Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Principle of Marketing Khmer Version

:D

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Principle of Marketing Khmer Version

 1. 1. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 1 គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង I.សារៈសំខាន់ននម៉ា ឃឺទីង (The important of marketing) ១.ម៉ាឃឺទីងជាអ្វី? ម៉ា ឃឺទីងគឺមនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្តិថិជនខ្ល ំងជាងមុខងារអាជីវកមមដទទៗទទៀត។ វ បទងកើតតទមលអ្តិថិជននិងទេចកតីទពញចិតត។ ម៉ាឃឺទីងគឺជាការផដល់ឲ្យនូវទេចកតីទពញចិតតទោយ គិតគូរអ្ំពីរាក់ចំទនញ។ ទោលទៅម៉ាឃឺទីងគឺទាក់ទាញអ្តិថិជនថមីទោយេនាផដល់តទមលខពេ់ ជាងនិងរកាអ្តិថិជនចាេ់ទោយផដល់នូវទេចកតីទពញចិតត។ ទតើពាកយម៉ា ឃឺទីងមនអ្តថន័យដូចទមតច? មនុេសភាគទរចើនគិតថាម៉ាឃឺទីងរោន់តតជា ការលក់ និងផាយពាណិ ជជកមមប៉ាុទ្ណ ោះ។ ដូចទយើងានទឃើញការផាយពាណិ ជជកមមតាម ទូរទេសន៍ កាតេត អ្ុិនធឺតណត ទេសនាវដតី ឫ ខិតប័ណណទផសងៗទទៀត។ ទទាោះបីជាយ៉ាង្ក៏ ទោយ ការលក់និង ការផាយពាណិ ជជកមមរោន់តត ជាចំនុចកំពូលេំខ្ន់របេ់ម៉ា ឃឺទីង។ ទទាោះជាវេំខ្ន់ក៏វរោន់តតជាមុខងារម៉ា ឃឺទីងពីរកនុងចំទ្មមុខងារេំខ្ន់ៗដទទទទៀត ទ ើយទពលខលោះវមិនតមនេំខ្ន់បំផុតទទ។ េពវទថងទនោះម៉ា ឃឺទីងរតូវានទគយល់ថាមិនរោន់តតជាន័យម៉ាឃឺទីងចាេ់គំរិលទនការ លក់ទនាោះទទ តតកនុងន័យថមីគឺទធវើឲ្យទពញចិតតទៅនឹងតំរូវការរបេ់អ្តិថិជន។ របេិនទបើអ្នកទីផារ ទធវើការងារានលអទោយយល់ពីតរមូវការរបេ់អ្តិថិជន អ្ភិវឌ្ឍផលិតផលតដលផតល់តទមល របទេើរជាងទគ ទថលទថាក ការតបងតចក និងផសពវផាយរបកបទោយរបេិទធិភាព ទនាោះផលិតផល ទាំងទនោះនឹងងាយលក់បំផុត។ ដូទចនោះការលក់និងការផាយពាណិ ជជកមមរោន់តតជាតផនកមួយទន ម៉ា ឃឺទីងមិកប៉ាុទ្ណ ោះ។ ទដើមបីឲ្យមន ឥទធិពលទលើទីផារ ទគរតូវទរបើឧបករណ៍ ម៉ាឃឺទីងទាំង អ្េ់បញ្ចូ លោន ។
 2. 2. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 2 ទយើងអាចកំនត់ានថាម៉ា ឃឺទីងគឺជាដំទណើ រការទនេងគម និងការរគប់រគងតដលបុគគល និងរកុមទទួលាននូវអ្វីតដលទគរតូវការ និងចង់ានតាមរយៈទនការបទងកើតការទោោះដូរផលិត ផលនិងតទមលជាមួយោន ទៅវិញទៅមក។ ម៉ា ឃឺទីងជាេកមមភាពទាំងឡាយតដលតេតងទ ើងទោបុគគលអ្ងគភាពអាជីវកមម អ្ងគការ ទដើមបីបំទពញតរមូវការ និងចំនង់ចំនូលចិតតឆលងតាមការទោោះដូរ។ ការទោោះដូរជាដំទណើ ររបរពឹតត ទៅរវងភាគីពីរ ឫទរចើនទោយទេរីនូវអ្វីតដលមនតទមល (ទំនិញនិងទេវ) ទៅវិញទៅមកទដើមបី បំទពញតរមូវការ និងចំនង់ចំនូលចិតត។ ទីបំផុតទេសនៈទនទីផារនាំឲ្យទយើងទ្ព ោះទៅរកជុំវិញទេសនៈម៉ាឃឺទីង។ ម៉ា ឃឺទីងមន ន័យថាការរគប់រគង់ទីផារទដើមបីនាំមកនូវទំនាក់ទំនង ទនការទោោះដូរមនផលរបទយជន៍ទៅ វិញទៅមកតាមរយៈការបទងកើតតទមល និងទេចកតីទពញចិតតចំទពាោះតរមូវការនិងចំនង់។ ទដើមបីបទងកើតទំនាក់ទំនងទោោះដូរ វទាក់ទងនឹងការងារតដលអ្នកលក់រតូវតតទេវងរកអ្នក ទិញ កំនត់អ្វីតដលពួកទគរតូវការ ផគត់ផគង់ម៉ាឃឺទីងលអេមស្េបកំណត់ទថលលក់េមរមយ ផសពវផាយទំនិញ ឫទេវ រពមទាំងេតុកនិងរបគល់ទំនិញ ឫទេវទាន់ទពល។ ២.ការគ្គប់គ្គងអតិថិជននិងតគ្រូវការ (Customer and demand management) ការរគប់រគងម៉ា ឃឺទីងមិនរតឹមតត បទរមើអ្តិថិជននីមួយៗតាមវិធិនីមួយៗទទ តតអ្នកទី ផារចង់បទរមើអ្តិថិជនតដល ទគទរជើេទរើេទដើមបីឲ្យទគបទរមើអ្នកទាំងទនាោះានលអ រពមទាំង ទទួលានផលចំទណញ។ អ្ងគភាពនីមួយៗមនករមិតតរមូវការ្មួយ តដលទគរាថាន ចំទពាោះផលិតផលរបេ់ ទគ។ ទៅកនុងខណៈទពល្មួយ អ្ងគភាពនីមួយៗរបត លជា ោម នតរមូវការ ឫមនតរមូវការ េមស្េប ឫមនតរមូវការជាទទៀងទាត់ ឫក៏មនតរមូវការទរចើនទពក។ ដូចទនោះការរគប់រគងម៉ា ឃឺទីងរតូវតតតេវងរកវិធីទោោះស្ាយ ចំទពាោះលកខណៈទនភាពខុេោន របេ់តរមូវការទាំងទនាោះ។
 3. 3. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 3 វមិនរតឹមតតតេវងរក និងបទងកើតតរមូវការទទប៉ាុតនតតថមទាំងផ្លល េ់បតូរ ឫក៏កាត់បនថយ។ ឧទា រណ៍ ការយកទថលផលូវថនល់ ឫទថលចតរថយនតខពេ់ វជាមទធាាយតដលអាចកាត់បនថយ បរិមណចរចរណ៍ ទៅតាមតំបន់ទពារទពញទៅទោយេកមមភាពអាជីវកមមតដលមនមនុេស កុោះករាន។ ៣.អតថគ្បគោជន៍ននម៉ា ឃឺទីង (Marketing Utility) តាមរយៈម៉ាឃឺទីងអ្តថរបទយជន៍ជាទរចើនរបេ់ផលិតផលរតូវានបទងកើតទ ើង៖  អ្តថរបទយជន៍ទនទរមង់  អ្តថរបទយជន៍ទនទីកតនលង  អ្តថរបទយជន៍ទនទពលទវល  អ្តថរបទយជន៍ទនពត៌មន  អ្តថរបទយជន៍ទនកមមេិទធិ ៤.រុខងាររបស់ម៉ា ឃឺទីង (Function of Marketing)  ស្ាវរជាវអ្នកទិញនិងអ្នកលក់  ទធវើឲ្យទំនិញនិងទេវរតូវនឹងតរមូវការរបេ់អ្តិថិជន  តេវងរកទថលអាចទទួលានទលើទីផារ  របមូលពត៌មនពីអ្នកលក់និងអ្នកទិញអ្ំពីផលិតផលគូររបកួតរបតជង  ដឹកជញ្ជូ ននិងេតុកទំនិញ  េរមបេរមួលឥណទាន ការរបគលរាក់ និង ទំនិញ  ការទទួលយកនូវកំហាតបង់ចំទពាោះផលិតផលតដលអ្តិថិជនមិនរតឹមរតូវ ៥.កត្តា គន្ឹឹះននទសសនៈម៉ា ឃឺទីង (Key elements of the marketing concept) ម៉ា ឃឺទីងជាកតាត ទជាគជ័យរបេ់អ្ងគភាព ។ កតាត គនលឹោះទនទេសនៈម៉ា ឃឺទីងទផ្លត តទលើ៖
 4. 4. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 4  ការកំណត់តរមូវការរបេ់អ្តិថិជន  បទងកើតនិងលក់ផលិតផលឫទេវ  ទធវើអាជីវកមមរបកបទោយរាក់ចំទណញ ៦.ការវិវតារបស់ម៉ា ឃឺទីង (Evolution of marketing)  ដំ្ក់ការទ្ព ោះទៅរកផលិតកមម  ដំ្ក់កាលទ្ព ោះទៅរកការលក់  ដំ្ក់កាលទ្ព ោះទៅរកម៉ា ឃឺទីង ៧.ម៉ា ឃឺទីងរិក (Marketing Mix)  ផលិតផល  ការតបងតចក  ទថល  ការផសពវផាយ II.តួនាទីរបស់ម៉ា ឃឺទីងគៅកនុងអងគភាព (Marketing’s role in the organization) ១.ការទធវើអាជីវកមមទៅកនុងទេដឋកិចចេកលភាវូបនីយកមម ក.ទេដឋកិចចេកលភាវូបនីយកមម ការទដើមទ ើយ របទទេនីមួយៗ ឃ្លល ត្ង យពីោន ខ្ល ំងទាំងទីតាំងភូមិាស្រេតនិងវបបធម៌។ េពវទថងទនោះពិភពទលករួមតតមួយតាមរយៈ យនតទហាោះម៉ា េុីនទូរារ ទូរេ័ពទ អ្ុីទមល អ្ុីនធឺ តណត និងការផាយទូរទេសន៍តាមផ្លក យរណប។ ការរីកចទរមើនទនោះទធវើឲ្យរកុម ុន ពរងីកទាំង ទីផារនិងរបភពអ្នកផគត់ផគង់។ កាលពីអ្តិត រកុម ុនផលិតរថយនតរបេ់អាទមរិកទ្ម ោះទរកេល័រ ានផលិតរថយនត ទោយទរបើេមេភាពរថយនតតដលផលិតទៅកនុងេ រដឋអាទមរិក ទ ើយរថ
 5. 5. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 5 យនតទេទើរតតទាំងអ្េ់លក់ទៅកនុងេ រដឋអាទមរិក។ េពវទថងទនោះ ទរកេល័រ បញ្ជជ ទិញេមេ ភាពពីអ្នកផគត់ផគង់ជប៉ាុន កូទរ៉ា អាលលឺម៉ាង់និងរបទទេដទទទទៀតទ ើយលក់រថយនតទាំងទនាោះពិភព ទលកតតមតង។ រកុម ុនទៅកនុងឧេា កមមដទទក៏ដូចោន អ្ញ្ច ឹងតដរ។ អ្តីតកាល េំទលៀក បំពាក់ទេទើរទាំងអ្េ់របេ់េ រដឋអាទមរិក រតូវានផលិតនិងលក់ទៅកនុងេ រដឋអាទមរិក។ កាត់និងទដររតូវានទធវើទ ើងទៅកនុងទីរកុង ញ៉ាូយ៉ាក ទោយកមមករអ្ទនាត របទវេន៍។ កមមករចូលរួម េមគមន៍ តដលទធវើឲ្យរាក់ទម៉ាងទ ើង។ ការតេវងរកចំ្យពលកមមទថាក ានទធវើឲ្យទរង ចរកផលិតេំទលៀកបំពាក់ជាទរចើនរំកិលខលួនទៅរដឋភាគខ្ងតបួង។ កនុងទពលថមីៗទនោះរកុម ុន អាទមរិកជាទរចើនានរំកិលទរងចរករបេ់ខលួនមករបទទេអាេុី។ ខ.គំលតចំនូល មួយតផនកធំទនពិភពទលកកាន់តតរកទៅៗទៅកនុងកំ ុងទេវតសកនលងមកទនោះ។ ទទាោះជា រាក់ទម៉ា ងទ ើងទថលក៏ទោយ ក៏អ្ំ្ចទិញធ្លល ក់ចុោះ ជាពិទេេកមមករតដលោម នជំនាញ។ ទៅ េ រដឋអាទមរិក រគួារជាទរចើនានរកាអ្ំ្ចទិញរបេ់ខលួន ទោយារស្រេតីទមផទោះក៏ទៅទធវើ ការតដរ។ កមមករជាទរចើនានាត់បង់ការងាររបេ់ខលួន ទោយារតតទរងចរកអាទមរិកកាត់ បនថយចំនាយទោយកាត់បនថយកមមករ។ គ.ការទទួលខុេរតូវេងគម ការបំពុលបរិោឋ នដូចជា ទឹក ដឺ ខយល់។ ដូទចនោះរកុម ុនរតូវទទួលខុេរតូវទោយ ទមើល ទលើទវចខចប់េំភារៈ ការទចាលកាកេំណល់ និងេកមមភាពដទទទទៀត។ ឃ.ការរីកចទរមើនបទចចកវិទា ទោយារបទចចកវិទានាំមកអ្វីថមី និងលអជាងមុននូវចំណី អាហារ េំទលៀកបំពាក់ ផទោះ យនជំនិោះ និងលទធភាពដំទណើ រកំានត តដលទធវើឲ្យជីវិតរេ់ទៅមនការផ្លល េ់បតូរយ៉ាងខ្ល ំង។
 6. 6. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 6 ២.ទេសនៈេនូល (The core concepts) ក.ទេចកតីរតូវការ និងចំណង់ ម៉ា ឃឺទីងចាប់ទផតើមទោយទេចកតីរតូវការនិងចំណង់របេ់មនុេស។ មនុេសរតូវការ ចំណី អារហារ ខយល់ទឹក េំទលៀកបំពាក់ និងជំរកទដើមបីរេ់ទៅ។ ទលើេពីទនោះទគរតូវការ ការកំានត ការអ្ប់រំ និងទេវទផសងទទៀត។ ទេចកតីរតូវការេំទៅទលើភាពខវោះខ្តទនការទពញចិតតជាមូលោឋ ន។ ចំតណកឯចំណង់ជា បំណងរបថាន ។ ខ.ផលិតផល ផលិតផលជាអ្វីមួយតដលអាចផគត់ផគត់ទដើមបីបំទពញតរមូវការនិងចំណង់។ ផលិតផលរួម មន ទំនិញ ទេវ និងគំនិត។ គ.តំទល ទថលទដើម និង ទេចកតីទពញចិតត តទមលជាការា៉ាន់ាម នរបេ់អ្តិថិជនទន េមតថភាពទូទៅរបេ់ផលិតផល កនុងការបំទពញ តរមូវការ និងទេចកតីទពញចិតតរបេ់ទគ។ ឧបមថារោឋ ចង់ទិញមទធាាយ ទធវើដំទណើ រទៅទធវើកា រ។ ទបើោត់ចាប់អារមមណ៍ នឹងទលបឿន និងផ្លេុខភាពទោយមិនគិតពីតទមល ោត់នឹងទិញរថយនត។ ប៉ាុតនត ផលិតផលនីមួយៗមនតទមលទដើមរបេ់វ ខុេៗោន ។ ទបើេិនជារោឋ ោម នលុយ ោត់មិន ចាំាច់ទិញរថយនតទទ ោត់ចាេ់ជាទិញទទាចរកយនតវិញ។ ឃ.ការទោោះដូរ ការទោោះដូរជាអ្ំទពើមួយ តដលទទួលផលិតផលប៉ាងរាថាន ពីនរ្មន ក់ទោយ ផគត់ផគង់អ្វី មួយទៅវិញ។ ការទោោះដូរមនលកខខ័ណឌ ៥ដូចខ្ងទរកាម៖
 7. 7. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 7  យ៉ាងទហាច្េ់មនភាគីពីរ  ភាគីនីមួយៗមនអ្វីមនតទមលេរមប់ភាគីមខ ងទទៀត  ភាគីនីមួយៗអាចមនទំនាក់ទំនងាននិងអាចរបគល់ទំនិញ  ភាគីនីមួយៗអាចនឹងទទួលនិងបដិទេធការទោោះដូរទោយទេរី  ភាគីនីមួយៗទជឿថាជាការេមស្េបនិងជាបំណងរាថាន របេ់ភាគីមខ ងទទៀត ង.ការទំនាក់ទំនងនិងប្ត ញ ទំនាក់ទំនងម៉ាឃឺទីងជាការបទងកើតទំនាក់ទំនងលអតវង្ង យ ជាមួយអ្តិថិជនេំខ្ន់ៗ ដូចជា អ្តិថិជន អ្នកផគត់ផគង់ អ្នកតបងតចក។ អ្នកទីផារ្ល តទវ រតូវទចោះបទងកើតទំនាក់ទំនងរយៈ ទពលតវង ទុកចិតតោន និងរបកាន់យកយុទធាស្រេត ឈនោះ ឈនោះ។ ប្ត យម៉ា ឃឺទីងរួមមនរកុម ុន អ្តិថិជន និទយជិក អ្នកផគត់ផគង់ អ្នកតបងតចក អ្នកលក់រយ ភាន ក់ងារផាយពាណិ ជជកមម អ្នកវិទាាស្រេតតាមមហាវិទាល័យ និងអ្នកដទទទទៀតតដលបទងកើតផលរបទយជន៍អាជីវកមមទទវរ ភាគី។ ច.ទីផារ ទីផារជាទីកតនលងតដលអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ជួបោន ទដើមបីទោោះដូរទំនិញរបេ់ពួកទគ។ ដូច ទនោះទំ ំទីផារអាស្េ័យទៅនឹងចំនួនមនុេសតដលរតូវការនិង ចង់ទិញទំនិញ តដលមន ធនធ្លនទាក់ទាញអ្នកដទទ និង ចំណង់ផគត់ផគង់ធនធ្លនទាំងទនោះកនុងទោលបំណងទោោះដូរនូវអ្វី តដលទគចង់ាន។ III.ការគ្គប់គ្គងពត៌មនម៉ា ឃឺទីងនិងការវាស់តំរ ូវការទីផារ ១.ទតើអ្វីទៅជារបព័នធពត៌មនម៉ាឃឺទីង?
 8. 8. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 8 រល់រកុម ុនរតូវតតទរៀបចំលំ ូរពត៌មនម៉ាឃឺទីងឲ្យរបធ្លនម៉ាឃឺទីង។ របព័នធពត៌មន ម៉ា ឃឺទីងរួមមនមនុេស ឧបករណ៍ ទរមង់ការរបមូល វិភាគ វយតទមល តបងតចក ទាន់ទពល ទវល និង រតឹមរតូវនូវពត៌មន ឲ្យអ្នកទធវើការេទរមចចិតតទលើម៉ាឃឺទីង។ ក.របព័នធកត់រតាខ្ងកនុង របព័នធកត់រតាខ្ងកនុងរួមមនកំនត់រតាទលើការបញ្ជជ ទិញ លក់ ទថល ករមិតេននិធិ ឥណទទ យយ អ្នកផគត់ផគង់។ល។ របធ្លនម៉ា ឃឺទីង រតូវទធវើរាយការណ៍ លក់ថមីៗ។ របព័នធពត៌មនម៉ា ឃឺទីង តំ្ងឲ្យនូវអ្វីតដលអ្នករគប់រគងគិត អ្វីតដលរតូវការ និងេមស្េប។ ខ.របព័នធម៉ាឃឺទីងដ៏បុិនរបេប់ របព័នធម៉ា ឃឺទីងដ៏បុិនរបេប់គឺ ជាេំនុំទននីតិរកមនិងរបភពតដល ទរបើទោយអ្នក រគប់រគងទដើមបីទទួលានពត៌មនទរៀងរល់ទថង តដលទាក់ទងទៅនឹងការអ្ភិវឌ្ឍបរិយកាេម៉ា ឃឺទីង។ អ្នករគប់រគងម៉ា ឃឺទីងរតូវយកចិតតទុកោក់ទៅទលើការអានទេៀវទៅ ារពត៌មន ការ ទាោះផាយទផសងៗតដលទាក់ទងទៅនឹងពាណិ ជជកមមជតជកជាមួយអ្តិថិជន អ្នកផគត់ផគង់ អ្នក តបងតចក និងអ្នកដទទទទៀត រពមទាំងជាមួយបុគគលិកកនុងរកុម ុន។ របេិនទបើរបព័នធធមមតា ទពកពត៌មនតដលមនតទមលនឹងាត់បង់។ អ្នករគប់រគងរតូវទរៀនអ្ំពីការរំកិលរបេ់អ្តិថិជន តរមូវការរបេ់អ្តិថិជនថមីឫបញ្ជា របេ់អ្នកតបងតចកទដើមបីទធវើការទឆលើយតបានលអបំផុត។ រកុម ុនតដលដំទណើ រការលអបំផុតរតូវទោរពតាមជំហានដូចខ្ងទរកាម៖  វឹក វឺននិងទលើកទឹកចិតតបុគគលិកលក់  ទលើកទឹកចិតតអ្នកតបងតចក អ្នកលក់រយ និងឈមួញក្ត លដទទទទៀត  រកុម ុនទិញពត៌មនពីខ្ងទរៅ  រកុម ុនខលោះបទងកើតមជឈមណឌ លពត៌មនខ្ងកនុង ទោយបុគគលិកអាចរបមូលពត៌មន ទផសងៗឲ្យអ្នករគប់រគងម៉ា ឃឺទីង។
 9. 9. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 9 គ.របព័នធស្ាវរជាវម៉ាឃឺទីង អ្នករគប់រគងម៉ា ឃឺទីងទផ្លត តទៅទលើ ការស្ាវរជាវម៉ាឃឺទីងទោយេិកាពីបញ្ជា េំខ្ ន់ៗ និងឱកាេពួកទគអាចតរមូវឲ្យេទង់ទីផា ពាករលក់តាមតំបន់ ឫ ស្ាវរជាវពីឥទធិពលទន ការផាយពាណិ ជជកមម។ ទយើងអាចកំណត់ការស្ាវរជាវម៉ា ឃឺទីងដូចខ្ងទរកាម៖ ការស្ាវរជាវម៉ា ឃឺទីង ជាការទរៀបចំរបព័នធ របមូល វិភាគ ពិពណ៌ នា ទិនន័យ និង តេវង រកអ្វីតដលទាក់ទងនឹងាថ នភាពម៉ាឃឺទីង។ ឃ.ដំទណើ រការទនការស្ាវរជាវម៉ាឃឺទីង  កំណត់បញ្ជា និងទោលទៅទនការស្ាវរជាវ  បទងកើតបលង់ស្ាវរជាវ  របមូលពត៌មន  វិភាគពត៌មន  បងាា ញពីការរកទឃើញ ២.ការវេ់តរមូវការទីផារ អ្នកទីផារតតងតតនិយយពីទីផារេកាត នុពលទីផារតដលអាចចាប់យកាន និង ទរជៀត ចូលាន។ ទំ ំទីផារកំណត់ទោយចំនួនអ្នកទិញទរចើនឫតិច។ ចំនាប់អារមមណ៍ របេ់អ្នកទរបើ រាេ់មិនរគប់រោន់េរមប់កំណត់ទីផារទទ។ អ្នកទរបើរាេ់េកាត នុពលរតូវមនចំណូ លរគប់ រោន់េរមប់ទិញផលិតផល ទ ើយអាចទទួលាននូវការផគត់ផគង់ផលិតផលពីរកុម ុន។
 10. 10. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 10  តរមូវការទីផារ៖ ជាបរិមណេរុបតដលរតូវទិញទោយរកុមអ្តិថិជនទៅកនុងតំបន់ មួយតដលកំណត់ចំទពាោះកាលមួយកំណត់។  តរមូវការរបេ់រកុម ុន៖ ចំតណកទីផាររបេ់រកុម ុន តរមូវការទីផារេរុប  ពាករណ៍ លក់របេ់រកុម ុន៖ ជាការា៉ានាម នបរិមណលក់របេ់ រកុម ុនទោយ តផអកទៅទលើតផនការម៉ាឃឺទីង និងបរិយកាេម៉ា ឃឺទីេតដលានា៉ា ន់ាម ន។ ក.ការា៉ានាម នតរមូវការបចចុបបនន ទដើមបីទធវើតផនការ និងអ្នុវតតយុទធាស្រេតម៉ាឃឺទីងទគរតូវការការា៉ា ន់ាម ន េកាត នុពលទី ផារ និងចំតណកទីផារ។ េកាត នុពលរបេ់ទីផារេរុបជាបរិមណលក់េរុបតដលរកុម ុន ទាំងអ្េ់អាចរបកួតដទណតើ មោន កនុងកាលកំណត់មួយ។ េកាត នុពលទីផារេរុប= ចំនួនអ្នកទិញ X បរិមណទិញគិតជាមធយមកនុងអ្នកទិញមន ក់ X ទថលកនុងមួយឯតា ខ.ការា៉ានាម នតរមូវការអ្នាគត ជំហានដំបូងទយើងរតូវពាករពីម៉ា រកូទេដឋកិចចទ ើយបនាទ ប់ មកទយើងរតូវពាករតរមូវការ ទៅកនុងឧេា កមម និង ទីបញ្ច ប់ទយើងពាករណ៍ ការលក់របេ់រកុម ុន។  េទង់ចំណង់ចំណូ លចិតតរបេ់អ្តិថិជន  របមូលទយបល់របេ់បុគគលិកលក់  ទយបល់របេ់អ្នកជំនាញការ  វិធីទតេតទីផារ
 11. 11. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 11 IV.វិភាគបរ ិោកាសម៉ា ឃឺទីង (Scanning the marketing environment) រកុម ុនតដល ទជាគជ័យទទួលាគ ល់ចំទពាោះការទឆលើយតបទៅនឹងតរមូវការ មិនាន បំទពញ។ តរមូវការមិនានបំទពញជាទូទៅតតងតតទកើតមនទ ើង។ របេិនជារកុម ុនអាច ទោោះស្ាយបញ្ជា ទាំងទនោះ រកុម ុនគួរតតទឆលៀតឱកាេដទណតើ មយកេំ្ងទនោះ។ ទាំងអ្េ់ ទនោះមនដូចជា ឱេថពាាលជំងឺមហារីកជំងឺេទេរាាទ ឱេថពាាលពុលរលក។ ល។ រកុម ុន អ្នកផគត់ផគង់ រកុម ុនម៉ា ឃឺទីង អ្តិថិជន គូរបកួតរបតជង និងមហាជន ទាំង អ្េ់ោន របតិបតតិទៅកនុងបរិយកាេម៉ា រកូ។  ការដឹកជញ្ជូ នអ្នតរជាតិ ការទំនាក់ទំនង និង ចំលងការ ិរញ្ញវតថុ នាំឲ្យមនកំទនើនយ៉ាង ្ប់រ ័េនូវពាណិ ជជកមម និងវិនិទយគ។  ការរីកចទរមើនទនបលុកេ គមន៍អ្ុឺរ៉ាុប និងអាទមរិកខ្ងទជើងជំរុញឲ្យរីកចទរមើនទ ើងនូវ េ របតិបតតិការកនុងតំបន់  បញ្ជា បំណុ លធងន់ធងរទនរបទទេអាទមរិកឡាទីន និងអ្ុឺរ៉ាុបខ្ងទកើតនាំឲ្យមនការលំាក ដល់របព័នធ ិរញ្ញវតថុ។  ការទ្ព ោះទៅរកទេដឋកិចចទីផារទេរីរបេ់របទទេអ្តីតកមមនីេត  ការរីកាយយ៉ាង្ប់រ ័េនូវរទបៀបរេ់ទៅ តដលប្ត លមកពីកំទនើនទនការទំនាក់ ទំនងទលើពិភពទលក។  ការទបើកទីផារថមីរបេ់របទទេចិន ឥ្ឌ អ្ុឺរ៉ាុបខ្ងទកើត និងរបទទេអារ៉ាប់  ការទកើនទ ើងនូវចំនួនេមព័នភាពយុទធាស្រេតាជីវកមម
 12. 12. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 12 ១.បរិយការរបជាាស្រេត អ្នកេិកាទីផារដំបូងបំផុតចាប់អារមមណ៍ នឹងចំនួន និងអ្រតារបជាជនទៅកនុងទីរកុង នីមួយៗតំបន់ និងរបទទេទាំងមូល បំតនងតចកតាមអាយុ ជាតិាេន៍ ករមិតអ្ប់រំ។ កំទនើន របជាជនពិភពទលកនាំឲ្យមនបនទុកចំបងេរមប់អាជីវកមម។ របជាជនទកើនទ ើង តរមូវការក៏ ទកើនទ ើង តរមូវការក៏ទកើនទ ើង ប៉ាុតនតមិនមនន័យថាទីផារទកើនទ ើងទទ ទលើកតលងតតមន អ្ំ្ចទិញរគប់រោន់ទលើទីផារទនោះ។ ២.បរិយកាេទេដឋកិចច ទីផាររតូវការទាំងអ្ំ្ចទិញ ទាំងមនុេស។ អ្ំ្ចទិញទៅកនុងទេដឋកិចចអាស្េ័យ នឹងចំនូល ទថល ការេនសំ បំណុ ល និង ឥណទានផដល់ឲ្យអ្តិថិជន។ ៣.បរិយកាេធមមជាតិ ទីរកុងជាទរចើនទៅទលើពិភពទលកមនការបំពុលបរិោឋ នដូចជាការបំពុលខយល់ ទឹក យ៉ាងខ្ល ំងតដលបងកទរោោះថាន ក់ដល់េុខភាព។ ការបំពុលខយល់អាកាេទឹក និងស្េទាប់ដីជា កងវល់យ៉ាងខ្ល ំង។ ទៅេ រដឋអាទមរិក និងទៅអ្ុឺរ៉ាុប ទគតរមូវការឲ្យកាត់បនថយជាតិពុលមុននឹង បទញ្ច ញជាតិពុលពីទរងចរក។ ទរងចរកផលិតតដក រថយនត និងាបូ ានវិនិទយគ រប់ទកាដ ដុលល រ ទៅទលើការវិនិទយគ ឧបករណ៍ បំាត់ជាតិពុល។ មា៉ាងទទៀតជាតិពុលទចញពីវតថុធ្លតុ ទដើមតដលប្ត លមកពីការយកតរ៉ាទៅទរកាមដីក៏មនទំ ំខ្ល ំងខ្ល តដរ។ ៤.បរិយការបទចចកវិជាជ បទចចកវិជាជ នាំមកនូវការទជាគជ័យកនុងការរបកួតរបតជងអាជីវកមម។ រថយនត ទូរទេសន៍ វឺ តេរទេរានទធវើឲ្យ រកុម ុន រថទភលើង កាតេត និងដីេ ឈឺចាប់យ៉ាងខ្ល ំង។
 13. 13. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 13 បទចចកវិជាជ ថមីផដល់តទមលខពេ់ជាងកនុងការបំទពញតរមូវការ។ ការទកើតទ ើងនូវកុំពយូទ័រផ្លទ ល់ ខលួន ទូរេ័ពទ និងម៉ាេុីនទូរា អាចឲ្យមនុេសទធវើការទាក់ទងោន ានទោយអាចទធវើការទៅផទោះ ានទោយមិនចាំាច់ទធវើដំទណើ រទៅកាន់ការិយល័យ។ អ្នកខលោះេងឃឹមថានិនាន ការទនោះនឹងកាត់ បនថយការបំពុលបរិោឋ នទោយរថយនតរពមទាំងជួយឲ្យជួបជុំរគួារ បទងកើតការកំានតនិង េកមមភាពទផសងៗទៅផទោះទរចើនជាងមុន។ វក៏មនឥទធិពលទលើអ្តតចរិកទិញ និងទទងវើម៉ាឃឺទីង ផងតដរ។ ទោយារផលិផលកាន់តតាុ ំញុ ំទៅ អ្តិថិជន តរមូវឲ្យ អ្នកផលិតធ្លនាពីេុវតថិភាព របេ់ទគ។ ជាលទធផលភាន ក់ងាររោឋ ភិាលានចុោះរតួតពិនិតយ និងហាមឃ្លត់ផលិតផលមិន មនេុវតថិភាព។ ទៅេ រដឋអាទមរិកបទបញ្ញតតិពីេុវតថិភាព និងេុខភាពរតូវានោក់ទៅទលើ ចំណី អាហារ រថយនត េំទលៀកបំពាក់ ទរគឿងបរិកាខ ទអ្ ិរតូនិច និងេំណង់។ អ្នកទីផាររតូវដឹង ពីបទបញ្ញតតិទនោះមុននឹងទេនើ អ្ភិវឌ្ឍ និងបញ្ចូ លផលិតផលថមីទៅកនុងទីផារ។ ៥.បរិយកាេនទយាយចាប់ ទទងវើេទរមចចិតតម៉ាឃឺទីងរតូវានរងឥទធិពលយ៉ាងខ្ល ំង ទោយការអ្ភិវឌ្ឍទៅកនុង បរិយកាេនទយាយ និងចាប់។ ប៉ាុតនត ទពលខលោះចាប់ទនោះក៏បទងកើតនូវឱកាេេរមប់អាជីវ កមមតដរ។ ឧទា រណ៍ ដូចជាចាប់ Recycling ានផតល់ឲ្យទរងចរក Recycling លូតលេ់ យ៉ាងខ្ល ំង។ ការរគប់រគងម៉ា ឃឺទីងរតូវទធវើតាមនិនាន ការនទយាយ។ ចាប់អាជីវកមមមនទោល បំណង៣៖  ការពាររកុម ុនពីការរបកួតរបតជងមិនរតឹមរតូវ  ការពារអ្នកទរបើរាេ់  ការពារផលរបទយជន៍េងគម។
 14. 14. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 14 េ គមន៍អ្ុឺរ៉ាុបានបទងកើតគទរមងចាប់ថមី តដលរគបដណត ប់ទៅទលើចរិតរបកួតរបតជង បទោឋ នផលិតផល ការទជឿជាក់ទលើផលិតផល និងចមលងការ ពាណិ ជជកមមេរមប់េមជិកទាំង ១៥ របទទេ។ ៦.បរិយកាេេងគម និងវបបធម៌  ទេសនៈរបេ់មនុេសអ្ំពីខលួនឯងផ្លទ ល់ ៖ មនុេសទិញផលិតផល យីទហា និងទេវ ទោយការេំតដងទចញទ ើងទោយខលួនឯង ដូចជា ការទិញរថយនតរបណិ តៗ ការ ចំ្យទពលយ៉ាងទរចើនេរមប់ទលងកីឡាទដើមបីេុខភាព។  ទេសនៈរបេ់មនុេសអ្ំពីអ្ងគភាព ៖ អាកបបកិរិយរបេ់មនុេសតរបរបួលទៅតាមាជី វកមម ភាន ក់ងាររោឋ ភិាល េ គមន៍ពាណិ ជជកមម និងអ្ងគភាពដទទទទៀត។  ទេសនៈរបេ់មនុេសអ្ំពីេងគម ៖ មនុេសតរបរបួលអាកបបកិរិយទៅតាមេងគមរបេ់ ពួកទគ។  ទេសនៈរបេ់មនុេសអ្ំពីធមមជាតិ ៖ មនុេសតរបរបួលអាកបបកិរិយទៅតាមធមមជាតិដូច ជា ទាោះតង់ទដើរទលង ទដើរទលងកាត់ទរពភនំ ការជិោះទូកទលងកំានតនិងការេទូចរតីកំា នត។ V.ការវិភាគទីផារអនកគគ្បើគ្ាស់ និងអតាចរិកអនកទិញ ១.កតាត េំខ្ន់ៗតដលជៈឥទធិពលទលើអ្តតចរិតរបេ់អ្នកទិញ ការទរជើេទរើេរបេ់អ្នកទិញនូវផលិត្មួយរតូវានទទួលឥទធិពលពីកតាត ជាទរចើន ដូចជា កតតវបបធម៌ កតាត េងគម បុគគលខលួនឯងផ្លទ ល់ និងកតាត ចិតតាស្រេត។
 15. 15. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 15 ក.កតាត វបបធម៌ ក១.វបបធម៌ វបបធម៌ទដតទមីណង់រគឹោះទនចំណង់និងអ្តតចរិករបេ់អ្តិថិជន។ កូនទកមងធំដឹងកតី ទ ើងទទួល តទមលការយល់ដឹងចំនង់ចំនូលចិតតនិងអ្តតចរិកតាមរយៈរគួារនិងេងគម។ ទកមង តដលទកើតទៅេ រដឋអាទមរិកទទួលតទមលដូចតទៅ៖ ការេទរមចចិតតទោលទៅ និងទជាគជ័យ េកមមភាព របេិទធភាព និងការអ្នុវតត ការរីកចទរមើន ផ្លេុខភាពេំភារៈ បុគគលភាព ទេរីភាព ផ្លេុខភាពខ្ងទរៅការនិយមមនុេសជាតិ និងភាពជាយុវវ័យ។ ក២.វបបធម៌រង វបបធម៌នីមួយៗ ផសំទ ើងទោយវបបធម៌រងតូចៗតដលផតល់អ្តតេញ្ជញ ណកមម និង េងគមចាេ់លេ់ពីេមជិករបេ់ខលួន។ វបបធម៌រងទនោះរួមមន េញ្ជញ តិ ាេនា ពូជាេន៍ និងតំបន់តាមភូមិាស្រេត។ វបបធម៌រងជាទរចើនមនរបទយជន៍េរមប់ កំណត់ខ័ណឌ ភាគទីផា រ។ អ្នកទីផារជាញឹកញយបទងកើតផលិតផល និងកមមវិធីម៉ា ឃឺទីង ឲ្យរតូវទៅនឹងតរមូវការរបេ់ ពួកទាំងទនាោះ។ ក៣.វណណៈេងគម វណណៈេងគមមិនតមនឆលុោះបញ្ជច ំងតតចំនូលប៉ាុទ្ណ ោះទទតតតថមទាំងទៅទលើអាជីព ករមិត វបបធម៌ និងទីកតនលងាន ក់ទៅ។ វណណៈេងគមខុេតបលកោន ទៅតាម េំទលៀកបំពាក់ េំនួរទវហា ចំណូ លចិតតតដលរតូវទគបទងកើតទ ើង និងលកខណៈដទទទទៀត។ វណណៈេងគមមនលកខណៈជាទរចើន៖  មនុេសទៅកនុងវណណៈតតមួយទរចើនតតមនទំទនារទធវើអ្វី ដូចោន ជាងមនុេសតដល មនវណណៈខុេោន ។
 16. 16. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 16  មនុេសទទួលាគ ល់ថាការតបងតចកភារកិចចការងារខពេ់ជាងឫទាបជាង ទៅតាម វណណៈរបេ់ទគទៅកនុងេងគម។  វណណៈេងគមរបេ់មនុេសរតូវានកំណត់ទោយអ្ទថរជាទរចើន ដូចជា អាជីព រាក់ចំណូ ល រទពយេមបតតិ និងករមិតវបបធម៌។  ទៅកនុងជីវិតរបេ់ខលួន មនុេសមន ក់ៗអាចរំកិលខលួនពីវណណៈទាបឫខពេ់។ វណណៈេងគមបងាា ញពីចំណូ លចិតតផលិតផល និងយីទហាទផសងៗោន ទៅទលើ ផលិតផលដូចជា េំទលៀកបំពាក់ េងាា រឹម េកមមភាពលំត កាយ និងរថយនតអ្នកទីផារទផ្លត ត ការរបឹងតរបងរបេ់ទគតតទលើវណណៈេងគមតតមួយប៉ាុទ្ណ ោះ។ ខ.កតាត េងគម អ្តតចរិករបេ់អ្តិថិជនមិនរតឹមតតទទួលឥទធិពលពីកតាត វបបធម៌ តតតថមទាំងទទួលពី កតាត េងគមផងតដរ។ -រកុមទយង រកុមទយងរបេ់មនុេសមន ក់ៗរួមមនរកុមទាំងអ្េ់ តដលរាស្េ័យទាក់ទងផ្លទ ល់មន ឥទធិពលទលើអ្តតចរិករបេ់អ្នកទនាោះ។ រកុមតដលមនឥទធិពលផ្លទ ល់រតូវានទគទៅថា រកុម េមជិកភាព។ រកុមេមជិកភាពខលោះ ជារកុមចំបងទីមួយ ដូចជា រគួារ មិតតភកតិ អ្នកជិតខ្ង និងអ្នកទធវើការជាមួយ។ រកុមទីពីរអាចជារកុមាេនា វិជាជ ជីវៈ និងេមគមន៍ពាណិ ជជកមម។ មនុេសមន ក់ៗរតូវទទួលឥទធិពលពីរកុមទយងយ៉ាងទហាច្េ់តាមរយៈ៣វិធី៖  រកុមទយងានទធវើឲ្យបុគគលមនអ្តតចរិក និង រទបៀបរេ់ទៅថមី។  រកុមទនោះមនឥទធិពលទលើអាកបបកិរិយ និងទេសនៈផ្លទ ល់របេ់មនុេសមន ក់ៗ។  ពួកទនោះានបទងកើតេំពាធតដលអាច ជោះឥទធិពលទលើការទរជើេទរើេរបេ់បុគគលមន ក់ៗ ទលើផលិតផលនិងយីទហា។
 17. 17. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 17 មនុេសអាចទទួលឥទធិពលពីរកុមដទទតដលខលួនមិនតមនជាេមជិកទនរកុមទនាោះ។ អ្នកទី ផារ ពាយមអ្តតេញ្ជញ ណខ័ណណករអ្តិថិជនទៅតាមរកុមទយង។ រកុមទយងហាក់ដូចជាមន ឥទធិពលខ្ល ំងកាល ទៅទលើការទរជើេទរើេផលិតផល និងយីទហាតតចំទពាោះផលិតផលមួយចំនួនដូច ជារថយនត ទូរទេសន៍ពណ៌ េងាា រឹម េំទលៀកបំពាក់ ស្ាទបៀ និងារី។ ផលិការតដលទទួលឥទធិពលពីរកុមទាំងទនោះ រតូវកំណត់ឲ្យានចាេ់ពីរទបៀបទទួល ទជាគជ័យនិងអានុភាព ទលើគំនិតឫទយបល់របេ់អ្នកដឹកនាំទនរកុមទាំងទនាោះ។ រគួារជាកតាត ចំបងមួយតដលជោះឥទធិពល ទៅទលើការេទរមចចិតតទិញរបេ់អ្តិថិជន។ េមជិកកនុងរគួារជារកុមទយងទីមួយ តដលមនអានុភាពញុ ំឲ្យអ្តិថិជនទទារទន់ទៅតាម ទយបល់របេ់េមជិកទាំងទនាោះ។ តាមរយៈឪពុកមត យ កូនអាចទទារទន់តាមដូចជា ជំទនឿ ាេនា នទយាយ ទេដឋកិចច ម ិចចតា តទមលខលួនឯង និងទេចកតីទេនហា។ អ្នកទីផារចាប់អារមមណ៍ នឹងអ្នកតដលមនអានុភាពជំរុញ ឲ្យទិញផលិតផលនិងទេវ។ ទៅេ រដឋអាទមរិក បតីឫរបពនធ មនឥទធិពលជាងទៅតាមរបទភទផលិតផល។ របពនធជាអ្នក ទិញផលិតផលេរមប់រគួារទាំងមូលជាពិទេេ ចំណី រអាហារ និងរបេ់ទផសងៗេរមប់ទរបើ រាេ់កនុងផទោះ។ ចំទពាោះផលិតផល និងទេវទថលបតី និងរបពនធចូលរួមោន េទរមចចិតតទិញ។ ដូទចនោះ អ្នកទីផាររតូវតតកំណត់ថា ទតើេមជិក្មួយតដលមនឥទធិពលខ្ល ំងកាល ជាងទគ កនុងការ ទរជើេទរើេផលិតផល។ ជាទូទៅបតីមនឥទធិពលជាងរបពនធចំទពាោះការទិញធ្លនារ៉ាប់រងជីវិត ការ ទិញរថយនត និងទូរទេសន៍។ ចំតណកឯរបពនធវិញ មនឥទធិពលជាងបតីកនុងការទិញម៉ាេុីនទាក ទខ្អាវ រពំ េងាា រឹម និង របេ់ទៅកនុងផទោះាយ។ ប៉ាុតនតក៏មនការខលោះមនការេទរមចចិតតទេមើោន ដូចជា ការទិញផទោះ វិេសមកាល និងការកំានត ទរៅរបទទេ។ គ.កតាត ផ្លទ ល់ខលួន ការេទរមចចិតតរបេ់រតូវានទទួលរងនូវឥទធិពល តដលទកើតទចញមកពីលកខណៈផ្លទ ល់ ខលួន។ លកខណៈទាំងទនោះរួមមន អាយុ អាជីព កាលៈទទេៈទេដឋកិចចរទបៀបរេ់ទៅ បុគគលិកលកខ ណៈ និងទេសនៈខលួនឯងផ្លទ ល់។ ផលិតផល និងទេវតដលមនុេសមន ក់ទិញទៅកនុងជីវិតរបេ់
 18. 18. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 18 ពួកទគមិនដូចោន ទទ។ ការទនោះរួមមនចំណី រអាហារចំណង់ចិតតទលើេំទលៀកបំពាក់ េងាា រឹម និង ការកំានត។ អាជីពរបេ់មនុេសមន ក់ៗក៏មនឥទធិពលទលើគំរូទនការទរបើរាេ់តដរ។ កមមករនឹងទិញេំ ទលៀកបំពាក់ទធវើការ តេបកទជើងទធវើការ និងរបអ្ប់ោក់ាយទពលទថងរតង់។ ចំតណកឯរបធ្លន រកុម ុនវិញនឹងទិញេំទលៀកបំពាក់ទថលៗេំបុរតយនតទហាោះ េមជិកកលឹម និងទូកទធវើដំទណើ រ កំានតធំៗ។ រកុម ុនអាចទធវើឯកទទេកមមផលិតផលរបេ់ខលួនេរមប់រកុមអាជីព្មួយ។ កាលៈទទេៈទេដឋកិចចរបេ់មនុេសមន ក់ៗរួមមនរាក់ចំនូល ការេនសំរទពយ បំណុ ល និងអ្ំ្ចខចី។ ដូទចនោះអ្នកទីផាររតូវយកចិតតទុកោក់ទលើរាក់ចំនូលរបេ់បុគគល ការេនសំនិង អ្រតាការរាក់។ មនុេសមកពីវបបធម៌រង វណណៈេងគម និងអាជីពដូចោន អាចមនរទបៀបរេ់ទៅ ទផសងៗោន ។ ដូទចនោះអ្នកទីផាររតូវតេវងរកទំនាក់ទំនងរវងផលិតផលរបេ់ពួកទគ និងរទបៀបរេ់ ទៅរបេ់អ្តិថិជននីមួយៗ។ ឃ.ចរិកលកខណៈទនការទិញ ទទងវើេទរមចចិតតរបេ់អ្នកទរបើរាេ់តរបរបួល ទៅតាមរបទភទទនការេទរមចចិតតទិញ។ ការេទរមចចិតតទិញរចាេ់ដុេទធមញ រ៉ាតកតធិននីេ កុំពយូទ័រ និងរថយនតថមី គឺេុទធតតខុេោន ទាំងអ្េ់។ ការទិញរបេ់ពិាកទមើល ទ ើយទថល ជាទូទៅទរចើនតតមនអ្នកជួយទមើលទរចើនោន ។ ២.ដំ្ក់កាលទនការេទរមចចិតតទិញ ក.ការដឹងពីបញ្ជា ដំទណើ រការទិញទកើតមនទ ើងទៅទពលតដលអ្នកទិញដឹងពីបញ្ជា ឫតរមូវការ។ អ្នកទិញ ឲ្យអ្តថន័យទៅទលើភាពទផសងោន រវងេភាពតដលទគមនពិត និងេភាពតដលទគប៉ាងរាថាន ។ តរមូវការអាចតេវងទចញពីការជំរុញខ្ងកនុង ឫខ្ងទរៅ។ ដូចទនោះអ្នកទីផាររតូវតតអ្តត េញ្ជញ ណកាលៈទទេៈ តដលនាំឲ្យទកើតមនតរមូវការ។ ខ.ការស្ាវរជាវពត៌មន កាល្អ្នកទិញចង់ដឹង ពីបញ្ជា របេ់ផលិតផល តដលខលួនចង់ទិញទគអាចស្ាវរជាវព ត៌មនតាមរយៈរបភពពត៌មនបួន៖
 19. 19. គោលការណ៍ ម៉ា ឃឺទីង RULE រ ៀបរ ៀងរោយនិស្សិត E4MB2 ជំនាន់ទី១៤ 19  របភពផ្លទ ល់ខលួន៖ រគួារ មិតតភកតិ អ្នកជិតខ្ង និងអ្នកតដ ាគ ល់ោន បនតិចបនតួច។  របភតពាណិ ជជកមម៖ ការផាយពាណិ ជជកមម អ្នកទដើរលក់ អ្នកតបងតចក ពត៌មនទលើ របអ្ប់ និងការោក់តាំង។  របភពបទពិទាធន៍៖ ការេទងកត ការធ្លល ប់កាន់កាប់ និងការទរបើរាេ់ផលិតផល។  របភពាធ្លរណៈ៖ ប្ត ញផាយពត៌មនេរមប់ាធ្លរណៈជនអ្ងគការ។ ជាទូទៅអ្នកទរបើរាេ់ទទួលពត៌មនានទរចើនជាងទគពីរបភពពាណិ ជជកមម។ ប៉ាុតនតពត៌ មនតដលមនរបេិទធភាពជាងទគគឺពត៌មនរបភពផ្លទ ល់ខលួន។ គ.ការវយតទមលការទរជើេទរើេ ទេសនៈជាមូលោឋ នមួយចំនួនអាចជួយឲ្យ ទយើងយល់ពីដំទណើ រការវយតទមលរបេ់អ្នក ទរបើរាេ់៖  ជំហានទី១៖ អ្នកទរបើរាេ់ពាយមបំទពញនូវទេចកតីរតូវការរបេ់ពួកទគ  ជំហានទី២៖ អ្នកទរបើរាេ់តេវងរកផលចំទណញពីផលិតផល។  ជំហានទី៣៖ អ្នកទរបើរាេ់តេវងយល់ពីលកខណៈពិទេេរបេ់ផលិតផលនីមួយៗ ឧទា រណ៍ ទបើទគទិញម៉ា េុីនថត ទគរតូវទមើលថាទតើរូបភាពចាេ់ឫអ្ត់ទលបឿនថត ទំ ំ ម៉ា េុីន និងទថល។ ទបើទគចង់កក់េ្ឋ ោរ ទគទមើលទៅទលើ ទីតាំងភាពាអ ត បរិយកាេជុំវិញ និងទថល។

×