Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht

265 views

Published on

Slides bij webinar: De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht. Door Andres Delanoy en Koen Van Ende van KPMG.

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht

 1. 1. De nieuwe innovatieaftrek... een overzicht Andres Delanoy – Partner KPMG Koen Van Ende – Partner KPMG VLAIO, 7 februari 2019
 2. 2. Praktijkvoorbeelden Praktijkervaring Conclusie Algemene achtergrond Aftrek innovatie-inkomsten
 3. 3. Algemene achtergrond
 4. 4. 2007 Aftrek voor octrooi-inkomsten (vergelijkbare IP regimes in andere landen ter aanmoediging van O&O) 2014 Schadelijke belastingpraktijken? OESO BEPS actiepunt 5 – EU Forum on Harmful Tax Practices 2015 OESO “Modified Nexus Approach” - Substantie vereisten - Link met O&O uitgaven 2016 Afschaffing van de aftrek voor octrooi-inkomsten - Vanaf 1 juli 2016 - Overgangsregeling tot en met 30 juni 2021 2017 Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten - Wet goedgekeurd op 2 februari 2017 - Van toepassing vanaf 1 juli 2016
 5. 5. Bruto inkomen Netto inkomen Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten Octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- en/of marktexclusiviteiten, auteursrechtelijk beschermde software Geen meerwaarden Meerwaarden (wederbelegd) Niet overdraagbaar Niet voor octrooien in aanvraag Onderzoekscentrum vereist (voor niet-KMO’s) Overdraagbaar Ook voor octrooien in aanvraag (via vrijgestelde reserve) 80% Geen onderzoekscentrum vereist 85% Octrooiaftrek vs. Innovatieaftrek
 6. 6. Aftrek voor innovatie- inkomsten
 7. 7. In aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten In aanmerking komende belastingplichtigen Kwalificerende innovatie-inkomsten Berekening: netto innovatie-inkomsten Berekening: Modified Nexus Approach Berekening: percentage Timing Inleiding
 8. 8. Octrooien Kwekers- rechten Wees- genees- middelen Data- en/of markt- exclusiviteit Software In aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten
 9. 9. In aanmerking komende belastingplichtigen — Belgische bedrijven en Belgische vestigingen van buitenlandse bedrijven; — Ongeacht het land waar het product, de dienst of het proces is beschermd; — Octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten kunnen ook buiten België of de EU worden verleend.
 10. 10. Volgende inkomsten komen in aanmerking, gegeven dat deze zijn opgenomen in de Belgische belastbare basis van de betrokken Belgische vennootschap of vaste inrichting: — Licentievergoedingen — Royalty's — Inkomen afkomstig van procesinnovatie gebaseerd op in aanmerking komende intellectuele rechten — Ontvangen schadevergoedingen op basis van een rechterlijke beslissing, minnelijke schikking of verzekeringsbetalingen — Meerwaarden, indien deze worden weder belegd Verschillende methodieken om de bruto kwalificerende inkomsten te bepalen Kwalificerende innovatie-inkomsten
 11. 11. — Niet langer van toepassing op het bruto inkomen, maar wel op het in aanmerking komende netto-inkomen, welke wordt bepaald na de aftrek van O&O kosten. — Enkel uitgaven voor O&O die rechtstreeks betrekking hebben op de in aanmerking komende intellectuele rechten kunnen worden afgetrokken. (Bvb. interestbetalingen, kosten met betrekking tot terreinen en gebouwen die niet gerelateerd zijn aan werkelijke O&O activiteiten kunnen niet in mindering worden gebracht) — Niet alleen O&O kosten van het jaar zelf, maar ook historische O&O kosten moeten in mindering worden gebracht alvorens tot het in aanmerking te nemen bedrag te komen. - Alternatief: men kan opteren om de historische kosten te spreiden over het belastbaar tijdperk en maximum de zes volgende jaren. — Specifieke regels van toepassing voor kosten gemaakt vóór 1 juli 2016. Berekening netto innovatie-inkomsten
 12. 12. — Historische O&O kosten: 70.000 EUR — Geen nieuwe O&O investeringen — Innovatie-inkomsten: - Belastbaar tijdperk 1: 50.000 EUR - Belastbaar tijdperk 2: 50.000 EUR - Belastbaar tijdperk 3: 0 EUR (IP zal van de hand worden gedaan) Voorbeeld
 13. 13. 2016 2018 2019 2020 2021 1/1/2018 Software ontwikkeld 1/1/2016 start O&O project 1/1/2020 Software vervreemd €70.000 kosten €50.000 inkomsten €50.000 inkomsten € 0 Voorbeeld (vervolg)
 14. 14. Belastbaar tijdperk 1: 50.000 – 10.000 = 40.000 x 85% = 34.000 EUR Belastbaar tijdperk 2: 50.000 – 10.000 = 40.000 x 85% = 34.000 EUR Belastbaar tijdperk 3: belastbaar resultaat dient te worden verhoogd met 42.500 EUR (resterende kosten (70.000 EUR - 20.000 EUR) x 85%) 68.000 EUR aftrek 25.500 EUR aftrek Historische kosten recupereren in één keer Historische kosten gespreid recupereren over 7 jaar Belastbaar tijdperk 1: 50.000 – 70.000 = 0 (saldo van 20.000) Belastbaar tijdperk 2: 50.000 – 20.000 = 30.000 x 85% = 25.500 EUR
 15. 15. — De ‘modified nexus approach’ beperkt de voordelen van de aftrek voor innovatie-inkomsten tot het gedeelte in aanmerking komende uitgaven. — Onderscheid tussen: - “In aanmerking komende O&O uitgaven”: — O&O kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de in aanmerking komende intellectuele rechten, gemaakt door de onderneming zelf of door derden - “Globale O&O uitgaven”: — In aanmerking komende O&O kosten — Kosten voor verwerving van intellectuele eigendomsrechten — Betalingen aan verbonden ondernemingen voor O&O activiteiten — Verhoging van de in aanmerking komende O&O uitgaven met 30% (met als maximum de globale uitgaven). Berekening Modified Nexus Approach
 16. 16. A. Directe kosten voor O&O die door de onderneming zelf zijn gemaakt B. Ontwikkelingskosten verricht door niet-verbonden ondernemingen (of door verbonden ondernemingen indien ze zonder marge worden doorgerekend aan niet-verbonden ondernemingen) C. Ontwikkelingskosten verricht door verbonden ondernemingen D. Kosten voor verwerving van intellectuele rechten →Teller kan in geen geval hoger zijn dan noemer Berekening Modified Nexus Approach: formule 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 ∗ 𝐴 + 𝐵 ∗ 1,3 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 Globale uitgaven Kwalificerende uitgaven
 17. 17. Feiten: — Historische O&O kosten: 20.000 EUR — Netto innovatie-inkomsten: 100.000 EUR — Verwervingsprijs intellectuele rechten: 50.000 EUR (af te schrijven over 5 jaar) — Alle historische kosten werden gerecupereerd. Berekening Modified Nexus Approach: voorbeeld Berekening: 20.000 * 1,3 100.000 * (50.000 + 20.000) 37.142,85 EUR
 18. 18. Het percentage bedraagt 85% Berekening Percentage %
 19. 19. — Belastingplichtigen kunnen de aftrek claimen van zodra de intellectuele rechten werden aangevraagd — De niet-gebruikte aftrek is overdraagbaar — Historische kosten dienen eerst te worden gebruikt Timing
 20. 20. — Meer documentatie verwacht in het kader van tracing & tracking de in aanmerking komende intellectuele rechten, inkomsten en kosten — Verplicht om de bewijsstukken met betrekking tot de aftrek voor innovatie‐inkomsten ter beschikking te houden van de administratie — Belastingplichtige dient de in aanmerking komende en de globale uitgaven per intellectueel eigendomsrecht te documenteren en bewijzen — Onder bepaalde omstandigheden kunnen belastingplichtigen rapporteren en documenteren voor een bepaalde groep of type van producten of diensten Documentatie
 21. 21. Innovatieaftrek Inkomen van gepatenteerde IP A 400 In aanmerking komende uitgaven B 100 IP verwervingskosten C 10 Kosten O&O betaald aan gelieerde partijen D 40 Totale IP uitgaven E = B + C + D 150 Netto IP inkomen F = A - E 250 Nexus beperking Uplift van kwalificerende uitgaven met 30% H = B * 130% 130 Nexus berekening I = H / E 86,7% Aftrek Kwalificerende netto IP inkomsten J = F * I 216 Inkomsten die belastingvoordeel ontvangen K = J * 85% 184
 22. 22. Praktijkervaring
 23. 23. Breed toepassingsgebied — Grote stijging in het gebruik van de aftrek; — Proces innovatie; — Niet enkel voor software vennootschappen: ook software ontwikkelingen voor intern gebruik. Toepassing van innovatie-aftrek vaak gedekt door ruling — Periode ruling soms beperkt tot 3 jaar (i.p.v. 5 jaar) — Pragmatische aanpak — Methodes ter bepaling van innovatie-inkomsten vaak gelinkt aan verrekenprijzen — Specifieke methode toe te passen voor software — Momenteel controles op systematische basis (ook indien ruling) — Advies van BELSPO verplicht? FAQ beschikbaar (gepubliceerd 26 juli 2018)
 24. 24. Praktijkvoorbeeld 1
 25. 25. — Actief in de software industrie: ontwikkelen van apps — Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s: - Programma dat kan dienen als een volwaardige app - Broncode (voldoende) origineel - Software geschreven door werknemer/freelancer - Continue stroom van updates Achtergrond
 26. 26. 1. Bepalen bruto innovatie-inkomsten Toewijzen van totale omzet gerelateerd aan de software over de verschillende componenten in de ‘supply chain’ van de onderneming. Stap 1: aftrek ‘andere omzet’ Omzet gelinkt aan het software programma scheiden van de totale omzet. Stap 2: aftrek ‘omzet oude software’ Software m.b.t product heeft inkomsten voortgebracht vóór 1 juli 2016. — Correctie m.b.t. omzet die betrekking heeft op oude software. — Toepassing innovatie-aftrek kan toch nog gebeuren indien software verder wordt ontwikkeld/vernieuwd. Economische analyse
 27. 27. 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 Aandeel “oude software” versus “nieuwe software” Bron Code (20%) Omzet "nieuwe software" Omzet "oude software"
 28. 28. Innovatie-inkomsten 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 Stap 1: aftrek ‘andere omzet’ Totale omzet 5.100.000 5.350.000 5.500.000 - Andere omzet 100.000 100.000 100.000 = Software gerelateerde omzet 5.000.000 5.250.000 5.400.000 Stap 2: aftrek oude omzet - Omzet oude software 3.666.667 2.450.000 1.080.000 20% toewijzen aan de bron code 5.000.000 * 20% 5.250.000 * 20% 5.400.000 * 20% Toewijzen aan de oude software 5.000.000 * 80% * 2/3 5.250.000 * 80% * 1/3 0 = Omzet gerelateerd aan nieuwe software 1.333.333 2.800.000 4.320.000 5.000.000* 80% *1/3 5.250.000 * 80% *2/3 5.400.000 * 80%* 3/3
 29. 29. 1. Bepalen bruto innovatie-inkomsten Stap 3: aftrek ‘omzet andere diensten’ Omzet gelinkt aan andere diensten scheiden van de omzet van het software programma (o.a. onderhoud en helpdesk). Stap 4: correctie voor administratie, verkoop en merk Deel van de omzet dient te worden toegewezen aan o.a. ondersteunende taken (afhankelijk per casus): — correctie toepassen t.b.v. de direct en indirect toewijsbare kosten m.b.t. administratie, onderhoud en andere diensten — correctie distributiekost te voorzien — deel van de omzet gekwalificeerd als een vergoeding voor de merknaam Economische analyse
 30. 30. Stap 3: aftrek omzet ‘andere diensten’ - Omzet andere diensten 0 0 0 = Omzet nieuwe software + daarmee inherent verbonden diensten 1.333.333 2.800.000 4.320.000 Innovatie-inkomsten 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 Stap 1 – 2: Omzet gerelateerd aan de nieuwe software = Omzet gerelateerd aan de nieuwe software 1.333.333 2.800.000 4.320.000 Stap 4: administratie, verkoop, merk Totale correctie administratie, verkoop, merk 618.333 884.500 1.170.300 - Toewijsbare directe en indirecte kosten + mark-up (6%) 365.000 352.500 350.000 - Toewijzing gedeelte omzet aan verkoop (9%) 120.000 252.000 388.300 - Toewijzing gedeelte omzet aan merk (10%) 133.333 280.000 432.000 = Bruto innovatie-inkomsten 715.000 1.915.500 3.149.700
 31. 31. 2. Bepalen van de netto innovatie-inkomsten Stap 5: bepalen van de netto innovatie-inkomsten Kwalificerende bruto innovatie-inkomsten verminderen met de ‘globale uitgaven’. Globale uitgaven die gelinkt kunnen worden aan het softwareproduct: — Licentievergoedingen en aankoop content van derde partijen — Loonkost personeelsleden die betrokken zijn bij O&O — Kosten van de freelancers gelinkt aan softwareproduct — Betalingen aan verbonden ondernemingen voor O&O activiteiten Economische analyse
 32. 32. 3. Nexus-breuk Stap 6: bepalen van de aftrek voor innovatie-inkomsten A. Directe kosten voor O&O die door de onderneming zelf zijn gemaakt B. Ontwikkelingskosten verricht door niet-verbonden ondernemingen (of door verbonden ondernemingen indien ze zonder marge worden doorgerekend aan niet-verbonden ondernemingen) C. Ontwikkelingskosten verricht door verbonden ondernemingen D. Kosten voor verwerving van intellectuele rechten 4. Innovatieaftrek Netto innovatie-inkomsten vermenigvuldigen met nexus-breuk en vervolgens met 85%. Economische analyse Globale uitgaven Kwalificerende uitgaven
 33. 33. Aftrek innovatie-inkomsten E: Netto innovatie-inkomsten 287.500 1.478.000 2.715.700 F: Nexus-breuk (beperkt tot 100%) 84,39% 83,03% 82,71% G: Aftrekpercentage van 85% 85% 85% 85% Aftrek innovatie-inkomsten: E x F x G 206.218 1.043.165 1.909.316 Innovatie-inkomsten 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 Stap 1 – 4: bepalen bruto innovatie-inkomsten Bruto innovatie-inkomsten 715.000 1.915.500 3.149.700 Stap 5: bepalen netto innovatie-inkomsten Kosten gelinkt aan applicatie – Globale uitgaven 427.500 437.500 434.000 Netto innovatie-inkomsten 287.500 1.478.000 2.715.700 Stap 6: bepalen innovatie-aftrek Modified Nexus Approach A: Directe O&O kosten gemaakt door onderneming 52.500 102.500 151.500 B: Kosten ontwikkeling verricht door derde partij 225.000 450.000 675.000 C: Kosten ontwikkeling verricht door verbonden partij 125.000 287.500 447.500 D: Kosten verwerving IP 25.000 25.000 25.000 Nexus-breuk: [(A+B) x 1,3] / [(A+B+C+D)] 84,39% 83,03% 82,71% [(52.500 + 225.000) * 1,3] / (52.500 + 225.000 + 125.000 + 25.000)
 34. 34. Praktijkvoorbeeld 2
 35. 35. — Onderneming actief in de staalindustrie — Gepatenteerd productieproces en product — Ontwikkeld door onderneming zelf — Voordelen gelinkt aan het octrooi: - Efficiëntere productie - Staal / gewichtsreductie - Sterker product - Gemakkelijker te hanteren — Innovatie-inkomsten bepalen a.d.h.v. verschillende methodes: - Interne CUP-methode (comparable uncontrolled price analysis) - EBIT - Zoekopdracht in ktMINE Innovatie inkomsten Productie- proces Verbeterd product Economische analyse
 36. 36. Methode interne CUP: Onderneming produceert en verkoopt producten die geproduceerd zijn volgens het oude alsook het nieuwe gepatenteerde productieproces. — Bepalen van het verschil in verkoopprijs tussen van een producttype. Interne CUP Verkoopprijs per ton gepatenteerd product 1.000 Verkoopprijs per ton niet-gepatenteerd product 910 Verschil in verkoopprijs 90 Verschil t.o.v. verkoopprijs per ton gepatenteerd product (%) 9% Economische analyse – interne CUP
 37. 37. Methode externe CUP: de waarde van het octrooi wordt bepaald a.d.h.v. externe overeenkomsten tussen derde partijen. Externe databases zoals ktMINE geven informatie over royalty percentages tussen derde partijen voor het gebruik van bepaalde types van immaterieel vast actief (o.a. licentieovereenkomsten van gelijkaardige patenten). Via de royalty-inkomsten van de licentieovereenkomsten kan bij benadering het percentage van de gerealiseerde omzet bepaald worden dat kan gelinkt worden aan het octrooi. → 10% van de omzet is toe te wijzen aan het octrooi. Economische analyse – zoekopdracht ktMINE
 38. 38. Methode EBIT sector: — Het verschil is maatstaf voor toegevoegde waarde van het octrooi. — Er is een zoekopdracht uitgevoerd met behulp van de Amadeus-database om vergelijkbare bedrijven te identificeren via de NACE-codes. → Het verschil in marge kan worden verklaard als zijnde de extra marge verdiend op gepatenteerde producten en kan dus toegewezen worden aan het octrooi. EBIT sector A: EBIT / omzet gepatenteerde producten 16% B: Gemiddelde EBIT / omzet sector 5% Verschil EBIT 11% Economische analyse – zoekopdracht sector
 39. 39. Methode Interne CUP 9% Zoekopdracht in ktMINE 11% EBIT 10% Gemiddeld 10% Samenvatting van de resultaten
 40. 40. Conclusie
 41. 41. KPMG Tax & Legal Advisers Corporate Tax Andres Delanoy Partner adelanoy@kpmg.com +32 9 241 88 20 Koen Van Ende Partner kvanende@kpmg.com +32 2 708 36 72
 42. 42. Document Classification: KPMG Confidential The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app ©2019 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 43. 43. Document Classification: KPMG Confidential

×