Flood and Scarcity in Maharashtra

323 views

Published on

Flood and Scarcity by Er. Suresh Khanapurkar, Shirpur Pattarn Fame.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flood and Scarcity in Maharashtra

 1. 1. egkiwj@ nq”dkGegkiwj@ nq”dkGegkiwj@ nq”dkGegkiwj@ nq”dkGikml idM.;kpk iz;Ru djkikml idM.;kpk iz;Ru djkikml idM.;kpk iz;Ru djkikml idM.;kpk iz;Ru djk----lqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdj‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl egkiwj@ nq”dkG tkLrhr tkLr 10‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl egkiwj@ nq”dkG tkLrhr tkLr 10‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl egkiwj@ nq”dkG tkLrhr tkLr 10‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl egkiwj@ nq”dkG tkLrhr tkLr 10o”kkZr dk;epk gnnikj dj.ks ‘kD; vkgso”kkZr dk;epk gnnikj dj.ks ‘kD; vkgso”kkZr dk;epk gnnikj dj.ks ‘kD; vkgso”kkZr dk;epk gnnikj dj.ks ‘kD; vkgs----fiz;yksdizfrfu/kh@’kkldh; vf/kdkjh@lkekftd dk;ZdrkZ@lektlsoh laLFkk]egkjk”Vkrhy c&;kp eksB;k Hkkxkr l/;k egkiwjkus FkSeku ekaMys s vkgs-njo”khZ jkT;krhy dkgh Hkkzxkr egkiwj gk ;srksp-R;keqGs dksV;o/kh :I;kpsuqdlku gksrs-njo”khZ uouohu Hkkxkr iqjkps ik.kh iljrs-rlsp njo”khZ nq”dkGkps lkoV egkjk”Vkrhy Qkj eksB;k Hkkxkoj vlrs-vfro`”Vh >kysY;k Hkkxkrlqn/kk nq”dkGvlY;kps vuqHkokl ;srs-R;keqGs fi.;kP;k ik.;kps nqfHkZ{k tk.kors-eksBeksB;k ‘kgjkr rj 6 fnolkrwu ,dnkp QDr dkgh fefuVsp ik.kh iqjoBk dj.;kph osG ;srs-cgqrsdloZ u|k ikolkG;kr vFkok ikolkGk laiY;kuarj yxspp dksjM;k gksrkr-/kj.kkrhy ik.kh lkBk o”kZHkj fVdr ukgh-flapu rj lksMkp fi.;kP;k ik.;kph lqn/kk ekjkekj
 2. 2. 2gksrs-‘kklu vkiY;kifjus nq”dkGh Hkkxkr uohu foa/k.k fofgjh ?ksmu vFkok ik.;kps VWadj ikBowu iz’u feVfo.;kpk iz;Ru djrs-dkgh fBdk.kh rj jsYosus fi.;kP;k ik.;kpkiqjoBk dj.;kph osG ;srs-iqjkeqGs >kysY;k uqdlkuhph HkjikbZ ‘kklukysp |koh ykxrs-gs ts mik; ‘kklukyk njo”khZ djkos ykxrkr ]djksMks :Ik;s [kpZ djkos ykxrkr rs VkGrk ;s.ks ‘kD; ukgh dk [kjsp njo”khZpgs ts mik; ‘kklukyk njo”khZ djkos ykxrkr ]djksMks :Ik;s [kpZ djkos ykxrkr rs VkGrk ;s.ks ‘kD; ukgh dk [kjsp njo”khZpgs ts mik; ‘kklukyk njo”khZ djkos ykxrkr ]djksMks :Ik;s [kpZ djkos ykxrkr rs VkGrk ;s.ks ‘kD; ukgh dk [kjsp njo”khZpgs ts mik; ‘kklukyk njo”khZ djkos ykxrkr ]djksMks :Ik;s [kpZ djkos ykxrkr rs VkGrk ;s.ks ‘kD; ukgh dk [kjsp njo”khZpljkljhis{kk ikml deh iMrks dkljkljhis{kk ikml deh iMrks dkljkljhis{kk ikml deh iMrks dkljkljhis{kk ikml deh iMrks dkeyk vls okVr ukgh-gk mijksDr egkiwjkpk o nq”dkGkpk iz’u dk;epk lksMfo.;klkBh dk; djrk ;sm ‘kdsy ;kckcr eh vki.kkl voxr d:bfPNrks-eyk lkaxk;yk fHkrh okVrs i.k gk cny rsaOgkp gksm ‘kdrks tsaOgk vkiY;k jkT;krhy yksdizfrfu/kh]jkrdh; usrs ]’kkldh; vf/kdkjh tyO;oLFkkiukP;k uohu/kksj.kkpk iqjLdkj djrhy-ik.;kps egRo u let.kkjk jktdh; usrk ek>s ikg.;kr ukgh-ijarq ik.;kpk iz’u ex rks nq”dkGkpk vlks vFkok egkiwjkpk rks dlk lksMok;pk ;kckcrcgqrka’k jktdh; usrs vufHkK vkgsr-ukgh Eg.kk;yk ‘kklukus nq”dkG fuokj.kklkBh oegkiwjkr >kysY;k uqdlkuhph HkjikbZ ns.;klkBh okjseki iSlk [kpZ dsyk vkgs-ijarq >kysY;k uqdlkuhps Lo:i ikgrk gh enr iqjs’kh uDdhp ukghijarq >kysY;k uqdlkuhps Lo:i ikgrk gh enr iqjs’kh uDdhp ukghijarq >kysY;k uqdlkuhps Lo:i ikgrk gh enr iqjs’kh uDdhp ukghijarq >kysY;k uqdlkuhps Lo:i ikgrk gh enr iqjs’kh uDdhp ukgh---- ‘kklulqn/kk 100 VDds enr nsm ‘kdr ukgh‘kklulqn/kk 100 VDds enr nsm ‘kdr ukgh‘kklulqn/kk 100 VDds enr nsm ‘kdr ukgh‘kklulqn/kk 100 VDds enr nsm ‘kdr ukgh----vusd t.kvusd t.kvusd t.kvusd t.keg.krhy gh uSlfxZd vkiRrh vkgseg.krhy gh uSlfxZd vkiRrh vkgseg.krhy gh uSlfxZd vkiRrh vkgseg.krhy gh uSlfxZd vkiRrh vkgs----ijarq gs lR; ukghijarq gs lR; ukghijarq gs lR; ukghijarq gs lR; ukgh----[kjs rj gh ekuofufeZr vkiRrh vkgs[kjs rj gh ekuofufeZr vkiRrh vkgs[kjs rj gh ekuofufeZr vkiRrh vkgs[kjs rj gh ekuofufeZr vkiRrh vkgs----R;kghiq<s tkmu vls Eg.krk ;sbZy dhR;kghiq<s tkmu vls Eg.krk ;sbZy dhR;kghiq<s tkmu vls Eg.krk ;sbZy dhR;kghiq<s tkmu vls Eg.krk ;sbZy dh gh ‘kklufufeZrgh ‘kklufufeZrgh ‘kklufufeZrgh ‘kklufufeZrvkiRrh vkgsvkiRrh vkgsvkiRrh vkgsvkiRrh vkgs----xsY;k 100 o”kkZregkjk”Vkrty&O;oLFkkiusckcr nksueksBs cnyvki.k ikfgysr-• O;Drhus o lektkus gGqgGq ik.kh iqjoB;kph tokcnkjh ‘kklukoj <dyyh fdacgquk vls Eg.krk ;sbZy dh ‘kklukus ;k yksd’kkghlektO;oLFksr rh tokcnkjh vki.kgwu fLodkjyh-laiw.kZ txkr 100 o”kkZiwohZ dksBY;kgh ‘kklukus ik.kh iqjoB;kph tokcnkjh fLodkjyhuOgrh-xkodjh vkiyh O;oLFkk lkewfgdfjR;k ik ikMhr vlr—• Ikkolkps ik.kh lkBo.;kph vkf.k rs okij.;kps lqyHk ra=Kku ekxs iMys vkf.k R;kph tkxk /kj.kk}kjs unhps ik.kh o os/k.kfofgjh}kjs Hkwtyokij.;kus ?ksryh-unhe/;s vkf.k HkwxHkkZr vlysys ik.kh gs rqyusus ,dw.k ikolkP;k ik.;kpk ,d vR;ar NksVklk Hkkx vkgs-O;kid
 3. 3. 3izek.kkoj ikolkps ik.kh u vMork /kj.kk}kjs vMfoysys rqViqats ik.kh o HkwxHkkZrhy e;kZfnr ik.kh okijY;keqGs rs deh iMys dkj.k eqGkrprs ,dw.k iM.kk&;k ikolkP;k ik.;kis{kk [kwip deh gksrs-fi.;kP;k ik.;klkBh ‘kklukoj voyacwu jkfgy;keqGs ik.kh iqjoB;kph fdaer tkLr >kyh –ik.khiVVh olwyh deh >kyh]ns[kHkkynq:Lrhpk [kpZ izpaMok<yk –ik.kh dkVdljhus okij.;kckcr yksdkapk vuqRlkg ;keqGs ik.kh iqjoBk ;kstukaiq<s iz’ufpUg mHks jkghys-vFkd ifjJe d:u ]dksV;o/kh :Ik;s [kpZ d:u lqn/kkegkjk”Vkrhy ik.khiqjoB;kckcrP;k dBh.k xkokaph la[;k deh u gksrk fnolsafnol ok<rp vkgs-gs vls xf.kr vkgs dh {k dBh.k xkokaiSdh {k xkokapk iz’ugs vls xf.kr vkgs dh {k dBh.k xkokaiSdh {k xkokapk iz’ugs vls xf.kr vkgs dh {k dBh.k xkokaiSdh {k xkokapk iz’ugs vls xf.kr vkgs dh {k dBh.k xkokaiSdh {k xkokapk iz’ulksMfoyk rjh {k dBh.k xkaos f’kYyd jkgrkrlksMfoyk rjh {k dBh.k xkaos f’kYyd jkgrkrlksMfoyk rjh {k dBh.k xkaos f’kYyd jkgrkrlksMfoyk rjh {k dBh.k xkaos f’kYyd jkgrkr –gh u lai.kkjh izfdz;kvkgsgh u lai.kkjh izfdz;kvkgsgh u lai.kkjh izfdz;kvkgsgh u lai.kkjh izfdz;kvkgs----egkjk”V nq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDr dj.;klkBh ‘kklukus dsysY;k mik;;kstuk deh iMY;k-vkiY;k egkjk”Vkr ns’kkP;k rqyusus ljkljh ikolkpsizek.k [kwip pkaxys vkgs-R;keqGs ik.;kpk nq”dkG iM.;kps [kjs Eg.kts dkghp dkj.k ukgh- brdkgh [kwi ikml iMr ukgh dh T;kps vki.k fu;kstu d: ‘kdr ukgh—R;keqGs egkiwj ;s.;kpk iz’u ;s.kkj ukgh-egkiwj vkf.k nq”dkG ;k nksUgh ladVkauh rj vkiY;kyk ;koj ;sR;k dkgh o”kkZrp dk;eLo:ih ekr d’kh djko;kph ;kckcr fopkjegkiwj vkf.k nq”dkG ;k nksUgh ladVkauh rj vkiY;kyk ;koj ;sR;k dkgh o”kkZrp dk;eLo:ih ekr d’kh djko;kph ;kckcr fopkjegkiwj vkf.k nq”dkG ;k nksUgh ladVkauh rj vkiY;kyk ;koj ;sR;k dkgh o”kkZrp dk;eLo:ih ekr d’kh djko;kph ;kckcr fopkjegkiwj vkf.k nq”dkG ;k nksUgh ladVkauh rj vkiY;kyk ;koj ;sR;k dkgh o”kkZrp dk;eLo:ih ekr d’kh djko;kph ;kckcr fopkjdj.;kl ck/; dsys vkgsdj.;kl ck/; dsys vkgsdj.;kl ck/; dsys vkgsdj.;kl ck/; dsys vkgs----‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl ;k nksUgh leL;sps dk;eLo:ih mPpkVu ;sR;k 10 o”kkZr dj.ks ‘kD; vkgs‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl ;k nksUgh leL;sps dk;eLo:ih mPpkVu ;sR;k 10 o”kkZr dj.ks ‘kD; vkgs‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl ;k nksUgh leL;sps dk;eLo:ih mPpkVu ;sR;k 10 o”kkZr dj.ks ‘kD; vkgs‘kklukus eukiklwu y{k ?kkrY;kl ;k nksUgh leL;sps dk;eLo:ih mPpkVu ;sR;k 10 o”kkZr dj.ks ‘kD; vkgs----‘kklukus tylaink fodklkoj okjseki [kpZ dsysyk vkgs-ijarq tylaink fodkl;k dk;Zdzekr [kkyhy nksuckchaojp tkLry{k dsafnzr dsys-• D`f”k mRiknu ok<fo.;klkBhQkj eksB;k izek.kkoj flapu fodkl• fi.;kps ik.khiqjoBk dk;Zdze
 4. 4. 4rfjgh njo”khZ egkjk”Vkrhy dqBY;k rfj Hkkxkr fdaok laiw.kZ egkjk”Vkr nq”dkG @egkiwj ;srks-dkj.k ;k izns’kkyk nq”dkGewDr @egkiwjewDr dj.;kps izkekf.kd o‘kkL=’kqn/k iz;Ru d/kh >kysp ukghr-myVi{kh ‘kklukus jkT;kP;k typdzkr <oGk<oG dj.;kl mRrstup fnys-mRre mnkgj.k Eg.kts HkwtykP;k mi’kklHkwtykP;k mi’kklHkwtykP;k mi’kklHkwtykP;k mi’kklizksRlkgu i.kizksRlkgu i.kizksRlkgu i.kizksRlkgu i.k iquHkZj.kkckcr mnklhurkiquHkZj.kkckcr mnklhurkiquHkZj.kkckcr mnklhurkiquHkZj.kkckcr mnklhurk-R;keqGs laiw.kZ jkT;kr HkwtyikrGh[kksy [kksy tkr vkgs-90 VDds xzkeh.k turk fi.;kP;k ik.;klkBh Hkwtykojvoyacwu vkgs-vo”kZ.kkP;k osGh fi.;kP;k ik.;kpk iz’u vf/kdp xaHkhj gksrks-lk/;k fofgjhoj voyacwu vlysyh turk vf/kd HkjMyh tkrs dkj.k os/k.kfofgjhis{kk lk/khfofgj yodj dksjMh gksrs-1111----lekt vkf.kikmllekt vkf.kikmllekt vkf.kikmllekt vkf.kikmlLkektvk/kkfjr ikmlik.khladyu ghO;oLFkk iwohZizek.ksp vktgh vko’;d vkgs-egkjk”Vkr T;k T;k fVdk.kh ikolkps ik.khlkBfoY;k xsys @ik.kyksV{ks=kpk izkekf.kdi.ks fodkl dsY;k xsyk R;k R;k fBdk.kh d/kh fi.;kP;k ik.;kpk iz’u xaHkhj >kyk ukgh]egkiwjkok /kksdk d/khmnHkoyk ukgh vkf.k flapuklkBhik.khlqn/kk miyC/k >kys-‘kstkjP;kp xkokr T;k fBdk.kh mijksDr dk;Zdze jkcfoys xsys ukghR;k fBdk.kh ik.kh iz’u xaHkhj >kyk o yksdkauk ik.;klkBhLFkykarjdjkos ykxys-ikml ik.kh ladyukeqGs nq”dkGkoj o egkiwjkpj ekr djrk ;srs gsp ;krwu fln/k gksrs-2222----ikmlik.kh ladyukps lkeF;Zikmlik.kh ladyukps lkeF;Zikmlik.kh ladyukps lkeF;Zikmlik.kh ladyukps lkeF;ZLketk ,[kk|k izns’kkr100 fe-fe- ikml iMrks-rj ,dk gsDVj {ks=koj iM.kkjs ik.kh ngk yk[k fyVj gksbZy-gs ik.kh 182 yksdkauk jkst 15 fyVj izek.kso”kZHkj iqjsy-;kpizkFkfedra=Kkukpk vk/kkj ?ksmuFkkjP;k okGoaVkr yksdkauh oLrh dsyh-2000 fe-fe- ikmliM.kk&;k izns’kkr ngk yk[k fyVj ikolkP;k ik.;kpsladyu dj.;klQDr 500 feVj tehu iqjs’kh vkgs-xzkeh.k Hkkxkrhy yksdla[;sph ?kurk fdrh ikml iMrks ;koj voyacwuvlrs-mnk-ckjesj jktLFkku ;sFks dehikml iMrks rj yksdla[;k dehvkgs-R;keqGs izR;sdktoG tehu tkLr vkgs-;kmyV 24 ijx.kk i-caxkye/;s ikmltkLryksdla[;k tkLr] R;keqGs izR;sdktoGtehu deh-ikml vMfoyk ukghrj fdrhfg ikml iMyk rjhik.;kph VapkbZ fuekZ.k gksm‘kdrs–vkiyk fo’oklcl.kkj ukgh i.k gs [kjs vkgsvkiyk fo’oklcl.kkj ukgh i.k gs [kjs vkgsvkiyk fo’oklcl.kkj ukgh i.k gs [kjs vkgsvkiyk fo’oklcl.kkj ukgh i.k gs [kjs vkgsdh]dksd.kkar 3000fedh]dksd.kkar 3000fedh]dksd.kkar 3000fedh]dksd.kkar 3000fe----fefefefe---- o psjkiqath ;sFks11]000feo psjkiqath ;sFks11]000feo psjkiqath ;sFks11]000feo psjkiqath ;sFks11]000fe----fefefefe----ikmikmikmikml iMwulqn/kk rsFks ik.;kph rhoz VapkbZ fuekZ.k gksrsl iMwulqn/kk rsFks ik.;kph rhoz VapkbZ fuekZ.k gksrsl iMwulqn/kk rsFks ik.;kph rhoz VapkbZ fuekZ.k gksrsl iMwulqn/kk rsFks ik.;kph rhoz VapkbZ fuekZ.k gksrs----
 5. 5. 5IkIkIkIkkkkkml ik.kh ladyuk}kjsml ik.kh ladyuk}kjsml ik.kh ladyuk}kjsml ik.kh ladyuk}kjs fifififi.;klkNh o Lo;aikdklkBh ykx.kk&;k ik.;kph xjt Hkkxfoyh tk.kkj ukgh vls ,dgh xkao.;klkNh o Lo;aikdklkBh ykx.kk&;k ik.;kph xjt Hkkxfoyh tk.kkj ukgh vls ,dgh xkao.;klkNh o Lo;aikdklkBh ykx.kk&;k ik.;kph xjt Hkkxfoyh tk.kkj ukgh vls ,dgh xkao.;klkNh o Lo;aikdklkBh ykx.kk&;k ik.;kph xjt Hkkxfoyh tk.kkj ukgh vls ,dgh xkaoegkjk”Vkrjkgq ‘kdr ukghegkjk”Vkrjkgq ‘kdr ukghegkjk”Vkrjkgq ‘kdr ukghegkjk”Vkrjkgq ‘kdr ukgh-egkjk”Vkps ljkljhitZU;eku1455 fe-fe-vkgs-dksd.kkar 3005 fe-fe-rj ejkBokM;kr882 fe-fe-ikml iMrks-e/;egkjk”Vkr 901 fe-fe- rj fonHkkZr 1034 fe-fe- ikml iMrks-g;k ikolkP;k 50 VDD;kis{kk tkLr ikml o”kkZP;k ,dw.k 8760 rklkaiSdhQDr 100 rklkr vFkokR;kgwudehrklkr iMrks-vfr’k;FkksM;k osGkr iM.kk&;k ikolkyk rkcMrksc vMfo.ks vkf.k ftjfo.ks vfr’k; egRokps vkgs-IkIkIkIkkkkkolkus dksBs iMkos ]fdrh tksjkr iMkos ]dsaOgk iMkos]dls iMkos gs vkiY;k gkrkr ukgh ijarq iM.kk&;k ikolkus dksBs iMkos ]fdrh tksjkr iMkos ]dsaOgk iMkos]dls iMkos gs vkiY;k gkrkr ukgh ijarq iM.kk&;k ikolkus dksBs iMkos ]fdrh tksjkr iMkos ]dsaOgk iMkos]dls iMkos gs vkiY;k gkrkr ukgh ijarq iM.kk&;k ikolkus dksBs iMkos ]fdrh tksjkr iMkos ]dsaOgk iMkos]dls iMkos gs vkiY;k gkrkr ukgh ijarq iM.kk&;k ikoooolkP;k ik.;kyklkP;k ik.;kyklkP;k ik.;kyklkP;k ik.;kykdksBs ]dlsdksBs ]dlsdksBs ]dlsdksBs ]dls]]]] fdrh ]ofdrh ]ofdrh ]ofdrh ]o fdrh tksjkr vMokos gs rj vkiY;k gkrkr uDdhpvkgsfdrh tksjkr vMokos gs rj vkiY;k gkrkr uDdhpvkgsfdrh tksjkr vMokos gs rj vkiY;k gkrkr uDdhpvkgsfdrh tksjkr vMokos gs rj vkiY;k gkrkr uDdhpvkgs----mijksDrckc y{kkr ?ksrk vkiY;k iwoZtkauh [kkyhy fofo/k izdkjs ik.kh vMfo.;kP;k in/krhus ik.kh vMfoys gksrs-v& ?kjkP;k Nijkoj iM.kkjs ikolkps ik.kh vkiY;k ?kjkP;k vax.kkr cka/kysY;k VkD;kr rs ik.kh lkBfor vlr-tfeuhoj iM.kkjs ikolkps ik.kh rs d`f=e fofgjhr ]T;kykdqaMh vls Eg.krkr]R;krrs lkBfor vlr-jktLFkkue/;s gs vkiY;kyk igko;kl feGsy-c-&ikolkG;kr ukY;k}kjs okgwu tk.kkjs ik.kh rs ryko d:u R;kr vMfor vlr-]v’kk rykokauk ynnk[ke/;s f>axf>axf>axf>ax]fcgkje/;s vkgjvkgjvkgjvkgj ]jktLFkkue/;s tksgMtksgMtksgMtksgM ]rjrkfeyukMqe/;s ,jhl,jhl,jhl,jhlvls ukaovkgs-egkjk”Vkrhy v’kk rykokauk ekek rykoekek rykoekek rykoekek ryko Eg.krkr-HkaMkjk oxksafn;k ftYg;kr vls gtkjks ryko vkgsr-d&unhY;k vkysY;k iqjkps ik.kh vMowurs lkBfo.ks mRrj fcgkjo if’Pkecaxkye/;s izpfyr gksrs-egkjk”Vkrhy [ksM;kph ljkljh yksdla[;k 1389 vkgs-dksd.kkps ljkljh itZU;eku 3005 fe-fe- ]e/; egkjk”Vkps 901]ejkBokM;kps 882 rjfonHkkZps ljkljhitZU;eku1034fe-fe- vkgs-
 6. 6. 6xzkeh.k Hkkxkr fi.;kP;k ik.;kpk iqjslk iqjoBk 40 fyVj @izfr ek.k’kh @izfr fno’kh dj.;klkBh vko’;drs ik.kh vMfo.;klkBh ykx.kkjh dehrdehtehu g;kckcrps l[kksyfooj.ki= [kkyhfnysys vkgs-v-dz-foHkkxkps ukao LkjkljhitZU;ekufe-fee/;s[ksM;kphljkljhyksdla[;k40fyVj@@izfrek.k’kh @izfr fno’kh;kizek.ks o”kZHkjykx.kkjs ik.kh gsDVjehVj e/;s-;klkBh iM.kk&;kikolkP;k fuEekikml vMfoykrj ykx.kkjhtehu gsDVje/;s-Nq”dkGkriM.kk&;k ikolkP;kfuEek ikmlvMfoyk rjykx.kkjh tehugsDVj e/;s-15fyVj@@izfrek.k’kh @izfrfno’kh ;kizek.ksykx.kkjs ik.khgsDVj ehVje/;s-;klkBh iM.kk&;kikolkP;k fuEekikml vMfoykrj ykx.kkjhtehu gsDVje/;s-Nq”dkGkriM.kk&;k ikolkP;kfuEek ikmlvMfoyk rjykx.kkjh tehugsDVj e/;s-1 Dksd.k 3005 1389 2-02 1-34 2-68 0-76 0-50 1-002 e/; egkjk”V 901 1389 2-02 4-48 8-96 0-76 1-68 3-363 ejkBokMk 882 1389 2-02 4-59 9-18 0-76 1-72 3-444 fonHkZ 1034 1389 2-02 3-88 7-77 0-76 1-46 2-92izR;sd xkokyk fi.;kP;k ik.;kpk iqjslk iqjoBk dj.;klkBh 40fyVj @izfr ek.k’kh @izfr fno’kh ejkBokM;krhy xkokr 4-59 gsDVjtkxkik.kh vMfo.;klkBh ykxsy- rj e/; egkjk”Vkr 4-48 gsDVj]fonHkkZr 3-88 gsDVj vkf.k dksd.kkr 1-34 gsDVj tkxk ykxsy- izR;sd xkokyk QDr fi.;kP;kik.;klkBh o Lo;aikdklkBh iqjslk iqjoBk dj.;klkBh 15fyVj @izfr ek.k’kh @izfr fno’kh ejkBokM;krhy xkokr 1-72 gsDVj tkxkik.kh vMfo.;klkBh ykxsy- rje/; egkjk”Vkr 1-68 gsDVj]fonHkkZr 1-46 gsDVj vkf.k dksd.kkr 0-50 gsDVj tkxk ykxsy—nq”dkGkP;k o”kkZr ikml tsaOgk ljkljhP;k fuEE;kis{kk deh iMsy rsaOgkoj uewn dsY;kis{kk nqIiV tkxk ykxsy-g;kf’kok; tkLr ik.kh vMfoY;klrs flapuklkBh okijrk ;sbZy-brD;k deh tfeuhph miyC/krk ul.kkjs ,dgh xkaobrD;k deh tfeuhph miyC/krk ul.kkjs ,dgh xkaobrD;k deh tfeuhph miyC/krk ul.kkjs ,dgh xkaobrD;k deh tfeuhph miyC/krk ul.kkjs ,dgh xkaoegkjk”Vkr vk<G.kkj ukghegkjk”Vkr vk<G.kkj ukghegkjk”Vkr vk<G.kkj ukghegkjk”Vkr vk<G.kkj ukgh-
 7. 7. 7mijksDr loZ fg’ksc ikgrk ikml ik.kh ladyumijksDr loZ fg’ksc ikgrk ikml ik.kh ladyumijksDr loZ fg’ksc ikgrk ikml ik.kh ladyumijksDr loZ fg’ksc ikgrk ikml ik.kh ladyukph ‘kfDr fdrh izpaM vkgs th dh vki.k ukdk: ‘kdr ukgh gs vkiY;kkph ‘kfDr fdrh izpaM vkgs th dh vki.k ukdk: ‘kdr ukgh gs vkiY;kkph ‘kfDr fdrh izpaM vkgs th dh vki.k ukdk: ‘kdr ukgh gs vkiY;kkph ‘kfDr fdrh izpaM vkgs th dh vki.k ukdk: ‘kdr ukgh gs vkiY;ky{kkr ;sbZyy{kkr ;sbZyy{kkr ;sbZyy{kkr ;sbZy----ik.;klkBh egkjk”Vkr VWadj ykokos ykx.ks R;keqGsp vukdyuh; vkgsik.;klkBh egkjk”Vkr VWadj ykokos ykx.ks R;keqGsp vukdyuh; vkgsik.;klkBh egkjk”Vkr VWadj ykokos ykx.ks R;keqGsp vukdyuh; vkgsik.;klkBh egkjk”Vkr VWadj ykokos ykx.ks R;keqGsp vukdyuh; vkgs----R;keqGsp egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr oR;keqGsp egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr oR;keqGsp egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr oR;keqGsp egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr oegkiwjewDr dj.ks ‘kD; vkgsegkiwjewDr dj.ks ‘kD; vkgsegkiwjewDr dj.ks ‘kD; vkgsegkiwjewDr dj.ks ‘kD; vkgs----;keqGs uqlrsp fi.;kP;k ik.;kpkp iz’u lqV.kkj ulwu;keqGs uqlrsp fi.;kP;k ik.;kpkp iz’u lqV.kkj ulwu;keqGs uqlrsp fi.;kP;k ik.;kpkp iz’u lqV.kkj ulwu;keqGs uqlrsp fi.;kP;k ik.;kpkp iz’u lqV.kkj ulwu flapuklkBhlqn/kk iqjs’kk izek.kkr ik.kh miyC/kflapuklkBhlqn/kk iqjs’kk izek.kkr ik.kh miyC/kflapuklkBhlqn/kk iqjs’kk izek.kkr ik.kh miyC/kflapuklkBhlqn/kk iqjs’kk izek.kkr ik.kh miyC/kgksbZygksbZygksbZygksbZy----laiw.kZ egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDr djko;kpk >kY;kl izR;sd [ksM;kus vkiY;k f’kokjkr iMysyk loZ ikml ]’kkldh; ooutfeuhoj iMysyk loZ ikml vMfoyk ikfgts-o ygku ygku rG;kr ]ca/kk&;kr lkBfoyk ikfgts vkf.k Hkwty ikrGh [kksy u tk.;klkBh rks tfeuhr eqjoyk ikfgts-;kyk jkdh; bZPNk’kfDr ph xjt vkgs-‘kkldh; /kksj.k ;kizek.ks vuqdwy dj.;kph vko’;drk vkgs-nql&;k ‘kCnkr lkaxko;kps >kY;kl izR;sd unhP;knql&;k ‘kCnkr lkaxko;kps >kY;kl izR;sd unhP;knql&;k ‘kCnkr lkaxko;kps >kY;kl izR;sd unhP;knql&;k ‘kCnkr lkaxko;kps >kY;kl izR;sd unhP;kizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rs 500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:uhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rs 500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:uhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rs 500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:uhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rs 500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:uygku ygku ca/kygku ygku ca/kygku ygku ca/kygku ygku ca/kkjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgs----oudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:u ]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt Eg.kwu]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt Eg.kwu]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt Eg.kwu]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt Eg.kwudj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgs----;keqGs vkt egkjk”VkrloZnwj• ts egkiwjkps rkaMopkyq vkgs R;kyk dk;epk vkGk clsy-• fi.;kP;k ik.;kph VapkbZ@flapuklkBhik.;kph VapkbZ vftckr jkg.kkj ukgh-• dkgh o”kkZrp loZ u|k oukys iohZlkj[ksp ckjekgh okgw ykxrhy-•
 8. 8. 8egkjk”Vkrhy /kj.ksegkjk”Vkrhy /kj.ksegkjk”Vkrhy /kj.ksegkjk”Vkrhy /kj.ks----egkjk”Vkr l/;k vfLrRokr vlysyh o vkxkeh dkGkr iw.kZ gks.kkjh /kj.ks ;kf’kok; uohu izLrkfor loZ /kj.ks ;k loZ /kj.kkaP;k ik.;k}kjs egkjk”Vkrhy izR;sd xkokykflapu lqfo/kk feGsy vls dks.krkgh flapu rK ]tylainkea=h Eg.k.;kps /kkMl dj.kkj ukgh-egkjk”Vkrhy Qkj eksBh tehu ftjkbZrp jkg.kkj vkgs-‘kkldh;vkdMsokjhus lqn/kk gs fln/k djrk ;sbZy-ygkueksB;k loZ /kj.kkaph o izdYikaph dkes iw.kZ dsY;kuarjgh ]unh tksM izdYi jkcfoY;kuarjgh flapu QDr 28 VDdsp gks.kkjvkgs-o72 VDds {ks= ftjkbZrp jkg.kkj vkgs-nq”dkGkps loZ ladV ;k ftjkbZr {ks=krp vkgs-vkiY;kdMs bZrdk ikmlvkgs dhrks tj ikmlvMoyk vkf.k ftjoyk rj 65VDds ftjkbZr {ks=kyk iq:u mjsy –l/;k cgqrsd ftjkbZr {ks= gs rGkxkGkrY;k xjhc yksdkadMs vkgs-vki.k gs tyla/kkj.kkps dke dsys ukgh rj g;k xjhcvki.k gs tyla/kkj.kkps dke dsys ukgh rj g;k xjhcvki.k gs tyla/kkj.kkps dke dsys ukgh rj g;k xjhcvki.k gs tyla/kkj.kkps dke dsys ukgh rj g;k xjhcyksdkaph HkjHkjkVd/khp gks.kkj ukghyksdkaph HkjHkjkVd/khp gks.kkj ukghyksdkaph HkjHkjkVd/khp gks.kkj ukghyksdkaph HkjHkjkVd/khp gks.kkj ukgh----‘ksrd&;kaP;k vkRegR;k Fkkac.kkj rj ukghpijar‘ksrd&;kaP;k vkRegR;k Fkkac.kkj rj ukghpijar‘ksrd&;kaP;k vkRegR;k Fkkac.kkj rj ukghpijar‘ksrd&;kaP;k vkRegR;k Fkkac.kkj rj ukghpijarq vf/kdp ok<rhyq vf/kdp ok<rhyq vf/kdp ok<rhyq vf/kdp ok<rhy----3333---- nq”dkG vkf.k eksB;k /kj.kak}kjs flapunq”dkG vkf.k eksB;k /kj.kak}kjs flapunq”dkG vkf.k eksB;k /kj.kak}kjs flapunq”dkG vkf.k eksB;k /kj.kak}kjs flapuQkj eksBh /kj.ks cka/k.ks ]vkgs R;k /kj.kksph maph ok<fo.ks ]gh egkjk”V nq”dkGewDr o egkijewDr dj.;kph xq:fdYyh vkgs ;k Hzkekr vkeP;kjkT;dR;kZauh jkgw u;s-R;keqGs pqdhP;k xks”Vhyk izk/kkU; fnY;klkj[ks gksbZy-o yk[kks xjhc yksd egkiwjkP;k os<;kr o nq”dkGkP;k [kkbZr o”kkZuqo”ksZ lkiMrhy-egkjk”V nq”dkGewDr o egkijewDr dj.;klkBh djkos ykx.kkjs ikml ladyu o iquHkZj.k ;k dkekaeqGs eksB;k izek.kkoj flapu gksm ‘kdr ukggh-rlsp eksB;kizek.kkojhy flapu {kerk nq”dkG ewfDrps o egkiwjfuokj.kkps dke d: ‘kdr ukgh dkj.k ygkueksB;k loZ /kj.kkaph o izdYikaph dkes iw.kZ dsY;kuarjgh ]unh tksMizdYi jkcfoY;kuarjgh flapu QDr 28 VDdsp gks.kkj vkgs- 72 VDds ftjkbZr {ks=kyk Hkwtykoj vFkok LFkkfud ikrGhoj dsysY;k ikolkP;k ladyukojpvoyacwu jgkos ykx.kkj vkgs-R;kpcjkscj ;k nks?kkauk gkrkr gkr ?kkywup pkykos ykx.kkj vkgs-Hkwtykpk tkLr milk rsaOgkp ‘kD; vkgs tsaOgk LFkkfud ikrGhojiquHkZj.kkps dke eksB;k izek.kkoj dk;Zjr jkghy-R;keqGsp eksB;k izek.kkoj vlysyh flapu{kerkp dsoG nq”dkGewDr o egkiwjewDr egkjk”V ;kyk mRrj vlw‘kdrukgh-eksB;k /kj.kkaeqGs jkT;kr gfjr dzkarhps eksBs iVvs t:j r;kj gksrhy i.k egkjk”V nq”dkGewDr o egkiwjewDr gks.kkj ukgh-ifj.kkeh jkT; vUu/kkU;krLo;aiw.kZ gksbZy Eg.ktsp dkgh ftYg;kr Qkj eksB;k izek.kkr vUu/kkU;kps mRiknu gksbZyts dh nq”dkGkP;k osGsl bZrj ftYg;kauk ikBfork ;sbZy-tyO;oLFkkiusckcrps vls /kksj.k vko’;d vkgs dh]ik.;kP;k nq”dkGkrlqn/kk LFkkfud {ks=kr R;kauk iqjsls /kkU;ksRiknu gksbZy izR;sd [ksMs vUu/kkU; mRiknukrvkRefuHkZj vlk;yk ikfgts-izR;sd xkokr ikolkps vMfoysys ik.kh o HkwxHkkZr ftjoysys ik.kh g;k}kjsp gs dke gksm ‘kdsy ts dh eksBh /kj.ks gs dke d: ‘kdr
 9. 9. 9ukgh—vls dsys rjp xjhc yksdkauk nq”dkGkpk o egkiwjkpk QVdk cl.kkj ukgh tlk rks njo”khZ clrks-tyO;oLFkkiuspk ,dkaxh fopkj dsyk rjtyO;oLFkkiuspk ,dkaxh fopkj dsyk rjtyO;oLFkkiuspk ,dkaxh fopkj dsyk rjtyO;oLFkkiuspk ,dkaxh fopkj dsyk rjnjnjnjnjo”khZ egkjk””Vkrhy dqBY;k rjh Hkkxkr nq”dkGo egkiwj;s.kkjpo”khZ egkjk””Vkrhy dqBY;k rjh Hkkxkr nq”dkGo egkiwj;s.kkjpo”khZ egkjk””Vkrhy dqBY;k rjh Hkkxkr nq”dkGo egkiwj;s.kkjpo”khZ egkjk””Vkrhy dqBY;k rjh Hkkxkr nq”dkGo egkiwj;s.kkjp –i.k ‘kklukykgs d/kh let.kkji.k ‘kklukykgs d/kh let.kkji.k ‘kklukykgs d/kh let.kkji.k ‘kklukykgs d/kh let.kkj----;kf’kok; vls Eg.kkosls okVrs dh egkjk”Vkph Hkfo”;dkGkryh vUu/kkU;kckcrph vkRefuHkZjrk ex rh gfjrdzkarheqGs dk vkyh vlsuk ;kiq<s QkjeksB;k izek.kkoj loZO;kih HkwtyiquHkZj.kkoj voyacwu jkg.kkj vkgs-gs Hkwty iquHkZj.k loZlkekU; ek.klkyk ikolkps ik.kh vMowup djkos ykx.kkj vkgs-gs tj ukghdsys rj ‘ksrh ex rh /kj.kkP;k ykHk{ks=krhy dk vlsuk /ksD;kr ;s.kkj vkgs-dkj.k njfno’kh yk[kks fofgjha o dwiufyds}kjs Hkwtykpk okjseki milk vO;kgri.ks pkyqvkgs-ifj.kkeh egkjk”Vkrhy toGikl loZp HkkxkrHkwtyikrGh [kksy [kksy tkr vkgs-egkjk”VkP;k Qkj eksB;k Hkkxkr flapuklkBh Hkwtykpk mi;ksx dsY;k tkrvkgs-Hkwtykus flapu dsysY;k {ks=ke/;s tkLr mRiknu gksrs vls y{kkr vkY;keqGs egkjk”VkP;k ,dw.k ‘ksrh mRiknuke/;s Hkwtykps eksBs ;ksxnku vkgs- nq”dkGkP;kosGh tsaOgk u|k dksjM;k gksrkr rsaOgk rj flapuklkBh o fi.;kP;k ik.;klkBh Hkwtykpk Qkj eksBk vk/kkj ?;kok ykxrks-xsY;k dkgh o”kkZr dkgh fBdk.kh rj Hkwtylaiysys vkgs v’kk fBdk.khckgs:u VWadjus ik.kh iqjoBk djkok ykxrks-egkjk”Vkrhy xzkeh.k thou o ‘ksrh- vktizkeq[;kus Hkwtykoj voyacwu vkgsvktizkeq[;kus Hkwtykoj voyacwu vkgsvktizkeq[;kus Hkwtykoj voyacwu vkgsvktizkeq[;kus Hkwtykoj voyacwu vkgs----[kksy[kksy[kksy[kksy[kksy tk.kk&;k HkwtyikrGheqGs egkjk”Vkus eksB;k d”Vkus feGoysyh vUu/kkU;krhy vkRe fuHkZjrk /kksD;kr ;s.;kph ‘kD;rk[kksy tk.kk&;k HkwtyikrGheqGs egkjk”Vkus eksB;k d”Vkus feGoysyh vUu/kkU;krhy vkRe fuHkZjrk /kksD;kr ;s.;kph ‘kD;rk[kksy tk.kk&;k HkwtyikrGheqGs egkjk”Vkus eksB;k d”Vkus feGoysyh vUu/kkU;krhy vkRe fuHkZjrk /kksD;kr ;s.;kph ‘kD;rk[kksy tk.kk&;k HkwtyikrGheqGs egkjk”Vkus eksB;k d”Vkus feGoysyh vUu/kkU;krhy vkRe fuHkZjrk /kksD;kr ;s.;kph ‘kD;rkvkgsvkgsvkgsvkgs----vkrk rj ok<R;k yksdla[;syktkvkrk rj ok<R;k yksdla[;syktkvkrk rj ok<R;k yksdla[;syktkvkrk rj ok<R;k yksdla[;syktkLr vUu/kU;kph xjtLr vUu/kU;kph xjtLr vUu/kU;kph xjtLr vUu/kU;kph xjt vkgsvkgsvkgsvkgs v’kkosGhp gh /kksD;kph ?kaVkoktrs vkgsv’kkosGhp gh /kksD;kph ?kaVkoktrs vkgsv’kkosGhp gh /kksD;kph ?kaVkoktrs vkgsv’kkosGhp gh /kksD;kph ?kaVkoktrs vkgs----4444---- ygku ca/kkjs Eg.kts tkLrik.kh lkBo.kygku ca/kkjs Eg.kts tkLrik.kh lkBo.kygku ca/kkjs Eg.kts tkLrik.kh lkBo.kygku ca/kkjs Eg.kts tkLrik.kh lkBo.kxzkevk/kkfjr ikml ik.kh ladyu ;k ladYiuspk FkksM;k osxG;k cktwus fopkj d: ;k-vkiY;k egkjk”Vkr ftFks ljkljh 100 rklkr ekUlwu vkiY;kyk loZ ikml nsrks omjysY;k 8660 rklkr dkghp ikml iMr ukgh-v’kk g;k fBdk.kh ikolkP;k ik.;kps ladyu dj.ks gs tyO;oLFkkiusps ewG lw= vkgs-ikolkps ik.kh [kkyhyizdkjsvMfoY;k tkm ‘kdrs-• Qkj eksBs ik.kogG {ks= vlysys eksBs /kj.k cka/kwu Qkj eksBk tylkBk fuekZ.k dj.ks-• Ygku ygku ik.kogG {ks=vlysys ygkuca/kkjs cka/kwu tylkBk fuekZ.k dj.ks-• Ikk>j rykocka/kwu ts.ksd:u ik.kh tfeuhr ew:u HkwtylkB;kr ok< gksbZy-
 10. 10. 10[kjs ikfgys rj ‘kkL=’kqn/k fu”d”kZ vls vkgsr dh]xzkevk/kkfjr ikml ik.kh ladyu ;k }kjs e/;e vFkok eksB;k /kj.kkis{kk tkLr ik.;kpk lkBkfuekZ.k dsyk tkm ‘kdrks-eksBh /kj.ks ,drj Qkj fderhph vlrkr o useds tsaOgk ik.;kph xjt vlrs rsaOgk rh vkVysyh vlrkr-QDr 105 fe-fe- iM.kk&;kbL=k;ye/kY;k okGoaVkpk ‘kkL=kh;vH;kl d:u bL=k;y‘kkL=KJh ek;dsy ,Ogukjh ;kauh vls fu”d”kZ dk<ys dh]ygku ygku ik.kyksVke/kwu izfrgsDVjh feG.kkjsik.kh gs eksB;k ik.kyksV {ks=kiklwu feG.kk&;k izfrgsDVjh ik.;kis{kk fdrhrjh vf/kd vlrs Qkj eksB;k ik.kyksV {ks=kr iMysY;k ikolkP;k ik.;kyk /kj.kkP;k cqMhr{ks=kriksgp.;kl Qkj izokl djkok ykxrks R;keqGs ck”ihHkouk}kjs o brj ckcha}kjs cjsp ik.khdeh gksrs-gs ik.;kps uqdlku efr xqax dj.kkjs vkgsgs ik.;kps uqdlku efr xqax dj.kkjs vkgsgs ik.;kps uqdlku efr xqax dj.kkjs vkgsgs ik.;kps uqdlku efr xqax dj.kkjs vkgs----bL=k;ye/khy usxsOg okGoaVkrhy 1 gsDVjp;k ik.kyksV{ks=ke/kwu njo”khZ izfr gsDVjh 95 ?ku ehVj ik.kh miyC/k gksrs rj R;kpokGoaVkrhy 345 gsDVj ik.kyksV{ks=vlysY;k ik.kyksVkrwu njo”khZ izfr gsDVjh24?ku ehVj ik.kh miyC/k gksrs-vlk ‘kkL=Kkapk vH;kllkaxrks-;kpkp vFkZ vlk dh ]tj ygku ygkuca/kkjs cka/kys vlrsrjts 75 VDds ik.kh okgwu xsys rs vMfoY;k xsys vlrs-o”kkZuqo”ksZ la’kks/ku dsY;kuarj ,Ogukjh gk la’kks/kd ;k fu”D”kkZyk iksgpyk dh]nq”dkGkP;k o”khZ tsaOgk ikml 50 fe-fe-is{kk deh iMsy R;k o”khZ 50 gsDVjis{kk tkLr ik.kyksV {ks= vlysY;k ik.kyksVkrwu izfro”khZ izfr gsDVjh ux.; ?ku eh-ik.khmiyC/k gksbZy-myVi{kh;kp ifjfLFkrhrygku ik.kyksV {ks=krwu izfro”khZ izfr gsDVjh 20 rs 40 ?ku ehVj ik.kh miyC/k gksbZy-o lw{e ik.kyksV {ks=krwu izfro”khZ izfr gsDVjh 80 rs100 ?kuehVj ik.khmiyC/kgksbZy-ik.kogG{ks=kP;k vkdkjkpk vk’p;Zdkjd ifj.kkeik.kogG{ks=kP;k vkdkjkpk vk’p;Zdkjd ifj.kkeik.kogG{ks=kP;k vkdkjkpk vk’p;Zdkjd ifj.kkeik.kogG{ks=kP;k vkdkjkpk vk’p;Zdkjd ifj.kke----bL=k;ye/khy usxsOg okGoaVkrhy ik.kogG {ks=kkP;k vkdkjkpk ik.;kP;k miyC/krsoj fnlwu vkysyk vk’p;Zdkjd ifj.kke [kkyhy fooj.ki=krn’kZfoyk vkgs-ik.kogG {ks=kkr iMysyk fdrh ikml vki.k vMow ‘kdrks gs vusd xks”Vhaoj voyacwu vlrs-mnk- tfeuhpk mrkj ]ikolkph rhozrk bR;kfn-brj loZxks”Vh lkj[;k vlrkaukgh vls vk<Gwu vkys dh]ftrdk eksBk ik.kogG frrds ik.kh miyC/krsps izek.k deh-vlrs-R;keqGs ygku ik.kyksV{ks=keqGs ik.kh tkLr izek.kkr
 11. 11. 11miyC/k gksrs-nksgksae/kyk Qjd ek= y{k.kh; vkgs-[kkyh fnysY;k fooj.ki=ko:u vkiY;k y{kkr ;sbZy dh] 0-1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 3000 ik.kyksV{ks=kiklwumiyC/k gks.kkjs ik.kh 300 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k ik.kyksVkrwu miyC/k gks.kk&;k ik.;kP;k 5 iV vlrs-tjh nksUgh ckcrhr T;k tfeuhrwu gs ik.kh miyC/k gksrs R;kps{ks=QG lkj[ks vkgs rfj- FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy dh]FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy dh]FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy dh]FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy dh] 1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k gks.kkjs ik.kh gs 10gks.kkjs ik.kh gs 10gks.kkjs ik.kh gs 10gks.kkjs ik.kh gs 10gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k ,dk ca/kk&;krwu feG.kk&;k ik.;kis{kk fdrhrjh tkLrvlrsgsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k ,dk ca/kk&;krwu feG.kk&;k ik.;kis{kk fdrhrjh tkLrvlrsgsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k ,dk ca/kk&;krwu feG.kk&;k ik.;kis{kk fdrhrjh tkLrvlrsgsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k ,dk ca/kk&;krwu feG.kk&;k ik.;kis{kk fdrhrjh tkLrvlrs----v-dz- ,dw.k {ks= gsDVje/;s Ikk.kogG {ks=gsDVje/;s,dw.k ca/kkjs iM.kkjk ikmlfe-fe-e/;s-Izkfr gsDVjhmiyC/k gks.kkjsik.kh?kuehVje/;s-,dw.k miyC/kik.kh?kuehVje/;s,dw.k iM.kkjkikml?kuehVje/;smiyC/k ik.;kphikolkP;kik.;k’khVDdsokjh1 300 0-1 3000 105 160 48000 315000 15-232 300 20 20 105 100 30000 315000 9-523 300 300 1 105 35 10]500 315000 3-33nqnqnqnqq”dkGkr ljkljhikolkP;kq”dkGkr ljkljhikolkP;kq”dkGkr ljkljhikolkP;kq”dkGkr ljkljhikolkP;k fuEes ikmfuEes ikmfuEes ikmfuEes ikml iM.kk&;k dkGkr rjtkLrpQjdl iM.kk&;k dkGkr rjtkLrpQjdl iM.kk&;k dkGkr rjtkLrpQjdl iM.kk&;k dkGkr rjtkLrpQjd----nq”dkGkP;k dkGkr bL=k;ye/khy usxsOg okGoaVkrhy ik.kogG {ks=kkP;k vkdkjkpk ik.;kP;k miyC/krsoj fnlwu vkysyk vk’p;Zdkjd ifj.kke[kkyhy fooj.ki=kr n’kZfoyk vkgs-
 12. 12. 12v-dz- ,dw.k {ks=gsDVje/;sIkk.kogG {ks=gsDVje/;s,dw.k ca/kkjs iM.kkjkljkljhikmlfe-fe-e/;s-nqq”dkGkriM.kkjkikml fe-fe-e/;sIzkfr gsDVjhmiyC/k gks.kkjsik.kh?kuehVje/;s-,dw.k miyC/k ik.kh?kuehVje/;s,dw.k iM.kkjkikml?kuehVje/;smiyC/kik.;kphikolkP;kik.;k’khVDdsokjh1 300 0-1 3000 105 60 80&100 24]000&30]000 1]50]000 16&202 300 20 20 105 60 20&40 6]000&12]000 1]50]000 4&83 300 300 6 105 60 Ukx.; Ukx.; 1]50]000 0gs Hk;adj fu”d”kZ vkgsr dkj.k miyC/k gks.kkjs ik.kh ik.kogG {ks=kP;k vkdkjkoj vlrs-ijarq bOgsukjhpk fu”d”kZ vls lkaxrks dh]tfj ik.kogG {ks=lkj[ks vlys rfj vki.k tj R;k ik.kogG {ks=kps ygku ygku rqdMs dsys rj R;krwu feG.kkjs ik.kh gs ,dkp ik.kogG {ks=ke/kwu miyC/k gks.kk&;k ik.;kis{kk fdrhrjhvf/kd vlrs-gs >kys bL=k;ylkj[;k okGoaVh izns’kkrys mnkgj.k-Hkkjrkrlqn/k dsafnz; e`n o ty la/kkj.k ‘kks/k o izf’k{k.k laLFkk ]nsgjknwu ;kauh iz;ksxkarh ik.kogG{ks=kpk vkdkj o R;krwu miyC/k gks.kkjs ik.kh ;krhy laca/kkoj izdk’k Vkdyk vkgs-,d vH;kl vls lkaxrks dh] ik.kogG {ks=kPkk vkdkj 1gsDVjP;k ,soth 2 gsDVj dsykrj izfr gsDVjh miyC/k gks.kk&;k ik.;kr 20 VDds ?kV gksrs-;ko:u gsp fln/k gksrs dh]ygku ygku ik.kogG {ks=krwu izfr gsDVjh miyC/k gks.kkjs ik.kh gs R;k loZ ygkuik.kogG {ks=kP;k ,dw.k {ks=kP;k ,dkp ik.kogG {ks=krwu miyC/k gks.kk&;k izfr gsDVjh ik.;kis{kk fdrhrfj tkLr vlrs-10 gsDVj ik.10 gsDVj ik.10 gsDVj ik.10 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k ,dkkogG {ks= vlysY;k ,dkkogG {ks= vlysY;k ,dkkogG {ks= vlysY;k ,dkca/kk&;krwuca/kk&;krwuca/kk&;krwuca/kk&;krwu miyC/k gks.kkjs ik.kh R;kp 10 gsDVje/;s 1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k gks.kk&;k ik.;kis{kkmiyC/k gks.kkjs ik.kh R;kp 10 gsDVje/;s 1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k gks.kk&;k ik.;kis{kkmiyC/k gks.kkjs ik.kh R;kp 10 gsDVje/;s 1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k gks.kk&;k ik.;kis{kkmiyC/k gks.kkjs ik.kh R;kp 10 gsDVje/;s 1 gsDVj ik.kogG {ks= vlysY;k 10 ca/kk&;krwu miyC/k gks.kk&;k ik.;kis{kk[kwip deh vlrs[kwip deh vlrs[kwip deh vlrs[kwip deh vlrs----
 13. 13. 13nq”dkGkP;k osGhQkj eksB;k izdYikr oe/;e izdYikr vfr’k; deh ik.kh lkBfoY;k tkrs ors fMlsacj v[ksj vkVwutkrs gk vkiY;k egkjk”krhyfuR;kpkp vuqHkovkgs-egkjk”Vk nq”dkGewDr oegkiwjewDr djko;kpk >kY;kl eksBs o e/;e izdYi mHkkj.ks]vlysY;k izdYikaph maph ok<fo.ks gs rj djkosp ykxsy i.k R;kghis{kk ik.khladyu dj.kkjs ygku ygkuca/kkjs cka/k.ks gsp R;koj izHkkoh mRrj vkgs5555---- lkekftd izfdz;srwu izdYi mHkkj.khlkekftd izfdz;srwu izdYi mHkkj.khlkekftd izfdz;srwu izdYi mHkkj.khlkekftd izfdz;srwu izdYi mHkkj.khik.kh vMfo.;kckcrps izdYi mHkkj.ks gh dkgh dBh.k xks”V ukgh-dqBykgh ,[kknk Bsdsnkj ]R;kyk tj iqjsls iSls fnys rj rks gs dke lgt d: ‘kdsy-l/;k vkiY;k jkT;kr ;kp in/krhus tyla/kkj.kkph dkes gksr vkgsr-iSlk [kpZ gksrks i.k iz’u lqVr ukgh-ijrq ifj.kkedkjd ca/kkjk rksgh yksdlgHkkxkrwu o yksdkae/;s
 14. 14. 14R;k ca/kk&;kph mi;qDrrk iVowu cka/k.ks gs dBh.k dke vkgs-gs ‘kD; vkgs tj ik.kh vMfo.;kpk izR;sd izdYi lkekftd lgdkjh izdzh;srwu cka/kyk xsyk rj –ex rksca/kkjk QqV.kkj ukgh dh ]pksjh tk.kkj ukgh-ik.kh gh fofp= uSlfxZd laiRrh vkgs- rh lektkyk lgti.ks tksMq ‘kdrs i.k R;kpcjkscj rksMwgh ‘kdrs-mnnh”V nsmu gs dkelk/; gks.kkj ukgh-iSlk ik.;krp tkbZy-;k v’kk tyla/kkj.kkP;k izdYikalkBh lqjokrhph 2 o”ksZ lkekftd vfHklj.kkoj [kpZ djkoh ykxrhy-yksdkae/;s tkx`rh fuekZ.kdjkoh ykxsy-tyla/kkj.kkP;k ;k ygku ygku izdYikaeqGs [kjsp Qk;nk vkgs ;kckcr R;kaph [kk=h iVokoh ykxsy-fo’okl mRiUu djkok ykxsy- ,dnk gs >kY;koj exxkodjh Bjorhy dh ]dsaOgk ]dksBs o fdrh izdYi?;ko;kps ]izdYi dks.k cka/krhy]R;kr xkod&;kapk fdrh okVk vlsy bR;kfn-,dnk izdYi iw.kZ >kY;koj R;krwu miyC/kik.kh dks.kh fdrh?;ko;kps]tyO;oLFkkiu dls djko;kps ]lektkrhy izR;sd?kVdkyk R;kpk Qk;nk dlk |k;pk ;kpk fopkj xkod&;kauh djko;kpk vkgs-ik.kyksV fodklkps lw= y{kkr Bsmup tyla/kkj.kkps izdYi jkcfo.ks xjtsps vkgs-ik.kyksV fodkl {ks= fodklkeqGs e`nla/kkj.k o tyla/kkj.k rj gksrspi.k tyla/kkj.k izdYikaps vk;q”; o ifj.kkedkjdrk ok<rs-xkG ;s.;kps izek.k y{k.kh;fjR;k deh gksrs-;k loZ dkekr Bsdsnkjkyk cktqyk Bsmup loZ etwjh Hkwehghuetqjkauk feG.ks vko’;d vkgs-mRd`”V tyla/kkj.kkph dkes xkod&;kauk izR;k{k R;k tkxsoj usmu nk[kfoyh ikfgts-Hkk”k.kkis{kk vFkok fp=fQrhis{kk izR;{k dkeikfgY;klR;kpk vf/kd ifj.kke gksrks-6666----tqU;k ca/kk&;kaph nq:Lrh vko’;dtqU;k ca/kk&;kaph nq:Lrh vko’;dtqU;k ca/kk&;kaph nq:Lrh vko’;dtqU;k ca/kk&;kaph nq:Lrh vko’;dQDr uohuca/kkjs cka/k.ks iqjsls ukgh xsY;k dkgh o”kkZr gtkjksauhca/kkjs ]ik>j ryko ]dksYgkiwj in/krhps ca/kkjs cka/kY;k xsys vkgsr-vkrk R;kr xkGlkpyk vkgs-fdaok R;kphuhVfuxk u jk[Y;keqGsrs vkrk fu:Ik;ksxh >kys vkgsr-;koj djksMks :Ik;s [kpZ >kys vkgsr-gs loZ ca/kkjs nq:Lr dj.ks vko’;dvkgs-7777----ikmlik.kh ladyukeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy xfjch nwj gksm‘kdrsikmlik.kh ladyukeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy xfjch nwj gksm‘kdrsikmlik.kh ladyukeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy xfjch nwj gksm‘kdrsikmlik.kh ladyukeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy xfjch nwj gksm‘kdrs----Ikkml ik.kh ladyuk}kjs ik.kyksV fodkl dk;Zdze tj uhV jkcfoyk rj fi.;kP;k ik.;kph VapkbZ rj nwj gksrsp i.k R;kpcjkscj xzkeh.k Hkkxkrhy xfjchukgh’kh gks.;klenr gksrs-ok<ho o[kk=h’khj ik.khfeGkY;keqGs xzkeh.k Hkkxkr eksB;k izek.kkoj jkstxkj fufeZrh gksm ‘kdrs-oxzkeh.k Hkkxkrwu ‘kgjh HkkxkdMs gks.kkjsLFkykarj –Fkkacfork ;srs-jkGsx.k flanh ]vMxkao]o fgojscktkj gh ;kph mRre mnkgj.ks vkgsr-
 15. 15. 158888----u|kauk ;s.u|kauk ;s.u|kauk ;s.u|kauk ;s.kkjs egkiwjdk;eps Fkakcfork ;srkrkkjs egkiwjdk;eps Fkakcfork ;srkrkkjs egkiwjdk;eps Fkakcfork ;srkrkkjs egkiwjdk;eps Fkakcfork ;srkr----izFkevki.k gs ikgw dh u|kauk iwj dka ;srkr-;klkBh vki.k /kqGs ftYg;krhy ika>jk unhps mnkgj.k ?ksm-unhph,dw.k ykach &&&&&&&&&&&&&&&&&&136 fd-eh-unhphljkljh :anh&&&&&&&&&&&&&&&&&125 ehVjik=kphljkljh [kksyh&&&&&&&&&&&&&&& 4ehVjljkljh itZU;eku&&&&&&&&&&&&&&&&&&565 fe-fe-unhps ik.kyksV {ks=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2800 pkSjl fd-eh-/kqGs ftYg;kr ,dk fnolkr tkLrhr tkLr 160fe-fe- ikml iMY;kP;k ?kVuk vkgsr-160 fe-fe- ikml Eg.kts 40]000 gsDVj ehVj –unhP;k ik=kpk fopkj dsykrjunhe/;s tkLrhr tkLr fdrh ik.kh ,dkosGhekm ‘kdrs unhnqFkMhHk:u okgrs vkgs gs x`fgr /k: ;k-136 fd-eh- 125 ehVj 3ehVj 5100gsDVj ehVjUknhe/;s ,dkosGh tkLrhr tkLr 5100 gsDVj ehVj ik.kh lkekm ‘kdrs-160 fe-fe- ikml ,dkp fno’kh iMyk vkf.k tj gs 40]000 gs-eh- ik.khik=Hkj fLFkj mHks jkfgysrj ik=kr 23-52ehVj maphph fHkar mHkhjkghy-ik.kh fLFkj mHks jkg.kkj ukghrs ilj.kkjp –ik=kph[kksyhrj 3 ehVjp vkgs R;keqGs 20-52 ehVjmaphps ik.kh lHkskorky ilj.kkj oegkiwj ;s.kkjp-rVcanhcka/kwu rs Fkakcfork ;sr ukgh-Ikak>jk unhP;k ik.kogG {ks=kr 3 eksBh /kj.ks vkgsr-R;kaph ik.kh lkBo.k {kerk 4933 gsDVj ehVj vkgs-ika>jk unhP;k ,dw.k loZ ik.kyksV {ks=kr158200 gsDVj ehVj ikml iMrks-;krhy 40 VDds ik.kh oxGys rj 94920 gsDVj ehVj ik.kh vMfo.;k;ksX; vkgs-;kiSdh QDr 4933 gsDVj ehVj ik.kh Eg.kts5-20VDdsp ik.khvki.k vMforks-egkiwj vkf.k nq”dkG ;s.kkj ukghrj dk; gksbZy-Ikkml iMY;kcjkscj ik.kh yxsppunhP;k ik=kr ;s.kkj ukgh ]lkodk’k ;sbZyv’kh tj O;oLFkkdjrk vkyh rj Hkjiwj ikml >kyk rjh unh nqFkMhHk:uokghy i.k unhyk iwj ;s.kkj ukgh vls gksm ‘kdrs- 94920 gs-eh- ik.kh vMfo.;klkbh miyC/k vkgs-R;krhy 4933 gs-eh- ik.kh /kj.kk}kjs vMfoys tkrs-5100 gs-eh- ik.khunhr jkgq ‘kdrs-vkrk mjrs 84887 gs-eh- ik.kh -;kP;k fuEes Eg.kts 42444 gs-eh- ik.kh ik.kogG {ks=kr vMowu Bsokos ykxsy-R;klkBh fdeku 3 gs-eh Eg.ktsp 1n’ky{k ?kuQwV - {kerk vlysys vankts 14000 ca/kkjs cka/kkos ykxrhy-;keqGs egkiwjkyk vkGk rj clsyp i.k laiw.kZ ik.kogG {ks=kr dksBsgh o”kZHkj fi.;kP;k vFkokflapukP;k ik.;kph VapkbZ Hkkl.kkj ukgh-
 16. 16. 16brds ;k dk;zZdzekps Qk;ns vlrkauk ’kklu gk iWVuZ dk fLodkfjr ukgh-lektlqn/kk ;k dk;Zdzekr eksB;k la[;sus iq<s ;sr ukgh-nqnSZokus vkeP;kjkT;dR;kZauh ‘kklukoj voyacwu jk.;kph lektkr izo`Rrh fuekZ.k dsyh-loZ dkgh ‘kklu djsy v’kh iksdG vk’oklus ns.;kl lqjokr dsyh-r;keqGs lekt fuf”dzz;cuyk o ygku lgku xks”VhalkBhlqn/kk ‘kklukoj folacwu jkgw ykxyk-ygku ygku ca/kk&;k}kjs ikolkps ik.kh vMfo.;kps egRo loZp jkT;drsZ ekU; djrkr-i.k osGvkyh dh QDr eksB;k /kj.kkafo”k;hp cksyrkr-flapu izdYikaukp dksV;o/kh :i;s eatwj djrkr-;sFks eksB;k /kj.kkP;k o ygku ca/kk&;kaps Qk;ns rksVs gk ;k ys[kkpk fo”k;ukgh-i.k ygku ygku ca/kk&;kauk Qkj egRo vkgs gs fuLla’k;-vkt R;kdMs iw.kZi.ks nwyZ{k gksr vkgs gh oLrqfvkt R;kdMs iw.kZi.ks nwyZ{k gksr vkgs gh oLrqfvkt R;kdMs iw.kZi.ks nwyZ{k gksr vkgs gh oLrqfvkt R;kdMs iw.kZi.ks nwyZ{k gksr vkgs gh oLrqfLFkrh vkgsLFkrh vkgsLFkrh vkgsLFkrh vkgs----eksBh /kj.ks lqn/kk vko’;deksBh /kj.ks lqn/kk vko’;deksBh /kj.ks lqn/kk vko’;deksBh /kj.ks lqn/kk vko’;dvkgsr i.kR;kpcjkscj ygkuvkgsr i.kR;kpcjkscj ygkuvkgsr i.kR;kpcjkscj ygkuvkgsr i.kR;kpcjkscj ygku ygku ca/kkjs tkLrvko’;d vkgs gsgh frrdsp [kjsygku ca/kkjs tkLrvko’;d vkgs gsgh frrdsp [kjsygku ca/kkjs tkLrvko’;d vkgs gsgh frrdsp [kjsygku ca/kkjs tkLrvko’;d vkgs gsgh frrdsp [kjs----&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ys[kd Hkwty losZ{k.k vkf.k fodkl ;a=.kse/;s ofj”B HkwoSKkfudofj”B HkwoSKkfudofj”B HkwoSKkfudofj”B HkwoSKkfud Eg.kwu dk;Zjr gksrs-lsokfuo`Rrhuarj vkt rs izdYi lapkyd tyla/kkj.kizdYi lapkyd tyla/kkj.kizdYi lapkyd tyla/kkj.kizdYi lapkyd tyla/kkj.k]Eg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]efiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]efiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]efiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]e;kZfnr];kZfnr];kZfnr];kZfnr]---- f’kjiwj rkf’kjiwj rkf’kjiwj rkf’kjiwj rk----f’kjiwj ftYgk/kqGs ]egkjk”Vf’kjiwj ftYgk/kqGs ]egkjk”Vf’kjiwj ftYgk/kqGs ]egkjk”Vf’kjiwj ftYgk/kqGs ]egkjk”V;sFks dk;Zjr vkgs-LLLLkkkkwpukwpukwpukwpuk----&&&tj dks.kR;kgh ek- [kklnkj ok vkenkjegksn;kauk vFkok brj dks.kkykgh ;kckcr mRlqdrk vlsy rj ys[kdkauk HksV.;kl ok Qksuojcksy.;kl g;x; d:udk-ys[kdkpk iRrk o Hkze.knwj/ouh dzekad vlk vkgs-Lkqjs’k HkkLkqjs’k HkkLkqjs’k HkkLkqjs’k Hkk----[kkukiwjdj][kkukiwjdj][kkukiwjdj][kkukiwjdj]izdYi lapkyd tyla/kkj.k ]izdYi lapkyd tyla/kkj.k ]izdYi lapkyd tyla/kkj.k ]izdYi lapkyd tyla/kkj.k ]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]efiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]efiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]efiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh ]e;kZfnr];kZfnr];kZfnr];kZfnr] f’kjiwjf’kjiwjf’kjiwjf’kjiwjrkyqdk f’kjiwj]ftYgk /kqGs ]egkjk”Vrkyqdk f’kjiwj]ftYgk /kqGs ]egkjk”Vrkyqdk f’kjiwj]ftYgk /kqGs ]egkjk”Vrkyqdk f’kjiwj]ftYgk /kqGs ]egkjk”VHkze.k/ouh dzeHkze.k/ouh dzeHkze.k/ouh dzeHkze.k/ouh dzekad 9822363639kad 9822363639kad 9822363639kad 9822363639

×