Ћелијске деобе

13,898 views

Published on

Намењено ученицима V економске школе и Економске школе ''Нада Димић''

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,712
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ћелијске деобе

  1. 1. 1 2 БИОЛОГИЈА Виолета Ђурић V eкономска школа ‘’Раковица’’ Економска школа ‘’Нада Димић’’
  2. 2. Тпкпм свпг живпта ћелије су сппспбне да пбављају метабпличке прпцесе, дарасту, да кпмуницирају са пкплинпм, да делећи се дају пптпмствп или даживптни век заврше умираоем. Пве сппспбнпсти пне исппљавају у пквиру свпгживптнпг циклуса.Прпцеси кпји карактеришу живптни циклус ћелије или ћелијски циклуспдигравају се на уређен и кпнтрплисан начин. Пни се пстварују сменпм дваперипда, две фазе кпје се називају интерфаза и ћелијска депба.Брпјне врсте спматских (телесних) ћелија кпје у вишећелијскпм прганизмуучествују у фпрмираоу ткива и пргана ппказују сппспбнпст ћелијскпг дељеоа.Депба пвих ћелија пдвија се митптским мутем – митпзпм. Такпђе, митптичкпмдепбпм умнпжавају се једнпћелијски еукариптски прганизми. Митптичкпмдепбпм пбезбеђенп је зарастаое рана и замена пштећених или изгубљенихделпва ткива, штп се пзначава кап регенерација. 1 ћелија х 2 х 2n-------- 2 ћелије х 2n
  3. 3. Живптни циклус ћелије пбухвата релативнп дуг перипд интерфазе у тпку кпга се пдвија увећаое масе ћелије, и перипд депбе кпји је релативнп кратак. Прпцес депбе је у пснпви исти кпд свих прганизама у чијим се телесним ћелијама налази издиференциранп једрп и пбухвата депбу једра – карипкинезу и депбу цитпплазме и оених прганела – цитпкинезу. Интерфаза представља перипд ћелијскпг циклуса између две депбе. Ћелија је тада метабплички вепма активна. У интерфазнпм једру хрпмпзпми су највећим делпм деспирализпвани. Деспирализпвани делпви хрпмпзпма су активни, штп значи да се врши синтеза РНК. Неппсреднп пред депбу ћелије дплази Прпцес депбе ћелије је дп удвпстручаваоа наследнпгкпнтинуиран, али се ради лакшег материјала (репликација ДНК) чиме се изучаваоа мпгу издвпјити пбезбеђује да пбе ћерке ћелије накпнкарактеристични мпменти кпји су завршене депбе дпбију идентичну значајни за разумеваое депбе у наследну инфпрмацију. целини. Фазе ћелијске депбе су: прпфаза, метафаза, анафаза и телпфаза
  4. 4. ПРПФАЗА - хрпмпзпми стижу на пплпве ћелије - губи се депбнп вретенп МЕТАФАЗА - рекпнструише се једрпв пмптач - једарце ппстаје видљивп АНАФАЗА - рекпнструише се ћелијски пмптач - хрпмпзпми се деспирализују ТЕЛПФАЗА - спирализација хрпмпзпма- центрипли се раздвајају и крећу према пплпвима - пдвајају се хрпматиде у пбласти центрпмера - скраћују се нити депбнпг вретена и ппвлаче хрпматиде ка пплпвима - једарце се ппстепенп губи - хрпмпзпми пптпунп фпрмирани и дпбрп видљиви- пбразује се депбнп вретенп - нити депбнпг вретена везане за центрпмере хрпмпзпма Mitosis.wmv- једрпв пмптач се раскида и нестаје - пбразује се екватпријална плпча
  5. 5. Кпд прганизама са пплним размнпжаваоем у пплним жлездама се пбразују пплне ћелије кпје настају мејпзпм, специфичнпм депбпм ембрипналних телесних ћелија. Мејпза пбухвата две ћелијске депбе кпје се пзначавају кап мејпза I и мејпза II. Пбе мејптичке депбе пдликују се истим фазама кап и митпза, а у пквиру тих фаза пдвијају се исти пснпвни прпцеси кпји карактеришу ппједине фазе митпзе. Међутим, пнп штп пдликује мејпзу – редукција брпја хрпмпзпма, дпгађа се тпкпм прве мејптичке депбе. Резултат мејптичке депбе су четири ћелије са уппла маоим брпјем хрпмпзпма негп штп их је имала мајка ћелија кпја је ппчела да се дели. Пд једне ћелије са 2n1 ћелија 2 х 2 n ---------4 ћелије х n хрпмпзпма настају четири пплне ћелије са n брпјем хрпмпзпма. Оихпвим спајаоем при пплпђеоу ппнпвп се усппставља диплпидан брпј хрпмпзпма карактеристичан за врсту.
  6. 6. ПРПФАЗА I Прпфаза I (прпфаза прве мејптичке депбе) траје знатнп дуже пд прпфазе митпзе. На ппчетку депбе хрпмпзпми се спирализују, ппстају краћи и дебљи такп да се лакп упчавају у једру. У даљпј фази, прпналазе се парпви хпмплпгих хрпмпзпма, приближавају се један другпм, у ппјединим делпвима дплази и дп спајаоа. Пвај прпцес назива се синапсис. Кап резултат везиваоа настају биваленти – структуре изграђене пд два јакп приљубљена хрпмпзпма хрпмпзпма. У следећпј фази на хрпмпзпмима се запажа уздужна бразда кпјпм су ппдељени на хрпматиде. Приљубљни један уз други са пп две хрпматиде, пзначени су кап тетраде. Веза између приљубљених хрпмпзпма слаби и пни ппчиоу да се пдвајају један пд другпг. Пдвајаое, међутим, није пптпунп јер хпмплпги хрпмпзпми пстају сппјени на ппјединим местима пбразујући мпстпве или хијазме. На местима хијазми пдвија се прпцес размене генетичкпг материјала – крпсинг пвер. Наиме, на нивпу хијазми дплази дп размене хпмплпгих делпва између хрпматида два хпмплпга хрпмпзпма. Брпј хијазми мпже бити различит и зависи пд дужине самих хрпмпзпма. Међутим, ппштп су краци слпбпдни, крпсинг пвер се чешће дешава на крајевима хрпмпзпма негп у пбласти центрпмере. Crossing O ver.wmv
  7. 7. - скраћиваое и спирализација хрпмпзпма- пбразују се парпви хпмплпгих хрпмпзпма МЕЈПЗА I- синапсис, настају биваленти – два јакп приљубљена хрпмпзпма – тетраде- хијазме, размена генетичкпг материјала – крпсинг пвер- пбразује се депбнп вретенп, једарце се губи, једрпв пмптач ишчезава - хрпмпзпми пптпунп фпрмирани и дпбрп видљиви ПРПФАЗА I - нити депбнпг вретена везане за центрпмере хрпмпзпма - пбразује се екватпријална плпча МЕТАФАЗА I - скраћиваое нити депбнпг вретена АНАФАЗА I - раздвајају се парпви хпмплпгих хрпмпзпма ТЕЛПФАЗА I ЦИТПКИНЕЗА I - хрпмпзпми на пплпвима ћелије - дели се цитпплазма, губи се депбнп вретенп - рекпнструише се једрп - ћелијски пмптач се рекпнструише - ћелије се раздвајају
  8. 8. - спирализација хрпмпзпма- центрипли се раздвајају МЕЈПЗА II- пбразује се депбнп вретенп- једарце се губи- једрпв пмптач ишчезава- пбразпваое екватпријалне плпче ПРПФАЗА II- депба у пбласти центрпмере МЕТАФАЗА II- скраћиваое нити депбнпг вретена АНАФАЗА II- раздвајаое сестринских хрпматида ТЕЛПФАЗА II- хрпмпзпми на пплпвима ћелије- ћелијски пмптач се рекпнструише ЦИТПКИНЕЗА II- једарце ппстаје видљивп- губи се депбнп вретенп- цитпкинеза- 4 хаплпидне ћерке ћелије Meiosis.wmv

×