Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marathi Bhasha Din 2016

1,091 views

Published on

२१ फेब्रुवारी मराठी भाषा दिवस , कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस त्या निमित्ताने मराठी भाषेचे महत्व व कविवर्यांची महती मराठी प्रेमिंपर्यंत पोहोचविण्याचा अल्पसा प्रयत्न .

Published in: Education
 • Be the first to comment

Marathi Bhasha Din 2016

 1. 1. न म स् का र
 2. 2. २७ फेुवारी जाग तक मराठ दन
 3. 3. मराठ भाषेची थोरवी सांगणारी कवने माझा मराठ चेबोळ कवतुक। परी अमृतातेही पैजा जके। ऐसी अ रेर सके। मेळवीन॥            ­ संत  ानेर जैसी हरळामाजी र न खळा।र नामाजी  हरा  नळा। तैसी भाषांमाजी चोखळा ।भाषा मराठ ॥ जैसी पुपांमाजी पुप मोगरी।क  परीमळांमाजी क तुरी। तैसी भाषांमाजी सा जरी।मरा ठया॥                              ­ फादर  ट फ स
 4. 4. मा या मराठ ची गोडी ।मला वाटते अवीट॥ मा या मराठ चा छंद ।मना  न य मोहवीत॥                       ­  व. म. कुलकण भाषा अमुची छान ।मराठ  । भाषा अमुची छान। भाषा भ देशदेश या सवाची प र खाण॥ मराठ ॥                           ­ ना. के. बेहेरे लाभलेआ हास भा य बोलतो मराठ जाहलो खरेच ध या एक तो मराठ धम, पंथ, जात एक जाणतो मराठ एव ा जगात माय मानतो मराठ - सुरेश भट
 5. 5. आप या मराठ भाषेची महती ✓ जगात बोल या जाणा या ५५०० भाषांत मराठ १५ ा मांकाची भाषा ✓ भारतात बोल या जाणा या भाषात मराठ भाषेचा ४था मांक ✓ मराठ ची उ प ी – संकृत या भावानेाकृत भाषेया महारा ी या बोली भाषेपासून मराठ चा उदय झाला. ✓ भारतीय-युरोपीय,भारतीय-इराणी,भारतीय-आय व द णभारतीय-आय हेमराठ चेकुळ आहे.
 6. 6. ✓ जगात सुमारे९ कोट लोकांची मातृभाषा मराठ आहे. ✓ भारतीय संवधानानेमा यता दलेया २२ भाषांत मराठ चा समावेश केला आहे. ✓ महारा रा य आ ण दमण-द व व दादरा नगर हवेली या क शा सत देशांची रा यभाषा मराठ आहे.गो ात मराठ भाषेला सहभाषेचा दजा आहे. ✓ र शया,ऑ ेलयासह अनेक देशांम ये४४ मराठ रेडीओ क ेआहेत ✓ हरयाणाम ये१०.५ लाख मराठ राहतात. ✓ कराचीत(पा क तान) नारायण जग ाथ व ालय मराठ शाळा असून इथलेव ाथ गुणव ा याद त उ ीण होतात.
 7. 7. ✓ मराठ माणॆअ य कुठ याही भाषेतील सा ह यकांचे दरवष संमेलन होत नाही. मराठ भाषेत ४८ पेा जा त सा ह य कार आहेत हा एक जाग तक व म आहे. ✓ संगणकावर कंोल पॅनेलम येलोकेशन इंडीया केलेतर सव कामेमराठ कवा इतर भारतीय भाषांम येसहज करता येतात. ✓ मराठ भाषा भारतासह मॉरीशस व इ ाएल या देशातही बोलली जाते. याचबरोबर जगभरात वखुरलेया महारा ीय भाषकांमुळेमराठ अमेरकेची संयु संथाने, संयु अरब अ मरात, द ण आ का, पा क तान, सगापूर, जमनी, युनायटेड क डम, ऑ ेलया व युझीलंड येथेही बोलली जाते.
 8. 8. ✓ भारतात मराठ मुय वेमहारा रा यात बोलली जाते. याचबरोबर गोवा, कनाटक, गुजरात, आं देश, म य देश, ता मळनाडूव छ ीसगढ रा यात आ ण दमण आ ण द व, दादरा आ ण नगर हवेली या क शासीत देशातील काही भागात मराठ बोलली जाते. मराठ भाषक मो ा माणात असलेलेभाग- बडोदा, सुरत, द ण गुजरात व अहमदाबाद (गुजरात रा य), बेळगांव, बळ - धारवाड, गुलबगा, बदर, उ र कनाटक (कनाटक रा य), हैाबाद (आं देश), इंर, वा हेर (म य देश) व तंजावर (ता मळनाडू) हेआहेत. मराठ  भाषेया बोली-व हाडी,अ हराणी,डांगी,खानदेशी, जडी च पावनी,वारली, भ ली,मालवणी,गौडी,द खनी,आगरी अशा जवळपास २५ बोलीभाषा आहेत.
 9. 9. मराठ भाषेची लखाणाची लपी देवनागरी लपी मोडी लपी
 10. 10. मराठ भाषेचा इ तहास व उदयकाल ➢ मराठ भाषा कमीत कमी १००० वषापासून अ त वात आहे. इसवी सना या आठ ा शतकापासून मराठ या उदयास ारंभ झाला. ➢ सातवाहन सा ा यानेमराठ भाषेचा शासनात सव थम वापर केला.(ई.स.८७५) ➢ देव गरी या यादवांया काळात मराठ भाषा व संकृतीची भरभराट झाली.रामच ्राय यादवा या काळात मराठ ला याय भाषेचा दजा (ई.स.१२०३)
 11. 11. मराठ वाङमयाचा आरंभ सन १११० म येमुकुंदराज या कवीने ववेक सधुया का ंथाची रचना मराठ भाषेत केली. महानुभाव संदायानेमराठ सा ह यात भ पंथा या का ाची मौ लक भर घातली सन १२३८ म येच धर वाम नी ‘लीळाच र ’ ंथाची रचना केली.
 12. 12. सन १२९० म येसंत ानेरांनी भावाथद पका अथात ानेरीची रचना केली. वारकरी संदायाचा काल (१३ वेते१७ वेशतक ) मुेर – महाभारत (मराठ ) संत रामदास – दासबोध,मनाचे ोक व इतर ंथ संत तुकाराम - अभंगगाथा संत एकनाथ – एकनाथी भागवत व भा ड,अभंग,गौळणी
 13. 13. शवकाल १७ वेशतक शवकालात मराठ भाषेचा उपयोग जमीन वषयक व इतर वहारासाठ केलेजाई. १८ वेशतक वामन पंडत– यथाथद पका रघुनाथ पंडत– नलदमयंती मोरोपंत– आया ीधरपंडत– पांडव ताप, ह र वजय
 14. 14. आधुनक काल १९ वेव २० वेशतक १) व.स.खांडेकर २) व.वा. शरवाडकर उफ कुसुमा ज ३) ीमती शांता शेळके ४) हाद केशव अ े ५)पु.ल.देशपांडे
 15. 15. क व ेकुसुमा ज जीवनातील ठळक घटना • ज म २७ फेुवारी १९१२ • १९३२ ‘ लहरी ’ या थम का संहाचेकाशन • १९७१ ‘नटस ाट’ या अजरामर नाटकाचेकाशन व रा यपुर कार • १९८८ भारतीय सा ह यातील सव च ‘ ानपीठ’ पुर कार • १० माच १९९८ नधन का शत सा ह य संपदा • २६ का संह • १७ कथासंह • ७ संपा दत का संह • ४ लेख संह • ३ कादंब या • १८ नाटके • ७ एकांकका • ३ अनुवा दत का संह
 16. 16. मराठ दनाचा संक प • मराठ दनाचेऔ च य साधून आपण सगळेजण आज एक संक प क या क आपण आपली मराठ भाषा जप याचा तचा स मान कर याचा व वहारात तचा वापर कर याचा वा भमानानेय न क .
 17. 17. ध यवाद
 18. 18. न मती दनकर तापराव भ सले श क, जनता हाय कुल, हापसा-गोवा

×