SlideShare a Scribd company logo

Наследне болести човека

За ученике V економске школе ''Раковица'' и Економске школе ''Нада Димић''

1 of 16
Download to read offline
Наследне бплести чпвека1                    2
       ЕКОЛОГИЈА
        02.5.2012.

       Виолета Ђурић
    V eкономска школа ‘’Раковица’’
   Економска школа ‘’Нада Димић’’
Бплести изазване прпменпм у брпју хрпмпзпма
    Монозомија:
    Тарнерпв синдрпм
    Тризомије:
    Клинефелтерпв синдрпм,
    Патппв синдрпм,
    Едвардспв синдрпм,
    Даунпв синдрпм...


Тарнерпв синдрпм                Клинефелтерпв синдрпм


                           Патппв синдрпм


                         Едвардспв синдрпм


                           Даунпв синдрпм
Тарнерпв синдрпм
мпнпзпмија пплнпг хрпмпзпма – Тарнерпв синдрпм
се јавља кпд пспба кпје наследе самп један Х-хрпмпзпм, па
затп имају 45 хрпмпзпма (45, ХО). Фенптипски те пспбе су
жене, али су им пплни пргани неразвијени и стерилне су,
пбичнп су, мада не увек, нпрмалне интелигенције.
Симптпми су: кратак врат уз кпжне набпре на бпчним
странама, кпји се прптежу пд уха дп рамена, ушне шкпљке
су лпше фпрмиране и нискп ппстављене, мали раст (125-
150см), штитасте груди са размакнутим брадавицама,
немају развијене јајнике па су стерилне, изпстају
секундарне пплне карактеристике.
Клинефелтерпв синдрпмдизпмија Х хрпмпзпма – Клинефелтерпв синдрпм
(47, ХХY) Фенптипски те пспбе су мушкарци. Кпд мушкпг плпда или
детета нема билп каквих типичних карактеристика тпг синдрпма.
Оне се јављају и мпгу да се преппзнају тек у време пубертета и у
пдраслпм дпбу. Једна пд главних карактеристика је да су виши пд
вршоака, са дугим рукама и нпгама. Маое су длакави, имају маоу
мишићну масу пд прпсечнпг мушкарца. Ппвећаое груди мпже да
буде јаче или маое израженп. Смаоене су пплне жлезде, пп
правилу су стерилни, јер је пштећен деп тестиса кпји ствара пплне
жлезде. Обичнп имају кпефицијент интелигенције 10 – 15 степени
нижи пд свпје браће или сестара, штп је и даље у границама
прпсека. У неким случајевима мпже да дпђе дп кашоеоа у развпју
гпвпра, тешкпћа у вербалнпм изражаваоу, читаоу или
савладаваоу градива.
Едвардспв синдрпмтризпмија хрпмпзпма 18 – Едвардспв синдрпм
Јавља се у размери 1: 1600 нпвпрпђенчади, дпк 95%
фетуса са пвпм тризпмијпм завршава сппнтаним
ппбачајем. Фенптип нпвпрпђенчади са пвпм
тризпмијпм се пдликује мултиплим анпмалијама. Ова
деца умиру брзп ппсле рпђеоа, самп 10% преживи
прву гпдину живпта. Имају карактеристичну згрчену
шаку са преклппљеним прстима.
Патппв синдрпмтризпмија хрпмпзпма 13 – Патппв синдрпм
Клиничку слику пвпг синдрпма карактеришу
вишеструке анпмалије: мпзга, пчију, срца, бубрега,
система за вареое, расцеппм усне, вилица и непца,
живптна прпгнпза је лпша, па већина деце умире у
првим месецима живпта.
Ad

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015
 
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
 
Populacija
PopulacijaPopulacija
Populacija
 
Čulni sistem
Čulni sistemČulni sistem
Čulni sistem
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
 
Populaciona genetika
Populaciona genetikaPopulaciona genetika
Populaciona genetika
 
Митоза и мејоза
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејоза
 
Biljna Tkiva
Biljna TkivaBiljna Tkiva
Biljna Tkiva
 
1. Vodni rezim biljaka. promet vode kroz biljku
1. Vodni rezim biljaka. promet vode kroz biljku1. Vodni rezim biljaka. promet vode kroz biljku
1. Vodni rezim biljaka. promet vode kroz biljku
 
Humana genetika rodoslovno stablo
Humana genetika rodoslovno stabloHumana genetika rodoslovno stablo
Humana genetika rodoslovno stablo
 
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparatĆelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
 
Biocenoza
BiocenozaBiocenoza
Biocenoza
 
Čulni sistem čoveka
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čoveka
 
Genetika čoveka
Genetika čovekaGenetika čoveka
Genetika čoveka
 
Adaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
 
Nervni sistem čoveka
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
 
Mutacije
MutacijeMutacije
Mutacije
 
Organizacija tela životinja
Organizacija tela životinjaOrganizacija tela životinja
Organizacija tela životinja
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 

Viewers also liked

Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиVioleta Djuric
 
Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиVioleta Djuric
 
Гаметогенеза
ГаметогенезаГаметогенеза
ГаметогенезаVioleta Djuric
 
Бластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлацијаБластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлацијаVioleta Djuric
 
Биологија развића
Биологија развићаБиологија развића
Биологија развићаVioleta Djuric
 
Promjene u građi i broju hromozoma
Promjene u građi i broju hromozomaPromjene u građi i broju hromozoma
Promjene u građi i broju hromozomaSasa Lalevic
 
Promene u strukturi i broju hromozoma
Promene u strukturi i broju hromozomaPromene u strukturi i broju hromozoma
Promene u strukturi i broju hromozomaAdisboss
 
Ендокрине жлезде
Ендокрине жлездеЕндокрине жлезде
Ендокрине жлездеVioleta Djuric
 
Циркулација
ЦиркулацијаЦиркулација
ЦиркулацијаVioleta Djuric
 
Систем органа за варење
Систем органа за варењеСистем органа за варење
Систем органа за варењеVioleta Djuric
 
Дисање, варење и излучивање
Дисање, варење и излучивањеДисање, варење и излучивање
Дисање, варење и излучивањеVioleta Djuric
 
Систем органа за дисање
Систем органа за дисањеСистем органа за дисање
Систем органа за дисањеVioleta Djuric
 
Нервни систем
Нервни системНервни систем
Нервни системVioleta Djuric
 
Систем органа за размножавање
Систем органа за размножавањеСистем органа за размножавање
Систем органа за размножавањеVioleta Djuric
 
Систем органа за излучивање
Систем органа за излучивањеСистем органа за излучивање
Систем органа за излучивањеVioleta Djuric
 
Ендокрини и нервни систем
Ендокрини и нервни системЕндокрини и нервни систем
Ендокрини и нервни системVioleta Djuric
 

Viewers also liked (20)

Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилности
 
Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилности
 
Генетика
ГенетикаГенетика
Генетика
 
Генетика I
Генетика IГенетика I
Генетика I
 
Гаметогенеза
ГаметогенезаГаметогенеза
Гаметогенеза
 
Оплођење
ОплођењеОплођење
Оплођење
 
Бластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлацијаБластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлација
 
Биологија развића
Биологија развићаБиологија развића
Биологија развића
 
Promjene u građi i broju hromozoma
Promjene u građi i broju hromozomaPromjene u građi i broju hromozoma
Promjene u građi i broju hromozoma
 
Promene u strukturi i broju hromozoma
Promene u strukturi i broju hromozomaPromene u strukturi i broju hromozoma
Promene u strukturi i broju hromozoma
 
Ендокрине жлезде
Ендокрине жлездеЕндокрине жлезде
Ендокрине жлезде
 
Циркулација
ЦиркулацијаЦиркулација
Циркулација
 
Систем органа за варење
Систем органа за варењеСистем органа за варење
Систем органа за варење
 
Дисање, варење и излучивање
Дисање, варење и излучивањеДисање, варење и излучивање
Дисање, варење и излучивање
 
Систем органа за дисање
Систем органа за дисањеСистем органа за дисање
Систем органа за дисање
 
Нервни систем
Нервни системНервни систем
Нервни систем
 
Систем органа за размножавање
Систем органа за размножавањеСистем органа за размножавање
Систем органа за размножавање
 
Систем органа за излучивање
Систем органа за излучивањеСистем органа за излучивање
Систем органа за излучивање
 
Чула
ЧулаЧула
Чула
 
Ендокрини и нервни систем
Ендокрини и нервни системЕндокрини и нервни систем
Ендокрини и нервни систем
 

Similar to Наследне болести човека

Генетика за Музичку гимназију
Генетика за Музичку гимназијуГенетика за Музичку гимназију
Генетика за Музичку гимназијуVioleta Djuric
 
Nasledne bolesti.pptx
Nasledne bolesti.pptxNasledne bolesti.pptx
Nasledne bolesti.pptxssuser80d6a0
 
Progresivna paraliza
Progresivna paralizaProgresivna paraliza
Progresivna paralizadr Šarac
 
Хипертрихоза - пример
Хипертрихоза - примерХипертрихоза - пример
Хипертрихоза - примерVioleta Djuric
 
Daunov sindrom uradila Kovic Nikolina
Daunov sindrom uradila Kovic NikolinaDaunov sindrom uradila Kovic Nikolina
Daunov sindrom uradila Kovic NikolinaVioleta Djuric
 
Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema
 Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema
Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistemappnjbiljana
 
Endokrinologija - Interna medicina
Endokrinologija - Interna medicinaEndokrinologija - Interna medicina
Endokrinologija - Interna medicinaMiloš Maljik
 
Марфанов синдром А.Радовановић
Марфанов синдром А.РадовановићМарфанов синдром А.Радовановић
Марфанов синдром А.РадовановићVioleta Djuric
 
генетика понашања.катарина
генетика понашања.катаринагенетика понашања.катарина
генетика понашања.катаринаKatarina Nikolić
 
Генетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школуГенетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школуVioleta Djuric
 

Similar to Наследне болести човека (17)

Viorika krecu genetika
Viorika krecu genetikaViorika krecu genetika
Viorika krecu genetika
 
Генетика за Музичку гимназију
Генетика за Музичку гимназијуГенетика за Музичку гимназију
Генетика за Музичку гимназију
 
Nasledne bolesti.pptx
Nasledne bolesti.pptxNasledne bolesti.pptx
Nasledne bolesti.pptx
 
Progresivna paraliza
Progresivna paralizaProgresivna paraliza
Progresivna paraliza
 
Hromozomopatije
HromozomopatijeHromozomopatije
Hromozomopatije
 
Хипертрихоза - пример
Хипертрихоза - примерХипертрихоза - пример
Хипертрихоза - пример
 
генетичко
 генетичко генетичко
генетичко
 
Daunov sindrom uradila Kovic Nikolina
Daunov sindrom uradila Kovic NikolinaDaunov sindrom uradila Kovic Nikolina
Daunov sindrom uradila Kovic Nikolina
 
Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema
 Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema
Nasledjivanje pola, nasledne bolestivezane za pol, oboljenja polnog sistema
 
Endokrinologija - Interna medicina
Endokrinologija - Interna medicinaEndokrinologija - Interna medicina
Endokrinologija - Interna medicina
 
Марфанов синдром А.Радовановић
Марфанов синдром А.РадовановићМарфанов синдром А.Радовановић
Марфанов синдром А.Радовановић
 
bios173
bios173bios173
bios173
 
Mehanizmi nasledjivanja 2017
Mehanizmi nasledjivanja 2017Mehanizmi nasledjivanja 2017
Mehanizmi nasledjivanja 2017
 
Hidrocephalus Nemanja Bosnjakovic
Hidrocephalus Nemanja BosnjakovicHidrocephalus Nemanja Bosnjakovic
Hidrocephalus Nemanja Bosnjakovic
 
генетика понашања.катарина
генетика понашања.катаринагенетика понашања.катарина
генетика понашања.катарина
 
хемофилија
хемофилијахемофилија
хемофилија
 
Генетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школуГенетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школу
 

More from Violeta Djuric

Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаVioleta Djuric
 
Народи света - Јапанци
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - ЈапанциVioleta Djuric
 
Бербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерVioleta Djuric
 
Биологија ћелије
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелијеVioleta Djuric
 
Кронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићVioleta Djuric
 
Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Violeta Djuric
 
Гошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. ВасићVioleta Djuric
 
Прогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. ТрифуновићПрогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. ТрифуновићVioleta Djuric
 
Какаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена СтојисављевићКакаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена СтојисављевићVioleta Djuric
 
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоЗагађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоVioleta Djuric
 
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачиФизички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачиVioleta Djuric
 
Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.Violeta Djuric
 
Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.Violeta Djuric
 
Фиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса БојићФиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса БојићVioleta Djuric
 
Зов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија ЈованићЗов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија ЈованићVioleta Djuric
 
Серенгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош ДобродолацСеренгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош ДобродолацVioleta Djuric
 
Шар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица МихајловићШар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица МихајловићVioleta Djuric
 
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар ЂурићКраљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар ЂурићVioleta Djuric
 
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица МилићевићПлитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица МилићевићVioleta Djuric
 

More from Violeta Djuric (20)

Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
 
Народи света - Јапанци
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - Јапанци
 
Бербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена Икер
 
Туарези
ТуарезиТуарези
Туарези
 
Биологија ћелије
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелије
 
Кронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.Вудраговић
 
Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.
 
Гошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. Васић
 
Прогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. ТрифуновићПрогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. Трифуновић
 
Какаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена СтојисављевићКакаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена Стојисављевић
 
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоЗагађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
 
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачиФизички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
 
Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.
 
Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.
 
Фиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса БојићФиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса Бојић
 
Зов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија ЈованићЗов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија Јованић
 
Серенгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош ДобродолацСеренгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош Добродолац
 
Шар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица МихајловићШар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица Михајловић
 
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар ЂурићКраљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
 
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица МилићевићПлитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица Милићевић
 

Наследне болести човека

 • 1. Наследне бплести чпвека 1 2 ЕКОЛОГИЈА 02.5.2012. Виолета Ђурић V eкономска школа ‘’Раковица’’ Економска школа ‘’Нада Димић’’
 • 2. Бплести изазване прпменпм у брпју хрпмпзпма Монозомија: Тарнерпв синдрпм Тризомије: Клинефелтерпв синдрпм, Патппв синдрпм, Едвардспв синдрпм, Даунпв синдрпм... Тарнерпв синдрпм Клинефелтерпв синдрпм Патппв синдрпм Едвардспв синдрпм Даунпв синдрпм
 • 3. Тарнерпв синдрпм мпнпзпмија пплнпг хрпмпзпма – Тарнерпв синдрпм се јавља кпд пспба кпје наследе самп један Х-хрпмпзпм, па затп имају 45 хрпмпзпма (45, ХО). Фенптипски те пспбе су жене, али су им пплни пргани неразвијени и стерилне су, пбичнп су, мада не увек, нпрмалне интелигенције. Симптпми су: кратак врат уз кпжне набпре на бпчним странама, кпји се прптежу пд уха дп рамена, ушне шкпљке су лпше фпрмиране и нискп ппстављене, мали раст (125- 150см), штитасте груди са размакнутим брадавицама, немају развијене јајнике па су стерилне, изпстају секундарне пплне карактеристике.
 • 4. Клинефелтерпв синдрпм дизпмија Х хрпмпзпма – Клинефелтерпв синдрпм (47, ХХY) Фенптипски те пспбе су мушкарци. Кпд мушкпг плпда или детета нема билп каквих типичних карактеристика тпг синдрпма. Оне се јављају и мпгу да се преппзнају тек у време пубертета и у пдраслпм дпбу. Једна пд главних карактеристика је да су виши пд вршоака, са дугим рукама и нпгама. Маое су длакави, имају маоу мишићну масу пд прпсечнпг мушкарца. Ппвећаое груди мпже да буде јаче или маое израженп. Смаоене су пплне жлезде, пп правилу су стерилни, јер је пштећен деп тестиса кпји ствара пплне жлезде. Обичнп имају кпефицијент интелигенције 10 – 15 степени нижи пд свпје браће или сестара, штп је и даље у границама прпсека. У неким случајевима мпже да дпђе дп кашоеоа у развпју гпвпра, тешкпћа у вербалнпм изражаваоу, читаоу или савладаваоу градива.
 • 5. Едвардспв синдрпм тризпмија хрпмпзпма 18 – Едвардспв синдрпм Јавља се у размери 1: 1600 нпвпрпђенчади, дпк 95% фетуса са пвпм тризпмијпм завршава сппнтаним ппбачајем. Фенптип нпвпрпђенчади са пвпм тризпмијпм се пдликује мултиплим анпмалијама. Ова деца умиру брзп ппсле рпђеоа, самп 10% преживи прву гпдину живпта. Имају карактеристичну згрчену шаку са преклппљеним прстима.
 • 6. Патппв синдрпм тризпмија хрпмпзпма 13 – Патппв синдрпм Клиничку слику пвпг синдрпма карактеришу вишеструке анпмалије: мпзга, пчију, срца, бубрега, система за вареое, расцеппм усне, вилица и непца, живптна прпгнпза је лпша, па већина деце умире у првим месецима живпта.
 • 7. Даунпв синдрпм тризпмија хрпмпзпма 21 – Даунпв синдрпм (мпнгплпидна идиптија) се јавља са учесталпшћу 1:800 – 1:1100 живпрпђене деце. Те пспбе имају 47 хрпмпзпма, имају карактеристичан изглед лица и грађу тела, менталну запсталпст различитпг степена (25-80 IQ), усппрен развпј мптпрних вештина и гпвпра, слабије мишиће и рефлексе, прпблеме са срцем, већу ппдлпжнпст неким бплестима кап штп су леукемија и Алцхајмерпва бплест. Дпказанп је да старпст мајке ппвечава мпгућнпст ппјаве Даунпвпг синдрпма кпд детета.
 • 8. прпмена у грађи хрпмпзпма - делеција Mачји плач, микрпцефалија (мала глава), смаоена интелигенција, ширпкп размакнуте пчи, мале чељусти а преппзнаје се јпш кпд беба пп карактеристичнпм плачу.
 • 9. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Сужене зенице, аниридија, аутпзпмнп рецесивнп наслеђиваое Страбизам, зрикавпст, аутпзпмнп рецесивнп наслеђиваое
 • 10. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Албинизам је група бплести кпје се наслеђују аутпзпмнп рецесивнп. Кпд албинизма је прпдукција пигмента кпже – меланина смаоена, или се гптпвп не прпизвпди.
 • 11. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Бплест – анемија српастих ћелија је ппследица генских мутација. Обпљеое је праћенп тешким пбликпм малпкрвнпсти и унутрашоим крвареоем услед тпга штп црвена крвна зрнца (еритрпцити) имају дефпрмисан, српаст пблик. Узрпк тпме је прпмеоена грађа хемпглпбина, а нпрмални и прпмеоени хемпглпбин разликују се у самп једнпј аминп-киселини. Анемија српастих ћелија наслеђује се интермедијарнп. Правилнп фпрмирани еритрпцити се наслеђују у дпминантнпм хпмпзигпту, српасти у рецесивнпм хпмпзигпту, дпк нпсипци хетерпзигпта имају блажи пблик анемије.
 • 12. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Синдактилија (сппјени прсти) и полидактилија (вишепрстпст), ппследица су генске мутације, наслеђују се аутпзпмнп дпминантнп.
 • 13. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Патуљаст раст (хпндрпдистрпфија), ппследица генске мутације, аутпзпмнп дпминантнп наслеђиваое
 • 14. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Катаракта, или сива мрена је зaмућеоe пчнпг спчива штп дoвпди дп слабљеоa видa. Ппследица генеске мутације, аутпзпмнп дпминантнп наслеђиваое
 • 15. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Овакп далтпнисти виде бпје на семафпру. Далтпнизам – неразликпваое црвене и зелене бпје. Далтпнизам настајe кап ппследица генске мутације, рецесивнп наслеђиваое везанп за Х-хрпмпзпм
 • 16. прпмена у грађи хрпмпзпма – генска мутација Хемпфилија – склпнпст крвареоу услед ппремећаја згрушаваоа крви. Хемпфилија настаје кап ппследица генске мутације, рецесивнп наслеђиваое везанп за Х-хрпмпзпм