De thi qlda1

372 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De thi qlda1

  1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI MẪU: QUẢN LÝ DỰ ÁN Thời gian: 90 phútLưu ý: Lưu hành nội bộI – PHẦN BẢNG DỮ LIỆU Thí sinh sử dụng chương trình Microsoft Access 2007, tạo cơ sở dữ liệu có tênQLDA.accdb và lưu vào thư mục theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. Cơ sở dữ liệu có 3 bảng, có cấu trúc như sau:  Danh sách nhân viên NHAN_VIEN [ MaNV (Text, 4); HoTen (Text, 35); NgaySinh (Date/Time, ShortDate); LuongCB (Number, Long Integer); GhiChu (Text, 50) ]  Danh mục dự án DU_AN [ MaDA (Text, 5); TenDA (Text, 75)]  Phan công chi tiết PHAN_CONG [ MaNV (Text, 4); MaDA (Text, 5); SoNgayCong (Number,Integer) ] Yêu cầu khi thiết kế cấu trúc bảng: - Khai báo tên, kiểu, độ rộng, định dạng cho từng trường. - Đặt khóa chính, tạo Combobox cho khóa ngoại. - Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. Hình 1 – Mối quan hệ giữa các bảng - Nhập dữ liệu mẫu cho các bảng như sau: Hình 2 – Bảng Nhân viênNgười ra đề: KS. Ngô Văn Linh – P.IT – Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Trang 1 / 4
  2. 2. Hình 3 – Bảng Dự án Hình 4 – Bảng Phân côngII – PHẦN TRUY VẤN 2.1 – Thiết kế truy vấn “Qry_nhanvien_khongthamgia_qldt” thống kê danh sách nhân viênkhông tham gia vào dự án quản lý đào tạo, thông tin cần hiển thị: Mã nhân viên, họ và tên, ngàysinh, lương cơ bản, ghi chú. Hình 5 – Truy vấn thống kê nhân viên không tham gia dự án quản lý đào tạo 2.2 – Thiết kế truy vấn “Qry_nhanvien_songaycong_nhieunhat” cho biết nhân viên tham giacác dự án với tổng số ngày công là nhiều nhất, thông tin cần hiển thị: Mã nhân viên, họ và tên,ngày sinh, lương cơ bản, tổng ngày công, thực lãnh. Trong đó, thực lãnh = lương cơ bản * tổng sốngày công. Hình 6 – Nhân viên có tổng ngày công nhiều nhấtNgười ra đề: KS. Ngô Văn Linh – P.IT – Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Trang 2 / 4
  3. 3. III – PHẦN BÁO BIỂU Thiết kế báo biểu “r_nhan_vien” theo mẫu sau đây: Hình 7 – Báo biểu thống kê dự án theo nhân viên Yêu cầu khi thiết kế báo biểu: - Phân nhóm báo biểu theo từng nhân viên, hiển thị thông tin như mã nhân viên, họ vàtên, ngày sinh, lương cơ bản, ghi chú. - Hiển thị thông tin dự án theo từng nhóm, thông tin cần hiển thị: số thứ tự, mã dự án,tên dự án, số ngày công. - Tính Tổng số dự án, Tổng thực lãnh và hiển thị người lập theo mẫu trên. Trong đó,ngày lập là ngày hiện hành của hệ thống, tổng thực lãnh = tổng số ngày công * lương cơ bản (hình7). - Thiết kế và định dạng báo biểu theo mẫu (hình 7)Người ra đề: KS. Ngô Văn Linh – P.IT – Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Trang 3 / 4
  4. 4. IV – PHẦN BIỂU MẪU Thiết kế biểu mẫu “f_nhan_vien” theo mẫu sau đây: Hình 8 – Biểu mẫu dự án theo nhân viên Yêu cầu khi thiết kế biểu mẫu: - Form chính: hiển thị các thông tin như mã nhân viên, họ và tên, ngày sinh, lương cơbản, ghi chú. Khi thêm mới nhân viên thì kiểm tra xem mã nhân viên đã tồn tại hay chưa, nếu tồntại thì thông báo lỗi “Mã nhân viên đã tồn tại, vui lòng nhập lại!”, ngược lại thì cho phép nhập cácthông tin còn lại. - Form phụ: hiển thị thông tin của dự án ứng với nhân viên được chọn, thông tin cầnhiển thị: mã dự án, tên dự án, số ngày công. Khi thêm dự án thì kiểm tra xem mã dự án đã tồn tạihay chưa, nếu chưa tồn tại thì thông báo lỗi “Mã dự án không tồn tại, vui lòng nhập lại!”, ngượclại thì hiển thị tên dự án tương ứng. - Tính Số lượng dự án, Tổng chi theo mẫu trên. Trong đó, tổng chi là tổng thực lãnh. - Thiết kế các nút di chuyển (di chuyển qua lại giữa các dự án, hiển thị mẫu tin hiệnhành trên tổng số mẫu tin), thêm NV (cho phép thêm mới nhân viên), Xóa NV (cho phép xóa nhânviên hiện hành), in ấn (cho phép mở báo biểu – hình 7), kết thúc (cho phép đóng biểu mẫu hiệnhành). - Thiết kế và định dạng biểu mẫu theo mẫu (hình 8). ----- Hết -----Người ra đề: KS. Ngô Văn Linh – P.IT – Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Trang 4 / 4

×