Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Информация за проекта

Моят живот, моите финанси - финансова грамотност за младежи“ цели повишаване на финансовата грамотност на ученици от горен гимназиален етап - ключово за тях умение на прага на самостоятелен живот.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Информация за проекта

  1. 1. Проект „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“ Въпроси и отговори  Какво представлява проектът и разработената по него програма по лични финанси?  Основната цел на проекта е да повиши нивото на финансовата грамотност на обхвананите по него ученици в последен гимназиалин етап. Има пилотен характер. По проекта е разработена първата в България програма по лични финанси за ученици „Моят живот, моите финанси“. Програмата обхаваща шест основни теми от областта на личните финанси и трудовото право: Тема 1. „Мечти, ежедневие, финанси“ - Какво трябва да знаем за целите, финансовото планиране и личния бюджет? Тема 2. „Да погледнем в бъдещето – спестяване и инвестиции“ Тема 3. „Кредитите: с разум и цел“ Тема 4. „Карти, „бързи” пари и кеш” - Какво трябва да знаем за кредитната и дебитната карта, „бързите” кредити? Тема 5. „Не e достатъчно „Да чукнем на дърво” - Какво е важно да знаем за застраховането и застраховките? Тема 6. „Моето утре започва от днес“ - Най-важното за трудовите взаимоотношения, доходите и пенсионното осигуряване  Учебното съдържание по всяка тема и инструкциите в помощ на преподавателите са събрани в „Учебно ръководство“, а упражненията и практическите казуси за индивидуална и групова работа за учениците в „Учебна тетрадка“.  Видеофилми Един от най-атрактивните елементи на програмата са видеофилмите по всяка тема – общо шест. Видеофилмите са режисирани от Жоро Торнев, а актьори са приятелска група ученици от софийска гимназия. Актьорите са и лица на проекта. Видеофилмите нямат аналог в България, а и по света. Освен че ще направят учебния процес поатрактивен и по-ефективен, поради предвиденото разпространение чрез социалните мрежи видеофилмите ще достигнат до широка аудитория и ще могат позитивно да повлияят на нивото на финансови познания на по-големи групи от обществото.  Как разработената програма по лични финанси „Моят живот, моите финанси“ ще „стигне“ до учениците?  Чрез техните учители!
  2. 2.  По проекта е проведено обучение на 15 учители от 10 града в страната. От своя страна, учителите ще преподават програмата на свои ученици през втория срок на учебната 2013/2014 г. През обучението ще преминат около 300 ученици.  Кой реализира проекта?    Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ Финансов портал Moitepari.bg  Как се финансира проектът? Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.  Защо проектът е важен за обществото?  Финансовата грамотност е ключово умение, от което зависи качеството на живота ни. Слабата финансова грамотност се свързва с нисък жизнен стандарт, зависимост от държавни социални програми и финансово и социално изключване от обществото. И обратно, умението да управляваме добре личните си финанси е пряко свързано с нашето благополучие, а оттам с благополучието на обществото като цяло.  Младежите са особено уязвима група, защото те показват ниски нива на финансова грамотност, а имат пред себе се дълъг житейски и потребителски хоризонт и в значително по-малка степен от своите родители ще могат да разчитат на държавата за обезпечаване на житейските им потребности.  Създаването и пригалагането на програми за повишаване на финансовата грамотност следва да се разглежда като дългосрочна инвестиция в човешки капитал.  Бъдещето... Проектът „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“ е едногодишен, но създадената по него образователна програма ще може да бъде преподавана и през следващите години от обучените преподаватели. По този начин резултатите по проекта ще бъдат мултиплицирани в бъдеще. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

×