Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hulumtimi i tregut final

4,584 views

Published on

  • Be the first to comment

Hulumtimi i tregut final

  1. 1. Çka është Hulumtimi i Tregut Qëllimi i hulumtimit të tregut është që të ndihmohen kompanitë, që të marrin vendime të drejta rreth zhvillimit dhe marketingut të produkteve të reja. Hulumtimi i tregut paraqet zërin e konsumatorit në një kompani. Hulumtimi i tregut është një komponentkryesore e Marketingut, i cili shfrytëzohet nga pronarët e bizneseve dhekompanitë, ashtu që të kuptojë se kush janë konsumatorët e tyre, cilat janënevojat dhe kërkesat e tyre, kur dhe ku ti kërkojnë ata/ato. Ju nuk mund tipërcaktoni konsumatorët e ardhshëm, nëse nuk i njihni më mirëkonsumatorët aktual. i. Cdo hulumtim tregu fillon me identifikimin e ndonje kërkese apo mundësie ne treg. ii. Ne cdo hulumtim duhet te merret parasysh sjellja e konsumatorit, si dhe faktoret te tjere te cilet ndikojne ne vendimet e tij, gjate blerjes. iii. Pas identifikimit te konsumatoreve, ndermarrja merr masa përkatëse, rreth segmentimit te tregut dhe pozicionohet ne treg me produktet dhe shërbimet e veta . Procesi i marketingut Hulumtimi i tregut Përcaktimi i qëllimeve Përcaktimi i strategjisë se marketingut Plani-Programi i marketingut (marketingu Mix) www.facebook.com/ideatransfer 1
  2. 2. Marketing kontrola Hulumtimi i tregut Marketingu do të thotë zbulimi dhe pastaj plotësimi i nevojave të konsumatorëve. Në zemër të marketingut gjendet procesi i Hulumtimit të tregut. Hulumtimi i Tregut përfshinë identifikimin e kërkesave të konsumatorëve dhe plotësimin e nevojave të tyre. Kriteret e mbledhjes se informacioneveInformacioni mbi tregun duhet të jetë: shkencor; jointuitiv ose i mbledhur rastësisht objektiv jopersonal dhe në kohë të duhur Mënyrat e Hulumtimit të Tregut Ekzistojnë disa mënyra dhe tipe për hulumtim: Observimi – Vëzhgimi - Nëpërmjet kesaj metode ju mund të bëni hulumtimin e tregut tuaj duke vëzhguar, dhe të gjitha vëzhgimet www.facebook.com/ideatransfer 2
  3. 3. tuaja i futni ne statestiken t’uaj dhe me pas mund të nxjerni rezultatepërfundimtare.Grupet Fokuese- Nëpërmjet kësaj metode ju duhet të përcaktoni një gruppersonash, prej 6 deri ne 12, duke i ndar ne 2 grupe. Grupin fokues eudheheq profesionisti dhe kjo zgjatë 1 deri 2 orë.Intervistat - Permes kësaj metode ju mund te bëni anketimdrejtpërdrejtë, intervista në telefon, intervista me e-mail.Eksperimentale - Nëpërmjet kësaj metode ju eksperimentoni produktintuaj duke i shikuar reagimet e konsulmatorëve, p.sh. nëse ju keni gjellëtore,nje dite i vëni krypë teper, ditën tjeter më pak. Objekti i Hulumtimit të Tregut  Produkti  Çmimi  Vendi, Distribuimi (Shpërndarja)  Promovimi  PRODUKTI • Qëllimi i përzierjes së produktit • Kuptimi i përzierjes së produktit • Cilësia • Disenjimi • Paketimi • Mirëmbajtja • Shërbimi • Shërbimet e garancionit • Mundësia e kthimit të blerjes www.facebook.com/ideatransfer 3
  4. 4.  ÇMIMI • Pozicionimi i çmimit • Rabati dhe kushtet e pagesës • Kushtet e financimit  PROMOVIMI • Reklamimi • Lidhjet me publikun • Shitja personale • Promovimi i shitjeve • Politika e firmës  VENDI • Kanalet e shpërndarjes • Dendësia (ngjedhja e shpërndarjes) • Koha • Stoku • Transporti HULUMTIMI INDUSTRIAL (Hulumtimi i ofertës)Aktiviteti i konkurrentit –Hulumtimi i produkteve ë tyre, çmimit, promovimit.Si ndryshon produkti juajnga produktet që tashmë janë në treg? Cilët janë ata që udhëheqin në tregdhe pse?Furnizuesit dhe burimet – www.facebook.com/ideatransfer 4
  5. 5. Kostot e lokaleve, lëndës së pare, punës – a mund ta krijoni produktin aposhërbimin me kosto të ulëta? A do të keni mundësi të krijoni njësi me kostotë ulët sa që ta shisni produktin apo shërbimin me çmim konkurrues dheakoma të arrini një bruto fitim?Ligji dhe ndjekja e ligjeve -A ka faktorë mjedisor të cilët duhet ti keni parasysh? A do të ndotëambientin biznesi juaj?Në qoftë se biznesi juaj ka nevojë për licence, cilët hapa I keni marrë për tëmarrë licencen?A do të keni nevojë për sigurim?A ka inovatorë apo investues që duhet ti merrni parasysh për të qenëpartner me ta? Çka është plani i marketingut?Plani i marketingut i kompletuar duhet të jetë i strukturuar si në vijim: www.facebook.com/ideatransfer 5
  6. 6. 1. Përshkrimi i produktit2. Tregu3. Vendi/lokacioni4. Krahasimi me konkurentët5. Klientëe mëdhenj6. Çmimet e shitjës7. Kërkesat totale Anketim me klient konkuruesit Statistikat nga Enti statistikor Analiza e importeve Sistemi i shitjës Tregjet e ngjashme jasht vendit8. Përndarja e tregut9. Parashikimi i shitjeve10. Tregu ”Mix”11. Vlerësimi i promovimit12. Buxheti I marketingutDisa këshilla për dizajnimin e pyetësorit  Bëni pyetje të thjeshta  Përfshini në anketën tuaj udhëzimet se si duhët përgjigjur në pyetje  Filloni anketën me pytje të përgjithshme duke shkuar kah pyetjet më specifike www.facebook.com/ideatransfer 6
  7. 7.  Secila pyetje duhet të jetë e shkurtër  Nëse pyetësori duhet të plotësohet nga të anketuarit e jo nga intervistuesi (ekipi anketues), mbani në mend që duhet të dizajnoni një pyetsor që është tërheqës dhe i lehtë për tu lexuar  Mbani mend që ta para-testoni pyetsorin. Para se ta shtypni pyetsorin, pyetni disa njerëz si p.sh. konsumatorët e regullt, kolegët, shoqërinë dhe punëtorët që ta plotësojnë anketën. Kërkoni nga ata që t`iu japin reagimet e tyre për stilin e anketës, thjeshtësinë dhe si e përceptojnë ata qëllimin e anketës.  Mënyra se si formulohet pyetja ndikon ne përgjigjën e respondentëve. Shembull konkret nga hulumtimi i tregutHulumtimi i treguta). Brenda ekipit tuaj, luteni që të identifikoni 6 konsumatorë potencial përproduktin apo shërbimin tuaj dhe intervistoni ata me qëllim të identifikimittë: • nevojave dhe kërkesave të tyre • dëshirave dhe preferencave të tyre www.facebook.com/ideatransfer 7
  8. 8. Luteni që të shënoni rezultatet e intervistës suaj dhe dërgoni draftin tutorittuaj sipas kohës së përcaktuar.b). Brenda ekipit tuaj, luteni që të zgjedhni dhe vizitoni një ndërmarrje apobiznes dhe intervistoni drejtorin e marketingut. Luteni për intervistë t’i keniparasysh pyetjet në vijim: 1. Si e zhvillon ndërmarrja/biznesi strategjinë e marketingut? 2. Si i përcaktojnë çmimet për produkte/shërbime? 3. Cilat janë mediumet dhe kanalet reklamuese të tyre dhe pse i kanë zgjedhur ato? 4. Cili është buxheti i caktuar për strategjinë e marketingut (% e buxhetit të përgjiithshëm)? 5. Si e dinë apo e masin cili aktivitet i marketingut është i suksesshëm?Luteni që të shënoni rezultatet e intervistës suaj dhe dërgoni draftin tutorittuaj sipas kohës së përcaktuar. www.facebook.com/ideatransfer 8

×