Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chanakyaniti

A good article on problem of female foeticide in India.

  • Login to see the comments

Chanakyaniti

  1. 1. चाण यनीती डॉ. अनंत कडेठाणकर, औरं गाबाद | Sep 13, 2012, 22:47PM IST Divya Marathi.• आ टकल हर यागार झाडांनी, वेल ंनी समृ असले या घनदाट वनात एका डेरेदार वृ ाखाल आय चाण य यानात बसलेले होते. यांचे श य आवाज न करता अ ययन करत होते. हरणे, मोर, ससे नभयपणे सव बागडत होते. पळदार शर र, गौरवण, तळतुळीत डो यावर जाड शडीची ु घ गाठ बांधलेल आ ण यान थ असले या आचायाची मु ा धीरगंभीर दसत होती. जणू काह कोण या तर अग य आ ण अवघड नांची ते उकल करत होते. इत यात यांचा आवडता श य न चकत धावतपळत े यां याजवळ येतो आ ण आचाया या यानात बाधा आणतो. आचाय हळूच डोळे उघडतात आ ण हणतात, ‘काय झालंय व सा? कती मह वा या नाची मी उकल करत होतो.’ न चकत : मा असावी आचाय. महारा े देशातील औरं गाबाद शहरातून दोन दे वी आपण सोडवीत असले या नांपे ाह गहन न घेऊन आप याकडे आ यात. आचाय : कोण आहेत या? आ ण इत या लांब ये याचं योजन तर काय? न चकत : यांची नावे या डॉ. रं जले आ ण डॉ. गांजले असं सांगताहेत. खूपच थक याभागले या दसताहेत. आ ण े योजन या फ त आप यालाच सांगणार आहेत. आचाय : पाठव यांना; पण या डॉक् टर आहेत ना! मग यां यासारखं च एका वेळी एकच जण या हणावं. (थो याच वेळात डॉ. रं जले येतात आ ण आचायाना नम कार करतात) आचाय : ऊठ माते, काय मदत हवी तुला? डॉ. रं जले : अ या! मी आई आहे हे कसं ओळखलं आपण? आचाय : असे सो वळ, साि वक सहनशीलतेचे भाव एका आई याच चेह-यावर दसतात. सांग, तुझं ये याचं योजन सांग. डॉ. रं जले : सर, मी एक ीरोगत आहे आ ण आम या सहनशीलतेचा आता अंत होतोय. गभ लंग नवड करणात आ हा सग या ीरोगत मंडळींना बटाटे सोल यासारखं सोललं जातंय व समाज खुशाल ब याची भू मका घेत आहे . आचाय : मुल , मला सर हणू नकोस. डॉ. रं जले : सर, आ हाला सरकार मंडळी, महानगरपा लका, पो लस, प कार या सग यांनी इतक छळलंय क आता ं
  2. 2. आ ह पा लक या शपायाला आ ण पो लस टे शनम ये चहा दे णा-या मुलालासु ा सर हणतो. ेआचाय : हे तर फारच झालंय. महारा ◌ासार या गत दे शात बु मानांचा छळ हे मनालाच पटत नाह ; पण असं काहोतंय ?डॉ. रं जले : आम यापैक काह लोकांनी पैशा या ह यासापोट गभ लंग नवड एखा या यापारासारखी सु कल ; पण ेआ हाला सग यांनाच By default दोषी ठरवून वागवलं जातंय.आचार्य : पण अचानक नाकात वारा शर यासारखी ह सरकार मंडळी का पेटल ?डॉ. रं जले : आचाय, काह दवसांपूव च स यमेव जयते अशा नावाने स रयल काढून एका ग डस कपीने देशभरात आगलाव याचा काय म कला. माकडा या हातात कोल त असाच काह सा कार होता तो. यामळे सग याच डॉ टरांब ल े ुसमाजाचं मन कलु षत कलंय. अशा काराचा खरं च समाजाला फायदा होतो का आचाय? ेआचाय : बेटा, छान न वचारलास तू. नुस या मकटल लांनी समाजाचा फायदा होत नाह . समाजात या वकृती तरकणीह दाखवू शकल; परंतु यावर सवमा य, सवाना श य असा तोडगा जर ती य ती दाखवू शकत नसेल तर अशा ु ेचमचमीत स रय सनी समाजाचे बोधन हो यापे ा समाजाचे आरो य बघड याचीच श यता जा त असते.डॉ. रं जले : पण आचाय, व वध नफखोर आ ण समाज वघातक मंडळी अवतीभोवती असताना डॉ टरांनाच का टागट कले े ेजाते, हे च समजत नाह .आचाय : मुल , तू अजून लहान आहेस. तू जंगल पा हलं आहेस का? जंगलात सरळसोट वाढणार झाडे असतात तशीचइकडे तकडे बे श तपणे वाढणार झाडेह असतात. जंगल तोडणारा सवात आधी तोडतो ती सरळ वाढलेल , फां यानसलेल झाडे. कारण ती तोडणं खूप सोपं असतं. इतर लोकांना हात लावला तर ते अंगलट येतं. तसंच तुम या बे श त, वाथ जगात तु हा डॉ टरांना छळायला खूप सोपं आहे .डॉ. रं जले : पण आचाय, मग आ ह हे असंच सहन करत राहायचं का?आचाय : नाह . तु ह आ ण तुम या संघ टनांनी फ कार टाकायला शकलं पा हजे. तु ह चावू नका, पण फ कार अव य ु ुटाका. या शवाय तुम या अि त वाची कणी दखलच घेणार नाह त. ुडॉ. रं जले : मला हे फारच अवघड दसतंय. कसं क शकणार आ ह हे असं? आता तर आ हाला पकड याक रता ि टंगऑपरे शन करणार आहेत हणे. या ि टंग ऑपरेशन या नावाखाल बघा कती द डदमडीचे नेते आ हाला त करतील.आ हाला काह तर take home message या.आचाय : मुल तू धैयवान हो. हे बघ Offence is the best defence. तु ह सवानीच थोडंसं आ मक हायला पा हजे आ णसमाजाला यो य मागावर आणायला पा हजे.डॉ. रं जले : आचाय, मी समजले नाह .आचाय : (मानेवर ळणार शडी झटकन) ऐक! आ मकतेचा एकमेव माग हणजे तु ह च करा Counter Sting operation. ूजर तुम याकडे कणी ु ण कं वा याचे नातेवाईक गभ लंग नदानासाठ आले तर यां याशी गोड बोलून पैशाची मागणीकरा. यांना एका ठरावीक क ात जाऊन पैसे भरायला सांगा. तोपयत पो लस, सामािजक कायकत यांना सूचना देऊन ठे वाआ ण या य तीला रं गेहाथ पकडून या. अशा वेळी जर तु हाला Security Camera ÎIYUf Taperecorder ने हा संगरेकॉड करता आला तर समाजातील ख-या बदमाशांना सहज पकडता येईल.
  3. 3. डॉ. रं जले : खरं च आचाय, खूप जाल म उपाय सां गतला आपण. पण, शंका अशी आहे क अ धकार , कायकत सहकायकरतील का?आचाय : जे स याचे पजार आहेत अशांनाच तु ह या ि टंग ऑपरेशनम ये या. जे स तेचे पजार आहेत यांना सरळ ु ुबाजूला सारा.डॉ. रं जले : आचाय, आ ह आणखी काह क शकतो का?आचाय : मुल , मी मघाशी हणालो, फ कार टाका. याचं अथ सरकारने जशा तु हाला सोनो ाफ ब ल दोन पा या ुलावायला सां गत यात, तशाच तु ह आणखी दोन पा या लावा. एक वे टंगम ये आ ण एक तपासणी या खोल त.डॉ. रं जले : कसल आचाय?आचार्य : ठळक मराठ त पाट वर लहा क आपले सव संभाषण रे कॉड होत आहे . बघा कसे समाजातले सगळे टगे सरळहोतात क नाह .डॉ. रं जले : सर, ह मंडळी घाबरत नाह हो!आचाय : परत तू मला सर हणाल स. सरकारला खरंच या नाची चाड असेल ना तर गभ लंग नदानाची मागणी करणा-याला दु पट श ा मळायला हवी. यांना जा त गंभीर कलमे लावायला हवीत. गभ लंग नवड करणी डॉ टर दोषीआढळू न आला तर याला कडक श ा हावी आ ण या याबरोबर पेशंट या नातेवाइकांनासु ा तेवढ च जबरद त श ा हायला हवी. मला वाटते, मी तु या सग या शंकांचं नरसन कलं आहे . आता तू नभ डपणे जाऊ शकतेस. ेडॉ. रं जले : आचाय, आ हाला खरंच साथ या.आचाय ( वेषाने) : मुल , अ यायी राजवट ब ल मी नेहमीच लढलो आहे. तु हाबरोबरदेखील खां याला खांदा लावन लढे न. ूबघ, आज मी शडीची गाठ परत सोडत आहे . जे हा तु हा सवाचे सव न सुटतील ते हाच मी शडीला गाठ मारेन . परंतु,मला तु याकडूनदेखील वचन हवंय . तू कधीच गभ लंग नवड करणार नाह स. सव मयादांचे पालन करशील.गभ लंग नवडीबाबत समाजाचे बोधन करशील आ ण उ फतपणे मुल ला ज म दे णा-या मातांचे कौतुक करशील. तुझा ू यवसाय नै तकते या पायावर खंबीरपणे उभा असेल तर तला अशा कतीह अडचणी आ या तर घाबरायची अिजबात ुगरज नाह .anant_kadethankar@rediffmail.com

×