Chua nhat III mua Thuong Nien - Nam C

689 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chua nhat III mua Thuong Nien - Nam C

 1. 1. Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Naêm C “ThaùnhThaàn Chuùa ngöï treântoâi, vì Ngaøi xöùc daàu cho toâi, sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho 1 (Lc 4, 18)
 2. 2. o Ngaøy Chuùanhaät hoâm nay,chuùng conhôïp nhau kínhlaïy thôø2
 3. 3. Ca khen caûmtaï Chuùa veàmoïi ôn laønhChuùa ñaõ bancho chuùng 3
 4. 4. vaø phaït taïChuùa vìnhöõng toäi loãichuùng con ñaõphaïm maát 4
 5. 5. thì chuùng condaùm xinChuùa haõykhöùng ban, 5
 6. 6. nhöõng ôn caànkíp cho chuùngcon ñöôïc roãilinh hoàn. 6
 7. 7. Neân chuùngcon caû loøngtin vöõngvaøng moïiñieàu ñaïoThaùnh Chuùa 7
 8. 8. nhaát laønhöõng ñieàucaàn kíp naøy: 8
 9. 9. laø coù moätÑöùc ChuùaTrôøi pheùptaéc voâ cuøngdöïng neân trôøi 9
 10. 10. maø Ngöôøi coùBa Ngoâi. Ngoâithöù nhaát laøCha, Ngoâi thöùhai laø Con, 10
 11. 11. Ngoâi thöù balaø ThaùnhThaàn: Ba Ngoâicuõng moät tínhmoät pheùp, 11
 12. 12. cho neân BaNgoâi cuõngmoät Chuùamaø thoâi. 12
 13. 13. chuùng con tinNgoâi thöù haira ñôøi laømngöôøi, 13
 14. 14. sinh bôûi BaøMaria ñoàngtrinh ñaët teânlaø Gieâsu; ôûtheá gian ba 14
 15. 15. ñoaïn chòucheát treân caâythaùnh giaù maøchuoäc toäi chothieân haï. 15
 16. 16. ñeán ngaøythöù ba Ngöôøisoáng laïi;khoûi boánmöôi ngaøy 16
 17. 17. ñuû möôøingaøy laïi choÑöùc ChuùaThaùnh Thaànxuoáng treân 17
 18. 18. vaø HoäiThaùnh môùilaäp; ai chaúngthoâng coângcuøng Hoäi 18
 19. 19. thì chaúng ñöôïcroãi linh hoàn,maø linh hoànlaø gioángthieâng lieâng 19
 20. 20. vaø ñeán ngaøytaän theá xaùcloaøi ngöôøi taseõ soáng laïimaø chòu20
 21. 21. keû laønh leânthieân ñaøng;höôûng phuùcñôøi ñôøi; 21
 22. 22. keû döõ sahoûa nguïcchòu phaït voâcuøng. 22
 23. 23. maø chuùngcon tin caùc söïaáy maø thoâithì chöa ñuûcho ñöôïc leânthieân ñaøng, 23
 24. 24. song phaûi giöõmöôøi ñieàuraên ÑöùcChuùa Trôøi 24
 25. 25. cuøng saùuluaät ñieàu HoäiThaùnh vaølaøm nhöõngvieäc laønh 25
 26. 26. Nhaân vì söï aáychuùng conhaèng phaûi sôïhaõi vaø troánlaùnh caùc toäi26
 27. 27. nhaát laø baûymoái toäi ñaàulaø caênnguyeân moïitoäi loãi khaùc.27
 28. 28. vaäy chuùngcon phaûi aâncaàn lo laéng 28
 29. 29. vaø naêng chòucaùc pheùp BíTích ÑöùcChuùa Gieâsuñaõ truyeàn. 29
 30. 30. laø nhöõngphöông linhnghieäm chochuùng conñöôïc neân 30
 31. 31. coù baûy pheùpBí Tích maøthoâi, songpheùp Röûatoäi, 31
 32. 32. pheùp MìnhThaùnh Chuùacuøng pheùpGiaûi toäi, 32
 33. 33. laø ba pheùpcaàn kíp hôncho chuùng conñöôïc roãi. 33
 34. 34. aáy vaäy chuùngcon caàn phaûi rasöùc lo laéngtheá naøo maønaêng chòu caùc34
 35. 35. cuøng tin thaätvöõng vaøngmaø giöõ caånthaän caùcñieàu tröôùc 35
 36. 36. thì môùi ñöôïchöôûng phuùcthanh nhaønñôøi ñôøi kieápkieáp. A-men 36
 37. 37. 37
 38. 38. Ñaïo ÑöùcChuùa Trôøicoù MöôøiÑieàu raên: 38
 39. 39.  Thöù nhaát:Thôø phöôïngmoät ÑöùcChuùa Trôøivaø kính meán39
 40. 40.  Thöù hai:Chôù keâu teânÑöùc ChuùaTrôøi voâ côù. 40
 41. 41.  Thöù ba: Giöõngaøy Chuùanhaät. Thöù boán: 41
 42. 42.  Thöù naêm:Chôù gieátngöôøi. Thöù saùu: 42
 43. 43.  Thöù baûy:Chôù laáy cuûangöôøi. Thöù taùm:Chôù laøm 43
 44. 44.  Thöù chín: Chôù muoán vôï choàng ngöôøi. Thöù möôøi: Chôù tham cuûa 44
 45. 45. Möôøi Ñieàuraên aáy toùmveà hai ñieàunaøy maø chôù: 45
 46. 46. tröôùc kínhmeán moätÑöùc ChuùaTrôøi treân heátmoïi söï, 46
 47. 47. sau laø yeâungöôøi nhömình ta vaäy. A-men. 47
 48. 48. 48
 49. 49. Hoäi Thaùnhcoù saùu ñieàuraên: 49
 50. 50.  Thöù nhaát:Daâng leãngaøy Chuùanhaät cuøngcaùc ngaøy leã 50
 51. 51.  Thöù hai:Chôù laømvieäc xaùcngaøy Chuùa 51
 52. 52.  Thöù ba: Xöngtoäi trong moätnaêm ít laømoät laàn, 52
 53. 53.  Thöù boán:Chòu MìnhThaùnh ÑöùcChuùa Gieâ-sutrong muøa53
 54. 54.  Thöù naêm:Giöõ chaynhöõng ngaøyHoäi Thaùnhbuoäc, 54
 55. 55.  Thöù saùu:Kieâng thòtngaøy thöù saùucuøng nhöõngngaøy khaùc55
 56. 56. Ñaïo Ñöùc ChuùaTrôøi coù baûypheùp Bí-tích: Thöù nhaát: laøpheùp Röûa 56
 57. 57.  Thöù hai: laøpheùp TheâmSöùc. Thöù ba: laø 57
 58. 58.  Thöù boán: laøpheùp Giaûi Toäi. Thöù naêm: laøpheùp Xöùc Daàu 58
 59. 59.  Thöù saùu: laøpheùp TruyeànChöùc Thaùnh. Thöù baûy: laø 59
 60. 60. Thöông Ngöôøi coù möôøi boán moái.Thöông Ngöôøicoù möôøi boán moái.oThöông xaùc 60
 61. 61.  Thöù nhaát:cho keû ñoùi aên. Thöù hai: 61
 62. 62.  Thöù ba: cho keû raùch röôùi aên maëc. Thöù boán: 62
 63. 63.  Thöù naêm: cho khaùch ñoã nhaø. Thöù saùu: 63
 64. 64.  Thöù baûy: choân xaùc keû cheát. 64
 65. 65. oThöông linh-hoàn baûy moái: Thöù nhaát: laáy lôøi laønh maø khuyeân ngöôøi. 65
 66. 66.  Thöù hai: môû daäy keû meâ muoäi. Thöù ba: yeân 66
 67. 67.  Thöù boán: raên baûo keû coù toäi. Thöù naêm: tha 67
 68. 68.  Thöù saùu: nhòn keû maát loøng ta. Thöù baûy: 68
 69. 69. Caûi toäi baûy moáiCaûi toäi baûymoái coù baûyñöùc: 69
 70. 70.  Thöù nhaát:Khieâmnhöôøng chôùkieâu ngaïo. 70
 71. 71.  Thöù hai:Roäng raõichôù haø tieän. Thöù ba: Giöõmình saïch seõ 71
 72. 72.  Thöù boán:Hay nhòn, chôùhôøn giaän. 72
 73. 73.  Thöù naêm:Kieâng bôùtchôù meâ aênuoáng. 73
 74. 74.  Thöù saùu:Yeâu ngöôøichôù ghengheùt. 74
 75. 75.  Thöù baûy:Sieâng naêngvieäc ÑöùcChuùa Trôøichôù laøm75
 76. 76. Phuùc thaättaùm moái: 76
 77. 77.  Thöù nhaát: Aicoù loøng khoùkhaên aáy laøphuùc thaät/ vìchöng Nöôùc Ñöùc 77
 78. 78.  Thöù hai: Aihieàn laønh aáy laøphuùc thaät/ vìchöng seõ ñöôïcñaát Ñöùc Chuùa 78
 79. 79.  Thöù ba: Ai khoùc loùc aáy laø phuùc thaät / vì chöng seõ ñöôïc an uûi 79
 80. 80.  Thöù boán: Aikhao khaùtnhaân ñöùc troïnlaønh aáy laøphuùc thaät / vì 80
 81. 81.  Thöù naêm: Aithöông xoùtngöôøi aáy laøphuùc thaät. Vìchöng mình seõ 81
 82. 82.  Thöù saùu: Aigiöõ loøng saïchseõ aáy laøphuùc thaät/ vìchöng seõ ñöôïc 82
 83. 83.  Thöù baûy: Ai laømcho ngöôøi hoøathuaän aáy laø phuùcthaät/ vì chöng seõñöôïc goïi laø con 83
 84. 84.  Thöù taùm: Aichòu khoán naïn vìñaïo ngay aáy laøphuùc thaät/ vìchöng Nöôùc Ñöùc 84
 85. 85. Kinh Năm Đức TinLạy Chúa là Chachí thánh/ làThiên Chúa toànnăng hằng hữu/
 86. 86. chúng con cảmtạ Chúa đã bancho chúng conơn đức tin/
 87. 87. nhờ đó chúngcon được nhậnbiết và thực hànhnhững điều Chúadạy/
 88. 88. hầu đem lại chochúng conhạnh phúc đờinày và đời sau/
 89. 89. Lạy Chúa GiêsuKitô/ Chúa làđường/ là sự thậtvà là sự sống/
 90. 90. Ai tin Chúa sẽtìm thấy đườngđi/ tìm ra chân lývà tìm được sựsống/
 91. 91. Chúng con cảm tạChúa đã đến raogiảng Tin Mừng/ dạychúng con nhữngđiều phải tin/
 92. 92. những việc phảilàm/ để đượcsống và sống dồidào/
 93. 93. Xin nâng đỡđức tin yếukém của chúngcon/
 94. 94. để chúng conluôn biết tín thácvào tình thươngcủa Chúa/
 95. 95. sẵn sàng dấnthân loan báo TinMừng cho mọiloài thụ tạo/ theolệnh Chúa truyền/
 96. 96. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấnghướng dẫn mọi loài/
 97. 97. xin khơi lại chochúng con những điều chúng con phải tin/ những việc phải làm /
 98. 98. để đức tin củachúng con mỗingày thêm sâusắc và trưởng thành hơn/
 99. 99. Xin ban cho chúngcon biết can đảmtuyên xưng đức tintrước mặt mọingười/
 100. 100. biết ý thức cửhành đức tintrong các nghi lễphụng vụ/
 101. 101. thực hành đức tintrong cuộc sốnghằng ngày/ để cóthể thông truyềnđức tin đó lại chocon cháu/
 102. 102. và tất cả mọingười/ đặc biệt lànhững ngườichưa nhận biếtChúa/
 103. 103. Lạy Mẹ Maria/ Mẹđược chúc phúc vìđã tin/ Xin giúpchúng con luôn tinnhững lời Chúa dạyvà Hội Thánh truyền/
 104. 104. biết phó thác mọisự cho tình yêuquan phòng củaChúa/
 105. 105. biết quan tâm đếnnhu cầu của mọingười anh chị emchung quanh chúngcon/ nhờ đó họ sẽđược nhận biết Chúa/
 106. 106. để chính họ cũngnhận được ơn đứctin đem lại sự sốngđời đời/
 107. 107. •Lạy Thánh Cả Giuse/ các Thánh Tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các Thánh/
 108. 108. các ngài là những gương mẫu sống động về đức tin cho chúng con/ Xin giúp chúng con biết sống /
 109. 109. và thực hành đứctin của chúng controng cuộc sốnghằng ngày/ nhất làtrong Năm Đức Tinnày/
 110. 110. Chúc tụngThiên Chúa vinhhiển muôn đời / Amen!
 111. 111. Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Naêm C “ThaùnhThaàn Chuùa ngöï treântoâi, vì Ngaøi xöùc daàu cho toâi, sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho 11 (Lc 4, 18) 1
 112. 112. Ngôi Cha nhân từ, dựng nêntrời đất muôn loài.
 113. 113. Và Ngôi Hai: là con một Chúa Cha.
 114. 114. Nhờ Thánh Linhmà xuống thế làm người.
 115. 115. Người chịu khổ hình, chịu đóngđinh để cứu nhân loại.
 116. 116. Người chịu chếtvà chịu táng trong mồ. Tới ngày thứba, Người lại phục sinh. Và lên trời
 117. 117. Ngày tận thế lạixuống phán xét: kẻdữ người lành. Tôi tin kính Thánh Linh, là THIÊN
 118. 118. Tôi tinGiáo Hội duy nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền.
 119. 119. Tôi tin phép thatội, Tôi tin xác mọingười sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời...
 120. 120. Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Naêm C “ThaùnhThaàn Chuùa ngöï treântoâi, vì Ngaøi xöùc daàu cho toâi, sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho 12 (Lc 4, 18) 0
 121. 121. Chuùa phaùn:/ “TaCHL:laø aùnh saùng theágian/ ai theo Ta/ seõkhoâng ñi trong utoái/ nhöng seõ ñöôïcaùnh saùng ban söïsoáng”. 121
 122. 122. Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Naêm C “ThaùnhThaàn Chuùa ngöï treântoâi, vì Ngaøi xöùc daàu cho toâi, sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho 12 (Lc 4, 18) 2
 123. 123. Kinh Caùm Ôn sau röôùc leã: Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trong
 124. 124. Con cung kínhthờ lạy Chúa/ là Thiên Chúa uy nghi cao cả.
 125. 125. Con sung sướng vì Chúa đếnthăm con, dù conkhông xứng đáng.
 126. 126. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con.
 127. 127. Xin làm cho con nên giống Chúa:hiền hậu và khiêmnhường, chăm chỉvà bác ái, hiếu thảo
 128. 128. Xin cho con nhớ rằng Chúa đangngự trong con / và con có bổn phận đem Chúa đến
 129. 129. Ở nhà và ởtrường, trong khu xóm và ngoài đường phố,
 130. 130. để tất cả những người bạn của con/ nhận biết Chúa và sốngthương yêu nhau.
 131. 131. Lạy Chúa Giêsu , con quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy /
 132. 132. để đáp lại tình Chúa yêu con . Có Chúa conkhông sợ hy sinh.
 133. 133. Có Chúa, con đủ sức tránh xa tộilỗi/ và sống trung thành với Chúa suốt cuộc đời
 134. 134. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mếnChúa/ Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa biết
 135. 135. Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Naêm C “ThaùnhThaàn Chuùa ngöï treântoâi, vì Ngaøi xöùc daàu cho toâi, sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho 13 (Lc 4, 18) 5

×