กำหนดการจัดการเรียนรู้

775 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการจัดการเรียนรู้

  1. 1. กำำ หนดกำรจัด กำรเรีย นรูห ้อ งเรีย นพิเ ศษ ้ วิท ยำศำสตร์ ฯ ม. 5/9 รำยวิช ำโครงงำนวิท ยำศำสตร์ 1 ว 40290 ตำมแผนกำรจัด กำรเรีย นรู้ข องครูจ รรยำ ภำค เรีย นที่ 2/2555 เวลำวัน เดือ น แผนกำร เนื้อ หำสำระกำรเรีย นรู้ (ชม.) ปี จัด กำรเรีย นรู้ ที่ 24 ต.ค. ปฐมนิเ ทศ ชี้แจงแนวทำงกำรจัดกำร 1 2555 เรียนรู้ของครูจรรยำ ควำมรู้เ กี่ย วกับ กำรทำำ (10) 29 1 โครงงำนวิท ยำศำสตร์ 2ต.ค.2555 - ควำมหมำย และคุณค่ำ ของโครงงำน วิทยำศำสตร์ 5 2 - ประเภทและตัวอย่ำงโครง 2พ.ย.255 งำนวิทยำศำสตร์ 5 12 3 - หลักกำรประเมินโครงงำน 2พ.ย.255 วิทยำศำสตร์ 5 19 4 - ควำมปลอดภัยในห้อง 2พ.ย.255 ปฏิบัติกำร 5 26 5 - จรรยำบรรณในกำรใช้สัตว์ 2พ.ย.255 ทดลอง 5 เค้ำ โครงของโครงงำน (30) 3 6 วิท ยำศำสตร์ 4ธ.ค.2555 - แนวคิดและกำรกำำหนด 10 ประเด็นปัญหำธ.ค.2555 17 7 - กำรสืบค้นข้อมูล 2ธ.ค.2555 24 8 - หัวข้อโครงงำน 2ธ.ค.2555
  2. 2. 27 9 - กำรตั้งสมมติฐำน 2ธ.ค.2555 31 10 - กำรออกแบบกำรทดลอง 6ธ.ค.2555 7ม.ค.2556 14 ม.ค. 2556 21 ม.ค. 11 - กำรเขียนเค้ำโครง 8 2556 28 ม.ค. 2556 4 ก.พ. 2556 11 ก.พ. 255618 ก.พ. 12 - กำรนำำเสนอเค้ำโครง 6 255625 ก.พ. 2556 4 มี.ค. 2556 แบบบัน ทึก คะแนนพัฒ นำกำรเรีย นรู้ข อง นัก เรีย น ม.1/1
  3. 3. ตำมแผนกำรจัด กำรเรีย นรู้ข องครูจ รรยำ ภำค เรีย นที่ 2/2555 ภำระงำน คะแ สอบ คะแน กิจ กรรม คะแน นน น น1. รัก กำรอ่ำ น Pre-Post Unit 2สำนสู่ฝ ัน 2 (10) 1.กับ ครูจ รรยำ Pre-Post 2(30) 3 (10) 1.1Science(10) 1.2 AEC Midterm 3(10) (20) 1.3 ภำวะ Final 4โลกร้อน (10) (30)2. Science Test 1 5Project Z (30) (2) Test 2 6 (2) 1.1 Test 3 7Report (2)(10) 1.2 Test 4 8Present (2)(10) 1.3 Poster Test 5 9(10) (2)3. learning Test 6 10Log (10) (2) Test 7 11 (2) Test 8 12 (2) Test 9 13 (2) Test10 Unit 3 (2) 1
  4. 4. 4. เรื่อ งเล่ำ เร้ำ Test11 2พลัง (10) (5)5. จิต วิท ยำ Test12 3ศำสตร์ (20) (5) Total Total 4(100) (100) 5 6 7 Total (100) Total Percent Grade(300) (%) ลงชื่อ ลงชื่อนัก เรีย น ครูผ ู้ส อน (นำงจรรยำ(.......................................................... ศรีใ สคำำ ).....)

×