Alecsandri vasile despot voda (cartea)

541 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alecsandri vasile despot voda (cartea)

 1. 1. VasileALECSANDRI DESPOT-VOD{S~NZIANA +I PEPELEA
 2. 2. CUPRINSNot[ asupra ediiei ......................................................................................... 2Tabel cronologic .............................................................................................. 3 DESPOT–VOD{ACTUL I ....................................................................................................... 10ACTUL I (tabloul II) .................................................................................... 35ACTUL II ...................................................................................................... 49ACTUL II (tabloul II) ................................................................................... 79ACTUL III .................................................................................................... 88ACTUL IV .................................................................................................. 109ACTUL V .................................................................................................... 136 S~NZIANA +I PEPELEAACTUL I ..................................................................................................... 162ACTUL II .................................................................................................... 179ACTUL III .................................................................................................. 199ACTUL IV .................................................................................................. 219ACTUL V .................................................................................................... 236Aprecieri critice .......................................................................................... 251
 3. 3. CZU 859.0–93A 36 CUPRINS NOT{ ASUPRA EDI|IEI Textele au fost reproduse duip[ volumele: Va s i l e A l e c s a n d r i, Opere, VI =i VII. Teatru. Text ales =i stabilit, note =ivariante de Georgeta R[dulescu-Dulgheru. Colecia “Scriitori români”. Ed. Minerva,Bucure=ti, 1979 =i, resprectiv, 1981; Va s i l e A l e c s a n d r i, Muntele de foc. Ed. Litera, Chi=in[u, 1996. Respectând ]n principiu vocabularul =i limbajul scriitorului, editura a intrevenit pealocuri, ]n sensul aplic[rii normelor ortografice ]n vigoare. Coperta: Isai C`rmuISBN 9975–74–023–5 © «LITERA»
 4. 4. CUPRINS TABEL CRONOLOGIC1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[ii cercet[torilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.)1827 Vasile Alecsandri ia primele lecii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola.1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[[tura ]n pensionul lui Victor Cuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rase mo=ia.1834-1839 }mpreun[ cu ali fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[ii de drept, ]ns[ dup[ câteva luni renun[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiine, pe care nu-l poate obine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla.1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia. Viziteaz[ Florena, Roma, Padova, Veneia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba român[ Buchetiera de la Florena =i Muntele de foc.1840 }n revista “Dacia literar[“ (nr. 3, mai–iunie) este publicat[ nuvela Buchetiera de la Florena. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu, director al Teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.
 5. 5. 4 Vasile Alecsandri1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i cinovnicul.1842 V Alecsandri c[l[tore=te prin munii Moldovei, fapt care i-a prilejuit “descoperirea . tezaurului poeziei populare”. Sub influena acestora Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti — Doinele.1843-1844 Scriitorul ]ntreprinde lungi excursii prin munii =i prin satele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la muni.1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei “Prop[=irea”. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la muni =i Istoria unui galben. Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[ “fiziologia” Ia=ii ]n 1844.1845 Face cuno=tin[ cu Nicolae B[lcescu =i cu ali tineri munteni la mo=ia Mânjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=te afeciunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.).1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nsoe=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijirea s[n[t[ii. Italia, Austria, Germania, Frana, apoi din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingându-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[.1847 Scrie piesa Piatra din cas[.1848 Martie }ncepe mi=carea revoluionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrie De=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu ali patrioi petiia cuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tina domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n muni, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul 1848.
 6. 6. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 51849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista “Bucovina”.1850 Aprilie 9 Are loc reprezentaia piesei Chiria ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[.1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul de a se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al proiectatei reviste “România literar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat ]n naraiunea dramatizat[ Un sa- lon din Ia=i.1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colecia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V . Alecsandri. Mai Se reprezint[ piesa Chiria ]n provincie. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriu dramatic. La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire. La Ia=i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Franei, ]n Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea parial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n “ziarul de c[l[torie” C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat iniial ]n 1841 ]n “Albina româneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di fo, publicat tot acolo, ]n 1843.1854 Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ iganii robi de pe mo=iile sale.1855 Apare, sub conducerea poetului, revista “România literar[“, ]n care se public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[.
 7. 7. 6 Vasile Alecsandri1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire. }n “Steaua Dun[rii”, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii.1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, coninând povestiri, impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice. }n ziarul “Concordia” din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857.1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a obine recunoa=terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mérimée =i caut[ s[ câ=tige bun[voina ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834.1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei, unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile =i câteva cântecèle comice.1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredinat[ de Cuza. }n vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile ageniei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u. Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecèle comice.1863 La Ia=i apare ediia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul M[rg[rit[rele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese ale scriitorului.1867 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colecie a Poeziilor populare. E numit membru al Societ[ii literare române pentru cultura limbii, care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Român[.1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc.
 8. 8. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 71871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dicionarul lui Laurian =i Massim.1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi ]n "Convorbiri", apoi ca prefa[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin[ a “Junimii”.1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean.1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa[ a autorului. Ele cuprind creaia dramatic[. }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând creaia poetic[.1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza.1877 Mai 9 Proclamarea independenei [rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri.1878 Apare volumul Osta=ii no=tri. Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin[ a “Junimii” bucure=tene. Are loc reprezentaia piesei la Teatrul Naional din Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei.1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzând Legende nou[ =i Osta=ii no=tri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scrie feeria Sânziana =i Pepelea. }n Albumul macedoromân al lui V A. Urechi[ . apare “istorioara de ]nceput de amor” Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar relatând un episod de tineree, localizat ]n timp prin 1850—1852.1881 I se decerneaz[ Marele premiu “N[sturel-Her[scu” al Academiei Române pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete.1883 }ntr-o =edin[ a “Junimii” =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ Fântâna Blanduziei.
 9. 9. 8 Vasile Alecsandri1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Naional. Scrie piesa Ovidiu.1885 Este numit ministru plenipoteniar al României la Paris, post pe care ]l deine pân[ la moarte.1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu.1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[.1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre soia poetului. Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din iniiativa Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.
 10. 10. DESPOT-VOD{ LEGEND{ ISTORIC{ }N VERSURI 5 acturi =i 2 tablouri PERSONAJELEALEXANDRU L{PU+NEANU, Domn CARMINA, soia lui Laski, 30 aniMoldovii, 50 ani ROZEL, aventurier francez, 25 aniRUXANDRA DOAMNA, soia lui L[pu=- SOMMER, poet german, 25 anineanu, 25 ani ANTON SECUIUL, =eful secuimii dinDESPOT-ERACLID, competitor tronului Ardeal, 30 aniMoldovii, 30 ani PISOZKI, comandant castelului de laMO|OC VORNICUL, boier conspirator, Zips, 30 ani55 ani TOMA CALABAICANUL, om de ]ncredereANA, fiica lui, 20 ani al lui L[pu=neanu, 40 aniMAICA FEVRONIA, sora lui Mooc, AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui50 ani Soliman Sultanul, 40 aniTOM+A, boier neao=, 40 ani LIMB{-DULCE, pl[ie=, 30 aniILIA+, copilul lui Tom=a, 14 ani JUM{TATE, idem, 30 aniSPANCIOC 35 ani UN |{RANHARNOV 45 ani O |{RANC{ boieriSTROICI 25 ani |{RANI, T~RGOVE|I, BOIERI, OSTA+ITOROIPAN 25 ani ROM~NI, MERCENARI, UNGURI,CIUB{R-VOD{, 45 ani FRANCEZI, LE+I, NEM|I etc., C{LU-ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani G{RI (Drama se petrece la anii 1558-1561.) NOT{: Versurile precedate de semnul * pot s[ nu fie declamate ]n cursulreprezentaiilor (V. A.)
 11. 11. CUPRINS ACTUL I Culmea Carpailor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, ]n dreapta. Panorama de muni, ]n fund. SCENA I J U M { T AT E , L I M B { - D U L C E J U M { T AT E (rezemat de brad, c`nt[) Frunz[ verde de stejar, Sus pe munte, la hotar, Zi =i noapte stau p`ndar... LIMB{-DULCE (vine din st`nga, obosit, aduc`nd un fedele= pe um[r)Uf! Iat[-m[ pe culme cu fedele=u-n spate! J U M { T AT EVenit-ai, Limb[-Dulce? LIMB{-DULCE Venit, m[i Jum[tate,Dar cad de oboseal[... +tii tu c[ dintr-un zborSunt zece mii de st`njeni de-aici p`n’ la izvor? J U M { T AT EOr fi, dar apa-i bun[... Ian s-o cerc[m de-i rece? LIMB{-DULCE (d`ndu-i fedele=ul)Na.
 12. 12. Despot-Vod[ 11 J U M { T AT E (bea) Ad[... A!! LIMB{-DULCE }i place? J U M { T AT E La inim[ chiar trece... Cu minte zicea tata: D[-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seam[ ap[ u=oar[-n cale grea. LIMB{-DULCE Nu se temea de broasc[, era voinic mo= Tinc[, Dar tatii-i era groaz[ de ap[... =i-n opinc[. Iar bei? J U M { T AT E }nc[ o du=c[... M[ arde setea-n piept. LIMB{-DULCE Beiv mai e=ti! J U M { T AT E G`nde=te... de ieri de c`nd te-a=tept! Pe ast[ culme goal[, ]ncredinat[ nou[, M`nc[m r[bd[ri pr[jite =i bem numai c`nd plou[; C`t despre somn... LIMB{-DULCE Nici vorb[... P`ndarului e scris C-un ochi ]nchis s[ doarm[, =i cel[lalt deschis. (R[sun[ codrul de un bucium ]n st`nga.) J U M { T AT E Un bucium se aude ]n codri... Ce-o fi oare? LIMB{-DULCE Boierii din Suceava fac ast[zi v`n[toare. I-am ]nt`lnit devale cu patru ur=i bl[nii,
 13. 13. 12 Vasile Alecsandri De somnul cel mai vecinic tuspatru adormii, +i mai era cu d`n=ii... mult am mai r`s v[z`ndu-l... Un soi de hop-peoparte cu portul =i cu g`ndul, Numit Ciub[r =i Vod[. (Se ]ndreapt[ spre fund.) J U M { T AT E +tiu, un nebun de soi Cu visuri de domnie, cum sunt muli pe la noi. LIMB{-DULCE Dar ce v[d colo-n vale, ]n ara ungureasc[? J U M { T AT E Ce vezi? LIMB{-DULCE O ceat[-ntreag[ cu hain[ husareasc[. J U M { T AT E Muli-s? LIMB{-DULCE Mai muli de zece, mai muli =i vin merei... Dar ceata se opre=te... Iat[! doi dintre ei Descalec[ =i-n grab[ apuc[ pe c[rare La deal... ]i vezi? J U M { T AT E V[d... Iat[-i ajun=i sub d`mbul mare... |in sfat =i iar[=i pleac[... Or fi niscai fugari Ce vor s[ treac[-n ar[. LIMB{-DULCE Ce-or fi, maghiari, t[tari, S[-i prindem. J U M { T AT E Dar, s[-i prindem, c[ci noi suntem de paz[ Aici, la pragul [rii... Feri, m[i, s[ nu te vaz[. LIMB{-DULCE +tii ce? Hai de pe culme pe ei s[ ne-arunc[m.
 14. 14. Despot-Vod[ 13 J U M { T AT E Ba nu; la p`nd[-aice mai bine s-a=tept[m. Vin’ cole, dup[ st`nc[. LIMB{-DULCE Ce p`nd[? Lupta-i dreapt[: Ei doi, noi doi!... nu-ncape nici p`nd[, nici... J U M { T AT E (oprindu-l) A=teapt[, Nu fi n[t`ng, ascult[... LIMB{-DULCE Rom`ne, doi =i doi... J U M { T AT E Ascult[,-i zic. LIMB{-DULCE Ce? J U M { T AT E Care-i mai mare dintre noi? LIMB{-DULCE Tu... fie pe-a ta voie... a=a n-ar fi dreptate Cu doi voinici s[ lupte un om =i... Jum[tate. (Ies am`ndoi prin dreapta.) SCENA II D E S P O T, L A S K I LASKI (dup[ culme, ]n fund) Despot, ajuns-ai? DESPOT (s[rind pe culme) Iat[!
 15. 15. 14 Vasile Alecsandri LASKI (ivindu-se) Ha! iat[-m[ =i eu. Greu e sui=ul, frate!... D[-mi m`na. DESPOT |ine. LASKI (s[rind pe scen[) Greu! Uf!... Caldu-i!... de m-ai stoarce ai face, z[u, o balt[. (Se pune jos la r[d[cina bradului.) A fost un timp odat[ c`nd st`nca cea mai nalt[ Mi i-o urcam eu, Laski, ca cerbul cel u=or. Acum simt ca o cange ]nfipt[ ]n picior, +i pare c[ m[ trage... DESPOT La deal? LASKI Ba nu, la vale. DESPOT Oricum, e=ti verde ]nc[ =i ai oel ]n =ale. LASKI A=a-i!... M[ simt, z[u, ]nc[ puternic c`t un tun. Mi-e drag[ lumea, frate, =i-mi place traiul bun. Eu nu sunt ca evreii ce zic c[ viaa-i lung[ Sau scurt[, m[sur`nd-o pe banii lor din pung[. Eu zic: Hei! deie Domnul muli ani ca s[ tr[im +i planurile noastre cur`nd s[ le-mplinim. (Se scoal[ =i se primbl[ pe scen[.) Iat[-ne-ajun=i cu bine pe naltele hotare Ce zac ]ntre Moldova =i [rile maghiare, Loc trist, de lupte crunte, cu s`nge pl[m[dit,
 16. 16. Despot-Vod[ 15 C[ci fiarele-s cumplite, dar omu-i mai cumplit!... Prive=te colo-n fa[, ]n zarea luminat[: Ca mantie regal[, frumoas[ =i bogat[, Apare-n ochii no=tri Moldova, dulce rai, Comoar[ nesecat[ de bun =i dulce trai. Ea are gr`u, =i miere, =i vinuri, ah! ce vinuri! Toiag de b[tr`nee, viu balsam pentru chinuri. +i are mii de nade a scumpelor pl[ceri, Copile, ah! ce copile!... muieri, ah! ce muieri! }i fur[ ochii, mintea, =i inima i-o fur[ C-o raz[ de sub gean[, c-un z`mbet de pe gur[. +i ]ns[ moldovenii orbi, cruni, nep[s[tori, Stropesc ades cu s`nge gr[dina lor de flori. DESPOT Cum e st[p`nul casei a=a-i =i gr[dinarul? LASKI A=a, c[ci L[pu=neanul... el m`n[ ast[zi carul. DESPOT El bate-n boi. LASKI O! Despot, pe acest m[nos p[m`nt Domnea odinioar[ un domn viteaz =i sf`nt, Un +tefan! leu n[prasnic a c[rui larg[ ghear[ Rupea cumplit du=manii =i-n ar[, =i-n afar[. Pe vremea lui boierii osta=i erau, osta=i Cum n-au mai fost!... Acuma nepoii lor trufa=i, Mici r`vnitori de tronuri, seci, r[i, ie=ii din minte, P[g`ni prin a lor fapte, s-ating de cele sfinte, De sceptru, de mo=ie, de neam =i de popor, Iar ara, muma, piere gem`nd sub talpa lor. DESPOT Cu Vod[ L[pu=neanul ei ast[zi nu se-mpac[?
 17. 17. 16 Vasile Alecsandri LASKI Nu! n-ar putea nici dracul pe tron ca s[ le plac[. DESPOT Le trebuie, se vede, un domn c[zut din cer? LASKI Ba mai degrab[-un... Despot cu braul lung de fier, S[ bat[, s[ apese pe d`rza lor cerbice +i-n capul lor s[m`na de vrajb[ s[ o strice... +i iat[ de ce, frate, primit-am bucuros Ca s[ ajut av`ntu-i de dor ambiios. Sunt leah; cu moldovenii ]n veci n-am ]mp[care, Tu caui un tron, Despot?... eu caut r[zbunare! (D`ndu-i m`na.) Fii domn! DESPOT Prea bine, ]ns[ nu crezi mai nimerit Ca fierul, deocamdat[, s[ fie... poleit, +i m`na zdrobitoare s[ fie deocamdat[ Ascuns[-ntr-o m[nu=[? LASKI Ca laba cea =ireat[ Ce unghia-=i ascunde? DESPOT }ntocmai. LASKI Minunat. Bravo!... m[nu=a... laba... pricep, e=ti diplomat. }n arta de capcane e=ti me=ter cu ispit[... DESPOT (z`mbind) Am fost crescut la Roma, ]n =coala iezuit[.
 18. 18. Despot-Vod[ 17 LASKI E=ti om cu dou[ daruri: sub haina de o=tean Pori inim[ viteaz[ =i cugetul... viclean? A=a spunea Carmina, c`nd ea glumea cu tine. DESPOT Ah! c`t a fost de bun[ soia ta cu mine! Eu, un pribeag din lume, un zv`nturat str[in, }n casa ta m[noas[ c[zut chiar din senin; Eu, piatr[ nestemat[ din splendid[ cunun[, }n pulbere zv`rlit[ acum de-o rea furtun[!... Ah! Laski, mult[ lume c[lcat-am pribegind, Luceferi muli ]n cale-mi v[zut-am str[lucind, Dar suflet bun =i nobil ca scumpa ta soie Eu n-am v[zut, m[ crede, la nici o-mp[r[ie. LASKI A=a-i c-am avut parte ]n lume de noroc? Carmina-i jun[, ]ns[ de juni ea-=i bate joc, +i numai pentru mine suspin[ ea. DESPOT (]n parte, z`mbind) S[rmanul! LASKI +-apoi ]nc[-o virtute: ur[=te pe sultanul. DESPOT }n toate-i dar perfect[? LASKI (cu m`ndrie) }n toate! DESPOT Om fericit! Nimica nu-i lipse=te din c`te ai dorit. M[rirea? te alint[ ca pe-un copil ]n fa=e.
 19. 19. 18 Vasile Alecsandri Tu st[p`ne=ti ]n pace mulime de ora=e. E=ti cap, e=ti om de c`rm[, ne=tiutor de fr`u. Averea?... la picioare-i lin curge ca un r`u. Norocul?... o soie frumoas[, iubitoare, La Zips, castelul falnic ]i luce ca un soare, Pe inima-i spaniol[ lipindu-te iubit... Om fericit e=ti, Laski, de trei ori fericit! Iar eu, o biat[ frunz[ pe v`nt ]n veci purtat[, Putea-voi r[d[cin[ s[ prind ]n loc vrodat[? M[ cheam[ viitorul la el... LASKI Alearg[ dar La glasul lui, =i fie-i mersul nu ]n zadar. Colo, jos, ]n Suceava g[si-vei r[zvr[tirea, Clocind =i preg[tindu-i m[rirea sau pieirea. Fii om, mergi! DESPOT Dar! voi merge... N[scut pe-al m[rii mal, Deprins sunt din pruncie s[ lupt cu-al m[rii val. Voi =ti s[-nfrunt eu soarta. LASKI }nfrunt-o b[rb[te=te; Iar dac[ ea de tine ar r`de muiere=te, G[sind c[ nu e=ti vrednic de-a fi ce zici c-ai fost, Atunci din nou la mine s[ caui ad[post. Eu pentru tine, Despot, aici am ]ntins nada. Acum ]i zic: La lupt[, izb`nd[, iat[ prada! Moldova-i o comoar[!... ferice-ar fi de ea S[ cad[ cu-a ei scule pe m`na ta... =-a mea. Pas! eu te las, adio, =i s-auzim de bine. (Se ]ndreapt[ spre fund.) C`nd ]i fi mare, Despot, s[ te g`nde=ti la mine.
 20. 20. Despot-Vod[ 19 DESPOT Adio, Laski... Viaa e plin[ de furtuni. Tu cu a ta soie s[ facei rug[ciuni Pentru Despot. LASKI (cobor`nd culmea) Adio. (Dispare.) DESPOT Ba nu... la revedere. SCENA III DESPOT (se primbl[ pe scen[ =i prive=te cu mulumire ]mprejurul lui) A!... iat[-m[-n Moldova!... m[riri, averi, putere, Aici sunt partea celui ce =tie-a zice: vreu! Eu vreu!... de-acum ajute-mi ]n plin norocul meu. Eu, slug[-odinioar[ lui Iacob Eraclidul, Dar nobil prin av`ntul sufletului ca Cidul; Eu, bulg[r de aram[ schimbat ]n aur; eu, Fiu de pescar din Creta, purtat ]n zborul meu Prin Spania, Lehia, Germania =i Frana Cu-a mea soie, spada, cu sora mea, sperana, Azi vin =i pun piciorul pe-acest p[m`nt rom`n +i zic: Moldovo, -n mine cunoa=te-al t[u st[p`n! Deci pune-i mari podoabe, frumoasa mea mireas[, S[ faci cu mine-o nunt[ de m`ndr[-mp[r[teas[. }mbrac[-a tale haine esute-n mii de flori, }ncinge curcubeul alung[tor de nori +i-ntinde pe-ai t[i umeri, ]n zi de s[rb[toare, Hlamida ta ce poart[ o lun[, -o stea =-un soare... Acum a sosit timpul, de fericire plin, Ca s[-i alegi un mire viteaz, m[re, str[in,
 21. 21. 20 Vasile Alecsandri Un mire din Bizana, cum se cuvine ie, Ca s[ fond[m aice greceasca dinastie. E timpul, o! Moldovo, unii noi am`ndoi, S[ facem visuri, planuri =i fapte de eroi, S[ =tergem umilina din fruntea cre=tineasc[, S[ liber[m Bizana =i patria greceasc[! }ntreaga lume-a=teapt[ s[ vad[-n r[s[rit Un soare nou, cu raze de foc, pe cer ivit. S[ ard[ semiluna c`t nu e lun[ plin[ +i planta cea p[g`n[ s-o sece-n r[d[cin[. Eu fi-voi acel soare aprins de Dumnezeu. +i tu, Moldovo scump[, tu fi-vei cerul meu! A! tremure Osmanul sub palo=ul drept[ii La r[cnetul lui Despot =i al cre=tin[t[ii, C[ci azi ]ncepe ziua cre=tinei re-nvieri, C[ci jur a fi eu, Despot, st[p`n acestei [ri... (Pleac[ =i iese ]n dreapta.) (Not[. — Bucium =i glasuri dep[rtate ]n st`nga.) SCENA IV M O | O C , T O M + A , S P A N C I O C , S T R O I C I , H A R N O V, T O R O I PA N , V ~ N { T O R I (aduc`nd cerbi =i ur=i uci=i) STROICI (intr[ din st`nga, examin`nd pe jos urme de fiare) Pe-aici a trecut cerbul. (Intr[ Toroipan.) Vezi urma, Toroipane? T O R O I PA N V[d, iaca!... Tom=a, Harnov, Mooc, Spancioc, +oimane, Venii!
 22. 22. Despot-Vod[ 21 (Boierii intr[, ]n costume de v`n[tori.) Stroici copilandrul, abia scos din pelinci, A dat de urme... TO|I Urme de cerb? T O R O I PA N (r`z`nd) Ba, de opinci. Era ]nc[lat cerbul. (Toi r`d ]naint`nd pe scen[. V`n[torii ce aduc v`natul se opresc ]n fund.) MO|OC Stroici este copil ]nc[. El, c`te p[s[ri vede... T O R O I PA N Le prinde =i m[n`nc[. STROICI M-am ]n=elat ]ntocmai ca v[rul meu Spancioc C`nd te-a luat pe tine de urs, ca mo= Mooc C`nd te-a luat de bivol, =i chiar, z[u, ca =i tine C`nd te crezi om. T O R O I PA N Ia seama cu cine gr[ie=ti... STROICI Cine? M[i, pane Toroipane, gorunu-i nalt =i gros, Securea-i mic[, ]ns[ gorunul cade jos. T O R O I PA N Ia seama,-i zic. (Stroici =i Toroipan scot palo=ii. Harnov ]i desparte.)
 23. 23. 22 Vasile Alecsandri MO|OC (intervenind) Ajung[ at`te vorbe goale. S PA N C I O C Hei! de =i-ar sparge capul, ce de mai h`rbi de oale Ar zbura-n v`nt! MO|OC A=a e, Spancioc, dar, f[tul meu, Stricatul este lesne =i dresul este greu. Noi am plecat de-acas[ voio=i ]n v`n[toare Prin muni, la cerbi, la iepuri, la ur=i, la c[prioare. Din jalnica Suceav[ cu toii am ie=it, S[ r[sufl[m un aer mai viu, mai r[corit, S[ azv`rlim ]n v`nturi g`lceava =i aleanul, S[ mai uit[m ]n pace de Vod[ L[pu=neanul, Iar nu s[ facem certe. S PA N C I O C Mooace, ]n zadar Cutreierat-am munii chiar p`n[ la hotar, S[rind din st`nc[-n st`nc[ prin dealuri =i v`lcele, +i nopile pe iarb[ dormind sub brazi, la stele. Eu unul pretutindeni z[resc trec`nd, zbur`nd, O umbr[ ur`cioas[ muncit[ de-un r[u g`nd Ce tainic printre arbori se furi=[-n t[cere +i cu doi ochi de ur[ ne fulger[. MO|OC P[rere, Spancioc!... tu e=ti lunatic, i-e fric[ de strigoi, De iele, de v`ntoase, de stafii, de moroi, +i ai ajuns acuma ]n mintea-i vis[toare S[ faci din L[pu=neanul o umbr[ p`nditoare... Nu-i umbr[-acel ce mu=c[ din s`nul bietei [ri,
 24. 24. Despot-Vod[ 23 Nu, chinurile [rii nu-s umbre de dureri. Nu-i umbr[ tirania c[lare pe robie! Da-i umbr[, trist[ umbr[ a noastr[ b[rb[ie, C[ci de-am avea vroin[ =i inimi de oel, Tiranul... vai! nici umbr[ n-ar r[m`nea din el! TOM+A Mooace, e=ti prea aspru, =i asprele-i cuvinte }mi par nepotrivite cu v`rsta =-a ta minte. Prive=te ]mprejuru-i cu ochi mai b[rb[te=ti +i spune nou[-n fa[: de cine te-ndoie=ti? De mine? MO|OC Ba nu, Tom=a. S PA N C I O C De mine? MO|OC Niciodat[. STROICI De mine? MO|OC Nu, copile, ai inim[ curat[. HARNOV De mine, dar? MO|OC Nu, Harnov. T O R O I PA N De mine? MO|OC Nicidecum. Nu m[-ndoiesc de nime, boieri, dar...
 25. 25. 24 Vasile Alecsandri TOM+A Spune-acum Pe-a c[rui frunte ast[zi vezi scris[ mi=elia C`nd este-anevoin[ de-a-=i ap[ra mo=ia? O! vornice Mooace, n[prasnic lupt[tor, De domni ce nu-i plac ie dibaci r[sturn[tor, Care-ai v[zut at`tea =-at`tea zile rele, R[spunde verde-n ochii-mi: ]n cumpenele grele G[sit-ai vreodat[ rom`n nep[s[tor C`nd draga lui mo=ie ]i cere ajutor? Nu, nu! ]n lumea larg[ =i care ne-nconjoar[ Mai lesne tu g[si-vei un vultur mort ce zboar[, Un grec f[r[ trufie, un deal f[r[ sui=, Copaci f[r[ de v`rfuri, v[i f[r’ de cobor`=, Dec`t, atunci c`nd ara e la ne]ndem`n[, O lips[ de-ndr[zneal[ ]n inima rom`n[. TO|I A=a e, Tom=a. MO|OC Tom=a, ]mi place s[ te-ascult C`nd ne gr[ie=ti tu astfel... =i voi, ]mi place mult S[ v[d a voastre fee aprinse de-acea par[ Ce falnic izbucne=te din dragostea de ar[. A! simt o nou[ via[ intrat[-n al meu s`n C`nd ]ntrev[d sf`r=itul tiranului hain... Acest stolnicul Petre, un om de r`nd, un stolnic Ce p`n[ la domnie s-a pref[cut nevolnic, Puhoi f[r-ob`r=ie, uitat-a cine-a fost... S[ te fereasc[ cerul de mintea celui prost! El calc[ deopotriv[ cu-o oarb[ nep[sare Pe capul celui smerin, pe fruntea celui mare, +i taie, schingiuie=te, =i trece prin popor Ca viforul de ghea[ ce cade pe-un ogor.
 26. 26. Despot-Vod[ 25 Privii: e ara plin[ de tristele-i victime, Ologi, ciuntii, orbi, mizeri, sluii de-a lui cruzime, }nc`t, de-a sta cal[ul mult timp domnind aici, O s[ prefac[ neamul ]n turm[ de calici! HARNOV (]n parte, ar[t`nd pe Mooc) Amar[-i este limba de c`nd nu-i la putere. A=a turbeaz[ viespea c`nd nu mai are miere. MO|OC Ce morm[ie=ti din buze tu, Harnov, ]ntr-ascuns? }i place L[pu=neanul? cu el nu i-e de ajuns? HARNOV Ba... ]ns[-a= zice-o vorb[... TOM+A Eu nu =tiu ce ai zice, Dar zic eu, +tefan Tom=a, cu cerul fa[-aice, C[ mie nu-mi prie=te =i [rii nu-i doresc Un domn, supus[ slug[ a craiului le=esc, Un om a c[rui frunte c`nd m`ndr[, c`nd p[lit[, St[ d`rz[-n s`nul [rii =-afar[ umilit[. Aceast[ ar[-a noastr[ nu =tie-a slug[ri; Ea las[ altor neamuri pe br`nci a se t`r]. De ]nsu=i +tefan-Vod[ Moldova e deprins[ S[ ie mai sus capul cu c`t e mai ]nvins[. Deci piar[ orice proclet, [ran, vecin, st[p`n, Pe tron, sub tron, oricine nu =tie-a fi rom`n! MO|OC Deci piar[ L[pu=neanul cu-ntreaga-i seminie! S PA N C I O C Prea bine, dar pe cine s[-l punem la domnie? E lesne-a schimba domnii, b[tr`nii ]ns[ spun: Schimbare de domnie, f[lire de nebun.
 27. 27. 26 Vasile Alecsandri MO|OC Cum? tu, Spancioc, om t`n[r, cu mintea luminat[, Te-nchini la vorbe proaste din timpi de alt[dat[? S PA N C I O C M[-nchin =i cred, Mooace, ]n datini str[mo=e=ti Ca-n dogmele preasfinte a legii cre=tine=ti; Cred c[ treptat se pierde a neamului fiin[ C`nd el se dep[rteaz[ de-a bunilor credin[. Dar! cred c[ ast[ ar[, lipsit[ de noroc, S[tul[-i de-a fi astfel tot scoas[-n iarmaroc, De-a trece ca o vit[ din m`n[-n alt[ m`n[, +i Zimbrul s[ ajung[ un bou ce toi ]l m`n[. E r[u cu r[u, se zice, dar mai r[u f[r’ de r[u! +i c`nd privesc ]n juru-mi, Mooace, nu v[d, z[u, Menit pentru domnie din noi toi nici pe unul, Doar numai Ciub[r-Vod[, Ciub[r-Vod[ nebunul, +i, de v[ place vou[, nu mie-ntr-adev[r, Nu-mi place s[ v[d tronul ascuns sub un ciub[r. MO|OC Spancioc, e=ti bun de glum[, dar gluma-i c`teodat[... S PA N C I O C Roste=te adev[rul? MO|OC Ba-i groas[ =i prea lat[. STROICI Dar unde-i Ciub[r-Vod[? Noi l-am uitat de tot. T O R O I PA N L[satu-l-am ]n codru c[lare pe un ciot, Crez`nd c[ se g[se=te pe Ducipal c[lare +i intr[ ]n Suceava ca domn cu ]ng`mfare.
 28. 28. Despot-Vod[ 27 S PA N C I O C S[rmanul! ]nc[ unul cu g[rg[uni domne=ti. Aceasta-i trista boal[ a minii rom`ne=ti! (Ciub[r strig[ speriat ]n st`nga.) CIUB{R S[rii! ajutor! TO|I Ce e? MO|OC Ciub[r strig[-n p[dure. Alearg[, Stroici. S PA N C I O C Cu ur=ii s-o fi-nt`lnit la mure. CIUB{R S[rii! m[ m`nc[ ursul! S PA N C I O C O! trist al lumii curs! C[t[m un domn, =i domnul e-n laba unui urs! (Toroipan, Stroici =i ali v`n[tori ies repede ]n st`nga.) MO|OC (]n parte) }n contra tiraniei lui L[pu=neanul ura Cre=te =i la toi umple =i inima =i gura. R[zvr[ul e ]n aer ca fulgerul ]n nori. R[bdare... S PA N C I O C (privind ]n st`nga) Ciub[r vine adus de v`n[tori.
 29. 29. 28 Vasile Alecsandri SCENA V Cei dinainte, CIUB{R-VOD{ (purt`nd hlamid[ peticit[ =i stem[ de h`rtie poleit[, intr[ susinut de Stroici =i de Toroipan) T O R O I PA N N-ai grij[. CIUB{R (slab) Ah! MO|OC Ce este? STROICI Nimic... l-am g[sit fa[ C-un urs, ucis de Tom=a, pe care-l credea-n via[. (Toi r`d.) CIUB{R (se pune pe o r[d[cin[) Ah! ap[, ap[... S PA N C I O C Dai-i mai bine-un pic de vin, E leac de spaim[. STROICI (d`nd un teas lui Ciub[r) |ine. CIUB{R (b`nd) A!... dar nu-i teasul plin, Mai ad[. (Bea.) De pe ochii-mi o cea[ se ridic[. Ah! sfinte Agaftocle, cum n-am murit de fric[! S PA N C I O C Ce? fric[?... Ciub[r-Vod[, lui Papur[ nepot, Fricos?... Eu nu-o pot crede.
 30. 30. Despot-Vod[ 29 CIUB{R Nici eu, Spancioc, nu pot, Dar c`nd am z[rit ursul, deodat[-am simit, frate, (oerindu-se) Brrr! un puhoi de sloiuri curg`ndu-mi ici, ]n spate. Era o matahal[ c`t muntele Ceahl[u, Ce sta, sug`ndu-=i laba, ]nfipt ]n drumul meu. }i strig ]n gura mare s[ deie ]ntr-o parte, El nu!... atunci ]n grab[ eu dau s[ fug departe, Dar fiara m[ cloce=te cu ochii ro=i de foc +i eu, cu d`nsul fa[, r[m`n ]nfipt pe loc. Vroiam s[-i spun c[-s Vod[, Ciub[r-Vod[, dar glasul Mi se taiase, -o! Doamne, simeam c[-mi sun[ ceasul. Era s[ mor!... o credei, boieri?... era s[ mor! Ce jale, ce durere pe voi =i pe popor! }mi pare c[ v[zduhul de clopote r[sun[. Prin sate, prin ora=e toi oamenii s-adun[ +i zic cu-nduio=ire: ah! lumea-i pe sf`r=it! Ciub[r, adev[ratul domn, iat[ c-au murit! S PA N C I O C +i Dumnezeu s[-l ierte!... s-a dus ]n iad z[loag[... P[cat numai de d`nsul c[ ]i lipsea o doag[. STROICI +-o s`mb[t[. T O R O I PA N +-o joie. CIUB{R Voi r`dei? S PA N C I O C Ba, jelim +i ca pe-un mort ]n via[ voio=i te prohodim.
 31. 31. 30 Vasile Alecsandri SCENA VI Cei dinainte, DESPOT, LIMB{-DULCE, JUM{TATE LIMB{-DULCE (]n culisele din dreapta) Hai, nu ]ntinde vorba, hai... DESPOT Dar ce vrei, cre=tine? De ce m[-ntorci din cale? LIMB{-DULCE Mergi, zic, c`t e cu bine, C[ jur pe sf`nta cruce... DESPOT M[i, =tii tu cine s`nt? LIMB{-DULCE De-i face-un pas, cu ghioaga te culc mort la p[m`nt. (Despot, Limb[-Dulce =i Jum[tate intr[ pe scen[.) DESPOT Pe mine? LIMB{-DULCE (]mping`nd pe Despot) Mergi. MO|OC Ce este, rom`ne? LIMB{-DULCE Ce s[ fie? Am prins colea sub st`nc[ un ungur cu trufie Care-a trecut hotarul, ca vulpea pe furi=, Dar i-am scurtat eu calea pe d`mb ]n stej[ri=. MO|OC (lui Despot) Str[ine, spune nou[: ce e=ti =i cum te cheam[?
 32. 32. Despot-Vod[ 31 DESPOT Dar voi, care vi-i dreptul de-a-mi cere mie seam[? TOM+A Al nostru drept ]nscris e pe ar[-n lung =i-n lat. Boieri suntem de-ai [rii ]n care ai intrat. Mooc c`nd te ]ntreab[, r[spunde cu-nchinare. CIUB{R +i-n faa mea te pleac[. DESPOT (]nchin`ndu-se lui Mooc) Mooc, vornicul mare! LIMB{-DULCE (lui Mooc) St[p`ne, s[ las robul? MO|OC S[-l la=i. LIMB{-DULCE Da-i prea limbut +i limba-i sfredel dulce de diavolul f[cut. S PA N C I O C De-aceea Limb[-Dulce te-au poreclit pe tine? LIMB{-DULCE (r`z`nd) Se poate. (Lui Jum[tate.) Hmm! boierul m-a p[c[lit. MO|OC (lui Despot) Str[ine, Urmeaz[-i drumu-n pace; e=ti liber. DESPOT Nicidecum, Recuno=tina vie mai sclav m[ face-acum;
 33. 33. 32 Vasile Alecsandri Dar cine poart[-n s`nu-i curat[ con=tiin[ Voios prime=te lanul numit recuno=tin[. Oricum mi-a fi norocul ]n lume schimb[tor, }mi voi aduce-aminte de-al meu liberator, Mooc. CIUB{R Ei! =i de mine nu? MO|OC Vorbele-i sunt bune +i chipul de om neao=, dar cine e=ti, ne spune. DESPOT Eu sunt ]n voia soartei un vecinic c[l[tor, Atras ]n cale-mi lung[ de-un tainic viitor, Purtat printre popoare din [rmuri dep[rtate, Trecut cu spada-n m`n[ prin lupte ]ncruntate. Din frageda-mi pruncie eu sunt... TOM+A (c[tre Spancioc) Un venetic... DESPOT (auzindu-l) Acel ce-a zis cuv`ntul de venetic, ]i zic C[ a minit =i-s gata de-a-nfige cu-a mea pal[ Cuv`ntul s[u ]n pieptu-i... s[ ias[ la iveal[. TOM+A Eu sunt! eu, +tefan Tom=a!... V[zut-am pe la noi Muli pribegii f[arnici, viermi palizi de gunoi, Ce vin =i-n s`nul nostru fac cuiburi veninate. Cine e=ti tu? r[spunde!... la vorbe ]ng`mfate, La provoc[ri sumee de-un soi de zv`nturat Arunc dispreul.
 34. 34. Despot-Vod[ 33 DESPOT Cine-s?... Ascult[ ]nclinat: Sunt Despot Eraclidul din Paros!... Al meu tat[ A fost frunta= de oameni ]n Grecia bogat[, Prin falnic! de pe tronu-i c[zut =i r[sturnat Sub apriga urgie a turcului turbat. CIUB{R E=ti prin?... deci v[r cu mine? TOM+A E=ti bun de limbuie, Dar unde i-e dovada de nalt[ ob`r=ie? (Despot arat[ un pergament.) DESPOT Privii; iat[ diploma lui ]nsu=i Carol-Quint +i gloriosu-i nume ]n litere de-argint. (Mooc =i cu boierii, afar[ de Tom=a, examineaz[ diploma.) MO|OC A=a-i!... Fii, Eraclide, p[rta= de-al nostru soare. E=ti oaspele Moldovei de bunuri d[t[toare, C[ci ast[ ar[ vecinic priime=te-n s`nul ei Cu drag pe bunii oaspei, cu mil[ pe cei r[i. (C[tre v`n[tori.) Aducei teasuri pline de vin pentru cinstire. TOM+A (]n parte, ie=ind prin dreapta) Ades ]n cupa plin[ se-ascunde o c[ire. (Boierii iau teasuri =i ]nchin[.) MO|OC (lui Despot) Noroc =i voie bun[!
 35. 35. 34 Vasile Alecsandri CIUB{R (asemene) Supus s[-mi fii deplin! DESPOT Boieri! pentru Moldova paharul meu ]nchin. S[-i deie Creatorul ]n veci zile senine. +-un domn cu omenie, iubit de toi! CIUB{R (]naint`nd) Ca mine! Ca mine!... Domn ca mine se poate-a fi mai bun? Hai dar, boieri, la Curte! DESPOT (lui Mooc) Ce zice? MO|OC (lui Despot) Un nebun. S PA N C I O C Boieri!... a sa-n[lime Ciub[r ne porunce=te. La Curte dar, c[ci tronul de dorul lui t`nje=te. MO|OC +i dumneata, pribege, purtat din loc ]n loc, E timp s[ gu=ti odihna ]n casa lui Mooc. Hai! (Boierii pleac[ =i ies prin dreapta, Limb[-Dulce =i Jum[tate r[m`n singuri.) LIMB{-DULCE Ce zici, Jum[tate? J U M { T AT E }mi iuie auzul.
 36. 36. Despot-Vod[ 35 LIMB{-DULCE Boierilor de ast[zi nebunu-i c[l[uzul. CUPRINS Din toi care-i mai tuie=? J U M { T AT E Nu =tiu. LIMB{-DULCE (ar[t`nd ]n culise) Nu =tiu nici eu. Dar cel mai cu dr[cie, vezi tu?... e robul meu. (Cortina cade.) ACTUL I TABLOUL II Un salon ]n palatul de la Suceava. Portrete de domni pe perei. U=i mari ]n fund. Alte dou[ u=i ]n dreapta =i ]n st`nga. O mas[ de stejar pe planul I, ]n dreapta. Jiluri. SCENA I ALEXANDRU L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA (Am`ndoi stau pe jiluri l`ng[ mas[. Doamna lucreaz[ la un aer.) L{PU+NEANUL }n vremea-ndelungat[ c`t singur, cu smerire, Am fost spre ]nchinare la sf`nta m[n[stire A Slatinei, aice cum ai mai petrecut, Iubita mea Ruxandr[?
 37. 37. 36 Vasile Alecsandri DOAMNA }n aur am cusut Doi ]ngeri l`ng[ Sf`nta Maria-n[sc[toare, Pe aer. L{PU+NEANUL Este gata? DOAMNA Mai am ]nc[ o floare De crin deschis a coase ]n alb m[rg[ritar +i aerul l-om pune pe-al Slatinei altar. L{PU+NEANU }mi place, scump[ Doamn[, frumoas[ =i cuminte, S[ v[d m[iastra-i m`n[ lucr`nd odoare sfinte. G`ndirea ce se-nal[ la cer, la Dumnezeu, Din cuget =i din cas[ alung[ duhul r[u... Dar spune-mi: auzit-ai de un pribeag din lume, Un... Despot... mi se pare c-acesta-i al s[u nume... Aice, la Suceava, ]n lipsa mea sosit? Se zice c[-i odrasl[ de neam prea str[lucit, C[-i domn de Samos, Paros, =i c[-i ]n leg[tur[ Cu ]mp[rai... c[ are ]ntins[-nv[[tur[ +i limb[ ml[dioas[, o limb[ ce-n cur`nd Pe toi boierii tineri i-a fermecat pe r`nd... Ce ai aflat de d`nsul? DOAMNA (cu sfial[) Am auzit mult bine, +i... chiar a cerut voie la Doamna s[ se-nchine. L{PU+NEANU +i... l-ai primit ]n Curte? DOAMNA Primit...
 38. 38. Despot-Vod[ 37 L{PU+NEANU (posomor`ndu-se) }ntr-adev[r? DOAMNA Era o datorie... Despot ]mi este v[r. L{PU+NEANU Cum? v[r m[riei-tale?... De unde p`n[ unde? DOAMNA (z`mbind) M[rg[ritaru-n scoic[ de mare se ascunde. Despot, pe malul m[rii n[scut, e fiu curat Lui Iacob Eraclidul, din Paros alungat, Ce se rudea de-aproape cu maica-mi r[posat[. L{PU+NEANU Crezi? DOAMNA I-am v[zut chiar spia pe pergament lucrat[. L{PU+NEANU (scul`ndu-se, ]n parte) O spi[-nchipuit[ de d`nsul, pre c`t =tiu, Ce-l face rud[ bun[ cu Hercul Olimpiu. Plastograful! ]i zboar[ sus g`ndul... (tare) =i ce cat[ Aici, la noi? DOAMNA S[rmanul!... cu inima-nfocat[, El vrea la pragul u=ii m[riei-tale-a sta +i viaa-i s-o jertfeasc[ pentru m[ria-ta, C[-i om de s`nge nobil ce-n ap[ nu se schimb[. Viteaz! ce are-n suflet el are =i pe limb[. L{PU+NEANU Prea bine... V[d c[ Despot e me=ter vr[jitor.
 39. 39. 38 Vasile Alecsandri La toi deopotriv[ el v-a vr[jit pe dor. Am grab[ de-a-l cunoa=te. DOAMNA (se scoal[ vesel[) Te-nduri s[-i faci primire? L{PU+NEANU Cum nu?... Doresc chiar ast[zi s[ cerc a lui vr[jire. El are ca s[ vie cu vornicul Mooc. DOAMNA O! de-ar c[dea pe d`nsul o raz[ de noroc Ca el s[ fie-un oaspe pl[cut m[riei-tale!... Mooc =i eu ]n tain[ am pus de g`nd =i-n cale Cu fiica lui, cu Ana, pe Despot s[-l unim +i de coroana [rii credina-i s-o lipim. L{PU+NEANU (lu`nd-o de m`n[) S[-i fie viaa dulce ca chipul =i ca glasul, Tu care cu iubire m[-nt`mpini la tot pasul Privind ]n Domnul [rii pe scumpul t[u b[rbat +i-n soul vieii tale pe Domnu-ncoronat! (Se ]ndreapt[ cu Doamna spre u=a din st`nga.) Acum te du s[ caui de pruncu=ori, de cas[, +i, ca o gospodin[, g[te=te mare mas[ Ca s[ cinstim cu pr`nzul pe Despot... v[rul t[u. DOAMNA Ah! Doamne... (Vrea s[-i s[rute m`na.) L{PU+NEANU (atr[g`nd-o la s`n) Nu, iubito... aici, pe s`nul meu. (S[rut[ pe Doamna, care iese ]n st`nga.)
 40. 40. Despot-Vod[ 39 SCENA II L{PU+NEANU (privind lung dup[ Ruxandra) Muierea, tot muiere!... o biat[ cioc`rlie Spre tot ce str[luce=te zbur`nd cu veselie... O inim[, comoar[, =-un cap frumos... dar sec!... A-nduio=at-o Despot cu glasul lui de grec, +i toi boierii, du=mani obl[duirii mele, Sunt prin=i de-acest paing[n ]n desele-i reele. (Se primbl[ tulburat.) A! scorpie greceasc[!... eu planul i-am p[truns. Tu vrei s[-mpungi ]n mine cu ghimpele-i ascuns. Tu vrei, fiin[-oloag[, n[scut[-n putrezime, S-ajungi prin t`r`ire l-a tronului n[lime? Doar Vod[ L[pu=neanul va =ti, prev[z[tor, Pe-o scorpie ca tine s-o farme sub picior, +i nu-a l[sa ]n viaa-i pe tronul [rii sale S[ fluture nici umbra de=ert[ciunii tale. (Scoate un r[va= =i-l prive=te.) Ioan Sigmund Polonul, prin mine ]ntronat }n ara ardelean[, de =tire azi mi-a dat +i-n ar[, =i-n afar[ s[ fiu cu priveghere, C[ci Despot zv`nturatul r`vne=te-a mea putere. Te-oi urm[ri, vr[jma=e, cu aprigul meu veghi P`n’ ce din priveghere i-oi face un priveghi +-al[ture cu tine vei ]nt`lni morm`ntul C`nd tu din ]ntuneric ]i vrea s[-i iei av`ntul. (Pe g`nduri.) Cum s[-i deschid capcan[?... Ce curs[ s[ ]ntind Pe el cu-ai lui tovar[=i ]n lau-mi s[-i cuprind?... A!... ce s[ pierd eu timpul cu intrigi mici de Curte? Domnia tare cere bra lung =i vorbe scurte.
 41. 41. 40 Vasile Alecsandri C`nd du=manul ]n tain[ s-apropie de cort, Scurteaz[-i drumul grabnic prin moarte, sau e=ti mort! (Merge la u=a din dreapta, o deschide =i cheam[:) Toma! SCENA III L{PU+NEANU, TOMA CALABAICANUL L{PU+NEANU Tu e=ti bulgarul Toma Calabaicanul. TOMA Sunt Toma, credinciosul rob al lui L[pu=neanul. L{PU+NEANU C`nd am cuprins Ardealul ce erai tu? TOMA Nimic. L{PU+NEANU Te-am miluit cu viaa ]n lupta de la Cic. (Toma s[rut[ poala lui L[pu=neanu.) E=ti om tu de credin[? (Toma ]ngenuncheaz[.) Vroiesc s[ fac cercare De-ai meritat =i merii a noastr[ ]ndurare... (}n tain[.) Cuno=ti pe Despot grecul?... pe-acel str[in trufa= Ce zv`rle bani cu pumnul prostimii din ora=? El vrea s[ m[ ucid[... (Toma se scoal[ pun`nd m`na pe hamger.) TOMA El trebuie s[ moar[!
 42. 42. Despot-Vod[ 41 L{PU+NEANU Bine, voinice Toma!... V[d, g`ndul t[u se-nsoar[ Cu-a mea dorin[... Bine!... tu vei ie=i bogat Din ast[ ]nsoire... (Tainic.) Azi este la palat Pr`nz mare... Vin boierii cu Domnul s[ cinsteasc[. Tu s[-l sluje=ti pe Despot la masa cea domneasc[, Tu singur s[ ai grij[ de-a-i fi paharul plin... (d`ndu-i un =ipu=or) +i... tainic =ipul ista s[-l ver=i ]n al s[u vin. Ai ]neles? (Toma ia =ipul =i se ]nchin[ ]n t[cere.) Fii vrednic =i mut p`n[ la groap[... (Toma s[rut[ m`na lui L[pu=neanu =i iese.) L{PU+NEANU (singur) }n groap[ cade-acela ce altui groapa sap[. SCENA IV L { P U + N E A N U L , U N C { P I TA N D E S E I M E N I C { P I TA N U L (la u=a din fund) M[ria-ta! boierii la curte adunai... L{PU+NEANU S[ intre!... C[pitane, pe l`ng[-acei chemai Mai este cine-n sal[? C { P I TA N U L Str[inul Despot este. L{PU+NEANU Prea bine: mergi la Doamna s[-i duci aceast[ veste. (C[pitanul iese.)
 43. 43. 42 Vasile Alecsandri L{PU+NEANU (singur) O! sarcin[ amar[ de tron ameninat! Anevoin[ crud[ de-a fi ne]mp[cat!... M-oblig[ boierimea ]n veci ambiioas[ }n ghear[ s[-mi schimb m`na =i sceptrul meu ]n coas[... O! lege-a ospeiei, te calc, dar ce s[ fac?... Prin moartea unui du=man eu ara mi-o ]mpac! SCENA V L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA, ANA, D A M E A L E C U R | I I (intr[ prin st`nga) DOAMNA M[ria-ta, d[-mi voie cu-a mele jup`nese Urare s[-i aducem. L{PU+NEANU (]naint`nd spre dame) Flori m`ndre =i alese Din stratul boierimii, cu drag v[ mulumesc. A=a cunun[-o prinde pe Doamna ce-o iubesc. (Doamna, urmat[ de jup`nese, se ]ndreapt[ spre mas[.) DOAMNA (]ncet, Anei) M[ria-sa e vesel!... ANA Dar. DOAMNA Cu-at`t mai bine Pentru Despot. (Se pune pe jil.) ANA (]ncet, Doamnei) La Curte el vine ast[zi?
 44. 44. Despot-Vod[ 43 DOAMNA Vine. (Damele formeaz[ grup ]mprejurul Doamnei.) SCENA VI Cei dinainte, M O | O C , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , B O I E R I (intr[ prin fund) L{PU+NEANU (pe jil) Bine-ai sosit la Curte, boieri prea credincio=i! MO|OC Muli ani m[riei-tale! Boierii azi voio=i, L[s`nd de ei departe =i vrajba =i g`lceava, Se-nchin[ toi lui Vod[ ]ntors acu-n Suceava. HARNOV Plecai ei se ]nchin[ ]n faa celui uns Pe care sf`nta cruce cu raze l-a p[truns, De-a potolit ]n ar[ pornirile pizma=e, D`nd scule =i icoane la sfintele loca=e. L{PU+NEANU M[ bucur c[ g`lceava din ar[ a pierit, Boieri, c[ci e o boal[ ce-aduce r[u sf`r=it... Dar nu z[resc pe Tom=a? HARNOV El n-a venit. L{PU+NEANU Cum? oare S[ n-aib[ mulumire de-a noastr[ s[rb[toare? E Sf`ntul Alexandru ast[zi, e ziua mea.
 45. 45. 44 Vasile Alecsandri HARNOV La veselia noastr[ p[rta= a fi nu vrea, Se vede. L{PU+NEANU Fie!... ]ns[ nu-i nici Ciub[r nebunul? HARNOV (r`z`nd) Pereche minunat[ fiind ei tot ca unul. Se cred deopotriv[ menii ]ntre frunta=i, S[ mearg[ ]nainte de gloate cu trei pa=i. L{PU+NEANU }n lipsa lor s[ facem, boieri, azi ]mpreun[ Osp[ de s[rb[toare, fr[esc, cu voie bun[. BOIERII Tr[iasc[-a ta m[rire! HARNOV (lingu=itor) }n veci sl[vit s[ fii! MO|OC Dar soarele luce=te pe muni =i pe c`mpii. E drept ca ziua-aceasta =i la str[ini s[ fie, Precum la toi rom`nii, izvor de bucurie. L{PU+NEANU E drept. MO|OC Deci ]nvoiasc[ acum m[ria-ta Lui Despot, al meu oaspe, s[ vie-a-l saluta. L{PU+NEANU S[ vie. (Mooc iese prin fund.)
 46. 46. Despot-Vod[ 45 DOAMNA (Anei) Bun e Vod[! ANA Dar!... (]n parte, z`mbind) ca nealt[dat[. L{PU+NEANU (]n parte) S-apropie de mine n[p`rca-nveninat[. SCENA VII Cei dinainte, D E S P O T, M O | O C MO|OC (pe prag) M[ria-ta sl[vit[... Despot! (}l prezint[.) L{PU+NEANU Fii bun sosit La Curte, Despot. (Despot ]nainteaz[ ]n mijlocul salonului.) DESPOT Sire!... cu sufletul uimit, +i tremur`nd m-apropii de sacra-i maiestate Ca s[-i aduc la r`ndu-mi ur[rile-mi plecate. S[ v[-mpleteasc[ cerul a gloriei cununi +i-n veci s[ le fereasc[ de grelele furtuni!... Eu, Despot Eraclidul, condus de-o bl`nd[ stea; R[pit de al meu suflet curat ca spada mea, Depun ]n ziua mare, ca lumea s[ le vad[, Depun azi la picioare-i bra, inim[ =i spad[... P[rintele meu Iacob, odinioar[ domn, P`n-a nu-nchide ochii atin=i de-al morii somn,
 47. 47. 46 Vasile Alecsandri Mi-a zis: Te du cu bine ]n cale dep[rtat[ +i mergi drept la Moldova ]n mari viteji bogat[; Acolo tu g[si-vei un domn m[re, viteaz, La pragul [rii sale veghind cu ochiul treaz, +-un ]nger de virtute, frumoasa lui soie Ce mie mi-e nepoat[ =i var[ bun[ ie. Mergi drept la ei, tu Despot, ca s[ le duci prinos Lui Vod[ a ta spad[ =i brau-i credincios, Iar Doamnei, aste scule, =iraguri =i paftale, Purtate de-a sa maic[ ]n ziua nunii sale. (Ia un scrin din m`inile unui paj r[mas la u=a din fund =i vine de-l prezint[ Doamnei, ]ngenunchind dinaintea ei.) DOAMNA Ah! preioase scule! ANA Ce dar str[lucitor! L{PU+NEANU (]n parte) O! greci vicleni ]n vorbe =i-n darurile lor! DOAMNA (lui Despot) Prin aste suvenire m[-ndatore=ti mult, vere. DESPOT (]n parte, scul`ndu-se) C`nd ar vedea Carmina a sale giuvaiere! DOAMNA Dar pot s[ pun pe mine comoara ce-ai adus? DESPOT Lumina de sus cade =i iar se-ntoarce sus. L{PU+NEANU Domni[, aste scule str[bune le prime=te
 48. 48. Despot-Vod[ 47 +i-n semn de mulumire cu ele te g[te=te, Ca s[ serb[m norocul ce azi ne-a d[ruit Un v[r m[riei-tale =i mie-un... neam iubit. SCENA VIII Cei dinainte, T O M A C A L A B A I C A N U L TOMA (]n fund, pe prag) Merindele-s pe mas[! Noroc =i poft[ bun[! L{PU+NEANU Boieri! prietenia la s`nu-i ne adun[. Hai s[ ciocnim la mas[ pahare de Cotnar. S[ bei fr[e=te, Despot... (]n parte) paharul cel amar! (L[pu=neanu d[ m`na Doamnei. Despot, Anei. Boierii, damelor, =i se ]ndreapt[ spre fund.) SCENA IX Cei dinainte, C I U B { R - V O D { (se arat[ ]n fund) CIUB{R Stai!... ]ncotro v[ ducei, boieri, f[r-a mea =tire? Ce-i ast[-adun[tur[? Ce-i ast[ preg[tire De pr`nz =i de beie aici ]n casa mea? L{PU+NEANU (r`z`nd) Ha, ha! Iaca nebunul Ciub[r. HARNOV Popa-Belea.
 49. 49. 48 Vasile Alecsandri CIUB{R Dar!... eu sunt!... Ciub[r-Vod[, n[scut din fiu ]n tat[ Cu tron pe cap, cu stem[ sub mine a=ezat[! Eu, care-n strun[ dreapt[ prin +tefan m[ pogor Din Cesar, =tii, al lumii st[p`n, ]nving[tor. Cum dar, stolnice Petre, cum dar tu, L[pu=nene, Te r[oie=ti la soare fudul cu-a mele pene? Mult ai s[ stai tu ]nc[ pe tronu-mi str[mo=esc? Destul acum, ajung[-i c[, z[u, te-afurisesc! Ie=i din palat!... Aice eu singur, eu am dreptul S[ stau d`rzoi cu capul, s[ stau umflat cu pieptul +i ca o moa=te sf`nt[ s[ fiu de toi sl[vit. D[-mi tronul c[ m[ m`nii... HARNOV (r`z`nd) Nebunu-i mucalit. L{PU+NEANU Ba, dec`t s[ te m`nii m[ria-ta, Ciubere, Mai bine mergi ]n sal[ ca s[ te pui pe bere, S[ te m[sori cu... Despot. CIUB{R (]nveselit) Sub mas[-l voi l[sa! (Se ]ntoarce spre fund =i pleac[ strig`nd:) Loc, loc!... ferii, c[ trece Ciub[r =i urma sa! ( C o r t i n a c a d e , ]n vreme ce toi se ]ndreapt[ spre fund.)
 50. 50. Despot-Vod[ 49 ACTUL II CUPRINS Salon ]n casa lui Mooc — u=[ ]n fund, u=[ ]n st`nga, u=[ ]n dreapta. Fereastr[ ]n dreapta. O mas[ lung[ ]n st`nga, planul I, cu jiluri ]mprejur. O icoan[ ]n peretele din fund, cu lamp[ aprins[. SCENA I DESPOT C[l[ul, L[pu=neanu, la masa lui domneasc[, Gr[indu-mi cu bl`ndee, a vrut s[ m-otr[veasc[. Dar!... am simit amarul ucig[tor ]n teas... Vr[jma=a lui cercare zadarnic[-a r[mas, C[ci port eu totdeauna un balsam din Morava Ce nimice=te moartea desotr[vind otrava. *Iat[-l! (Arat[ un =ip.) O! rou[ scump[ din plaiuri ]ngere=ti, *Esen[-ap[r[toare a vieii omene=ti! *Dator ]i sunt cu viaa, dar mult mai mult datoare *|i-a fi a mea g`ndire ]n zi r[zbun[toare! (St[ puin pe g`nduri.) C[l[ul prepuielnic hr[ne=te-un cuget r[u, +i el o s[ m[ piard[ de nu l-oi pierde eu. R[bdare!... toi boierii de r[zvr[tire-s gata. Mooc, pe c`t ]mi pare, vrea s[-=i m[rite fata Cu mine, ca prin mine, de el pe tron urcat, S-ajung[ socru mare de ginere-ntronat. *O! de-ar vroi norocul cur`nd s[-=i schimbe pasul! *C`nd el vroie=te, anii nu-aduc ce-aduce ceasul. *A= fi pe tron, eu Despot, n[lat =i fericit, *A= fi... o! vis feeric! cu Ana ]nsoit, *Cu Ana, dulce floare c[zut[-aici din stele *S[ fie floarea vieii =i a coroanei mele!... Dar ce-a zice Carmina de care sunt iubit?... A!... ea-i frumoas[, jun[, =i Laski-mb[tr`nit.
 51. 51. 50 Vasile Alecsandri Cur`nd s-a stinge focul =i apriga-i durere G[sind ]ntr-un alt Despot o nou[ m`ng`iere... (Se primbl[ agitat.) Amorul pentru Ana =i glorie m-aprind... A c[rie dulci mreje mai tare m[ cuprind?... Ah! tronul, tronul, tronul!... la el de-a drept m-oi duce Chiar de-a fi p`n’ la d`nsul s[ calc pe sf`nta cruce! (Se stinge candela icoanei.) Ce! candela icoanei s-a stins ]n untdelemn!... De-a= fi din ast[ ar[, a= crede c[-i r[u semn, Dar omul de-o natur[ ]nalt[ =i viteaz[ Iubit de ceruri este =i cerul ]l p[streaz[. SCENA II D E S P O T, M O | O C MO|OC (venind din st`nga) Ce faci, iubite oaspe, =i cum te mai g[se=ti Sub sarcina de daruri a dragostei domne=ti? De c`nd ai fost la Curte poftit la osp[tare L-ai fermecat pe Vod[. DESPOT O crezi? MO|OC A=a se pare, C[ci nu e zi lasat[ de bunul Dumnezeu }n care s[ nu-i deie dovezi de placul s[u. Alalt[ieri primit-ai o sabie turceasc[, Ieri un caftan =i ast[zi o iap[ ar[peasc[.
 52. 52. Despot-Vod[ 51 DESPOT +tiu, iapa de la Tunis pe care nici un brav A-nc[leca nu poate? MO|OC Haramu-i cu n[rav. Pe toi mereu tr`nte=te =i, f[r[ de sfial[, I-a tras lui ]nsu=i Vod[ o sf`nt[ de tr`nteal[. (La fereastr[.) Ian cat[ prin ograd[ cum se fr[m`nt[-n loc! S[ juri c-a fost hr[nit[ de zmei numai cu foc. DESPOT M[ duc s-o-ncerc. MO|OC Mai bine o las[ c[-i n[t`ng[. De nu i-ar fr`nge capul... DESPOT N-am team[ s[ mi-l fr`ng[. Deprinsu-m-am cu caii spanioli =i ar[pe=ti Ce sub a lor copite au aripi vulture=ti. +-apoi... ceva ]mi spune cu-o tainic[ =optire C[ moartea respecteaz[ pe omul cu menire. MO|OC Dar dac[ tu n-ai team[, eu am, c[ci m[-ngrijesc De m`na l[pu=nean[ cu dar... prietenesc. Cunosc[tor de oameni sunt eu la b[tr`nee. Tu ai, iubite oaspe, apuc[turi m[ree. Boierii te admir[; poporu-ademenit Deasupra lui te vede ca pe un domn iubit. DESPOT Domn!...
 53. 53. 52 Vasile Alecsandri MO|OC +i de ce nu, Despot?... Un om de nalt[ fire Unit cu mine poate s-ating[-orice m[rire. DESPOT Dar L[pu=neanu?... MO|OC Steaua-i ]n cer s-a stins de mult. DESPOT (]n parte) M[ cearc[... MO|OC (observ`ndu-l, ]n parte) Priceput-au? DESPOT (asemene) S[-l cred? MO|OC (asemene) Dar!... DESPOT (asemene) S[-l ascult? (Se apropie de Mooc cu o sfial[ simulat[.) A= vrea... =i n-am curajul de-a te-nelege bine. MO|OC }n mine ai credin[?... DESPOT (cu supunere) F[ ce-i vroi cu mine... (Arunc[ ochii pe fereastr[.)
 54. 54. Despot-Vod[ 53 Dar ulia =i curtea sunt pline de norod... S[ vad[ de-s mai tare dec`t un voievod. M[ duc... vii jos ]n curte? (Iese prin fund.) MO|OC Vin, dar; f[ ]nainte... Strune=te bine gura iepei =i fii cu minte. MO|OC (singur) Despot e la p[rere zburdalnic =i u=or, Dar are minte coapt[ =i ochi p[trunz[tor, +i inim[-ndr[znea[, =i-nv[[tur[ mult[. Pe mine m[ respect[, de mine el ascult[... A=a domn ne convine, a=a ginere vreu. Domnind, el va fi braul, iar capul voi fi eu! (Iese prin fund.) SCENA III A N A , M A I C A F E V R O N I A (intr[ prin st`nga) MAICA +i Vod[ a fost vesel, zici tu, ca niciodat[? ANA Dar!... c`t a inut masa, cu fruntea-nseninat[ M[ria sa pe Despot z`mbind l-a ascultat... Era cu Vod[-n fa[ la mas[ a=ezat, Pl[cut, iste la vorb[, purt`nd m[rirea-n sine Sub haina spanioleasc[ ce-l prinde-at`t de bine! }nc`t, z[u, de m-ai crede, maicu[, ]ntre noi, Adev[ratul Vod[ p[rea dintre-am`ndoi El, Despot!... L`ng[ d`nsul, la spate, ]n picioare Sta Toma, vel-paharnic, in`nd dou[ ulcioare
 55. 55. 54 Vasile Alecsandri Din care-i dregea singur vin dulce ]n pahar, F[c`nd turce=ti tal`muri, c`t poate un bulgar. MAICA Dar spune-mi: Doamna, Doamna era =i ea voioas[? ANA Voioas[, fericit[, la fa[ luminoas[, C[ci ea vedea pe Vod[ prin Despot fermecat +i pe-al ei v[r, pe Despot, de lume admirat. MAICA (z`mbind) De lume =i... de tine? ANA (exalt`ndu-se) +i cum s[ nu-l admire? El ne-a f[cut de viaa-i o lung[ povestire, O halima ]ntreag[ =i plin[ de minuni Ca cele de pe timpul vitejilor str[buni. Ne-a spus a sale lupte =i trecerile sale Prin c`mpuri s`ngeroase, prin curi imperiale, C`nd simplu om de oaste, c`nd prin adev[rat, Recunoscut de Carol, augustul ]mp[rat. *Ne-a spus cum el, viteazul, a risipit ]ndat[ *Cu cavalerii negri a fr`ncilor armat[ *La Renti, Valenciena, Hezdin =i Teruan *Sub contele de Schwarzburg, vestitul c[pitan; *+i ce-a vorbit cu-a lumii puternic[ treime, *Regi, filozofi =i Pap[... =i altele-o mulime. Apoi ne-a spus de [rmuri sc[ldate-n aer cald Ce sunt cu drag ]ncinse de-o mare de smarald +i au fructe de aur, =i zile-n veci frumoase, +i nopi de ]nc`ntare ca ziua luminoase. Ah! ce s[-i zic, maicu[?... Mesenii ]nc`ntai
 56. 56. Despot-Vod[ 55 R[mas-au, ascult`ndu-l, fl[m`nzi =i ]nsetai, At`t era de vie =i de atr[g[toare Vorbirea lui! MAICA Nepoat[, a= pune o prinsoare C[ dintre toi mesenii cel mai cu drag r[pit Ai fost tu, Anicua. ANA (uimit[) Eu? MAICA Tu... vezi? te-ai ro=it... Ascult[-m[, copil[: Tu e=ti o dulce floare Ce n-a v[zut sub ceruri dec`t zile cu soare +i nici m[car viseaz[ de zilele cu nori Amare, furtunoase, cumplite pentru flori. Alin[, ]nfr`neaz[ a ta ]nchipuire, C-ades ne r[t[ce=te a inimii pornire +i c`nd, din fermecare cerc[m s[ revenim, }n braele durerii cuprinse ne g[sim. Nu zic c[ Despot este om r[u... Doamne fere=te! El e cre=tin, se-nchin[, pe Dumnezeu sl[ve=te +i mie totdeauna m`na-mi s[rut[, dar, Ca s[ nu-i fie lips[ dumnezeiescul har, G`nde=te, copili[ cu bl`nd[ inimioar[, C[ pas[rea ce c`nt[ e pas[re ce zboar[. Str[in e Despot... ANA (repede) Despot?... ah! maic[, nu-i str[in. E v[r cu Doamna noastr[, e conte palatin, E cavaler de aur, e prin de la Elada, Distins de Papa-n Roma, de Carol ]n Grenada
 57. 57. 56 Vasile Alecsandri +i de al meu p[rinte, iubit... ]ntr-un cuv`nt, El e oaspele nostru =-un oaspe... =tii c[-i sf`nt. MAICA Sf`nt, sf`nt, nu totdeauna. (}n parte.) Curat[ nebunie, Cu fat[ mare-n cas[ asemene-ospeie. (Tare.) Ah! scump[ nepoic[, tu faci un vis frumos, Dar visul... (Zgomot de glasuri ]n curte.) ANA (alerg`nd la fereastr[) Ce s-aude? ce zgomot? MAICA Unde? ANA Jos. Prive=te ici ]n curte. MAICA (apropiindu-se de Ana) Ce? ANA O mulime mare Se uit[-n fund spre poart[ cu spaim[ =i mirare. MAICA Ce-i oare?... Vai de mine!... o fi iar vreun bunt? ANA Ba nu; ]n dep[rtare nu vezi lucind un punt? El vine =i tot cre=te... dar e un om c[lare... Ce v[d?... e ]nsu=i Despot!... Ah! Doamne, sare, sare Chiar peste zidul curii!... MAICA (speriat[) S[rmanul!... s-a zdrobit?
 58. 58. Despot-Vod[ 57 ANA (vesel[) Ba nicidecum. MAICA Nu? ANA Iat[-l... ]n loc el a oprit Fugarul alb de spume =i, vesel, cu m`ndrie, Se-nchin[-n dreapta,-n st`nga, la toi z`mbind, =i... mie! Ah! pare c[-i un rege! MAICA Fugi, drag[, din fere=ti. Nu st[ o fat[ mare ]n ochii b[rb[te=ti. (Glasuri zgomotoase afar[.) GLASURI Ura! — Tr[iasc[ Despot! — Frumos viteaz el este! — S[ juri c[-i Sf`ntul Gheorghe!— Chiar zmeul din poveste! DESPOT (sub fere=ti, ]n curte.) Na, oameni buni! Voi ast[zi s[ bei ]n cinstea mea, +i-n s[n[tatea Doamnei s[ bei! GLASURI Vom bea, vom bea, Ura! MAICA Fugi din fereast[, fugi... Despot intr[-n cas[. Hai ]n camara noastr[. ANA Ba, vin[ l`ng[ mas[. (Merg de se pun pe jiluri l`ng[ m[sua din dreapta)
 59. 59. 58 Vasile Alecsandri SCENA IV A N A , M A I C A F E V R O N I A , D E S P O T (intr[ prin fund) DESPOT (r`z`nd) Ce vesel a fi Vod[ c`nd teaf[r m-a vedea! A! dona Ana! (Se-nchin[ Anei.) Maic[... (S[rut[ m`na Fevroniei.) ANA (]n parte) Cum bate-inima mea! MAICA De ce-i at`ta lume ]n curte adunat[? DESPOT Ca s[ m[ vad[-n lupt[ cu-o fiar[ blestemat[, O iap[ tunisian[ ce-n fug[ p`n-acum A dus pe ceea lume vro zece oameni. ANA Cum? +-ai ]ndr[znit?... DESPOT Mai bine era s-ar[t sfial[ Dec`t s[ vad[ lumea c[-s om cu ]ndr[zneal[? +-apoi... cum de n-ar trece prin foc chiar cei frico=i C`nd sunt cu-nduio=ire privii de ochi frumo=i? +i cum, prin ce cuvinte a= spune a mea fal[ V[z`ndu-te prezent[ la lupta-mi triumfal[ Atunci c`nd mii de oameni st[teau cu ochi deschis S[ m[ priveasc[-n curte ucis de-un cal? ANA (]nfiorat[) Ucis!
 60. 60. Despot-Vod[ 59 MAICA Fere=te, Doamne sfinte! DESPOT }n Spania, se spune C[ Linda Raia, fiica lui Boabdil, minune Ascuns[ ]n Alhambra, la lume s-ar[ta O dat[ pe an numai, =-atunci soarele sta Pe cer ca s-o admire, uit`nd de a lui cale, +i mii de flori frumoase ie=eau pe-a Veg[i vale, +i inimile-n s`nuri ca ele ]nfloreau. +i maurii ]n lupte sub ochii s[i mureau Crez`nd c[ merg ]n raiul lui Mahomed, ferice... (Apropiindu-se de Ana.) O alt[ Lind[ Rai[, de la fere=ti, de aice S-au ar[tat azi mie, =-atunci c`nd te-am z[rit, M[ jur pe-ast[ icoan[, chiar rege m-am simit. MAICA (cu spaim[) Dar candela e stins[!... Vai! candela e stins[! Semn r[u!... nenorocire!... de groaz[ sunt cuprins[. (Merge la icoan[, ia candela =i iese ]n st`nga.) SCENA V ANA, DESPOT ANA (]ngrijat[) Semn r[u? DESPOT Ce-mi pas[ mie!... O candel[ s-a stins, Dar alta mai cereasc[ ]n mine s-a aprins, Ce lumineaz[ tainic o ginga=[ icoan[.
 61. 61. 60 Vasile Alecsandri ANA (z`mbind) Icoana unei sfinte? DESPOT Dar. ANA Care? DESPOT Sf`nta An[. ANA Patroana mea sl[vit[? DESPOT +i zeitatea mea Ce m[ conduce-n lume precum ]i conducea Luceaf[rul pe magii din r[s[rit =i care, Ca s[ ajung la d`nsa, m[-ndeamn[ a fi mare. (Ana voie=te a se retrage.) DESPOT (oprind-o) O! dona Ana, las[ pe-un biet nenorocit S-apropie altarul de care-i desp[rit +i tremur`nd s[-i zic[: angelic[ madon[, C[ci nu pot a depune pe frunte-i o coron[! ANA (r`z`nd) Cum? o coroan[ mie? DESPOT Dar, suflet ]ngeresc! E=ti visul fericirii mele. ANA Eu?
 62. 62. Despot-Vod[ 61 DESPOT Te iubesc! ANA (vesel[, ]n parte) El! Despot m[ iube=te! DESPOT Iau martor Provedina Care-mi cunoa=te g`ndul =i-mi vede con=tiina. Iubesc ]n tine cerul =i naltul Creator, }n tine iubesc lumea, prezent =i viitor, }n tine am credin[, ]n tine ]mi pun traiul. El f[r de tine-i iadul... Ah! dar cu tine-i raiul! (}ngenuncheaz[.) ANA (]n parte) O! Doamne, ]mi pierd mintea... Ce-aud? Ce-am auzit? DESPOT An[,-un cuv`nt... ANA Ah! Despot, mi-e sufletul uimit, Mi-e mintea tulburat[... }n casa p[rinteasc[ N-a ]ndr[znit nici unul mie-astfel s[-mi gr[iasc[. Cum... m[ iube=ti pe mine? DESPOT Dar!... te iubesc pierdut, Mai mult =i dec`t ara ]n care m-am n[scut, Mai mult =i dec`t tronul! ANA (cu glas solemn) Despot, aste cuvinte Le-aude cerul!...
 63. 63. 62 Vasile Alecsandri DESPOT (apuc`nd-o de m`n[) An[, prin mii de jur[minte M[ leg eu c[tre tine... (Mooc apare ]n fund.) SCENA VI A N A , D E S P O T, M O | O C MO|OC (simul`nd indignarea) De c`nd pe-acest p[m`nt Tr[darea neagr[ calc[ =i spurc[ pragul sf`nt Al ospeiei? ANA (speriat[, ]n parte) Doamne! MO|OC Ce?... nici o respectare Nu mai exist[-n lume?... =i oarba desfr`nare R[pe=te azi copiii sub ochii p[rinte=ti! (Anei.) Cum de-ai uitat, s[rman[ nebun[, cine e=ti? Cum de-ai uitat de muma ce te-a n[scut, copil[ Lipsit[ de ru=ine?... ANA Iertare!... fie-i mil[! MO|OC Cum de-ai uitat de mine? ANA (desperat[, cade-n genunchi) Ah! tat[, ]l iubesc!
 64. 64. Despot-Vod[ 63 DESPOT Nu ne-os`ndi, Mooace, cu glasu-i p[rintesc. Iubirea e un ]nger ce-n cas[ c`nd p[=e=te +i pragul =i c[minul cu pasul lui sfine=te. Iubesc pe a ta fiic[ =i de soie-o vreu. Prime=te-m[ ]n brae ca pe copilul t[u. MO|OC (vesel, ]n parte) Al meu e Despot!... planu-mi ia zbor acum mai tare. DESPOT (rug[tor) Mooace... ANA Tat[... MO|OC (dup[ o pauz[) Fie!... =i binecuv`ntare, Copiii mei. ANA (arunc`ndu-se ]n braele t[t`ne-s[u) Ah! tat[! MO|OC (s[rut`nd-o) Trai bun =i cu noroc. DESPOT (]n parte) E scar[ de-n[lare un socru ca Mooc. MO|OC (Anei) Acum mergi de te roag[, copila mea, ]n pace La Cel-de-Sus ce toate le face =i desface. (Ana pleac[ ]n st`nga. Despot o conduce p`n[ la u=[.)
 65. 65. 64 Vasile Alecsandri DESPOT C`nd te-i ruga, iubito, la sf`ntul Dumnezeu... ANA (cu dragoste) G`ndi-voi tot la tine. MO|OC (]n parte) A! Despot e al meu! SCENA VII MO|OC, DESPOT MO|OC Acum suntem noi singuri!... s[ ne privim ]n fa[. Norocul, =tii, at`rn[ de la un fir de a[ Slab omului nemernic, bun celui iscusit +i tare ca odgonul pentru cel hot[r`t. Despot! a sosit timpul ca s[ cerc[m norocul Noi doi!... cu sumeie ]n v`nt s-aprindem focul. Te uit[ drept ]n ochii-mi =i-mi spune: E=ti b[rbat }n stare s[-nfruni moartea cu g`nd nestr[mutat? E=ti om ]n stare-a merge de-a drept c[tre m[rire Pe margini de pr[p[stii c[lc`nd f[r-oerire? DESPOT Sunt!... tron sau moarte!... Iat[ deviza ce-am ]nscris }n falnicul meu suflet, ]n pieptul meu decis. Venit-am ]n Moldova cu g`ndul =i cu planul Din scaunul domniei s-alung pe L[pu=neanul +i de pe ai s[i umeri hlamida s[ smuncesc. Sunt gata! MO|OC Gata?
 66. 66. Despot-Vod[ 65 DESPOT Gata s[ mor sau s[ domnesc. MO|OC Bine... Acuma, Despot, m[ las[... timpul trece... De-a [rii boierime cei mai frunta=i, vro zece, Aici au s[ s-adune spre a ne concerta. (}l conduce p`n[ la u=a din dreapta =i-i d[ m`na.) Dea Domnul s[-i pot zice cur`nd: M[ria-ta! MO|OC (singur) Mooace, v`lva lumii e r`u cu nalte maluri... Faci bine, nu faci bine s[ te azv`rli ]n valuri? +i oare c[z`nd tronul pe m`na lui Despot, Nu ar c[dea =i ara cu-ai s[i boieri, cu tot? (St[ pe g`nduri.) Oricare ]n[lime sub cer se pr[bu=e=te, Tot surp[ =i doboar[ ce-n cale-i ]nt`lne=te... G`nde=te-te, Mooace... (Hot[r`t.) A! fie cum va fi. Nu are parte cine nu =tie-a se jertfi. (U=ile din fund se deschid.) Dar vin boierii... Iat[-i!... La lucru-acum, Mooace. SCENA VIIIM O | O C , T O M + A , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N (=i ali cinci boieri intr[ prin fund, dau m`na cu Mooc =i merg de se a=eaz[ ]mprejurul mesei; Tom=a ]n cap[tul din st`nga, Mooc ]n cap[tul din dreapta) MO|OC Poftim, boieri, prieteni! poftim, venii ]ncoace +i v-a=ezai pe jiluri ca sfetnici ]nelepi, Pe c`t viteji la lupte, pe-at`t la cuget drepi.

×