Test opste informisanosti sa fakulteta za pravne i poslovne studije ns sa resenjima

10,731 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
250
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test opste informisanosti sa fakulteta za pravne i poslovne studije ns sa resenjima

 1. 1. FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNESTUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ PRIMERI PITANJA ZA TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI(30 pitanja ĉine "Test opšte kulture i informisanosti" u okviru prijemnog ispita, na pojedinim studijskimprogramima )Pitanja*: 1. Demokratija je: c. Sena a. 1941 a. vladavina d. Volga b. 1914 pojedinca 9. Osnivaĉ loze Nemanjića je: c. 1918 b. vladavina a. Lazar d. 1915 naroda b. Milutin 19. Pivo se pravi od: c. vladavina c. Rastko a. kukuruza grupe d. Stefan b. zobi d. niko ne Nemanja c. pšenice vlada e. Dušan d. hmelja 2. Ameriku je otkrio: 10. Vrhovni bog u grĉkoj 20. Simbol azota je: a. Vasko de mitologiji je: a. Mg Gama a. Zevs b. Na b. Ferdinand b. Had c. N Magelan c. Posejdon d. S c. Pedro d. Hefest 21. Broj 100 pisan rimskim Kabral 11. Novĉana jedinica u Japanu brojevima je: d. Kristofer je: a. L Kolumbo a. Lej b. M 3. Parnu mašini je otkrio: b. Lev c. D a. Dţems Vat c. Real d. C b. Dţordţ d. Jen 22. Na Boţić Isus Hrist: Stivenson 12. Simbol kiseonika je: a. se rodio c. Robert a. N b. je umro Fulton b. H c. se oţenio d. Abraham c. O d. se krstio Darbi d. C 23. Havaji pripadaju: 4. „Ilijadu i Odiseju“ napisao je: 13. Kip slobode se nalazi u: a. Kanadi a. Euripid a. Londonu b. Sjedinenim b. Homer b. Njujorku ameriĉkim c. Ezop c. Berlinu drţavama d. Herodot d. Bostonu c. Rusiji 5. Grĉka boginja ljubavi se 14. VoĊa Huna se zvao: d. Ne zove: a. Ištvan pripadaju a. Atina b. Arpad nikome b. Afrodita c. Atila 24. Španski jezik pripada grupi: c. Venera d. Janoš a. Slovenskih d. Hera 15. Kroz Egipat protiĉe: jezika 6. Osnivaĉ islama je: a. Nil b. Germanski a. Buda b. Niger h jezika b. Muhamed c. Tigar c. Romanskih c. Osman d. Kongo jezika d. Alija 16. Inke su iz: d. Baltiĉkih 7. Faraon je: a. Meksika jezika a. rob u Rimu b. Brazila 25. Monoteizam je verovanje: b. seljak u c. Argentine a. u jednog Mesopotam d. Perua boga iji 17. Adolf Hitler je napisao delo: b. ni u jednog c. vladar u a. Moj ţivot boga Egiptu b. Moja c. u više d. graĊanin u stranka bogova Atini c. Moja borba d. u dva boga 8. Najduţa evropska reka je: d. Moje 26. Teoriju evolucije je postavio: a. Dunav ljubavi a. Oskar b. Rajna 18. Kada je poĉeo I svetski rat: Vajld 1
 2. 2. b. Lord a. pluća c. denar Bajron b. srca d. lev c. Ĉarls c. mozga 46. Homo sapiens znaĉi: Dikenson d. jetre a. aktivan d. Ĉarls 36. Pitagorina teorema glasi: ĉovek Darvin a. c2 = a2 + b2 b. obrazovan27. Sadašnja engleska kraljica se b. c2 = a2 - b2 ĉovek zove: c. c2 = a2 x b2 c. sposoban a. Marija d. c2 = a2 / b2 ĉovek b. Viktorija 37. Glavni grad Kanade je: d. razuman c. Elizabeta a. Montreal ĉovek d. Katarina b. Toronto 47. Poligaman brak je brak sa:28. Glavni grad Australije je: c. Otava a. jednim a. Kanbera d. Vankuver partnerom b. Sidnej 38. Atina je grĉka boginja: b. više c. Melburn a. Ljubavi partnera d. Pert b. Mudrosti c. nijednim29. Sirmium je rimski naziv za: c. Braka partnerom a. Beograd d. Plodnost d. ne postoji b. Niš 39. Prvi predsednik Sjedinenih takav brak c. Sremsku ameriĉkih drţava je: 48. Kada je poĉeo II svetski rat: Mitrovicu a. Abraham a. 1941 d. Novi Sad Linkoln b. 194530. Kremlj se nalazi u : b. Tomas c. 1940 a. Sankt Dţeferson d. 1939 Peterburgu c. Bendţamin 49. Grenland pripada: b. Moskvi Frenklin a. Danskoj c. Kijevu d. Dţordţ b. Islandu d. Minsku Vašington c. Norveškoj31. Pravo ime Staljina je: 40. U matrijahatu se srodstvo d. Kanadi a. Vladimir raĉuna po: 50. Formula za raĉunanje Iljiĉ a. ocu površine kvadrata glasi: b. Lav Trocki b. dedi a. a + a c. Josif c. majci b. a - b Visarionovi d. stricu c. a x b ĉ 41. Koji rimski car je roĊen u d. a x a Dţugašvili Nišu: 51. Ko je postavio teoriju d. Anton a. Neron gravitacije: Ĉehov b. Konstantin a. Isak Njutn32. Telefon je otkrio: c. Dioklecijan b. Rene a. Nikola d. Cezar Dekart Tesla 42. Katalonija je deo: c. Albert b. Tomas a. Portugala Ajnštajn Edison b. Maroka d. Majkl c. Dţems Vat c. Tunisa Faradej d. Aleksandar d. Španije 52. Partijska drţava je drţava sa: Bel 43. Ko je otkrio štampu: a. više partija33. Autor „Seoba“ je: a. Gutenberg b. nijednom a. Miloš b. MikelanĊel partijom Crnjanski o c. jednom b. Ivo Andrić c. Leonardo partijom c. Meša d. Anderson d. dve partije Selimović 44. Ko je bio voĊa I srpskog 53. Vavilon je bio grad u: d. Dobrica ustanka: a. Drevnoj Ćosić a. Miloš Kini34. Duĉe je drugi naziv za: Obrenović b. Starom a. Adolfa b. Aleksandar Egiptu Hitlera KaraĊorĊev c. Staroj b. Hajnriha ić Grĉkoj Himlera c. Mateja d. U c. Benita Nenadović Mesopotam Musolinija d. ĐorĊe iji d. Đuzepe Petrović 54. Aboridţani su domorodaĉko Garibaldija 45. Novĉana jedinica u Rusiji je: stanovništvo:35. Kardiologija se bavi a. euro a. Australije bolestima: b. rublja 2
 3. 3. b. Novog a. Ukrajini a. treći svet Zelanda b. Rusiji b. drugi svet c. Amerike c. Belorusiji c. treći staleţ d. Grenlanda d. Moldaviji d. treći rajh55. Dţingis-kan je bio voĊa: 65. Koji ameriĉki predsednik je 75. Vrsta simboliĉkog znaka u a. Huna smenjen u aferi Votergejt: obliku jednobojnog i b. Kineza a. Regan višebojnog platna s nekim c. Mongola b. Ruzvelt znakom ili bez njega,naziva d. Gota c. Karter se :56. Trojanski rat se vodio na d. Nikson a. grb podruĉju: 66. Katarina II Velika je po b. himna a. Afrike nacionalnosti bila: c. zastava b. Evrope a. ruskinja d. orden c. Amerike b. nemica 76. Društvena norma koja nastaje d. Azije c. maĊarica dugim i stihijskim57. Grad svetlosti je drugi naziv d. francuskinj ponavljanjem nekog za: a ponašanja od strane a. Pariz 67. U kom gradu se odvija radnja neorganizovane,difuzne mase b. London tragedije „Romeo i Julija“: naziva se : c. Rim a. Veroni a. zakon d. Beĉ b. Rimu b. obiĉaj58. Alfred Nobel je otkrio: c. Firenci c. pravni akt a. ţeleznicu d. Veneciji d. opšti akt b. penicilin 68. Alfabet su otkrili: 77. Bolesno stanje u kome c. dinamit a. Grci bolesnik ima neodoljiv nagon d. struju b. Rimljani da podmetne vatru,naziva se :59. Ko je napisao pesmu „ c. Feniĉani a. piratstvo Straţilovo“ d. Jevreji b. piromanija a. Laza 69. Don Kihot se bori protiv: c. pijano Kostić a. kralja stanje b. Aleksa b. vetrenjaĉa d. piraterija Šantić c. siromaštva 78. Bivša Britanska kolonija u c. Vasko d. razbojnika Jugoistoĉnoj Kini naziva se : Popa 70. Rimski SINGIDUNUM je a. Hong Kong d. Miloš današnji: b. San Marino Crnjanski a. Beograd c. Vatikan60. Koncetracioni logor Aušvic b. Niš d. Monako se nalazio na prostoru c. Zagreb 79. Najviši pravni akt jedne današnje: d. Zemun drţave, naziva se : a. Nemaĉke 71. U kojoj drţavi se nalazi Mont a. uredba b. Ĉeške Everest? b. ustav c. Poljske a. Nepal c. zakon d. Austrije b. Pakistan d. pravilnik61. Sjedinjene ameriĉke drţave c. Mongolija 80. Naziv za predsednika vlade u su kupile Aljasku od: d. Butan našoj zemlji je : a. Kanade 72. Prodaja ili preprodaja a. premijer b. Francuske krijumĉarene robe (ukradene b. ministar c. Engleske ili ilegalno unešene iz c. predsednik d. Rusije inostranstva) je: d. kancelar62. Stogodišnji rat se vodio a. trgovina 81. Antagonizam je vrsta : izmeĊu: b. monopol a. suprotnosti a. Francuske i c. šverc b. sliĉnosti Španije d. uvoz c. ravnodušno b. Španije i 73. Justicija, kod starih Rimljana, sti Portugala bila je : d. privlaĉnosti c. Holandije i a. boginja 82. Svetskih ĉuda ima : Engleske pravde a. 5 d. Francuske i b. boginja b. 7 Engleske ljubavi c. 863. Koje boje je rubin? c. boginja d. 10 a. plave srdţbe 83. Pruska je bila: b. crvene d. boginja a. nemaĉka c. zelene plodnosti drţava d. ţute 74. Naziv za razdoblje b. poljska64. Ĉernobilj se nalazu u nacionalistiĉke vladavine u drţava današjoj: Nemaĉkoj je : 3
 4. 4. c. ĉeška d. Mihailo e. D drţava Obrenović 103. Prvi ĉovek u svemiru je bio: d. maĊarska 92. Kada se desio veliki raskol a. Dţon Glen drţava meĊu crkvama: b. Aleksej84. Ostrvo Korzika pripada: a. 1215 Leonov a. Italiji b. 476 c. Jurij b. Monaku c. 1066 Gagarin c. Francuskoj d. 1054 d. Nil d. Španiji 93. Smaragd je: Armstrong85. Bob Rock i Alan Ford su a. plave boje 104. Jangcengjang u prevodu ĉlanovi grupe : b. zelene boje znaĉi: a. KGB c. crvene boje a. Crvena b. Mosad d. ţute boje reka c. CIA 94. Halejeva kometa prolazi b. Crveno d. TNT pored Zemlje svakih: more86. Hrišćanstvo je postalo a. 13 godina c. Ţuta reka zvaniĉna religija: b. 82 godine d. Ţuto more a. Carigradski c. 74 godine 105. Organizacija m ediktom d. 76 godina severnoatlantskog pakta je b. Milanskim 95. Koliko planeta ima u poznatija po skraćenici: ediktom Sunĉevom sistemu: a. OEBS c. Rimskim a. 9 b. OAD ediktom b. 6 c. G8 d. Firentinski c. 7 d. NATO m ediktom d. 10 106. Ramazan je mesec posta kod:87. Doslovno znaĉenje 96. Malariju prenose: a. muslimana meĊunarodnog poziva za a. muve b. budista pomoć S.O.S. je : b. buve c. hrišćana a. Brod u c. komarci d. hinduista opasnosti d. paukovi 107. Kada kaţemo „crno zlato“ b. U 97. Heliocentriĉnu teoriju je tada mislimo na: pomoć,tone postavio: a. ugalj mo a. Nikola b. grafit c. Spasite Kopernik c. naftu naše duše b. Johan d. tintu d. Svi na Kepler 108. Sfinga je bila: palubu c. Galileo a. pola ĉovek,88. U GraĊanskom ratu u SAD-u Galilej pola konj su se sukobili: d. Rene b. pola orao, a. Istok i Dekart pola lav Zapad 98. Francuska revolucija je c. pola ĉovek, b. Istok i poĉela: pola bik Sever a. 1848 d. pola c. Zapad i Jug b. 1815 devojka, d. Sever i Jug c. 1789 pola lav89. Kit pripada grupi: d. 1787 109. Monsun je vrsta: a. gmizavaca 99. Najdublje jezero na svetu je: a. pića b. vodozemac a. Bajkalsko b. jela a b. Bledsko c. vetra c. sisara c. Kaspijsko d. vode d. riba d. Ohridsko 110. Kako se naziva osoba koja je90. Koja od sledećih zemalja nije 100. Šenbrun se nalazi u: zaljubljena u sebe: bila španska kolonija: a. Berlinu a. narcis a. Argentina b. Minhenu b. kapric b. Peru c. Gracu c. zumbul c. Ĉile d. Beĉu d. ni jedno od d. Brazil 101. Koala potiĉe iz: navedenih91. Dragom Mašin je bio a. Australije 111. Sari je tradicionalna odeća: oţenjen: b. Kine a. Iranki a. Aleksandar c. Amerike b. Kineskinja Obrenović d. Havaja c. Indijki b. Aleksandar 102. Koja krvna grupa ne postoji: d. Japanki KaraĊorĊev a. A 112. Minaret je deo: ić b. B a. pijace c. Milan c. 0 b. dţamije Obrenović d. AB c. groblja 4
 5. 5. d. mosta a. Luj Paster a. Nadbubreţ113. Koliko Evropska unija ima b. Aleksandar na ţlezda ĉlanica: Fleming b. Mozak a. 12 c. Marija Kiri c. Štitna b. 15 d. Johan ţlezda c. 25 Mendel d. Hipofiza d. 27 123. Cejlon je raniji naziv za: 133. Piktografsko pismi je:114. Ĉaj potiĉe iz: a. Indoneziju a. klinasto a. Severne b. Vijetnam pismo Amerike c. Laos b. slikovno b. Jugoistoĉne d. Šri Lanku pismo Azije 124. II srpski ustanak je poĉeo u: c. fonetsko c. Zapadne a. Orašcu pismo Afrike b. Takovu d. hijeroglifsk d. Istoĉne c. Kragujevcu o pimo Evrope d. Kruševcu 134. Lex na latinskom znaĉi:115. Tradicionalno meksikansko 125. Jaran je sinonim za: a. kralj piće se zove: a. kuvara b. sveštenik a. tortilja b. ĉuvara c. pravo b. burito c. prijatelja d. zakon c. tekila d. brata 135. Pinoĉe je bio diktator u : d. paeljo 126. Panĉeta je vrsta: a. Ĉileu116. Francisko Franko je bio a. slanine b. Peruu diktator u: b. šunke c. Urugvaju a. Peruu c. kobasice d. Kolumbiji b. Ĉileu d. salame 136. Damask je glavni grad: c. Španiji 127. Ksenofobija je strah od: a. Libana d. Argentini a. letenja b. Irana e. Brazilu b. otvorenog c. Sirije117. Suši je: prostora d. Jordana a. japansko c. visine 137. Katalizom se: piće d. stranaca a. usporava b. kinesko 128. Kada je proglašena hemijska jelo Kraljevina SHS: reakcija c. indijsko a. 1914 b. ubrzava jelo b. 1917 hemijska d. japansko c. 1918 reakcija jelo d. 1919 c. menja Ph118. Sedište Ujedinjenih nacija je 129. Kubizam je: vrednost u: a. deo d. razblaţava a. Njujorku geometrije hemijsko b. Londonu b. vrsta jedinjenje c. Briselu instrumenta 138. PresaĊivanje organa se d. Parizu c. instrument naziva još i:119. Zaĉetnik protestantizma je: u a. transakcija a. Ţan Kalvin graĊevinars b. transportaci b. Jan Hus tvu ja c. Urlih d. pravac u c. transplanta Cvingli umetnosti cija d. Martin 130. Zloupotreba poloţaja u korist d. transformac Luter sopstvene porodice se naziva: ija120. Koja od sledećih drţava nije a. ostrakizam 139. Nikola Pašić je bio bila deo SSSR-a: b. polimorfiza predsednik: a. Ukrajina m a. Liberalne b. Avganistan c. nepotizam stranke c. Azerbejdţa d. pluralizam b. Narodne n 131. Poliglota govori: radikalne d. Gruzija a. Više jezika stranke121. Had je bog: b. Jedan jezik c. Naprednjaĉ a. rata c. Ni jedan ke stranke b. vatre jezik d. Demokrats c. vode d. Nista od ke stranke d. podzemlja navednog 140. Koja od navedenih oblasti ne e. umetnosti 132. Usled nedostatka joda ulazi u sastav Velike f. ljubavi oboljeva: Britanije:122. Penicilin je otkrio: a. Vels 5
 6. 6. b. Škotska d. Londonu 159. Pripadnik aristokratije u c. Republika 151. Maĉu Pikĉu je drevni grad: Starom Rimu se nazivao: Irska a. Inka a. plebejac d. Engleska b. Maja b. peregrin141. Bulimija je poremećaj: c. Asteka c. patricij a. govora d. Kreolaca d. perijek b. ishrane 152. Ko je napravio prvi 160. Raguza je latinski naziv za c. mišljenja parobrod? današnji: d. kretanja a. Faradej a. Dubrovnik142. Akrofobija je strah od: b. Farenhajt b. Split a. letenja c. Fulton c. Trogir b. vode d. Fuko d. Kotor c. zatvorenog 153. Ko je napisao "Za kim zvona 161. Eutanazija je ubistvo iz: prostora zvone": a. nehata d. visine a. Zvonar b. koristoljubl143. Lombardija je oblast u: Bogorodiĉn ja a. Švajcarskoj e crkve c. milosrĊa b. Austriji b. Opat Prevo d. osvete c. Italiji c. Erih Marija 162. Strah od letenja se naziva još: d. Francuskoj Remark a. agorafobija144. „Cogito, ergo sum“ ( Mislim, d. Ernest b. aerofobija dakle postojim) je izjava: Hemingvej c. akvafobija a. Baruha 154. Kanal koji spaja Atlantik i d. ksenofobija Spinoze Pacifik,naziva se : 163. Sveta knjiga kod muslima se b. Imanuela a. Latinski zove: Kanta b. Panamski a. Tora c. Rene c. Bermudski b. Psalm Dekarta d. Juţnoameri c. Kuran d. Fridriha ĉki d. Adet Niĉea 155. Ben Akiba je : 164. PANDORINA KUTIJA kao145. Duţdeva palata se nalazi u: a. pseudonim poslednju u sebi ĉuva : a. Trstu Đure a. nadu b. Veneciji Jakšića b. smrt c. Dubrovnik b. nadimak c. tugu u Miki d. ljubav d. Milanu Mausa 165. Stanje kada ne ţivi niti jedan146. Pripadnik aristokratije u c. nadimak deo ĉoveka naziva se : Sparti se nazivao: Jovana a. biološka a. patricij Sterije inteligencij b. damkar Popovića a c. helot d. pseudonim b. biološki sat d. spartijat Branislava c. biološka147. Homer Simpson radi u: Nušića smrt a. prodavnici 156. Ilegalna rasistiĉka d. biloški san b. muzeju organizacija u SAD-u zove se 166. Srednjovekovno sudsko- c. nukleranoj : policijsko istraţivanje raznih elektrani a. Beli orao prestupa pripadnika katoliĉke d. restoranu b. Škorpioni crkve i njihovo kaţnjavanje u148. Muzej Ermitraţ se nalazi u: c. Kju Kluks organizaciji crkvenih vlasti, a. Parizu Klan naziva se : b. Kanu d. Anti-negro a. inicijativa c. Sankt pokret b. inkvizicija Peterburgu e. Vojska c. klasifikacij d. Berlinu spasa a149. Mona Lizu je naslikao: 157. Najuspešniji lovac zmija d. inflacija a. Leonardo otrovnica je : 167. Specifiĉan vid narodnog da Vinĉi a. ris stvaralaštva, predanja i b. Donatelo b. lasica verovanja, koji se sastoji od c. MikelanĊel c. mungos fantastiĉnih priĉa o o Bunuaroti d. marimba natprirodnim bićima, d. Vinsent 158. DEVIS KUP je meĊunarodno boţanstvima, pojavama i Van Gog takmiĉenje u : dogaĊajima naziva se :150. Muzej Prado se nalazi u: a. košarci a. mit a. Lisabonu b. fudbalu b. rasizam b. Madridu c. rukometu c. provokacija c. Barseloni d. tenisu d. satirika 6
 7. 7. 168. Berlinski kongres odrţan je : a. napredovan 184. Pokret nesvrstanih su ĉinile a. 1878 je zemlje: b. 1814 b. nazadovanj a. Zapadnog c. 1918 e sveta d. 1945 c. ostajanje na b. Trećeg169. Izraz STATUS QUO istom sveta primenjuje se za oznaĉavanje stanju c. Istoĉnog situacije, tendencije i d. ništa od sveta shvatanja ĉija je navedenog d. Drugog karakteristika : 177. Retroromanski jezik se sveta a. nepromenji govori u: 185. Deklaraciju nezavisnosti je vo stanje a. Španiji napisao: b. promenjivo b. Portugalu a. Bendţamin stanje c. Rumuniji Frenklin c. varljivo d. Švajcarskoj b. Dţordţ stanje 178. Ţena cara Dušana se zvala: Vašingtom d. eksplozivn a. Teodora c. Tomas o stanje b. Jelena Dţeferson170. Pripadnik osnovne c. Ana d. Abraham eksploatisane klase u d. Marija Linkoln feudalnom društvu je : 179. Golden Gate se nalazi u: 186. Eva Peron je bila ţena: a. proizvoĊaĉ a. San a. španskog b. ratni Francisku kralja zarobljenik b. Los b. argetinskog c. kmet AnĊelesu diktatora d. begunac c. Sidneju c. ĉileanskog171. Poloţaj zemlje koja je s d. Londonu diktatora objavom rata ili bez nje 180. Kada je neki osuĊenik d. meksiĉkog stupila u neprijateljske amnestiran, to znaĉi da je on : politiĉara odnose s jednom ili više a. osuĊen na 187. Jakobinska diktatura je drţava, naziva se : još duţu poznatu po: a. ravnopravn kaznu zbog a. blagostanju ost uvrede b. miru b. ratno stanje suda c. teroru c. mir b. osloboĊen d. razvitku d. reciprocitet fiziĉkog 188. Ćele-kula se nalazi u:172. Biblija je sveta knjiga : rada u a. Kragujevcu a. Hindusa zatvoru b. Nišu b. Hrišćana c. pomilovan c. Kruševcu c. Muslimana d. pušten kući d. Pirotu d. Budista na odmor 189. Pokret za osloboĊenje Grka173. Duţina jedne milje je : 181. Hamlet je bio: od Turskog carstva je: a. 3000 a. nemaĉki a. Filadelfija metara princ b. Crna ruka b. oko 1000 b. danski c. Filiki metara princ Heterija c. 500 metara c. škotski d. Akademija d. izmeĊu princ 190. Brazil je otkrio: 1500 – d. engleski a. Francisko 2000 princ Pizaro metara 182. Proces “prelaska” b. Ferdnand174. Minotaur je bio: nekadašnjih socijalistiĉkih Magelan a. pola lav, drţava u kapitalistiĉke naziva c. Bartolomeo pola ĉovek se: Dijaz b. pola konj, a. destaljiniza d. Pedro pola bik cija Kabral c. pola bik, b. asimilacija 191. Glavni grad Škotske je: pola ĉovek c. tranzicija a. Edinburg d. pola orao, d. dokapitaliz b. Glazgov pola lav acija c. Kardif175. Jul mesec je dobio ime po: 183. Koagulacija je: d. Dablin a. Neronu a. zgrušavanje 192. Holandija je poznata kao b. Cezaru b. saradnja zemlja: c. Oktavijanu c. ulivanje a. vina d. Klaudiju d. razlivanje b. maslina176. Dekadencija znaĉi: c. lala 7
 8. 8. d. sunca a. 1878 c. Austriji193. Jezuti su pripadnici: b. 1908 d. Hrvatskoj a. radniĉke c. 1914 210. Josip Broz Tito je sahranjen klase d. 1888 u: b. katoliĉkog 201. Izraelska obaveštajna sluţba a. kući svetla reda se zove: b. kući sveća c. aristokratije a. Cia c. kući cveća d. hinduistiĉk b. Mosad d. kući ptica e religije c. KGB 211. Mahatma Gandi se borio za194. U I svetskom ratu se prvi put d. BIA nezavisnost: upotrebljava: 202. Glavni grad Brazila je: a. Indije a. tenk a. Sao Paolo b. Vijetnama b. atomska b. Rio de c. Nepala bomba Ţaneiro d. Tibeta c. puška c. Brazilija 212. Asteriks i Obliks su bili: d. raketa d. San a. Rimljani195. Curiculum vitae u prevodu Salvador b. Vikinzi znaĉi: 203. Marija Tjudor je poznatija u c. Gali a. ugovor istoriji kao: d. Feniĉani b. zapis a. tuţna Meri 213. Jovan Sterija Popović nije c. monografij b. vesela Meri napisao: a c. nasmejana a. GospoĊu d. biografija Meri ministarku196. Zemlja izlazećeg sunca je d. krvava b. Laţu i drugi naziv za: Meri paralaţu a. Vijetnam 204. Fruti di mare u prevodu c. Pokondiren b. Japan znaĉi: u tikvu c. Kinu a. plodovi d. Kir Janju d. Koreju tora 214. Karl Luis je bio poznati:197. Rt dobre nade je prvi b. plodovi a. hokejaš otplovio: voćnjaka b. biciklista a. Bartolomeo c. plodovi c. atletiĉar Dijaz mora d. plivaĉ b. Vasko de d. plodovi 215. Sportski klub CSKA-a ima Gama šume sedište u: c. Fernand 205. Papirus se pravi od: a. Minsku Magelan a. koţe b. Moskvi d. Kristofer b. drveta c. Kijevu Kolumbo c. trske d. Senkt198. Indija je dugo bila: d. platna Petersburgu a. holandska 206. Valcer "Na lepom plavom 216. Od navedenih dela, koje nije kolonija Dunavu” je komponovao: napisao Dostojevski: b. španska a. Mendelson a. Zloĉin i kolonija b. Mocart kazna c. britanska c. Betoven b. Tihi Don kolonija d. Štraus c. Braća d. portugalska 207. Pomoćnik Šerloka Holmsa se Karamazov kolonija preziva: i199. Koji srpski vladar nije ubijen a. Votels d. Kockar u atentatu: b. Votson 217. Normandija se nalazi u: a. Kralj Petar c. Hejstings a. Švedskoj I d. Marpl b. Holandiji KaraĊorĊev 208. Herkul Poaro je lik iz c. Francuskoj ić romana: d. Belgiji b. Kralj a. Ernesta 218. Konj Aleksandra Aleksandar Hemingvej Makedonskog se zvao: Obrenović a a. Šarac c. Kralj b. Edgara b. Bukefal Aleksandar Alana Pola c. Vranac KaraĊorĊev c. Marka d. Damjan ić Tvena 219. Ţena Hogara Strašnog se d. Knez d. Agate zove: Mihailo Kristi a. Olga Obrenović 209. Bledsko jezero se nalazi u: b. Getruda200. Austrougarska je anektirala a. Makedoniji c. Helga Bosnu i Hercegovinu: b. Slovenji d. Greta 8
 9. 9. 220. Del bojev brat iz serije b. jednakog a. pola ĉovek, ”Mućke” se zove: pritiska pola lav a. Bojsi c. jednakog b. pola ĉovek, b. Triger radioaktivn pola bik c. Rodni og zraĉenja c. pola ĉovek, d. Albert d. jednake pola konj221. Boka Juniors i River Plata su morske d. pola ĉovek, fudbalski klubovi iz: visine pola orla a. Brazila 232. Strah od zatvorenog prostora 241. „ Derviš i smrt” je napisao: b. Argentine se naziva još: a. Miloš c. Španije a. agorafobija Crnjanski d. Crne Gore b. klaustrofob b. Meša222. Pravo ime Petra II Petrovića ija Selimović Njegoša je bilo: c. akrofobija c. Ivo Andrić a. Đuro d. agirofobija d. Milorad b. Radoslav 233. Tetak Crnog Gruje se zove: Pavić c. Milo a. Miloš 242. Garfildov veĉiti neprijatelj se d. Rade b. Stefan zove:223. Supermen se krije pod c. ĐorĊe a. Udi imenom: d. Mihajlo b. Odi a. Klark Gejbl 234. Kada kaţemo da idemo kod c. Ogi b. Klark oftamologa, to znaĉi da d. Uli Kristofer imamo problem sa: 243. Perl Harbur su napali: c. Klark Kent a. ušima a. Kinezi d. Klark Smit b. bubrezima b. Japanci224. Reĉ AVLIJA je: c. jetrom c. Rusi a. germaniza d. oĉima d. Amerikanci m 235. Kupovinom indulgencija se 244. Nastavi niz Bart, Liza i : b. turcizam kupovao: a. Linda c. anglizam a. ţivot b. Mardţ d. maĊarizam b. oproštaj c. Megi225. Grupa Bitlsi je iz: c. uspeh d. Meri a. Manĉestera d. dvorac 245. Supermen je sa: b. Londona 236. Kompetentan ĉovek je: a. Jupitera c. Liverpula a. razuman b. Marsa d. Šefilda ĉovek c. Kriptona226. Dţon F. Kenedi je ubijen u: b. struĉan d. Saturna a. Ĉikagu ĉovek 246. Koje delo nije napisao b. Dalasu c. vredan Vilijem Šekspir: c. Bostonu ĉovek a. Hamlet d. Njujorku d. konfliktan b. Otelo227. ADOPTIRATI znaĉi: ĉovek c. Kralj Lir a. oterati 237. POLIGRAF je: d. Kralj Ibi b. govoriti a. detektor 247. Rejkjavik je glavni grad: c. usvojiti zlata a. Norveške d. raditi b. detektor b. Grenlanda doping test nafte c. Islanda228. ENOLOG je poznavalac: c. detektor d. Finske a. rakije laţi 248. Potraga za Eldoradom je b. piva d. detektor potraga za: c. viskija vode a. potonulim d. vina 238. Hibernacija je period: brodom229. Anakonda je vrsta: a. letnjeg sna b. naftom a. ribe b. prolećnog c. zlatnim b. krokodila sna gradom c. zmije c. zimskog d. divljim d. pauka sna konjima230. DEBAKL znaĉi: d. jesenjeg 249. Hipotenuza je: a. uspeh sna a. najduţa b. neuspeh 239. Novĉana jedinica u Velikoj stranica u c. stagnaciju Britaniji je: pravouglo d. slavlje a. forinta m trouglu231. IZOBARE su linijena karti b. franak b. najkraća koje spajaju mesta: c. euro stranica u a. jednake d. funta jednakokra temperature 240. Kentaur je: 9
 10. 10. kom a. bela, d. Juţnoameri trouglu crvena, ĉki c. stranica u crna 266. Autor Toma Sojera je: jednakostra b. crvena, a. Mark Tven niĉnom plava i ţuta b. Ĉarls trouglu c. ljubiĉasta, Dikens d. visina u zelena i c. Agata jednokrako narandţasta Kristi m trouglu d. crvena, d. Dţek250. Marseljeza je himna: zelena i London a. Španije ţuta 267. Margaret Taĉer je poznata b. Engleske 259. Glavni grad Maroka je: kao: c. Francuske a. Marakeš a. Neţna lejdi d. Nemaĉke b. Rabat b. Ĉeliĉna251. Ameriĉki predsednik Barak c. Bejrut lejdi Obama je ĉlan: d. Ankara c. Nasmejana a. Liberalne 260. Adolescencija je : lejdi stranke a. staraĉko d. Plava lejdi b. Republikan doba 268. Kome se pripisuje fraza „ ske stranke b. mladićko Drţava, to sam ja“: c. Laburistiĉk dobe a. Filipu II e stranke c. period b. Henriju d. Demokrats detinjstva VIII ke stranke d. period c. Luju XIV252. Reneova ţena, iz serije „ Alo, trudnoće d. Anriju IV alo” se zove: e. period 269. Koji ameriĉki predsednik je a. Ivet posle smrti ubijen u pozorištu: b. Mimi 261. septembra 1939. poĉeo je a. Tomas c. Edit Drugi svetski rat napadom Dţeferson d. Marija Nemaĉke na: b. Dţon253. Najviši planinski vrh na svetu a. Veliku Kenedi je: Britaniju c. Ronald a. Monblan b. Sovjetski Regan b. Mont Savez d. Abraham Everest c. Francusku Linkoln c. Kilimandţa d. Poljsku 270. Vankuver se nalazi u: ro 262. Evnuh je bio: a. SAD-u d. Svete a. straţar u b. Australiji Helena haremu c. Novom254. Napoleon Bonaparta je umro b. pripadnik Zelandu na ostrvu: katoliĉkog d. Kanadi a. Korzika crkvenog 271. Najbrţa kopnena ţivotinja je: b. Sardinija reda a. tigar c. Sveta c. pripadnik b. lav Jelena turske c. gepard d. Palma de vojske d. puma Majorka d. blagajnik u 272. Britanci su u Australiju255. Dvorac Hradĉani se nalazi u: Starom prvobitno slali: a. Bratislavi Rimu a. zatvorenike b. Beĉu 263. Simpsonovi ţive u: b. politiĉare c. Pragu a. Njujorku c. zanatlije d. Varšavi b. Somervilu d. kapitaliste256. Kada se dogodila Oktobarska c. Springfildu 273. Ciceron je bio: revolucija: d. Sijetlu a. grĉki a. 1914 264. Kako se zove porodica iz filozof b. 1919 filma „Martonci trĉe poĉasni b. rimski c. 1918 krug“: govornik d. 1917 a. Teofilovići c. rimski257. Kada se poĉela Velika b. Petrovići vojskovoĊa ekonomska kriza u XX veku: c. Topalovići d. katoliĉki a. 1941 d. Jovanovići papa b. 1939 265. Kanal koji spaja Atlantik i 274. Najveća ptica na svetu je: c. 1929 Pacifik,naziva se : a. kormoran d. 1918 a. Latinski b. galeb258. Osnovne boje su: b. Panamski c. noj c. Bermudski d. orao 10
 11. 11. 275. Kome se pripisuje fraza „ b. konjica c. gulaš Ako nemaju šta da jedu, neka c. d. burek jedu kolaĉe“: d. 292. Posle Kine drţava sa a. Mariji e. avijacija najvećim brojem stanovnika Tereziji f. atomska je: b. Elizabeti II bomba a. Indonezija c. Viktoriji 283. Sikstinska kapela se nalazi u: b. Indija d. Mariji a. Vatikanu c. SAD Antoaneti b. Firenci d. Brazil276. Vrhovni bog u nordijskoj c. Barseloni 293. Najveći kopneni sisar je: mitologiji je: d. Parizu a. nilski konj a. Hogar 284. Luvr se nalazi u: b. bengalski b. Odin a. Kanu tigar c. Vilijem b. Monaku c. slon d. Henrih c. Parizu d. nosorog277. Koja od sledećih drţava d. Firenci 294. Hilandar je podigao: nema pisani ustav: 285. Tenerifi pripadaju: a. car Dušan a. SAD a. Portugalu b. kralj b. Španija b. Italiji Milutin c. Velika c. Maroku c. kralj Srefan Britanija d. Španiji Deĉanski d. Francuska 286. Japanski piloti-samoubice su d. ţupan278. Celibat je obavezan za: se zvali: Stefan a. katoliĉke a. makaze Nemanja sveštenike b. samuraji 295. Tradicionalno japansko piće b. protestants c. kamikaze se zove: ke d. kanovi a. suši sveštenike 287. Izbaci uljeza: b. samuraj c. pravoslavn a. Salvador c. sake e Dali d. san sveštenike b. Pablo 296. Najveće jezero na svetu je: d. ništa od Pikaso a. Aralsko navedenog c. Francisko b. Ontario279. Ko je odvezao Gordijev ĉvor: Franko c. Kaspijsko a. Aristotel d. Vinsent d. Viktorijino b. Cezar Van Gog 297. Jovan Jovanović Zmaj je po c. Napoleon 288. 25% od 2000 je: struci bio: d. Aleksandar a. 100 a. lekar Makedonsk b. 250 b. advokat i c. 1000 c. trgovac280. Poluostrvo Krim se nalazi u: d. 500 d. slikar a. Mramorno 289. Prestonica kneza Lazara 298. Galerija Ufici se nalazi u: m moru Hrebeljanovića se nalazila u: a. Pizi b. Crnom a. Kragujevcu b. Rimu moru b. Kraljevu c. Veneciji c. Jonskom c. Kruševcu d. Firenci moru d. Smederevu 299. Zlatna palma je nagrada na d. Egejskom 290. Hans Kristijan Andersen je filmkom festivalu u: moru napisao delo: a. Berlinu281. Sve što bi Mida dotakao a. Mala sirena b. Kanu pretvaralo se u: b. Tom Sojer c. Veneciji a. vodu c. Oliver d. Parizu b. zlato Tvist 300. Aparthejd je vladao u: c. srebro d. Pepeljuga a. Kanadi d. dijamante 291. Koja jelo nije turskog b. Holandiji282. U II svetskom ratu je prvi put porekla: c. Juţnoj upotrebljena: a. sarma Africi a. podmornica b. ajvar d. Indiji 11
 12. 12. Resenja:1. B 46. D 91. A 136. C 181. B 226. B 271. C2. D 47. B 92. D 137. B 182 C 227. C 272. A3. A 48. D 93. B 138. C 183 A 228. D 273. B4. B 49. A 94. D 139. B 184. B 229. C 274. C5. B 50. D 95. A 140. C 185. C 230. B 275. D6. B 51. A 96. C 141. B 186. B 231. B 276. B7. C 52. C 97. A 142. D 187. C 232. B 277. C8. D 53. D 98. C 143. C 188. B 233. C 278. A9. D 54. A 99. A 144. C 189. C 234. D 279. D10. A 55. C 100. D 145. B 190. D 235. B 280. B11. D 56. D 101. A 146. D 191. A 236. B 281. B12 C 57. A 102. E 147. C 192. C 237. C 282. D13. B 58. C 103. C 148. C 193. B 238. C 283. A14. C 59. D 104. C 149. A 194. A 239. D 284. C15. A 60. C 105. D 150. B 195. D 240. C 285. D16. D 61. D 106. A 151. A 196. B 241. B 286. C17. C 62. D 107. C 152. C 197. A 242. B 287. C18. B 63. B 108. D 153. D 198. C 243. B 288. D19. D 64. A 109. C 154. B 199. A 244. C 289. C20. C 65. D 110. A 155. D 200. B 245. C 290. A21. D 66. B 111. C 156. C 201. B 246. D 291. C22. A 67. A 112. B 157. C 202. C 247. C 292. B23. B 68. C 113. D 158. D 203. D 248. C 293. C24. C 69. B 114. B 159. C 204. C 249. A 294. D25. A 70. A 115. C 160. A 205. C 250. C 295. C26. D 71. A 116. C 161. C 206. D 251. D 296. C27. C 72. C 117. D 162. B 207. B 252. C 297. A28. A 73. A 118. A 163. C 208. D 253. B 298. D29. C 74. D 119. D 164. A 209. B 254. C 299. B30. B 75. C 120. B 165. C 210. C 255. C 300. C31. C 76. B 121 D 166. B 211. A 256. D32. D 77. B 122. B 167. A 212 C 257. C33. A 78. A 123. D 168. A 213. A 258. B34. C 79. B 124. B 169. A 214. C 259. B35. B 80. A 125. C 170. C 215. B 260. B36. A 81. A 126. A 171. B 216. B 261. D37. C 82. B 127. D 172. B 217. C 262. A38. B 83. A 128. C 173. D 218. B 263. C39. D 84. C 129. D 174. C 219. C 264. C40. C 85. D 130. C 175. B 220. C 265. B41. B 86. B 131. A 176. B 221. B 266. A42. D 87. C 132. C 177. D 222. D 267. B43. A 88. D 133. B 178. B 223. C 268. C44. D 89. C 134. D 179. A 224. B 269. D45. B 90. D 135. A 180. C 225. C 270. DNapomena:Molimo Vas da ovaj test na našim stranicama, shvatite samo kao primer pitanja koja će sadržavati "Test opšte kulture iinformisanosti". 12

×