Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magna Budgeting And Saving

641 views

Published on

 • Be the first to comment

Magna Budgeting And Saving

 1. 1. L]ÜLû[ ¨_UôdÏYÕ GlT¥? - JÚ Sôs T«t£ ØLôm YZeÏTYo §Ú. J . Lôoj§úLVu , Director, Finerva
 2. 2. CuûV ¨Lrf£Ls <ul><li>A±ØLm </li></ul><ul><li>¨Lrf£«u úSôdLm </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY </li></ul><ul><li>TQjûR Tt±V êP Sm©dûLLs </li></ul><ul><li>YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs </li></ul><ul><li>TQ CXh£VeL[ôL UôtßRp </li></ul><ul><li>CXh£VeLû[ AûPYÕ GlT¥? </li></ul><ul><li>ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm </li></ul><ul><li>A±ØLm </li></ul><ul><li>¨Lrf£«u úSôdLm </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY </li></ul><ul><li>TQjûR Tt±V êP Sm©dûLLs </li></ul><ul><li>YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs </li></ul><ul><li>TQ CXh£VeL[ôL UôtßRp </li></ul><ul><li>CXh£VeLû[ AûPYÕ GlT¥? </li></ul><ul><li>ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm </li></ul>
 3. 3. A±ØLm <ul><li>FINERVA ¨ßY]jûRl Tt± </li></ul><ul><li>úTfNô[ûWl Tt± </li></ul><ul><li>EeLû[l Tt± </li></ul>
 4. 4. ¨Lrf£«u úSôdLm <ul><li>- ¨§ ¨ûXûU NôokR U] AÝjRjûR ÏûlTÕ </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨XYWm Tt± TôoûY </li></ul><ul><li>YôrdûL Xh£VeLû[ ¨ûÜ ùNnYRtLô] ¨§ §hPeLs </li></ul>
 5. 5. TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs <ul><li>1. A§L TQm NmTô§dL Sôu PôdPúWô ApXÕ Cg£²VúWô CpûX. </li></ul><ul><li>EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏTYoLs : </li></ul><ul><ul><ul><li>ûT]ôuv EVo A§Lô¬Ls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LhÓUô] T¦ EVo A§Lô¬Ls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CuãWuv A§Lô¬Ls </li></ul></ul></ul><ul><li>EXLj§p A§L TQm ûYj§ÚlTYoLs </li></ul><ul><ul><ul><li>ùRô¯X§ToLs Utßm ØRÄÓ ùNnTYoLs (YôWu T@úT) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR ùTôÚû[Ùm YôeLXôm. </li></ul><ul><li>RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU R®W SUdÏ CpûX. </li></ul>
 7. 7. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>3. TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ </li></ul><ul><li>©dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©kúRôm? </li></ul><ul><li>BoYØm AdLûÙm CÚkRôp GûRÙm Ltßd ùLôs[Xôm. </li></ul>
 8. 8. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>4 TeL[ô ûYj§Úd¡ôoLs ùT¬V TQdLôWoL[ôL CÚlTôoLs. </li></ul><ul><li>ÅhÓ ùY°l× úRôtjûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô¾o. Esú[ CÚdÏm ÏûLs Tt± SUdÏ ùR¬VôÕ (ERôWQm : úLW[m, úLôûY) </li></ul>
 9. 9. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>5. Aû]YÚm TQdLôWoLs BYRtÏ EXLj§p TQm CpûX. </li></ul><ul><li>TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL A[ÜúLôp. SUÕ §ûUdÏ HtT AûR EÚYôdL Ø¥Ùm. </li></ul>
 10. 10. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>6. Sôu HúRàm RYß ùNnÕ ®hPôp EXLj§p LiL°p Sôu JÚ ØhPôs. </li></ul><ul><li>GûRÙm Sôm Ltßd ùLôsÞm úTôÕ RYß SPlTÕ CVtûL Rôú]. </li></ul><ul><li>CYtôp Sôm ØhPôsLs ApX ×j§Nô­Ls B¡úôm. </li></ul>
 11. 11. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. </li></ul>
 12. 12. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. </li></ul><ul><li>TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm UtYo ûLdÏm ®j§VôNm ùR¬VôÕ. </li></ul><ul><li>CdLÚ®ûV CVdÏYÕ Sm ûL«p Rôu Es[Õ. </li></ul>
 13. 13. ...êPSm©dLLs... <ul><li>8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu </li></ul>
 14. 14. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu </li></ul><ul><li>Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnÙm úTôÕ (§]N¬ ®VôTôWm JÚYôWm JÚUôRm.......) </li></ul><ul><li>¿iP LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnRôp ùYt± ¨fNVm. Hu Guôp AûY ¨ßY]eL°u Y[of£ûV NôokRÕ </li></ul>
 15. 15. ...êPSm©dûLLs <ul><li>9. ÏßdÏ Y¯«p Rôu A§L TQm NmTô§dL Ø¥Ùm. </li></ul><ul><li>CÕ ùTôôûU«]ôÛm A±VôûU«]ôÛm ùNôpXd á¥VÕ. </li></ul><ul><li>£X NUVm Sm ÏZkûRL°u Øu SmûU EVoj§d LôhÓYRtLôL Sôm áßYÕ. </li></ul>
 16. 16. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs
 17. 17. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>Xh£VeLs GRtÏ? </li></ul>
 18. 18. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>£ kRû ] úSWm </li></ul>
 19. 19. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>Xh£VeLs GRtÏ? </li></ul><ul><li>£ kRû ] úSWm </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLs </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL UôtßYÕ GlT ¥? </li></ul>
 20. 20. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>EeLs CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL UôtßYÕ GlT ¥? </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL UôtßYÕ GlT ¥? </li></ul>
 21. 21. ...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>EeLs ùNôjÕdLû[ Y[odL úYiÓm. </li></ul><ul><li>ùNôjÕ - LPu - ùNXÜ CYt±u ùTôÚs ®[dLm </li></ul>
 22. 22. YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ
 23. 24. ...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>TQj§u T¬UôQeLs </li></ul>
 24. 26. ...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>EeLs ùTôÚ[ôRôW AhPYûQ </li></ul>
 25. 27. CXdÏLû[ AûPRp... <ul><li>TQjûR úNªjRp </li></ul><ul><li>CuûV ¨ûX«p </li></ul><ul><ul><li>YWÜ - ùNXÜ = úNªl× </li></ul></ul><ul><li>CXdÏLû[ AûPV </li></ul><ul><li>YWÜ - úNªl× = ùNXÜ </li></ul>
 26. 28. ...CXdÏLû[ AûPRp <ul><li>EeL Thù_hûP GÝÕeLs. </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ùNXÜLû[ ÏûdLXôm? </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ØRÄÓLû[ A§L¬dLXôm? </li></ul>
 27. 29. ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm
 28. 30. úLs® úSWm <ul><li>CÕ YûW Sôm BWônkR§p EeLÞdÏ HtThP NkúRLeLû[ ClúTôÕ ¿eLs úLhLXôm. </li></ul>
 29. 31. Su± <ul><li>úUÛm ®YWeLÞdÏ </li></ul><ul><li>FINERVA </li></ul><ul><li>176, Second Street </li></ul><ul><li>Gandhipuram, </li></ul><ul><li>Coimbatore – 641 012. </li></ul><ul><li>Ph : 0422 - 4356655 </li></ul><ul><li>0422 – 6505344 </li></ul><ul><li>Mobile : 98435 91919 </li></ul>

×