Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psihologija Test opste informisanosti 2011 nis

16,208 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Psihologija Test opste informisanosti 2011 nis

 1. 1. TEST OPŠTE INFORMISANOSTI TOI - 2011Uputstvo:Ovaj test sadrţi veći broj pitanja iz raznih oblasti ljudskog znanja i iskustva. Uz svakopitanje navedeno je šest odgovora, ali je meĊu njima samo jedan taĉan. Proĉitajtepaţljivo svako pitanje, a zatim se opredelite za samo samo jedan od ponuĊenihodgovora, ĉak i ako niste sasvim sigurni da li je taĉan. U list za odgovore, vodećiraĉuna o rednom broju pitanja, upišite broj odgovora za koji ste se opredelili.Odgovori na pitanja upisuju se, dakle, samo u list za odgovore!Primeri:P1. Malariju prenosi vrsta: B* P#1. škorpije2. gljiva3. komarca4. pauka5. bakterija6. osaP2. Kleopatra, kraljica poznata po svojoj mudrosti i lepoti, vladala je: B* P#1. Vavilonom2. Egiptom3. Mesopotamijom4. Persijom5. Rodosom6. PeloponezomNE PIŠITE NIŠTA NA OVOJ SVESCI!NE OKREĆITE OVU STRANU DOK VAM SE NE KAŢE!1. Vladeta Jerotić je: B* P#1. pijanista2. arhitekta3. slikar4. psihijatar5. šahista6. istoriĉar2. Muzej likovne umetnosti “Stara Pinakoteka” nalazi se u: B* P#1. Drezdenu2. Minhenu3. Beĉu4. Bernu5. Berlinu6. Pragu3. Slikar, ĉija su pisma bratu Teu objavljena u knjizi “Pisma bratu” je: B P#1. Pablo Pikaso2. Pol Gogen3. Klod Mone4. Mark Šagal
 2. 2. 5. Pol Kle6. Vinsent van Gog4. Nuklearna elektrana oštećena razornim zemljotresom u Japanu je: B* P#1. Hukujama2. Hirošima3. Fukušima4. Nagoja5. Nagasaki6. Fudţijama5. Glavni grad Australije je: B* P#1. Sidnej2. Pert3. Okland4. Kanbera5. Melburn6. Kingston6. Nemanja Vidić je kapiten fudbalskog kluba: B* P#1. Arsenal2. Manĉester Siti3. Totenhem4. Liverpul5. Ĉelzi6. Manĉester Junajted7. Gauda je vrsta: B* P#1. sira2. vetra3. horske pesme4. leptira5. muziĉkog instrumenta6. ribe8. Reĉi “Ovo je mali korak za ĉoveka ali veliki za ĉoveĉanstvo” – izgovorio je: B* P1. Stiven Hoking2. Nikola Tesla3. Nil Armstrong4. Lav Tolstoj5. Bil Gejts6. Vinston Ĉerĉil9. Moamer el Gadafi je bio predsednik: B P#1. Tunisa2. Sirije3. Egipta4. Libije5. Alţira6. Libana
 3. 3. 10. Najveći godišnji nauĉno-struĉni skup psihologa Srbije je: B*P#1. Smotra psihologa Srbije2. Simpozijum psihologa Srbije3. Kongres psihologa Srbije4. Srpska konferencija za psihologiju5. Sabor psihologa Srbije6. Dani primenjene psihologije11. Bivša zena britanskog prestolonaslednika Ĉarlsa, Lejdi Dajana, poginula je u: B P1. Londonu2. Rimu3. Nju Jorku4. Edinburgu5. Parizu6. Milanu12. Osnivaĉ Vikiliksa je: B* P#1. Bil Gejts2. Voren Bafet3. Mark Cukerberg4. Dţulijan Asanţ5. Dţon Stjuart6. Tim Berners Li13. Roman “Bašta, pepeo” napisao jeP#1. Momo Kapor2. Dragoslav Mihajlović3. David Albahari4. Borislav Pekić5. Danilo Kiš6. Svetislav Basara14. Ţoze Murinjo je: B* P#1. slikar2. glumac3. pesnik4. baletan5. modni kreator6. fudbalski trener15. Entoni Hopkins je: B* P#1. fiziĉar2. košarkaš3. glumac4. operski pevaĉ5. dramski pisac6. politiĉar16. Pravo ime pevaĉa Stinga je: B P#1. Brajan Feri
 4. 4. 2. Gordon Samner3. Stiv Vinvud4. Dejvid Silvijan5. Dţek Ingram6. Dejvid Dţouns17. Predsenik SAD, Dţon Kenedi, ubijen je u ameriĉkoj drţavi: B* P#1. Kalifornija2. Arkanzas3. Virdţinija4. Arizona5. Oregon6. Teksas18. Haile Selasije je bio etiopijski: M P#1. Car2. Kralj3. Knez4. Šeik5. Guverner6. Predsednik19. Bekim Fehmiu proslavio se ulogom u filmu: M* P#1. Andergraund2. Skupljaĉi perja3. Sivi Dom4. Otac na sluţbenom putu5. Dom za vešanje6. Ko to tamo peva20. Kopti su: M P#1. Istoĉno afriĉki pravoslavci2. Maloazijski katolici3. Muslimani iz zapadne Sahare4. Ĉlanovi metodistiĉke Anglikanske crkve5. Juţno afriĉki katolici6. Pravoslavci iz Japana21. Film Avatar reţirao je: M* P#1. Dţejms Kameron2. Sidni Polak3. Roman Polanski4. Stiven Spilberg5. Martin Skorceze6. Vim Venders22. Roman „Konstantinovo raskršće“ napisao je: M P#1. Momo Kapor2. Matija Bećković3. Dobrica Ćosić
 5. 5. 4. Mirjana Urošević5. Zvonko Karanović6. Dejan Stojiljković23. Koji jezik se govori u Brazilu: M* P#1. engleski2. španski3. nemaĉki4. portugalski5. brazilski6. francuski24. Autor romana „Ĉarobni breg“ je: M P#1. Lajoš Zilahi2. Erih Koš3. Tomas Man4. Perl Bak5. Erih Marija Remark6. Ernest Hemingvej25. Endemska bolest je: M* P#1. hroniĉna2. zarazna3. vezana za odredjeno geografsko podruĉje4. nasledna5. neizleĉiva6. maligna26. Glosar je:S P#1. vrsta gleĉera2. alatka3. reĉnik4. vrsta hrasta5. ušće reke6. podsetnik27. U kom knjiţevnom ţanru je Stiven King najpoznatiji? S P#1. komedija2. horor3. nauĉna fantastika4. drama5. putopisi6. eseji28. U kom veku je u Rusiji vladala Katarina Velika? P#1. XIV2. XVIII3. XIX4. XV5. XX
 6. 6. 6. XVI29. Filematofobija je fobija od: S P#1. krvi2. stranaca3. mrava4. igle5. vode6. poljubaca30. Klavikula je: S P#1. vrsta motike2. ukrasna biljka3. vrsta sove4. kljuĉna kost5. oficirska kapa6. jevrejska molitva31. Hemijska oznaka za zlato je: S P#1. Ag2. Gd3. Au4. Zt5. Zl6. Pd32. Film “Kill Bill” reţirao je: S P#1. Pedro Almodovar2. Klint Istvud3. Kventin Tarantino4. Dţordţ Romero5. Roman Polanski6. Dejvid Kronenberg33. Lepra je vrsta : S P#1. ribe2. supe3. bolesti4. ĉamca5. alata6. goluba34. Federiko Felini je italijanski: S P#1. pisac2. reţiser3. slikar4. pijanista5. dirigent6. modni kreator35. Sava Šumanović je naš poznati: S P#
 7. 7. 1. slikar2. vojskovoĊa3. arhitekta4. kompozitor5. košarkaš6. pisac36. U blizini kog grada se nalazi Feliks Romulijana: S P#1. Smederevo2. Ćuprija3. Zajeĉar4. Kruševac5. Kostolac6. Kladovo37. Horna je: SA P#1. limeni duvaĉki instrument2. horska pesma3. crkvena pesma4. scenska igra5. simfonijska poema6. ţiĉani instrument38. Sesija je: SA P#1. deo automobila2. zaseok3. lekovita supstanca4. zasedanje5. zvezda6. gromadna stena39. Sinod je: SA P#1. ugovoreni znak2. brak sa sestrom umrle ţene3. crkveni sabor4. tanak srebrni prutić5. dubok san6. vrsta kukuruza40. Roman ”Miris kiše na Balkanu” napisala je: SA P#1. Ivana Kuzmanović2. Sanja Domazet3. Gordana Ćirjanić4. Gordana Kuić5. Vesna Dedić-Milojević6. Jelena Baĉić-Alimpić41. Autor romana „Jadnici” je:M* P#1. Viktor Igo2. Onore de Balzak
 8. 8. 3. Ĉarls Bukovski4. Gi de Mopasan5. Emil Zola6. Aleksandar Dima42. Kujundţija je: M* P#1. zidar2. orţar3. potkivaĉ konja4. elektriĉar5. bravar6. zlatar43. Bulonjska šuma nalazi se u: N P#1. Beĉu2. Nici3. Parizu4. Parmi5. Bolonji6. Marseju44. Dţejmi Oliver je poznati: M P#1. slikar2. glumac3. reţiser4. vajar5. kuvar6. vozaĉ formule 145. Šta su ekstrasistole: M P#1. bolest desni2. nepravilan rad srca3. povraćanje4. bolovi pri mokrenju5. uĉestale stolice6. gubitak apetita46. Lućiano Pavaroti je: N P#1. slikar2. mafijaški bos3. modni kreator4. violinista5. operski pevaĉ6. filmski reţiser47. Anis je: N P#1. riba2. biljka3. deo tela4. gušter
 9. 9. 5. insekt6. stilska figura48. Supruga Dţon Lenona je bila: N P#1. Japanka2. Indoneţanka3. Koreanka4. Filipinka5. Maleţanka6. Kineskinja49. Hipokratovu zakletvu polaţu: N P#1. sudije2. filozofi3. inţenjeri4. lekari5. oficiri6. carinici50. “Izražavanje emocija kod ĉoveka i životinja” napisao je: V P#1. Alfred Adler2. Ĉarls Darvin3. Pol Ekman4. Karl Gustav Jung5. Karl Rodţers6. Dezmond Moris51. Roman“Stepski vuk” napisao je: P#1. Tomas Man2. Herman Hese3. Ernest Hemingvej4. Paolo Kueljo5. Henrik Sjenkjeviĉ6. Mihail Šolohov52. Pesmu “Santa Maria della Salute” napisao je: P#1. Laza Kostić2. Vladislav Petković Dis3. Vojislav Ilić4. Laza Lazarević5. Sima Pandurović6. Rale Damjanović53. Marakuja je: P#1. zmija2. modna kuća3. vrsta plesa4. muziĉki instrument5. tropsko voće6. oblast u Kolumbiji
 10. 10. 54. Panda se preteţno hrani: P#1. bambusom2. eukaliptusom3. bananama4. borovim iglicama5. kokosovim mlekom6. bonsaiem55. Macola je vrsta:: P#1. sira2. jela3. muziĉkog komada4. plesa5. ĉekića6. pesme56. Blanka Vlašić se istakla u : * V P#1. alpinizmu2. rukometu3. košarci4. plivanju5. atletici6. karateu57. Ime našeg glumca Uzunovića je: V P#1. Predrag2. Miodrag3. Vladimir4. Tanasije5. ĐorĊe6. Petar58. Blasfemija je: V P#1. uznemiravanje2. opĉinjavanje3. prerušavanje4. uvoĊenje u nešto5. prenemaganje6. bogohuljenje59. Cimbal je muziĉki instrument: V P#1. Bugarske2. Slovaĉke3. Rumunije4. MaĊarske5. Slovenije6. Ukrajine60. Koliko ĉlanica ima Evropska Unija? S V P#1. petnaest
 11. 11. 2. trideset i jednu3. sedamnaest4. dvadeset i sedam5. dvadeset6. dvadeset i ĉetiriFILOZOFSKI FAKULTET U NIŠUDEPARTMAN ZA PSIHOLOGIJUBroj pitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor Brojpitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor1 4 11 5 21 1 31 3 41 1 51 22 2 12 4 22 6 32 3 42 6 52 13 6 13 5 23 4 33 3 43 3 53 54 3 14 6 24 3 34 2 44 5 54 15 4 15 3 25 3 35 1 45 2 55 56 6 16 2 26 3 36 3 46 5 56 57 1 17 6 27 2 37 1 47 2 57 48 3 18 1 28 2 38 4 48 1 58 69 4 19 2 29 6 39 3 49 4 59 410 5 20 1 30 4 40 4 50 2 60 4Na svako pitanje dajte SAMO JEDAN ODGOVOR tako što ćete u listuza odgovre pored broja pitanja iz testa ĈITKO UPISATI BROJODGOVORA ZA KOJI MISLITE DA JE TAĈAN!Vodite raĉuna o redosledu pitanja u testu i listu za odgovore!

×