Successfully reported this slideshow.

Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelen

1

Share

Upcoming SlideShare
BizLocator
BizLocator
Loading in …3
×
1 of 56
1 of 56

Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelen

1

Share

Download to read offline

Dit overzicht zet de belangrijkste maatregelen rond Corona op een rijtje. Voor het volledige plaatje kan je hier terecht.
Dit overzicht werd opgemaakt op 03/04/2020. Voor eventuele recentere maatregelen na die datum verwijzen we je graag door naar onze website www.vlaio.be/corona

Dit overzicht zet de belangrijkste maatregelen rond Corona op een rijtje. Voor het volledige plaatje kan je hier terecht.
Dit overzicht werd opgemaakt op 03/04/2020. Voor eventuele recentere maatregelen na die datum verwijzen we je graag door naar onze website www.vlaio.be/corona

More Related Content

More from Agentschap Innoveren & Ondernemen

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelen

 1. 1. Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA-maatregelen
 2. 2. https://www.vlaio.be/nl
 3. 3. BELANGRIJKE OPMERKING VOORAF Dit overzicht zet de belangrijkste maatregelen rond Corona op een rijtje. Voor het volledige plaatje kan je hier terecht. Dit overzicht werd opgemaakt op 03/04/2020. Voor eventuele recentere maatregelen na die datum verwijzen we je graag door naar onze website.
 4. 4. I. Kasplan opmaken: update je liquiditeitsprognose II. Specifieke maatregelen • Fiscale maatregelen (Federaal en Vlaams) • Premies (Vlaams) • Maatregelen voor werkgevers (Federaal) • Maatregelen voor zelfstandigen (Federaal) • Andere maatregelen (regionaal) III. Kaspositie verbeteren • Inkomsten verbeteren • Uitgaven verminderen IV. Maatregelen bestaande kredieten (bank, PMV/z) • Betalingsuitstel ondernemingskredieten (bank) • Opschorting van terugbetaling lening PMV/z-PMV • Verlenging van bestaande financieringen gewaarborgd met de overheidsborg (bank en PMV/z) • Uitbreiding overheidswaarborgen > 1,5 mio euro (PMV) V. Nieuwe lening/overbrugging • Overbruggingskrediet (bank) • Uitbreiding waarborgregeling voor nieuwe overbruggingskredieten (bank en PMV/z) • Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar (PMV/z) • Winwinlening (PMV)
 5. 5. Kasplan opmaken: liquiditeitsprognose update je
 6. 6. Wat Een kasplan = cash flow prognose is een tijdslijn waarop je per maand de verwachte uitgaande en inkomende bedragen zet (inkomsten en uitgaven). Per maand zie je een kastekort of een kasoverschot. Een tekort wijst erop dat er die maand te weinig geld op de rekening zal staan om je uitgaven te kunnen doen. Je hebt dan een financieringsbehoefte. kasplan
 7. 7. Enkele tips Ga niet uit van je jaarrekening cijfers (zijn achterhaald) of wat er op dit moment op je bankrekening staat Zorg ervoor dat je dagelijks inzicht hebt Gebruik software om je te ondersteunen, al kan Excel ook al wonderen doen. kasplan
 8. 8. Voorbeeldkasplan
 9. 9. Specifieke maatregelen
 10. 10. Fiscale maatregelen (Federaal en Vlaams) Voor wie WEL: ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen. NIET: ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.
 11. 11. Fiscale maatregelen (Federaal en Vlaams) Federale maatregelen MEER INFO Afbetalingsplan voor fiscale schulden Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing Uitstel betaling van de personen- en de vennootschapsbelasting Vlaamse maatregelen Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting Soepel toestaan van afbetalingsplannen Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erf- en registratiebelasting
 12. 12. Fiscale maatregelen (Federaal) Afbetalingsplan voor fiscale schulden Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor: • bedrijfsvoorheffing; • btw; • personenbelasting; • vennootschapsbelasting; • Rechtspersonenbelasting
 13. 13. Fiscale maatregelen (Federaal) Afbetalingsplan voor fiscale schulden Bijkomend: gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten; kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling Aanvragen Per e-mail of brief bezorgen aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente. De aanvraag dient uiterlijk tegen 30 juni te gebeuren.
 14. 14. Fiscale maatregelen (Federaal) Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften Je krijgt extra tijd voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbe- lasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
 15. 15. Fiscale maatregelen (Federaal) Uitstel betaling van de personen- en vennootschapsbelasting Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschaps- belasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonen- belasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
 16. 16. Fiscale maatregelen (Vlaams) Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven De aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven zullen pas vanaf september uitgestuurd worden. Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.
 17. 17. Fiscale maatregelen (Vlaams) Soepel toestaan van afbetalingsplannen De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken; voor navorderingen registratiebelasting, … Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erf- en registratiebelasting De Vlaamse Belastingdienst kent als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.
 18. 18. Premies (Vlaams) • Hinderpremie + sluitingspremie • Compensatiepremie MEER INFO
 19. 19. Premies (Vlaams) Hinderpremie + sluitingspremie Wie Bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Ondernemingen die verplicht moeten sluiten: hier consulteren. Wat Een premie van € 4.000. De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
 20. 20. Premies (Vlaams) Hinderpremie + sluitingspremie Als een onderneming vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven: voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. Aanvraag De aanvraag dient online ingediend te worden uiterlijk op 19 mei 2020
 21. 21. Premies (Vlaams) Compensatiepremie Wie Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 22. 22. Premies (Vlaams) Compensatiepremie Wat De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen; Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Aanvraag De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO.
 23. 23. Maatregelen voor werkgevers (Federaal) • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen • Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ • Vergoeding voor thuiswerk MEER INFO
 24. 24. Maatregelen voor werkgevers (Federaal) Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Alle werkgevers die hun werknemers vanaf 13 maart 2020 tijdelijk niet kunnen tewerkstellen tijdens de volledige duur van de federale regeringsmaatregelen getroffen ingevolge het coronavirus komen deze maatregel in aanmerking. Voorlopig geen onderscheid meer tussen tijdelijke werkloosheid wegens economische reden en overmacht. De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
 25. 25. Maatregelen voor werkgevers (Federaal) Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen.
 26. 26. Maatregelen voor werkgevers (Federaal) Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werkne- mersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.
 27. 27. Maatregelen voor werkgevers (Federaal) Vergoeding voor thuiswerk Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 126,94. Deze bureauvergoeding van € 126,94 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...
 28. 28. Maatregelen voor zelfstandigen (Federaal) • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen MEER INFO
 29. 29. Maatregelen voor zelfstandigen (Federaal) Overbruggingsrecht voor zelfstandigen Wie De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) + nu tijdelijk ook voor starters en zelfstandigen in bijberoep, die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn >= minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep, die hun activiteit: > verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid (sluiting mag zowel volledig als gedeeltelijk zijn); > gedurende min. 7 opeenvolgende dagen onderbreken (enkel mits volledige sluiting)
 30. 30. Maatregelen voor zelfstandigen (Federaal) Wat De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.
 31. 31. Maatregelen voor zelfstandigen (Federaal) Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen Wie Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen. Wat Uitstel van betaling, kwijtschelding verhogingen, vermindering voorlopige bijdragen, vrijstelling van bijdragen. Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.
 32. 32. Maatregelen voor zelfstandigen (Federaal) Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen De aanvraag moet gebeuren: - vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen; - vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.
 33. 33. Andere maatregelen (regionaal) In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaat- regelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.
 34. 34. Kaspositie verbeteren
 35. 35. Inkomsten verbeteren Optimaliseer je debiteurenbeheer Factureer tijdig Geef korting aan goeie betalers Bel klanten op waar nodig Check waar mogelijk de kredietwaardigheid van je klanten en prospects voordat je tot levering overgaat Premies aanvragen
 36. 36. Uitgaven verminderen Voorraadbeheer Optimaliseer je voorraadbeheer - beperk je voorraad Zet automatische bestellingen stop Leveranciersbeheer Betaal niet sneller dan nodig Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis Vermindering/uitstel van betaling fiscale kosten, sociale zekerheidskosten Uitstel van betaling verzekeringskosten
 37. 37. Maatregelen aflossing bestaande kredieten (bank, PMV/z)
 38. 38. Maatregelen aflossing bestaande kredieten (bank, PMV/z) • Betalingsuitstel ondernemingskredieten (bank) • Opschorting van terugbetaling lening (PMV/z-PMV) • Verlenging van bestaande financieringen gewaarborgd met de overheidsborg (bank en PMV/z) • Uitbreiding overheidswaarborgen > 1,5 mio euro (PMV)
 39. 39. Betalingsuitstel ondernemingskredieten (bank) Wat Levensvatbare bedrijven en zelfstandigen alsook hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis, krijgen uitstel van betaling tot en met 31 oktober 2020, zonder aanrekening van kosten. Er moet gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal gebeuren. De intresten blijven wel verschuldigd. Voorwaarden Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet- financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen, vzw’s (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan elk van deze 4 voorwaarden: MEER INFO
 40. 40. Betalingsuitstel ondernemingskredieten (bank) 1. Er zijn betalingsproblemen door de coronacrisis: - de omzet of activiteit is gedaald/zal dalen; - er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; - de federale overheid heeft bevolen om de onderneming verplicht te sluiten. 2. De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België. 3. Er was geen achterstal op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020. 4. De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
 41. 41. Betalingsuitstel ondernemingskredieten (bank) Aanvraagprocedure Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020. Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.
 42. 42. Betalingsuitstel ondernemingskredieten (bank) Dit betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten: • kredieten met een vast aflossingsplan • kaskredieten • vaste voorschotten • leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten.
 43. 43. Opschorting van terugbetaling lening PMV/z-PMV Wat Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. Hetzelfde geldt voor een dertigtal kleinere leningen die vanuit PMV zijn toegekend. Voor de grotere leningen kiest PMV voor een geïndividualiseerde aanpak. De automatische opschorting van de voorziene domiciliëring voor terugbetaling van kapitaal en interesten voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht in welke sector ze actief zijn, in totaal 860 bedrijven. MEER INFO
 44. 44. Verlenging van bestaande financieringen, gewaarborgd met de overheidsborg (PMV/z) Wat De bestaande regeling maakt het mogelijk om een bestaande kredietlijn, krediet of een leasing kredieten die al onder de waarborg zijn gebracht in het verleden, te verlengen of om uitstel te vragen voor terugbetaling. MEER INFO
 45. 45. Uitbreiding overheidswaarborgen > 1,5 mio euro - “COVID-19 waarborg” (PMV) Wat De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt verhoogd tot 3 miljard euro voor ondernemingen die een krediet aangaan met overheidswaarborg van meer dan 1,5 mio euro. COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning); De termijn bedraagt maximaal 6 jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen; Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant-premie;
 46. 46. Uitbreiding overheidswaarborgen > 1,5 mio euro - “COVID-19 waarborg” (PMV) Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid; Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming); Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden uitgesloten van Gigarant-waarborg. MEER INFO
 47. 47. Nieuwe lening/overbrugging
 48. 48. Nieuwe lening/overbrugging • Overbruggingskrediet (bank) • Uitbreiding waarborgregeling voor nieuwe overbruggingskredieten (bank en PMV/z) • Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar (PMV/z) • Winwinlening (PMV)
 49. 49. Overbruggingskrediet (bank) Aanvraagprocedure De federale overheid zal een garantieregeling uitwerken voor ondernemingen /organisaties die extra financiering nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen en hiervoor een nieuw krediet met een maximale looptijd van 12 maanden willen afsluiten. Dit luik wordt momenteel in een besluit gegoten (nog niet in voege op 02.04.2020). MEER INFO
 50. 50. Waarborgregeling voor nieuwe overbruggingskredieten – “Waarborg Corona-crisis” (bank & PMV/z) Wie Zowel zelfstandigen, kmo's als grote ondernemingen kunnen voor bestaande niet- bancaire schulden die maximaal 12 maanden oud zijn een overbruggingskrediet laten waarborgen (terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is). Wat Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden die maximaal 12 maanden oud zijn, zoals Rsz- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur, leveranciersschulden of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud. Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg.
 51. 51. Waarborgregeling voor nieuwe overbruggingskredieten – “Waarborg Corona-crisis” (bank & PMV/z) De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract. De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt. De kostprijs van deze borg wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,25%.
 52. 52. Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar (PMV/z) Wie Enkel voor KMO’s. De focus ligt op start-ups en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen, geen GO. Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten. De maatregel is enkel bedoeld voor gezonde bedrijven. Enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, komen in aanmerking. Zo worden vooral bedrijven ondersteund die in deze omstandigheden actief blijven of op zeer korte termijn opnieuw actief worden. PMV zal bedrijven detecteren die voor de maatregel in aanmerking komen, samen met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al samenwerken.
 53. 53. Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar (PMV/z) Wat Een achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar als financiële buffer op middellange termijn. De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om enerzijds de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om anderzijds investeerders en financiers terug voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, additionele bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen. MEER INFO
 54. 54. Winwinlening winwinlening bedrag max. € 50.000 / kredietgever (particulier) max. € 200.000 / kredietnemer (kmo) looptijd 8 jaar (vast) interest tussen 1,75% en 0,875% (overeen te komen) fiscaal voordeel (particulier) jaarlijks belastingkrediet: 2,5% openstaand bedrag eenmalig belastingkrediet: 30% openstaand kapitaal Belangrijk kmo‘s: ook zelfstandigen in bijberoep en vzw mits economische activiteit achtergestelde lening flexibele aflossingsmogelijkheden, vervroegde terugbetaling mogelijk matchmaking via winwinner.be
 55. 55. VLAIO Linkedin.com/company/agentschap-innoveren-en-ondernemen Twitter.com/VLAIO_be Facebook.com/VLAIO.be Youtube.com/c/AgentschapInnoverenOndernemen
 56. 56. Iris Detavernier 0473 / 63 44 63| iris.detavernier@vlaio.be

×