Artcle for Jalsamwad

288 views

Published on

Suresh Khanapurkar writes about Water Conservation

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artcle for Jalsamwad

 1. 1. 1Ikk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;kIkk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;kIkk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;kIkk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;klqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudrFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½rFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½rFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½rFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]rkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGsrkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGsrkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGsrkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGs----xsY;k 1&2 o”kkZr fonHkZ ejkBokM;kr 5000 is{kk tkLr ‘ksrd&;kauhdtZcktkjhi.kkik;h vkRegR;k dsysY;k vkgsr-[kkuns’kkrlqn/kk vkRegR;sps l= Fkkacysys ukgh-vkdMsokjhr tkLr u xqarrk] R;kP;k [kjs[kksVsi.kkckcr ‘kadk u ?ksrk vkiY;kyk ;sOgMs rj uDdhpEg.krk ;sbZy dh ‘ksrh ijoMr ukgh Eg.kwu]dtZ ok<ys Eg.kwu Qkj eksB;k izek.kkoj ‘ksrdjh vkRegR;kdjrkgsr-‘ksrd&;kyk ‘ksrhlkBh ]f’k{k.kklkBh]yXuklkBh dtZ gs dk<kosp ykxrs-iq<hy gaxkepkaxyk ;sbZy]ikml osGsoj o iqjslk iMsy o Hkj/kksl fid ;sbZy ;k vk’ksoj ‘ksrdjh vlrks-ijarq njo”khZdkghrjh vkiRrh ;srs vkf.k ?ksrysY;k dtkZph ijrQsM gksr ukgh-iq<P;k gaxkeklkBh iqUgk dtZ dk<kosykxrs-ekxpsp dtZ u fQVrk njo”khZ uohu dtZ dk<rk dk<rk dtkZpk Mksaxj mHkk jkgrks vkf.k ,dsfno’kh gk xjhc ‘ksrdjh e`R;qyk doVkGrks-ts dkgh FkksMscgqr ihd gkrkr ;srs R;kyk ;ksX; Hkko feGrukgh-mRiknu[kpkZoj vk/kkfjr Hkko feGr ukgh-dtZ QsM.;kph bZPNk vlwugh rs QsMrk ;sr ukgh-tfeuhP;k rqdMhdj.kkeqGs izR;sdkP;k okV;kyk deh tehu ;srs-R;kr rh dksjMokgwR;keqGs rh iMhd jkgrs-gh loZ dkj.ks ojojph vkgsr vls ek>s er vkgs-eqGkr ‘ksrdjh dtZcktkjh dk gksrks;kps izeq[k dkj.k Eg.kts jkT;krhy 80 VDds ‘ksrdjh vkt flspukiklwu oafpr vkgs-jkT;krhy viw.kZo izLrkfor eksBh /kj.ks tjh iw.kZ >kyh rjh 80 VDds ‘ksrdjh csHkjo’kkP;k ikolkP;k ik.;kojp folacwujkg.kkj vkgsr-iwohZph ifjfLFkrhiwohZph ifjfLFkrhiwohZph ifjfLFkrhiwohZph ifjfLFkrh66665&70 Ik;Zar ikml osGP;kosGh iMr vls-cjkscj 4 twu]7twuyk ikml iMk;pk-toGikl jkst FkksMk FkksMk ikml iMk;pk-ikolkph >M ykxk;ph R;keqGs iqjsls ik.kh tfeuhr eqjk;ps-egkjk”Vzkrhy 70VDds tehu gydh vkgs-fryk Jko.kljhlkj[kk ikml e/kY;k dkGkr gok vlrksEg.kts fidkP;k eqGkauk [krik.kh ]thoulRos oxSjs iksgprs-20O;k ‘krdkP;k v/kZHkkxkr outfeuhph VDdsokjh vktis{kk cjhp tkLrvlY;keqGs taxykrhy >kMkaP;k eqGk}kjs outfeuhr ik.kh uSlfxZdfjR;k eqjk;ps o gs eqjysys ik.khfgokG;kr o mUgkG;kr unhr ;sr vls-Hkwtykpk milkgh rqjGd izek.kkoj cSyeksVsus gksr vlY;kusbrj tfeuhr eqjysysik.kh unhr ;sr vls-R;keqGs u|k ukY;kauk ckjekgh izokg vls-R;keqGs,[kknsosGh ikml tjh deh iMyk rjh Hkwtykpk milk d:u ‘ksrdjh ‘ksrhdjhr vls-
 2. 2. 2vktvktvktvktph ifjfLFkrhph ifjfLFkrhph ifjfLFkrhph ifjfLFkrhvkrk ek=vkrk ek=vkrk ek=vkrk ek= ikml lq: gksrks 25 rs28 twuyk ikml rsOg<kp iMrks i.k ,dkp fno’kh [kwiikml imrks uarj ek= 15 fnol ]25 fnol ikml ;srp ukgh-dsoG 4 rklkr 300 fe-fe- ikmliMY;kph uksan vkiY;kyk c&;kp fBdk.kh igk;yk feGsy-40 rs 42 m”.krkeku vioknkRedvlk;ps]vkrk ek= 44 rs 48 m”.krkeku fuR;kpsp >kys vkgs-‘ksrhps ikjaikfjd dkyekucnyys]’ksrdjh ek= ikjaikfjd jkfgyk- tks ikml iMrks rks rjh lxGhdMs lkj[kk iMrks dkrj rlsghukgh-vxnh fouksnkus Eg.kk;ps >kY;kl xkbZP;k ,dk f’akxkoj ikml rj nql&;k f’kaxkoj ik.;kps fViwlukgh-outehu dk;e vlwugh izpaMizek.koj taxyrksM >kY;keqGs o Hkwty milkizek.kkckgsj ok<Y;keqGs u|k Hkj ikolkG;krp dksjM;k iMrkgsr-ikml vkyk R;k fno’kh QDrokgrkauk fnlrkr-taxykaph vuqiyC/krk]ik.kh vMfo.;kps rksdMs iz;Ru ]o izpaM izek.koj ,dkp fno’khHkjiwj izek.kkr iM.kkjk ikml ;keqGs ikolkps cgqrsd loZ ik.kh lqfid ekrhlg vo?;k dkgh rklkrpleqnzkr okgwu tkrs-izpaM izek.kkr ;s.kkjh dkgh ekrh u|k ukY;kaP;k mFkGi.kkyk dkj.khHkwr Bjrkr-;k ikolkP;k ygjhi.kkpk QVdk ‘ksrd&;kP;k mRiUukoj gksrks o rks dtkZP;kfoG[;kr vMdrks vkf.k vkRegR;syk izo`Rr gksrks-vkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjrvkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjrvkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjrvkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjr tyla/kkj.ktyla/kkj.ktyla/kkj.ktyla/kkj.k4Tkyla/kkj.kTkyla/kkj.kTkyla/kkj.kTkyla/kkj.k Eg.ktsEg.ktsEg.ktsEg.kts dkdkdkdk;;;;• Okuhdj.k• mxekiklwu laxeki;Zar tkLrhrtkLr ik.kh vMfo.ks• RksRksRksRks ik.khik.khik.khik.kh tfeuhrtfeuhrtfeuhrtfeuhr eqjk;ykeqjk;ykeqjk;ykeqjk;yk HkkxHkkxHkkxHkkx ikM.ksikM.ksikM.ksikM.ks• e`nla/kkj.k• miyC/k ik.;kpk vfr’k; ‘kgk.ki.kkus okij• ;k loZ izfd;syk tyla/kkj.k Eg.k.ks ;ksX; Bjsy-tyla/kkj.k dk;Zdzze jkcforkauk egkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuspk vH;kl dj.ks vfr’k;xjtsps vkgs-dkj.k loZp HkwLrjkr lkj[;kp izek.kkr ik.kh eqjr ukgh-dkgh HkwLrjkr [kwi rj dkghrQkjp deh ik.kh eqjrsvkf.k dkghae/;s rj vftckr eqjr ukgh- egkjk”Vªkr 3 izdkjP;k HkwLrjjpukvkgsr-
 3. 3. 3egkjk”Vªkrhy HkwLrjjpukegkjk”Vªkrhy HkwLrjjpukegkjk”Vªkrhy HkwLrjjpukegkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk• Ekgkjk”Vª jkT;kpk 82 VDds HkwHkkx cslkYV ;k [kMdkus cuysY;k n[[kuP;kiBkjkr ;srks-cslkYV gk [kMd 65 n’ky{k o”kkZiwohZ >kysY;k Tokykeq[khP;k mnzsdkiklwuykOgkjl FkaM gksmu r;kj >kysyk vkgs-R;keqGs ;k [kMdke/;s xkGkaP;k [kMdkr [kk=husvk<G.kkjh lfNnzrk o ik;Zrk vlsyp vls ukgh- Tokykeq[khP;k mnzsdkiklwu ykOgkjl FkaMgksmu r;kj >kysY;k izR;sd Fkjkps nksu Hkkx vlrkr-;kr ojpk 6 rs 8 ehVjpk Fkj gk lfNnzvlrks o ;kr ik.kh /k:u Bso.;kph o ik.kh ogu dj.;kph {kerk vlrs-vls HkqlkoGtoG 37Fkj vkgsr-• Ekgkjk”Vª jkT;kpk 5 VDds HkwHkkx gk rkih o iw.kZk ;k unhP;k xkGkus O;kiysykvkgs-;k HkwHkkxkr 300 rs 1000 QwVki;aZr [kMd vk<Gr ukgh-;ke/;s dkGh ekrh]fioGhekrh]xksy xksVs]ckjhd o tkM jsrhps Fkj vk<Grkr-/kqGs ]tGxkao]uanqjckj] vdksyk]vejkorh o cqy<k.kk ;k ftYg;kr xkGkpk Hkkx vk<Grks-• Ekgkjk”Vª jkT;kpk 5 VDds HkwHkkx gk :ikarfjr [kMdkus O;kiyk vkgs-ukxiwjo ;orekGpk iwoZ Hkkx]HkaMkjk]xksafn;k]panziwj o xMfpjksyh ;k ftYg;kr gk :ikarfjr [kMdvk<Grks-Ekgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkEkgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkEkgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkEkgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkjk udk’kkjk udk’kkjk udk’kkjk udk’kk5;;;;k izR;sd HkwLrjkps iz’u osxosxGs vkgsr-
 4. 4. 4cslkYVps iBkjcslkYVps iBkjcslkYVps iBkjcslkYVps iBkjcslkYV Hkkxkr iwohZ unh ukys ckjekgh okgr vlr-vkrk ek= ikolkG;krp unhukysdksjMs gksrkr-pkaxyk ikml iMyk rj lk/;k fofgjh ,dne Hkjrkr i.k unh ukys ckjekghulY;keqGs tkusokjhe/;sp vkVrkr-,[kk|k ukY;koj ,[kknk ca/kkjk cka/kyk rj 1 ]2 o”kkZrp rksca/kkjk xkGkus Hk:u tkrks ;k HkwHkkxkrhy unh @ukys ikolkG;kr ;s.kk&;k xkGkus mFkG >kys vkgsr-;k HkwHkkxkrhy unh@ukys iqUgk ckjekgh dsY;kf’kok; fofgjhauk ckjekgh ik.kh jkg.kkj ukgh-;klkBhmxekiklwu laxeki;Zar laiw.kZ ygku ygku ukys dehrdeh 40QwV :an d:u vankts 30 QwV [kksydjkos ykxrhy-o R;koj nj 300 rs 400 ehVjoj ca/kkjs cka/kkos ykxrhy-;k loZ ca/kk&;kauk njoktsulkosr o lkaMok ulkok dkj.k brD;k eksB;k izek.kkoj ca/kkjs cka/kko;kps >kY;kl lkaMO;klkBh‘ksrdjh tkxk nsr ukgh-nksu ca/kk&;krhy varj]ukY;kps [kksyhdj.k vkf.k :anhdj.k LFkkuijRoscnysy-ik.kh ca/kk&;ko:u okgq |kos-,dkp ukY;koj lk[kGh in/krhus ca/kkj scka/kY;keqGs o ukykiqjslk [kksy o :an dsY;keqGs xkG ;s.;kps izek.k deh jkghy-njokts ulY;keqGs dksYgkiwjca/kk&;klkj[kh ;k ca/kk&;kaph fLFkrh gks.kkj ukgh-1995 Ik;Zar egkjk”Vªkr Qkj eksB;k izek.kkojdksYgkiwj ca/kk&;kaph dkes >kyh gksrh-,dsdk ca/kk&;kphfdaer iUukl rs lRrj yk[k : [kpZ gksr vls-dsoG yks[kaMh nkjs dk<.ks vkf.k clfo.ks gs dks.kh u dsY;keqGs ik.kh rj lkBys ukghp i.k dkykarjkus rhyks[kaMhnkjslqn/kk pksjhyk xsyhr-ukyk [kksy djrkauk dkgh osGk dMd >kysyk ukykrG lq:axk}kjs dk<wu ik.khftjo.kkjk eq:e m?kMk ikM.ks vR;ar xjtsps vlrs-gk dMd ukyk rG dk<Y;keqGs ca/kk&;krlkBysY;k ik.;kP;k nkckeqGs ;k eq:ekr ik.kh ftjrs o ukY;kP;k nksUgh cktwP;k fofgjh o foa/k.kfofgjhaph ik.;kph ikrGh y{k.kh; Lo:ikr ok<rs ,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLVhe/;s tls ltZu vMFkGk:ihe/;s tls ltZu vMFkGk:ihe/;s tls ltZu vMFkGk:ihe/;s tls ltZu vMFkGk:ihxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgsdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgsdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgsdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgs----;kykp vki.k ra=vk/kkfjr;kykp vki.k ra=vk/kkfjr;kykp vki.k ra=vk/kkfjr;kykp vki.k ra=vk/kkfjrtyla/kkj.k dk;Zdzekrhytyla/kkj.k dk;Zdzekrhytyla/kkj.k dk;Zdzekrhytyla/kkj.k dk;Zdzekrhy ,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLVhhhh Eg.kw ;kEg.kw ;kEg.kw ;kEg.kw ;k----laiw.kZ egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDrnq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDrnq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDrnq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDr djko;kpk>kY;kl izR;sd [ksM;kus vkiY;k f’kokjkr iMysyk loZ ikml ]’kkldh; o outfeuhoj iMysyk loZikml vMfoyk ikfgts-o ygku ygku rG;kr ]ca/kk&;kr lkBfoyk ikfgts vkf.k Hkwty ikrGh [kksy utk.;klkBh rks tfeuhr eqjoyk ikfgts- ;kyk jktdh; bZPNk’kfDr ph xjt vkgs-‘kkldh; /kksj.k;kizek.ks vuqdwy dj.;kph vko’;drk vkgs-nql&;k ‘kCnkr lkaxko;kpnql&;k ‘kCnkr lkaxko;kpnql&;k ‘kCnkr lkaxko;kpnql&;k ‘kCnkr lkaxko;kps >kY;kl izR;sd unhP;ks >kY;kl izR;sd unhP;ks >kY;kl izR;sd unhP;ks >kY;kl izR;sd unhP;kizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rsizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rsizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rsizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rs500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/k500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/k500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/k500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/kkjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgs----oudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:u ]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjtEg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu dj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgs----
 5. 5. 5;keqGs vkt egkjk”Vkr loZnwj• ts egkiwjkps rkaMo pkyq vkgs R;kyk dk;epk vkGk clsy-• fi.;kP;k ik.;kph VapkbZ@flapuklkBh ik.;kph VapkbZ vftckr jkg.kkj ukgh-• dkgh o”kkZrp loZ u|k o ukys iohZlkj[ksp ckjekgh okgw ykxrhy-ra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkps dke mRrefjrhus >kY;kl y?kwik.kyksV {ks=krhytylairhP;k fodklkps vls fp= vlsy-43ikml dksBs iMkok]dlk iMkok]fdrh tksjkr iMkok]fdrh iMkok gs rj vkiY;k gkrkrukgh-fulxkZP;k ethZuqlkj rks dksBs vf/kd rj dksBs deh &dksBs lrr/kkj rj dksBs ux.;vlk iM.kkjpvkgs-ijarq vlk iM.kkjk ikml dksBs vMokok]dlk vMokok]fdrh tksjkr vMokok]fdrh vMokok gs rjvkiY;k gkrkr vkgs-rs mijksDr in/krhus vMfo.ks vR;ar xjtsps >kys vkgs-;kpkp vFkZ ik.khHkwi`”Bk[kkyh isjkos ykxsy-tfeuhr eqBHkj ch isjY;kf’kok; vusd fDoaVy /kkU; feGr ukgh-r}rpFksac Fksac ik.kh isjY;kf’kok; HkwxHkkZr tyk’k; lkBk fuekZ.k gksow ‘kd.kkj ukgh-
 6. 6. 667Cak/kkjkCak/kkjkCak/kkjkCak/kkjk dzekaddzekaddzekaddzekad 17171717RkktiwjhRkktiwjhRkktiwjhRkktiwjh ;;;;sFkhysFkhysFkhysFkhy iquHkZj.kiquHkZj.kiquHkZj.kiquHkZj.k ca/ca/ca/ca/kk&;krkk&;krkk&;krkk&;kr >>>>kysykkysykkysykkysyk ik.khik.khik.khik.kh lkBklkBklkBklkBk64Cak/kkjkCak/kkjkCak/kkjkCak/kkjk dzekaddzekaddzekaddzekad 7777rkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’krkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’krkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’krkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’k/kqGs ]tGxkao]uanqjckj] ;k ftYg;kr rkih unhP;k xkGkpk Hkkx vk<Grks- rjvdksyk]vejkorh o cqy<k.kk ;k ftYg;kr iq.kZk unhP;k xkGkpk Hkkx vk<Grks-;k Hkkxkr ik.kheqj.;kps izek.k vR;Yi vkgs-fioG;k ekrhpk Fkj ik.kh Qkj eksB;k izek.kkr f>jiw nsr ukgh-;kxkGkP;k Hkkxkr okGwps Fkj vkgsr-fioG;k ekrhps o okGwps Fkj vkyVwu ikyVwu vkgsr-okGwP;k Fkjkr
 7. 7. 730 VDds ik.kh eq: ‘kdrs-FkksMs FkksMs ik.kh ft:u gs okGwps Fkj lai`Dr >kys gksrs-1972 lkyh fotsps iaivkY;kuarj ik.;kpk milk ok<yk-1985 Ik;Zar ;k Hkkxkrhy lk/;k fofgjh ]T;kaph ljkljh [kksyh100QwV gksrh ]vkVY;k-uarj yksdkauh dwiufydk [kksnY;k-R;kaph [kksyhlqn/kk vkrk 800 QwVki;Zarxsyh vkgs-vkrk R;kgh vkVr vkgsr-uSlfxZd iquHkZj.kkpk osx mi’kkP;k osxkis{kk [kwip dehvlY;keqGs ik.;kph ikrGh oj ;s.ks d`f=e Hkwty iquHkZj.k dsY;kf’kok;‘kD; ukgh-Ikkolkps ik.kh vFkok /kj.k HkjY;koj ok;k tk.kkjs ik.kh ‘kqn/k d:u ]xkGwu rs ik.khtj ;k Hkkxkrhy dksjM;k fofgjhr o:u Vkdys rj ;k fofgjh}kjs rs ik.kh tfeuhr tkmu ik.;kphikrGh ok<w ‘kdrs gs /kqGs ftYg;krhy iz;ksxko:u fln/k >kysys vkgs-;k dksjM;k fofgjhtoG 10 QwVck; 10QwV ck; 10QwV ;k vkdkjkps 2 Vkds cka/kkos -1Y;k Vkds fjdkes Bsokos o nql&;k VkD;krrGk’kh xksy xksVs]R;kP;koj tkM jsrh]o R;kuarj ckjhd jsrh vls Fkj |kos-1Y;k VkD;kr ik.khvkY;koj R;kfBdk.kh xkG [kkyh clsy]rs ik.kh nql&;k VkD;kr tkbZy –rsFks rs xkGY;k tkbZy o R;kVkD;kP;k rGk’kh vlysY;k ikbZie/kwu rs ik.kh lrr fofgjhr iMr jkghy-;k in/krhusHkwtyiquHkZj.kkps dke /kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr xsY;k 3 o”kkZiklwu lq: vkgs-60 gtkjfyVj izfrrkl ;k osxkus ik.kh fofgjhr tkr vkgs rjh fofgjh Hkjr ukghr-Rkkih unhP;k xkGkP;k izns’kkrhy xsY;k 20 o”kkZiklwu dksjM;k vlysY;k fofgjhpsNk;kfp=18Rkkih unhP;k xkGkP;k izns’kkrhy xsY;k 20 o”kkZiklwu dksjM;k vlysY;k fofgjhpsikolkP;k @/kj.kkP;k ok;k tk.kk&;k ik.;kus iquHkZj.k
 8. 8. 883jkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjrjkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjrjkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjrjkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjr tyla/kkj.k@e’khujhpktyla/kkj.k@e’khujhpktyla/kkj.k@e’khujhpktyla/kkj.k@e’khujhpk okijokijokijokijra=vk/kkfjr ty la/kkj.k ;kstuk jkcforkauk jkstxkj geh ;kstus’kh ;kph lkaxM ?kkyqu;s-ik.kyksV {ks= fodkl gk dk;Zdze jkstxkj geh ;kstus’kh ?kVVi.ks fuxfMr dsyk vkgs- jkstxkj geh;kstuk gh nq”dkGk’kh cka/kyh vkgs-;kpk ifj.kke vlk >kyk dh]nq”dkG iMsy rsaOgk ok etwj feGrhyrsaOgk tyla/kkj.kkph dkes d:-jkT;kr vkt mYys[k djkok vls ,dgh ik.kyksV {ks= fodflr >kysukgh-/kj.k o dkyos ;kps tkGs T;k fu;ksftr in/krhus y{k nsmu ],dk [kkR;kph rh tokcnkjh Bjowuiljfoys tkr vkgs]R;k rGeGhus ik.kyksV {ks= fodklkyk egRo fnys tkr ukgh vls EgVys rj rhVhdk B: u;s-ik.kyksV fodkl dk;ZdzeklkBh fu/khph derjrk ukgh dkj.k jkstxkj geh ;kstusvrxZrnjo”khZ 2-5 gtkj dksVh :Ik;s djkP;k ek/;ekrwu tek gksrkr-ik.;kph deh ukgh-nq”dkG vkgs rkslqfu;kstukpk-votM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksvotM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksvotM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksvotM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10ok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10ok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10ok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10o”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgso”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgso”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgso”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgs----etwj&eLVj ;kretwj&eLVj ;kretwj&eLVj ;kretwj&eLVj ;krik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.ksik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.ksik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.ksik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.kscjkscj ukghcjkscj ukghcjkscj ukghcjkscj ukgh----eksBs /kj.k cka/krkauk vki.k ;a=lkeqxzh okijrks R;kpizek.ks ik.kyksV {ks=fodklklkj[;k egRokP;k dk;Zdzekyk ;a=lkeqxzh okij.ks o r dke yodjkr yodj iw.kZ dj.ks ghvkt dkGkph xjt vkgs-tokcnkjh vksG[kwu vki.k tj gs dke osGsr iw.kZ d: ‘kdyks ukgh rjjkT;krhy 80 VDds ofgrh;ksX; tfeuhyk nqckj ihd ?ks.;klkBh lqn/kk ik.kh miyC/k gks.kkj ukgh-
 9. 9. 9miyC/k /kj.kkaps ykHk{ks= lksMY;kl brj= loZnwj ‘ksrd&;kaP;kp uOgs rj brjgh lkekU; yksdkaP;kvkRegR;k ok<rhy-R;keqGs vkRegR;slkBh ns; vuqnku okV.ks gk ,deso dk;Zdze uftdP;kHkfo”;dkGkr jkfgY;kl vk’p;Z okV.;kps dkj.k ukgh-;kmyV mijksDr in/krhus tj uftdP;kdkGkr ifj.kkedkjd fjR;k dke dsys rj fi.;kP;k ik.;kph VapkbZ rj jkg.kkj ukghp i.k nqckjfidklkBh Hkjiwj ik.kh miyC/k gksm ‘kdsy-v’kk in/krhps dke /kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr 3o”kkZiklwulq: vkgs-/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjr/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjr/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjr/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjrtyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[ktyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[ktyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[ktyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[kf’kjiwj rkyqD;kps vkenkj ek-vefj’kHkkbZ iVsy ;kauhvkWDVkscj 2004 iklwu rs v/;{k vlysY;kfiz;nf’kZuhlgdkjhlwr fxj.khP;k vkfFkZd ikBhaC;kus rkyqdk gk ?kVd ekuwu ra=vk/kkfjrtyla/kkj.kkps dke lq:dsys-fiz;nf’kZuh ik.kyksV {ks= fodkldk;Zdkyko/khvkDVkscj 2004 rs vktrkxk;rnxMh ca/kkjs&65-‘ksrrGs &3fofgj iquHkZj.k&59-iquHkZj.k dkyok fofgj iquHkZj.kklkBh &29 fd-eh-19 fd-eh- ukY;kps 30 rs 50 QwV :anhdj.k o 30 rs 40QwV [kksyhdj.k o R;koj 65 ca/kkjs-,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6 dksVhdksVhdksVhdksVh 55555555 yk[k :Ik;syk[k :Ik;syk[k :Ik;syk[k :Ik;s----loZ dkes e’khujh ykowu dsyhrloZ dkes e’khujh ykowu dsyhrloZ dkes e’khujh ykowu dsyhrloZ dkes e’khujh ykowu dsyhr----njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;ssss ns.kkjh egkjns.kkjh egkjns.kkjh egkjns.kkjh egkjk”Vªkrhyk”Vªkrhyk”Vªkrhyk”Vªkrhy,deso lgdkjh laLFkk,deso lgdkjh laLFkk,deso lgdkjh laLFkk,deso lgdkjh laLFkk----22222222 xkokr dke iq.kZxkokr dke iq.kZxkokr dke iq.kZxkokr dke iq.kZ----rkrkrkrkyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkjyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkjyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkjyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkj----ifj.kkeifj.kkeifj.kkeifj.kkecslkYVO;kIr {ks=krhy fofgjhaps ik.kh mUgkG;kr 25 QwVkoj vkys-rkihP;k xkGkP;k izns’kkrhy 280 QwVkoj vlysyh ik.;kph ikrGh 80QwVkoj vkyh-/kj.kkps ik.kh rj ukg/kj.kkps ik.kh rj ukg/kj.kkps ik.kh rj ukg/kj.kkps ik.kh rj ukghp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykhp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykhp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykhp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrsdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrsdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrsdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrs----

×