Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 29 de maig de 2013

300 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 29 de maig de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIMECRES,29DEMAIGDEL2013/NÚM.2.318/ANY10Els teus trasters a AndorraPertemporadawww.guardatot.comTel. 81 74 81TOT AL50%-Moda DONATemporadaESTIU 2013LIQUIDACIÓ- per reformes -GRANÚltims 5 DIES!Av. Meritxell 100 (davant OPTIONS+), AD500 Andorra la Vella, Tel. +376 872640La carretera amb França s’hatancat al llarg d’aquest hivernmés cops que maiANDORRA Pàgina 6Catorze representantsd’empreses formen la missiócomercial a RússiaANDORRA Pàgina 7L’UdA estudia crear un títolespecífic per als alumnesde l’Aula magnaANDORRA Pàgina 10El Teatre Comunal reobredesprés d’un any tancat permillorar-ne la seguretatCULTURA Pàgina 14Llibert Fortuny, HenriquePortovedo i el Quad Quartet,a l’Andorra Sax FestCULTURA Pàgina 15Trastoy valora organitzaruna expedició andorrana al’Everest en un futurESPORTS Pàgina 16ESPORTS Pàgina 17Dani García signael primer or de ladelegació, que sumados metalls mésANDORRA Pàgina 11La Massana i Governvaloren diferentsopcions per al sostred’endeutamentAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3Tati MasiàReduir els envasos iel paper a la brossaLa brossa urbana conté un17,5% de paper i cartró, un15,2% d’envasos i un 3,5% devidre, segons un estudi que estorna a fer aquest any.ANDORRA Pàgina 7La FAAD vol que partde l’IRPF reverteixien les personesdiscapacitades
 2. 2. Dimecres, 29 De maig Del 2013d’interès2C/ Na Maria Pla, 2-6, cantonada c/ de la UnióTerrassaper afumadorsObert 7/7C/ Na Maria Pla, 2-6, cantonada c/ de la UnióENTREPANS, TRUITES,AMANIDES, CRÊPES,CÒCTELS, COPES DE GELAT...DILLUNS, DIMARTSI DIMECRESPER 1 €*GERRA DE CERVESA*acompanyadad’una consumiciómínima d’1,50 €ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,ENTREPANS, TRUITES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,AMANIDES, CRÊPES,Deixa’t sorprendre per lesnostres especialitats!DIJOUSPER 1 €“CORNETO”AMB BOLA DE GELATCARTE D’OR(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)C/ de l’Alzinaret n. 9Tel. 819 839Andorra la VellaArranjamentsde robaArranjamentsPreuseconòmicsRESTAURANT TIC-TAPACUINA PERMANENToberta de les 12.00 a les 2.30 horesPostres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’MENú DIARIMENú CARTAMENú DEl XEfMENú DE TAPES X 2MENú MARISCADA X 2MENú GRAEllADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGIfem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69Menú dimecresPrimer platMeló amb pernil de glaAmanida malaguenya amb tonyinaEspaguetis a la carbonara o a la bolo-nyesaSopa de peix i mariscSegon platMedalló de rap amb salsa verdaSípia a la planxa amb salsa d’all i julivertBotifarra amb mongetesEntrecot a la brasa amb verdures naturalsEL TEMPSdijousdivendresdijous-4/3-1/81/93/113/124/141/100/9-1/72/95/16meteo@bondia.adRuixats de tardaContinua el fredAvui una vegada més continuarà el temps in-estable, que d’altra banda és normal en aquestaèpoca de l’any. El que ja no és tan normal sónles temperatures baixes que continuen a total’Europa occidental. El desplaçament d’airefred des del Pol Nord fa que ens arribin aques-tes temperatures anòmales. Al llarg del matí elcel estarà mig ennuvolat, però també hi hauràalguna clariana, que deixarà entreveure el sol.A partir de la tarda les nuvolades creixeranamb força. Aquest fet ha de comportar de nouprecipitacions en forma de xàfec, que portarancalamarsades i una cota de neu baixa, al voltantdels 1.400 metres. El fred continuarà i el ventbufarà de l’oest moderat als cims. Que tingueuun BONDIA.Quart minvant06.20 h21.22 h
 3. 3. 3Dimecres, 29 De maig Del 2013La brossa urbana conté un 17,5%de paper i cartró, un 15,2% d’en-vasos i un 3,5% de vidre. Aques-tes són les principals xifres quees van extreure de l’estudi sobrela composició de les deixallesque es va dur a terme l’any pas-sat, i que aquest any es torna arepetir. Aquesta anàlisi permetdeterminar l’efectivitat de la re-collida selectiva i veure quinan’és l’evolució, per intentar tirarendavant les polítiques de gestióde residus necessàries. Una altradada que també s’ha posat en re-lleu és que un 40% de la compo-sició del contenidor de recollidad’envasos el formen articles queno hi haurien d’anar.En canvi, pel que fa als conte-nidors de vidre i de paper i car-tró, sembla que la gent té moltmés clar què és el que hi ha dedipositar ja que els materialsanomenats impropis (aquellsque no hi haurien d’anar) sónmenys nombrosos. De fet, un95% del contingut del conteni-dor de paper i cartró és net, és adir, sense impropis.El director de Medi Ambient,Marc Rossell, va visitar ahir elcentre de triatge d’envasos de laComella i allà va exposar als mit-jans de comunicació l’objectiu del’estudi sobre la caracteritzacióde les deixalles que es va comen-çar a dur a terme dilluns i ques’ha d’allargar fins al 7 de juny.El primer estudi per determinarla composició dels residus sòlidsurbans es va realitzar el 2000 i esva repetir el 2005 i el 2010, i ser-via per determinar les polítiquesa seguir en el marc del Pla nacio-nal de residus (PNR).L’any passat es va dur a termela darrera caracterització per ac-tualitzar el PNR i ara s’ha decidittirar endavant estudis cada any,ja que d’aquesta manera es po-dran comprovar, d’una maneramés acurada i precisa, els resul-tats. Això permet constatar, perexemple, que és en els envasoson encara hi ha la gran assigna-tura pendent, tot i que Rossell varecordar que “no es tracta d’unproblema d’Andorra” sinó quela confusió sobre què ha d’anaren aquest contenidor encaraés força habitual a Europa. Enaixò incideix, en gran part, quees tracti d’una recollida que famenys anys que està implantadai que al contenidor groc hi vagiuna varietat més gran de mate-rials que no pas als altres dos derecollida selectiva.De fet, Rossell va recordar quea escala europea els objectius im-mediats a aconseguir en la reco-llida de paper i cartró i vidre sesituen en el 65%, mentre que enels envasos es troben en el 22,5%.Per dur a terme l’estudi escomprova el contingut dels con-tenidors de brossa i s’avalua quèés el que el compon. Un dels tèc-nics que realitzen l’estudi va po-sar en relleu que es porta a ter-me per parròquies i a més a méss’avaluen a part les deixalles delPas de la Casa. De fet, Rossell vadestacar que la metodologia quees fa servir és la mateixa des del2000, ja que d’aquesta manera espoden fer les comparacions es-caients. Les deixalles se separenen tretze categories diferents i,d’aquesta manera, es pot de-terminar, per exemple, quinaés la quantitat de paper, cartró,vidre i envasos que ara per araencara acaben anant a les deixa-lles normals tot i haver-hi recolli-da selectiva.A la planta de triatge d’enva-sos de la Comella també com-proven que al contenidor grochi acaba anant tot tipus de ma-terial que no hi hauria de ser.D’aquesta manera, no és estranytrobar-hi calçat, plàstic que noés un envàs i diferents objectes,com, tal com es va poder com-provar ahir durant la visita ambels mitjans de comunicació, unacinta VHS.Sobre els aspectes en els qualscal incidir, des de Medi Ambi-ent exposen la feina contínuaque es porta a terme a les esco-les, ja que consideren que elsnens seran “ambaixadors a casaseva” de les qüestions que haginaprès a l’escola. Rossell tambéva posar en relleu que a ban-da del foment del reciclatge unaltre eix fonamental en les po-lítiques mediambientals és laprevenció, és a dir, evitar que esprodueixin residus.En aquest objectiu s’emmarca,per exemple, la normativa per al’ús de bosses reutilitzables perevitar l’ús de les de plàstic o elfoment del consum d’aigua del’aixeta. De fet, aquestes duesqüestions han estat objecte dediferents accions aquest any i ésprevist que siguin dos dels ei-xos de la Setmana europea pera la prevenció de residus, que esdurà a terme a finals d’any.En aquest sentit, Rossell varecordar l’impacte mediambi-ental que té l’aigua embotellada,ja sigui per la seva producció,el transport o el posterior trac-tament del plàstic, entre altresaspectes, mentre que l’aigua del’aixeta del país té “una granqualitat”. Per això s’ha impul-sat, per exemple, el repartimentd’ampolles reutilitzables, a tra-vés del Centre Andorra Sosteni-ble. De fet, només un 3% de lespersones que diuen que beuenaigua de l’aixeta ho fan per gene-rar menys residus.La brossa urbana encara conté un17,5% de paper i un 15,2% d’envasosestudi sobre la caracterització dels residusm. f.anDorra la VellaA més, un 40% de la composició del contenidor groc és de materials que no són envasostati masiàel director de Medi ambient va explicar ahir el desenvolupament de l’estudi.tati masiàl’estudi sobre la composició dels residus urbans es porta a terme des de dilluns passat fins al 7 de juny.Es porta a termeun estudi anual percomprovar l’efectivitatde la recollida selectivaUn dels aspectes enels quals cal incidirés la recuperaciódels envasos
 4. 4. opinió4 Dimecres, 29 De maig Del 2013Cartes al directorEnvia les teves cartes al director o les teves opinionsa l’adreça electrònica director@bondia.adRecorda que ens has de facilitar les teves dades,així com la parròquia de residència.La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas KampfraatboNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M.Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià,Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.addirectoriEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004No s’ha de qüestioNar el sistema Català de salutAixò és el que Elena Ribera, portaveu de CiU, va advertir a la comissiód’investigació sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relacions amb les em-preses del Parlament de Catalunya, i que ha de fer llum sobre recents sospi-tes i imputacions en el sistema. Molts ciutadans, assabentats per la premsadels fets que motiven aquesta comissió, ens demanem fins a quin punt elmodel “català” de gestió públic/privat és, per la seva manca de transpa-rència, difícil de controlar. L’Hospital de Sant Pau o el Clínic són puntes del’iceberg d’una xarxa proveïdora d’assistència sanitària al departament deSalut, constituïda per entitats amb afany de lucre no sempre detectable ique gestionen més del 50% del pressupost de Salut. I és que el grau d’opa-citat es deriva del model de gestió empresarial i de l’escassa reglamentació.La salut és ara un negoci de baix risc per a qui hi pugui invertir, i ara, amb lacrisi, més que mai. El pressupost per a Salut és aproximadament el 30% delpressupost total de la Generalitat; són molts diners. Sentim cada vegadamés amenaçada la sostenibilitat del sistema públic quan sabem que multi-nacionals de capital risc, com Capio, s’estan infiltrant a la xarxa creada pelmodel català; consorcis, contractes programa, fundacions, externalitzaci-ons i aliances estratègiques amb empreses de gestió privada d’opacitatsfreqüents i poc o gens reglamentades. I han estat aquestes “empreses delmodel català” les més ben tractades pel Govern en el repartiment de “re-tallades”. Quan els centres de gestió totalment pública i transparent nopuguin aguantar més la pressió sobre la “productivitat” assistencial a quèestan sotmesos i augmentin encara més les llistes d’espera, haurem de bus-car en la nostra butxaca per repagar contractant pòlisses complementàriesen assegurances i mútues, que faran més insostenible l’economia familiar.¿Què quedarà del “model” de sistema sanitari català?CaRTeS aL dIReCToRMarta Carrera Plans i roger Bernat landoniedIToRIaLDissabte passat, un dia preciós i assolellatde maig –una varietat de temps que gairebéno es dóna últimament per aquestes contra-des–, dos homes que feien cara d’acabats dejubilar, amb un mapa d’Andorra a la mà, emvan parar al costat de La Poste, a pocs metresde l’estació d’autobusos: “Excuse me, do youhappen to know...” Parlaven un anglès forçaclar: els vaig preguntar si eren russos perquètenien una ombra d’accent eslau, i es van ale-grar que jo també ho fos. “¿Vius aquí?” “Sí,visc aquí.” “Perfecte. Ara ens ho aclariràstot. Estem buscant l’autobús que ens porti allloc més bonic d’Andorra.” “Però ¿on voleuanar exactament?” “On sigui. Hi serem finsdemà, no tenim res a fer, no sabem on anari ens han dit que teniu pics, boscos, llacs isenders molt ben senyalitzats cap a les mun-tanyes precioses. ¿On agafem l’autobús queens hi porti? ¿O potser no cal agafar capautobús? Volem veure com són les vostresmuntanyes.”Els vaig mirar amb ulls crítics. Definiti-vament no anaven vestits per a excursionsllargues: anaven d’esport, però amb vambeslleugeres. Amb tota probabilitat (si ja m’hodeien), no tenien ni idea de quina excursióvolien fer exactament. “Podríeu agafar l’au-tobús fins a Ordino.” “Or-di-no. D’acord.¿Quant val l’autobús?” “Un euro setanta,crec. Una mica menys de dos euros.” “¿No-més d’anada, o anada i tornada?” “Nomésd’anada.” “D’acord. I ¿què hi ha, a Ordino?”“Un poble molt bonic, uns petits museus...”“És que no volem anar a museus: volemveure les vostres muntanyes.” Els entenia.El que volien (sense que ho sabessin, és clar)era, per exemple, pujar al coll d’Ordino, o adalt del Funicamp, si no estigués tancat. LaRuta del Ferro els encantaria. Però ¿com s’hiarriba en autobús, a la Ruta del Ferro?Un dels homes s’anava impacientant, i vi-siblement s’emprenyava amb l’altre, al qualdevia pertànyer la brillant idea de visitar elpetit país dels Pirineus. El seu amic no esrendia: “¿Potser anem al Pas de la Casa? ¿Noés el lloc més bonic d’Andorra, el Pas de laCasa?” No ho acabava de veure clar. Mai nom’havien dit que el Pas de la Casa fos el llocmés bonic d’Andorra. “Engolasters, ¿pot-ser?” –vaig dir–. “I després podríeu anar acaminar pel camí de les Pardines.” “En-go-las-ters. I ¿com s’hi arriba en autobús, desd’aquí?” Uf. En setze anys de residènciamai he anat en autobús fins a Engolasters.“Podeu agafar l’autobús al costat de l’Esca-le, i després el conductor us indicarà on heud’agafar l’altre.” “Massa complicat, ens hiperdrem.”“Mireu –els vaig dir–, després de l’edi-fici del Crèdit Andorrà, a l’esquerra, hi hauna caseta d’Informació i Turisme. Pregun-teu-los-ho, sisplau! Us estic fent perdre eltemps. A l’Oficina de Turisme ho saben mi-llor que jo.” “D’acord –van dir els turistes–, ivan marxar en direcció a l’Escale. No sé quèvan fer, finalment. Espero que els hagi ori-entat algú més informat que jo. El meu homepensa que podien haver agafat un taxi i emdiu un no sé què del bus turístic, però fa me-sos que no recordo haver vist cap bus turís-tic, i no crec que haguessin agafat un taxi, nique jo els ho hagués suggerit. La meva filla–té vuit anys– opina que els hauria d’haverenviat a Naturlàndia. I vosaltres, ¿sabríeuexplicar d’on surt l’autobús cap al lloc mésbonic d’Andorra?...T’ho dIC eN CoNFIaNçaaLexaNdRa GRebeNNIkoVaL’autobús cap al lloc més bonicd’AndorraENQUESTA DE LA SETMANA¿Trobeu bé la demanda de la FAAD perquè partde la recaptació de l’IRPF vagi als discapacitats?RESULTAT DE LA SETMANA PASSADA¿Hauria de ser obli-gatòria una formacióprèvia abans d’exercirper als advocats?SÍ82,8%NO17,2%envia un sMs al 789 amb la tevaresposta enQ si o bé enQ noCada dimarts el resultat de l’enquesta espublicarà en aquest espai ientre els participants sesortejaran tres lots deproductes per al bany.amb la tevapublicarà en aquest espai iEls impostos poden ser una font d’ajuda pera les persones amb discapacitat, ja que, d’unabanda, poden suposar uns ingressos per al col·lectiu i, de l’altra, la seva exempció pot ser unincentiu per a la seva integració social, especi·alment al mercat laboral. D’aquesta manera, elpresident de la Federació andorrana d’associ·acions de Persones amb Discapacitat (FaaD),Lluís Sàmper, posa en relleu que la llei del’iRPF hauria de contemplar que una part delque es recapti amb aquest impost pugui anaral col·lectiu dels discapacitats, tal com ja pas·sa als països del nostre entorn. També incideixque a través de les reduccions de determinatsimpostos es pugui incentivar que els empre·saris contractin persones que tinguin algunadiscapacitat, ja que ara com ara aquesta con·tractació directa és gairebé inexistent. De fet,els empresaris només es beneficien ara del fetque no han de pagar la cotització a la seguretatsocial del treballador, un incentiu que no sem·bla que sigui suficient, tal com deixen en evi·dència les dades. Per tant, el que seria necessa·ri és que a través de la reducció en el pagamentd’impostos es pogués generar un incentiusuficient perquè aquestes personestinguessin més oportunitats de sercontractades en una empresa.d’impostos es pogués generar un incentiuIncentius i millores per als discapacitats
 5. 5. PUBLICITAT 5DIMECRES, 29 DE MAIG DEL 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast i aperitiu gratis(bodes, aniversaris,sopars dempresa)Obert a la nit dijous divendres i dissabteA 50 m dretadireccióAixovallBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEtra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTast i aperitiu gratisESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)
 6. 6. 6 Dimecres, 29 De maig Del 2013La passada temporada d’hivernva ser “de lluny” la que va regis-trar més tancaments de la car-retera RN-22 en el tram d’accésa Andorra per les importantsprecipitacions de neu caigudes.Així ho explica el Govern en laresposta a la pregunta formula-da pels consellers encampadansAleix Varela, Carles Enseñat iXavier Montané, de Demòcratesper Andorra (DA).Els tancaments, que van origi-nar queixes dels comerciants delPas de la Casa i dels transpor-tistes pels perjudicis econòmicsque els ocasionen, han sovinte-jat aquesta temporada més quemai. Així, en la resposta del Go-vern als parlamentaris demòcra-tes, s’afirma que van sumar entotal 9 dies, 8 hores i 25 minuts,“una xifra que supera tots els an-tecedents més recents”. I és que,tal com explica l’executiu, du-rant l’hivern passat els gruixosde neu acumulats es van apro-par als 8 metres, sense incloure-hi les darreres precipitacionsdel mes de maig. Com a conse-qüència de les inclemències me-teorològiques, no va ser nomésl’esmentada carretera francesa laque va patir, sinó que les fortesprecipitacions van afectar tambéla xarxa viària del país, fet queva obligar a talls puntuals.Malgrat que no s’ha trobatuna solució definitiva per aaquest problema, que es repeteixdes de fa anys, no es pot afirmar,ni molt menys, que el Governno hagi mantingut nombrososcontactes amb França per tractard’aquesta qüestió, tal com es de-talla en la resposta de l’executiu.L’arrangement franco-andorran,de data 30 d’abril del 2004, sig-nat entre els prefectes de l’Arièjai dels Pirineus Orientals i el mi-nistre d’Ordenament Territorial,estableix el marc de coordina-ció i de comunicació entre totesdues parts per a emergènciesd’aquest tipus. Un dels últimscontactes mantinguts per abor-dar aquest problema va tenir llocel 18 de gener passat, quan el mi-nistre d’Afers Exteriors, GilbertSaboya, va comunicar al prefectede l’Arièja la preocupació d’An-dorra pels tancaments, al mateixtemps que s’oferia el suport delPrincipat en la gestió de les in-cidències.L’opinió del Govern és queels tancaments, a més de “tras-balsar” l’economia del país i mésconcretament la del Pas, “causenimportants molèsties als opera-dors turístics que gestionen eltrànsit turístic a través de l’aero-port de Tolosa”. La majoria delstancaments, el 75%, es fan pelrisc d’allaus, per sobre dels quees porten a terme per causes detempesta de neu i vent.En aquest sentit, el prefec-te de l’Arièja s’ha compromès,segons l’executiu, a incloure decara a l’any vinent millores en undels càtexs que presenten mésproblemes i perill per a la car-retera i els usuaris, “així com al-tres millores encaminades a sermés preventius i poder anticiparfenòmens meteorològics, queaquest any han estat extrems ino es veien feia més de 30 anys”.Els tres consellers de DA vanexpressar la seva satisfaccióamb la gestió feta pel Govern enaquest àmbit. Al mateix temps,insten l’executiu a instaurar unpunt d’informació o mecanismesimilar a la zona si es produei-xen situacions excepcionals comles esmentades.La carretera amb França s’ha tancataquest any 9 dies, 8 hores i 25 minutsconsell generaljulià rodríguezanDorra la VellaDA proposa instal·lar un punt d’informació a la zona si es produeixen situacions excepcionalstati masiàenseñat i Montané en una sessió del consell general.La Fundació Crèdit Andorrà haorganitzat un taller per parlarsobre l’Alzheimer i les demèn-cies en la gent gran. Tindrà llocdemà, dijous 30 de maig, de 16a 18, a L’Espai, el centre sociald’activitats i formació situat aEscaldes-Engordany. El tallerforma part del conjunt d’acti-vitats dirigides a persones mésgrans de 60 anys i s’emmarca enel programa Envelliment salu-dable, destinat a tractar diversosaspectes dels hàbits de salut mésrecomanables per a aquest col-lectiu de població. Anirà a càr-rec de la psiconeuròloga SandraNavarro. L’especialista oferiràuna visió actual i científica, peròalhora entenedora, de l’envelli-ment patològic del cervell, i re-soldrà dubtes i neguits que pu-guin plantejar els assistents. Laincidència de les demències enles persones grans genera dub-tes i angoixes, que poden desa-parèixer si es té la informacióadequada, segons la fundació.Taller sobre l’Alzheimer i lesdemències en la gent gransalutredaccióanDorra la Vellatati masiàun dels tallers de la Fundació crèdit andorrà.l’oposiciópregunta perles accionscontra l’aturEl grup mixt i el grup soci-aldemòcrata han preguntatal Govern sobre les acci-ons per fer disminuir la xi-fra d’aturats. En el cas delprimer, es demana per lesmesures que s’aplicaran iper les causes que hi hagimenys beneficiaris de laprestació d’atur. Pel que faal PS, s’interessa per lescauses de l’augment dedesocupats i per les me-sures per fer-hi front. Elssocialdemòcrates pregun-ten també per la situació del’FC Andorra, pels criteris enla distribució d’entrades peral Cirque du Soleil i per l’ad-judicació dels treballs d’ex-plotació i manteniment delCentre Nacional del Trànsit.El grup mixt demana tambéper la negociació amb elscomuns sobre la delimitacióde competències.
 7. 7. andorra 7Dimecres, 29 De maig Del 2013Dimecres 29 de maig a les 14.15 h i a les 21.20 hCapítol 13Resum de“L’Energia a les teves mans”2a partEl president de la FederacióAndorrana d’Associacions dePersones amb Discapacitat(FAAD), Lluís Sàmper, consi·dera que la futura llei de l’IRPFhauria de contemplar que unapart dels diners que es recap·tin amb aquest nou impost vagidestinada al col·lectiu de per·sones amb diversitat funcional.Aquesta és una possibilitat que,segons afirma, ja es preveu enalguns països de l’entorn, en elsquals es pot optar per posar unacreu a la casella corresponent dela declaració perquè una part dela contribució fiscal reverteixien aquest col·lectiu o a una al·tra perquè vagi a l’Església, o atotes dues a la vegada. “Haurí·em de poder decidir entre totsquines són les prioritats a lesquals volem destinar els nostresdiners”, va opinar Sàmper.Una altra de les demandes dela federació és que es fixin re·duccions de l’IRPF o d’altres im·postos, com el de societats, perafavorir la contractació de per·sones amb algun tipus de dis·capacitat. En aquests momentsles empreses que contractenpersones d’aquest col·lectiu nohan de satisfer el pagament dela cotització a la seguretat social,ja que és assumida pel Govern.Tot i així, segons Sàmper, aquestincentiu no és suficient actual·ment per afavorir la contracta·ció de discapacitats, ja sigui per·què no se’n coneix l’existènciao perquè no suposa un estalviprou atractiu per a les empreses.El resultat és que al mercat labo·ral pràcticament no es produei·xen contractacions de personesdiscapacitades. En aquest sentit,recentment la FAAD va tenirconeixement per primera vega·da que una societat havia ofertun lloc de treball a una personad’aquest col·lectiu.La FAAD troba també que lespersones amb diversitat funcio·nal haurien de quedar exemp·tes d’alguns impostos o, com amínim, gaudir d’unes taxes re·duïdes en funció del grau d’in·validesa o dependència. Sàmperindica que, per exemple, algu·nes corporacions ja eximeixende pagar el foc i lloc aques·tes persones, però assenyalaque “cada comú té una políticadiferent”.La FAAD vol que part de l’IRPFreverteixi en els discapacitatsbenestarL’entitat aposta per exoneracions fiscals per afavorir la contractacióJUlià rodrígUezanDorra la Vellatati masiàLluís sàmper.Catorze representants d’em·preses formen la missió comer·cial que la Cambra de Comerç,Indústria i Serveis ha organit·zat a Rússia i que es durà a ter·me entre dilluns i dijous de lasetmana que ve. A banda delscontactes que els empresarisandorrans puguin establir ambempresaris russos, cal destacarque hi haurà una jornada detreball en què el president dela Cambra, Marc Pantebre, iun representant del programaActua del Govern exposaranles oportunitats de negoci queofereix el país.També, el president del co·mitè de la Cambra de Comerçde Rússia per a l’emprenedoriaen matèria de turisme, resortsi hoteleria, Yuri Barzykin, ex·posarà les possibilitats de col·laboració turística.La missió comercial aRússia arrenca dillunstati masiàrepresentants russos van venir al país per parlar d’oportunitats de negoci.m. f.anDorra la Vellacambra de comerç
 8. 8. publicitat8 Dimecres, 29 De maig Del 2013Envia un SMS al 789*amb la paraula claubike + el teu nomSorteig d’una BTTPVP: 1.725 €SPECIALIZED CAMBER FSR ELITE 2012*costdelmissatge:1,50€ +cànonAmb la col·laboració deCaracterístiques:BTT doble suspensió / Quadre d’alumini M4Forquilla RockShox Recon Gold 120 mmAmortidor RockShox Ario RL / Rodes DT SwissFrens de disc hidràulics Avid Elixir 3 SLTransmissió Shimano SLX/XT
 9. 9. ANDORRA 9DIMECRES, 29 DE MAIG DEL 2013GUIADESERVEISAv. Príncep Benlloch, 28, locals Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel.: 820 416 · e-mail: decobigorda@andorra.adAPROFITEU LES OPORTUNITATS DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNYOFERTES I NOMBROSOS RETALLS· Tapisseria· Cortinatges· Estores· Roba per a la llar· Subministramentstèxtils per al’hosteleriaTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIES* (feiners)SORTIDA 6 DEL MATÍ*TORNADA A HORA CONVINGUDATel. 32 77 91Fax: 83 25 21taxidomenec@andorra.adTAXIDOMÈNECNOU SERVEI!SORTIDA A LES 11 DEL MATÍ*TORNADA A HORA CONVINGUDAA PARTIR DE LES 17 HORES(El servei de les 6 del matícontinua igual)Tracte especial a pacients ambtractaments mèdics diaris*AL SERVEI DE LA SOCIETATLa salut al diaAprèn a viure milloral servei de les personesTABAQUISME:DEIXA DE FUMARI GUANYA SALUT29 de maig de 2013 · 19 hEdifici Crèdit Centre · 3a plantaAv. Meritxell, 80 · Andorra la VellaEntrada lliureInformació: 88 88 80A càrrec d’Angelina Santolària psicòloga clínica,especialista en drogodependències i cap de la Unitatde Conductes Addictives de l’Hospital Nostra Senyorade Meritxell.L’Associació Andorrana per ala Qualitat Ambiental en Interi-ors (AAQAI) organitza aquestsdies el primer curs de formacióde tècnic mitjà de qualitat am-biental en interiors. Es tracta dela primera formació d’aquestescaracterístiques que organitzal’associació, però, tal com posaen relleu el president de l’enti-tat, Josep Sobrevias, la intencióés que la proposta tingui con-tinuïtat i en el futur es puguinfer altres cursos. El curs comptaamb la certificació de l’Asocia-ción Española de Normalizacióny Certificación (Aenor) i ambformadors de prestigi interna-cional, segons posa en relleuSobrevias. L’objectiu és que elsprofessionals puguin adquirirmés qualificació actualitzant iposant al dia els seus coneixe-ments, segons Sobrevias.Des de l’entitat mostren laseva satisfacció ja que, tot i quees tracta d’una formació moltsectorial, ha suscitat l’interès nonomés dels membres de l’asso-ciació sinó també d’altres perso-nes. Així, s’han inscrit en aques-ta formació tretze persones (aracom ara l’associació té onze em-preses associades).Sobrevias posa en relleu quedesprés d’un temps en què lapreocupació se centrava demanera gairebé exclusiva en laqualitat ambiental exterior, desde fa un temps comença a tenircada vegada més importànciala qualitat ambiental interior.De fet, aquesta matèria està“agafant força” i l’OrganitzacióMundial de la Salut (OMS) haposat l’accent en la seva impor-tància i l’impacte que pot teniren la salut de les persones.La síndrome de l’edifici ma-lalt i malalties relacionades ambl’edifici, l’amiant, la ventilació iclimatització dels edificis sónalguns dels aspectes que s’hande tractar en aquesta formació,que va arrencar ahir a la tarda ique durarà fins divendres, quanés previst que el ministre de Tu-risme i Medi Ambient, FrancescCamp, lliuri els diplomes alsparticipants.L’AAQAI impulsa una formacióamb la voluntat de continuïtatENTITATSTATI MASIÀEl curs va arrencar ahir en un hotel de la capital.Sobrevias posa en relleu que la matèria adquireix cada cop més pesM. F.ANDORRA LA VELLAL’OMS ha posat l’accenten l’impacte de laqualitat ambiental en lasalut de les personesEs tracten temes comla síndrome de l’edificimalalt, l’amiant o laventilació d’edificis
 10. 10. andorra10 Dimecres, 29 De maig Del 2013El doctor en economia i empre·sa Anton Gasol va presentarahir a la Universitat d’Andorrael llibre Arquitectura FinancieraInternacional y Europea. L’autorva parlar de la regulació ban·cària, la supervisió financeraeuropea i la unió bancària.L’acte va ser organitzat perl’Institut d’Estudis Financers.Llibre sobrel’arquitecturafinanceratati masiàpublicacióLa Universitat d’Andorra(UdA) estudia la possibilitat decrear un títol específic per alsalumnes de l’Aula magna quehagin seguit diversos cursos. Elrector de l’UdA, Daniel Basti·da, va comentar aquesta possi·bilitat, que ja tenen els alumnesdel projecte Sènior de la Uni·versitat de Lleida. Aquest dar·rer preveu l’entrega d’un títolespecífic per als alumnes quecursen els quatre anys del pro·jecte, de manera que la forma·ció que se’ls dóna està reguladai n’obtenen un reconeixementen acabar.Aquesta és una de les col·laboracions que es desprenende les activitats en el marc de lajornada conjunta amb els alum·nes lleidatans que ahir van vi·sitar el Principat. Per la sevabanda, la Universitat de Lleidapodria incorporar al seu projec·te el caràcter intergeneracionalde l’Aula magna. Mentre queels alumnes del projecte Sèni·or cursen totes les assignaturesper separat, els andorrans te·nen l’oportunitat de fer les clas·ses amb els joves, col·laborar enels treballs amb ells i, d’aquestamanera, tal com va indicar lacònsol major d’Andorra la Ve·lla, Rosa Ferrer, “s’estableixenrelacions molt maques entre lagent gran i els joves”.En relació amb la visitad’ahir, una quinzena de perso·nes grans que participen en elprojecte Sènior de la Univer·sitat de Lleida es van traslla·dar al Principat per participaren una activitat conjunta ambels alumnes de l’Aula magna,el projecte per a gent gran dela Universitat d’Andorra i elComú d’Andorra la Vella.Tal com va explicar la cònsolmajor de la capital, les bonesrelacions amb l’Ajuntament deLleida van donar peu a plante·jar una col·laboració en els dosprojectes similars que hi ha pera la gent gran. És per això quees va decidir organitzar unajornada en què els jubilats po·guessin compartir experiències,a més de mostrar el Principat ala gent gran de Lleida. Durantel dia van visitar l’església deSanta Coloma i Casa de la Vall,van participar en un dinar degermanor i van assistir a unaconferència al Centre de Con·gressos de la capital. La troba·da a Lleida tindrà lloc de cara al’any vinent i els padrins andor·rans podran visitar la ciutat.L’UdA estudia crear un títol específicper als alumnes de l’Aula magnagent granagènciesFerrer i bastida en la benvinguda als alumnes de lleida.Això permetria als participants obtenir un reconeixement en acabar la formacióagènciesanDorra la VellaLes activitats d’estiu per a infantsi joves organitzades pel Comú dela Massana tindran aquest any al·guns canvis. El programa presen·tat ahir per la consellera d’Edu·cació, Joventut i Esports, NatàliaCusnir, preveu noves setmanestemàtiques, com les tres dedica·des al teatre musical o la setma·na de BMX. Hi poden participarels infants de 6 a 11 anys. Serande l’1 al 19 de juliol per al teatremusical i del 22 al 26 de juliol peral BMX.També hi haurà canvis en lescolònies als Cortals de Sispony,que aquest any preveuen dostorns (del 6 al 14 de juliol i del 20al 28). Així es permet que els in·fants de més de 12 anys i fins als14 hi puguin continuar anant, talcom havien demanat les famílies.En aquesta ocasió, les colòniesestaran ambientades en la mito·logia grega. Amés es mantindranels esports d’estiu (amb activi·tats com ara bicicleta, escalada,excursions o manualitats, entred’altres) per a nens de 3 a 14 anys,i l’Aventura’t, per a joves a partirde 12 anys. Els esports d’estiu esrealitzaran de l’1 de juliol al 30d’agost i l’Aventura’t, durant totel juliol. Aquesta oferta permetcobrir una franja àmplia de joves.La consellera d’Educació, Jo·ventut i Esports va remarcar quedes del Comú es continua apos·tant per les activitats d’esbarjo ia l’aire lliure perquè els infantss’ho passin bé.Les inscripcions es podran fera partir del 3 de juny al servei deTràmits del Comú. Les places sónlimitades (n’hi ha 140 per set·mana), tot i que la intenció és nodeixar cap infant fora. Quant alspreus, s’han mantingut respectea l’any passat i el Comú segueixsubvencionant el 60% del cost. Amés, Cusnir va recordar que en elcas de no poder·hi fer front es potsol·licitar una ajuda. També hi hal’opció de menjador. Així mateix,de les 7.30 a les 8.50 hi ha el serveide guarderia i de 18 a 20 hores, elde ludoteca.Noves setmanes temàtiquesi dos torns per a les colòniesactivitats d’estiu de la massanam. s. c.la massanacanilloRedaccióanDorra la VellaMercat desegona màEl pròxim diumenge 2 dejuny, de les deu del matí a lestres de la tarda, l’edifici deltelecabina de Canillo acolliràuna nova edició del Mercatde les oportunitats i de se·gona mà Vide·Greniers. Perinscriure·s’hi com a partici·pant cal adreçar·se al depar·tament de Cultura i Esportsdel Comú Canillo.laikaRedaccióanDorra la VellaOportunitats a laplaça GuillemóEl dissabte 1 de juny, la plaçaGuillemó d’Andorra la Vellaacollirà un mercat de segonamà i de les oportunitats. Latrobada està organitzada perl’associació protectora d’ani·mals Laika i estarà oberta deles 10 a les 19 hores. Per parti·cipar·hi cal haver·s’hi inscritprèviament.
 11. 11. andorra 11Dimecres, 29 De maig Del 2013Av. Consell de la Terra, 14-16, pl.2AD700 Escaldes-EngordanyTel. 737 550QUALITATEMPRESA CERTIFICADAISO 9001ACREDITAT PER ENACEC-7066/12MEDI AMBIENTEMPRESA CERTIFICADAISO 14001ACREDITAT PER ENACMA-2561/12PREVENCIÓDE RISCOS LABORALSEMPRESA CERTIFICADAOSHAS-18001PRL-0492/12El Comú de la Massana i el Go-vern treballen conjuntament pertrobar una solució per a l’endeu-tament de la parròquia, que su-pera el límit establert per la llei.Segons va informar ahir el còn-sol major, David Baró, l’executiuestà valorant diferents possibili-tats però encara es desconeix enquè consistiran. En aquest sentitva recordar que els camps deneu són un motor econòmic pera tot el país, però que les inver-sions que s’hi han de fer recauenexclusivament en la corporació.Per aquest motiu, la intencióés “buscar una fórmula perquè[l’estació] no sigui una càrregatan important per al Comú”.Precisament ahir, Baró i elministre de Finances, Jordi Cin-ca, van analitzar com es podrialligar aquestes vies que s’estanexplorant amb la reestructura-ció del deute del Comú, un temaque es preveu que avui siguitractat en la reunió del consellde ministres.El cònsol major de la Mas-sana va indicar que l’objectiués reduir l’endeutament (percomplir la Llei de finances co-munals) i fer que Pal-Arinsalsigui viable. Això passa de for-ma més immediata per aques-ta reestructuració del deute allarg termini i, en un períodede temps més llarg, l’entradade capital privat a EMAP. Almateix temps, el cònsol majorva assegurar que encara quea finals d’any l’endeutamentsuperi el límit permès i no escompleixi amb la Llei de finan-ces comunals, “la Massana nopodrà deixar de rebre les trans-ferències del Govern, perquè siaixò es produís no podria re-tornar el deute”.Les paraules de Baró no vanconvèncer la minoria, que vaassenyalar que “no s’ha plan-tejat cap solució a nivell deComú i el que s’espera és unrescat normatiu del Govern idel Consell General i per partde la banca, amb qui es negociael deute a llarg termini”, va dirRobert Albós. Al mateix tempsva indicar que els consellers del’oposició estaran a disposicióde la majoria sempre que esbusqui la millor solució per a laparròquia, ja que temen que no-més es pretengui que “la bancapugui cobrar”. En aquest sentit,el conseller de la minoria JordiSerra va demanar una solucióde futur que garanteixi la via-bilitat del camp de neu, perquè“la banca ja té la seguretat quecobrarà” donat que el Comúde la Massana és una institucióque es remunta a anys enrere.Govern i Comú valoren diferents opcionsen relació amb el sostre d’endeutamentla massanam. s. c.la massanaBaró diu que es treballa conjuntament perquè l’estació no sigui una càrrega tan importanttati masiàUna sessió de comú anterior.Es tanca l’execució pressupostària del primer trimestredel 2013 amb un superàvit de 349.574 eurosEl Comú de la Massana ha tancat el primer trimes-tre amb un superàvit de 349.574 euros. Això ésresultat d’unes despeses de 2,3 milions d’euros iuns ingressos de 2,6 milions. El conseller de Fi-nances, Miquel Llongueras, va destacar la reduc-ció de les despeses corrents (d’un 22% respectea l’any passat) i una execució d’ingressos del 22%de l’import previst, una xifra que va qualificar demolt correcta. Això indica, segons va exposar, ques’està anant pel camí previst en el pressupost ique es podria tancar l’exercici amb més ingres-sos dels estimats. Destaca també l’evolució del’endeutament global, que s’ha reduït un 11%. Larebaixa assolida en els primers tres mesos de l’anyés de 4,76 milions d’euros, un fet que fa passarl’endeutament de 43,1 milions a 38,3 milions. Tot iaixí, Llongueras va dir que cal prendre aquesta xi-fra com a orientativa, ja que a les estacions la tre-soreria sempre és millor a 31 de març que a 31 demaig, quan es tanca l’exercici d’EMAP i Vallnord.En tot cas, s’espera cloure el 2013 amb un endeu-tament de 40 milions. La minoria va indicar que lacontenció en la despesa és el camí correcte, valamentar la poca inversió i va reiterar que caldriaexplorar altres fonts d’ingressos. La majoria diu,però, que aquestes augmentarien la pressió fiscal.Renovació dela xarxa desanejamentEl Comú va adjudicar lesobres de renovació de la xar-xa de sanejament i distribu-ció d’aigua als carrers JosepAreny i Costes de Teixidó per119.754 euros. Les obrescomençaran al final del cursescolar i van adreçades acomplir amb el compromísper a la separativa d’aigües.Aquest any també es farà unaltre tram a Sispony.Bomosa dóna2.000 € al cursde forestalsEl Comú de la Massanaha rebut de Bomosa unaaportació de 2.000 eurosadreçada al projecte Cosde voluntaris per la natura.Aquesta iniciativa impulsa-da per la corporació ja varebre una donació dels vo-luntaris de Carisma. L’ob-jectiu és donar una sortidaa joves que estan fora delcircuit escolar i sense feina.David Baró“La Massana no podrà deixarde rebre les transferències delGovern, perquè si això es produísno podria retornar el deute”Robert Albós“El Comú està esperant unrescat normatiu del Govern i elConsell i de la banca, amb quinegocia el deute a llarg termini”
 12. 12. 12 Dimecres, 29 De maig Del 2013La piscina municipal de la Seud’Urgell obrirà la temporadad’estiu el pròxim 22 de junydesprés de les obres de millorarealitzades, iniciades al març i apunt d’enllestir-se, amb l’objec-tiu de fer una piscina més fun-cional i moderna, adaptant-la ala normativa actual, segons vainformar ahir l’Ajuntament.L’equipament estarà en ser-vei fins al 31 d’agost, de dillunsa diumenge, de les 10 a les 19.30.Per a aquest estiu es mantenenels mateixos preus d’entradaque els de l’any passat. L’en-trada individual (majors de 10anys) serà de 3,70 euros; l’entra-da individual de nens fins a 10anys costarà 2,30 euros i l’entra-da serà gratuïta per a les perso-nes majors de 65 anys.Així mateix, segons va infor-mar el consistori, també hi haa disposició dels usuaris de lapiscina un abonament de tem-porada, que tindrà un cost de 67euros per als adults i de 35 eurosper a nens menors de 10 anys.Una altra possibilitat d’entradaés l’abonament de 10 dies, que téun preu de 30 euros per a perso-nes majors de 10 anys i de 13,50euros per a infants menors de 10anys. Per als grups organitzatsde més de 20 persones, l’entradaindividual serà d’1,50 euros.Les obres de reforma s’hanrealitzat a la zona de platges, alsvasos de les dues piscines i alsvestidors, així com a l’entorn del’equipament i els seus accessos,i també a la sala de màquines.Pel que fa a la zona de plat-ges, l’actuació més remarcableés la substitució de les actualsrajoles i la gespa artificial pernous revestiments ceràmics.Quant a la piscina infantil, s’haunificat la fondària de tot el vasen 50 centímetres. I s’ha pavi-mentat de nou tota la piscina ise n’han revestit les parets.Per protegir-les fora de latemporada d’estiu, totes duespiscines quedaran cobertes.La piscina obrirà el 22 de junyun cop acabats els treballsla seu d’urgellajuntament De la seu D’urgellels treballs de millora de la piscina municipal de la seu.Es mantenen per a aquest estiu els mateixos preus que l’any passatRedaccióla seu D’urgellAmb l’objectiu que tots els in-fants de Sort i Rialp acabinl’educació primària sabentpracticar el piragüisme, esportcaracterístic de la comarca, elsalumnes des de tercer fins asisè de primària reben classesd’aquest esport dins l’horarilectiu gràcies al conveni asso-lit entre els centres educatius il’Associació Esportiva Pallars.Aquestes classes són totalmentgratuïtes amb l’objectiu que elpreu no sigui un inconvenient.D’aquest acord se’n beneficia-ran un total de 134 escolars.Les classes s’imparteixen al’Escola de Piragüisme de Sort.Les classes comencen amb ac-tivitats lúdiques amb l’objectiuque els nens perdin la por al’aigua i es familiaritzin amb elmaterial que es fa servir per ferun descens de caiac, com són lapala, el casc, el salvavides i lamateixa piragua.Un cop els infants s’han fa-miliaritzat amb tot el material ihan rebut les nocions bàsiquesper practicar aquest esport, éshora de posar-se a l’aigua i co-mençar a palejar. Dins d’unabassa se’ls ensenyen les tècni-ques per avançar pel riu, giraro incorporar-se a la barca en casde bolcar.Josep Quero, director de l’es-cola Àngel Serafí Casanoves deSort, explica que el piragüismedes de sempre ha estat l’es-port emblemàtic de la comar-ca del Pallars Sobirà gràciesa les excel·lents qualitats delriu Noguera Pallaresa. Queroafegeix que per aquest motius’ha optat perquè tots els nensde la comarca tinguin les no-cions bàsiques per practicaraquest esport.Foment de la pràctica delpiragüisme entre els escolarspallars sobiràagènciessortcinemaEl Cineclubde la Seuprojecta el film‘Aficionados’Redaccióla seu D’urgellEl Cineclub de la Seu d’Ur-gell projectarà demà a la nit, ales deu als Guiu, la pel·lículaAficionados, dirigida per Ar-turo Dueñas. El film és unacomèdia social en què sis per-sonatges, a través d’una aficiócomuna, el teatre, intenten do-nar el sentit a les seves videsque han anat perdent. Al finalde la projecció, que comptaràamb una presentació del ma-teix director, hi haurà una ses-sió de cinefòrum.xerradesLa indústria delformatge tancael cicle Parlemd’històriaRedaccióla seu D’urgellLa xerrada De l’orri al pas-teuritzador. Orígens de la in-dústria formatgera a l’Alt Ur-gell, a càrrec de l’historiadori arqueòleg Carles Gascón,tancarà aquest vespre, a lesvuit, el segon cicle Parlemd’història a l’Espai Ermen-gol de la Seu d’Urgell. En laconferència, Gascón exposa-rà el procés d’implantaciód’una activitat econòmicaplenament vigent encaraavui a l’Alt Urgell.La Seu d’Urgell acollirà el16 de juny vinent el primerAplec independentista alPirineu, organitzat per de-legacions de l’AssembleaNacional Catalana (ANC) id’Òmnium a l’Alt Urgell, quecoincidirà amb la Fira Este-lània, una nova mostra itine-rant amb tota mena d’articlesde temàtica independentista.L’aplec començarà a lesdeu del matí amb un esmor-zar popular amb coca, xoco-lata i moscatell. A les onzes’iniciarà una caminada-cer-cavila fins a la torre Solsona,on Lluís Obiols i l’escriptorIsidre Domenjó faran una ex-plicació històrica de l’indret.Tot seguit, es farà la lecturadel manifest El Pirineu amb laindependència, que anirà a càr-rec de la cantant Núria Feliu.Després de la hissada del’estelada, que anirà a càrrecde Bombers per la Indepen-dència, i la interpretació d’ElsSegadors, els participants tor-naran al parc del Valira on,a les dues, hi haurà un dinarpopular al preu de dotze eu-ros, seguit d’una cantada idanses amb La Sonsoni.Des de les dues entitatsorganitzadores del primerAplec independentista delPirineu es va fer una crida atots els ajuntaments, consellscomarcals i associacions delPirineu a adherir-se al ma-nifest que es llegirà des deCastellciutat.Finalment, durant tot eldia, a la Seu d’Urgell, hi hau-rà una àmplia oferta de pro-ductes artesans, gastronomia,llibres, jocs infantils i activi-tats molt diverses a la Fira Es-telània, que comptarà amb lapresència i actuació del músici cantautor Quim Vila.Estelània és una fira d’en-titats culturals, petites em-preses relacionades ambproductes de la terra o inde-pendentistes, petits artesanscatalans i productes amb de-nominació d’origen, en totalunes 50 parades.La Seu serà l’escenariel 16 de juny del primerAplec independentistaRedaccióla seu D’urgellcertàmens
 13. 13. pirineus 13Dimecres, 29 De maig Del 2013L’Escola de Pastors ofereix unnou servei d’assessoramentals antics alumnes per fer unacompanyament dels projectesramaders que ja han iniciat iaconseguir així que es consoli-din i facilitar la regeneració delteixit pagès.D’aquesta manera, es vol aju-dar a consolidar aquests projec-tes de la nova pagesia que es-tan iniciats però es troben ambnombrosos reptes com són lanova incorporació al sector, elsentrebancs burocràtics o la co-mercialització. Es tracta d’unaprova pilot dins del projecte deFundació Biodiversitat.Aquest servei s’inspira enla praxi de l’Escola de Pastorsd’Iparralde (Auloron, al PaísBasc francès), on s’ofereix alsexalumnes d’una manera opta-tiva un servei d’assessorament,que porten a terme els mateixostutors de l’escola.El servei estarà format percinc tècnics que ofereixen unservei professional i específicadaptat a les necessitats de cadaprojecte. Entre els tècnics escompta amb la presència de dosramaders amb experiència en elcamp de l’assessorament, un tèc-nic especialitzat en temes lletersde l’Escola del País Basc, unacomptable i una tècnica agròno-ma de l’Escola de Pastors.Els assessoraments es podranfer in situ a l’explotació, peròtambé es resoldran dubtes te-lefònicament en qualsevol mo-ment. Paral·lelament s’organit-zaran unes jornades formativesconjuntes per resoldre dubtescomuns vinculats a com fer-sepagès, les formes jurídiques defuncionament, la normativa le-gal, els temes fiscals i compta-bles i el màrqueting i la venda.Per fer el seguiment i la valo-ració d’aquest servei, els anticsalumnes i els assessors ompli-ran uns formularis interactius,els quals permetran seguir enquin moment es troben els as-sessoraments.En aquest projecte pilot delservei d’assessorament hi parti-ciparan deu antics alumnes del’escola de quatre promocions(de 2009 a 2012) que ja han inici-at el seu projecte propi vinculata la pagesia amb orientació ra-madera. De les vint sol·licitudsrebudes dels exalumnes, es vafer una selecció de deu projectestenint en compte aquells que jaestaven més avançats i que estrobaven en un moment clau perpoder consolidar-se.Els projectes escollits són di-versos i inclouen tot tipus debestiar, ovelles, cabres o vaques,i les diferents aptituds tant decarn com de llet. Tots ells s’haniniciat amb una base familiar i/ocooperativa i tenen la voluntatde fer venda directa.Aquest servei d’assessora-ment rep el suport de la Funda-ció Biodiversitat del ministerid’Agricultura i Medi Ambientespanyol.L’Escola de Pastors ofereix un serveid’assessorament per a antics alumnesformacióagènciesrialpLa iniciativa pretén fer un acompanyament i ajudar a consolidar així els projectes ja iniciatsagènciesantics alumnes de l’Escola de Pastors en una sessió d’assessorament.La prova pilot comptaamb el suport de laFundació Biodiversitat delministeri d’Agricultura
 14. 14. 14 Dimecres, 29 De maig Del 2013El Teatre Comunal ha estat endesús durant un any per poderexecutar una reforma urgent,sobretot referent a la normativade seguretat i d’accessibilitat. Laparada tècnica ha evitat un malmajor: el tancament definitiu del’equipament cultural. La cònsold’Andorra la Vella, Rosa Ferrer,ha admès que la suma de totesles deficiències de la infraestruc-tura era “greu”, segons haviaconstatat una auditoria al teatre.“O fèiem les obres o tancàvem”,ha conclòs.Les actuacions realitzadespràcticament no són visibles iel públic constatarà pocs can-vis. Els treballs s’han centrat,sobretot, en la seguretat: revisiói actualització de la instal·lacióelèctrica i del quadre elèctric;detectors de fums moderns; re-novació de la centraleta de de-tecció d’incendis; noves portesde seguretat; llums led; senyalit-zació a les escales del pati de bu-taques; accessibilitat als banysi als camerinos per a personesamb mobilitat reduïda; posada apunt de l’ascensor i un nou dipò-sit de gasoil per a la calefacció,segons ha explicat el cap d’àread’infraestructures del Comú dela capital, Joan Rodríguez.Els treballs de reforma s’hanrealitzat amb celeritat, en tansols dos mesos, i per execu-tar-los s’han utilitzat “recursospropis” del Comú. Però el teatreha estat tancat un any perquè laintervenció era urgent però lacorporació no tenia diners perafrontar-la. El Comú i la propi-etat del Teatre Comunal, que ésun equipament de lloguer, vanarribar a un acord mitjançantel qual l’arrendador condonavael lloguer durant els mesos quefes falta fins a finançar les obres.En total, seran catorze els mesosdurant els quals el Comú no hade pagar les quotes mensuals. Ellloguer de la infraestructura ésde 3.500 euros mensuals i, pertant, el Comú s’estalvia 49.000euros, quantitat que coincideix,aproximadament, amb el pres-supost total de l’obra.La propietat del Teatre Co-munal va assistir ahir a la visitade l’espai i la cònsol li va agrairla seva aposta per la cultura. Apartir de l’agost, la corporaciótornarà a pagar el lloguer al ma-teix preu: 3.500 euros al mes.L’activitat al mític teatre es re-prendrà immediatament: la set-mana que ve s’hi representaranles obres del taller de teatre delCol·legi Sant Ermengol. A l’estiuno s’usa i al setembre tornarà alritme habitual: cineclub, estre-nes, obres de teatre, festivals...L’ocupació mitjana del teatre ésd’un 40% de dies, és a dir, uns146 dies l’any hi ha activitat.El Teatre Comunal es va obrirel 1995 i, tot i que s’hi han fet ac-tuacions de manteniment, mais’havia realitzat una parada tèc-nica per fer-hi una intervencióintegral. Amb la reforma realit-zada aquests mesos se li dónauna segona vida.Amb la recuperació del Te-atre Comunal la capital té tresespais culturals: La Llacuna, pera activitats del centre i de les en-titats i per a espectacles de petitformat, amb una sala on hi ca-ben un centenar de persones; elteatre, per a propostes de mitjàformat, amb una platea d’unes250 butaques, i el Centre deCongressos d’Andorra la Vella,l’equipament més nou, amb unacapacitat per a 914 persones.El Teatre Comunal reobre després d’unany tancat per millorar-ne la seguretatinfraestructures culturalse. j. m.anDorra la VellaLa propietat ha condonat el lloguer catorze mesos per al finançament de les obres de reformatati masiàla corporació de la capital i la propietat van visitar ahir el teatre comunal, a punt per a la reobertura.Els guanyadors de la 31a edi-ció del certamen literari SantJordi –organitzat per l’Insti-tut Espanyol i l’ambaixadaespanyola– van recollir ahirels premis en un acte a SantJulià. Aquest any hi han par-ticipat 391 obres en les mo-dalitats de narrativa, poesia,teatre i assaig, en llenguacastellana, catalana, francesa,anglesa i portuguesa. En totals’han repartit més de 4.000euros. Les obres premiadess’han editat en un volum.Entrega delsSant Jorditati masiàcertamen literarimúsicaEls Solistes de laJONCA toquen jazzRedaccióorDinoEls Solistes de la JONCA actua-ran amb el Manel Camp Trio enel cicle Jazzhivern, el divendres7, a les 21.30, a l’Auditori Na-cional. Els músics presentaranel programa Concertem?, ideatpel pianista Manel Camp, ambmúsica per a quartet de corda itrio de jazz. Les entrades valenvuit euros i es poden comprar al’Oficina Nacional de Turisme ia l’Oficina de Turisme d’Ordino.Els Solistes estan emparats perla Fundació ONCA.cineclub‘Holy motors’, unfilm experimentalRedaccióanDorra la VellaEl Cineclub de les Valls projectaavui Holy motors, el film que vaguanyar els premis a la millorpel·lícula, millor director i mi-llor film europeu al Festival decinema fantàstic de Sitges 2012.També ha obtingut reconeixe-ments al Festival de Chicago idels crítics de cinema de LosAngeles. Holy Motors, de LeosCarax (França, 2012), és una pel-lícula experimental en què unhome té diverses personalitats.A les 21.30 a La Llacuna.
 15. 15. cultura 15Dimecres, 29 De maig Del 2013El saxòfon serà el protagonistadels pròxims tres dies al centrecultural La Llacuna. L’Associa-ció de Saxofonistes d’Andorra ila formació Sax 3+1 organitzenl’Andorra Sax Fest, el primerfestival dedicat exclusivamenta l’instrument. L’esdevenimentcombina formació amb activitatsobertes a tothom.Els aficionats al saxo, al jazz ia la bona música tenen l’oportu-nitat de gaudir a l’Andorra SaxFest de diversos concerts ambmúsics de pes. Demà al vespreactuarà Llibert Fortuny, que pre-sentarà el projecte I de cop sol, enquè el saxofonista actua per pri-mera vegada en solitari.Després de Fortuny, el pianis-ta Jordi Barceló, el bateria ArnauObiols, el saxo alt Ariel Vigo i elcontrabaix Artur Regada oferi-ran una jam session.Divendres el saxofonistaHenrique Portovedo presentaràSounds of shadows, una producciómultidisciplinària que integraelements acústics i electrònicsque usen les últimes tecnologi-es. “És molt modern, surt delcomú”, diu el director artísticdel festival, Efrem Roca.I a la nit, l’ensemble de sa-xòfons de l’Escola Superior deMúsica de Catalunya (Esmuc),dirigits per Nacho Gascón, in-terpretaran peces de Bernstein,Bach, Khatxaturian, Mendels-sohn i Michat.Les activitats de dissabte se-ran totes lliures, amb diversosconcerts i l’acte de cloenda ambel Quad Quartet, consideradauna de les millors formacions demúsica de cambra de Portugal id’Europa, amb Henrique Porto-vedo entre els seus membres.Durant els tres dies, unatrentena d’alumnes d’Andorrai de fora assistiran als tallers iles classes particulars impartitsper professionals del saxo, comMariano García, Nacho Gascóni Joan Martí-Frasquier. QuadQuartet i Llibert Fortuny tambéexerciran de professors per alsinscrits a l’Andorra Sax Fest.La programació detallada, ala web www.andorrasaxfest.com.Llibert Fortuny, Henrique Portovedo iel Quad Quartet, a l’Andorra Sax Festmúsicae. j. m.anDorra la VellaEl primer festival dedicat al saxòfon combina el vessant pedagògic i concerts per a tothomLa companyia de teatre Carbas-só prepara un nou espectacle:Homes, de T de Teatre. Els jovesactors han encarregat la direc-ció de l’obra a l’actor i directorAlfons Casal, amb qui ja haviencol·laborat en altres projectes.L’Homes dels carbassons con-sistirà en cinc escenes en quèes mostra “la masculinitat del’home contemporani vista perles dones”, explica Casal. Lesescenes parlen dels homes enl’adolescència, de quan estansolters, de quan estan casats,de la visió femenina del gèneremasculí i dels homes vistos desd’una perspectiva científica. “Ésuna comèdia molt fresca i moltestripada”, assegura el director.En aquesta obra hi actuencinc actors: Natàlia Garrido,Iris Orriols, Abel Pérez, NaimaFernández i Ruth Ponce (quecol·labora amb la companyiaper aquesta funció).L’estrena d’Homes serà el di-jous 6 de juny, a les deu de la nit,a l’auditori Claror del CentreCultural i de Congressos Laure-dià. Les entrades valen 10 eurosa la taquilla i 8 euros si es com-pren anticipadament. El dissab-te 8 de juny, també a les deu, hihaurà una segona funció.Els carbassons es van ajun-tar fa set anys, apadrinats perla Companyia És Grata. Unaexmembre del grup, CristinaPericas, ja estudia per dedicar-seprofessionalment al teatre.Alfons Casal dirigeix la versiód’‘Homes’ de la Cia. Carbassóteatree. j. m.sant julià De lòriaagènciesNatàlia Garrido, abel Pérez, alfons casal i Naima Fernández, ahir a sant Julià.El polifacètic Santi Millán tan-carà la temporada 2012-2013dels Dijous d’humor, que orga-nitza des de fa un parell d’anysla productora Quelcom. L’es-pectacle serà el 20 de juny, a lesdeu de la nit, al Centre de Con-gressos d’Andorra la Vella.Santi Millán torna als esce-naris amb l’espectacle “mésdivertit i personal” de la sevacarrera. Santi Millán Live! és unmonòleg “ple d’humor fresc ioriginal, efectes audiovisualsespectaculars, interacció ambel públic, bona música i moltessorpreses”. L’actor, presenta-dor i humorista es riu del seusomni de ser una estrella de lamúsica i ha creat un gran es-pectacle per portar sobre l’es-cenari tres de les seves granspassions: la música, el sexei l’humor.Santi Millán Live! es vaestrenar al Club Capitol i araestà de gira.Amb l’actuació, Quelcomacaba la temporada i començaa preparar la nova programa-ció dels Dijous d’humor.Santi Millán tancarà lesnits dels Dijous d’humorRedaccióanDorra la VellamoNòleGsDIJOUS 30 DE MAIGInauguració del festival. Música i degustació.La Llacuna. A les 20Concert de Llibert Fortuny. La Llacuna. A les 21 h. 10 euros‘Jam session’ amb Jordi Barceló, Arnau Obiols,Ariel Vigo i Artur RegadaLa Llacuna. A les 23ProGrama oBertDIVEnDRES 31 DE MAIGConcert d’Henrique PortovedoLa Llacuna. A les 19. 10 eurosConcert de l’ensemble de saxòfons de l’EsmucLa Llacuna. A les 22. 10 eurosDISSABTE 1 DE JUnYConcert de Mariano García, nacho Gascón i JoanMartí-Frasquier. La Llacuna. A les 11.30Concert de 314 Sax QuartetEstabliment Options +. A les 13 i a les 18Concert de les aules de saxoPont de la Rotonda. A les 17Concert de Sax 3+1. La Llacuna. A les 19.30Concert de Quad QuartetLa Llacuna. A les 22. 10 eurosquelcomsanti millán.
 16. 16. 16 Dimecres, 29 De maig Del 2013Quan una persona assoleix unrepte no s’ha de quedar nomésen el que ha aconseguit, sinó quese n’ha de plantejar de nous enla vida. I en aquesta tessituraestà Domènec Trastoy, el primerandorrà a fer el cim de l’Everest.Un cop ja pot gaudir amb elsseus d’haver estat al punt més altdel planeta, comença a rumiar ennous projectes que li permetinfer allò que més li agrada, pujarles muntanyes més altes.Un cop complert el somnide qualsevol alpinista, cal des-cansar i pensar en el futur i ennous objectius. “M’agradaria feralgun 8.000 més”, afirma Tras-toy, que valora tornar algun diaa l’Everest i “muntar alguna ex-pedició andorrana”, perquè mésalpinistes del país puguin gaudirde l’emoció d’estar al punt mésproper del cel tocant de peus aterra. “És una experiència ino-blidable”, no dubta a afirmar.“Tinc moltes propostes, peròde moment no sé què faré.” Pertant, cal valorar-les. Perquè elque té clar és que “em passariatot l’any pujant muntanyes”. Ésla seva passió i a més “crees unvincle amb la gent que és únic”,per totes les circumstàncies quevius i comparteixes amb la restade muntanyencs.L’Expedició Crèdit Andor-rà Everest va iniciar el 4 d’abrilel repte i el finalitzava el 22 demaig. L’atac final va durar nouhores i va ser de nit, un fet genshabitual, així que “ens vam ar-riscar”, ja que no tenien ni lapresència del sol per escalfar-sealmenys una mica, amb tempe-ratures inferiors als trenta graus.L’andorrà anava amb el seu xer-pa i els acompanyaven l’arago-nès Carlos Pauner, que pujantl’Everest aconseguia culminarels 14 vuit mils del món, i el seuxerpa. Sortien cap a les vuit delvespre, amb força fred però sen-se vent, amb la lluna quasi en elseu estat de plenitud, de maneraque la il·luminació que hi haviafeia que el frontal quasi no es ne-cessités.A l’alçada del Yellow Band, elxerpa de Trastoy li va engegarl’oxigen, ja que no se sentia bé i elseu ritme era massa lent. A més,començava a notar els peus con-gelats. L’oxigen de la bombonacorrent pels seus pulmons va serun cop d’aire fresc per seguir pu-jant. “Et poses l’oxigen i tornes ala terra. És com un dòping”, afir-ma Trastoy, que assegura que sino ho hagués fet “hauríem patitcongelacions segur”. L’experi-ència li fa veure que si tornés al’Everest i “el fes sense oxigenno el faria des d’aquest costat. Ésmés fàcil l’altre, entre cada campno hi ha tant desnivell”. Per labanda sud és de 1.000 metres en-tre cada punt, i per l’altra, de 600.Els metres abans de fer el cimi el moment de fer-lo són instantsindescriptibles, la culminaciód’un somni. “Per aquest momentno em canvio per ningú del món.Són sensacions úniques”, asse-gura el lauredià, que admet quetampoc va poder pensar gaire,ja que estava “massa concentratperquè anava perdent la visiód’un ull”. Al cim, amb els seuscompanys d’aventura, s’hi va es-tar una mica més de mitja hora,que va aprofitar per immortalit-zar el moment fent fotografies.Se la van jugar i es van trobarunes condicions òptimes. I a mésno va haver de fer cues. Aquelldia una trentena de persones vanfer el cim. El dia abans havienestat 150, xifra que exemplifica lamassificació de l’Everest.Trastoy posa èmfasi en la tascaque realitzen els guies locals. As-segura que “aquesta muntanyaseria inescalable si no fos pelsxerpes”. Per haver assolit l’objec-tiu “em sento un privilegiat perser el primer andorrà, però pujoper mi, no per ningú”. La munta-nya té els seus riscos per les con-dicions extremes en què s’està. Ésun perill amb el qual es conviu idel qual s’ha de ser conscient. Elsmés de 200 cossos de personesmortes que hi ha a l’Everest, xi-fra que es multiplica en la restade muntanyes de l’Himàlaia, sónun senyal del que significa pujaral lloc més alt. “Saps que a par-tir de 6.000 o 7.000 metres estàsnomés amb tu mateix. No potscomptar que vingui un helicòp-ter a rescatar-te o que algú s’hijugui la vida.”Trastoy es planteja nous reptes perseguir tocant els sostres del planetaalpinismejoan josep blascoanDorra la VellaL’alpinista lauredià valora organitzar una expedició andorrana a l’Everest en un futurtati masiàDomènec Trastoy va explicar a Crèdit Centre la seva exitosa ascensió a l’everest.La selecció sub-21 afrontarà dis-sabte el segon partit de la fasede classificació per a l’Europeude la categoria. Serà a la ciutatde Lovech davant de Bulgària,que disputarà el seu primermatx de la ronda.Després de perdre el primerpartit de la fase contra Rússia,el conjunt dirigit per Justo Ruizprovarà de sumar un resultatpositiu a domicili. Els divuitconvocats per a aquest enfron-tament són Daniel Vinardell,Joel García, Moisés San Nicolás,Walid Bousenine, Jonathan Fer-reira, Marc Rebés, Aitor Pereira,Aderito Charrúa, CristopherPousa, Xavier Vieira, Leonel Al-ves, Jesús Rubio, Víctor Bueno,Sergi Crespo, Luigi San Nicolás,Álvaro Guevara, Sebastià Ber-tran i Carles Gomes.La convocatòria està compos-ta per bona part dels jugadorsque van entrar en l’anterior da-vant de Rússia. Aquesta tardal’equip farà a l’estadi Comunall’últim entrenament al Princi-pat abans de desplaçar-se cap aBulgària.Ruiz dóna la llista de lasub-21 per a BulgàriaRedaccióanDorra la VellafuTbolEl dia 16 de juny es realitzaràuna nova edició de la Traves-sa de les 3 parròquies, que en-guany acull Sant Julià de Lòria.La prova tornarà a comptaramb tres recorreguts de dife-rent dificultat.Els itineraris llarg i mitjàtenen sortida a Certers i arri-bada a Naturlàndia. El circuitA és de 17 quilòmetres i 1.750metres de desnivell i el B, de 12km i 1.300 m. El C té caràcterfamiliar i transcorre íntegra-ment per Naturlàndia, amb untraçat de 4,7 km i 200 m.La Travessa de les 3parròquies, a Sant JuliàRedaccióanDorra la VellaCurses De munTanya
 17. 17. esports 17Dimecres, 29 De maig Del 2013El duet Marcos Sanza-Toni Ber-nadó són una assegurança demedalla als Jocs dels Petits Es-tats. En els 5.000 metres nomésun va poder pujar al podi. Va serSanza, que va guanyar el bronze.A la tarda va ploure i fins i tot vacaure pedra, així que tots els es-ports a l’aire lliure es van veureafectats per la meteorologia.Els dos corredors andorransvan tirar del grup des dels pri-mers metres de la prova. El lu-xemburguès Pol Mellina, l’is-landès Kari Steinn Karlsson, elxipriota Kassahun Ahmed i elmonegasc Omar Bchir van se-guir el seu pas. Al segon quilò-metre aquests dos últims es vandespenjar i van deixar un grupde quatre unitats. A 1,5 km peral final Bernadó es va començara quedar enrere i a 500 m per ala meta els dos rivals de Sanzavan esprintar per superar-lo.Va ser tercer amb un temps de14.38,38 minuts. Bernadó va sig-nar la quarta plaça amb 14.53,68.La victòria i la medalla d’or vaser per a Mellina (14.29,82) i lasegona plaça, per a Karlsson(14.33,41).En la prova de 100 m llisoscap dels dos representants an-dorrans es va poder classificarper a la final. Mikel de Sa va serquart de la seva sèrie amb uncrono d’11,36 segons, mentreque Estefania Sebastián, cinque-na amb 12.52, fet que suposa unnou rècord d’Andorra. La millormarca de l’hectòmetre la pos-seïa Montse Pujol des de l’any2008 amb 12,57. En el salt ambperxa Miquel Vílchez entravadirectament en la final, en quèva ser cinquè, l’últim classificat.Va realitzar un salt de 4 metres.El vencedor va ser el xipriota Ni-kandros Stylianou amb 5,15. Vacompartir podi amb el luxem-burguès Sebastien Hofflet amb5,00 i l’islandès Mark Johnsonamb 4,90.Sanza es penja la medallade bronze als 5.000 metresatletismetageblattsanza, en el tercer caixó del podi amb la medalla de bronze penjada.Sebastián no es classifica per a la final dels 100 però fa rècord nacionalRedaccióanDorra la VellanatacióMarquespersonals per aClàudia Palau iMònica RamírezRedaccióanDorra la VellaEn la primera jornada a la pis-cina es van aconseguir duesmarques personals i es va entraren finals, però no es va estar aprop de les medalles. MònicaRamírez realitzava una millormarca personal en els 100 me-tres lliures, amb 1.00,04 minuts,finalitzant 7a. Clàudia Palau hova aconseguir en els 200 esque-na. En la sèrie classificatòria vaparar el crono en 2.31,98, que su-posa també rècord d’Andorra de15 anys i obté la mínima per alCampionat d’Espanya. En la fi-nal va ser 7a (2.33,81). També vafer marca als 200 estils (2.40,45).En la final va ser 7a amb 2.42,81.En els 200 esquena Pol Arias vaacabar 5è (2.17,83) i Pablo Feo,6è (2.17,95).La selecció comença la compe-tició amb una derrota. Va mos-trar dues cares ben diferents i,després de quedar-se enrere enel marcador abans del descans,en la represa va reaccionar,però no va ser suficient percapgirar el marcador.El primer quart va serigualat, amb Luxemburg im-posant-se a final per 17-24.El pitjor va venir en el segon,quan la selecció es va veuresuperada per la defensa quevan imprimir els amfitrions,que, sumada a l’encert ofensiu,va permetre sumar un parcialde 8-22, per anar al descans25-46. Un total de 21 punts dediferència que semblaven im-possibles de remuntar pel ques’havia vist fins llavors.Però en el tercer quart An-dorra va sortir seriosa i així vaanar retallant diferències, ambDani Marín com el màximprotagonista en atac. Acabariaamb 26 punts. Les diferèncieses reduirien fins als 10 punts46-56 per entrar a l’últim pe-ríode amb el matx obert. Lu-xemburg, una de les favoritesa obtenir l’or, no va permetreque el triomf perillés i es vanadjudicar la primera victòria.La reacció en la segonapart no és suficientRedaccióanDorra la VellabàsquetDani Marín va serel màxim anotadordels andorransamb 26 puntsPle de medalles per al judo na-cional. Dani García va pujar alcaixó més alt del podi, adjudi-cant-se l’or, mentre que LauraSallés va aconseguir la plata.García competia en -73 qui-los. En primera ronda va su-perar l’islandès Eirikur IngiKristinsson per superar ensemifinals el judoka de Liech-tenstein Matthias Rietzler. Enla final es va trobar amb elsanmarinès Paolo Persoglia, alqual també va vèncer per obte-nir el metall més preuat.Sallés participava en -63quilos. El format de la competi-ció era de lligueta. Va guanyara la monegasca Anne-LaureBonet, Regina Biedermann(Liechtenstein) i la maltesaMarcon Bezzina; i va perdreamb la luxemburguesa TaylorKing, que va ser la campiona.Or per a Dani García iplata per a Laura Salléstageblattlaura sallés es va adjudicar la medalla de plata.RedaccióanDorra la VellajudociclismeRedaccióanDorra la VellaAlbós, sisè a lacontrarellotgeDavid Albós fa finalitzar enla sisena plaça en la contrare-llotge. Es va quedar a 1.51,54minuts del guanyador, el cor-redor de Liechtenstein Ste-fan Küng, que va ser el clardominador amb un registrede 26.41,31. Al podi el vanacompanyar els luxembur-guesos Alex Kirsch a 1.02,43i Christian Helmig a 1.27,62.vòlei platjaRedaccióanDorra la VellaDoble derrotaa la sorraL’equip masculí, format perXavi Folguera i Geni da Silva,va perdre en el seu debut ambels xipriotes Dimitris Aposto-lou i Vladimir Knezevi per2-1 (21-14, 18-21 i 15-13). Elfemení, amb Laura García iLaura González, perdia ambles luxemburgueses NormaZambon i Anne Grethen per2-0 (21-12 i 21-13).gimnàsticaRedaccióanDorra la VellaBaltenneckpassa a la finalChloé Baltenneck es va gua-nyar el lloc per a la final delconcurs múltiple. Ho va feren la sisena posició en laclassificatòria amb 45,300punts després de passar pelsquatre aparells. Dotze gim-nastes van passar a la final.La primera plaça va ser per ala islandesa Dominiqua Bela-nyi (48,800).tirRedaccióanDorra la VellaTomàs començaamb un 11è llocEn la primera jornada de lamodalitat de trap, Joan Tomàses troba en l’11a posició, la pe-núltima. Es llançaven 75 platsi l’andorrà en va sumar 63 (22,20 i 21). Els líders són el san-marinès Manuel Mancini i elxipriota Marios Sophocleousamb 74. Avui es disputa lasegona jornada classificatòriaper a la final, amb 50 plats.andorra luxemburg74 82
 18. 18. CLASSIFICATS18 DIMECRES, 29 DE MAIG DEL 2013Vols vendre el teucotxe o la teva moto?Anuncia’t en aquest espai.Més informació al 80 88 88VENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLORCOMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/DISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26ImmoblesVehiclesEs venhondaPantheon150.Colornegre.17000 KmPreu 1200 €Tel.: 32 53 85OPORTUNITATPer imminentdesnonamentes venen tots elsefectes de la llar.Tel. 665 700Pis privat i discret!24 h, VisaTambé sortidesTel. +34 630 556 098Disk PlaerMOTOR ESPAIpneumàticsnous a preusexcepcionalsAv. d’Enclar, 50 – Santa ColomaPrincipat d’Andorravda.skoda@andorra.adTel. (+376) 89 00 0029,90 ¤AQUEST ESTIUNO ET QUEDISSENSE AIREAQUEST ESTIUNO ET QUEDISSENSE AIREEl preu inclou:Control de la temperatura de l’aire - control de les males olors de l’aireControl de les pressions del circuit de gasRecàrrega del gas del circuit de l’aire (R134a)AL SERVEI OFICIAL SKODAET COMPROVEM I RECARREGUEM EL GAS DEL CIRCUIT DELAIRE CONDICIONAT DEL TEU VEHICLE PER NOMÉS 29,90 €OFERTA VÀLIDA FINS AL 15 DE JUNYBusquem pisos de lloguera totes les parròquiesTenim clients esperantper llogar el vostre pis!Es venBMW 320 CIPack-MCabrioletMatr.: J10...97.000 kmColor blauTel. 330 326Encamp, La Llenguadera, pis en venda,120 m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet,llar de foc, safareig, pàrquing, traster,terrassa de 56 m2, vistes i sol tot el dia.350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)PINTURESGENERALSTEL. 618 646GARANTIM EL MILLOR PREU DANDORRADIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA:PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJALD’ANDORRA LA VELLA- Pisos de 2 dormitoris a partir de 450 €- Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 595 €INFORMACIÓ: Tel. 800 600 (Sra. Imma)
 19. 19. classificats 19Dimecres, 29 De maig Del 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSImmObILIàRIaCompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 4411: Pyrénées, 106 m2, 4 dormitoris,2 banys, menjador, llar de foc, cuina.Terras-sa amb sol i vistes. PREU: 800 €REF. 4410: Pyrénées, 95 m2, 3 dormitoris,2 banys, menj., cuina, balcó. PREU: 690 €REF. 4402: Pis de 70 m2, 2 dormitoris,1 bany, cuina, menjador, calefacció inclosa,plaça de garatge. PREU: 675 €REF. 4392: 58 m2, 2 dormitoris, cuina, men-jador, 1 bany complet, safareig. Calefaccióinclosa. PREU: 570 €REF. 4263: Pis de 110 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina, safareig, saló menjador, bal-có.Garatge opcional.CALEFACCIÓ INCLOSA.PREU: 800 €REF. 4228: Pis de 140 m2, 3 dormitoris do-bles, cuina amb safareig, 3 banys, menjadorgran amb balcó. Exterior. Garatge opcional.PREU: 800 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris do-bles, 1 bany complet, cuina, saló menjador.Plaça de garatge. CALEFACCIÓ INCLOSA.PREU: 600 €REF. 4310: Pis de 85 m2, 3 dormitoris,1 bany, cuina, saló menjador. Bon estat.PREU: 550 €REF. 4353: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1bany, 1 bany auxiliar, menjador. Cuina tan-cada, menjador, balcó. Plaça de garatgeopcional a 75 €. PREU: 475 €REF.4370: Ciutat deValls,pis,125 m2,4 dor-mitoris, 2 banys, cuina tancada, menj., moltlluminós,DESPESES INCLOSES.PREU: 595 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4291: La Plana, casa adossada,210 m2, 4 dormitoris dobles, 3 banys, 1bany auxiliar, cuina, menjador, terrassa. 2places de garatge. Celler. PREU: 1.200 €REF. 3980: Pis de 115 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, balcó. DESPESESINCLOSES. PREU: 675 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina independent, safareig, salómenjador, plaça de garatge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1bany complet, cuina, saló menjador. Plaçade garatge. MOBLAT. PREU: 450 €REF. 4313: Àtic de 75 m2, 2 dormitoris, 2banys, cuina americana, saló menjador, pla-ça de garatge i traster. Sol i vistes. Moblat,VISTES A LA VALL. PREU: 550 €REF. 4193: Pis, 100 m2, 4 dormitoris, 1 banycomplet, 1 bany aux., menjador amb balcó,pàrquing opcional, sol i vistes. PREU: 800 €LA MASSANAREF. 4300: Xalet de 130 m2, 3 dormitoris, 1bany, cuina, saló menjador amb llar de foc,terrassa de 250 m2, garatge per a 2 cotxes.PREU: 900 €REF. 4138: Pis de 80 m2, 2 dormitoris, 1bany, cuina, saló menjador, calefacció indi-vidual elèctrica. PREU: 500 €REF. 3874: Pis de 90 m2reformat, 3 dor-mitoris, 2 banys, cuina, menjador, balcó,garatge. PREU: 550 €REF. 4350: Pis cèntric de 45 m2, 1 dormi-tori, 1 bany, cuina oberta, menjador, balcó.PREU: 375 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormito-ri, 1 bany, cuina americana i equipada, salómenjador. Garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cui-na equipada, moblat. PREU: 350 €REF. 4081: Pis 3 dormitoris, 2 banys, cuina,menjador, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garat-ge i guardaesquís. PREU: 650 €REF. 4376: Les Bons, pis de 92 m2, 3 dor-mitoris, 2 banys, menjador amb llar de foc,jardí de 18 m2, garatge i traster. PREU: 650 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1bany, cuina tancada, menjador, calefaccióelèctrica. Situat al centre, reformat, edificisense ascensor. PREU: 400 €REF.4072: Pis de 50 m2,1 dormitori,1 bany,cuina americana, saló menjador. Garatge.PREU: 400 €REF. 4273: Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina tancada, menjador, balcó. Pla-ça de garatge. PREU: 595 €REF. 4256: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, cui-na semioberta, 2 banys, menjador, balcó,sol i vistes. Pàrquing. Despeses incloses.PREU: 650 €REF. 4083: Pis de 73 m2, 2 dormitoris, 1bany, cuina, saló menjador, terrassa, plaçade garatge i traster. PREU: 500 €REF. 3752: Pis de 136 m2, 4 dormitoris, 2banys,cuina,safareig,saló menjador,garat-ge. PREU: 700 €REF. 4403: Aixirivall. Pis de 65 m2, 2 dormito-ris, 1 bany, cuina tancada, menjador amb llarde foc,terrassa de 4 m2,garatge.PREU: 400 €REF.4069: Juberri.Xalet de 245 m2,4 dormi-toris, 3 banys, cuina, saló menjador, piscinaexterior, jardí de 1.000 m2. PREU: 1.000 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDa - OFERTa DE La SETmaNa - ÚLTIm PREUENCAMP - LES BONSSota àtic, 70 m2, 2 dormitoris dobles, 1 bany complet, cuina gran,saló menjador, plaça de garatge i traster. PREU: 115.000 €ESCALDES-ENGORDANYRef.892Pis,60m2,1h.,bany,pq.,s’hiadmetenanimals,armaris,lluminós,totreformat..550€Ref.538:Pismoblatiequipat,68m2,2h.,bany,aparcament,despesesincloses ................680€Ref.895Pis,55m2,moblatiequipat,1dormitori,bany,moltsarmaris,safareig..................480€Ref.653Piscèntric,110m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,parquet,armaris,sol....690€Ref.876Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol..............550€Ref.1030 Pisobranova,2h.,bany,cuina,semimoblat,lluminós,armaris,s’hiacceptagos.....470€Ref.1107Pisseminou,50m2,1h.,bany,cuinaoberta,moblatiequipat,molttranquil..... 450€Ref.1049 Pis,115m2,4h.,cuina,2b.,armaris,safareig,terrassa,sol,vistes,calef.inclosa..675€Ref.1148Àtic,83m2,3h.,cuinaindep.,menj.,lav.,lluminós,opciódepq.,despesesincloses650€ANDORRALAVELLARef.855Aparcament,barrianticd’Andorra,propdeFEDA.....................................................80€Ref.762 Pis,65m2,2h.,bany,cuinaindep.,safareig,reformat,armaris,bensituat............450€Ref.868Pis,124m2,3h.,2b.,terrassa,safareig,armaris,vistes,sol,despesesincloses......800€Ref.1099Àticseminou,85m2,2h.,2b.,cuinaindep.,armaris,saf.,llum,despesesincloses 780€Ref.1045Pis,80m2,2h.,2b.,cuinatancada,armaris,traster,bensituat,solivistes......... 620€Ref.1096Pyrénées,3h.,2b.,parquet,armaris,sol,vistes,terrassa,llardefoc,reformat....690€Ref.853Pis,90m2,2h.dobles,2b.,cuinaind.,menj.,bensituat,bonsacabats,desp.incl.......690€Ref.1133:Av.Meritxell,2h.dobles,bany,cuinaind.,menj.,moltmaco,despesesincloses..600€Ref.763Estudienplecentre(zonaesglésia),moblatiequipatiambdespesesincloses .... 437€ENCAmpRef.330Pis,50m2,moblatiequipat,reformat,1h.,bany,terrassa,vistes,sol,aparcament...400€Ref.1007Pis,40m2,1h.,1b.,armaris,aparcamentitrasterinclosos,sensemobles...........275€Ref.1023Pis,90m2,3h.,2b.,cuinasafareig,parquet,armaris,vistes,sol,aparcament.....600€LAmASSANARef.1022Piscèntric,93m2,3h.,2b.,safareig,balcó,2pq.,traster,vistes.......................... 700€Ref.944Pisnou,cèntric,147m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,armaris,sol,vistes......730€Ref.949Àticnou,cèntric,75m2,1h.,1b.,vestidor,armaris,safareig,vistes,preciós..........625€Ref.1019Pisbensituat,75m2,2h.,1b.,cuinaoberta,terrassa,pq.,traster,sol,vistes......575€Ref.541Piscèntric,45m2,1h.,1b.,cuinaoberta,reformat,armaris,parquet,balcó .........375€OPORTUNITAT!! Pis de3 habitacions al centred’Encamp, 2 banys, visteslaterals, terrassa d’uns9 m2(Ref. 1051).Preu: 85.000 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras·sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil·la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes·Engor·dany (zona Immigració)per reformar, d’uns 100 m2,3 habitacions dobles, 2banys, cuina amb safareig,un aparcament inclòs al preu.Possibilitat d’adquirir un al·tre aparcament i un trastera la mateixa finca (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu·ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime·ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn·tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi·dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terrassai una plaça d’aparcament(Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA

×