Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 14 de maig de 2013

329 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 14 de maig de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIMARTS,14DEMAIGDEL2013/NÚM.2.308/ANY10Sorteig d’una BTTPVP: 1.725 €SPECIALIZED CAMBER FSR ELITE 2012*costdelmissatge:1,50€ +cànonAmb la col·laboració deCaracterístiques: BTT doble suspensió / Quadre d’alumini M4 / Rodes DT SwissForquilla RockShox Recon Gold 120 mm / Amortidor RockShox Ario RLFrens de disc hidràulics Avid Elixir 3 SL / Transmissió Shimano SLX/XTEnvia un SMS al 789*amb la paraula claubike + el teu nomANDORRA Pàgina 8Tati MasiàAmbaixadors delsdrets humansLa campanya per difondreel conveni europeu per a laprotecció dels drets humansimplica els esportistes per ferarribar el text a la població.Un 80% dels enquestats creuque fer pagar la bossa redueixla producció de plàsticANDORRA Pàgina 8La policia deté quatre jovesper furtar un semàfor i perdanys al mobiliari urbàANDORRA Pàgina 9Un mapa evidencia més riscde foc als boscos de la zonad’Encamp i al solà de la capitalANDORRA Pàgina 10Una fuita d’aigua obligaa tallar l’avinguda Meritxellfins divendres que veANDORRA Pàgina 11La Temporada MoraBancaugmenta un 44% el pressupostper mantenir el nivellCULTURA Pàgina 15El Govern estudia augmentar elcontrol en les ajudes arran delcas FC AndorraESPORTS Pàgina 16AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3El mes d’abril tancaamb un altre rècordd’aturats: 1.185, 158més que al marçANDORRA Pàgina 7Bartumeu afirma quecal anar pensant enquè fer per reformarla ConstitucióANDORRA Pàgina 6DA diu que lacotització voluntàriade majors de 50 anysno afavorirà el frau
 2. 2. DIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013D’INTERÈS2C/ Na Maria Pla, 2-6 cantonada c/ de la Uniócantonada c/ de la UnióMenú crêpeMenú 5th AvenueDoggy Hot DogTerrassaper afumadorsObert 7/76 € 6 € 2,90 €DDooDoDggogoogoggggggRESTAURANT TIC-TAPA FemAniversaris, comunions,comiats de solters/es,Sopars d’empresa, etc.(Tenim saló privat)Menjar per emportar-seAD700 Escaldes-Engordany (Andorra)Tel.: +376 813 969restaurantictapa@gmail.comTic Tapa Rest.UN ESPAI CADA VEGADA MÉS......MÉS AGRADABLECUINA PERMANENToberta de les 12:00 a les 2:30 horesMENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPESMENÚ MARISCADA(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)C/ de l’Alzinaret n. 9Tel. 819 839Andorra la VellaArranjamentsde robaArranjamentsPreuseconòmicsEL TEMPSdimecresdijous0/83/165/186/197/207/215/184/172/167/178/22meteo@bondia.adAugment de la inestabilitatTemperatures en descensAvui començaran a fer-se notar els canvis anun-ciats per a mitjans de setmana. Els núvols alllarg del matí aniran a més. Serà durant el mig-dia i la tarda quan les nuvolades es faran méscompactes arreu dels Pirineus. A partir d’ales-hores ja es podran escapar precipitacions enforma de ruixat o xàfec als sectors més occiden-tals, que s’aniran estenent a la resta ja a la tardai al vespre. Les temperatures aniran en descenssuau i es farà notar en les màximes, que senseser fredes ja no seran tan altes. El vent bufaràmoderat del sud-oest als cims. Demà la situacióserà molt més inestable i fins i tot tempestuosa.Que tingueu un BONDIA.Quart creixent06.35 h21.05 h5/187/21
 3. 3. 3Dimarts, 14 de maig del 2013La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va car-regar ahir contra el Govern en conèixer elnou rècord d’aturats que s’ha registrat. Iés que, segons aquest sindicat, “la políti-ca caduca del Govern” és el principal res-ponsable que hi hagi aquesta elevada xi-fra de persones sense ocupació. “Aquestés el fruit de la mala gestió política que hafet el Govern Martí al llarg de dos anys”,va posar en relleu el secretari general delsindicat, Gabriel Ubach. Davant d’aques-ta situació, el sindicat defensa la posadaen pràctica de polítiques de suport a lesfamílies i a les petites i mitjanes empresesandorranes, i en especial “que s’obri l’ai-xeta pel que respecta al crèdit bancari”.Ubach va tornar a reclamar que des del’administració es posin en funcionamentpolítiques de reactivació de l’economia.“Cal que es deixin de banda les retalla-des i els projectes faraònics com són lesrotondes que costen milions d’euros, lacompra del forn incinerador o les actua-cions previstes del Cirque du Soleil a l’es-tiu i s’aposti clarament per les empresesdel país”, va afegir el dirigent sindical. Enaquest sentit, Ubach va assenyalar tam-bé que l’obertura econòmica no dóna elsresultats esperats i que, per tant, no s’es-tan creant nous llocs de treball.Per la seva banda, el secretari gene-ral del Sindicat Andorrà de Treballadors(SAT), Guillem Fornieles, va manifestarque el nombre d’aturats “s’està minimit-zant”, ja que la xifra real és encara méselevada perquè hi ha persones que nos’inscriuen al Servei d’Ocupació i moltstreballadors que marxen del país en que-dar-se sense feina. “El Govern hauriad’interessar-se també per quines són lesfórmules d’acomiadament que estan uti-litzant les empreses”, va dir Fornieles. Elsecretari general del SAT es va mostrarcrític amb el programa de treball tempo-ral “perquè només serveix per reduir lesxifres d’atur durant sis mesos”.El mes d’abril va acabar amb unaltre rècord històric d’aturats:1.185, 158 persones més que almarç, i amb una variació mensu-al del +15,4%. Pel que fa al nom-bre de llocs de treball oferts a fi-nal de mes, eren 374, mentre queal març se situaven en 175, ambuna variació mensual positivadel +113,7%. A més, cal destacarque l’increment dels aturats esva registrar malgrat que es vancomptabilitzar a través del Ser-vei d’Ocupació 127 contracta-cions, quatre de les quals dinsels dos programes de fomentimplantats al febrer (el progra-ma per al foment de l’ocupació ila formació en el si de l’empresai el programa de foment de lacontractació indefinida de treba-lladors desocupats). I 110 es vanrealitzar a través del programade treball temporal, que s’ha re-près aquest mes d’abril.A més, a l’abril han finalitzatcontracte cinc persones que vanser contractades per les parapú-bliques i pels comuns i, en el casde les persones contrac­tades pelGovern, l’han acabat sis, segonsposa en relleu Estadística.Al nombre global de per-sones en recerca cal sumar-hiaquelles que estan inscrites pera una millora laboral, 200, unaxifra que també augmenta.Pel que fa al nombre total dellocs de treball, cal destacar queper cada ocupació oferta a l’abrilhi ha tres inscrits.Estadística ha calculat la mit-jana de demandants d’alta a fi-nals de mes i per als darrers dot-ze mesos hi ha una mitjana de1.019 demandants en recerca i187 en millora amb una variaciópositiva, respecte al mateix perí-ode de l’any anterior, del 42,5% iel 9,5%, respectivament. La mit-jana de llocs de treball a finalsde mes en aquest període és de220, amb un augment percen-tual respecte de l’any anteriordel 18,7%.Quant a les dades mensualsajustades dels demandants d’al-ta a final de mes, un cop elimi-nades les variacions degudesals efectes del calendari i delperíode de l’any en què ens tro-bem, es constata una evolució al’alça dels tres últims mesos enel cas dels demandants en recer-ca, que és aquest últim mes del+1,9% respecte a les dades ajus-tades del mes anterior.De les 1.185 persones enrecerca d’un lloc de treball,el 23,6% buscaven feines noqualificades; el 21,9% eren tre-balladors de serveis, restaura-ció, protecció i venedors, i el18,6% eren treballadors de laconstrucció.De les 200 persones en de-manda d’una millora laboral,un 20% buscaven feines admi-nistratives; un 18% de tècnicsi professionals de suport; i detreballadors de serveis, res-tauració, protecció i venedors,el 16,5%.Pel que fa a les ofertes de tre-ball, cal destacar que el 24,6%eren per a treballadors de ser-veis, restauració, protecció ivenedors; un 18,2% per a tèc-nics i professionals de suport iun 17,9% per a treballadors noqualificats.Per tram d’edat, les dadesmostren que tant les personesen recerca com en millora d’unlloc de treball es concentrenprincipalment en el tram que vadels 40 als 59 anys (44,3%). Lamajoria dels demandants d’altaal Servei d’Ocupació que estanen recerca de feina fa menys desis mesos que estan desocupats(el 78,1%).I dels que estan en millora desituació laboral, el 46% tenen uncontracte de treball fix i el 45,5%,un contracte de treball tempo-ral. I mentre que la quantitat dedones i d’homes en millora desituació laboral és a favor de lesdones, s’observa una inversióimportant de proporcions per ales persones que estan en recer-ca, amb el 63,5% d’homes.D’altra banda, l’evolució deles persones que han treballat através del programa de treballtemporal que es va implantar afinals de febrer de l’any passati que s’ha reprès aquest mesd’abril segueix una evolució no-tablement a l’alça pels primersmesos de la implantació. Quantals dos programes de fomentque es van aprovar al mes degener, hi ha hagut un total d’on-ze contractacions des del febrerdel 2013.A l’últim, cal destacar que elnombre de beneficiaris de lesprestacions econòmiques d’aturdisminueix a 129 persones(març, 157), amb una variaciómensual negativa del -17,8%.El mes d’abril tanca amb un altre rècordd’aturats: 1.185, 158 més que al marçtreballRedaccióAndorra la VellaA finals de mes s’oferien 374 llocs de treball, un per cada tres persones inscrites a Ocupaciótati masiàAl marge dels aturats, 200 persones busquen una millora laboral.L’USdA responsabilitza “la política caducadel Govern” de l’elevada xifra d’aturtati masiàGabriel Ubach.
 4. 4. OPINIÓ4 DIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004EDITORIALReplantejaments o noves polítiquesAhir es van fer públiques les dades de l’aturregistrades al mes d’abril, i el cert és que nopodien ser més negatives. El volum de perso-nes que es troben sense feina inscrites al Serveid’Ocupació se situen en 1.185, 158 més que elmes anterior. I aquestes xifres es donen mal-grat que ja es trobaven en marxa els programesde l’executiu per al foment de l’ocupació i detreball temporal en benefici de la col·lectivitat.Cal esperar per veure quin és l’impacte quepoden tenir aquests programes en els propersmesos, però cal destacar que aquells que estandestinats al foment de l’ocupació no estan do-nant, de moment, els fruits esperats i cal te-nir en compte, a més a més, que els programesde treball temporal només duren sis mesos.Per tant, potser seria necessari que es fes unreplantejament d’aquests programes o ques’avalués si és possible tirar endavant altrespolítiques que puguin ser més efectives per alfoment de l’ocupació. I és que cal pensar queaquestes xifres corresponen, només, a les da-des de les persones que estan inscrites al Ser-vei d’Ocupació, però que hi ha altres personesque no es donen d’alta en aquest servei ni tam-poc consten en les estadístiques, jaque molts decideixen deixar el paísquan perden la feina.ENQUESTA DE LA SETMANA¿Ha de ser el Govern més estricte amb elscomptes i la gestió dels clubs esportius?RESULTAT DE LA SETMANA PASSADA¿Ha de mantenir elGovern espanyoll’actual nombre decentres educatius?SÍ70,7%NO29,3%Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta espublicarà en aquest espai ientre els participants sesortejaran tres lots deproductes per al bany.amb la tevapublicarà en aquest espai iSí, companys i companyes, no cal lluitar contra la crisi, quei-xar-se de la crisi, plorar de la crisi; en canvi, el que cal fer ésaprendre de la crisi.Podem començar analitzant fredament totes les accions delnostre passat –la causa– que ens han portat a la situació eco-nòmica actual –l’efecte.Es comenta, es diu, que els polítics, que els bancs, quela bombolla, que el deute públic, etc., etc., són els causantsd’aquesta llarga recessió, però, si pensem clarament, més sor-prenent fou el creixement exponencial que es va originar d’unpassiu fruit de l’especulació o, parlant en plata, de l’avarícia ila manipulació, aquest sí que en va ésser l’origen, estirar mésel braç que la màniga, en tots els àmbits i sectors, en totes lesclasses socials i polítiques. Un efecte dominó que ens va deixara tots plegats, en més i menys mesura, vivint en un paradís.En l’actualitat, i gràcies a l’efecte de crisi, cada cop querealitzem una compra, tenim o oferim un servei, realitzemuna inversió, en valorem el cost, fem la llista de la compra,o demanem un pressupost. En revisar extractes bancaris, re-bre correspondència i altres informacions per la xarxa, no hiha res millor que mirar fil per randa cada import, cada taxa,cada impost, cada quota, cada variable, cada publicitat, per-què amb la nostra inspecció i la de qualsevol professional deltema ens podem adonar que encara paguem coses que no enscorresponen, despeses que no s’amortitzen, quotes a les qualsaviat no arribarem i ofertes que cal aprofitar.Abans que ens agafi el toro per les banyes, hem d’actualitzarcarteres, revisar comptes, firmar pressupostos d’inversió-estalvi i quadrar balanços, perquè més val prevenir que curar.Tenim en el mercat oportunitats úniques, inflació molt baixa,interès insignificant, rebaixes a dojo, ofertes a tot gas, exone-ració d’impostos, crèdits tous avalats pel Govern, legislacióen constant adaptació al mercat. Fer tots els deures detallatsabans genera molta feina administrativa, però recullen unabona gestió. Podem planificar noves oportunitats de negoci,canvis d’estratègia i fermes inversions. “No tanquem l’aixeta”i aprofitem les oportunitats, que, com aquestes, no les torna-rem mai a tenir.TRIBUNAALBA MONJA I FONTCom aprofitar la crisi A LA MARIA GELIEl 20 d’abril va ser un dia trist per a l’Escola Andorrana,ja que va marxar una de les persones que més se l’haestimada.La Maria sempre ha estat i serà la nostra directora. Laprimera directora d’una escola que els alumnes de la pri-mera promoció considerem la nostra família.Una família que ens ha ensenyat abans de tot a ser per-sones, a somiar, a compartir, a gaudir aprenent i a cantarles cançons que tant li agradaven.No podrem oblidar les nostres primeres baixades esqui-ant a la Xixerella, la nostra estada a la borda de la Valld’Incles, la nostra festa de la primavera..... Com ella enscantava, i és que n’hem de fer un món molt més humà iés que hem d’acostar-nos molt més a la natura.Maria, gràcies per haver fet realitat aquest projecte, lapetita escola dels somiatruites, una escola on tothom erabenvingut perquè casa nostra és casa vostra si és que hiha cases d’algú. Sense tu la història d’aquesta escola nohauria tingut lloc, i la nostra història segur que hauriaestat ben diferent.Gràcies per fer-nos sentir orgullosos de la nostra escola...i sobretot gràcies per formar part de la nostra família.CARTES AL DIRECTORALUMNES DE LA PRIMERA PROMOCIÓ DE L’ESCOLA ANDORRANA‘ESCRATXE’ A RAJOYEl 10 de maig, Mariano Rajoy assistia al Saló de l’auto-mòbil de Barcelona i la PAH va obsequiar-lo amb l’úl-tim escratxe de la campanya de la ILP. Quan Rajoy vaentrar-hi, uns 200 activistes el van esbroncar des de lestanques. Els periodistes van girar les càmeres cap a laPAH i els agents de seguretat, amb empentes, van inten-tar impedir que enregistressin la protesta. Un cop Rajoyja era a dins i el bullici continuava, treballadors de la firavan comunicar-se amb els activistes per mòbil encorat-jant-los a continuar perquè se’ls sentia molt des de dinsi qualificant la PAH de ser molt grans... L’emoció i la cri-dòria van redoblar-se! Després els activistes i la mateixaportaveu de la PAH van posar-se davant la cara un car-tró que simbolitzava el marc d’una pantalla de plasma,parodiant les últimes compareixences de Rajoy.Els escraches són una pràctica que ha vingut per quedar-sei necessitem poder-los anomenar en català. S’ha suggeritescarni o escarn, però no és adequat, perquè escarnir ésburlar-se i els escraches són per denunciar. Els va utilitzarl’organització Hijos, de fills de desapareguts de la dicta-dura argentina, per denunciar públicament responsablesde desaparicions o tortures que vivien amagant el seu pas-sat. I així com en castellà usen aquesta paraula de l’argotlunfardo argentí, en català hauríem d’incorporar-la amb lanostra grafia: escratx o escratxe.Però el que més ha sorprès dels escratxes ha estat la reac-ció del PP, que ha fet un pas més en els seus despropòsitsen comparar un moviment social com la PAH, que s’haguanyat el cor de la gent, amb el terrorisme i el nazisme!El 1979 a Itàlia, amb un clima de molta mobilització so-cial, el jutge Calogero va condemnar per terrorisme unatrentena de membres de l’Autonomia Obrera pel sol fetde defensar principis semblants als de les Brigades Ro-ges. Va ser l’estratègia per, encara que fos injustament,arrasar amb totes les mobilitzacions que incomodavenel gran capital i la casta política. El mètode es va batejarcom a “teorema Calogero”. Exactament el que va copiarBaltasar Garzón al País Basc: tothom que hi defensava laindependència i el socialisme, encara que utilitzés mè-todes perfectament democràtics, era susceptible de seracusat de pertinença a banda armada, perquè ETA te-nia els mateixos objectius polítics, i així han ocorregutaberracions flagrants que han posat en qüestió el siste-ma judicial espanyol, com el cas Egunkaria, el cas delsregidors de la Udalbiltza, el sumari 18/98... Però és to-talment esperpèntic que el PP hagi intentat relacionar laPAH amb ETA... En el fons és bon senyal perquè mostraque estan tan desesperats que recorren, sense mesurar laimatge que projecten, a l’estratègia més burda.En realitat, un escratxe no deixa de ser una manifestació,però en comptes de baixar per la Via Laietana i acabar aSant Jaume, es concentra davant d’on viu o treballa unparlamentari que pretén votar contra una ILP que comp-ta amb el suport del 80% de la societat (inclosos moltsvotants populars!) i que aborda un problema gravíssimque està destrossant vides (literalment en alguns casos,per desgràcia). I els polítics ¿ens volen dir que no elsagrada que la manifestació sigui en un lloc on la nota-ran tant si volen com si no? ¿Que prefereixen que sigui ala Via Laietana per ignorar-la olímpicament? Doncs lla-vors, molt millor davant de casa seva! Perquè un escratxenomés és insuportable si un mateix creu que és culpabledel que se’l denuncia, si un sap que votarà contra la pro-posta de la PAH per beneficiar els bancs per davant delsciutadans. En canvi, si un estigués molt segur que defen-sa el correcte, llavors ni li molestaria l’escratxe més enllàdel soroll que provoca, ni li costaria d’explicar el perquède la seva opció a familiars i amics...A més, les queixes del PP destil·len altivesa i pretensiód’impunitat. No accepten poder ser qüestionats comqualsevol altra persona. Ens hem recordat de quan elmoviment del 15-M va decidir manifestar-se davant delParlament, i tots els polítics van fer pinya exclamant queaquella protesta era inacceptable i un atemptat contra lademocràcia.Malgrat tot, la PAH compta amb més legitimitat que maii ha sabut desactivar, a cop d’escratxe, l’operació de rentatde cara que el PP pretenia dur a terme amb la futura lleide desnonaments, que podran imposar amb la majoriaabsoluta però que naixerà totalment desacreditada a ullsde la ciutadania.JORDI ORIOLA FOLCH
 5. 5. PUBLICITAT 5DIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast iaperitiugratisTast iaperitiugratisObert a la nit dijous divendres i dissabteESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)TOT INCLÒSESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)TOT INCLÒSBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)BEGUDES INCLOSESOBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)BEGUDES INCLOSESOBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEA 50 m dretadireccióAixovall
 6. 6. 6 Dimarts, 14 de maig del 2013Demòcrates per Andorra (DA)considera que la possibilitat queles persones majors de 50 anysque estiguin a l’atur puguincotitzar a la CASS de maneravoluntària no afavorirà el frau.Així ho van dir ahir els conse-llers demòcrates Xavier Mon-tané i Sílvia Calvó, que van ex-plicar com queda el projecte dellei de modificació de la Llei dela CASS sobre la reducció de lescotitzacions dels autònoms des-prés de l’examen de les esmenesal si de la comissió legislativa deSanitat i Medi Ambient.El fet que les persones majorsde 50 anys es puguin acollir alrègim voluntari de cotització harebut les crítiques dels socialde-mòcrates pel fet que es torna a lasituació existent abans de la lleidel 2009, en què tothom podiasortir i entrar al sistema lliure-ment i, per tant, podien regis-trar-se casos d’abusos. Montanéva opinar, però, que si bé és certque això podia passar abans,“ara aquest debat no s’obre”perquè hi ha l’obligació que tot-hom que desenvolupi una acti-vitat hagi de cotitzar i, a més, hiha un període de dos anys finsque es pot entrar de nou al siste-ma des que una persona es que-da sense feina. El parlamentariencampadà va manifestar que,d’aquesta manera, es potenciatambé el model públic de pensi-ons, motiu pel qual no se’ls potacusar d’afavorir les asseguran-ces privades, com a vegades s’haafirmat des de l’oposició.Per la seva banda, Calvó vaindicar que el que es pretén ésfacilitar que aquelles personesque ho tenen més difícil a l’ho-ra de trobar una feina, com sónles majors de 50 anys, puguincontinuar cotitzant per percebreuna pensió de jubilació. Els con-sellers demòcrates van recordartambé el fet que amb les modifi-cacions de la llei fetes el 2011 esva donar també la possibilitat decotitzar de manera voluntàriaals estudiants majors de 25 anysi als aturats, i aleshores no hi vahaver crítiques en contra des deles files socialdemòcrates.El grup demòcrata va presen-tar set esmenes a aquest projec-te de llei. Totes han estat apro-vades en comissió, cinc amb elsuport dels grups de l’oposició,ja sigui d’un o dels dos grups.Els consellers demòcrates vandestacar que s’ha acceptat l’es-mena presentada pel grup so-cialdemòcrata perquè la cotit-zació reduïda que poden fer elsemprenedors inclogui també lacotització a la branca de jubila-ció, i no tan sols a la general comes preveia inicialment. D’aques-ta manera, els emprenedors co-titzaran 100 euros en cadascunade les branques.El projecte de llei serà apro-vat a la sessió del Consell Gene-ral del 23 de maig i, per tant, espodrà publicar al BOPA abansdel 30 de juny, data en què aca-ba la moratòria de cotitzacióobligatòria dels autònoms. Toti així, i a partir d’una disposiciótransitòria del mateix text, elsautònoms disposaran fins al 30de novembre per regularitzar laseva situació. Els parlamentarisdemòcrates van posar èmfasi enel fet que això no significa, però,que hi hagi una nova moratòria,ja que el termini d’aplicació dela llei començarà a comptar desde l’1 de juliol. Els consellersde DA es van congratular quefinalment s’hagin complert elsterminis previstos i que no hihagi hagut retards com a con-seqüència de l’escissió del grupsocialdemòcrata.DA creu que la cotització voluntària pera majors de 50 anys no afavorirà el frauconsell generalJULIÀ RODRÍGUEZAndorra la VellaLa cotització reduïda per a emprenedors inclourà la branca de jubilació, a més de la generaltati masiàXavier Montané i Sílvia Calvó, ahir a la sala de premsa del Consell.Els treballadors i clients deMoraBanc podran gaudirde l’oferta mèdica, de salut ibellesa de Clíniques Dorsia,amb avantatges exclusius.Totes dues entitats han sig-nat un acord de col·laboració.Dorsia s’ha instal·lat al paísamb l’obertura econòmica.Acord entreMoraBanci DorsiaC. D.col·laboracióLa sala d’actes de l’hospi-tal va acollir ahir a la tardauna taula rodona sobre Lallevadora i l’infermer/a presentdes del part fins a les primeressetmanes de vida. L’UdA es vaafegir ahir també al dia de lainfermeria amb un taller demassatge infantil.Taula rodonasobre lesllevadorestati masiàsalut“Una mesuraestrella per alpetit comerç”La modificació de la Llei dela CASS permetrà als autò-noms cotitzar menys si escompleixin els requisits ques’hi estipulen. L’estimacióés que s’hi puguin acollir,com a mínim, uns 800 titu-lars de comerç, que alhorasón assalariats o pensionis-tes, segons va explicar laconsellera demòcrata Síl-via Calvó. Aquests podrancotitzar, quan s’aprovi elprojecte de llei, només 100euros. A més, se’n podranbeneficiar també una xifraindeterminada d’empresesque tenen una facturacióinferior als 24.000 euros,que podran cotitzar 300 o,fins i tot, 200 euros si esfacturen menys de 12.000euros. “Es tracta d’una me-sura estrella adreçada alpetit comerç” que demos-tra, segons Calvó, que desde DA hi ha mesures perafavorir l’economia.
 7. 7. andorra 7Dimarts, 14 de maig del 2013Assessorament en gestió de carteresInformació de mercats financersOperacions amb valorsCanvi de divisesGestió de dipòsitsTràmits del compte correntBPA Banca TelefònicaTot el que necessita d’un bancdes del seu telèfon.Pròxim. Còmode. Segur. Amb el nou serveide banca telefònica de BPA obtindrà totl’assessorament que necessita on vulgui iquan vulgui. A més, li permetrà gestionartotes les operacions dels seus comptespersonals i d’empresa. Per tenir BPAsempre al seu abast.Els presidents del grup demò-crata, Ladislau Baró, i del grupmixt, Jaume Bartumeu, van tan-car ahir el cicle de conferènciesamb motiu del 20è aniversaride la Constitució. Tots dos, mo-derats pel magistrat del Tribu-nal Constitucional Pierre Subra,van exposar els punts principalsde la negociació constitucional:des del nou rol dels copríncepsi la composició institucional del’Estat fins a la nova formaciódel Consell i la modificació dela Llei electoral. Baró va celebrarpoder commemorar l’aniversaridebatent “pausadament i civilit-zadament” temes clau del text,mentre que Bartumeu va afir-mar que cal començar a pensar“seriosament” què es pot fer perreformar la Constitució.El president del grup demò-crata va fer més èmfasi en la partdel règim electoral i la composi-ció del Consell, “perquè ha estatmenys tractat en les altres confe-rències”. Tot i així, no es va volerquedar en l’explicació sobre lanegociació d’aquests temes, sinóque també va proposar una ava-luació del rendiment i del fun-cionament d’aquests aspectes20 anys després. El líder demò-crata va reconèixer que darrera-ment “han sortit un parell de de-bats vinculats a aquests temes enqüestió”. L’avortament, que inci-deix en la figura del cap d’Estat ila presència institucional del co-príncep episcopal, i la propostad’iniciativa legislativa popularper canviar el règim electoral.“Quina millor manera de cele-brar els 20 anys de la Constitucióque posant a discussió pública,pausadament i civilitzadament,dos dels temes medul·lars de laConstitució”, va dir.Per la seva banda, Bartumeuva recordar com va haver de tre-ballar des del Govern amb Òs-car Ribas abans de l’aprovaciódel text i va examinar els “trespunts cabdals” en què es podiaencallar la negociació política:la modificació de la Llei electo-ral, el paper dels coprínceps iels problemes que es van haverde negociar amb la mitra i la tri-partida interna Govern-Consell-comuns per delimitar les compe-tències i les transferències.Sobre l’adaptació de la Cons-titució a la realitat social 20 anysmés tard, el president del grupmixt va considerar que toca alsdemòcrates anar pensant “quèpodem fer per anar reformantla Constitució”, però va afirmarque “segur que hem de comen-çar a pensar-ho seriosament”.Bartumeu afirma que cal anar pensanten què fer per reformar la Constitució20è aniversaritati masiàBartumeu i Baró durant la conferència d’ahir al Consell General.Baró celebra que es pugui parlar “pausadament i civilitzadament” d’alguns temes clauAgènciesAndorra la VellaestadísticaEl parcautomòbil delpaís davalla un0,4% el 2012RedaccióAndorra la VellaEl parc automòbil d’Andorraa 31 de desembre del 2012s’ha situat en 76.616 vehicles,xifra que representa una vari-ació del -0,4% respecte de lesdades a 31 de desembre del2011 (76.951 vehicles), segonsel departament d’Estadística.Per tipus de vehicle, els turis-mes són els que presenten unvolum superior, amb 52.038i un descens de 246 unitats,un -0,5%.Les motocicletes són elsvehicles que continuen aug-mentant, arribant a les 10.572,amb un increment de 157unitats, un 1,5% respecte del2011. En canvi, els ciclomo-tors continuen davallant, ambuna reducció de 129 unitats,un -4,8%. Estadística assenya-la que els vehicles de tipus in-dustrial, com camionetes, fur-gonetes i camions, en conjuntdavallen de 89 unitats, xifraque representa un -1,6%.
 8. 8. andorra8 Dimarts, 14 de maig del 2013L’enquesta sobre costums am-bientals que ha dut a terme elCentre de Recerca Sociològica(CRES) posa en relleu que el 80%dels enquestats consideren queel fet de pagar les bosses de plàs-tic d’un sol ús és una bona me-sura per reduir la generació deresidus de plàstic.Per valorar l’impacte de lacampanya Prou residus, que elGovern va engegar a finals del’any passat, el departament deMedi Ambient, juntament ambel CRES, ha realitzat una enques-ta telefònica entre el 25 de febrer iel 14 de març amb una mostra de712 persones escollides de mane-ra aleatòria. Les persones han es-tat enquestades sobre l’ús de lesbosses de plàstic reutilitzablesenfront de les de plàstic d’un solús i sobre el consum d’aigua del’aixeta o embotellada.Pel que fa a l’ús de les bossesreutilitzables, una gran majoriadels enquestats (84%) manifes-ten fer servir sempre o gairebésempre les bosses reutilitzables,davant del 6% que diu que faservir habitualment bosses deplàstic d’un sol ús i d’un 10%més que fa servir les bosses delsdos tipus. Les persones que fanservir habitualment les bossesreutilitzables són principalmentles dones i també les persones demés de 55 anys. En canvi, els en-questats de 25 a 39 anys són elsque en un percentatge més ele-vat utilitzen les bosses de plàsticd’un sol ús (un 11% respecte del4% dels enquestats més grans).Quant al reglament que pro-mou el pagament de les bossesde plàstic d’un sol ús, gairebé el70% dels enquestats manifestenque des que va entrar en vigor, elpassat 1 de gener, utilitzen ambmés freqüència les bosses reu-tilitzables per anar a comprar;un 25% de les persones diuenque en fan el mateix ús i un 6%continua fent servir les bosses deplàstic d’un sol ús, tot i que leshagi de pagar.En aquest cas, no s’observengaires diferències en funció deles variables sociodemogràfi-ques, encara que els enquestatsmés joves, de 18 a 24 anys, de-claren en un percentatge méselevat que els altres grups d’edatfer servir més que abans les bos-ses reutilitzables (el 83% respec-te al 71% dels que tenen 40 a 54anys, i el 67% dels majors de 55anys). Els enquestats de 25 a 39anys són els que encara utilitzenmés bosses de plàstic d’un sol ús(el 12% respecte del 3% dels mésjoves).La majoria dels enquestats, el80%, estan d’acord que el fet depagar les bosses de plàstic d’unsol ús als comerços és una bonamesura per reduir la generacióde residus de plàstic, mentre queel 15% no creu que sigui una me-sura eficaç.consum d’aiguaPel que fa al consum d’aigua, elpercentatge està dividit. El 41%dels enquestats declara beurenomés aigua de l’aixeta i el 48%diu que només beu aigua embo-tellada. Només el 10% declarabeure aigua dels dos tipus.Entre les raons dels enques-tats que prefereixen beure l’aiguade l’aixeta, destaquen en primerlloc el gust (perquè és més bona),amb el 69% de les respostes, ien segon lloc el preu (perquè ésmés econòmica), amb el 18% deles respostes. L’altre percentatgede respostes està distribuït endiferents idees, com “és més sa-ludable”, o “perquè hi està acos-tumat” o “per evitar residus”.Els enquestats que preferei-xen l’aigua embotellada desta-quen, en primer lloc, la salubritatde l’aigua (la troben més saluda-ble, no té tractament pel clor...),amb el 57% de les respostes, i ensegon lloc el gust (la troben mésbona), amb el 33% de les respos-tes. Altres raons, amb percentat-ges més baixos de resposta, són“per costum” (el 10%), “em posamillor” (el 4%) o “perquè té fillspetits” (el 2%).Un 80% d’enquestats creu que fer pagarla bossa redueix la producció de plàsticmedi ambienttati masiàUn percentatge molt elevat fa servir sempre la bossa reutilitzable.També són la majoria (84%) els que fan servir sempre, o gairebé, la reutilitzableRedaccióAndorra la Vellacrèdit andorràiniciativesXerrada sobrel’hormona delcreixement ila fibromiàlgiaLa plataforma Síals Nostres Dretsja ha recollit3.243 signaturesRedaccióAndorra la VellaRedaccióAndorra la VellaEn el marc del cicle La sa-lut al dia, la Fundació CrèditAndorrà ha organitzat per aaquesta tarda, a les set a la ter-cera planta de l’edifici CrèditCentre, una nova conferència,en aquesta ocasió dedicadaa la fibromiàlgia i la sevarelació amb l’hormona delcreixement.La xerrada, organitzadaamb motiu del Dia mundial dela fibromiàlgia conjuntamentamb l’Associació de MalaltsReumàtics, Fibromiàlgics i dela Síndrome de la Fatiga Crò-nica (Amare), porta per títolNoves teràpies en fibromiàlgia:¿utilitat de l’hormona del creixe-ment?ianiràacàrrecdeldoctorGuillem Cuatrecasas, metgeespecialista en endocrinologiai nutrició i coordinador de lesunitats d’endocrinologia delCentre Mèdic Teknon, de laClínica Sagrada Família i de laClínica CIMA de Barcelona.Cuatrecasas abordarà l’apli-cació de l’hormona del creixe-ment com a teràpia pal·liativade la fibromiàlgia. Segons ex-plica, ja fa anys que diversosestudis posen de manifest unarelació entre els malalts de fi-bromiàlgia reumàtica i la man-ca o deficiència de l’anomena-da hormona del creixement.La plataforma ciutadana Síals Nostres Drets ja ha recollit3.243 signatures a favor de ladespenalització de l’avorta-ment en tres supòsits, segonsva anunciar ahir a través d’uncomunicat, en què recordenque els signataris han d’ano-tar el número de passaport, sisón andorrans, o el número depermís de residència (carnetde conduir o darrers sis nú-meros més lletra del carnet dela CASS) si són residents. Enla nota, la plataforma recordatambé els diversos punts de re-collida ubicats arreu del país.La presidència andorrana delComitè de Ministres del Conselld’Europa ha servit per impularuna campanya per donar a co-nèixer el conveni europeu per ala protecció dels drets humans.La campanya per promoureaquest text va arrencar el pas-sat mes de febrer i l’acollida finsara ha estat “tímida”, segons vareconèixer la directora d’AfersMultilaterals i Cooperació,Gemma Cano. Ahir els espor-tistes del país van sumar-se a lainiciativa i s’espera que a travésde la seva imatge aquesta cam-panya rebi un nou impuls.Segons recorda Cano, aques-ta iniciativa no s’acaba amb lapresidència andorrana, que fi-nalitza dijous, sinó que ha detenir continuïtat, i per això s’es-pera que des de les següentspresidències se’n faci tambépromoció.Des que es va posar en mar-xa hi ha hagut 1.310 adhesions is’espera que aquesta xifra puguianar creixent. Cano va recordarque el ministeri d’Educació haestat molt implicat en la presi-dència i que a les escoles s’handut a terme diferents propostesper fer conèixer què és el Con-sell d’Europa.Cano va posar en relleu queel text dels drets humans formapart del temari de molts estu-dis però després es comprovaque la societat civil, en general,el desconeix.El secretari d’Estat d’Esports,Jordi Cerqueda, va destacarque en aquesta campanya hancomptat amb els millors es-portistes del país (n’hi ha dediferents disciplines) i va voleragrair la seva implicació per do-nar a conèixer aquest text.De fet, Cano va posar enrelleu que la participaciód’aquests esportistes serà unabona “plataforma” per fer ar-ribar aquest text als joves i vaconcloure que els drets humanssón “cosa de tots”.Els esportistes se sumena donar a conèixer elconveni de drets humansm. f.Andorra la Vellaconsell d’europatati masiàEls esportistes se sumen a la campanya impulsada per Andorra.
 9. 9. andorra 9Dimarts, 14 De maig Del 2013Venda anticipada a l’Oficina Nacional de Turisme i al Centre cultural i de congressos laurediàDimecres 15 de maig de 2013 · 21.00hCentre cultural i de congressos laurediaDimecres 15 de maig de 2013 · 21.00hCentre cultural i de congressos laurediaEntrades: 15 EEntrades: 15 EAL SERVEI DE LA SOCIETATLa salut al diaAproximació a nous tractamentsNOVES TERÀPIES ENFIBROMIÀLGIA:UTILITAT DE L’HORMONADEL CREIXEMENT?al servei de les persones14 de maig de 2013 · 19 hEdifici Crèdit Centre · 3a plantaAv. Meritxell, 80 · Andorra la VellaEntrada lliureInformació: 88 88 80A càrrec del doctor Guillem Cuatrecasas, especialistaen Endocrinologia i Nutrició i coordinador de les unitatsd’endocrinologia del Centre Mèdic Teknon, de les clíniquesSagrada Família i CIMA de Barcelona.salutRetirada delscanastrellsTu Peque ambetiqueta vermellaRedaccióanDorra la VellaEl ministeri de Salut i Benestarha tingut coneixement, a travésde l’Agència Espanyola de Me-dicaments i Productes Sanitaris(Aemps), que Laboratorios Sal-vat SA ha ordenat la retiradadels canastrells Tu Peque ambetiqueta vermella. LaboratoriosSalvat ha informat que aquestscanastrells contenen una ampo-lla de Cristalmina Uni 1% aquo-sa, antisèptic per a pell sana,monodosi de 3 mil·lilitres, quees pot confondre amb ampollesde sèrum fisiòlogic i utilitzar-la,per error, per al rentat nasaldels bebès.La policia va detenir diumengea dos quarts de sis del matí, aAndorra la Vella, quatre jovesno residents al Principat denacionalitat espanyola i edatscompreses entre els 22 i els 25anys, com a presumptes autorsdels delictes de furt i danysi, a més, un d’ells per resistèn-cia greu a funcionaris de la po-licia en l’exercici de les sevesfuncions.La patrulla havia estat reque-rida per diversos particulars, jaque un grup de joves estavenfent destrosses al mobiliariurbà. De fet, la investigació vadeterminar que s’havia causatdanys a una barana, una jardi-nera i el vidre d’una porta. Enrealitzar un escorcoll al turismedels joves, la policia va trobaral maleter un semàfor que ha-via estat sostret de la carreterageneral 2. L’import dels danyscausats és d’aproximadament1.100 euros i el valor del semà-for, de 1.380 euros. Aquesta ésuna de les actuacions que vadur a terme la setmana passa-da la policia, i que van acabaramb un total de vuit personesdetingudes.Així, a més a més, divendresa les 3.05, a la frontera hispano-andorrana del riu Runer, elsagents de la policia van contro-lar un home no resident de na-cionalitat espanyola de 32 anysque accedia al Principat en unturisme particular en possessióde cocaïna.I l’endemà, a la una de la ma-tinada, a Andorra la Vella, unadona i un home no residents denacionalitat espanyola, de 25 i29 anys, respectivament, vanser detinguts per diferents de-lictes. La dona, per un suposatdelicte de consum de cocaïna, il’home, per lesions, amenaces iconsum de cocaïna. La patrullahavia estat requerida pel recep-cionista de nit d’un hotel de lacapital, ja que a l’interior d’unahabitació uns clients estavendiscutint.També dissabte, pels voltsde les dues de la matinada, vaser arrestat a la frontera hispa-no-andorrana del riu Runer unjove andorrà de 21 anys coma suposat autor d’un delicted’usurpació d’identitat i unacontravenció penal per pos-sessió de marihuana. El joveva ser detingut quan accedia alPrincipat a l’interior d’un turis-me particular, en identificar-seamb un permís de conduirandorrà que constava a nomd’una altra persona. Així ma-teix, el jove estava en possessióde marihuana.Quatre joves detinguts perfurtar un semàfor i per danyssuccessostati masiàels quatre joves van ser detinguts diumenge.La policia va ser alertada ja que estaven fent destrosses al mobiliariRedaccióanDorra la Vella
 10. 10. ANDORRA10 DIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013GUIADESERVEISAv. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)Monedes,joies usades,trencades,rellotges, pecesd’ortodòncia...24 k, 18 k, 14 k,12 k 9 k i plataVine i comprova queNOSALTRES SOMELS QUE + PAGUEMAv. Príncep Benlloch, 28, locals Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel.: 820 416 · e-mail: decobigorda@andorra.adAPROFITEU LES OPORTUNITATS DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNYOFERTES I NOMBROSOS RETALLS· Tapisseria· Cortinatges· Estores· Roba per a la llar· Subministramentstèxtils per al’hosteleriaTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIA* (feiners)SORTIDA 6 DEL MATÍ*TORNADA A HORA CONVINGUDATel. 32 77 91Fax: 83 25 21taxidomenec@andorra.adTAXIDOMÈNECNOU SERVEISORTIDAA LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDAA PARTIR DE LES 17 HORESTracte especial a pacientsamb tractaments mèdics diaris*CompravendaCanviDipòsits i subhastesObjectes de segona màPROPERAOBERTURA ZONA OPORTUNATEL. 676 419A partir d’ara, el Principat dis-posa d’un nou mapa de modelsde combustibles, una de les ei-nes que permeten preveure elrisc d’incendi forestal i que fareferència al tipus de vegetacióque hi ha a cada punt del terri-tori. Andorra té des del 2008 unmapa d’aquestes característiques.Entre el 2010 i el 2012, i gràciesa una ajuda del ministeri de Re-cerca a l’enginyer de forest MarcFont, el Centre d’Estudis de laNeu i la Muntanya (Cenma) l’harevisat anant més al detall grà-cies al treball de camp realitzat,un fet que permet precisar mésconcretament com estan formatsels boscos.Aquest nou mapa fa més fàcill’estimació de risc d’incendi fo-restal i els punts de més perillo-sitat. Per aquest motiu és utilitzata l’hora de concedir un permísd’encesa de foc i és una infor-mació que permet distribuir elscossos d’extinció a les zones méssusceptibles i d’utilitat en l’elecciód’una tècnica concreta en el casque es declari un foc.El treball ha permès concloureque l’índex de risc és més alt delque s’havia observat en el primerestudi (basat en la fotointerpre-tació), registrant que la velocitatde propagació i la dificultat d’ex-tinció són més elevades. Algunsdels punts que presenten mésperillositat es troben a les solanes,als fons de vall i a prop de les ac-tivitats humanes com poden serla zona d’Encamp (on hi ha unadensitat important) i la solanad’Andorra la Vella, a sota del picde Carroi.En aquests punts, la vegetacióestà formada sobretot per mato-llars alts, de més de dos metres.En cas d’incendi, el foc acabaràràpidament a la copa, adoptaràuna alta intensitat i farà grans fla-marades. Tot i així, cal destacarque la major part del bosc d’An-dorra està format per pastures(33%). Al darrere hi ha les zonesarbrades amb sotabosc de fullara-ca (27%) i, tot seguit, els indrets dematollar (que correspon al 21%del territori). El mapa també re-cull que el foc no es propagaria enun 19% del territori. Això corres-pon a les zones urbanes, les zonesde roquissars i tarteres, les aigüescontinentals i alguns matollarsd’alta muntanya.Els incendis són un dels riscosnaturals més importants i van enaugment a causa del canvi cli-màtic i la dràstica reducció de lesactivitats ramaderes i silvícoles.A això cal afegir-hi l’augment deles activitats recreatives, que fanque aquests indrets siguin mésfreqüentats per humans. La capd’unitat de Medi Biòtic del Cen-ma, Marta Domènech, va desta-car que en la propagació d’un fochi intervenen la topografia, la me-teorologia i la vegetació, i que ésen aquesta darrera en l’única quees pot actuar. Aquest mapa cal-drà actualitzar-lo d’aquí uns 10 o15 anys. Tot i així, també cal teniren compte les diferents pertorba-cions que poden arribar, com po-den ser les ventades, allaus o ne-vades, que provoquen la caigudad’arbres i l’acumulació d’una granquantitat de combustible gros.Amb aquest estudi s’ha analit-zat el 40 per cent de la superfíciedel Principat, que correspon a lazona de bosc.Més risc de foc als boscos de la zonad’Encamp i al solà d’Andorra la VellaMODELS COMBUSTIBLESIÑAKI RUBIOLa part baixa del pic de Carroi és una de les zones de més risc.Publicat un nou mapa del tipus de vegetació que facilita l’estimació del perill d’incendiM. S. C.SANT JULIÀ DE LÒRIAPermet distribuir elscossos d’extinció als llocsmés susceptibles i usarla tècnica més idòniaEl treball recull tambéque en un 19% delterritori el focno es propagariaCREU ROJAComençala segonacampanya dedonació de sangREDACCIÓANDORRA LA VELLALa Creu Roja enceta aquestasetmana la segona campanyade donació de sang de l’any.En aquesta ocasió, l’entitat estraslladarà a diferents puntsdel país. Avui i demà es po-drà fer la donació als localsde la Creu Roja a Andorra laVella de les 11 a les 14.30 i deles 16.30 a les 21 hores. Di-jous, l’equip es traslladarà aEscaldes-Engordany. El tallerTèxtil i de Vidre del Comú (alpassatge del Valira) acolliràla campanya entre les 11 i les14 hores i de les 17 a les 21hores. El mateix dia, es podràdonar sang a l’autobús de laCreu Roja, que estarà a Cani-llo (de les 11 a les 14 hores) ial Pas de la Casa (de les 17 ales 20 hores).Divendres la col·lecta esfarà al Centre Cultural i deCongressos Lauredià de SantJulià de Lòria (de les 10 a les14 hores) i al centre esportiud’Encamp (de les 17 a les20). L’autobús serà també ala Massana (de les 10 a les 14hores) i a Ordino (de les 17a les 20 hores). A la prime-ra campanya de l’any es vanregistrar 299 voluntaris, delsquals van 258 van poder ferla donació. Un 51,5% erennous donants.
 11. 11. andorra 11Dimarts, 14 de maig del 2013Segueix-nos al iA illa Carlemany,els teus diners valen mésPresenta el teu tiquet de compra de qualsevol botiga, cafeteriao restaurant al Punt d’informació i percada20eurosen un mateix tiquet, et donarem gratisunvalde2eurosper gastar-los als establiments de serveis*.Informeu-vos de la promoció al Punt d’informació de la Planta baixa o bé a botigues, restaurants i cafeteries.Promoció vàlida del 13 al 26 de maig de 2013.El Comú de la Massana ja hacomençat les tasques d’embe·lliment de la parròquia. Aquestany, però, l’equip de via públi·ca, format per quatre jardiners,compta amb la col·laboraciódels nou joves que segueixen laformació del Curs de volunta·ris per la natura (CVN). Aquestgrup d’alumnes faran pràcti·ques tant d’enjardinament comde neteja de camins forestals.El curs va començar el passatmes de gener i té com a objectiudonar una sortida professional anois i noies que estaven fora delcircuit educatiu. Des del Comúes va recordar que, a més, estanrebent una formació d’una àreaen la qual falten professionals.Durant aquests dies estan apre·nent sobre el terreny les tasquesd’enjardinament i embelliment.En total es plantaran més dedeu mil geranis, la majoria pro·vinents de l’hivernacle i, pertant, recuperats de la temporadaanterior. A part d’aquestes flors,també hi ha altres plantes detemporada, com dàlies, clavellsde moro, petúnies o begònies.“Intentem tenir molta varie·tat perquè hi hagi contrastos decolors i alçades. D’aquesta ma·nera, podem planificar composi·cions més atractives, que cridinl’atenció”, va explicar el cap dejardineria, Marc Pujol, que afe·geix que també tenen en compteels suggeriments dels ciutadans.Les rotondes i els parterres escompleten amb pedres de co·lors, rocalla, escorça i pneumà·tics triturats de coloraines.Ja s’han començat els treballsd’instal·lació de les cistelles alsfanals i també s’estan guarnintles rotondes. A més, es col·locaran jardineres amb gera·nis a les voreres i s’embelliranles places i els diferents espaispúblics. La intenció és que perla inauguració d’Andoflora, elpròxim 24 de maig, la parrò·quia estigui completament flo·rida, segons es va destacar desde la corporació.Els voluntaris per la naturaajuden a enjardinar la Massanaembelliment de la parròquiac. la massanaDos alumnes del Curs de voluntaris per la natura fent pràctiques d’enjardinament.Es plantaran més de 10.000 geranis, la majoria de la temporada anteriorRedaccióAndorra la VellaEl tram de l’avinguda Meritxellcomprès entre el pont de la Ro·tonda i el carrer Bisbe PríncepIglesias estarà tancat al trànsitfins divendres després que du·rant la matinada d’ahir es pro·duís una fuita d’aigua. Des delComú d’Andorra la Vella vaninformar que a les 2.20 hores esva rebentar una de les dues ca·nonades de distribució. Tot i queel servei d’obres i el d’aigües s’hivan desplaçar poc després, fins ales vuit del matí no es va poderdetectar d’on provenia.Un cop localitzat el punt, esva tallar el subministrament,que no es va poder restablir finsa les 15.30 (excepte al número67 de l’avinguda, que és el llocon es va rebentar el tub). L’aiguaque es va vessar, la rasa que es vahaver d’efectuar i la quantitat deterra que va caldre retirar van ferque una part del paviment de lavia s’esfondrés uns deu centíme·tres. En total són uns 350 metresquadrats que van des del lloc dela fuita fins a l’encreuament ambl’avinguda Doctor Mitjavila. Aracaldrà aixecar tot el pavimentd’aquesta zona, buidar la terra,reomplir-la i tornar-ho a asfal·tar. Aquests treballs es faran deforma conjunta entre el Governi el Comú. El calendari mar·cat serà possible sempre que eltemps ho permeti.Les parades de bus d’aquesttram s’han traslladat al carrerPrat de la Creu.Tall a l’avinguda Meritxell finsdivendres per una fuita d’aiguaandorra la vellaRedacció / AgènciesAndorra la Vellatati masiàL’aigua ha fet que en alguns llocs la calçada s’hagi esfondrat deu centímetres.
 12. 12. 12 Dimarts, 14 de maig del 2013El servei d’Oportunitats a Eu-ropa de l’Oficina Jove de l’AltUrgell ha organitzat per aaquesta setmana un programad’activitats per commemorar elDia d’Europa, que protagonit-zaran els tres joves procedentsde Luxemburg, Itàlia i Polòniaque porten a terme la seva ex-periència en voluntariat a lacapital alturgellenca.Els actes van arrencar ahiren diversos espais de la Seud’Ur­gell dedicats a països dela Unió Europea. Les exposi-cions es poden visitar fins aldivendres 17 de maig a la bi-blioteca Sant Agustí (Polònia);el cafè Xicolata (Itàlia); la ca-feteria El Mos (Alemanya) i elbar Ca la Lluïsa (Luxemburg).Per avui està previst que elstres joves voluntaris europeusportin a terme un taller dedicata Luxemburg a l’Institut JoanBrudieu, adreçat a alumnes dequart curs d’ESO.També avui hi ha progra-mada una sessió especial delcicle Cafè dels idiomes al cafèXicolata, a les set de la tarda.Tothom que hi participi podràdescobrir les diferents cultu-res europees i podrà practicarla llengua que més l’interessi.Per demà s’ha organitzat unavisita guiada a Oliana per alsalumnes del programa Come-nius que es troben acollits al’institut Aubenç d’aquesta po-blació de l’Alt Urgell.El centre cívic L’Escorxadorde la Seu d’Urgell acollirà elpròxim divendres 17 de maig,a dos quarts de set de la tarda,l’activitat Noves experiències al’estranger, en què es presen-taran les noves vivències dejoves alturgellencs que hanviatjat a l’estranger per portara terme diferents projectes. Amés, es realitzarà una projeccióde vídeos de joves del Serveide Voluntariat Europeu (SVE).La darrera jornada dedicadaa la Unió Europea finalitzaràamb un tast gastronòmic deproductes de Polònia i Itàlia.Aquesta activitat també tindràlloc al centre cívic L’Escorxa-dor a partir de les vuit del ves-pre del mateix divendres.L’Oficina Jove celebra el Dia d’Europaamb diverses activitats i tallersalt urgellràdioseuEls voluntaris europeus de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.Exposicions, xerrades i un tast gastronòmic, entre les propostes més destacadesRedaccióAndorra la VellaEn el marc de la campanya 2014Decidim Llibertat, promogudaper Esquerra Republicana deCatalunya per arribar arreudel territori català, la secretàriageneral de la formació, MartaRovira, va denunciar novamentaquest diumenge “l’asfíxia eco-nòmica que està patint el poblede Catalunya” i la necessitatd’emprendre “el camí cap a lallibertat nacional”, en una xer-rada a la sala La Immaculada dela Seu d’Urgell.En la conferència s’ha resu-mit el pacte d’entesa que vansignar CiU i ERC a l’inici delegislatura posant èmfasi en elfet que Catalunya estigui prepa-rada el 2014 per poder celebrarun referèndum o una consulta,explicant quins han de ser elscamins que s’han d’anar cons-truint per fer-ho realitat.Rovira explica a la Seu el fullde ruta per al dret a decidirFormacions polítiquesRedaccióla seu d’urgellercLa secretària general d’ERC, Marta Rovira, en un moment de la xerrada. El secretari d’organització de Convergència Democràtica deCatalunya, Josep Rull, va refermar aquest dissabte a la Seud’Urgell la voluntat de la formació d’avançar cap a un Estatpropi. Rull, acompanyat per l’alcalde Albert Batalla, va oferiruna conferència a la sala de La Immaculada.Rull defensa la voluntat deCDC d’assolir un Estat propiràdioseupartitsfotografiaS’inaugurala mostra delprimer Instawalkd’AigüestortesRedacciólleidaL’Institut d’Estudis Ilerdencsacull fins al 19 de juny l’ex-posició fotogràfica del pri-mer Instawalk al parc naci-onal d’Aigüestortes i estanyde Sant Maurici, organitzadapel Patronat de Turisme dela Diputació de Lleida.La mostra, situada al patide l’institut, consta de 44fotografies que han estat se-leccionades entre les 402 queva arribar a penjar a Insta-gram la trentena d’usuarisd’aquesta aplicació que vanparticipar en l’excursió ambraquetes de neu pel parc na-cional d’Aigüestortes i es-tany de Sant Maurici i tambévan visitar el conjunt romà-nic de la Vall de Boí.La selecció d’aquestes44 considerades millors foto-grafies l’ha fet la comunitatd’Igers Lleida, que agrupaels usuaris d’aquesta aplica-ció per a mòbils a la demar-cació de Lleida.
 13. 13. pirineus 13Dimarts, 14 de maig del 2013El president de la Diputació deGirona, Joan Giraut; l’alcaldessade Llívia, Sílvia Orriols; el dipu-tat de Monuments, Albert Piñera,i l’arquitecte en cap del servei deMonuments de la Diputació, Llu-ís Bayona, han inaugurat aquestcap de setmana la restauració delcastell de Llívia, uns treballs quees van iniciar fa dinou anys.El projecte de remodelaciódel castell de Llívia tenia com aobjectiu descobrir aquest impor-tant conjunt fortificat, que va serdestruït ara fa segles. De fet, lademolició de l’estructura haviaestat tan intensa que les restesdel monument eren pràcticamentinvisibles des de la vila i noméses podien veure alguns murs dis-persos pel cim del turó. Les obrestenien com a objectiu principalassegurar la conservació del con-junt un cop excavat, revalorar-loi assegurar-ne l’estudi i la visita.Per això les obres de consolidaciós’han fet paral·lelament a la inter-venció arqueològica, perquè dei-xar a l’aire lliure unes estructuresque fins llavors havien estat pro-tegides per la terra en suposavala degradació immediata.La restauració ha permès ex-cavar i consolidar el castell, i s’haadequat un camí amb passarel·les perimetrals de fusta i acerpatinable. En el cas de les torres,s’ha optat per sobrealçar mínima-ment les estructures per crear pe-tits miradors que facilitin la vistade la plana. També s’han netejatels fossats i s’ha construït un pontd’accés allà on es trobava el pontprimigeni que comunicava lafortalesa amb la vila. En conjunt,s’ha intentat que qualsevol perso-na que visiti el castell pugui fer-seuna idea general de l’estructuraoriginal del conjunt, on el castellera l’element predominant delturó i actuava com un punt decontrol i vigilància del territori.Aquest castell està situat alcim d’un turó i, durant segles, esva utilitzar com a punt de controlde gran valor estratègic, ja quedes d’aquí es podia controlar totala plana de la Cerdanya. Algunsestudis comenten que el castell japodia estar fortificat a l’època ibè-rica i romana, però la documen-tació arqueològica no ha permèsconfirmar-ho.De fet, les primeres dadesdocumentals relatives a aquestafortalesa fan referència a l’èpocavisigòtica. Durant les obres derestauració s’ha trobat ceràmicaromana i de la cultura cerdana,restes d’una fortificació molt sen-zilla dels segles IX i XI i dues tor-res de planta semicircular d’unpossible castell que va estar enaquesta ubicació durant els se-gles XI i XII, però molt malmesesper la seva reutilització com a fo-naments de les torres de la façananord de la fortalesa actual.A finals del segle XIII es va feruna reforma total del conjunt,emmarcada històricament en elsenfrontaments que van esclatara conseqüència de la consolida-ció d’una frontera militar amb elregne de França. La construcciód’aquesta nova fortalesa coinci-deix amb la implantació de l’artgòtic, que va comportar l’apariciód’un nou model de fortificacions.En aquells moments, els castellsvan passar a ser més grans queels seus precedents immediats.Concretament, el castell de Llí-via és un dels exemples més des-tacats i reeixits d’aquesta menade fortaleses, al mateix nivell queel de Bellcaire d’Empordà o el deTorroella de Montgrí.El castell de Llívia obre portesdesprés de 19 anys de treballspatrimoniAgènciesUn moment de la inauguració dels treballs de restauració del castell de Llívia.La remodelació permet recuperar bona part del conjunt fortificatagènciesllíviaEl personal del Sant Hospital dela Seu d’Urgell ha lliurat a la di-recció unes 200 signatures de re-buig a la previsió de noves reta-llades. La xifra recollida equivala quasi tota la plantilla del centremèdic de la capital alturgellenca.Segons van explicar fontsdel comitè d’empresa al rotatiulleidatà Segre, els treballadorsrebutgen la possibilitat que hihagi nous acomiadaments o bémés rebaixes en els sous i en lapaga extraordinària. El departa-ment de Salut de la Generalitatha anunciat la intenció de reduirun 6 per cent la seva aportacióal Sant Hospital.Per la seva part, la direcciódel complex ha demanat als tre-balladors que plantegin algunaalternativa per evitar aquestaafectació en la plantilla, davantde la situació econòmica actualde l’hospital. Segons les matei-xes informacions, el dèficit acu-mulat el maig del 2012 era d’1,68milions d’euros.Els treballadors de l’hospitalsignen contra noves retalladesla seu d’urgellRedaccióla seu d’urgell
 14. 14. 14 Dimarts, 14 de maig del 2013L’origen de la paraula Andorraés desconegut, tot i que les teo-ries parlen que prové d’un motàrab o basc, o que l’emperadorCarlemany va batejar les vallsamb aquest topònim. El que ésverídic és que Andorra, el país,ha inspirat textos literaris (pro-sa, novel·la, llibres de viatges),obres de teatre, cinema i música.Alguns artistes usen la paraulaAndorra amb la intenció d’evo-car el petit Estat pirinenc, peròd’altres es queden amb la sono-ritat del mot per denominar laseva formació o titular un disc.El cas més conegut probable-ment és el del cantautor de folkPete Seeger (Nova York, 1919),que el 1962 va incloure el temaAndorra en el disc The bitter andthe sweet. La cançó l’havia escritaquell any la cantant MalvinaReynolds (1900-1978) i Seeger lava musicar.Reynolds va escriure la cançóa partir d’un breu article que vallegir al New York Times en quès’explicava que el pressupostmilitar d’Andorra per a l’any1961 era de 300 pessetes (cincdòlars) i que es destinaria a lespràctiques de tir de la policia an-dorrana. La xifra va sorprendretant Reynolds i Seeger que vandedicar al Principat la cançó decaràcter antibel·licista.Un altre cantant que té unacançó titulada Andorra és elrocker anglès Colin Blunstone(1945), veu de The Zombies desde 1962. Però en paral·lel Bluns-tone va iniciar la seva carrera ensolitari l’any 1971, amb el discOne year. Dos anys després vapublicar l’àlbum Ennismore, enquè inclou el tema Andorra, es-crit per Rod Argent i Chris Whi-te, membres de The Zombies.El tema comença dient quecom més s’acosta a Andorra iveu les muntanyes, el cel es famés fosc i la pluja li impedeixveure el sol. De fet, la pluja elpersegueix des de Londres camíd’Andorra, Barcelona i Grana-da. La tornada de la cançó ésun lament: “What do I tell you,it’s always the same; when you runfor the sun, you catch the rain”(“El que et deia, sempre és el ma-teix; quancorrescapalsol,agafesla pluja”).Els dos temes titulats Andor-ra són dels anys 60 i 70, però alsegle XXI diversos artistes hanutilitzat el topònim per a lesseves creacions. És el cas de Ca-ribou, nom artístic del músic iproductor canadenc Daniel Vic-tor Snaith (1978), compositor demúsica electrònica i psicodèlica.L’any 2007 va titular Andorrael seu segon àlbum com a Ca-ribou (també té projectes ambels noms Manitoba i Daphni).El disc va guanyar el premi demúsica Polaris l’any 2008, unguardó de reconeixement perals músics canadencs. El 2012 elva guanyar el grup Feist.I pel món també volten grupsde música que s’anomenen An-dorra. De Vancouver (Canadà),el quintet format per Jonathan(baix i veu), Angie (teclats, gui-tarra i veu), Genevieve (viola iglockenspiel), Patrick (guitarrai baix) i Gabriel (bateria), defi-neixen el seu estil com a música“experimental” i “bonica”.A uns quants quilòmetresdels andorrans canadencs, hi haels andorrans nord-americans. Eljove grup de rock alternatiu An-dorra, de Philadelphia, està for-mat per Kevin McCall (guitarrai veu), Jordan Peterllis (bateria),Nick Malfara (guitarra) i MattieGianitsos (baix). Al seu perfil deFacebook, el grup revela que hatret el nom del centre comercialAndorra situat a East CathedralRoad, de Philadelphia.I a l’altra banda del globus, aSidney, Austràlia, existeix An-dorra The Band, un grup d’indieirockfundatel2003iintegratperJoel Beasant, Eric Bellingham,Matt Campbell, Greg Penkowi Steve Barrett. Els membres dela banda consideren que toquencom Lou Reed, Morrissey i PaulLekakis i es confessen influenci-ats per AC/DC, The Doors i TheRolling Stones.andorra inspiraAndorra ha inspirat a basta-ment la producció artística. El1852 es va estrenar, al Teatredel Circ de Madrid, la sarsuelaLa vall d’Andorra, amb llibret deLuis de Olona i música de Joa-quín Gaztambide. El llibret ésuna adaptació de l’òpera còmi-ca francesa homònima de J. deSaint-Georges, amb música deJacques Fromental Halévy, quees va estrenar a París l’any 1848.Un dels exemples cinema-togràfics inspirats pel país ésl’adaptació de la novel·la An-dorra o els homes Aram, d’Isabe-lle Sandy, rodada l’any 1939 perÉmile Couzinet.Quant a teatre, la prime-ra obra d’un autor andorrà ésEn terres d’Andorra, escrita l’any1934 per Jacint Martisella Pobla.La comèdia lírica pastoral es vaestrenar al Casal Andorrà deBarcelona.Andorra, topònim inspirador per batejargrups de música i compondre cançonsreportatgeE. J. M.Andorra la VellaPete Seeger i Colin Blunstone van publicar dos temes dedicats al país els anys 1962 i 1973bondiaA dalt, Colin Blunstone i el senzill ‘Andorra’; la portada de l’àlbum ‘Andorra’, de Caribou, i els australians Andorra TheBand. A sota, la portada del disc de Pete Seeger amb el tema ‘Andorra’, i els grups Andorra de Philadelphia i Vancouver.
 15. 15. cultura 15Dimarts, 14 de maig del 2013El documental Let’s get lost retra-ta el cantant i trompetista ChetBaker (1929-1988). El llargme-tratge va ser dirigit l’any 1988pel fotògraf i cineasta Bruce We-ber. La crítica qualifica Let’s getlost com el millor documentalmusical de tots els temps i in-clou entrevistes a l’artista, a lesseves esposes, fills i amics, ma-terial d’arxiu i imatges filmadesdurant l’última gira de Baker.La pel·lícula es projectaaquest vespre, a les vuit, als ci-nemes Illa Carlemany. El film esprograma en el marc del cicleJazz al cinema, dins del Jazzhi-vern, que organitza el ministeride Cultura. El cicle ja ha pro-jectat les pel·lícules Bird (ClintEastwood, 1988), sobre l’ascensi la caiguda del saxofonista dejazz Charlie Bird Parker, i TheCotton Club (Francis Ford Cop-pola, 1984), un retrat del clubde jazz més famós de Harlemdels anys 20.‘Let’s get lost’, retrat delmúsic de jazz Chet BakerbondiaCartell del documental.RedaccióESCALDES-ENGORDANYcinemaMentre moltes propostes cul-turals s’esfumen o s’estrenyenel cinturó, n’hi ha d’altres quesegueixen apostant per fitxargrans reclams musicals. I llunyde punxar, els funciona. És elcas, a Catalunya, dels festivalsde Peralada i de Cap Roig, queportaran aquest estiu artistescom Jamie Cullum, AlejandroSanz, Gloria Gaynor, Elton John,Mark Knopfler i Diana Krall. Se-guint l’exemple, la TemporadaMoraBanc de música i dansa noté por d’augmentar la inversió al’hora de programar espectaclesde molt nivell.El pressupost per als cincespectacles de la 19a Tempo-rada MoraBanc ha estat d’uns317.000 euros, un 44% més quel’any passat (220.000 euros) acausa del caixet dels artistes. Lavenda d’entrades només cobreixun 10% del cost total de la tem-porada de música i dansa.L’organització –MoraBanc– iel col·laborador principal –elComú d’Andorra la Vella– volenmantenir la qualitat de les pro-postes i la línia engegada aquestany, amb un cartell eclèctic enquè han tingut cabuda diversosgèneres: música clàssica, jazz,dansa contemporània, flamenc iorquestra.Les cinc actuacions han re-unit 3.672 espectadors, mentreque l’any passat la 18a Tempo-rada va fregar les 3.000 localitatsvenudes. Segons el percentatged’aforament ocupat al Centre deCongressos d’Andorra la Vella,els espectacles amb més afluèn-cia de públic, de més a menys,han estat l’Orquestra Simfònicade Berlín (94%), l’orquestra PinkMartini (92%), el Barcelona Ba-llet amb Ángel Corella (81%),Jane Monheit (73%) i el Barce-lona Ballet Flamenco amb Anto-nio Canales (67%).El flamenc es va programaral gener pensant en els turistesrussos, un públic a qui podriainteressar la proposta. Tot i queno hi ha xifres, la sensació va serque la nacionalitat russa no vadestacar a la platea el dia de l’es-pectacle. Per a la pròxima Tem-porada l’organització continuapensant en com atreure aquestturisme i en com enumerar lesnacionalitats del públic.El director artístic de la Tem-porada, Josep Maria Escribano,va revelar ahir que el concert dela cantant de jazz Jane Monheitva substituir l’actuació previs-ta de Kevin Costner & ModernWest. La banda de l’actor de Ho-llywood tenia prevista una giraeuropea i una de les capitals onactuava era Andorra la Vella,però el tour es va anul·lar percompromisos professionals deCostner. Escribano va assegurarque el caixet de Costner no eradesorbitat per ser qui és (uns60.000 euros), però va garantirque Jane Monheit “canta moltmillor que l’actor”.L’organització ja treballa enel disseny de la 20a Temporada,que tornarà a incloure diferentsgèneres i en què la qualitat nodecaurà. També es té en comp-te la valoració que el públic hafet dels espectacles, en què totshan obtingut una nota superiora quatre sobre cinc.El conveni de col·laboracióentre MoraBanc i el Comúd’Andorra la Vella es renovaràen breu, i Escribano continua dedirector artístic.La Temporada MoraBanc augmenta un44% el pressupost per mantenir el nivellbalanç de la 19a edicióEl director revela que es va anul·lar l’actuació de Kevin Costner & Modern Weste. j. m.Andorra la VellamúsicaA la venda lesentrades per alstres concertsEncants d’autorRedaccióencampJa estan a la venda les entra-des per als tres concerts quecompletaran el primer cicleEncants d’autor, organitzatpel Comú d’Encamp. El preuper assistir a una actuació ésde 8 euros; per a dos concerts,14 euros, i l’abonament per ales tres cites val 15 euros. Leslocalitats es poden compraral departament de Culturadel Comú d’Encamp, a lesoficines de turisme d’En-camp i del Pas de la Casa i ala web www.morabanc.ad.Encants d’autor començademà amb el recital del pia-nista Jordi Barceló, que inter-pretarà les composicions delseu segon disc, La grandalla(tocant el cel). A les 21.30, a lasala La Valireta.comú d’encampCartell dels Encants d’autor.Els deu alumnes premiats en el concurs d’interpretació mu-sical 2013 de la Setmana cultural de l’Institut de Música vandemostrar ahir els seus progressos amb l’instrument (flauta,violoncel, violí o piano) davant del públic. Els estudiants quevan oferir el concert van ser Alexandra Ibrahim, Alba Coto,Olga Palou, Perancha Domingo, Lucas Guillem, Emma Juan,Jordi Albelda, Òscar Viladrich, Lara Tena i Rui Carlos Vaz.Recital dels millors alumnesde l’Institut de Músicatati masiàformaciósant juliàExposició delstreballs realitzatsa l’aula tèxtil del’Escola d’ArtRedacciósant julià de lòriaEls alumnes de l’aula tèxtil del’Escola d’Art de Sant Julià deLòria exposen els seus treballsde punta de coixí, tapís persa okílim, brodat, punt a mà, a mà-quina o patchwork, al vestíbul delCentre Cultural i de CongressosLauredià. La inauguració de lamostra és avui, a les 19.30, i espodrà veure fins al 20 de maig.La mostra inclou els treballsd’una quarantena d’alumnesde l’aula tèxtil, que han assistitals tallers impartits per LourdesBassaganya, Mitra Romouzi,Maria Medina i Montse Batlle.Mentre duri l’exposició, les clas-ses es faran al vestíbul del Cen-tre Cultural.tati masiàEls representants de la Temporada MoraBanc van presentar el balanç ahir.
 16. 16. 16 Dimarts, 14 de maig del 2013El Govern intervé en l’assump-te i avui mateix ja disposarà detota la informació necessària perconèixer l’estat financer de l’FCAndorra, que aquest matí li pre-sentarà els comptes. L’auditoriaeconòmica-financera ja s’ha po-sat en marxa i, després d’haverarribat a aquesta situació de gra-vetat, l’executiu estudiarà tenirun control més gran dels clubsi les federacions nacionals queperceben subvenció pública.El president de l’entitat, Fran-çois Moliné, i el gerent, EmiliPuig, van reunir-se a l’edifici ad-ministratiu del Govern amb elcap de l’executiu, Antoni Martí,i el secretari d’Estat d’Esports,Jordi Cerqueda. La trobada vatenir moments tensos, ja que esvan demanar explicacions decom s’ha arribat a una situacióde no poder fer front a les nòmi-nes dels treballadors del club, iper esclarir el que ha passat desque es va presentar l’última li-quidació comptable a la secre-taria d’Estat d’Esports, el passat14 de febrer, en què es reflectienuns números equilibrats.Des de l’executiu es va exigirla presentació dels comptes del’entitat, per comprovar la situ-ació real i l’existència de núme-ros vermells, com se sospita, iquina és la gravetat. Per aquestmotiu ja s’ha procedit a la rea-lització d’una auditoria seguintl’article 11 del reglament de lesajudes a l’esport. En aquest sen-tit, el Govern estudiarà, perquèno hi hagi més casos d’aquest ti-pus, controlar d’una forma mésexigent els diners públics quees destinen a les entitats espor-tives. “Servirà per al futur, pertenir tots molta més cura”, afir-ma Cerqueda, que remarca queactualment “en els comptes quees presenten no es poden detec-tar aquests elements”.El secretari d’Estat va ad-metre que va ser “una reuniódura, en què el cap de Governs’ha mostrat molt preocupat”pels esdeveniments que es vanproduint. Martí va demanarque s’expliqués al cos tècnic i elsjugadors dels equips de futbol ifutbol sala la veritable situaciói si s’està en disposició de satis-fer els deutes que es mantenenamb ells. També va manifestarla intenció d’anar fins al finalper aclarir la situació. La pri-mera reacció del Govern un copva conèixer els fets pels mit-jans de comunicació va ser elbloqueig de la segona part dela subvenció corresponent al’exercici 2013.Abans de prendre qualsevoltipus de decisió, l’executiu vol“esperar a tenir la informacióveraç” per “conèixer l’abast del’auditoria” i comptar amb “elsmàxims elements possibles”.Ara bé, es depuraran respon-sabilitats perquè amb la docu-mentació que tenen sobre la tau-la a simple vista els “queda clarque algú ha fet les coses com nos’havien de fer”. Cerqueda viuamb preocupació la conjuntura,perquè “és una institució ambmolta història” i no té el futurgens clar.El Govern estudia augmentar el controlen les ajudes arran del cas FC Andorracrisi institucionaljoan josep blascoAndorra la VellaInicia l’auditoria al club, que aquest matí entregarà tota la documentació de la seva economiatati masiàCerqueda va parlar de la situació de gravetat que viu l’FC Andorra.Pujol: “No es pot retardar més la presa de decisionsperquè es pot desintegrar aquesta plantilla”Els dos primers equips de l’entitat tenen una ma-teixa problemàtica, però en diferents graus degravetat. En el de futbol només hi ha els casosde Darío i Subiza similars als jugadors de futbolsala. La plantilla veu els esdeveniments amb pre-ocupació, pateix pel futur del club i demana quetot se solucioni ràpidament.“La situació és bastant diferent de la que viuel futbol sala”, admet el capità, Marc Pujol, pre-ocupat pels seus dos companys i pels del futbolsala. “No tenen els diners ni per comprar-se elbitllet de l’autobús per tornar a casa seva. I aixòés molt greu”, i remarca que “aquí tots som partdel club, volem una solució ràpida i que cadascúassumeixi la seva responsabilitat”. En l’equip dePrimera Catalana el deute existent “són dinersamb els quals tothom compta, però no tenim tan-ta urgència”, així que “ens preocupa més la con-tinuïtat del club que no pas aquests dos mesos”.El tema va esclatar en un moment ascendent del’equip a nivell esportiu, i “encara rai que ja es-tàvem salvats”, però neguiteja “el que pot pas-sar de cara a la pròxima temporada”. La majoriadels integrants de la plantilla han rebut ofertes, lamajor part de conjunts de la Lliga Nacional, percanviar d’aires. Totes superiors en més o menysgrau econòmicament. Per tant, necessiten unaestabilitat per assegurar la seva continuïtat: “Noes pot retardar més la presa de decisions perquèes pot desintegrar aquesta plantilla.” I això tindriaconseqüències, no només per a l’FC Andorra,sinó “per al país i el futur de la selecció”.L’equip de futbol sala es presentaràal Govern si no obté cap respostaMentrestant, l’entrenador i els jugadors de l’equip de futbolsala continuen sense rebre la notícia que el club els fa efectiusels diners que els deuen de l’últim mes i del present. En total laxifra puja a 25.500 euros. Fins ara l’única resposta de Puig quehan obtingut és la que no hi ha diners a la caixa i que s’estàtractant de trobar una solució. Si en els pròxims dies no rebencap resposta afirmativa sobre la seva demanda, tenen ben clarque realitzaran accions per compte propi per tractar de trobaruna via més ràpida per arribar a la solució. “Si la situació no sesoluciona aviat, ens haurem de presentar al Govern perquè ensatenguin i explicar el nostre cas. No podem seguir d’aquestamanera perquè la situació per la qual estem passant és veri-tablement dramàtica”, indica el tècnic, Carlos Sánchez, que,com la totalitat de components de la plantilla, no té pensatabandonar el país fins que el club els pagui el que els deuenper contracte.Cerqueda: “Quedaclar que algú ha fetles coses com nos’havien de fer”“En els comptes quees presenten no espoden detectaraquests elements”
 17. 17. esports 17Dimarts, 14 de maig del 2013El BC River Andorra es trobaa només un triomf de classifi-car-se per a la final dels play-off.Té el Cáceres Patrimonio de laHumanidad noquejat, però en-cara queda rematar-lo. Els extre-menys s’estan trobant amb unsquants problemes a la pista.Un d’aquest és com frenarMarc Blanch. Tota la temporadal’aler ha destacat per la capaci-tat anotadora, i en els play-offés una continuïtat. En la segonajornada d’aquestes semifinals vaser el màxim anotador, amb 24punts, als quals s’han de sumarels 13 del primer matx, per acu-mular-ne 15,57 de mitjana en elspartits dels play-off, i és el quartde la classificació.La capacitat defensiva des­envolupada pels andorransdiumenge i el poder que vanmostrar els seus jugadors a lapintura posen dos dels seus ju-gadors entre els cinc millors re-botadors de la jornada. El millordels dos enfrontaments que s’hidisputaven va ser Tomas Hampl,amb un total de 9. Dmitry Flisen va atrapar un menys. El rustambé destaca en una estadísticaque acostuma a ser territori delspetits. I és que va ser el que mésassistències va realitzar, amb untotal de sis, les mateixes que uncompany seu, Pablo Sánchez. Lalesió que va patir Dani Pérez enel primer quart, que li va impe-dir continuar en pista la resta del’enfrontament, no li va perme-tre augmentar els seus númerosen aquest sentit. De moment ésel tercer durant els play-off ambuna mitjana de 4,14 per partit.El vendaval de joc del Riverva comportar que rebessin unbon nombre de faltes perso-nals per part del Càceres. Quimés ho va patir va ser Blanch,amb cinc, el segon que més enla jornada. Sánchez en va rebrequatre. Tot aquest seguit d’esta-dístiques col·loquen Blanch comel segon més valorat de la sego-na jornada, amb una puntuacióde 26, només superat per ShaunGreen, del Lucentum d’Alacant,amb 31. Hampl va ser cinquèamb 19.Blanch no s’amaga i agafala responsabilitat anotadorabàsquettati masiàBlanch entra a cistella per materialitzar un contraatac.Va ser qui més punts va fer en la segona jornada de les semifinalsj. j. b.Andorra la VellaNou triomf del CV UrbanGym Andorra. L’equip d’Isa-bel Ribault es va imposar a lapista del DSB Colegio AlemánBarcelona per 0-3 (19-25, 12-15i 13-25) en la penúltima jorna-da de la fase d’ascens a la Ter-cera Divisió.Les andorranes continuenmostrant la mateixa competi-tivitat després d’haver aconse-guit els dos grans objectius dela temporada, pujar de catego-ria i finalitzar campiones. Tot iles baixes, la superioritat visi-tant es va fer evident des d’unprincipi. “Va ser un partit bas-tant ràpid, en què vam fer bétot allò que ens proposàvem”,assenyala Ribault, que ressaltaque “estem en molt bona for-ma i tenim l’equip completa-ment consolidat”.Les baixes que es van produ-ir van ser aprofitades perquèpoguessin tenir més minuts enpista aquelles jugadores que alllarg de la temporada menysoportunitats han gaudit: “Ésmolt bo per a elles tenir minutsi anar agafant una experiènciaque segur que ens servirà per ala pròxima temporada.”Aquest dissabte conclou lacompetició.L’UrbanGyml’aca-barà a la pista del CV Alella B,on també acumularà baixes,però que espera resoldre dela mateixa manera que eldarrer matx.L’Urban Gym s’imposaal Colegio Alemántati masiàLes jugadores andorranes continuen sumant victòries.RedaccióAndorra la VellavòleiEl calendari de la Copa d’Es-panya d’escalada de dificultatva iniciar-se a Saragossa, ambGuillem Colell com a únic re-presentant andorrà i que vaser capaç de classificar-se en latercera posició de la categoriasub-18, en què prenien part22 participants.La competició va ser forçaigualada i cap dels escaladorsva ser capaç de fer top ni en lesclassificatòries ni en la final enuna via de gran dificultat. Co-lell va completar la prova ambun total de 65 punts. La victò-ria va ser per al català RogerJiménez amb 100 i la segonaplaça, per a l’extremeny Jero-me González amb 80.El calendari de la Copad’Espanya d’escalada de di-ficultat està compost per tresproves més la gran final. Lasegona cita de la temporadaes realitzarà el 25 i 26 d’aquestmes a Sant Llorenç.Colell, tercer en l’inicide la Copa d’EspanyafamColell, al tercer caixó del podi.RedaccióAndorra la VellaescaladaAmb la mirada posada en elsJocs dels Petits Estats de Lu-xemburg, que arrenquen a finalde mes, es disputen les últimesproves de preparació de cara ala cita. Guy Díaz va ser el mésdestacat en la Clàssica Isaac Gál-vez, amb una setena posició.L’Agrupació Ciclista Andor-rana-Viladomat va comptar ambtres corredors en la prova deVilanova i la Geltrú, que teniaun traçat de 126 quilòmetres,la mateixa distància que es tro-baran a Luxemburg. Díaz vaser setè, en finalitzar juntamentamb un grup perseguidor delsescapats a 4.18 minuts del ven-cedor, Francesc Gironès. MiquelAfonso va ser 12è, entrant a 4.58,i Julio Pintado, 14è a 5.00. En lesclassificacions per categoriesvan obtenir resultats destacats.Afonso va ser el guanyador ensènior, mentre que Díaz i Pinta-do van ser segon i tercer, respec-tivament, en màster. Per equips,l’ACA-Viladomat va acabartercer, amb un registre total de8.55.01 hores. El guanyador vaser l’Inverse-Serman Port amb8.50.54. La segona plaça la vaocupar el Coluer Bicycles-BikeImpo amb 8.51.25.En el Campionat de Catalu-nya de contrarellotge, celebrata Mont-roig del Camp, en màs-ter 30 José Federico va acabar14è a 1.37 del vencedor, DavidSánchez. En júnior es va impo-sar Xavier Pastallé. Ramon Secova ser 15è a 1.53; Guillem Gui-rau, 19è a 2.09; Brian Bernardo,43è a 4.21, i Sergio Vázquez,46è a 6.11. El que no va poderser-hi present per malaltia ésDavid Albós.Guy Díaz finalitza en el setèlloc a la Clàssica Isaac GálvezciclismeRedaccióAndorra la VellaacaAfonso va ser el guanyador en sènior.
 18. 18. CLASSIFICATS18 DIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013VENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLOREs ven hondaPantheon 150.Color negre. 17000 KmPreu 1200 € - Tel.: 32 53 85COMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/DISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26ImmoblesOPORTUNITATHYUNDAI 4X4DIESEL, CUIRO,SOSTRE,... 70000 KMIMPECABLE5000 €Tel. 33 80 99Vicky, Jessica23 anys21 anysAmigues molt vicioses i, sobretot, moltdiscretes. A la Seu dUrgell.Les 24 hores. També sortidesTel.: +34 973 989 518+34 639 540 077SalomeaNovetat a la Seu d’Urgell.Massatges professionalsi sortides les 24 h.Tel.: 688 280 388VENC CARAVANA SUN ROLLERADAGIO 495 DE LUXE6 places,aire condicionat, tots els extres.Avancé i cuina exterior inclosos.TEL. 33 28 40VehiclesMOTOR ESPAIPREPARI EL SEUVEHICLE PER AAQUEST ESTIU:pneumàticsnous a preusexcepcionalsREGAL:càrrega d’airecondicionatAv. d’Enclar, 50 – Santa ColomaPrincipat d’Andorravda.skoda@andorra.adTel. (+376) 89 00 00AUTOCARAVANAEN VENDAFIAT-DUCATO-KNAUSSUN TRAVELER 708 KMOTOR 2800 JTD36.500 KM, MOLT BONESTAT, GUARDADA SEMPREA LINTERIOR. 6 PLACES AU-TORITZADES EN CIRCULACIÓi 7 PLACES PER DORMIR, SE-PARACIÓ ENTRE MENJADOR,LLITERES NENS i LLIT DOBLECAPUCINA.(Hi poden dormir 4 personessense desmuntar res.)EQUIPAMENTS EXTRESPREU: 38.000 €MÒB.: 323 713PERTANCAMENTHorari: 10 h a 13 h - 17 h a 20 hTel. 864 944ES TRASPASSA MOBILIARI IMAQUINÀRIA DE RESTAURANTMolt bon preuVols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88LLOGUERLocal de 300 m2Al centre dEscaldesPrat de les Oques(al passatge Antonia Font Caminal)Excel·lent situació.Preu a convenir.Directament amb la proprietat.CONTACTI AMBLA PROPIETATTel. 361 185PREUS A PARTIR40 €TRANSPORTSMUDANCES DESMUNTATGEMUNTATGEDE MOBLESTEL. 618 646
 19. 19. classificats 19Dimarts, 14 de maig del 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSImmobiliàriaCompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 3880: Pis cèntric, 92 m2, 2 dormitoris,2 banys complets, cuina, menjador. Garatgeopcional a 95 €. PREU: 660 €REF. 4263: Pis, 110 m2, 3 dormitoris, 2 banys,cuina, safareig, saló menjador, balcó. Garatgeopcional. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 800 €REF. 4228: Pis, 140 m2, 3 dormitoris dobles, cui-na amb safareig, 3 banys, menjador gran ambbalcó. Exterior. Garatge opcional. PREU: 800 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris dobles,1 bany complet, cuina, saló menjador. Plaça degaratge. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 €REF. 4310: Pis de 85 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador. Bon estat. PREU: 550 €REF. 4334: Àtic, 100 m2, 2 dormitoris, 2 banys,cuina, menjador. TERRASSA. Garatge i traster.PREU: 780 €REF. 4353: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany,1 bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, men-jador, balcó. Plaça de garatge opcional, 75 €.PREU: 475 €REF. 4370: Ciutat de Valls, pis de 125 m2,4 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, men-jador, molt lluminós, DESPESES INCLOSES.PREU: 595 €TRASPÀS DE CENTRE D’ESTÈTICA, 150 m2,recepció, 5 cabines, 1 despatx, 2 banys, semi-nou. PREU: 25.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4098: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina oberta i equipada, saló menjador, moblat,exterior. Plaça de garatge. PREU: 570 €REF. 4291: La Plana. Casa adossada, 210 m2,4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 bany auxiliar,cuina, menjador, terrassa. 2 places de garatge.Celler. PREU: 1.200 €REF. 4289: Pis de luxe, 105 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina tancada, menjador, 2 places degaratge i traster. PREU: 1.000 €REF. 3980: Pis, 115 m2, 4 dormitoris, 2 banys,cuina, menjador, balcó. DESPESES INCLOSES.PREU: 695 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys,cuina independent, safareig, saló menjador,plaça de garatge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 banycomplet, cuina, saló menjador. Plaça de garat-ge. MOBLAT. PREU: 450 €REF. 4378: Pis de 46 m2, 1 dormitori, 1 bany,saló menjador, cuina. Moblat. PREU: 385 €LA MASSANAREF. 4300: Xalet de 130 m2, 3 dormitoris, 1bany, cuina, saló menjador amb llar de foc,terrassa de 250 m2, garatge per 2 cotxes.PREU: 900 €REF. 4138: Pis de 80 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, calefacció individualelèctrica. PREU: 500 €REF. 4332: Pis de 75 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina equipada, saló menjador. Plaça de garat-ge. Moblat. PREU: 500 €REF. 4350: Pis cèntric de 45 m2, 1 dormi-tori, 1 bany, cuina oberta, menjador, balcó.PREU: 375 €ORDINOREF. 4088: LA CORTINADA. Pis de 90 m2, 2dormitoris dobles, 2 banys, safareig, cuina,saló menjador, llar de foc, garatge i traster.PREU: 450 €REF. 3837: Pis a estrenar, 136,65 m2, 3 dor-mitori, 2 banys, cuina tancada, saló men-jador, balcó de 17,72 m2. Garatge i traster.PREU: 970 €REF. 4194: PLETA D’ORDINO. Casa adossadade 200 m2, 4 dormitoris, 3 banys, cuina, men-jador, jardí, celler, 2 places de garatge. MOBLA-DA. PREU: 1.100 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormitori, 1bany, cuina americana i equipada, saló menja-dor, garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuinaequipada, moblat. PREU: 350 €REF. 4081: Pis, 3 dormitoris, 2 banys, cuina,saló, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatge iguardaesquís. PREU: 650 €REF. 4376: Les Bons. Pis de 92 m2, 3 dormito-ris, 2 banys, menjador amb llar de foc, jardí de18 m2, garatge i traster. PREU: 650 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina tancada, menjador, calefacció elèctrica.Situat al centre, reformat, edifici sense ascen-sor. PREU: 400 €REF. 4072: Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina americana, saló menjador, garatge.PREU: 400 €REF. 4273: Pis de 130 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina tancada, menjador, balcó. Plaçade garatge. PREU: 595 €REF. 4256: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, cuinasemioberta, 2 banys, menjador, balcó, sol i vis-tes. Pàrquing . Despeses incloses. PREU: 700 €REF. 4083: Pis de 73 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, terrassa, plaça de garat-ge i traster. PREU: 500 €REF. 4337: Pis de 90 m2, terrassa de 20 m2,3 dormitoris, 2 banys (amb banyera i dutxad’hidromassatge), cuina, menjador, llar de foc.MOBLAT I EQUIPAT. PREU: 550 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDA - OFERTA DE LA SETMANA - ÚLTIM PREUANDORRAOPORTUNITAT! Pis, 100 m2, 3 dormitoris, 2 banys, ampli saló menjador amb sortida a terrassa,garatge, sol i vistes. PREU: 157.500 €ESCALDES-ENGORDANYRef.892Pis,60m2,1h.,bany,pq.,s’hiadmetenanimals,armaris,lluminós,totreformat.........550€Ref.538Pismoblatiequipat,68m2,2h.,bany,aparcament,despesesincloses.................. 680€Ref.895Pis,55m2,moblatiequipat,1dormitori,bany,moltsarmaris,safareig..................480€Ref.653Piscèntric,110m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,parquet,armaris,sol.....690€Ref.876Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol..............550€Ref.1030Pisobranova,2h.,bany,cuina,semimoblat,lluminós,armaris,s’acceptagos.....470€Ref.888Pisd’obranova,87m2,3h.,bany,cuinaoberta,opciódepq.,s’acceptenanimals........610€Ref.1049Pis,115m2,4h.,cuina,2b.,armaris,safareig,terrassa,sol,vistes,calef.inclosa........675€Ref.737Pisde85m2,3hab.,cuinatancada,amplisalómenjador,1bany,1banyaux........650€AndorraLaVellaRef.855Aparcament,barrianticd’Andorra,propdeFEDA......................................................80€Ref.762Pis,65m2,2h.,bany,cuinaindep.,safareig,reformat,armaris,bensituat.............450€Ref.868:Pis,124m2,3h.,2b.,terrassa,safareig,armaris,vistes,sol,despesesincloses......800€Ref.981Àticseminou,55m2,1h.,1bany,cuinaindep.,traster,vistes,sol,pàrquingopc..........550€Ref.1045Pis,80m2,2h.,2b.,cuinatancada,armaris,traster,bensituat,solivistes...........620€Ref.573ZonaEscale,2h.,2b.,85m2,bonsacabats,armaris,lluminós,despesesincloses...780€Ref.852Piscèntricde4h.dobles,1bany,cuinatancada,amplisalómenjador,sol............690€Ref.830Pis,112,14m2,3h.,2banys,cuinatancada,rebostisafareig,salómenjador.........700€Ref.763Estudienplecentre(zonaesglésia),moblatiequipatiambdespesesincloses.......437€EncampRef.330Pis,50m2,moblatiequipat,reformat,1h.,bany,terrassa,vistes,sol,aparcament......400€Ref.1007Pis,40m2,1h.,1b.,armaris,aparcamentitrasterinclosos,sensemobles...........275€Ref.955Piscèntric,55m2,1h.,amplimenj.,cuinaamericana,pàrquingitraster.................400€LaMassanaRef.1022Piscèntric,93m2,3h.,2b.,safareig,balcó,2pàrq.,traster,vistes.........................700€Ref.944Pisnou,cèntric,147m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,armaris,sol,vistes......730€Ref.949Àticnou,cèntric,75m2,1h.,1b.,vestidor,armaris,safareig,vistes,preciós...........625€Ref.1019Pisbensituat,75m2,2h.,1b.,cuinaoberta,terrassa,pq.,traster,sol,vistes.......575€Ref.541Piscèntric,45m2,1h.,1b.,cuinaoberta,reformat,armaris,parquet,balcó...........375€OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella (zonac/ Bona Vista), 100 m2,3 habitacions, 1 bany,menjador i habitacióprincipal amb sortidaa terrassa. (Ref. 1028).Preu: 157.500 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras·sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil·la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes–Engor·dany (zona Immigració) perreformar, d’uns 100 m2, 3habitacions dobles, 2 banys,cuina amb safareig, un apar·cament inclòs al preu. Pos·sibilitat d’adquirir un altreaparcament i un traster ala mateixa finca. (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu·ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime·ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn·tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi·dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terras·sa i una plaça d’aparca·ment. (Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA

×