Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 21 de juny de 2013

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!!!!! :)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Diari del 21 de juny de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIVENDRES,21DEJUNYDEL2013/NÚM.2.335/ANY10NOU PLA DE JUBILACIÓ100% Capital Garantit3% rendibilitat garantida**3% TAE fins el 31/12/20161 hora gratuïta20% descompteen l’horaRESERVA-LA1 hora gratuïtaTARGETA VIPVenda de petardsVenda de petardsPunts de vendaArmeria AndorranaC/ Bonaventura Riberaygua, n. 33Andorra la VellaLa MassanaAv. St. Antoni, enfront HotelMarco PoloEl Govern rep 14 ofertes perassumir el transport escolarde cara al curs vinentANDORRA Pàgina 8Detenen dos residents acusatsd’assaltar un domicili de la Seud’Urgell i amenaçar el veíANDORRA Pàgina 9Dos ferits, un d’ells greu,en l’explosió d’un extintoren un soterrani a la capitalANDORRA Pàgina 12Un grup de ciutadans impulsauna nova associació perdefensar l’avinguda CarlemanyANDORRA Pàgina 14La vall de Boí, exemple perplanificar els accessos i ladifusió del MadriuCULTURA Pàgina 21Les muntanyes s’omplen decorredors durant tres dies ambl’Andorra Ultra Trail VallnordESPORTS Pàgina 23ANDORRA Pàgina 12Rosa Ferrer asseguraque si l’heliportmolesta els veïns noes farà a la ComellaANDORRA Pàgina 8L’agència tributàriaespera fins a 14.000declaracionsd’impostos al juliolAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgines 3 i 4Tati MasiàEls impostos s’acabenamb l’IRPFAntoni Martí assegura al debatd’orientació política que men-tre ell sigui el cap de Govern nointroduirà cap nou impost des-prés de l’IRPF.
 2. 2. DivenDres, 21 De juny Del 2013d’interès2Aprofita l Estiu i Apunta t, ,CURSOS INTENSIUSacadèmia d’anglèsInformat:tel: 813-989C/ Bonaventura Armengol 10 I Edifici Montclar I Bloc 2, 6-1 I Andorra la Vella I singular@singular.adRESTAURANT TIC-TAPACUINA PERMANENToberta de les 12.00 a les 2.30 horesMenú divendresPrimer platAmanida de formatge fresc amb alfàbregaEscamarlans a la planxa amb espàrrecs verdsGaspatxo andalúsCanelons de mariscSopa de ceba amb ou escalfatPostres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’MENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPES X 2MENÚ MARISCADA X 2MENÚ GRAELLADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGIFem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69Segon platLlobarro de ració a la planxaLlenguado a la planxa amb salsa d’alli julivertBistec de vedella a la planxa o amb pebreBroqueta de carn a la brasaREBAIXESREBAIXESREBAIXES(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)EL TEMPSdissabtediumenge0/103/154/166/187/197/195/174/163/144/168/21meteo@bondia.adArriba l’estiu astronòmicContinua la frescaJa tenim aquí l’estiu astronòmic. A les 7.04 hementrat de ple en l’estació en què la calor predo-mina a l’hemisferi nord per damunt de les fre-dorades. De moment, però, d’estiu res de res.De fet, les temperatures aquest cap de setmanaseran més aviat primaverals i fresques a mun-tanya. Seran aquests dies els de més hores desol de tot l’any, amb l’arribada avui de l’estiu.Quant al temps, esperem un cap de setmanaen què dissabte el sol farà l’ambient agradablei diumenge augmentaran els núvols. Avui, des-prés d’un matí assolellat, les nuvolades dona-ran tempestes i algun xàfec amb temperaturessense gaires canvis. El vent serà fluix de l’oest.Que tingueu un BONDIA.Lluna plena06.33 h21.57 h
 3. 3. 3Divendres, 21 de juny del 2013El mateix cap de l’executiu, An-toni Martí, ho va dir al final de laseva intervenció al debat d’ori-entació política global del Go-vern: res del que havia exposatpodia ser “motiu de sorpresa”.I efectivament no n’hi va haverpràcticament cap en el seu dis-curs de 42 pàgines, tot i que tam-bé el va qualificar de “valent”. Iés que Martí va reiterar diversesvegades que l’executiu ha treba-llat molt en l’últim any i està “enel bon camí” i, per tant, continu-arà amb la mateixa política quefins ara.El Govern segueix pensantque serà l’obertura econòmica elque farà sortir el país de la crisieconòmica. Tot i que es reconeixque els resultats fins ara sónminsos, “és frívol dir que no hiha resultats”. Així, va dir que elsnous projectes d’inversió estran-gera ja han generat més de 150llocs de treball en deu mesos. Entotal han estat oberts en aquestperíode 60 nous comerços persocietats de titularitat estrange-ra, cosa que ha evitat que el ba-lanç sigui negatiu.Només hi va haver en el dis-curs de Martí algunes pinzella-des noves, com quan es va refe-rir a algunes mesures concretesde reactivació: un projecte dellei per a la rehabilitació del parcimmobiliari per ajudar la cons-trucció i avançar en l’eficiènciaenergètica i un pla de xoc perimpulsar el sector de l’automò-bil, amb ajudes per renovar elparc mòbil i deduccions de l’IGIper a vehicles poc contaminants.O quan va anunciar que entre el50% i el 65% dels beneficis deljoc es destinaran a polítiques so-cials i educatives. I també quanva recalcar que mentre sigui capde Govern no introduirà capmés impost a Andorra: ni el desuccessions i donacions ni l’im-post sobre el patrimoni, reconei-xent així l’esforç “enorme” queha suposat per als ciutadans laposada en marxa del nou marcfiscal al llarg dels últims tresanys.Tot i que va quedar clar quel’executiu vol continuar amb elguió iniciat a principis de legis-latura, que considera que és elmés adequat per al país, el cert,però, és que dues de les gransreformes, la de la CASS i la del’IRPF, es presentaran ja fora determini respecte al que s’haviaanunciat inicialment. Això sí, jaestan pràcticament enllestides is’aprovaran en consell de minis-tres el pròxim 3 de juliol.En relació amb la primera,Martí es va lamentar una vegadamés que l’oposició no volguésassumir el “desgast” que signi-fica una reforma d’aquest tipusi va dir que suposarà “un puntd’inflexió cap a la sostenibilitatdel sistema”, tot i que algunsl’hagin qualificat de massa mo-derada. Pel que fa a la branca ge-neral, es tracta de fer “una gestiórigorosa” i pel que fa a la brancade jubilació el que cal és “canvi-ar el sistema”, calculat per a unaesperança de vida de 71 anysquan avui dia ja supera de llargels 80. La línia que seguirà elGovern en aquest àmbit és con-trolar al màxim la despesa, com-batent “els abusos i els luxes” ideixant clar que les prestacionsno contributives es finançaran acàrrec del pressupost de l’Estat.La reforma preveu incremen-tar del 10% al 12% la cotitzacióper vellesa i reduir del 10% al8% la cotització per malaltia,després que s’hagi assolit enaquesta última un dèficit assu-mible. A banda, per allargar lavida del sistema de pensions hihaurà altres mesures, com ara“desvincular les pensions del’IPC”, introduint el factor desostenibilitat per actualitzar-les,i també es fixa una limitació deles pensions més altes, s’aug-menta el període mínim de cotit-zació per tenir dret a una pensiói s’endarrereix l’edat de jubilacióanticipada.A més, es preveu que en elfutur s’haurà de cotitzar el do-ble en la branca de vellesa, tot ique ara no s’hagi trobat oportúaquest canvi per no augmentarles càrregues de les empreses idels treballadors. Les reservesactuals de la branca de vellesa escalculen en 890 milions d’eurosi els compromisos de pensionsfutures ja són de 5.200 milions.Definició de l’IRPFPel que respecta a l’IRPF, Mar-tí va justificar que s’hagi optatper gravar també les rendespersonals, del treball i del capi-tal, “per una qüestió d’equitat id’homologació de la nostra eco-nomia”. El projecte de llei fixa-rà un mínim exempt de 24.000euros anuals, a partir del quales començarà a tributar amb un5% “perquè es bonifica la meitatdel tipus” i a partir dels 40.000euros es pagarà un 10%, peròtambé es preveuen exempcionsi deduccions.El Govern aplicarà un “siste-ma de retenció en origen”, cosaque farà que la majoria de ciu-tadans no hagin de presentarla declaració de la renda i seràla mateixa CASS la que farà laretenció de l’IRPF en les rendesprovinents del treball. “El quebusquem és no complicar mésla vida ni als treballadors ni alsempresaris.”L’IRPF permetrà avançar capa l’homologació internacional ila transparència. En aquest sen-tit, Martí ha insistit que “Andor-ra té el deure de no quedar-se debraços plegats i fer una políticad’anticipació” davant el reclaminternacional de l’intercanvi au-tomàtic d’informació fiscal.L’altra gran reforma pendent,la referent a la jubilació dels fun-cionaris, també es preveu aca-bar el mes vinent. L’objectiu enaquest cas no és abolir el com-plement de jubilació, sinó “situ-Martí anuncia que no introduirà capnou impost mentre sigui cap de Governdebat d’orientació políticaJULIÀ rodríguezaNdorra la VellaEntre un 50% i 65% dels beneficis amb el joc es destinaran a polítiques socials i educativestati masiàEl cap de Govern, Antoni Martí, durant el seu discurs al Consell.Antoni Martí“En el futur caldrà obrir el debatsobre una assegurança d’aturper capitalització, proveïda pertreballadors i empresaris”“La reforma de la seguretatsocial, que alguns qualifiquende massa moderada, és un puntd’inflexió cap a la sostenibilitat”ACTUACIONS PREVISTESLLUITA CONTRA L’ATUREl pressupost per a l’any vinentpreveurà una partida de 2 milionsd’euros per a programes d’ocupa-ció en benefici de la col·lectivitatper a persones aturades.reformar la justíciaEls dos propers exercicis pressu-postaris inclouran les partides perurbanitzar la parcel·la de Prat delRull on anirà la nova seu de la jus-tícia, per un import de 2,7 milions.més inversióEn el proper pressupost es comen-çaran a posar les bases del queha de ser una política d’inversionssostenible i perdurable en el temps.Es considera que hi ha obres queno es poden ajornar.relació amb EuropaA finals d’any es podrien veureavenços tangibles, si les previsionsdel ministeri d’Exteriors no canvi-en. El Govern considera que el paíspot assumir les normes i condici-ons de l’Espai Econòmic Europeu.CompetènciesEl Govern treballa en una reformade la Llei qualificada de competèn-cies “que acabi amb les ambigüi-tats i que defineixi molt claramentqui fa què”.“Les competències sónde l’Estat”, es manté.Joc i política socialLa intenció és que Andorra estiguientre els països de tot el món quemés percentatge dels beneficis ob-tinguts amb el joc destinen a políti-ques socials i educatives: entre un50% i un 65%.reactivar l’economiaAl juliol entraran a tràmit un projectede llei per a la rehabilitació del parcimmobiliari per ampliar les ajudesi impulsar l’eficiència energètica. Ala tardor hi haurà un pla de xoc perreactivar el sector de l’automòbil.
 4. 4. avui és notícia4 Divendres, 21 de juny del 2013ar-lo dins dels límits de la soste-nibilitat i la racionalitat”. Martíva indicar que ha donat prioritata les negociacions amb els repre-sentants dels treballadors, peròva voler deixar clar també queaixò no significa “renunciar alspropis posicionaments”.Així, el Govern manté que uncomplement que garanteixi un70% de l’últim salari “és del totinsostenible” perquè ja són 280els milions meritats, una quanti-tat que augmenta cada any i quese situaria en més de 800 milionssi no es fes la reforma. L’executiuobligarà també els funcionaris apagar a partir d’ara una part delseu complement de jubilació:un 2% seria assumit per cadapart, segons l’estat actual de lanegociació.Martí va insistir també que lasituació a què s’ha arribat no ésculpa dels treballadors públics,sinó que és fruit “de la irrespon-sabilitat i la deixadesa dels po-lítics. Jo en sóc corresponsable,com també ho són d’altres enaquesta cambra”. La intenció delGovern és que els tres projectesde llei referits a aquestes gransreformes estiguin aprovats “atot estirar, a finals d’aquest any”.Martí va començar el seudiscurs amb la qüestió que, se-gons les enquestes, els ciutadansconsideren avui dia més preo-cupant: la crisi econòmica i laseva conseqüència, l’atur. El capde Govern va dir que Andorraes troba en el pitjor moment dela seva història contemporàniai que la situació el preocupaperò no el sorprèn. “I ara és elmoment de perseverar, d’insis-tir, de mantenir el rumb”, vaafirmar.L’executiu manté que és no-més a través de l’obertura i delcanvi de model econòmic quees podrà reactivar l’economia icrear llocs de treball. “No hi habrots verds, però sí símptomesque estem en el bon camí”, vainsistir Martí, que va admetreque “potser sí que vam pecard’optimistes a l’hora de presen-tar el procés d’obertura i diversi-ficació de l’economia”.El cap de l’executiu va asse-nyalar que en un any s’han incre-mentat en unes 150 les personesa l’atur i va dir que no acceptaque es parli d’aquest tema “comd’una magnitud macroeconò-mica” més. Per lluitar contraaquest problema, va esmentarels programes d’ocupació tem-poral que s’han creat, que sónun exemple del que es continu-arà fent en el futur “destinant-himés diners encara”. En aquestsentit, el pressupost per a l’anyvinent inclourà una partida de2 milions d’euros per a progra-mes d’ocupació en benefici de lacol·lectivitat. Durant el 2012 vanser 202 les persones que es vanbeneficiar d’aquesta iniciativa ienguany ja són 225.També es continuarà treba-llant en la millora del Serveid’Ocupació després que s’haginsimplificat els formularis i agilit-zat els tràmits. A més, el Governha posat en marxa polítiques perfomentar la contrac­tació indefi-nida, amb formació o sense, perpart de les empreses. El resul-tat d’aquesta acció és que s’hanofert 30 llocs de treball indefi-nits, 18 dels quals ja han estatformalitzats.A banda els ministeris d’Eco-nomia, Educació i Interior esreuniran properament ambels agents socials per estudiarnoves mesures per fomentarl’ocupació. “En un futur, quanl’economia comenci a créixer al-tra vegada, caldrà obrir el debatsobre una assegurança d’aturper capitalització, proveïda ambles cotitzacions de treballadors iempresaris”, va afegir Martí.La impressió del Govern ésque està fent tot el possible perrevertir la situació de crisi i cre-ar llocs de treball, però també ésconscient que cal actuar en el diaa dia i per això recorda que eld’enguany “és el pressupost méssocial de la història del Principatd’Andorra”. En concret, “l’anypassat els beneficiaris de presta-cions socials van arribar a 12.403persones, un 16% de la pobla-ció”. En aquest àmbit, Martí varecordar la importància de laLlei de serveis social i sociosani-taris per “gestionar amb rigor” iva recalcar que, contràriament alque passa a altres països, a An-dorra no hi ha retallades.Suport al turismeL’impuls de l’obertura no fa obli-dar, però, al Govern la necessitatde donar suport als sectors tra-dicionals, com el turisme, a tra-vés de campanyes publicitàriesa l’exterior. Segons Martí, s’estancomençant a recollir els fruitsd’una bona planificació i d’unabona estratègia turística, com hoprova l’augment d’un 5% de vi-sitants que pernocten durant ladarrera campanya d’hivern.El cap de l’executiu va defen-sar la contractació del Cirque duSoleil com un nou atractiu per alpaís i va dir que la despesa de2,5 milions d’euros es converti-rà en “com a mínim el doble”per al sector en despesa dels tu-ristes.Martí va ressaltar tambél’atractiu que suposarà el casinoper al país dins d’un procés deregulació del joc que es carac-teritzarà “pel rigor i la prudèn-cia”. “La intenció és vincular elsbeneficis del sector del joc ambuna finalitat de tipus social.”tati masiàEl debat d’orientació política continua aquest matí.Els tres grups parlamentaris,tot just acabada la intervencióde Martí, van expressar unaprimera opinió del seu discurs.La consellera general del grupsocialdemòcrata Rosa Gili vamanifestar que la seva primeravaloració era de “decepció moltgran” perquè de les grans re-formes anunciades encara “non’ha entrat cap a tràmit parla-mentari”.La parlamentària socialde-mòcrata va indicar també que,pel que respecta a l’atur, l’exe-cutiu “no ha fet prou feina permillorar la situació” i, en aquestsentit, va recordar que moltesde les iniciatives que s’han pressón de l’anterior legislatura. I pelque fa a les mesures de reactiva-ció anunciades, Gili va dir que“podem pensar que les nostresdemandes han estat escoltades,però es podien haver fet desd’un inici i ara és una mica tard”.Per la seva banda, el presidentdel grup parlamentari mixt, Jau-me Bartumeu, va explicar que“la primera reacció és que és undiscurs molt llarg, amb repetici-ons i reiteracions i amb la tònicade dir ‘jo sóc el primer que hetocat tal cosa i tal altra’; demà[per avui] li explicarem que ja hihavia altres governs que havíemcomençat a posar mans a l’obra”.Bartumeu va opinar també quede nou Martí s’ha referit a lesgrans reformes pendents, però“a l’hora de la concreció parau-les com ferm, ràpid o de seguida,no acostumen a complir els ca-lendaris”. “Avui ens ha parlat detot el que havia canviat des del’anterior discurs, però s’ha obli-dat de tot el que havia promèsi no ha fet”, va recalcar Bartu-meu, que va recordar també que“quan acabi la legislatura, Martídeixarà el país amb un nombred’aturats molt més elevat delque hi havia”.El president suplent del grupdemòcrata, Daniel Armengolva qualificar el discurs de Martíde “realista, amb una part au-tocrítica i una altra de perspec-tives polítiques per al futur”.Armengol va ressaltar que lapolítica de contenció aplicadapel Govern ha permès destinarmés diners a qüestions socialsi va destacar la importància dela reforma de l’administració,“un clam de tota la ciutadania”que serà una realitat a la tardorjuntament amb les altres gransreformes. El polític massanencva afirmar també que, com vadir Martí, noten el desgast perabordar les grans reformes “anivell de carrer, sobretot els par-lamentaris elegits a les llistes ter-ritorials”.Els grups de l’oposició critiquen que noestiguin enllestides les grans reformesJ. R.Andorra la VellaEls demòcrates qualifiquen de “realista i amb una part d’autocrítica” el discurs de MartíTATI MASIÀL’oposició es va mostrar crítica amb el discurs de Martí.Rosa Gili“La primera valoració és dedecepció molt gran perquè de lesgrans reformes no n’ha entratcap a tràmit parlamentari”Jaume Bartumeu“A l’hora de la concreció deparaules com ‘ferm’, ‘ràpid’ o ‘deseguida’, Martí no acostuma acomplir els calendaris”Daniel Armengol“Notem el desgast per fer lesgrans reformes a nivell de carrer,sobretot els parlamentaris elegitsa les llistes territorials”
 5. 5. publicitat 5DivenDres, 21 De juny Del 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast i aperitiu gratis(bodes, aniversaris,sopars dempresa)Obert a la nit dijous divendres i dissabteA 50 m dretadireccióAixovallCtra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTast i aperitiu gratisESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)Tast i aperitiu gratisBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEObert a la nit dijous divendres i dissabteMÚSICA EN VIU PERLA REVETLLA DESANT JOAN ACÀRREC DEL GRUPLINK, VINE AGAUDIR D’UNA NITMÀGICA!!!MÚSICA EN VIU PERLA REVETLLA DESANT JOAN ACÀRREC DEL GRUPLINK, VINE AGAUDIR D’UNA NITMÀGICA!!!
 6. 6. OPINIÓ6 DIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013En vista de les notícies aparegudes en algun mitjàde comunicació amb motiu de l’aprovació del ma-nual de tarifes per part de l’assemblea general del’SDADV el proppassat dia 17 de juny, cal sortir alpas de les inexactituds de les dades publicades, talvegada fruit de la manca de comprensió d’aquestes ode la precipitació a l’hora d’analitzar-les.Amb motiu de l’aprovació de la llei de creació del’SDADV, es va modificar la llei andorrana de dretsd’autor, eliminant-hi tota referència al cànon sobreaparells i dispositius verges de gravació (CD, DVD,USB...), per la qual cosa les tarifes de l’SDADV nocontemplen ni fan cap esment de cap quantitat refe-rida a aquest concepte.Les tarifes de l’SDADV no són homologables nicomparables a les de cap societat estrangera, per talcom les societats estrangeres referides com a exem-ples en algun article d’algun mitjà de comunicaciónomés representen un dret, mentre que l’SDADV re-presenta tots els drets d’autor en tots els àmbits, aixícom els drets d’artistes intèrprets o executants i deproductors audiovisuals i discogràfics.Tenint en compte el que s’explica en el paràgrafanterior, qualsevol empresa (hotel, restaurant o dis-coteca, entre d’altres) a l’estranger ha de negociaramb diverses societats gestores de drets d’autor idrets veïns (una per cadascun dels drets que li per-toqui) i el total a pagar és la suma de les quantitatsacordades amb cada societat. A Andorra, per contra,l’SDADV és l’única societat gestora d’aquests drets i,si es calcula correctament, es veu que la quantitat aabonar és netament inferior a la suma que es paga enels altres països.Si, tal com pretenien alguns, a Andorra s’haguéspermès l’entrada o la creació de múltiples societatsper gestionar diversos drets, ara possiblement enstrobaríem amb una situació de diversos agents re-clamant als empresaris pagaments per l’ús dels seusrespectius repertoris.L’SDADV està a la disposició de tots els interes-sats, i té la previsió de reunir-se i dialogar amb diver-sos col·lectius d’empresaris, tot arribant a acords ambells. L’SDADV no pretén que els empresaris aboninel cent per cent de les tarifes aprovades, que són in-dicatives, ni en un inici de la seva activitat ni mésendavant. Per contra, l’SDADV vol que hi hagi unaprogressivitat inicial i alhora règims de descomptessempre consensuats amb les associacions represen-tatives dels diferents col·lectius d’empresaris.D’altra banda, l’aplicació de les tarifes de l’SDADV,excepte pel que respecta a la retransmissió per cableduta a terme per Andorra Telecom i Cable Mútua, noes pot dur a terme fins que no s’hagin signat acordsamb altres entitats que disposen dels drets i que es-tan en disposició de cedir el seu repertori a l’SDADV,la qual cosa significa que, com a molt aviat, estemparlant d’una aplicació gradual a partir de finals del’any 2014.Creiem fermament que no podem continuar do-nant l’esquena a una realitat internacional que cadadia exerceix una pressió més alta sobre el nostre paísi que, per tant, imaginar que Andorra no pagarà res iutilitzarà lliurement el fruit d’altres, amb un menys-preu absolut a la tasca de creació artística, és unapostura insostenible i abocada al fracàs.També creiem fermament que estem mirantd’aconseguir que no hi hagi ingerència exterior perpart de ningú i que ho estem aconseguint.Volem, per tant, manifestar el nostre interès i lanostra predisposició a negociar i trobar la millor ma-nera d’aplegar els drets absolutament indiscutiblesdels creadors i dels divulgadors de la cultura ambuna aplicació racional i prudent d’unes tarifes, total-ment allunyada dels intents d’atiar un foc que maino ha existit.Cartes al directorEnvia les teves cartes al director o les teves opinionsa l’adreça electrònica director@bondia.adRecorda que ens has de facilitar les teves dades,així com la parròquia de residència.LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004LA CRISI I ELS SUÏCIDIS SOCIALSEn aquests moments, tan greus i injustos, s’intenta castigar elssectors més febles de la nostra societat per intentar culpabi-litzar-los de la seva pròpia precarietat, quan els responsablesdels desastres socials i humans són els poderosos; és a dir, elsplutòcrates, els especuladors i els banquers. A hores d’ara,l’esport preferit dels nostres governants (titelles del veritablepoder financer ocult) és el de mortificar la població civil ambmenys recursos econòmics, amb una eina molt eficaç i contun-dent: el neoliberalisme salvatge. I el més alarmant de tot és queaquestes teories polítiques extremistes no solucionen absolu-tament res. Ara i aquí, des del poder oligàrquic (a través delseufemismes del poder polític) s’estigmatitza i es ridiculitza totel que representa el sentit comú i la justícia social. Això implicaempènyer una part substancial del nostre poble cap a l’alter-nativa nihilista dels suïcidis socials. És urgent aturar aquestabogeria antisocial.CARTES AL DIRECTORJOSEP M. LOSTE I ROMEROTRIBUNASDADVSobre les tarifes de l’SDADVENQUESTA DE LA SETMANA¿Trobeu bé que el futur casinosigui de gestió privada?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesEDITORIALLa intervenció del cap de Govern, Antoni Mar-tí, al debat d’orientació política va estar mar-cada pels grans eixos que s’han anat abordantdes que es va posar en marxa l’actual legisla-tura. D’aquesta manera, els anuncis que vafer Martí no van sorprendre per nous, tal comell mateix va admetre. Així, la reforma de laCASS, l’aprovació de l’IRPF i el complementde jubilació dels funcionaris van ser tres delstemes estrella en aquesta intervenció, en quètambé es van abordar altres qüestions que elGovern vol tirar endavant tot i que no hi va ha-ver grans anuncis. Ara sembla que els projec-tes per reformar la CASS i per aprovar l’IRPFagafen embranzida i que poden ser una realitata finals d’any. L’executiu ja es troba fora deltermini que va reiterar en diferents ocasions,però el que cal és que es compleixi allò que esva prometre i que aquestes qüestions acabinveient la llum. I també cal passar a l’acció enmolts altres aspectes i, per això, és necessarique es comencin a veure algunes concrecionsen certs temes. Per tant, l’executiu té davantseu dos anys en què haurà de fer molta feinai en què els projectes que s’han anat gestantal llarg d’aquests dos darrers anyscomencin a donar fruits. Si més noés el que esperen els ciutadans.Passar a l’acció
 7. 7. Divendres, 21 de juny del 2013 7opinióEl descans forma part de la llei natural. El repòs equilibral’exercici, així com el dejuni equilibra el menjar. Tota lanaturalesa es mou en equilibri, i quan es perd l’equilibrive la malaltia. Recordeu que el repòs adequat també for-ma part de la vida i cura natural.La teràpia del repòs és molt àmplia i variada. Avui ensdedicarem als punts més elementals: el repòs diari, set-manal i anual. Cadascun té una part en la cura natural siel practiquem degudament.Per viure amb salut, necessitem menjar sa, practicar labona respiració, fer exercici adequat i també saber donaral cos el descans oportú. Avui parlarem del repòs físic, unaltra dia parlarem del descans mental i l’espiritual.1. Repòs diari: en principi, les hores de descans noc-turn que demana la natura són des que es fa fosc fins quees fa de dia, i si no tinguéssim cap mena de llum artificialhauríem d’observar aquest descans per força. Per tant,sempre que puguem, hem de centrar les nostres vuit ho-res de dormir en aquest lapse de temps. El cos descansael doble físicament i mentalment si anem a dormir a lesdeu de la nit i ens llevem a les sis del matí que si ho fem ales dues de la matinada, encara que ens llevem a les deudel matí.És cert que l’ésser humà té una gran capacitat d’adap-tació i suporta durant molt de temps les injustícies que liinferim, però tard o d’hora el nostre cos, la nostra ment iels nostres nervis patiran les conseqüències de portar unhorari de descans contra natura, i això ho saben molt béels que sempre treballen de nit.2. Repòs setmanal: el segon descans bàsic és el repòssetmanal. Tothom està d’acord que necessitem un des-cans setmanal per reposar el nostre cos i també la nostrament. En aquesta època en què vivim som uns privilegi-ats, perquè la majoria de les empreses i fàbriques acabenla jornada laboral divendres al migdia, així que es potgaudir del descans divendres a la tarda, tot el dissabte iel diumenge. Abans es treballava de sol a sol, després esva aconseguir treballar 48 hores setmanals i més enda-vant, 40 hores.El problema no és ara les hores de feina, sinó coms’utilitzen les hores de descans perquè repercuteixin enbenefici de la nostra salut. La majoria de la gent es can-sa més en els dies festius que en els dies de treball. Elscaps de setmana es viatja més, es va a dormir més tard, esfuma més, es menja més, es beu més i es descansa menys.En aquesta societat consumista s’han alterat els valors ila majoria de la gent dedica més temps, esforç i diners adivertir-se que a promoure la salut.3. Repòs anual: les vacances són un altre dels privilegisd’aquesta societat actual, i seria bo que la gent organitzésel seu repòs anual, no tant per divertir-se fent tota classed’abusos com per millorar la seva salut física, mental iespiritual.Hauríem de dedicar temps a estar més en família te-nint més diàleg, també per apropar-nos més a la natura,a llegir un bon llibre que ens ajudés a ser més humans,a retrobar-nos amb nosaltres mateixos, a valorar el ques’ha fet fins aquí i com aconseguir noves fites, etc. La vidaés una escola, i seria bo que dediquéssim més temps aaprendre a viure amb salut, que no pas malgastar la salutper voler gaudir de la vida. Per mala sort, la majoria de lagent aprecia la seva salut quan l’ha perdut. Un altre granobjectiu a aconseguir és mirar de deixar el món una micamillor del que l’hem trobat.tribunajoan amigó, naturistaRepòs-descansEdicions Amigó-Recasens SL presenta:Salud y Educación para la FamiliaPer Isidro Aguilar i Herminia Galbes, doctors en medici-na i cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid.L’obra consta de quatre volums. Tracta de 400 malaltiesper mitjà de remeis naturals, farmacològics i quirúrgics.Tractat complet de ginecologia, sexualitat, maternitati puericultura.Compreu els millors llibres de salut, naturalesa i culturaamb les màximes facilitats.Per 1 euro diari: 30 euros al mes! 9 x 30: 270 euros.Al comptat: 243 euros. Aquesta és una bona inversióper la salut de la família.S’entreguen personalment i es cobren per mitjà del banc.Per a consultes i comandes: tel.: 841 978 / 363 643jamigo@reforma-pro-salud.com
 8. 8. 8 Divendres, 21 de juny del 2013El Govern espera un total de14.000 declaracions de diferentsimpostos durant el juliol. De fet,és un mes clau per a l’agènciatributària, tal com va destacarel director general d’assumptestributaris, Albert Hinojosa, jaque conflueixen les liquidacionsd’un seguit d’impostos. Per aixòdes de l’executiu s’ha posat enmarxa un seguit de mesures perfer front al volum de feina quees preveu, i entre les quals hi hadoblar el nombre de personesper gestionar les declaracions iuna campanya informativa perrecordar als obligats tributarisles seves obligacions, a més dedemanar-los que no esperin aldarrer dia per fer els tràmits.En aquest mes de juliol con-flueixen les liquidacions de l’im-post de societats, de l’impostsobre les activitats econòmiques,de l’impost general indirecte(IGI) per a totes les empreses i elpagament del segon trimestre dela renda dels no residents. Així,tal com va detallar Hinojosa, s’es-pera que es liquidin 4.200 decla-racions de l’impost de societats;2.800 de l’impost sobre les activi-tats econòmiques; i 6.000 de l’im-post general indirecte, 200 de lesquals mensuals, és a dir de lesempreses que facturen més de3,6 milions; 1.600 de trimestrals,és a dir de les empreses que te-nen un volum de facturació d’en-tre 250.000 euros i 3,6 milions, i4.200 de petites empreses, és adir, aquelles que facturen menysde 250.000 euros. A aquestes xi-fres cal afegir les 650 declaraci-ons de l’impost sobre la rendadels no residents.Hinojosa va recordar que, pelque fa a les vies de liquidació, espot optar per la presencial o béper la virtual, per a la qual caldonar-se d’alta per rebre un nomd’usuari i una contrasenya. Defet, va posar en relleu que si bécreix el volum de persones quefan servir la virtual per fer els trà-mits, sobretot per liquidar l’IGI,encara hi ha un 87% del total quees fan de manera presencial.Apartir del 25 de juny comen-çaran a sortir als mitjans anuncisque recordaran les obligacions irecomanaran que les declaraci-ons facin abans de finals del mesde juliol; també es farà un envia-ment de correus als obligats tri-butaris i es faran visites domicili-àries per informar les empreses.També s’han fet canvis a la webwww.impostos.ad perquè sigui“més visual”.Quant als tràmits, es doblaràel volum de persones per ges-tionar les liquidacions, tot fentservir el personal propi del de-partament. En total hi haurà 17persones per a aquestes tasquesi també s’intentarà que hi hagipart d’aquest personal que no-més atengui consultes perquèaixí els tràmits siguin més àgils.També es facilitarà que es pu-guin dipositar declaracions a laduana del Pas de la Casa i pos-teriorment s’enviarà el rebut percorreu, ja que en aquest indretnomés es podran lliurar, és a dir,no es podrà fer cap altre tràmiti caldrà que les liquidacions esti-guin domiciliades. I sobre aquestdarrer aspecte, Hinojosa va insis-tir a recordar que les liquidaci-ons que estiguin domiciliades noes carregaran fins al mes d’agostencara que estiguin fetes a prin-cipis de juliol.Hinojosa va destacar que elgrau de compliment per partdels obligats tributaris és alt i varefermar el suport a les petitesempreses, que són les que liqui-daran l’IGI per primer cop.L’executiu espera 14.000 declaracionsd’impostos al llarg del mes de juliolpagament de tributsm. f.Andorra la VellaPer fer front a la feina s’han pres un seguit de mesures, com doblar el personal per a liquidacionssfgaAlbert Hinojosa, ahir, explica la campanya tributària d’aquest mes de juliol.Dimecres el Govern va procedira l’obertura de plecs per al ser-vei de transport escolar per alsalumnes des de maternal fins alpostobligatori inscrits als cen-tres públics. En aquesta ocasiós’hi han presentat catorze em-preses. Es tracta d’una xifra su-perior al concurs precedent, quees va convocar el 2005, ja que enaquella ocasió hi van concórrertretze companyies d’autocars.Ara, l’executiu està treballantper poder adjudicar el servei capa mitjans de juliol. Cal recordarque en aquest concurs el Governva incloure factors qualitatiusvinculats a la seguretat, que estindran en compte a l’hora d’ad-judicar els serveis, com podenser que els vehicles disposin decinturó de seguretat o que tin-guin menys antiguitat. D’aques-ta manera es va donar respostaals neguits de l’Associació de Pa-res de l’Escola Andorrana, queva demanar al ministeri que fosestricte en aquest aspecte.El Govern rep 14 ofertes perassumir el transport escolarconcursRedaccióAndorra la Vellat. m.En aquest concurs s’ha presentat una companyia més que en l’anterior.
 9. 9. andorra 9Divendres, 21 de juny del 2013Els mossos d’esquadra van dete­nir el 13 de juny, a la Seu d’Ur­gell, dos residents d’Andorracom a presumptes autors delsdelictes de violació de domicilii extorsió, i una falta de lesions,segons va informar ahir la poli­cia catalana.Els fets es remuntaven a l’11de juny, quan els mossos vantenir coneixement que durantla tarda del dia anterior dos in­dividus havien entrat de mane­ra violenta en un domicili de lacapital alturgellenca. Pel que esdesprenia de la informació ob­tinguda, els dos homes havienesbotzat a cops la porta de l’ha­bitatge i posteriorment havienagredit i amenaçat de mort l’ho­me que hi vivia.Els mossos van informar queels assaltants pretenien cobrarun suposat deute que la víctimahauria contret amb ells i, comque no van aconseguir el seupropòsit, li van donar uns diesde marge per pagar-lo.Arran d’aquests fets es vaobrir una investigació amb l’ob­jectiu de localitzar i detenir elsdos assaltants, un dels quals jatenia antecedents. Els agents vanconstatar que els autors eren aAndorra i el dia 13 de juny vantornar a la Seu per cobrar elsdiners. Per aquest motiu es vaposar en marxa un dispositiupolicial, que va comportar la de­tenció dels dos homes quan ana­ven a trobar-se amb la víctima.Els dos homes detinguts, de42 i 24 anys i de nacionalitatportuguesa, van passar el 14 dejuny a disposició judicial al jutjatd’instrucció en funcions de guàr­dia de la Seu d’Urgell, i el jutgeen va decretar l’ingrés a presó.Detinguts dos residents perassaltar un domicili a la SeusuccessosagènciesLa comissaria dels mossos d’esquadra de la Seu d’Urgell.Els homes, que són a la presó, pretenien cobrar un deute a la víctimaRedaccióla seu d’urgellEl Consell General va acollir ahir la taula rodona Les xarxessocials i la prevenció de l’assetjament i de l’abús sexual sobre elsmenors, un acte emmarcat en la campanya organitzada pelConsell d’Europa Un de cada cinc per a la lluita contra la vi­olència sexual sobre nens, nenes i adolescents. Els ponentsvan ser la consellera general i parlamentària de referènciaen violència infantil del Consell d’Europa, Sílvia Bonet;la fiscal adjunta, Alexandra Cornella, i l’advocat Josep Anto­ni Silvestre.Taula rodona sobre la xarxa,l’assetjament i l’abús sexualt. m.prevenció de la violènciaLiquidació d’existències!
 10. 10. andorra10 Divendres, 21 de juny del 2013PISCINAMUNTANYAESCALDESTORNEM A OBRIR!! del15 de juny al 15 de setembreClasses GRATUÏTES de natació per infants,embarassades i nadons, i aquagym.Informa’tEl valor de les importacionsdurant el mes de maig va ser73,80 milions d’euros, un 0,9%menys respecte al mateix mesde l’any passat, segons les da-des fetes públiques ahir pel de-partament d’Estadística, queva afegir que el valor de lesexportacions va ser de 2,81 mi-lions d’euros, un 42,5% menysen comparació amb el mes demaig del 2012.Des del departament apun-ten com a causes d’aquestanova davallada de les impor-tacions les baixades que s’hanregistrat en grups com el del’alimentació (4,1%), els com-bustibles (29,6%), i el vestiti calçat (4,3%). En canvi, engrups com industrial (4,2%),electrònica (13,8%), farmàcia-perfumeria (3,4%) i, sobretot,transport (25,5%) s’han consta-tat increments.Respecte a les dades acumu-lades dels darrers dotze mesos,les importacions presenten unavariació percentual negativadel 4,5% en comparació amb elmateix període de l’any passat.En aquest sentit, Estadísticaassenyala que la majoria de lespartides importades registrenuna disminució, excepte begu-des i tabac (12,8%), industrial(6,7%), joieria (1,9%) i alimen-tació (0,2%).Pel que fa a les exportacions,Estadística va posar en relleuque la majoria de les partidespresenten una disminució ex-cepte transport (55%), cons-trucció (20,9%) i alimentació(6,1%). Quant a les dades acu-mulades d’aquest any 2013, lesexportacions han estat per unvalor de 16,42 milions d’euros,xifra que es tradueix en unavariació percentual negativadel 24% respecte del mateixperíode de l’any passat. Enaquest sentit, totes les parti-des presenten una davalladaexcepte electrònica (43,6%) iconstrucció (13,8%).Si ens fixem en les dadesdels darrers dotze mesos, lesexportacions registren una va-riació percentual negativa del13,9% en relació amb el mateixperíode de l’any passat. Desta-ca la disminució percentual detransport (36,5%), industrial(19,6%) i farmàcia-perfumeria(38,9%). En canvi, com a in-crements percentuals signi-ficatius, Estadística destacabegudes i tabac (147,2%) i com-bustibles (27,4%).Nova davallada de les importacions,que segueixen la tendència negativaeconomiaRedaccióAndorra la VellaLes exportacions també cauen i fins al maig ja són un 24% inferiors a les de l’any passatLa importació de carburant s’incrementa un 2% al maigtot i que continua sent inferior a la de l’any passatLa importació de carburants durant el mes demaig va ser de 12,46 milions de litres, xifra quesuposa una variació percentual positiva del2% respecte al mateix mes de l’any passat,segons les dades fetes públiques pel depar-tament d’Estadística, que va precisar que enels cinc primers mesos de l’any s’han impor-tat 78,47 milions de litres, un 2,1% menys res-pecte del mateix període del 2012. Les dadesmostren que el fuel domèstic i la gasolina sen-se plom presenten una disminució percentualrespecte al mes de maig de l’any passat, d’un22,5% i d’un 1,6% respectivament. En canvi,el gasoil de locomoció s’ha incrementat enun 10,8% en comparació amb el mes de maigdel 2012.i. r.MoraBanc Asset Managements’ha incorporat a l’AssociacióEspanyola de Presentació de Re-sultats de Gestió (GIPS), segonsva informar ahir el grup bancaria través d’un comunicat. Aques-ta associació és la patrocinadoraespanyola de les normes GIPS(Global Investment Performan-ce Standards), els estàndards in-ternacionals de mesura i presen-tació dels resultats d’inversió. Elseu objectiu principal és la pro-moció de la competència lleialentre els gestors internacionals,promovent l’autoregulació enel sector financer i la garantiade precisió i uniformitat en lapresentació dels resultats en elsrendiments d’inversió.Des de MoraBanc Asset Ma-nagement es considera que ambaquesta incorporació es “rea-firma el compromís de l’entitatamb la transparència en la valo-ració dels seus fons i carteres, iper tant, amb la seguretat delsinversors”.MoraBanc Asset Managemententra a formar part de la GIPSentitats bancàriesRedaccióAndorra la VellamorabancLa seu de MoraBanc.
 11. 11. andorra 11Divendres, 21 de juny del 2013El Tribunal de Corts va celebrarahir el judici contra un treballa-dor d’un banc i dues personesmés que estan acusades d’unaestafa que podria situar-se persobre dels cinc milions d’euros.Aquestes tres persones són untreballador d’una entitat bancà-ria del país i dues persones queen un parell o tres d’ocasionshaurien fet de “correu” dels di-ners per a una quarta persona,que de fet seria qui hauria ideatla trama i que no està a disposi-ció de la justícia del país.La vista va començar ambl’aportació per part de l’advocatdefensor del treballador banca-ri d’un seguit de resums en quès’admetien tot un seguit d’ope-racions fraudulentes, perquè espogués agilitzar l’interrogatori,ja que en la causa es posen endubte un seguit d’operacions perdiferents quantitats, algunes deles quals l’acusat principal posaen relleu que van ser dutes a ter-me de manera correcta. En total,l’home accepta haver realitzatoperacions per valor de més decinc milions d’euros, dels qualsels clients ja haurien recuperatmés d’un milió.L’empleat de banca s’enfrontaa una petició de pena per partdel ministeri fiscal de cinc anysde presó (segons la qualificacióprovisional), mentre que per ales dues persones que haurien fetde correu l’acusació pública voluna pena de tres anys de presó.La defensa del principal inculpatvol que la pena no superi els tresanys de presó, dels quals unapart ferma, mentre que les altresdues defenses volen l’absoluciója que posen en relleu que elsseus clients desconeixien total’operativa.L’empleat de banca va rela-tar que tot va començar quanla quarta persona que no està adisposició de la justícia andor-rana li va exposar que tenia unaexplotació d’unes mines d’or ique buscava inversors. L’home,que era gestor al banc, va pensarque aquest negoci podia interes-sar a alguns dels clients que teniaen cartera i, per tant, el va oferira uns quants, tal com ell mateixva relatar. I és que, a més a més,tal com va exposar, li va semblarun bon negoci i l’operació li vasemblar “lícita”, i més quan vapassar pel control intern del banci va rebre el vistiplau. També alprincipi va comprovar que elsclients rebien el benefici pactat.“Volia que els meus clientsguanyessin diners i que tot sortísbé, i al final tot va sortir mala-ment”, va posar en relleu l’acusatdurant la seva declaració, i vaafegir que ell no va percebre capimport ja que tots els interessosque els clients havien de perce-bre havien de vèncer el 2014. Defet, tal com va manifestar, haviade percebre un 5% quan els con-tractes vencessin i va afegir queva arribar a fer uns “onze con-tractes” amb quantitats que oscil·laven entre el mig milió i el miliód’euros.Per dur a terme tots aqueststraspassos de diners d’unscomptes a altres o per extreurediners en efectiu per donar-losa la quarta persona, l’acusat varelatar una operativa alguna partde la qual no era del tot legal, toti que va afegir que és freqüent.També va admetre que haviasignat documents en nom delsclients quan aquests no ho podi-en fer, ja que es dóna la circums­tància que molts eren de foradel país.A preguntes del seu defensor,l’acusat va posar en relleu la sevasituació personal evidenciantque els diners que se li reclamenestan “en mans” de la quartapersona que no està a disposicióde la justícia. A més a més, la de-fensa va voler emfasitzar que en-tre la documentació que se li vaconfiscar hi havia un documentd’Excel amb els diners que haviade percebre cada client al mes.L’altra persona inculpada enaquesta causa (la tercera no vacomparèixer) va explicar quetenia un negoci a Mali per a laprospecció de mines de metallspreciosos i que en un momentdonat li va proposar a la quartapersona el negoci, ja que neces-sitava inversors. A aquest altreli va interessar, i llavors va co-mençar a participar en el nego-ci. L’acusat, segons ell mateixva manifestar, volia cobrar unanòmina mensual i l’altre el vainscriure com a assalariat en unasocietat que tenia. En el seu relatdels fets va afegir que en tres oca-sions l’altre li havia demanat queanés al banc a recollir un sobre ique ell ho va fer i els va dur a lasocietat, sense saber què és el quehi havia a dins.També va manifestar que lainversió que es va arribar a fer aMali va ser de 60.000 euros i queen tornar d’un dels viatges alpaís africà la quarta persona li vatrucar dient que no pugés a An-dorra perquè tenia “un proble-ma amb un empleat de banca”.Al cap de poc temps, la sogra del’acusat també el va alertar que lapolicia havia anat a buscar-lo alseu domicili, per la qual cosa vadecidir agafar tots els documentsque tenia al seu abast i perso-nar-se davant el servei de l’ordre.I llavors va ser detingut.El judici continuarà avui.Jutgen tres persones acusades d’unaestafa que pujaria a 5 milions d’eurostribunal de cortsm. f.Andorra la VellaLa fiscalia demana una pena de cinc anys per a un empleat de banca i tres per als altres dostati masiàNomés dos dels tres inculpats van comparèixer davant el tribunal.El principal inculpatadmet un seguitd’operacionsfraudulentesLa quarta persona, quehauria ideat la trama,no està a disposicióde la policia
 12. 12. andorra12 Divendres, 21 de juny del 2013Un motorista de 48 anys, resi-dent de nacionalitat portugue-sa, va resultar ferit dimecres alvespre en un xoc amb un FiatPanda a l’avinguda PríncepBenlloch d’Andorra la Vella.En l’accident s’hi van veure im-plicats una motocicleta KymcoBet&Win 125 i un turisme FiatPanda, tots dos matrícula delPrincipat. El motorista va sertraslladat a l’Hospital Nos-tra Senyora de Meritxell, onva quedar ingressat amb unafractura a la cama de la quall’operaven ahir, segons vaninformar fonts del centre hos-pitalari.Un motorista resultaferit en una col·lisióRedaccióAndorra la VellaaccidentLes deficiències en el transportpúblic cap a Canillo van tornar atractar-se en el consell d’infantsque va tenir lloc ahir. En el ba-lanç de les propostes presenta-des pels escolars l’any passat, elcònsol major, Josep Mandicó, vaexposar les dificultats per millo-rar les parades tot i la voluntatde la corporació. Per això creuque una bona solució seria queels horaris actuals es respectes-sin i s’ampliés la freqüència depas, un fet que faria les esperesmés curtes. També va indicarque s’està treballant en el serveide bus a la demanda.Els infants van remarcar queja fa anys que demanen una mi-llora en el servei i que a les para-des, en no estar tancades, “pas-sem molt fred”. Mandicó tambéva informar que en finalitzar elcurs escolar s’iniciarà el desmuntper a l’ampliació de l’escola. Amés, va avançar que s’ha arribata un acord amb els propieta-ris dels terrenys (amb qui caliatancar alguns serrells) i durantla primera quinzena de juliol sesignaran els convenis. Es preveuque el centre estigui enllestit endos o tres anys.Sobre les propostes que hanplantejat els alumnes de l’EscolaAndorrana aquest any, pràctica-ment totes giren a l’entorn d’em-bellir el poble. Així, van suggerirpoder decorar amb frases i di-buixos de llibres el camí escolar,instal·lar cartells amb recomana-cions per a una vida saludableun camí de la parròquia i decorarla fira del bestiar del 2014 ambvaques elaborades conjuntamentamb l’Escola Francesa per pro-moure la convivència. Tambévan proposar organitzar un mer-cat d’intercanvi. El cònsol va in-dicar que són propostes senzillesde fer i va celebrar la sensibilitatdels infants pel medi.Millores al servei del transportpúblic que mai no arribenconsell d’infants de canillom. s. c.canilloagènciesUn moment del consell d’infants celebrat ahir.Dues persones van resultar fe-rides ahir a la tarda en explotarun extintor al soterrani de l’ofi-cina de Banca Privada d’An­dorra (BPA) a la plaça Rebésd’An­dorra la Vella. L’extintorhauria explotat a les mans d’unoperari quan l’estava canviant.El ferit greu de l’accident, unhome de 38 anys, va patir unahemorràgia cranial fruit d’untraumatisme. Segons va indicarel cap de guàrdia de l’hospital,el ferit que estava fent el can-vi de l’extintor quan aquest vapatir una fuita es troba en estatgreu i va ser traslladat en heli-còpter a l’Hospital de Sant Paude Barcelona perquè se li haviade controlar l’hemorràgia cra-nial. L’altre ferit de l’accidentva ser atès al lloc dels fets i nova haver de ser traslladat al’hospital.L’accident va passar pocabans de les cinc de la tarda,quan dos operaris treballavenen la manipulació d’una am-polla d’alta pressió per a l’ex-tinció al soterrani. Els operarisestaven fent tasques de mante-niment amb l’extintor quan vaexplotar, segons va informarla policia.L’oficial de guàrdia delsbombers, Josep Maria Alonso,va informar que, a banda delsferits, es va evacuar l’edifici perseguretat i s’han produït algunsdanys materials, però no gairegreus. Ha indicat que l’acci-dent no ha estat una explosióde l’ampolla en si, sinó del gascomprimit de dins, que ha sor-tit de cop per la sobrepressió del’ampolla. Els motius pels qualspot haver passat, però, s’hau-ran d’investigar, i de fet la po-licia ha informat que ja hi haoberta una investigació.Dos ferits en l’explosiód’un extintor en un soterranisuccessosagènciesBombers i policia van acudir al soterrani on va passar el succés.Un va patir una hemorràgia cranial i va ser traslladat a BarcelonaagènciesAndorra la VellaLa cònsol major d’Andorra laVella, Rosa Ferrer, va assegu-rar ahir que si l’emplaçamentde l’heliport a la carretera de laComella molesta els veïns nos’hi podrà ubicar. Va indicarque el Comú ha ofert aquestterreny perquè en principi ésel que compleix els requisitsprincipals, però que encarafalta que es facin els informestècnics, i que d’aquests en de-pendrà la validesa. Sobre lesqueixes dels veïns de la Come-lla, Ferrer va indicar que enca-ra no se sap si realment moles-tarà els veïns, si sobrevolaràhabitatges o no, però que si hofa s’haurà de descartar el ter-reny, perquè els criteris “sónels mateixos que vam tenir encompte al Patapou”.El Comú ha proposat al Go-vern que estudiï un terrenya la carretera de la Comella,una mica més avall de l’albergde la Comella, com a possibleemplaçament per a l’heliport.Ferrer va especificar, però, queno es tracta d’una proposta enferm, sinó que està sotmesa alsinformes tècnics.La cònsol va explicar que sesentien en la responsabilitat defer alguna proposta i aquest ésel terreny que millor s’adaptaals requisits que els va posarel Govern. Tot i així, no s’hanfet encara els informes tècnics,i per tant encara no se sap siés una zona adequada o no.En un principi, el fet que no hihagi edificis habitats a prop fapensar que pot ser una bonaubicació, però Ferrer asseguraque els informes hauran de de-terminar si per les característi-ques del lloc es podria garantirl’aterratge i l’enlairament sensehaver de sobrevolar habitat-ges, que és un dels requisitsimportants i que també pre-ocupen els veïns. És per aixòque la cònsol considera quesi l’heliport molesta els veïnsno es farà.Rosa Ferrer afirma quesi l’heliport molesta elsveïns no es faràagènciesAndorra la Vellainfraestructures
 13. 13. PUBLICITAT 13DIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013C. Bonaventura Riberaygua, 9 · Tel.: 821 095Ciutat de Valls, 44 · Tel.: 821 681AD500 ANDORRA LA VELLAwww.pastisseriaeltortell.comeltortell@andorra.adPUBLICITATGaudeix deles nostres coquesUs desitgem una bonarevetlla de St. Joan
 14. 14. andorra14 Divendres, 21 de juny del 2013Els promotors d’una nova asso-ciació de l’avinguda Carlemanyvan exposar ahir la voluntat decrear una entitat oberta a tothomi amb vocació d’organitzar totel barri. Per aquest motiu con-vocaran una reunió per al 9 dejuliol a les nou del vespre, a l’ho-tel Roc Blanc, per constituir-seformalment. Dos membres delgrup impulsor, Àlex Armengol iMeritxell Valls, van voler deixarclar que tot i que el motor que haportat a la seva creació ha estat elprojecte per convertir Carlemanyen zona per a vianants, l’objectiupel qual treballen va més enllà ipersegueix defensar qualsevolinterès que pugui repercutir enla zona.El que diferencia aquest noucol·lectiu de l’associació Car-lemany-Calidae és que estanoberts a comerços i hotels peròtambé a propietaris, veïns i to-tes les persones que hi tinguinqualsevol mena d’activitat eco-nòmica. Per altra banda, se ce-nyeix exclusivament a la zona del’avinguda i els carrers adjacentsa més de la plaça Coprínceps, laplaça de l’Església i la zona delpont de la Tosca. Tot i que en unprimer moment havien plante-jat la possibilitat d’encabir-se aCarlemany-Calidae, es va acabardescartant ja que consideren quel’objectiu és diferent.Valls va explicar que els cincimpulsors de la nova entitat es-tan tots a favor del projecte im-pulsat pel Comú, però va deixarclar que “no ens constituïm peranar contra res com fa l’altra as-sociació”, que s’oposa al tall. Peraixò han optat per crear una novaentitat que aglutini persones quetenen opinions contraposades dela zona per a vianants.Al mateix temps van declararque han mantingut reunions ambCarlemany-Calidae i creuen quepoden treballar de forma conjun-ta ja que hi ha molts aspectes enquè poden estar d’acord. De fet,en el treball que es fa en les co-missions pel tancament de l’avin-guda han observat una evolucióen els opositors, ja que si abanses “tancaven en banda” ara tre-ballen en el projecte.A més del grup d’impulsorshi ha unes 25 persones que hihan mostrat interès. Per això laprevisió és que hi hagi una aflu-ència suficient per l’acte fundaci-onal. De fet, els estatuts ja estanelaborats i l’acta fundacional,preparada. En la reunió se sig-naran els dos documents, ques’escripturaran davant del notarii es registraran al Govern. Tam-bé caldrà triar el nom de l’entitat.Fins ara han estat treballant coma plataforma, però aquest pas elspermetrà dotar-se d’una orga-nització més sòlida i consensuarposicions conjuntes. Armengolva assenyalar la importància deser “participatius en un momentde dificultats, tot i que a Andor-ra un dels punts febles és el tre-ball col·lectiu”. Per això volenque l’associació sigui dinàmica iparticipativa.Els impulsors van indicar quemolts comerciants temen queamb l’eliminació del trànsit per-din clients, un posicionamentque no comparteixen. També vandir que les zones per a vianantssón un atractiu per als operadorsturístics i que per tant poden serun reclam per al turisme.S’impulsa una nova associació perdefensar els interessos de Carlemanyescaldes-engordanym. s. c.escaldes-engordanyL’entitat es constituirà el 9 de juliol i té la vocació d’unir tots els veïns i negocis de l’avingudatati masiàArmengol i Valls van anunciar ahir la propera constitució de la nova associació de l’avinguda Carlemany.Crítics ambalguns aspectesdel projecte pera vianantsTot i que l’entitat vol donarcabuda a totes les opini-ons al voltant del projecteCarlemany per a vianants ique els impulsors hi estana favor, Valls va subratllarque “això no vol dir quetanquem els ulls al que fael Comú”. Per això va avan-çar la voluntat de transme-tre a la corporació tots elspunts que considera crítics.De moment ja els ho hanexposat a nivell personal i,un cop es constitueixi l’as-sociació, ja podran parlaramb una sola veu. Vallsva indicar que, segons laseva opinió, hi ha qües-tions d’aquesta iniciativaque s’haurien d’haver estu-diat més. En aquest sentitva exposar que abans detallar la circulació s’hauriad’haver realitzat un treballmés aprofundit i va lamen-tar que el Comú actuï deforma massa precipitada.També va retreure a la cor-poració que l’exposició pú-blica tingui una durada denomés 15 dies. Armengolno és de la mateixa opinió.De fet, creu que eliminar al’agost el trànsit pot ser unbon moment per veure comfunciona la mesura.Meritxell Valls“No ens constituïm per anarcontra res com fa l’altra associació.També volem donar cabuda ala gent que hi està a favor”Àlex Armengol“És important ser participatiusen un moment de dificultats, toti que a Andorra un dels puntsfebles és el treball col·lectiu”
 15. 15. andorra 15DivenDres, 21 De juny Del 2013NewCOOL WEEKSCOOL WEEKSNew- v i s i t e s g u i a d e s a l C e n t r eH i s t ò r i c d ’ A n d o r r a l a V e l l a- i t i n e r a r i s d e n a t u r a- v i s i t e s a m u s e u s i g a l e r i e s- m a n u a l i t a t s , p i n t u r a ,c i n e m a , j o c s , c a n ç o n s . . .G a u d e i x d e :D e 9 . 0 0 a 1 8 . 0 0 hPlaça Rebés, 4 Andorra la Vella Tel. 807060 www.inlingua.adActivitats lùdiques en anglès per a nensde 3 a 10 anysJ u l i o l i p r i m e r a s e t m a n a d e s e t e m b r e®revetlla de sant joan 2013ABBA XALET SUITES HOTELVine a gaudir amb nosaltresde la Revetlla de Sant JoanAdults: 29 €Nens: 15 €Reserves al tel. 73 73 00 oa xaletsuites@abbahotels.comUna de les novetats de les acti-vitats d’estiu d’aquest any a lesvalls de Canillo serà la intro-ducció d’un forfet de descober-ta de la parròquia. Aquest nouproducte reuneix les diferentsactivitats que s’hi poden rea-litzar (ja siguin culturals o es-portives) i, a un preu reduït, esposen a l’abast del visitant per-què pugui fer un tastet de toteselles. Es podran adquirir a lesoficines de turisme, els hotelsi els comerços a un preu de 19euros per als adults i de 13 perals infants.El cònsol menor, David Pal-mitjavila, va explicar que elsforfets són una continuïtat deles targetes que es van impulsardes del Comú, però ara adapta-des a la situació econòmica. Amés, s’hi ha implicat més sectorsi s’hi pot trobar l’oferta d’Ensisa,el Palau de Gel, la vall d’Incles iel trenet elèctric, que s’obrirà aljuliol, i altres visites culturals.Palmitjavila va anunciar aquestanovetat en el marc de la presen-tació de les activitats organitza-des per Ensisa, que arrencaranel 29 de juny i tancaran el 29 desetembre. Així, es mantindrà elFamily Park Canillo amb activi-tats com el Tubbing, els cotxeselèctrics per a nens o les activi-tats que es fan al voltant del llac(caiac, canoes o pedaló). Com anovetat, a les polseres multiac-tivitat s’hi pot afegir un paquetmenú i l’activitat dels patinetstirats per gossos. El Family Parktancarà l’11 de setembre. Tam-bé es tornarà a obrir el kàrtingdel Tarter, dirigit pels germansGené, que aquest any inclourannous canvis en els revolts.Per altra banda, a Soldeu s’hitrobaran les activitats més es-pecialitzades. El Bike Park (quecelebra el 10è aniversari) man-té tretze pistes, però la de saltss’ha renovat totalment i tambéa la de l’Avet hi ha un tram quecanvia. A més s’ha millorat la se-nyalització de les pistes i s’hanadquirit noves bicicletes. El BikePark s’obrirà de forma parcial,però, a causa de la neu, que faràretardar una setmana la posadaen marxa de tot el circuit. Ensi-sa també va destacar la voluntatde potenciar les Cronocoves (uncampionat social amateur) i elfet que l’equip Giant Factory, undels punters a escala mundial,s’entrenarà a Soldeu una setma-na abans de la Copa del Mónque se celebrarà a Vallnord.Finalment, també es tornarà aposar en marxa el camp de golfde nou forats, que obrirà el 6 dejuliol i tancarà el 12 d’octubre.Arriba a la 5a temporada i in-clou un recorregut acompanyat.El director general d’Ensi-sa, Conrad Blanch, va destacarque l’any passat es van assolirels 30.000 visitants a l’estiu. Toti que l’afluència ha anat crei-xent, va remarcar que l’objectiués oferir la màxima qualitat per-què els clients s’emportin unabona impressió.Canillo inclou forfets per descobrir lesactivitats que s’ofereixen a la parròquiatemporada d’estium. s. c.canilloL’objectiu és reunir tota l’oferta esportiva i cultural a un preu reduït perquè el visitant la proviensisael Bike park inclourà novetats a les pistes.Ensisa obrirà el BikePark, el Family Park i elkàrting el 29 de juny, i elcamp de golf el 6 de juliolEls comerciants del Pas de laCasa estan avaluant la possi-bilitat de fer una nova activitatde cara a l’estiu per dinamitzarla vila. La proposta que fa untemps que està sobre la tau-la és una acció destinada a lesautocaravanes. La intenció ésorganitzar una concentraciód’aquests vehicles i al seu vol-tant preparar algun tipus d’ani-mació. Aquesta proposta preténgenerar activitat per als super-mercats, segons va explicar elpresident d’Iniciativa Publicità-ria, Jean-Jacques Carrié. El co-merciant va assenyalar que elsempresaris del Pas tenen moltesidees però que el Comú no potaportar cap mena de subvencióperquè no disposa de recursos.La corporació va destinar unaajuda a l’entitat, que es va utilit-zar per promocionar el mercatd’oportunitats.Concentració d’autocaravanesper generar activitat al Pasencampm. s. c.anDorra la vella
 16. 16. ANDORRA16 DIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013GUIADESERVEISTracte especial a clients ambtractaments mèdics diaris*viatges especials a convenirTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIES* (feiners)SORTIDES A LES 6I A LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDA viatges especials a convenirTORNADA A HORA CONVINGUDATel. 398 406jagai@hotmail.comAnna CalafellFOTOGRAFIAEnllaços, comunions, batejos,esdeveniments, books, publicitatTot el que imaginis, personalitzat per a tuwww.annacalafell.cominfo@annacalafell.comTel.: +34 973 98 62 04Malgrat les previsions de pluja,les parròquies ho van enllestinttot per celebrar diumenge a lanit la tradicional revetlla de SantJoan. Abans, però, i com cadaany, una delegació del Centrede la Cultura Catalana i AINAes desplaçarà fins al Canigóper anar a buscar la flama queencendrà totes les fogueres delpaís la nit de Sant Joan.Enguany la flama arribarà ala Massana, que és la parròquiaamfitriona. Així, l’arribada delfoc serà a les dotze del migdia ala plaça del Quart, on el cònsolmajor, David Baró, en farà la re-buda oficial, encendrà el peveteri llegirà el pregó de Sant Joan.L’acte anirà seguit d’una exhibi-ció de l’Esbart Dansaire Valls delNord, i també hi seran presentsels joves del Punt 400, que seranels encarregats de traslladar laflama fins a Casa de la Vall, ones preveu que arribi a les set dela tarda.Allí serà rebuda per la sub-síndica general, Mònica Bonell,que serà també l’encarregada dellegir el manifest de Sant Joan.Després de l’encesa del peveteres repartiran els fanalets, queportaran la flama del Canigó ales diferents parròquies.Després ja seran els Fallairesde la capital, enguany convertitsja en associació, els qui agafaranel protagonisme de la festa i del’homenatge a Pere Canturri perhaver donat l’impuls a l’horade recuperar la tradició, ara fa27 anys.Ja a la nit, els fallaires, que enaquesta ocasió recuperaran lafalla tradicional, que no es cre-mava des del 1999, sortiran delbarri del Puial a les onze i recor-reran el centre històric en direc-ció a la placeta del Contrapàs,on faran diferents cercles perquèquedi tot l’espai ple de foc. Acontinuació es dirigiran a la pla-ça Príncep Benlloch, on els jovesfaran el bateig de foc amb la fallatradicional, i tot seguit entraranels fallaires grans fins que, a rit-me de batucada, serà el torn delsmés experimentats, que posa-ran més ritme. El final de festa,amb la part més teatralitzada i laparticipació de la figura del boci de les bruixes, tindrà lloc a laplaça del Poble, on s’encendrà lafoguera de Sant Joan.Precisament, des del Comúde la capital es va recordarque la cremada de falles que esdurà a terme la nit de diumen-ge provocarà restriccions en eltrànsit rodat al centre històric.Així, durant una hora i mitja,aproximadament de dos quartsd’onze fins a la mitjanit, el tramde l’avinguda Príncep Benllochcomprès entre el Cap de la Call ila plaça Príncep Benlloch estaràtancat a la circulació de vehicles.Així mateix, els vehicles pro-cedents de Santa Coloma en di-recció al centre de la vila serandesviats per la baixada del Molí.Es permetrà als veïns que pu-guin arribar fins a l’inici de l’ac-cés al carrer Ciutat de Valls. Totala circulació de vehicles proce-dents de la plaça Guillemó seràdesviada per l’avinguda PríncepBenlloch en direcció a l’avingu-da Santa Coloma.ESCALDES-ENGORDANYA Escaldes-Engordany, com éshabitual, la flama arribarà de lamà del pubillatge de la parrò-quia, que l’haurà anat a buscara Casa de la Vall. A partir dedos quarts d’onze de la nit tin-drà lloc el correfoc de fallaires,bruixes i diables amb sortida ala plaça Creu Blanca i arribadaa l’aparcament Nacions Unides,on des de les onze de la nit l’or-questra Karamba amenitzaràel ball.A partir de les dotze, i des-prés de la lectura del manifesta càrrec de la pubilla, l’hereu ila pubilleta, tindrà lloc l’ence-sa de la foguera. Tot seguit esfarà el repartiment de la coca iel moscatell, així com del tradi-cional còctel explosiu de la UnióPro Turisme d’Escaldes-Engor-dany. La festa continuarà ambKaramba i discoteca mòbil finsa la matinada.LA MASSANA I CANILLOLa Massana celebrarà la revetllade Sant Joan amb la tradicionalfoguera, que s’encendrà a partirde les deu de la nit a l’aparca-ment del Tabola. Com sempre,la revetlla estarà animada ambun ball popular, que anirà a càr-rec del duet Bugatti. També hihaurà coca i moscatell. La festaacabarà pels volts de mitjanit, sibé els assistents tindran l’opcióde continuar la gresca a la festamajor de Sispony.A Canillo, l’encesa de la fo-guera està també prevista a lesdeu de la nit a l’aparcament delsRefugis. Mitja hora més tard, al’envelat del mateix lloc, comen-çarà el ball de nit i també es re-partirà coca i moscatell per a totsels assistents.FESTA DOBLE A ENCAMPAEncamp, l’encesa de la fogueraestà prevista a les deu de la nit al’aparcament del Prat de l’Areny,on tindrà lloc també l’espectaclede foc Tote Igua i d’on sortirà labatucada Protons per acabar alPrat Gran, on a les onze arren-carà el concert de Juan Magan.Després, la discomòbil permetràallargar la gresca fins ben entra-da la matinada.No obstant, la festa a Encampserà doble. I és que aquest ves-pre, a dos quarts de nou, arren-carà la Festa del poble amb unacercavila amb sortida des de laplaça dels Arínsols. També avuitindran lloc el tradicional soparde solters i solteres de la parrò-quia i el sopar de gala al carrerMajor. Un grup de versions a laplaça del Consell i una disco-mòbil al Prat Gran tancaran lajornada.Al Pas de la Casa, la revetllatindrà lloc a partir de les deu dela nit a la plaça de l’Església.SANT JULIÀ DE LÒRIAA la parròquia de Sant Juliàde Lòria és previst que, a dosquarts d’onze de la nit, es faci lacercavila amb la flama del Ca-nigó. Així, a la plaça de la Ger-mandat hi haurà una balladaconjunta de l’Esbart Laurèdia iels fallaires per tot seguit anarcap al Prat Gran, on es farà lalectura del manifest i l’encesa dela foguera.Les parròquies enllesteixen tots elspreparatius per a la nit de Sant JoanTRADICIONSREDACCIÓANDORRA LA VELLAEnguany la flama del Canigó arribarà a la Massana, que és la parròquia amfitrionaTATI MASIÀEl foc tornarà a ser el protagonista de la nit més curta de l’any.A Casa de la Vall lasubsíndica llegiràel manifest i esrepartiran els fanalets
 17. 17. publicitat 17DivenDres, 21 De juny Del 2013Amb la col·laboració deEl guanyador de laSPECIALIZED CAMBER FSR ELITE 2012CARLES, RESPONSABLE DE LASECCIÓ DE BIKE,ENTREGA LA BICICLETAAL GUANYADORJOSÉ PEÑA
 18. 18. 18 Divendres, 21 de juny del 2013L’Agència Estatal de Meteorologia(Aemet) va advertir ahir que l’episodi deriuades i inundacions a la Vall d’Aran espot repetir properament, perquè encaraqueda molta neu a les muntanyes. Tot iaixí, considera difícil que es torni a pro-duir la coincidència d’un fort i ràpid des-gel amb un episodi de pluges intenses iprolongades. Així ho va explicar AntonioConesa, delegat de l’Aemet a Catalunya,que va atribuir l’episodi de dimarts mésal desgel per les grans quantitats de neuacumulades a l’hivern i la primavera quea les pluges.Segons Conesa, els volums de neuacumulats a les muntanyes han estatexcepcionals per les grans precipitaci-ons dels últims mesos, que han fet queaquest juny quedi molta més neu de l’ha-bitual. Les altes temperatures de dissabtea dilluns passat i les pluges no excessiva-ment intenses però sí molt prolongadesa partir de dilluns al vespre van fer des-bordar els rius. Tot i això, Conesa consi-dera que la Confederació Hidrogràfica del’Ebre ja ho hauria d’haver previst, perquèsabia quanta neu acumulada hi havia ales muntanyes. Per això, creu que hi pothaver nous episodis similars, tot i que notan forts, perquè encara queda molta neuacumulada.Pels pròxims deu dies, l’Aemet preveutemperatures suaus, alternant dies asso-lellats i ennuvolats, amb alguns xàfecslocalment forts a les zones de muntanya.Per dilluns, dia de Sant Joan, s’esperenvents entre moderats i forts, tramuntana al’Empordà i mestral a les Terres de l’Ebre,amb temperatures màximes de 23 a 25graus. Pel que fa a la resta de l’estiu, elsmeteoròlegs espanyols preveuen tempe-ratures i precipitacions similars a la mitja-na de les últimes dècades.Conesa ha fet aquestes valoracionsdurant la presentació del balanç meteo-rològic de la primavera. Segons les con-clusions de l’Aemet, la primavera a Ca-talunya ha estat un 55% més plujosa del’habitual i la que ha patit més precipitaci-ons des del 1977. Així, entre març i maighi ha hagut 291 mil·límetres, davant de lamitjana entre 1971 i 2000, que no arriba a200. Totes les comarques han patit méspluges del que és habitual, però les pre-cipitacions més grans han estat al Pirineugironí, amb més de 600 mm.Els danys ocasionats per la riua-da a les carreteres i els caminsde la Vall d’Aran tenen un costde més de 4 milions d’euros. Estracta d’una xifra encara apro-ximada que va donar a conèixerahir el síndic d’Aran, CarlesBarrera, a falta de fer una ava-luació general de tots els danys.Les dues vies més afectadessón la C-28 i la N-230. La prime-ra té dos punts crítics, un entreGaròs i Gessa i un altre entre Sa-lardú i Arties. La N-230 està enmolt mal estat de Les a la fron-tera francesa. Per aquesta via,que continua tallada, hi passendiàriament uns 600 vehicles en-tre Vielha i França. També hiha moltes vies secundàries queestan en risc de patir esfondra-ments i per aquest motiu noméstenen operatiu un carril.D’altra banda, fins a 88 per-sones continuaven evacuadesahir a tota la vall. El municipion n’hi havia més és Les, amb55, a les quals cal sumar 27 deBossòst, reallotjades en zonessegures del mateix municipi, 4a Aubèrt i 2 a Arties. Pel que faal subministrament elèctric, esva poder restablir a tota la vallexcepte a 26 abonats de Vielha.Tant el subministrament d’ai-gua com la telefonia fixa i mòbilfuncionaven amb normalitat,tot i que encara es registravenalgunes incidències de tots dosserveis a Arties.taxa turísticaD’altra banda, des de la Federa-ció d’Hostaleria de Lleida es vaproposar que no es cobri la taxaturística a la Vall d’Aran durantdos anys. El president, JuanAntonio Serrano, va remarcarque aquesta seria una solució“ràpida” i “eficaç” perquè elsempresaris “poguessin utilitzaraquests recursos per finançarles seves infraestructures o béperquè els clients no l’hagues-sin de pagar”.I és que, segons va explicarSerrano, dels vuit càmpingsque hi ha a la Vall d’Aran, sisestan afectats, dels quals cincno podran obrir possiblementdurant tota la temporada d’es-tiu, motiu pel qual va recoma-nar que les reserves es desvi-ïn als tres càmpings que noestan afectats.Quant a restaurants, hi havint establiments afectats, que“d’aquí a poc temps” podrantornar a funcionar, excepte un,mentre que els hotels també po-dran tornar a funcionar aviat,menys alguns que han patit in-undacions als baixos i que “tar-daran una mica més a tornar ala normalitat”, segons va preci-sar el president de la Federaciód’Hostaleria de Lleida.alerta dels ecologistesEcologistes en Acció de Catalu-nya considera que l’elevat cabaldels darrers dies de la NogueraPallaresa, la Noguera de Car-dós i la Garona és producte deldesglaç accelerat de la neu acu-mulada a les muntanyes coma conseqüència de l’incrementsobtat de la temperatura i deles intenses precipitacions. Toti això, l’entitat considera quel’aigua d’aquests rius ha hagutde discórrer “per llits absolu-tament constrets per infraes-tructures i ocupacions urba-nístiques que ocupen les zonesd’inundació” i, per això, de-nuncia que, malgrat el risc da-vant de les crescudes naturalsdels rius, l’administració hagipermès durant les dues últimesdècades que s’hagi urbanitzat ales lleres.Reparar les carreteres malmeses a laVall d’Aran costarà més de 4 milionsefectes de la crescuda de la garonaagènciesvielha e mijaranMalgrat algunes incidències, el subministrament elèctric, d’aigua i telefonia ja funcionavaagènciesUn tram de la C-28 entre Salardú i Arties.L’Aemet adverteix del risc de més riuadesa l’Aran perquè encara hi ha molta neuOrtega visita lazona afectadaReplantejar laneteja de riusLa vicepresidenta del Go-vern, Joana Ortega, va vi-sitar ahir els nuclis de Les iBossòst incomunicats finsdimecres. Ortega va parlaramb els veïns i en va recollirles impressions. La vicepre-sidenta ha dit que el Governfarà una valoració generalde les afectacions i no ac-tuarà parcialment depenentdel sector o del poble.El president de la CHE, Xa-vier de Pedro, va reconèi-xer la necessitat de revisaralgunes polítiques sobre laneteja de les lleres dels rius,tot i recordar que en aquestscasos cal seguir uns tràmits.A banda de la Garona, DePedro també es va referir alSegre com una de les zonesen què cal actuar per evitarl’acumulació de materials.
 19. 19. pirineus 19Divendres, 21 de juny del 2013La Comissió d’Urbanisme varebutjar ahir el Pla d’ordenacióurbanística municipal (POUM)presentat per l’Ajuntament deles Valls d’Aguilar. I és que,segons va explicar el directorgeneral d’Ordenació del Terri-tori i Urbanisme, Agustí Serra,cal aprovar plans que fomentinel turisme rural en zones d’altamuntanya per recuperar els nu-clis abandonats que hi ha a l’AltUrgell i el POUM presentat perles Valls d’Aguilar “limitava”aquesta promoció.En aquest sentit, Urbanismees va oferir per col·laborar ambl’Ajuntament d’aquest termemunicipal, que disposa de tretzenuclis distribuïts en 12.400 hec-tàrees però amb només 300 habi-tants, amb l’objectiu de redactarun POUM que sigui aplicable aaltres zones de muntanya.Serra va explicar que l’Alt Ur-gell és una comarca amb “nom-brosos” nuclis i cases deshabi-tats i que una de les maneres derepoblar aquestes zones seriaaprovar un POUM que facilitésla rehabilitació d’habitatges perdestinar-los al turisme rural ipotenciar així el sector terciari.Per aquest motiu, i per petició del’alcaldessa de les Valls d’Agui-lar (Alt Urgell), Urbanisme col·laborarà amb l’Ajuntament perredactar un POUM adient.Aquest va ser un dels puntsmés debatuts ahir durant la Co-missió d’Urbanisme que es vacelebrar a Balaguer, en el marcde les sessions en itinerànciad’aquest òrgan. Aquesta va serla segona reunió descentralitza-da, ja que la primera va tenir llocel mes passat a Cervera.En el transcurs de la reuniótambé es va aprovar la cons-trucció d’un embarcador per aactivitats nàutiques a la Baroniade Rialb (Noguera), que es pre-veu que entri en funcionamentaquest estiu. Aquesta obra esdurà a terme per una iniciativaprivada, ja que la ConfederacióHidrogràfica de l’Ebre (CHE)encara no ha fet els tràmitsper poder tirar endavant el plad’usos que contemplava la cons-trucció de catorze embarcadorsa la zona.Urbanisme vol recuperarnuclis a les Valls d’Aguilaralt urgellagènciesLa reunió de la Comissió d’Urbanisme ahir a Balaguer.L’òrgan refusa el POUM del municipi i ofereix col·laboració al consistoriagènciesbalaguerCoincidint amb la celebraciódel primer Aplec independen-tista al Pirineu, l’AssembleaNacional Catalana (ANC) del’Alt Urgell ha presentat a lacomarca la campanya Signaun vot per la independència. Se-gons va informar l’entitat, lainiciativa vol recollir suportsper demostrar la necessitat deconvocar un referèndum sobresi Catalunya ha de tenir un Es-tat propi.L’ANC ha valorat positi-vament la gran afluència depúblic que hi va haver al seuestand, el qual muntaven perprimera vegada a l’Alt Urgell.L’assemblea vol “demanar alParlament de Catalunya quedugui a terme totes les iniciati-ves polítiques perquè es puguicelebrar, no més tard del 31 demaig del 2014, una consultavinculant en la qual es pregun-ti als ciutadans si volen o noque Catalunya esdevingui unEstat independent”.En cas que això no siguipossible perquè l’Estat espa-nyol no ho permeti, ho impe-deixi o ho dilati, l’entitat pro-posa que el Parlament declarila independència d’acord ambel dret internacional.Òmnium Cultural, l’ANCde l’Alt Urgell i la comissió or-ganitzadora de l’esdevenimenthan convidat tots els ajunta-ments, consells comarcals iassociacions del Pirineu a ad-herir-se al manifest El Pirineu,amb la Independència. Tambéhan aprofitat per fer una cridaa tots els pirinencs a participaren la cadena humana de l’11 desetembre, tot desmentint queaquesta proposta de l’ANC nocompti amb prou suport.ANC Alt Urgell inicia lacampanya ‘Signa un votper la independència’RedaccióAndorra la VellaentitatsEndesa ha renovat dos quilòmetres de xarxa subterrània de mit-jana tensió i n’ha desballestat un més en un tram aeri al termed’Alp. Es tracta d’una línia que alimenta els clients del munici-pi i les pistes de Masella. Les obres han costat 58.000 euros. Delsdos quilòmetres de cablejat subterrani que s’han renovat, 620metres presenten millors prestacions mecàniques i elèctriques.D’altra banda, en el desballestament de prop d’un quilòmetrede línia aèria s’han retirat 15 suports, quatre de metàl·lics i onzede fusta, fet que minimitzarà el risc d’accident per a les aus.Endesa renova 2 quilòmetresde xarxa subterrània a AlpagènciesempresesLa mostra de cinema de mun-tanya Picurt inclourà novamentaquest any una jornada de de-bat sobre el Pirineu, organitza-da conjuntament amb l’Institutper al Desenvolupament i Pro-moció de l’Alt Pirineu i Aran(Idapa), segons van confirmardes de l’organització del festi-val i des de l’Idapa. En aquestaocasió, l’acte serà el divendresdia 28, des de dos quarts dedeu del matí fins a les sis de latarda, a l’Arxiu Comarcal del’Alt Urgell.En aquesta jornada de de-bat, que forma part de tota lasèrie d’activitats paral·leles queenvolten el festival de cinema,hi intervindran Eduardo Mar-tínez de Pisón, Joan Noguéi Rafel López-Monné, entred’altres. Les inscripcions espoden fer a la pàgina webwww.idapa.cat.D’altra banda, des de l’orga-nització del Picurt es va recor-dar que el festival farà un acteinaugural dimarts vinent, a lesset de la tarda, a la sala 1 delscinemes Guiu. Les pel·lículesque es projectaran en aquestainauguració són Solitud, quepresentarà el director, RomàGuardiet, i que està filmada al’Alt Urgell; i La belle au bois dor-mant, amb escenografia de Se-gundo de Chomón i musicadaper Arnau Obiols i Pau Vidal.Es comptarà amb la presèn-cia de Lluís Puig, director deCultura Popular i Tradicionaldel departament de Culturade la Generalitat de Catalu-nya, i també de l’alcalde de laSeu d’Ur­gell, Albert Batalla, i elpresident del Consell Comarcalde l’Alt Urgell, Jesús Fierro.Picurt i Idapa organitzenuna jornada de debatRedaccióla seu d’urgellcertàmens alt urgellPujada a SantQuiri en el marcde la campanya‘Som Cims’Redaccióla seu d’urgellL’Alt Urgell participarà en lacampanya Som Cims, que esdurà a terme aquest cap desetmana, amb una pujada po-pular a l’ermita de Sant Qui-ri, a les Valls d’Aguilar. Lainiciativa proposa organitzarsimultàniament, en diferentsgrups, l’ascensió del màximpossible de muntanyes i tu-rons de les comarques queformen els Països Catalans.En el cas de l’Alt Urgell, lasortida serà demà a les deudel matí, des de les estacionsd’autobusos de la Seu i Olia-na. Els dos grups es trobaranamb la resta de participantsa Noves de Segre per iniciarla pujada al Quiri, apta per atota mena d’aficionats.rÀdioseuUn moment de l’Aplec.
 20. 20. publicitat20 Divendres, 21 de juny del 2013RECICLARCOMPENSAOfertasotmesaacondicionsAv. Carlemany, 44, PB, local, porta 16Botigues Molines, Escaldes-EngordanyTel.: 829 9993€2€1€
 21. 21. 21Divendres, 21 de juny del 2013Un dels principals objectius dela Comissió de Gestió de la Valldel Madriu-Perafita-Claror per aaquest any era la imatge corpo-rativa, i ahir es va presentar ellogotip guanyador del concurspúblic que es va fer. L’escollit ésun dibuix amb colors blau, verd,taronja, groc i blanc, i amb for-mes que evoquen la natura de lavall, el riu, les muntanyes. Ambaquest logotip ja es pot impul-sar la pàgina web en què s’estàtreballant, es poden editar fulle-tons i també es pot crear el vídeopromocional.A més d’aquestes eines, però,la comissió continua treballanten qüestions com els accessosde la vall i la creació del cen-tre d’interpretació. Per prendreexemple, dimarts representantsdels quatre comuns implicats ila directora de la comissió, Su-sanna Simon, van anar a la vallde Boí, convidats per l’alcaldedel municipi. Allà van poder vi-sitar el parc nacional i agafar-neexemple.La cònsol major d’Andorra laVella, Rosa Ferrer, va destacar elfet que a la vall de Boí s’implicamolt els establiments del voltantperquè també promocionin elparc, i ha posat com a exempleel fet que tots els bars o restau-rants ofereixin els sucres amb ellogotip de la vall. Així, conside-ra que per revalorar un patrimo-ni com el de la vall del Madriues podria comptar amb la impli-cació de més sectors.D’altra banda, una prioritat ésla creació del centre d’interpre-tació de la vall, que s’instal·larà,junt amb l’oficina de la comis-sió, a les noves dependènciescomunals de la capital a Prat dela Creu. Serà un local exterior ia peu de carrer perquè tots elsvisitants hi puguin entrar i siguitan accessible com sigui possi-ble, i allà s’hi explicarà per quèés patrimoni mundial declaratper la Unesco, així com detallsde com interpretar el que es veuen el recorregut. No obstant,Ferrer va indicar que han ob-servat que a Aigüestortes a cadaaccés hi ha un centre d’inter-pretació, que se centra en algunelement en concret en cada cas.Això es podria agafar d’exempleal Principat, i el CIAM podriaser un altre dels centres.Un altre aspecte que s’ha ob-servat a la vall de Boí és el trans-port que s’ofereix als visitants,que poden començar la ruta enun lloc i acabar-la a un altre itornar en transport públic benorganitzat.Les cònsols d’Andorra la Ve-lla i Escaldes-Engordany i la di-rectora de la comissió van posaren relleu que la visita a la vall deBoí ha servit per prendre exem-ple del que els ha anat bé i tam-bé dels errors que s’han comèsi així poder evitar-los. L’objec-tiu, tal com va recordar Simon,és trobar l’equilibri entre con-servar bé la vall i permetre quese’n gaudeixi.La vall de Boí, exemple per planificarels accessos i la difusió del MadriupatrimoniagènciesAndorra la VellaEs presenta el nou logotip de la vall, el qual evoca la natura, el riu i les muntanyestati masiàMarín, Ferrer i Simon presenten el nou logotip, ahir.L’humorista Santi Millán va oferir ahir l’espectacle que posavael punt final a la temporada de la segona edició dels Dijousd’humor de la productora Quelcom. Millán va omplir el Cen-tre de Congressos de la capital amb el seu espectacle Santi Mi-llán Live! i va fer que molts, per una estona, s’oblidessin delsproblemes, de fet l’objectiu del xou.Oblidar els problemes amb‘Santi Millán Live!’tati masiàdijous d’humorAhir es va donar el tret de sortidaal Summer Desig(n), la propostade la galeria per a aquests mesosd’estiu. Es tracta d’una mostrad’objectes que es troben entrel’artesania i el disseny i en què espoden trobar peces de diferentsartistes. Així, hi ha els teixits iles il·lustracions d’Eva Vázquez;els vanos de Kima Guitart i Con­cha Blanch; els trofeus de caça deSoftheads i els Plutas, paraigüesreciclats en bosses. Tota una sè-rie d’objectes que volen demos-trar que el disseny no està renyitamb l’artesania.Segons Alix Sharp, la intencióera fer una mostra més “light”i moderna per a aquests mesosd’estiu, aprofitant moltes de lespeces que la galeria té en el seufons d’art. D’aquesta manera espodran veure els patchworks ela-borats per Vázquez i també elscinc trofeus de caça de Softheads,uns guardons que, de fet, no te-nen res a veure amb els reals, jaque aquests estan fets de materi-als com tela.Artesania i disseny es donen lamà en una mostra a Desig(n)inauguracióm. f.Andorra la Vellatati masiàLa mostra es va inaugurar ahir.Representants delscomuns i de la comissióhan anat a Boí aveure l’experiència
 22. 22. cultura22 Divendres, 21 de juny del 2013Organitzem aniversaris per infants de totes les edats i adults.No deixis que t’ho expliquin i bufa-les amb nosaltres!Demana informació de menús i condicions trucant al 738573.Un producte AnyósParkEscultures monumentals d’An-tonio López prenen Escaldes-Engordany fins al mes de setem-bre. Així, a la plaça Coprínceps ial passatge Arnaldeta de Caboetes podran veure dues esculturesde 3,20 metres d’alçada, foses enbronze i que representen el capd’un bebè, del reconegut artistaespanyol. Es tracta de les escul-tures conegudes com a Carmendormida i Carmen despierta.El ministre de Cultura, AlbertEsteve, que va participar en l’ac-te d’inauguració de la mostra,va precisar que, un cop acabatl’estiu, el Govern té la voluntatde poder organitzar una expo-sició amb més material d’aquestartista, reconegut per guardonscom el premi Príncep d’Astúriesde les arts l’any 1985 i el premiVelázquez de les arts plàstiquesl’any 2006. Aquesta mostra tin-dria lloc a la Sala d’Exposicionsdel Govern i contindria materialque fes referència a les obres quees poden veure a Escaldes, tot ique les negociacions encara noestan tancades.Esteve va destacar que no-més hi ha tres d’aquestes escul-tures a tot el món, motiu pelqual ha considerat un “honor”poder-les tenir a Andorra. Lafilla de l’autor, María López, vaexplicar que el seu pare va co-mençar fent esbossos dels capsdels seus néts i després de rebreun encàrrec per exposar a Ma-drid va aconseguir redimensio-nar una d’aquestes obres fins atres metres. Així, va poder fer laprimera obra pública i “desco-brir una satisfacció enorme perl’obra de grans dimensions, queconviu entre la gent, que com-pleix una funció social”.La monumentalitat de López,a Escaldes fins al setembreexposició al carrertati masiàLa mostra es va inaugurar ahir.El Govern treballa en una mostra amb més material de l’artistaRedacció / agènciesescaldes-engordanyLa racionalitat d’Alfons Valdésenfront de la particularitat enl’expressió artística d’AhmedKeshta. Amb aquest diàleg ar-tístic s’enceta el projecte 1+1,que pretén, d’una banda, retreun homenatge a un artista con-sagrat i, de l’altra, mostrar l’obrad’un de més jove. I això és el quees podrà veure fins a finals delmes de juliol a la Sala d’Exposi-cions del Govern. El director dePromoció Cultural, Josep MariaUbach, va exposar ahir el desigque aquest projecte pugui tenircontinuïtat i d’aquesta maneraes puguin mostrar “obres còm-plices” d’un artista més consa-grat i un altre de més novell.En total es poden veure 27obres de Valdés, marcades pelcolor, i una dotzena de Keshtaen què s’evidencia una tècnicamixta “molt particular”.L’obra de Valdés i Keshtaestableix diàleg artístictati masiàLa mostra es va inaugurar ahir i es podrà veure fins a finals de juliol.m. f.Andorra la Vellasala d’exposicions del governL’exposició Bike vs Trail ambles imatges seleccionadesal concurs impulsat a Insta-gram per l’Oficina de Turis-me d’Ordino ja es pot visitarals carrers del nucli històricdel poble. Inclou setze foto-grafies i es podrà veure finsal 20 d’octubre.‘Bike vs Trail’,als carrersd’Ordinoc. ordinofotografiaLes previsions de pluja anunci-ades per avui han fet que l’am-baixada de França hagi deciditajornar el conjunt de concertsque estaven programats peravui, amb motiu de la Festa dela música, i que els actes tinguinlloc el dimecres 26.Els horaris i escenaris en quès’han de desenvolupar aquestesactuacions es mantindran sensecanvis, i així hi haurà músicaa la plaça Rebés, a la de la Ro-tonda, davant de l’antic Monsa,a la plaça Coprínceps i davantd’Andorra Telecom, a la tarda, itambé als jardins de l’ambaixa-da francesa, a la nit.Ajornats els concertsde la Festa de la músicaRedaccióAndorra la Vellaactes

×