Diari del 15 de maig de 2013

487 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 15 de maig de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIMECRES,15DEMAIGDEL2013/NÚM.2.309/ANY10Els teus trasters a AndorraPertemporadawww.guardatot.comTel. 81 74 81Sorteig d’una BTTPVP: 1.725 €SPECIALIZED CAMBER FSR ELITE 2012*costdelmissatge:1,50€ +cànonAmb la col·laboració deCaracterístiques: BTT doble suspensió / Quadre d’alumini M4 / Rodes DT SwissForquilla RockShox Recon Gold 120 mm / Amortidor RockShox Ario RLFrens de disc hidràulics Avid Elixir 3 SL / Transmissió Shimano SLX/XTEnvia un SMS al 789*amb la paraula claubike + el teu nomCULTURA Pàgina 14Tati MasiàCanals presenta ‘PujolCatalunya’ a la capitalEnric Canals presenta aLa Puça el llibre ‘Pujol Catalu-nya’, on explica el consell deguerra que l’expresident cata-là va patir el 1960.Acord perquè la ComissióEuropea revisi els acords sobrefiscalitat amb els petits estatsANDORRA Pàgina 7La Duana imposa sancions per10.543 euros per contraban enla primera quinzena de maigANDORRA Pàgina 8Cuatrecasas defensa quel’hormona del creixement potmillorar l’estat de fibromiàlgicsANDORRA Pàgina 9La tercera Cursa de la donaproposa dos recorreguts i volarribar a 750 participantsANDORRA Pàgina 11Música i entrada lliureper celebrar de nou el Diainternacional dels museusCULTURA Pàgina 15La FAF es mostra preocupadapel futur dels jugadorsinternacionals de l’FC AndorraESPORTS Pàgina 16ANDORRA Pàgina 6El Govern recordaque l’empresari potgestionar part del’activitat preventivaLes escoles d’Encamp i Sant Julià de Lòria del sistemaeducatiu espanyol es mantenen tot i que no s’admetraninscripcions d’infants de 3 anys i el futur, segons l’am-baixador, passa per un únic centre públic integrat, quees crearà a mesura que vagin tancant les aules de lesescoles més petites.El futur del sistema espanyol, capa un únic centre públic integratAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3
 2. 2. DIMECRES, 15 DE MAIG DEL 2013D’INTERÈS2C/ Na Maria Pla, 2-6 cantonada c/ de la Uniócantonada c/ de la UnióMenú crêpeMenú 5th AvenueDoggy Hot DogTerrassaper afumadorsObert 7/76 € 6 € 2,90 €DDooDoDggogoogoggggggRESTAURANT TIC-TAPA FemAniversaris, comunions,comiats de solters/es,Sopars d’empresa, etc.(Tenim saló privat)Menjar per emportar-seAD700 Escaldes-Engordany (Andorra)Tel.: +376 813 969restaurantictapa@gmail.comTic Tapa Rest.UN ESPAI CADA VEGADA MÉS......MÉS AGRADABLECUINA PERMANENToberta de les 12:00 a les 2:30 horesMENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPESMENÚ MARISCADA(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)C/ de l’Alzinaret n. 9Tel. 819 839Andorra la VellaArranjamentsde robaArranjamentsPreuseconòmicsEL TEMPSdijousdivendresdijous0/73/155/176/187/197/205/174/162/147/168/22meteo@bondia.adPluges intensesNeu als cimsUna pertorbació ens afectarà avui de forma in-tensa. El cel estarà cobert tot el dia. A les mun-tanyes les boires deixaran la visibilitat molt re-duïda a causa de l’elevada humitat. Al matí lesprecipitacions aniran fent i seran en general fe-bles i puntualment moderades. Les temperatu-res ja començaran a baixar. Serà durant la tardaen què la borrasca agafarà més força i esperemprecipitacions puntualment d’intensitat fortaamb xàfecs i tempestes en qualsevol punt. D’al-tra banda, també hi haurà neu a l’alta munta-nya, que anirà davallant de cota fins a situar-seper sota dels 1.800 metres. El vent bufarà entrefluix i moderat del sud-oest amb alguna ràfegaforta. Que tingueu un BONDIA.Quart creixent06.34 h21.06 h7/20
 3. 3. 3Dimecres, 15 de maig del 2013El ministeri d’Educació, Culturai Esports del Govern d’Espanyava informar ahir, a través d’unacomunicació oficial al Govern il’ambaixada espanyola, que haacordat que per al proper curs2013-2014 no s’admetran ins-cripcions d’alumnes de 3 anysals centres educatius d’Encampi de Sant Julià de Lòria. Tot iaquesta mesura, manifesten quegaranteixen la continuïtat delsdos centres ja que els estudiantsque ja hi estan inscrits hi po-dran continuar els estudis. Ambaquesta mesura s’inicia un nouprocés encaminat a establir uncentre públic integrat.Aquest procés, tal com vamanifestar ahir l’ambaixador es-panyol, Alberto Moreno, preténgarantir l’estabilitat i la continu-ïtat del sistema educatiu espa-nyol públic i alhora primar “laqualitat”. Aquest centre públicintegrat, que no necessàriamenthaurà de ser en un únic edificitot i que seria el més adequat,segons Moreno, serà una reali-tat en un termini d’uns quantsanys, ja que es podrà materialit-zar quan els alumnes que estanals centres que ara estan obertscompletin els estudis en aques-tes instal·lacions.Així, als dos centres de SantJulià i Encamp es mantenen lesclasses des de segon curs del ci-cle d’infantil fins a l’acabamentde sisè de primària.En la mateixa comunicacióque va rebre ahir el Govern esposa en relleu que aquells alum-nes que estan preinscrits als doscentres podran anar a les esco-les de titularitat espanyola si-tuades en altres parròquies. Enaquest sentit, Moreno va desta-car que estan treballant perquè aaquests alumnes se’ls pugui ga-rantir el transport fins a aquestsdos centres si els pares volen en-viar els seus fills a les escoles es-panyoles d’Escaldes-Engordanyo la capital. S’ha de recordarque ara fa uns dies, quan es vaanunciar que Espanya avalua-va la continuïtat d’aquests doscentres educatius, l’ambaixadava facilitar unes dades que po-saven en relleu que a Sant Juliàde Lòria hi havia dinou alumnespreinscrits de 3 anys, mentreque a Encamp la xifra se situavaen una dotzena.Moreno va justificar aques-ta decisió del Govern espanyolen el fet que la ràtio d’alumnesper centre és molt baixa i fins itot no es compleixen les que esdemanen a Espanya per man-tenir obertes certes escoles enzones on hi ha menys població.D’aquesta manera, va recordarque la davallada d’estudiants alsistema educatiu espanyol s’hadonat per un descens de la po-blació arran de la crisi i tambédavant un creixement més grandel sistema educatiu andorrà.Per tant, i davant la situacióde crisi econòmica i la davalladad’alumnes, l’executiu espanyolha hagut de prendre un seguitde decisions; en primer lloc, vahaver d’avaluar el mantenimentdel sistema educatiu públic aAndorra, i a partir d’aquestaprimera decisió calia definir elfutur, que anirà cap a aquestcentre públic integrat, similaral que Espanya té en altres paï-sos arreu del món, tot i que amb“especificitats”, tal com reconeixMoreno, ja que el sistema espa-nyol a Andorra té peculiaritatsrespecte d’altres països, com arala gratuïtat i la llarga tradició depresència al país, entre d’altres.Moreno defensa que un cen-tre únic integrat servirà per raci-onalitzar la despesa i alhora perfer una gestió més eficaç, ambla qual cosa considera que espodrà garantir una qualitat del’ensenyament més alta. Aques-ta qüestió, precisament, seràclau, tal com va destacar, permantenir un nivell d’alumnesmés o menys elevat. I és que, toti admetre que el factor de proxi-mitat és important per als paresa l’hora d’escollir un centre, es-peren superar aquest “obstacle”amb la potenciació de la qualitatde l’ensenyament.personalQuant als professors, Moreno vadestacar que malgrat que enca-ra no s’ha fet la distribució delpersonal de cara al curs vinent,no es preveu una reducció de laplantilla actual. D’aquesta ma-nera, va explicar que hi haurà“una estabilitat pràcticamenttotal en el personal” i que, pertant, tots els professors mantin-dran, en principi, la seva plaça.conveniPel que fa al conveni entre Espa-nya i Andorra en matèria d’edu-cació, Moreno va admetre queevidentment ara caldrà veure siés necessari fer canvis en el textper contemplar aquest nou pro-jecte. Així, les negociacions queha de mantenir a partir d’arala ministra d’Educació, RoserSuñé, amb el seu homòleg espa-nyol, José Ignacio Wert, haurande servir per avaluar si cal mo-dificar el text o si bé amb un an-nex ja n’hi ha prou, segons ad-met Moreno, i també com quedadefinit el nou sistema. Segonsvan informar des del Govern,Suñé ja ha anat mantenint diver-sos contactes amb Wert i és pre-vist que a finals d’aquest mes,en principi el dia 29, hi hagi unatrobada entre els dos ministres.reacció dels paresL’associació de pares d’alumnesde l’Escola Espanyola d’Encampdesconeixia ahir al matí la deci-sió presa pel ministeri d’Edu-cació espanyol i per això es vanestimar més no fer valoracions.Els pares ja van fer arribar a laministra Suñé el seu neguit so-bre la continuïtat del centre iahir encara estaven pendentsde poder mantenir una troba-da amb la consellera d’Educa-ció de l’ambaixada espanyolaper poder saber “com quedafinalment tot”, segons va asse-nyalar la presidenta de l’associ-ació, Beatriz Pérez.Cal recordar que la davalla-da d’alumnes ja va provocar arafa uns cursos el tancament del’Escola Espanyola de la Mas-sana, que comptava amb unacinquantena d’alumnes. Tantel centre d’Encamp com el deSant Julià de Lòria es troben aracom ara al voltant del centenard’alumnes cadascun.Es mantenen els centres de Sant Juliài Encamp per anar cap a un centre únicsistema educatiu espanyolm. f.Andorra la VellaNo s’admetran infants de 3 anys i els alumnes podran acabar els estudis a les dues escolestati masiàEls centres d’Encamp i Sant Julià no admetran alumnes de 3 anys.Moreno justifica ladecisió en la crisi i en elfet que no es compleixenles ràtios mínimesEl nou procés és capa un centre públicintegrat en el terminid’uns quants anysSegons l’ambaixadores mantindrà la plantillai caldrà avaluar si calcanviar el conveni
 4. 4. opinió4 Dimecres, 15 De maig Del 2013La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas KampfraatboNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M.Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià,Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.addirectoriEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004Cartes al directorEnvia les teves cartes al director o les teves opinions al’adreça electrònica director@bondia.adRecorda que ens has de facilitar les teves dades,així com la parròquia de residència.El centre Om Ioga de Sant Julià m’agra-da per les classes de kundalini, perquèés acollidor, per la gent que el porta i elté, pels amics que hi van. Per les activi-tats de Dona Maig, la setmana passada,vaig fer-hi una visita. Avís: per a aque-lles qui vulguin aprofitar l’última ac-tivitat d’aquesta sèrie, anoteu-vos quehi ha una sessió de kundalini ioga, Ladona en els cicles de la vida, el dia 21 demaig a les 20.30, gratuïta i oberta a totsels públics (avinguda Verge de Canò-lich 43, 1r, Sant Julià de Lòria). Dis-sabte passat hi havia la dansa shaktii les constel·lacions familiars. A l’horade la dansa, em tocava participar en laformació d’examinadors d’anglès, i hivaig anar a la tarda: la Montse Mató, laterapeuta de Sat Life de Celrà, hi feiael seminari Constel·lant les dones de lafamília, la força en el llinatge.Els especialistes aconsellen no par-lar de les nostres experiències perso-nals viscudes en una sessió de teràpia.La cura implica una superació delstraumes que potser no coneixes ni tumateix. I es considera que si no se’nparla, el procés de sanament és mésefectiu. Però una petita veueta queforma part de la meva consciència emdiu que molt poques coses al món mi-lloren si no en parles. I l’altra petitaveueta em diu que simplement t’hoexplico tot.Tenia curiositat per saber com fun-ciona, i em vaig oferir voluntària per ala primera constel·lació familiar. Vaighaver d’escollir, entre els presents,una persona que em representés ami mateixa, l’altra que representés lameva mare, després l’àvia i la besàvia.“Estic tremolant”, vaig confessar a laMontse. “Això és normal, de vegadespassa”, i una servidora, l’escèpticatremolant, es va instal·lar en un coixíper mirar les quatre generacions dela seva família. El meu doppelgänger,el doble més o menys fantasmagòricde la meva erràtica personalitat i lasuposada ànima bessona, va aguan-tar aproximadament quinze segons alcostat de la seva (la meva) família i vamarxar a l’altra punta de la sala perobservar-ho tot de lluny. Tenia gràciasi recordem que fa onze anys que nom’he apropat a la meva ciutat natal,que es troba –segons m’informa elcalculador de distàncies en línia “ze-bra feliç” (happyzebra.com)– a 4.460quilòmetres de les Bons d’Encamp.Mentrestant, veient la dinàmica delsmembres de la família restants, la te-rapeuta va decidir afegir-hi un altrepersonatge a les seves files. Per la in-teracció que feien amb la persona es-tirada que el representava, vaig dedu-ir que es tractava del germà petit dela meva àvia materna, el Boris, mortals disset o setze anys a la guerra deFinlàndia.Un dels avantatges de ser rus –qual-sevol lloc de procedència té grans de-fectes i grans avantatges– és que noens són aliens els nostres traumes. Serrus té moltes parts dolentes: solem serimmodests i impulsius, som temera-ris, vivim pocs anys, som inconstantsen tot allò que no ens obsessiona, somsecs amb estranys fins a un punt dedescortesia i ens turmenten les passi-ons. Ah! I bevem com uns cosacs (lataxa d’alcoholisme a la Federació Rus-sa espanta). Però també és bo, ser rus:pensem que ho podem tot i de vega-des arribem a cims inesperats per purdesconeixement de la impossibilitatde les nostres empreses. Som forts.Ens adaptem a tot. I no ens enganyempensant que som feliços. Solem conèi-xer el dolor i reconèixer la tristesa: lanostra i la dels altres.¿Què em sorprendria, a mi, de lameva família? ¿Què em sorprendria,de mi mateixa? Però sí, em va sorpren-dre veure, als ulls de les companyesque em feien d’àvia i besàvia, la mira-da idèntica a la de la vella fotografia enblanc i negre, una imatge sobre cartró,que tenim a la nostra habitació. La te-ràpia de les constel·lacions està basa-da en la teoria dels sistemes, i els seuspartidaris postulen que tots formempart d’un ordre de l’amor. Els éssershumans som una cosa molt estranya,“ni àngel ni bèstia”, deia Blaise Pascal.¿Què som? ¿Què ens fa humans? ¿Quèhi fem, aquí? És una pregunta tan ve-lla com el món.T’ho dIC eN CoNFIaNçaaLexaNdRa GRebeNNIkoVaConstel·lacionsENQUESTA DE LA SETMANA¿Ha de ser el Govern més estricte amb elscomptes i la gestió dels clubs esportius?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesedIToRIaLMantenir el model actualDesprés d’uns dies d’incertesa sobre el futurdels centres educatius del sistema espanyold’Encamp i Sant Julià de Lòria, ahir es va saberque la decisió de l’executiu espanyol és la de noadmetre alumnes de 3 anys en aquestes dues es-coles i anar tancant les aules a mesura que elsalumnes vagin passant de curs. L’objectiu és, amitjà termini, tenir un centre públic integratsimilar al que Espanya té en altres països delmón. És evident que el fet que només hi hagi uncentre, estigui en un o dos edificis, pot fer min-var, encara més, el volum d’alumnes que vaginal sistema espanyol, ja que un dels factors quemés tenen en compte els pares a l’hora d’ins-criure els seus fills a l’escola és la proximitat.L’ambaixador espanyol, alberto Moreno, va po-sar en relleu que es pretén superar aquest obsta-cle potenciant la qualitat de l’ensenyament. Ésd’esperar que això sigui així i que malgrat elscanvis que es volen dur a terme els pares conti-nuïn confiant en el sistema educatiu espanyol.Cal recordar que el model educatiu del país, ambtres sistemes i gratuïts, és un dels pilars de lanostra societat, ja que no en molts llocs els parestenen l’oportunitat d’escollir entre tres sistemesi de manera gratuïta. Per tant, calfer els esforços necessaris perquèaquest model tingui continuïtat.tenen l’oportunitat d’escollir entre tres sistemes
 5. 5. publicitat 5Dimecres, 15 de maig del 2013
 6. 6. 6 Dimecres, 15 de maig del 2013La Federació de la Gent Grantindrà enguany un paper mésactiu en l’organització de la fes-ta magna. L’objectiu, en el qualestan d’acord tant l’entitat comel ministeri de Salut i Benestar,és que la despesa que suposaaquesta celebració anual, quehabitualment té lloc al mes d’oc-tubre, sigui més baixa que finsara. Aquest va ser un dels temesque es van tractar ahir al matí enla reunió que representants dela federació van mantenir ambel director de Salut i Benestar,Josep Casals.Una part dels diners estalvi-ats es podrien destinar a l’orga-nització de viatges al setembre,tenint en compte que els padrinsja no es poden beneficiar, en partper manca de pressupost, delsque es portaven a terme fins fados anys a través de l’Imsersoespanyol. Sobre aquest punt,però, encara no s’ha pres capdecisió concreta. A hores d’ara,la federació encara està estudi-ant quines podrien ser les novesfórmules perquè els viatges pera la gent gran puguin continuarsent una realitat.Des de l’entitat que aplega lesassociacions de padrins del país,es va insistir també ahir davantdels interlocutors del ministeride Salut i Benestar en la neces-sitat que el lloc elegit per acollirla celebració de la festa magnasigui tan accessible com siguipossible i, en aquest sentit, esconsidera que el Complex Es-portiu i Sociocultural d’Encampés una instal·lació idònia perquècompleix tots els requisits per aun esdeveniment d’aquestes ca-racterístiques. A la reunió tambées va parlar de l’organitzaciódels jocs esportius que es fanper a la gent gran, i en els qualsparticipen padrins d’Andorra ide la Seu d’Urgell.El ministeri de Justícia i Interiorrecorda en les notes tècniquesinformatives sobre la Llei de laseguretat i la salut en el treballque en alguns casos són els ma-teixos empresaris els que podengestionar bona part de l’activitatper prevenir els riscos laborals.L’empresari que elegeixi aques-ta opció ha de tenir clar, però,que la llei preveu una audito-ria cada cinc anys a través de laqual es controlarà que l’activitatpreventiva ha estat degudamentgestionada.El ministeri ha fet finalmentpúbliques les notes tècniquesinformatives elaborades pelservei d’Inspecció de Treballper fer que l’aplicació de la lleipugui ser més àgil per a les pe-tites empreses. Va ser el mateixcap de Govern, Antoni Martí,el que el passat mes de desem-bre va anunciar la necessitat deprocedir a una clarificació sobrecom s’ha de portar a la pràc-tica aquesta normativa, ja queestava resultant massa feixugai costosa per al teixit empresa-rial, sobretot en un moment degreu crisi econòmica com l’actu-al. Posteriorment, representantsdel ministeri de Justícia i Interi-or es van reunir amb els serveisde prevenció aliens (SPA) perdonar-los a conèixer les notestècniques i oferir-los la possibili-tat de fer-hi suggeriments.A finals del mes d’abril el Go-vern va aprovar aquestes notestècniques i en va explicar demanera esquemàtica el contin-gut en un comunicat, però noha estat fins fa tan sols uns diesque s’han fet públiques i apa-reixen íntegrament a la pàginaweb del departament de Treball(www.treball.ad).Els serveis de prevenció ali-ens (SPA) coincideixen queles quatre notes tècniques ques’han elaborat no afegeixen resde nou, sinó que es limiten a re-petir el que determina la llei, toti que admeten també que ajuda-ran a aplicar la regulació ambuns criteris comuns per a totesles empreses del sector.Un dels temes principals quedeixen ben clars les notes ésque el mateix empresari podràassumir bona part de l’activitatpreventiva. Els requisits perquèaixò pugui ser així és que l’em-presa tingui menys de deu tre-balladors, que exerceixi la sevaactivitat al centre de treball i queestigui capacitat per dur a ter-me les funcions preventives, ésa dir, que disposi com a mínimdel nivell bàsic, de 50 hores deformació. A més, aquesta fór-mula només es podrà utilitzaren aquelles empreses en què elrisc sigui baix o molt baix, ja queen cas contrari la gestió de l’ac-tivitat preventiva serà realitzadaper un servei de prevenció alièo per treballadors designats del’empresa. La nota esmenta al-guns exemples d’empreses onés el mateix empresari el ques’encarrega d’aquesta tasca, comsón les botigues o les oficines.Les empreses que es podenacollir a aquest model de pre-venció dels riscos laborals sónmoltes, ja que el 72% de les em-preses del país tenen menys decinc treballadors i un 16% entenen de cinc a nou. Això voldir que gairebé el 90% del teixitempresarial està format per em-preses molt petites i petites, quedonen ocupació a més del 30%dels llocs de treball totals.El ministeri deixa també clar,però, que en sectors de risc algu-nes d’aquestes empreses tenen“uns índexs de sinistralitat ele-vats, retards en l’actuació pre-ventiva i són poc exigents en casd’assessorament extern –moltscops per manca de lideratge icoordinació–, fet que implica uncompliment purament formalde la llei”.L’empresari que triï aquestaopció s’haurà de sotmetre a uncontrol extern –auditoria– cadacinc anys “amb l’objectiu decomprovar com s’han fet l’ava-luació inicial i les avaluacionsperiòdiques i analitzar-ne elsresultats”. El mateix titular del’empresa pot fer l’avaluació deriscos elementals i establir me-sures preventives, però quancalguin mesuraments i inter-pretacions haurà de recórrera un servei de prevenció aliè.L’empresari no està capacitat,però, per formar els empleats,tot i que podrà complir aquestaresponsabilitat proporcionantla documentació necessària alstreballadors, una documentacióque ha de ser elaborada tambépels serveis de prevenció.També la cooperació i coor-dinació quan en un centre detreball hi siguin representadesdiverses empreses podrà ser feta“en els casos senzills” pel mateixempresari. “L’empresari, coma tècnic de nivell bàsic, tindràcertes limitacions tècniques queno podrà sobrepassar, i per això,quan sigui necessari, haurà decontractar una empresa d’SPAper realitzar certes activitats queell mateix no pot assumir.”El Govern recorda que l’empresari potgestionar part de l’activitat preventivallei de la seguretat i la salut en el treballJulià rodríguezAndorra la VellaInterior fa públiques finalment les quatre notes tècniques per fer més àgil l’aplicació de la lleitati masiàLes notes han estat elaborades pel servei d’Inspecció de Treball.Gent gran i Govern volen quela festa magna costi menyscol·lectiusJ. R.Andorra la Vella
 7. 7. andorra 7Dimecres, 15 De maig Del 2013Dimecres 15 de maig a les 14.15 h i a les 21.20 hCapítol 11Producció hidroelèctrica a AndorraCom es produeix l’electricitat aAndorra?Quanta electricitat podem produir?Quins són els recursos utilitzats?(100% renovables)La Comissió Europea (CE) jadisposa del mandat per negociaramb Suïssa, Andorra, Mònaco,San Marino i Liechtenstein la re-visió dels acords en matèria defiscalitat a l’estalvi i fer d’aquestamanera un pas més en la llui-ta contra el frau fiscal i l’evasióde capitals.Així es va acordar ahir enla reunió dels ministres d’Eco-nomia i Finances (Ecofin) dels27 estats membres de la UnióEuropea, després que Àustriai Luxemburg, els dos únics pa-ïsos de la UE que mantenen elsecret bancari i fins ara reticentsa concedir a la CE aquest man-dat, reconsideressin finalment laseva posició.No obstant, i malgrat les du-ríssimes pressions de la restade socis de la UE, Àustria i Lu-xemburg van mantenir el seubloqueig a la modificació dela directiva sobre estalvis ban-caris per estendre-la més enllàdel pagament d’interessos a totsels ingressos.En aquest sentit, el ministrede Finances de Luxemburg, LucFrieden, va confirmar que el seupaís té previst aixecar el secretbancari l’1 de gener del 2015, fetque, al seu parer, ja suposa “unpas important” tot i que no de-cisiu per aixecar el veto a la novadirectiva. “No puc donar el meuacord polític a la directiva perquèhem de garantir que s’apliqui laigualtat de tracte respecte a paï-sos tercers”, va destacar Frieden,que va coincidir amb la seva ho-mòloga austríaca, Maria Fekter,en el sentit que quan la ComissióEuropea tanqui els nous acordsamb Suïssa i els petits estatses podrà tornar a abordar aques-ta qüestió.Per la seva part, Fekter va des-tacar que desbloquejar aquestmandat suposa “un gran pas pera Àustria”. No obstant, va man-tenir el seu veto a la directivaal·legant que “el capital és extre-mament mòbil i cal garantir laigualtat de condicions”.En aquest sentit, la ministrava insistir que “no vull flexibilit-zar el text, ho accepto, però no hovull adoptar avui perquè tindrí-em una situació en què els euro-peus anem més lluny i som mésdurs amb nosaltres mateixosque en les negociacions amb elstercers països”.La directiva en qüestió, queestà bloquejada des del 2008,busca cobrir les escletxes detec-tades en la legislació vigent, queja obliga els estats membres aenviar informació sobre els inte-ressos que es paguen als comp-tes bancaris de no residents ales autoritats fiscals del país deprocedència. La norma preveua més una alternativa per alspaïsos que vulguin preservarel secret bancari –Luxemburg iÀustria–, que consisteix a apli-car una retenció en origen fins al35% i enviar una part al país deprocedència dels estalviadors.No obstant això, segons l’exa-men de Brussel·les és fàcil per ales persones físiques escapar ala norma recorrent a estructuresinterposades (com algunes fun-dacions o trusts), ja que aquestsingressos no estan gravats. Peraixò, la nova directiva preveuaplicar-se també a aquestes es-tructures, així com a asseguran-ces i fons d’inversió.Acord perquè la CE revisi els acordssobre fiscalitat amb els petits estatsecofinRedacció / agènciesanDorra la Vella / brussel·lesLuxemburg i Àustria accedeixen a autoritzar el mandat però tornen a vetar la nova directivaagènciesLa ministra de finances austríaca, Maria fekter.
 8. 8. andorra8 Dimecres, 15 de maig del 2013Venda anticipada a l’Oficina Nacional de Turisme i al Centre cultural i de congressos laurediàDimecres 15 de maig de 2013 · 21.00hCentre cultural i de congressos laurediaDimecres 15 de maig de 2013 · 21.00hCentre cultural i de congressos laurediaEntrades: 15 EEntrades: 15 Etati masiàcampanyaLa segona campanya de donació de sang del’any es va iniciar ahir. La previsió és que la xi-fra de donacions sigui similar a la primera, enquè se’n van comptabilitzar 258, un 51,5% denous donants. La directora de la Creu Roja, Isa-bel Castelao, va dir que els donants són fidelsi es mantenen les xifres de donació, tot i queestan per sota de la ràtio europea recomanable.Castelao va animar la gent dient que “vinguin ivegin que no passa res, és només una punxadai després ja està. Però s’ha de venir amb ganes ino per obligació ni a la força”.La Creu Roja confia que creixin les donacionsLa Duana Andorrana ha infor-mat a través d’un comunicatque durant la primera quinzenadel mes de maig s’han realitzatfins a quatre intervencions, im-posant sancions per un importtotal de 10.543 euros. Durantla primera setmana de maig esvan fer dues intervencions dinsla franja duanera, a l’alçada dela Muxella.En la primera intervenció laDuana va interceptar un indivi-du que sostreia caixes de tabacdel maleter d’un vehicle ambmatrícula espanyola i que pos-teriorment les va llançar mun-tanya avall. En adonar-se de lapresència dels agents de Duana,l’individu va fugir amb el vehi-cle i va abandonar el tabac. LaDuana va comissar 1.750 pa-quets de tabac i va imposar unasanció de 2.695 euros.En la segona intervenció esvan interceptar 2.000 paquetsde tabac valorats en 3.080 eurosa un veí de la Seu d’Urgell quetransportava il·legalment el ta-bac dins de la franja duanera. LaDuana Andorrana va procedir acomissar el tabac, segrestar elvehicle i imposar una sanció perinfracció de contraban del valordel tabac.L’actuació més recent va tenirlloc la setmana passada, quanel mateix dia es van intercep-tar dos vehicles de matrículaespanyola dins la franja dua-nera a l’alçada de la Rabassa,que transportaven en total 3.370paquets de cigarretes de contra-ban valorats en 4.768 euros. Enaquest cas, la Duana va procedira comissar el tabac i també elsvehicles, i va imposar dues san-cions per infracció de contrabande 2.048 euros i 2.720 euros.La Duana imposa sancions per10.543 euros per contrabantabacD. A.Aquest és un dels vehicles en què es transportava tabac de contraban.Durant la primera quinzena de maig ha portat a terme 4 intervencionsRedaccióAndorra la VellaMoraBanc ha obert una ofici-na de representació al centrefinancer de Dubai, que ha es-tat recentment inaugurada enun acte que va comptar ambla presència del president delgrup, Francesc Mora, membresdel consell d’administració i re-presentants de la societat local.Amb l’autorització de laDubai Financial Services Au­thority (DFSA), MoraBanc és elprimer grup financer andorràque obre mercat a l’Orient Mit-jà. Tot i que l’activitat a Andor-ra continua sent la prioritat, elbanc treballa amb una estra-tègia d’expansió internacionalcontrolada, en places seleccio-nades que presentin unes des-tacades expectatives de creixe-ment i un atractiu potencial denegoci. L’oficina es troba a latorre I de l’Al Fattan CurrencyHouse del Dubai InternacionalFinancial Center, el principalcentre de negoci de la ciutat.Emmanuel Carpentier ésel CEO de MoraBanc MiddleEast, una línia de negoci quedepèn de l’àrea internacionalde MoraBanc Private Banking.Carpentier té més de 35 anysd’experiència en el món fi-nancer internacional, delsquals onze a Dubai. Abans,ha estat en països com HongKong, Japó, Turquia i Sri Lan-ka pel banc Indosuez. L’oficinade Dubai s’afegeix a les gesto-res de patrimonis que l’entitatté a Zuric, Miami, a l’assessoriafinancera a l’Uruguai i al brokerdealer a Miami.MoraBanc obre unaoficina a DubaimorabancL’oficina és al principal centre de negoci de la ciutat.RedaccióAndorra la Vellafinances
 9. 9. andorra 9Dimecres, 15 de maig del 2013Av. Consell de la Terra, 14-16, pl.2AD700 Escaldes-EngordanyTel. 737 550QUALITATEMPRESA CERTIFICADAISO 9001ACREDITAT PER ENACEC-7066/12MEDI AMBIENTEMPRESA CERTIFICADAISO 14001ACREDITAT PER ENACMA-2561/12PREVENCIÓDE RISCOS LABORALSEMPRESA CERTIFICADAOSHAS-18001PRL-0492/12Estudis realitzats des del 1990indiquen que una part dels ma-lalts de fibromiàlgia reumàticaexperimenten una millora im-portant si se’ls aplica l’hormonadel creixement. Així ho va expli-car el metge especialista en en-docrinologia i nutrició GuillemCuatrecasas, en una conferènciaque va oferir ahir sobre aquestanova teràpia organitzada per laFundació Crèdit Andorrà i l’As-sociació de Malalts Reumàtics,Fibromiàlgics i de la Síndromede Fatiga Crònica (Amare).L’expert va explicar que elssímptomes de la fibromiàlgiapoden tenir diferents orígens,com poden ser els psiquiàtrics,reumàtics, neurològics o endo-crinològics. Centrant-nos en eldarrer aspecte, una de les alte-racions que s’han detectat enels pacients és una deficiènciade l’hormona del creixement. Elfet és que un percentatge moltsignificatiu dels fibromiàlgics(entre un 15 i un 30%) presentenuna manca d’aquesta hormo-na, que es conserva al llarg dela vida i que és important per ala massa muscular i òssia i queestà relacionada amb problemesneurològics.Segons els estudis realitzats,els afectats registren una milloradel dolor i la fatiga d’entre el 50i 70% uns sis o dotze mesos des-prés de suplir-los l’hormona delcreixement que falla. Cuatreca-sas va destacar que entre un 60 iun 70% dels pacients responien aaquesta nova teràpia pal·liativa.Per l’expert, això obre “unaporta esperançadora” per a unamalaltia que no té cap altre trac-tament més enllà dels calmants iantidepressius.Tot i així, encara quedenmolts interrogants sobre l’apli-cació d’aquesta teràpia. El doc-tor va indicar que un gira en-torn de la seguretat del fàrmac.En aquest sentit va remarcarque l’hormona del creixementes vincula sovint al dopatge ia les substàncies il·legals, tot ique fa molt temps que existeix iés d’aplicació pediàtrica. A méss’utilitza en adults operats d’untumor a la hipòfisi, en trauma-tismes cranials i en malaltiesinfeccioses. Tot i així, cal esvairels dubtes sobre el risc d’induirtumors. Per altra banda, el graninterrogant és quins pacientss’han de tractar. Tampoc es co-neix quina és la dosi ideal i eltemps de tractament.Algunes d’aquestes qüestionsresponen al fet que les investi-gacions sobre aquestes teràpiesencara són molt recents. Els pri-mers treballs daten dels anys 90i només se n’han realitzat qua-tre a tot el món. Tot i així, Cu-atrecasas va explicar que ambel departament de Salut de laGeneralitat s’està treballant perincloure de forma obligatòria enles anàlisis de sang que es fan ales persones amb fibromiàlgiaels nivells d’IGF1. En el cas queel nivell surti baix caldrà fer mésproves, a través de les quals espodrà veure si el pacient és ca-paç o no d’estimular l’hormonadel creixement. En cas negatiu,es podria sotmetre a aquest noutractament.La fibromiàlgia afecta entreun 2,3 i un 4,6% de la poblaciódels països occidentals. Tot i queés reconeguda per l’Organitza-ció Mundial de la Salut (OMS),segons Cuatrecasas encara pa-teix molts estigmes, fins i tot enl’àmbit mèdic, ja que “part delsmetges s’ho miren des de la bar-rera”, i va afegir que “potser per-què hi ha poques solucions”. Lamalaltia provoca un dolor intensen punts concrets i que va crei-xent i una fatiga important.L’hormona del creixement potmillorar l’estat de fibromiàlgicssaluttati masiàCuatrecasas va oferir ahir una conferència sobre noves teràpies en fibromiàlgia.Entre un 15 i un 30% dels afectats podrien respondre a la nova teràpiam. s. c.Andorra la VellacanviEliminat el gira l’esquerra peraccedir a IllaCarlemanyagènciesAndorra la VellaMobilitat ha fet marxa enrerei ha decidit eliminar el gir al’esquerra que donava accésa l’aparcament del centre co-mercial Illa Carlemany desdel carrer Valira. El fet és queaquest era un punt conflictiudels canvis de circulació rea-litzats recentment en aquestavia, ja que els vehicles s’atu-raven al mig de la calçadaper esperar a entrar al pàr-quing, un fet que provocavacues. El carrer Valira es vaobrir als dos sentits de cir-culació el passat 8 de maig.Tot i aquesta modificació dela circulació de la zona, espermetia accedir al centrecomercial als cotxes que aga-faven aquest carrer des de larotonda de la Dama de Gel.Des d’ahir, els conductorshan d’anar a girar a la roton-da del quilòmetre zero i ac-cedir al centre comercial desde l’altre costat de la via.mobilitatDesviació delscamions de grantonatge per lesobres de la fuitaRedaccióAndorra la VellaEls vehicles amb un pes totalsuperior a les 3,5 tones no po-dran circular per la zona dela Rotonda d’Andorra la Ve-lla. La desviació de camionses va establir ahir, s’allargaràfins divendres i es realitzaràde les 10.30 a les 12.30 ho-res. Aquests vehicles seranderivats des de l’avingudaDoctor Mitjavila cap al carrerJosep Viladomat d’Escaldes-Engordany o bé, accessòri-ament, des de la rotonda dela Dama de Gel en direccióa la rotonda del quilòmetrezero. Aquesta mesura provi-sional de desviament es deuals treballs que s’estaran rea-litzant al llarg d’aquests diesa l’encreuament de la Roton-da per estabilitzar el subsòl irefer la pavimentació d’unasuperfície total de 550 metresquadrats. El tall de l’avingu-da Meritxell va provocar ahircomplicacions en el trànsit.
 10. 10. PUBLICITAT10 DIMECRES, 15 DE MAIG DEL 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast iaperitiugratisTast iaperitiugratisObert a la nit dijous divendres i dissabteESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)TOT INCLÒSESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)TOT INCLÒSBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)BEGUDES INCLOSESOBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)BEGUDES INCLOSESOBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEA 50 m dretadireccióAixovall
 11. 11. andorra 11Dimecres, 15 de maig del 2013La tercera Cursa de la dona téaquest any el repte d’arribar ales 750 participants, segons vaposar en relleu el president delClub d’Atletisme Valls d’An­dorra (CAVA), Víctor Cunill. Lacita serà el diumenge 9 de juny apartir de les deu del matí i una deles novetats és que hi haurà doscircuits, un de dos quilòmetresi mig i un altre de cinc, perquèd’aquesta manera sigui una cursaaccessible per a tothom.La presidenta de l’Associa­ció de Dones d’Andorra (ADA),Montserrat Nazzaro, va recordarque en l’edició de l’any passathi van prendre part 550 partici­pants i que el repte aquest any ésfer créixer aquesta xifra. Nazza­ro va afegir que la recaptació deles inscripcions i de la venda desamarretes commemoratives dela cursa es destina al grup Albade l’associació, de lluita contra elcàncer de mama. Així, la samar­reta i la inscripció costen deu eu­ros i si es vol comprar només lasamarreta el cost és de vuit euros.Les inscripcions ja estan obertes ies poden realitzar a través de lapàgina www.runedia.com/inscrip-cio/201315456, fins al 7 de juny.A més a més, s’han previst unseguit d’activitats paral·leles i,d’aquesta manera, s’han prepa­rat dos entrenaments amb atletesdel CAVA a l’estadi Comunal el26 de maig i el 2 de juny a les deudel matí. També el dia 8 de juny,a l’espai Lolë Atelier Andorra, al’avinguda Carlemany 93, hi haprevista una master class solidàriade Pilates a càrrec de Conxi Mar­tí. Les inscripcions s’han de fera pilatescenter.conximarti@gmail.com i el cost de l’activitat és dequatre euros.Cal afegir que el dia de la cur­sa Júlia Perfumeria, que és undels patrocinadors, juntamentamb MoraBanc, el Comú d’Escal­des-Engordany, el centre comer­cial Illa Carlemany i Lolë, oferiràdescomptes a les dones que va­gin a comprar amb la samarretade la cursa. A més a més oferiràpremis per a la participant mésgran, per a la més petita, per algrup familiar més nombrós i pera la millor marca de mare i fillaen la cursa de cinc quilòmetres.Les tres primeres classificadesen la categoria absoluta rebranvals de regal d’Illa Carlemany.Els homes que vulguin impli­car-se en aquesta iniciativa hopodran fer com a voluntaris i,d’aquesta manera, des del CAVAfan una crida a la seva partici­pació, ja que, entre altres, faranfalta persones per controlar elsxips que portaran les corredoresi que s’obtindran amb el dipò­sit de cinc euros, que després esretornarà.La tercera Cursa de la donavol arribar a 750 participantsacte solidaritati masiàOrganitzadors i patrocinadors van presentar la cita a MoraBanc.Aquest any hi haurà dos circuits, un de 5 quilòmetres i un altre de 2,5m. f.Andorra la VellaEstudiants de la Universitat dePrimorska, de la ciutat eslove­na de Koper, acompanyats perprofessors del centre i el pro­fessor emèrit de la UniversitatParís IV-Sorbona, André-LouisSanguin, van visitar ahir elComú d’Andorra la Vella. Elgrup està fent una estada pe­dagògica, del 13 al 16 de maig,en quatre territoris pirinencsfronterers: la Cerdanya, Llívia,Andorra i la Vall d’Aran.En la visita, la cònsol els vaexposar la realitat de la par­ròquia i la situació internacio­nal del Principat, i el directord’Arxius i Recerca, Albert Vi­llaró, va fer-los una introduc­ció general sobre geografia,l’evolució històrica del país,l’organització institucional dela parròquia i el planejamenturbanístic. També els va in­formar de la gestió forestal idels recursos hídrics. A més vaparlar de les principals accionsempreses pel Comú en mediambient i va presentar la valldel Madriu-Perafita-Claror il’anella verda d’Andorra la Ve­lla. Els estudiants també vanpoder escoltar el conseller deJoventut, Esports i Noves Tec­nologies, Marc Pons, que va ex­posar-los el desenvolupamentde les dades socioeconòmiquesde la capital i del Principat.La cònsol va oferir als estu­diants un pin amb l’antic ana­grama del Comú i els quatreprofessors van rebre un llibreil·lustrat de fotografies d’An­dorra la Vella.Estudiants universitariseslovens visiten el ComúafcEl grup de la Universitat de Primorska amb Pons i Villaró, ahir.RedaccióAndorra la Vellaandorra la vellaEls alumnes de les escoles andor­rana i francesa d’Ordino van pre­sentar ahir, en el marc del tercerconsell d’infants del curs, pro­postes concretes per actuar da­vant la important presència d’ex­crements de gossos als carrers illocs públics de la parròquia.D’una banda, els alumnes desegon i tercer cicle de l’EscolaAndorrana van detectar en quinsespais hi havia més tifes per des­prés proposar una llista de car­rers on creuen que falten dispen­sadors de bosses i papereres. Desde l’Escola Francesa s’ha fet untreball més a nivell comunicatiu.Així, han elaborat un vídeo sobreles caques de gos. “El vam fer no­més en un dia i en vam veure for­ça”, va dir Mariona, la portaveu.A més estan treballant en la rea­lització de pancartes on es recor­da que cal recollir els excrements.Tot i que són conscients que aixòno solucionarà el problema, re­marquen que el consell d’infantspodrà ajudar a sensibilitzar.Una altra de les propostes quees van llançar plantejava que lesbosses per recollir les tifes siguinbiodegradables, una possibilitatque els cònsols es van compro­metre a estudiar. Amés, també esvan assenyalar alguns indrets enquè s’acumula brutícia, com po­den ser papers o burilles i fins itot cotxes abandonats.Els infants també es van mos­trar preocupats perquè conside­ren que les màquines per retirarla neu passen massa tard o quehi ha indrets que no es netegen.També van indicar que la sal famalbé algunes parts de les cases.Davant d’aquestes demandes,el Comú es va comprometre areduir la quantitat, tot i que varecordar que es veu obligat a uti­litzar-ne per eliminar el glaç i varecordar que tothom ha de col·laborar en la treta de neu.Els alumnes també van pre­guntar pel parc del prat de Call.La corporació preveu plantar lagespa aquesta setmana o la queve perquè a finals de maig el parcja pugui estar obert.Acció coordinada contra lescaques de gos a Ordinoconsell d’infantsm. s. c.ordinotati masiàAhir va tenir lloc el tercer consell d’infants del curs.
 12. 12. 12 Dimecres, 15 de maig del 2013guàrdia civilmedi ambientUn agent de la patrulla del Servei de Proteccióde la Natura (Seprona) que estava fora de ser-vei es va trobar la setmana passada una cria demussol prop de la C-13, a l’altura del quilòmetre89, a Talarn. L’animal estava molt dèbil i sembla-va que havia rebut algun cop. Així mateix, unveí va localitzar un exemplar de milà negre ambferides en una de les ales, prop del bosc de SantaMagdalena, a la Pobla de Segur. Els dos animalsvan ser traslladats al Centre de Recuperació deFauna Salvatge Autòctona de Vallcalent. Quanestiguin recuperats, tornaran al seu hàbitat.Recuperen una cria de mussol i un milà negreL’Escola d’Adults de la Seud’Ur­gell es podria traslladarprovisionalment a les instal·lacions que ara ocupa la llard’infants La Grandalla si final-ment aquesta acaba tancant perla davallada d’inscripcions i esconcentra tot el servei al centreEls Minairons.Així ho van explicar l’alcaldede la capital alturgellenca, Al-bert Batalla, i el regidor d’Ense-nyament, Jordi Martín, en unacompareixença en què van con-firmar que si de cara al curs vi-nent s’inscriu el mateix nombrede nens i nenes que hi ha avui(96 infants), es confirmarà queen un sol edifici es podrà donarresposta a les peticions de totesles famílies que ho demanin.Així mateix, el fet d’obrirnomés un centre suposarà unimportant estalvi econòmic peral consistori, que revertirà tam-bé positivament en les famíliesja que no s’apujaran les quotesmensuals d’aquest servei.En aquest sentit, Batalla varecordar que l’any passat l’Ajun-tament ja va fer un gran esforçper no augmentar de maneraimportant les quotes de les llarsd’infants municipals, tot i el des-cens de la subvenció rebuda dela Generalitat. En el curs actual,les 96 famílies que fan servir elservei de les llars d’infants, 72paguen entre 104 i 123 eurosmensuals per l’horari escolar.Així mateix, Batalla va refer-mar l’aposta del consistori peraquest servei públic i va asse-gurar que “qualsevol afirma-ció que el govern municipal noaposta pel servei públic de llarsd’infants és falsa”.L’Escola d’Adults de la Seupot ubicar-se a La Grandallaajuntament de la seu d’urgellJordi Martín i Albert Batalla en la compareixença davant els mitjans.Si es mantenen les previsions, es tancarà la llar d’infants municipalRedaccióla seu d’urgelleducacióEl ple de l’Ajuntament de la Seud’Urgell de dilluns al vespreva aprovar per unanimitat lamoció presentada pel grup deProgrés en què se sol·licita ques’ampliï d’un a tres anys el perí-ode de renovació de documentsper a la gratuïtat del túneldel Cadí.El text, que insta els consellscomarcals de l’Alt Urgell, laCerdanya i el Berguedà a ferpressió també per alleugerir elstràmits, preveu també que es re-dueixin els tràmits per a la bo-nificació i que es comuniqui percarta la seva durada i caducitat.El portaveu de Progrés, Òs-car Ordeig, va destacar que elsistema actual “serveix perquèels usuaris desisteixin i no re-novin la paperassa”. En aquestsentit, va recordar que la bo-nificació no és cap caprici sinóque “és bàsica i imprescindibleper millorar la comunicació i lesrelacions socials i econòmiquesentre les tres comarques veïnesi l’àrea metropolitana de Barce-lona”. Per aquest motiu, el líderdel primer grup de l’oposició vaconsiderar que si es redueixen“les traves burocràtiques” tam-bé se’n beneficiarà el territorii les administracions.Antoni Viñals, d’ICV, va de-fensar que cal pressionar per fermés fàcil la renovació de la gra-tuïtat, parer compartit tambépel portaveu del PP, Pere Millàs.Per la seva banda, el represen-tant d’ERC, Miquel Caminal, vasubratllar la necessitat d’establirfiltres però millorar l’accés a lesbonificacions un cop ja s’ha tra-mitat la documentació.Des de l’equip de governmunicipal es va donar tambésuport a la moció presentadaper Progrés, si bé es va recordarque “l’enduriment dels re-quisits ha servit per evitar elfrau que es va generar en unaprimera etapa”.Moció per reduir elstràmits per a la gratuïtatdel túnel del CadíRedaccióla seu d’urgellla seu d’urgellEl parc natural de l’Alt Piri-neu ha rebut en les darreressetmanes diferents denúnciesrelacionades amb la pràcticade descens de bicicletes de for-ma incontrolada per vials de laxarxa de camins del parc, se-gons ha explicat el president,Agustí López, que ha destacatque aquesta pràctica “no té resa veure amb les bicicletes demuntanya”, sinó que es tractade descens “salvatges” per ca-mins històrics.Als vials on s’ha detectataquesta pràctica s’ha trobat elterreny erosionat i fins i tot,en alguns casos, l’obertura devials nous i la construcció desalts. López ha insistit que laseguretat de les persones quecaminen per aquests vials que-da en perill donat que aquestesbicicletes circulen a gran ve-locitat i sense control. El pre-sident del parc ha indicat queaquesta pràctica s’haurà d’or-denar i crear circuits en zoneshabilitades. Aquesta pràcticaper boscos patrimonials i an-tics camins de ferradura fa queels camins es malmetin i elspaviments històrics quedin de-teriorats.D’altra banda, des del cosd’agents rurals es va explicarque s’intensificarà la vigilànciaen aquests punts i, en aquellscasos que sigui necessari, esmultarà els ciclistes.Descensos incontrolats debicicletes al parc naturalagènciessortmedi ambient
 13. 13. PIRINEUS 13DIMECRES, 15 DE MAIG DEL 2013GUIADESERVEISAv. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)Monedes,joies usades,trencades,rellotges, pecesd’ortodòncia...24 k, 18 k, 14 k,12 k 9 k i plataVine i comprova queNOSALTRES SOMELS QUE + PAGUEMAv. Príncep Benlloch, 28, locals Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel.: 820 416 · e-mail: decobigorda@andorra.adAPROFITEU LES OPORTUNITATS DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNYOFERTES I NOMBROSOS RETALLS· Tapisseria· Cortinatges· Estores· Roba per a la llar· Subministramentstèxtils per al’hosteleriaTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIA* (feiners)SORTIDA 6 DEL MATÍ*TORNADA A HORA CONVINGUDATel. 32 77 91Fax: 83 25 21taxidomenec@andorra.adTAXIDOMÈNECNOU SERVEISORTIDAA LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDAA PARTIR DE LES 17 HORESTracte especial a pacientsamb tractaments mèdics diaris*En el marc de la campanyade civisme La Seu és casa teva.Cuida-la, l’Ajuntament de lacapital alturgellenca ha orga-nitzat un seguit de tallers cívicsadreçats a infants, joves a par-tir de 16 anys i famílies, segonsva informar ahir el consistori,que va destacar que els tallerssón gratuïts tot i que les placessón limitades.Totes les activitats tenen coma teló de fons promoure acti-tuds i comportaments respectu-osos amb l’entorn, tot gaudintsent cívics. En aquest sentit,la tinent d’alcalde d’Atenció ales Persones de l’Ajuntament,Anna Vives, va destacar que“la transversalitat amb què estreballa la campanya de civis-me fa que totes les àrees quesón dins la comissió organitzindiferents accions”.El primer taller tindrà llocdimarts, 21 de maig, i consis-tirà en l’elaboració d’un muraldel civisme pensat per a totsels infants de 3 a 9 anys. L’activi-tat es portarà a terme a un quartde sis de la tarda al centre cívicL’Escorxador.Per al dissabte 25 de maig hihaurà un taller de costura per re-ciclar roba de deu del matí a unadel migdia a l’Esplai de la GentGran (Pati Palau). L’activitat ani-rà a càrrec de Carmen Invernónamb l’ajuda de la gent gran del’Esplai. Aquesta activitat inter-generacional està pensada per ajoves a partir de 16 anys.Els tallers cívics continua-ran el dimarts 28 de maig ambl’activitat Mans del civisme, queconsistirà a fer manualitats através de les mans. Aquesta pro-posta va dirigida a infants de 3a 9 anys i tindrà lloc al centrecívic L’Escorxador, a partir d’unquart de sis de la tarda.El darrer taller tindrà lloc elsdies 11 i 12 de juny i està pensatper a tota la família (pares ambfills, avis amb néts, etcètera).Consistirà en un curs didàcticsobre cuina, per saber aprofitaraliments i trucs culinaris. El ta-ller el dirigirà Juani Menduiña.Totes dues sessions tindranlloc a l’Esplai de la Gent Grani seran des de les cinc fins a lesset de la tarda.Els interessats a participaren els diferents tallers podeninscriure-s’hi fins aquest diven-dres al servei d’Ensenyamentde l’Ajuntament de la Seu d’Ur-gell, trucant al 973 350 010 o demanera presencial a l’Oficinad’Atenció Ciutadana (OAC) delmateix Ajuntament.La Seu organitza un seguitde tallers per a infants i jovesCAMPANYA DE CIVISMEAJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELLUn moment de la presentació pública de la campanya de civisme a la Seu.Les activitats són gratuïtes tot i que caldrà inscriure-s’hi prèviamentREDACCIÓLA SEU D’URGELLLa Plataforma d’Afectats pelsPisos de l’Horta del Valira haconvocat una mobilització perdiumenge vinent, 19 de maig,a les dotze del migdia, perreivindicar que se’ls retorninles fiances que van dipositarper a la compra d’un habitatgeen aquesta zona de nou crei-xement de la capital alturge-llenca, segons va informar ahirRàdioSeu.Els veïns demanen la pos-sibilitat de “desvincular-se”dels pisos tenint en compte elscompromisos de la promotora,que així ho permetien, i la di-ficultat d’accés a una hipoteca.Els compradors se senten“enganyats i coaccionats” per-què el termini d’entrega delshabitatges finalitza el 31 demaig, data en què es veuranobligats a firmar o a renun-ciar als diners que van pagarper a la reserva. La platafor-ma denuncia que el procés“no ha estat ni nítid ni co-herent” i que s’ha utilitzat“clàusules abusives” que no escompensen amb les darreresrebaixes de preu.La mobilització està previs-ta a la rotonda de la intersec-ció amb la N-145 i la N-260.Els manifestants tenen pre-vist recórrer l’avinguda de lesValls d’Andorra, l’avingudade Pau Claris i el passeig deJoan Brudieu.Protesta dels afectatspels pisos de l’HortaREDACCIÓLA SEU D’URGELLLA SEU D’URGELLL’Espai Ermengol de la Seud’Urgell acollirà aquest ves-pre, a les vuit, la segona sessiódel cicle Parlem d’història. Enaquest cas la xerrada anirà acàrrec de la professora d’his-tòria i història de l’art CarmenXam-mar, que oferirà la confe-rència titulada El retrat de Car-les III: festa, imatge i poder (laSeu d’Urgell, 1759-1760), en laqual exposarà la sumptuositatde les cerimònies que tenienlloc a la ciutat per celebrar lescoronacions reials. El cicle ésorganitzat per l’Espai Ermen-gol i l’Institut d’Estudis Co-marcals de l’Alt Urgell.Nova xerrada del segoncicle Parlem d’històriaREDACCIÓLA SEU D’URGELLESPAI ERMENGOL
 14. 14. 14 Dimecres, 15 de maig del 2013Diumenge es compliran 53 anysdels fets del Palau de la Músi-ca, quan durant l’homenatgedel centenari del naixement delpoeta Joan Maragall, organitzatper l’Orfeó Català i amb presèn-cia de ministres de Franco, unapart del públic es va aixecar percantar El cant de la senyera, pro-hibit pel governador civil deBarcelona. La policia franquistava detenir vint persones, a lesquals van trobar els pamflets Uspresentem el general Franco, queaquell dia s’havien repartit. Undels detinguts va ser torturatfins que va revelar que Jordi Pu-jol era l’autor del text.Pujol (1930) era un metgebarceloní que exercia un certlideratge en moviments catala-nistes clandestins. Però era unideòleg, no un home d’acció, iell no va anar al Palau de la Mú-sica aquell 19 de maig de 1960.Pujol va ser torturat fins que vadelatar el nom de l’impressordels pamflets, Francisco Pinzón.El qui després seria presidentde la Generalitat de Catalunya(1980-2003) va patir un consellde guerra, ja que aleshores undelicte de propaganda antifran-quista equivalia a un de lluitaarmada contra el règim. Pujol vaser sotmès a un judici militar.Tota la documentació policiali el sumari militar (causa 1460)contra Pujol han estat custodiatsen una caixa forta durant cincdècades. Cinquanta anys des-prés dels fets la paperassa s’hadesclassificat i el periodista En-ric Canals (Tiana, 1952) els harecuperat. Canals ha estudiatuns 1.400 documents inèdits,entre els quals hi ha l’historialdel cap de la policia política deBarcelona, Vicente Juan Cres;l’historial policial i de presó dePujol, i els 71 informes que labrigada políticosocial va redac-tar sobre la campanya posteriorde suport a Pujol.Canals ha condensat la tro-balla en el llibre Pujol Catalunya.El consell de guerra a Jordi Pujol(editorial Pòrtic), llibre que li havalgut el tercer premi Godó deperiodisme d’investigació i re-porterisme. L’autor va presentarel volum ahir a Andorra la Ve-lla. La setmana que ve, Televisióde Catalunya estrenarà el docu-mental, dirigit per Canals, querelata els fets i que compta ambPujol com a testimoni.Pujol no n’ha volgut parlargaire, de tot allò. Quan Canalsva recopilar la informació la vavoler presentar a l’expresident,que li va concedir uns minuts,però en veure la documentacióinèdita es va oferir a col·laboraramb el periodista sempre que noen fes “escudella”. Pujol no volfer mèrits polítics per haver pa-tit tortura i presó (va estar dosanys i mig tancat a Saragossaper negar-se a retractar-se).Però aquells fets, remarca Ca-nals, van suposar “un abans i undesprés del moviment catalanis-ta”. A Pujol li va quedar “l’aurè-ola de jove lluitador que no esdoblega davant de la dictadura,i passa per sobre dels seus inte-ressos personals, se sacrifica i vaa la presó”.La campanya que es va enge-gar després de la detenció, tor-tura i empresonament de Pujolva ser molt intensa. Pels murs detot el país es podien llegir duesparaules: “Pujol Catalunya”,dos mots que convidaven a sa-ber més sobre aquell personat-ge. La influència de Pujol va sertan gran que, fins i tot, l’advocatmilitar que el representava enel judici va acabar demanant lalliure absolució per al detinguti anys més tard es va unir a laUnió Militar Democràtica, l’úni-ca organització militar antifran-quista durant la dictadura.Pujol se’n va sortir, del consellde guerra, però Canals admetque si hagués escrit el pamflet el1940 “podria haver estat execu-tat”, ja que als inicis de la dicta-dura milers de persones van serexecutades per molt menys.Canals: “L’any 1940 Pujol podria haverestat executat per escriure el pamflet”publicacionse. j. m.Andorra la VellaL’autor de ‘Pujol Catalunya’ explica el consell de guerra que l’expresident català va patir el 1960tati masiàEnric Canals va presentar ‘Pujol Catalunya’ ahir a la llibreria La Puça.“Volem defensar la llengua i lacultura franceses perquè tambésón patrimoni d’Andorra”, hasubratllat l’ambaixador francès,Zaïr Kedadouche. El diplomàticho va manifestar ahir durant lapresentació del pròxim espec-tacle de la Temporada culturalfrancesa, en què va estar acom-panyat del representant del co-príncep francès, Pascal Escande,i de la consellera delegada deMolines Patrimonis, MontserratCardelús.La proposta d’avui és l’obrade teatre Une maîtresse en maillotde bain, una comèdia “corrosiva”que es riu de l’educació nacionalfrancesa. Per a la funció, a lesnou del vespre al Centre Cul-tural i de Congressos Lauredià,queden poques entrades.L’ambaixador va admetre quees troben amb “dificultats perdifondre la cultura francesa” jaque la majoria del públic queassisteix a les activitats progra-mades són francesos residents,i el que es pretén amb el cartellcultural és que tothom s’inte-ressi per descobrir la culturade França.Una de les activitats progra-mades que aplegarà totes lescultures del país serà la Festa dela música, que el pròxim 21 dejuny reunirà, als jardins de l’am-baixada de França, una vintenade grups del país que canten endiferents llengües.L’ambaixada remarca que lacultura francesa és patrimoniactivitatse. j. m.Andorra la VellaagènciesL’ambaixador Zaïr Kedadouche explica la temporada cultural francesa, ahir.
 15. 15. cultura 15Dimecres, 15 de maig del 2013Andorra se suma un any més ala celebració del Dia internacio-nal dels museus, el 18 de maig.El Consell Internacional de Mu-seus (ICOM) ha batejat la jorna-da amb el lema Museus (memò-ria + creativitat) = progrés social.L’ICOM Andorra ha programatdiverses activitats amb motiude la celebració del Dia inter-nacional dels museus. L’ICOMAndorra ha comptat amb elsuport de l’àrea de Museus dePatrimoni Cultural i amb elsmuseus privats i comunals.Els equipaments culturalsque acolliran dissabte les activi-tats són la Farga Rossell, el Cen-tre d’Interpretació de l’Aiguai del Madriu (CIAM) i la Casad’Areny-Plandolit. Les activi-tats són gratuïtes però caldràreservar prèviament.I dissabte a la nit se celebraràla Nit europea dels museus, cre-ada pel ministeri de Cultura i dela Comunicació de França l’any2005. Durant el vespre i la nit,els visitants podran visitar deforma gratuïta les col·leccionsd’alguns museus i assistir aesdeveniments especials. L’ob-jectiu és apropar els museusal públic en general i a un pú-blic més jove.La diada internacional delsmuseus pretén acostar els mu-seus a la ciutadania, un repteque demana un esforç de comu-nicació i de sensibilització. Defet, la jornada 2013 emfatitzala tasca que fan els museus peradaptar-se, de forma atractivai captivadora i, de vegades, di-vertida, per atreure i motivar elsvisitants. La creativitat es barre-ja amb les obres artístiques, quees presenten en diversos for-mats, discursos i missatges.A més a més, durant totel cap de setmana, quinze mu-seus faran jornades de portesobertes.Música i entrada lliure per celebrar denou el Dia internacional dels museuspatrimonibondiaLa Farga Rossell, Centre d’Interpretació del Ferro.El CIAM, la Farga Rossell i la Casa d’Areny-Plandolit acolliran tres espectaclesRedaccióAndorra la VellaentitatsLa Xarrancacedeix la sevadocumentació al’Arxiu NacionalRedaccióAndorra la VellaL’associació de creadors LaXarranca ha cedit el seu fonsdocumental a l’Arxiu Nacio-nal d’Andorra (ANA). El fonsconsta de documentació decaràcter fundacional, adminis-tratiu, recull de premsa i pro-jectes artístics com la fira Bros-sart, creada el 1997. L’ANA hade planificar l’inventari i laclassificació del fons.La Xarranca, fundada el1991, va actuar com a entitatcoordinadora en l’organitza-ció d’activitats artístiques col·lectives fins al 2005. L’associ-ació volia propiciar la relacióentre els artístics plàstics idonar suport al treball de re-cerca i de creació. El fons do-cumental de La Xarranca ésel tercer d’una entitat culturalque ingressa a l’ANA, i té “uninestimable valor cultural peral coneixement de l’evolució lacreació artística a Andorra”.audiovisualmúsicaRedaccióAndorra la VellaRedaccióAndorra la VellaEmissió delscurts d’Ull-NuL’ONCA actuaa EstrasburgAndorra Televisió emetràcinc programes en què es po-dran veure els curtmetratgesprojectats en el primer Festi-val audiovisual de joves cre-adors dels Pirineus, l’Ull-Nu2012. Les emissions comen-cen avui, a les 21.30, i durantels pròxims quatre dimecreses mostraran els audiovisualsque van competir.L’ONCA actua avui a Estras-burg en l’acte de cloenda dela presidència andorrana alConsell d’Europa. El progra-ma d’avui inclourà Mozart,Elgar, Manén, Montsalvatge,Casals i la Suite andorrana. El8 i 9 de juliol, l’ONCAactuaràa Perpinyà i a Cotlliure, dosconcerts produïts pel FestivalPau Casals de Prada.La tercera celebració del Diamundial de la diversitat cultu-ral a Andorra la Vella es tras-llada a l’aire lliure: la Fira de ladiversitat cultural tindrà lloc eldissabte 25 de maig a la plaçaGuillemó. En aquesta edició hiparticiparan un total de 27 enti-tats, la xifra més alta aconsegui-da fins ara.Aquest any s’han potenciatles activitats conjuntes entre lesdiferents organitzacions perquèes relacionin les diverses cultu-res, segons va explicar ahir laconsellera de Cultura de la ca-pital, Meritxell Rabadà. La firaes trasllada de l’envelat del parcCentral a la plaça Guillemó per“aconseguir integrar més gent”,va afegir. Encara que la fira no-més duri una jornada, duranttota la setmana que ve, a partirdel dilluns 19 de maig, s’organit-zaran diverses activitats.Entre els actes programats hiha danses de diversos països, untorneig de futbol intercultural ivestits tradicionals que s’expo-saran als aparadors dels comer-ços. El dia de la fira hi haurà unacercavila de banderes i vestits,jocs populars, danses i la tren-cada de pinyates de l’associacióde mexicans, a més dels concertsde l’Orfeó Andorrà i el de músi-ca argentina. Aquest any s’estre-nen a la fira les associacions deresidents argentins, equatoriansi mexicans.D’altra banda, la consellerade Cultura va dir que la zonaentre l’aparcament del Trillà i eld’autobusos serà probablementon s’ubicarà part de la festamajor, ja que l’aparcament delparc Central estarà ocupat pelCirque du Soleil.Finalment, el centre culturalLa Llacuna celebra avui i demàjornades de portes obertes per-què la ciutadania conegui elstallers i els cursos que s’impar-teixen a l’equipament cultural.Durant tota la tarda hi haurà de-mostracions i activitats.27 entitats celebren el Diamundial de la diversitatagènciesPresentació del Dia mundial de la diversitat cultural, ahir.agènciesAndorra la Vellaintercanvi culturaldissabte 18‘el cicle de l’aigua’.ciam, a les 12Els Solistes de la JONCA (Jove Or­questra Nacional de Cambra d’An­dorra) i un narrador explicaran unconte musicat sobre el cicle del’aigua, dirigit a infants d’entre 7 i12 anys. La música acompanyaràla narració del cicle d’una gota d’ai­gua que neix a la vall del Madriu.‘EMBOLIC A LA FARGA’.farga rossell, a les 17Líquid Dansa representarà, al Cen­tre d’Interpretació del Ferro, comun jove aprenent de fargaire voldemostrar la seva vàlua. Uns fo­llets juganers el volen ajudar perònecessitaran la col·laboració delpúblic, sobretot la dels nens.quartet mozart.MUSEU casa d’areny-plandolit, a les 22Un quartet de violins, viola i violon­cel interpretaran temes de Mozart iXavier Armenter.museu del tabac i mwmuseu de l’electricitatVisites guiades nocturnes. Al mu­seu de Sant Julià, a les 20 i a les20.30, i al museu d’Encamp, desde les 22 fins a la mitjanit.Portes obertesMuseu de la MotoMW Museu de l’ElectricitatCasa CristoMuseu Nacional de l’AutomòbilCasa d’Areny-PlandolitMuseu PostalCentre d’Interpretació de la naturaCasa RullFarga RossellC. d’interpretació del romànicCasa de la VallMuseu del TabacMuseu del PerfumCIAMCAEE
 16. 16. 16 Dimecres, 15 de maig del 2013Durant el dia d’ahir l’FC Andor-ra va aportar al Govern tota ladocumentació exigida d’aquestexercici i els quatre anteriors perrealitzar una auditoria dels seuscomptes. Els números de l’enti-tat s’estudiaran amb deteniment.I mentrestant es viuen momentsd’incertesa al club, pel seu futuri el dels jugadors. Una especialatenció hi posa, des de la distàn-cia, la Federació Andorrana deFutbol (FAF).La primera plantilla de fut-bol compta amb una quinzenad’internacionals, que entren ha-bitualment a les convocatòriesde la selecció absoluta i la sub-21, i participen en els entrena-ments setmanals dels dimecres.Aquests són Ayala, Ludo, Emili,Sebas, Lima, Cristian, Mejías,Pol, Pujol, Moisés, Somoza iToscano, i els sub-21 Leo, Álva-ro i Roca. La preparació física ila competitivitat més grans quepresenten aquests jugadors perdisputar la Primera Catalana,respecte als que estan a la Lli-ga Nacional o en altres clubs aEspanya, és evident, com s’hapogut comprovar en els darrersenfrontaments internacionals.Per aquest motiu des de l’enss’està pendent de com es desen-voluparan els fets, tant pel futurde l’entitat com per la situacióen què es poden quedar els ju-gadors i la desbandada que hipot haver. El director tècnic dela FAF, David Rodrigo, admetque el cas de l’FC Andorra “ensha agafat per sorpresa” i “es veuamb preocupació”, tot i que s’homiren des de lluny perquè “noés una qüestió que depengui denosaltres, ja que no és una enti-tat que depengui de la FederacióAndorrana de Futbol”. Per tant,“cal esperar i tenir esperança quetot s’arregli de la millor manera”.El seleccionador, Koldo Ál-varez, amb l’estima per haverdefensat la porteria de l’FC An-dorra un bon grapat d’anys,també s’ho mira amb inquietud.“Preocupa, i molt”, indica el tèc-nic, per la institució en si i per laselecció, ja que “hi tenim moltsjugadors implicats, amb un ni-vell alt de competitivitat per lacategoria en la qual es troben”.Per tant, el combinat nacional esressentiria d’una hipotètica mar-xa de jugadors.La FAF i el club han mantin-gut una col·laboració en els úl-tims cinc anys a nivell de base,en què l’ens es fa càrrec de l’es-tructura i les despeses de les ca-tegories inferiors de futbol, enels equips juvenil, cadet i infan-til. L’aportació per temporada enaquests conceptes cap a l’entitatascendeix a 50.000 euros.La FAF es mostra preocupada pel futurdels internacionals de l’FC Andorracrisi institucionaljoan josep blascoAndorra la VellaEn l’aire el futur de la quinzena de jugadors del primer equip que estan a l’absoluta i la sub-21tati masiÀDavid Rodrigo està a l’expectativa del que pugui passar al futur més proper de l’FC Andorra.La Federació Andorrana de Futbol (FAF) compta amb unanova web, mantenint el domini (www.faf.ad). Aquesta serà mésinteractiva i els internautes gaudiran de més continguts, ambnotícies, calendaris de competicions, classificacions i vídeos,tant a nivell de clubs com de seleccions. A través de la intranetels clubs poden realitzar tot tipus de tràmits.La FAF estrena webbondiafutbolEl Comitè Tècnic d’Entrenadorsés el nou òrgan que, sota l’empa-ra de la Federació Andorrana deFutbol (FAF), regularà la tascadels tècnics, donant-los cobertu-ra formativa i de defensa davantdels seus clubs.Qualsevol entrenador titulatque vulgui entrenar en algunclub de la Lliga Nacional o decategories de base haurà d’estarafiliat a aquest organisme, ambun preu de 30 euros per tem-porada. De cara a la pròximacampanya serà necessari, un fetque impedirà que es produei-xin casos d’intrusisme i que faràque “no tothom pugui ser entre-nador, ja que es necessita unabase mínima”, subratlla MontseSánchez, presidenta del comitè,que remarca que “una personasense estar titulada no pot en-trenar”. El nivell PRO s’estableixper dirigir la selecció absoluta ola sub-21, els tres conjunts de laPrimera Divisió, el B per a Se-gona i base, i el C per a futbol 7.L’òrgan ofereix als afiliats cursosi cada tres anys estan obligats afer-ne un d’actualització. Tambédefensarà els drets dels tècnicsdavant els clubs respecte a irre-gularitats que hi pugui haver.Creació d’un òrgan perregular els entrenadorsj. j. b.escaldes-engordanyfutbol futbolEl Yokohama, alFrancesc Vilaj. j. b.escaldesEl Torneig internacional Me-morial Francesc Vila té deprincipal novetat la partici-pació per primer cop d’unequip asiàtic. Es tracta delYokohama Marinos del Japó.La competició de categoriesaleví i benjamí es disputa-rà a Ordino i Aixovall el 25i 26 d’aquest mes. També hiparticiparan les seleccionsd’An­dorra, Reial Societat,Vila-real, Slavia de Praga,Espanyol, selecció de Llei-da, Osasuna, València, Sa-ragossa, Athletic de Bilbao,Hajduk Split, Reial Madrid iSporting de Gijón.
 17. 17. esports 17Dimecres, 15 de maig del 2013La renúncia de Dani García aparticipar en els Jocs del Me-diterrani de Mersin (Turquia)per motius laborals ha provocatque el president del ComitèOlímpic Andorrà (COA), JaumeMartí, demani a les institucionspúbliques un nou règim per alsesportistes nacionals que repre-senten el país.Aquesta és una situació ques’ha repetit al llarg dels anys,amb atletes classificats per agrans esdeveniments però queno hi han pogut competir enno ser professionals de l’esporti guanyar-se la vida a través dela seva feina. Els Jocs del Medi-terrani es disputaran del 20 al 30de juny i el judoka va fer arribarahir al COA la comunicació queno hi podria prendre part. Mar-tí demana, sobretot al Govern,que “els estaments oficials do-nin un cop de mà als atletes quecompeteixen per Andorra”, comes dóna en altres països, on elsesportistes d’alt nivell tenen unmarc especial per “protegir-los idonar-los una seguretat laboral”.Guri renuncia als JocsLa que no serà als Jocs dels PetitsEstats de Luxemburg serà Clàu-dia Guri, que es trobava en lallista definitiva. Havia de pren-dre part en la prova de salt d’al-çada després de guanyar-se ellloc aconseguint la mínima, peròla mateixa Guri ha renunciat entenir exàmens i perquè l’orienta-ció de la seva carrera esportivaestà centrada en el bàsquet i noen l’atletisme.Visita d’un or olímpicEl taekwondista català JoelGonzález, que va guanyar la me-dalla d’or als Jocs de Londres del’any passat i també suma dos orstant en campionats del món comd’Europa, serà demà al Principatper oferir una conferència col·loqui amb el títol Somni olímpic alCentre de Congressos d’Andorrala Vella (19.30 hores), amb entra-da gratuïta. Aquest acte s’orga-nitza perquè els joves del paíspuguin escoltar les vivènciesd’un esportista que ha arribat aadjudicar-se un or olímpic, ambtots els anys de preparació quesuposa arribar a aquesta fita.Per Martí, González és unmodel a seguir i confia que esconverteixi en un referent pera la joventut andorrana, ja que“ens agradaria algun dia acon-seguir una medalla en uns JocsOlímpics”.Martí demana més protecciólaboral per als esportistesolimpismetati masiàJaume Martí demana uns canvis per afavorir els esportistes laboralment.Dani García renuncia als Jocs del Mediterrani per culpa de la feinaj. j. b.Andorra la VellaL’equip nacional d’estiu perdaquesta temporada que acabad’iniciar-se un dels componentsque han format part del grup elsúltims anys, Lluís Sanvicente.El conjunt està format perXavi Teixidó, Ferran Teixidó,Joan Valls, Òscar Casal i MarcCasal. La campanya la centra-ran en les Sky Race Series i lesVertical Kilometer Series. A partd’aquests calendaris, el punt àl-gid de la campanya el tindranen els Campionats d’Europa,que es disputen a Canazei, enquè no serà Xavi Teixidó. El 19de juliol es disputarà la cur-sa vertical i dos dies després,la Sky Race. També prendranpart en la Copa d’Andorra, queconsta de sis proves: Verticaldels isards, Trail de l’AndorraUltra Trail Vallnord, les traves-ses d’Encamp, la Massana i Or-dino, i Canillo, i el cros verticalPrat Primer. La pròxima cursaen la qual prendran part serà aBarruera dissabte que ve.El que augmenta és el nom-bre de corredors joves, queaniran competint al llarg de latemporada. Són Laia Coma,Euan Prieto, Aleix Torres, Da-vid Pérez, Marc Haytree, AdriàCollell­demont, Marc Gasa, Car-les Serra i Martí Torregrossa.L’equip nacional veu rebaixatel nombre a cinc corredorscurses de muntanyaRedaccióAndorra la Vellatati masiàL’equip nacional es va presentar ahir al Casal de l’Esport.El sobresalt que van patir elsaficionats del BC River Andor-ra diumenge quan van veureque Dani Pérez s’havia de re-tirar al primer quart lesionat témotiu de ser, perquè com a mí-nim es perdrà els dos pròximspartits si s’arriba a un quartdavant el Cáceres Patrimoniode la Humanidad.L’ecografia i la ressonànciaque se li han practicat indi-quen un trencament a l’adduc-tor dret, encara que no es con-firmen els centímetres, així ques’està a l’espera de l’evoluciódels pròxims dies. A Extrema-dura no viatja i serà complicat,si s’arriba a un cinquè matx,que pugui participar-hi.Pel que hi ha en joc i peldesgast que produeix tota unatemporada, a aquestes alçadesqualsevol baixa ho capgira toti és “un problema important”,admet el tècnic del River, JoanPeñarroya, que segueix teninttocat Anton Maresch, que estàparat per recuperar-se.Amb aquestes incidències“hem de treure forces d’on si-gui, perquè ens trobem ambuna pedra força important,que hem de superar, i estemconvençuts de poder fer-hoperquè al llarg de la tempora-da hem demostrat que es potcreure en aquest equip”.Dani Pérez no viatjaa Càceres per lesióiñaki rubioDani Pérez és enretirat de la pista després de patir la lesió.RedaccióAndorra la VellabàsquetescacskarateEl campionatescolar tindràun centenar departicipantsEl Topkataarriba al finalamb categoriesper decidir-seRedaccióAndorra la Vellaj. j. b.Andorra la VellaAhir van obrir-se les inscrip-cions per a la setena ediciódel Campionat escolar d’es-cacs de la Massana i el 26èCampionat escolar individu-al d’Andorra. Es podran rea-litzar fins al 23 d’aquest mes.Es disputarà en set rondes iestarà dividit en tres catego-ries d’edat, la sub-8, la sub-10i la sub-12. “El nostre objec-tiu és que els nens gaudeixindels escacs i no tant la partcompetitiva. La intenció ésque hi participi el màxim denens de tot el país”, assenyalaÒscar de la Riva, director tèc-nic de la Federació d’EscacsValls d’Andorra.El Trofeu McDonald’s Topka-ta celebra dissabte la jornadafinal al pavelló del Prat Grand’Escaldes-Engordany ambalgunes categories encaraper decidir el guanyador.Aquestes són les d’open mitx,kata família, juvenil i aleví.En canvi, ja n’hi ha algunesque estan resoltes després deles dues jornades disputa-des. Els campions d’aquestaedició són Ian Marcos en ca-tegoria prebenjamí, AriadnaCaramés en benjamí i JoelQuintana en infantil. En fi-nalitzar la competició es re-alitzarà l’acte d’entrega detrofeus als guanyadors.
 18. 18. CLASSIFICATS18 DIMECRES, 15 DE MAIG DEL 2013Vols vendreel teu cotxeo la teva moto?Anuncia’ten aquest espai.Més informació al80 88 88VENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLORCOMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/DISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26ImmoblesVicky, Jessica23 anys21 anysAmigues molt vicioses i, sobretot, moltdiscretes. A la Seu dUrgell.Les 24 hores. També sortidesTel.: +34 973 989 518+34 639 540 077SalomeaNovetat a la Seu d’Urgell.Massatges professionalsi sortides les 24 h.Tel.: 688 280 388VehiclesMOTOR ESPAIPREPARI EL SEUVEHICLE PER AAQUEST ESTIU:pneumàticsnous a preusexcepcionalsREGAL:càrrega d’airecondicionatAv. d’Enclar, 50 – Santa ColomaPrincipat d’Andorravda.skoda@andorra.adTel. (+376) 89 00 00AUTOCARAVANAEN VENDAFIAT-DUCATO-KNAUSSUN TRAVELER 708 KMOTOR 2800 JTD36.500 KM, MOLT BONESTAT, GUARDADA SEMPREA LINTERIOR. 6 PLACES AU-TORITZADES EN CIRCULACIÓi 7 PLACES PER DORMIR, SE-PARACIÓ ENTRE MENJADOR,LLITERES NENS i LLIT DOBLECAPUCINA.(Hi poden dormir 4 personessense desmuntar res.)EQUIPAMENTS EXTRESPREU: 38.000 €MÒB.: 323 713Vols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88PREUS A PARTIR40 €TRANSPORTSMUDANCES DESMUNTATGEMUNTATGEDE MOBLESTEL. 618 646ANDORRAPISOSDE 2 I 3HABITACIONSSENSEMOBLES ALA ZONA DEL’OPEL. PREU:A PARTIR DE400 EUROSTEL.: 328 806Aparcament Farré Negre, planta -4AD400 - La Massana - Principat d’AndorraTel. 81 74 81 - www.guardatot.comServei privat de lloguer de traster aAndorra a partir d’1m2fins a 15m2per aempreses i particulars.Trasllada i emmagatzema totes lesteves pertinènces de manera còmoda,fàcil, segura i accessible tot l’any les 24hores del dia.Guardatot, molt més que untraster convencional!Es venhondaPantheon150.Colornegre.17000 KmPreu 1200 €Tel.: 32 53 85OPORTUNITATPer imminentdesnonamentes venen tots elsefectes de la llar.Tel. 665 700Comprempisos a bonpreu.Tel. 833 003Neu i Mar Immobiliària
 19. 19. classificats 19Dimecres, 15 de maig del 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSImmobiliàriaCompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 3880: Pis cèntric, 92 m2, 2 dormitoris,2 banys complets, cuina, menjador. Garatgeopcional a 95 €. PREU: 660 €REF. 4263: Pis, 110 m2, 3 dormitoris, 2 banys,cuina, safareig, saló menjador, balcó. Garatgeopcional. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 800 €REF. 4228: Pis, 140 m2, 3 dormitoris dobles, cui-na amb safareig, 3 banys, menjador gran ambbalcó. Exterior. Garatge opcional. PREU: 800 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris dobles,1 bany complet, cuina, saló menjador. Plaça degaratge. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 €REF. 4310: Pis de 85 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador. Bon estat. PREU: 550 €REF. 4334: Àtic, 100 m2, 2 dormitoris, 2 banys,cuina, menjador. TERRASSA. Garatge i traster.PREU: 780 €REF. 4353: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany,1 bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, men-jador, balcó. Plaça de garatge opcional, 75 €.PREU: 475 €REF. 4370: Ciutat de Valls, pis de 125 m2,4 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, men-jador, molt lluminós, DESPESES INCLOSES.PREU: 595 €TRASPÀS DE CENTRE D’ESTÈTICA, 150 m2,recepció, 5 cabines, 1 despatx, 2 banys, semi-nou. PREU: 25.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4098: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina oberta i equipada, saló menjador, moblat,exterior. Plaça de garatge. PREU: 570 €REF. 4291: La Plana. Casa adossada, 210 m2,4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 bany auxiliar,cuina, menjador, terrassa. 2 places de garatge.Celler. PREU: 1.200 €REF. 4289: Pis de luxe, 105 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina tancada, menjador, 2 places degaratge i traster. PREU: 1.000 €REF. 3980: Pis, 115 m2, 4 dormitoris, 2 banys,cuina, menjador, balcó. DESPESES INCLOSES.PREU: 695 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys,cuina independent, safareig, saló menjador,plaça de garatge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 banycomplet, cuina, saló menjador. Plaça de garat-ge. MOBLAT. PREU: 450 €REF. 4378: Pis de 46 m2, 1 dormitori, 1 bany,saló menjador, cuina. Moblat. PREU: 385 €LA MASSANAREF. 4300: Xalet de 130 m2, 3 dormitoris, 1bany, cuina, saló menjador amb llar de foc,terrassa de 250 m2, garatge per 2 cotxes.PREU: 900 €REF. 4138: Pis de 80 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, calefacció individualelèctrica. PREU: 500 €REF. 4332: Pis de 75 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina equipada, saló menjador. Plaça de garat-ge. Moblat. PREU: 500 €REF. 4350: Pis cèntric de 45 m2, 1 dormi-tori, 1 bany, cuina oberta, menjador, balcó.PREU: 375 €ORDINOREF. 4088: LA CORTINADA. Pis de 90 m2, 2dormitoris dobles, 2 banys, safareig, cuina,saló menjador, llar de foc, garatge i traster.PREU: 450 €REF. 3837: Pis a estrenar, 136,65 m2, 3 dor-mitori, 2 banys, cuina tancada, saló men-jador, balcó de 17,72 m2. Garatge i traster.PREU: 970 €REF. 4194: PLETA D’ORDINO. Casa adossadade 200 m2, 4 dormitoris, 3 banys, cuina, men-jador, jardí, celler, 2 places de garatge. MOBLA-DA. PREU: 1.100 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormitori, 1bany, cuina americana i equipada, saló menja-dor, garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuinaequipada, moblat. PREU: 350 €REF. 4081: Pis, 3 dormitoris, 2 banys, cuina,saló, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatge iguardaesquís. PREU: 650 €REF. 4376: Les Bons. Pis de 92 m2, 3 dormito-ris, 2 banys, menjador amb llar de foc, jardí de18 m2, garatge i traster. PREU: 650 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina tancada, menjador, calefacció elèctrica.Situat al centre, reformat, edifici sense ascen-sor. PREU: 400 €REF. 4072: Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina americana, saló menjador, garatge.PREU: 400 €REF. 4273: Pis de 130 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina tancada, menjador, balcó. Plaçade garatge. PREU: 595 €REF. 4256: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, cuinasemioberta, 2 banys, menjador, balcó, sol i vis-tes. Pàrquing . Despeses incloses. PREU: 700 €REF. 4083: Pis de 73 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, terrassa, plaça de garat-ge i traster. PREU: 500 €REF. 4337: Pis de 90 m2, terrassa de 20 m2,3 dormitoris, 2 banys (amb banyera i dutxad’hidromassatge), cuina, menjador, llar de foc.MOBLAT I EQUIPAT. PREU: 550 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDA - OFERTA DE LA SETMANA - ÚLTIM PREUANDORRAOPORTUNITAT! Pis, 100 m2, 3 dormitoris, 2 banys, ampli saló menjador amb sortida a terrassa,garatge, sol i vistes. PREU: 157.500 €ESCALDES-ENGORDANYRef.892Pis,60m2,1h.,bany,pq.,s’hiadmetenanimals,armaris,lluminós,totreformat.........550€Ref.538Pismoblatiequipat,68m2,2h.,bany,aparcament,despesesincloses.................. 680€Ref.895Pis,55m2,moblatiequipat,1dormitori,bany,moltsarmaris,safareig..................480€Ref.653Piscèntric,110m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,parquet,armaris,sol.....690€Ref.876Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol..............550€Ref.1030Pisobranova,2h.,bany,cuina,semimoblat,lluminós,armaris,s’acceptagos.....470€Ref.888Pisd’obranova,87m2,3h.,bany,cuinaoberta,opciódepq.,s’acceptenanimals........610€Ref.1049Pis,115m2,4h.,cuina,2b.,armaris,safareig,terrassa,sol,vistes,calef.inclosa........675€Ref.737Pisde85m2,3hab.,cuinatancada,amplisalómenjador,1bany,1banyaux........650€AndorraLaVellaRef.855Aparcament,barrianticd’Andorra,propdeFEDA......................................................80€Ref.762Pis,65m2,2h.,bany,cuinaindep.,safareig,reformat,armaris,bensituat.............450€Ref.868:Pis,124m2,3h.,2b.,terrassa,safareig,armaris,vistes,sol,despesesincloses......800€Ref.981Àticseminou,55m2,1h.,1bany,cuinaindep.,traster,vistes,sol,pàrquingopc..........550€Ref.1045Pis,80m2,2h.,2b.,cuinatancada,armaris,traster,bensituat,solivistes...........620€Ref.573ZonaEscale,2h.,2b.,85m2,bonsacabats,armaris,lluminós,despesesincloses...780€Ref.852Piscèntricde4h.dobles,1bany,cuinatancada,amplisalómenjador,sol............690€Ref.830Pis,112,14m2,3h.,2banys,cuinatancada,rebostisafareig,salómenjador.........700€Ref.763Estudienplecentre(zonaesglésia),moblatiequipatiambdespesesincloses.......437€EncampRef.330Pis,50m2,moblatiequipat,reformat,1h.,bany,terrassa,vistes,sol,aparcament......400€Ref.1007Pis,40m2,1h.,1b.,armaris,aparcamentitrasterinclosos,sensemobles...........275€Ref.955Piscèntric,55m2,1h.,amplimenj.,cuinaamericana,pàrquingitraster.................400€LaMassanaRef.1022Piscèntric,93m2,3h.,2b.,safareig,balcó,2pàrq.,traster,vistes.........................700€Ref.944Pisnou,cèntric,147m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,armaris,sol,vistes......730€Ref.949Àticnou,cèntric,75m2,1h.,1b.,vestidor,armaris,safareig,vistes,preciós...........625€Ref.1019Pisbensituat,75m2,2h.,1b.,cuinaoberta,terrassa,pq.,traster,sol,vistes.......575€Ref.541Piscèntric,45m2,1h.,1b.,cuinaoberta,reformat,armaris,parquet,balcó...........375€OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella (zonac/ Bona Vista), 100 m2,3 habitacions, 1 bany,menjador i habitacióprincipal amb sortidaa terrassa. (Ref. 1028).Preu: 157.500 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras·sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil·la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes–Engor·dany (zona Immigració) perreformar, d’uns 100 m2, 3habitacions dobles, 2 banys,cuina amb safareig, un apar·cament inclòs al preu. Pos·sibilitat d’adquirir un altreaparcament i un traster ala mateixa finca. (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu·ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime·ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn·tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi·dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terras·sa i una plaça d’aparca·ment. (Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA

×