Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon arena usus 07022013

449 views

Published on

Presentasjon Regionalt Forskningsfond v/Bodil Lindestad

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentasjon arena usus 07022013

 1. 1. Regionalt forskningsfond Agder daglig leder Bodil Lindestad 7. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder
 2. 2. Presentasjonen1. Kort om Regionale forskningsfond2. Bevilgninger til kultur/opplevelse RFF Agder3. Muligheter for Arena USUS framover
 3. 3. Region Beløp 2013 (1000 kr)Agder 13 685Hovedstaden 28 190Innlandet 15 416Oslofjordfondet 33 833Midt-Norge 24 959Nord-Norge 31 920Vestlandet 30 752SUM 178 755 I tillegg fordeles 31,545 mill krtil fellestiltak etter innspill fra regionene
 4. 4. Målene for de regionale forskningsfondene• Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.• Mobilisere for økt FoU-innsats i regionene.• Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.
 5. 5. Regionens FoU-strategiSatsingsområder i FoU-strategien:• Energi, miljø og klima• Maritim sektor• Matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi• Samfunnsforskning• Innovasjon i offentlig sektor• Utdanning• Kultur- og opplevelsesnæringene 1. Profesjonalisering av kultur- og opplevelsesnæringene - Innovasjonssystem, klyngedannelser, forretningsutvikling, strategisk klyngesamarbeid - Partnerskapsmodeller for attraksjons-, konsept- og produktutvikling 2. Kultur som motor for stedsutvikling - Kultur- og opplevelsesnæringene i en samfunnsøkonomisk kontekst - Kultur som innsats mot helse, livsstil, levekårsutfordringer og utdanning
 6. 6. Bevilgninger fra RFF AgderRegionale institusjonsprosjekter innen kultur/opplevelse.• Agderforskning: ”Profesjonalisering av gjestehåndteringssystem på Agder. Utvikling av strategiske verktøy for publikumsutvikling og CRM” Samarbeidspartnere: UiA, Indigo Cultural Consulting Ltd., Visit Sørlandet Booking Bevilgning: 2,5 millioner kroner Prosjektperiode: Juni 2012 – mai 2016• Agderforskning: Culture-based rural development. Construction, implementation and socio-economic impacts Samarbeidspartnere: Centre for Tourism and Cultural Change, Leeds Metropolitan University; Orkestra, Basque Institute of Competitiveness; Vest-Agder fylkeskommune; Aust-Agder fylkeskommune; Setesdal Regionråd; Lister Rådet Bevilgning: 2 millioner kroner Prosjektperiode: April 2012 – desember 2015
 7. 7. Bevilgninger fra RFF AgderRegionale kvalifiseringsprosjekter (forprosjekter):• Sørlandet sykehus HF:Kultur og psykisk helse: Utvikling av et forskningsprosjekt ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) (kr. 200.000)• UiA: Forprosjekt «Økonomisk oversikt over det norske konsertmarkedet» (kr. 200.000)• Agderforskning: Fra barn og unges talent til kunnskapsbasert entreprenørskap (kr. 200.000)• Dyreparken Utvikling AS: Relasjonsledelse i kultur- og opplevelsesnæringen (kr. 500.000)
 8. 8. Muligheter framover i Regionalt forskningsfond Agder
 9. 9. Løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtteMålet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU- prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger.Søknadsbeløp er maksimalt kr. 200.000, inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett.Utlysning åpnes 21. mars.Disponibel ramme er 4 millioner kroner til kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte. Prosjekter behandles fortløpende inntil rammen er benyttet.
 10. 10. Løpende behandling av posisjoneringsstøtteMålet med posisjoneringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter.Posisjoneringsstøtte (POS) kan benyttes til å etablere konsortier og forberede en søknad mot EU-prosjekter eller tilsvarende ordninger.Søknadsbeløp er maksimalt kr. 200.000, inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett.Utlysning åpnes 21. mars.Disponibel ramme er 4 millioner kroner til kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte. Prosjekter behandles fortløpende inntil rammen er benyttet.
 11. 11. Muligens en mulighet…Opplevelse og reiseliv er foreslått inkludert som ett av fire satsingsområder for 15 % potten.Sannsynligvis utlyses midler 15. mai, med søknadsfrist 16. oktober 2013 (NB! Kan bli frist 4. september).Det er sannsynlig at det stilles strenge krav til kvalitet (minimum karakter 5) og samarbeid på tvers av fondsregioner.Informasjon legges ut på nettsider www.regionaleforskningsfond.no/agder og sendes ut i nyhetsbrev fra RFF Agder (påmelding på nettsiden).
 12. 12. Temaer er under diskusjonNyttig for oss å vite:• Hvilke sentrale utfordringer har regionen Agder innenfor opplevelse og reiseliv?• Er disse utfordringene de samme i resten av landet eller er noen av de særegne for vår region?• Hvilke av disse utfordringene har behov for ny kunnskap og/eller løsninger som kan tenkes å danne grunnlag for nye forskningsprosjekter?
 13. 13. Generelle krav i utlysninger• Alle utlysninger (ikke 15 % pott) krever at prosjektansvarlig organisasjon skal være lokalisert på Agder – men man kan samarbeide med hvem man vil.• De fleste utlysninger stiller krav om samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/off. aktør og minst en forskningsinstitusjon.• Søknader opprettes i e-søknadssystem på nettsidene. Det er utarbeidet egne maler for prosjektbeskrivelser som må følges. Vurderingskriterier legges ut for alle utlysninger.
 14. 14. Søknadsbehandling Årlig handlingsplan utarbeides Årets utlysning tar med bakgrunn i Agders FoU- utgangspunkt i handlingsplanen strategiRFF Agder har et egetstyre oppnevnt avFylkestingene Søknadsfrist 17.10 Søknader sendes inn Nasjonalt/Regionalt panel RFF Agders styre innvilger søknader Forvurdering Vurderingskriterier ihht Regionale tilleggskriterier prosjektbeskrivelse
 15. 15. Takk for megwww.regionaleforskningsfond.no/agder http://twitter.com/rffagder

×