси за јавнабезбедување онлајн-алатки и ресурси за јавна едукација и подигнување на јавната свестедукација и подигнување на јавната свест www.e-society.org.mk
 3. 3. Истражување за ставовите на граѓаните за медиумите • Интервјуирање „лице в лице“ на репрезентативен примерок за Р. Македонија (Ipsos: мај 2016 и јануари 2017) • Начинот на кој граѓаните ги восприемаат и користат медиумите и медиумските содржини • Довербата што ја имаат кон медиумите • Ставовите кои ги имаат за применувањето на професионалните новинарски стандарди www.e-society.org.mk
 4. 4. Основна функција на медиумите www.e-society.org.mk
 5. 5. Колку често се информирате за најновите вести и случувања од вести на Веб страници/интернет портали во Македонија? www.e-society.org.mk 43% 3% 2% 11% 41% 0% Никогаш Помалку од еднаш месечно Најмалку еднаш месечно Најмалку еднаш неделно Секој ден или речиси секој ден Не знам
 6. 6. Колку често се информирате за најновите вести и случувања од текстови на социјалните мрежи (Facebook, Twitter и сл.)? www.e-society.org.mk
 7. 7. Генерално, во колкава мера им верувате на медиумите во Р. Македонија? www.e-society.org.mk
 8. 8. Проценка за професионалните стандарди во новинарството во медиумите • над 50% од испитаниците препознаваат дека:над 50% од испитаниците препознаваат дека: – новинарите наметнуваат лични ставови и коментари во вестите, – вести кои содржат непрецизни и неточни информации, – употреба на говор на омраза и дикриминација, • над 60%над 60% – прикривање на факти, – употреба на шпекулации, – клевети и навреди • над 70%над 70% – партиска и друга политичка пропаганда www.e-society.org.mk
 9. 9. Како оценувате дали медиумите информираат професионално и објективно www.e-society.org.mk
 10. 10. На кои се начини вообичаено реагирате доколку забележите непрофесионално известување од страна на медиумите? www.e-society.org.mk
 11. 11. Кој треба да реагира доколку некој медиум се однесува непрофесионално? www.e-society.org.mk
 12. 12. Што би ве охрабрило јавно да кометирате/реагирате доколку забележите прекршување на новинарските и етичките стандарди кај медиумите? www.e-society.org.mk
 13. 13. Препораки Генерална препорака - Развој на медиумската писменост преку јакнење на индивидуалните компетенции на граѓаните и условите за овозможување вклученост и зголемување на побарувачката на граѓаните за објективни вести и информации засновани на факти и професионални новинарски стандарди. Препорака до институциите - Да креираат меѓусекторски системски пристап кој ќе овозможи развој и промоција на медиумската писменост преку образованието, медиумите и развојот на демократските вредности и можности за вклучување на граѓаните во јавната сфера и процесите на носење одлуки. www.e-society.org.mk
 14. 14. Препораки Препорака до медиумите - Да ги одразуваат аспектите на медиумската писменост во политиките, документите кои ја организираат и врамуваат нивната работа и да работат на промоција на медиумската писменост во јавност Препорака до граѓанските организации - Да ги развиваат и зајакнат иницијативите за јакнење на медиумската писменост преку јакнење на критичката свест на граѓаните, овозможување безбеден простор за граѓаните за нивно вклучвање www.e-society.org.mk

×