Chuong 7 He Thong Bao Cao Tai Chinh

21,841 views

Published on

Published in: Education, Sports
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
389
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 7 He Thong Bao Cao Tai Chinh

 1. 1. GV. TRẦN THỊ THANH HẢI HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chương 8:
 2. 2. NỘI DUNG <ul><li>Những vấn đề chung về BCTC </li></ul><ul><li>Bảng cân đối kế toán. </li></ul><ul><li>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. </li></ul><ul><li>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. </li></ul><ul><li>Bản thuyết minh BCTC (tham khảo) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Khái niệm </li></ul><ul><li>Mục đích của BCTC </li></ul><ul><li>Trách nhiệm lập và trình bày BCTC </li></ul><ul><li>Yêu cầu lập và trình bày BCTC </li></ul><ul><li>Kỳ lập BCTC </li></ul><ul><li>Thời hạn nộp BCTC </li></ul><ul><li>Những vấn đề chung về BCTC </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Những vấn đề chung về BCTC </li></ul>Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập nhằm phản ánh tổng quát, toàn diện tình hình tài chính của đơn vị. BCTC cung cấp thông tin của 1 DN về <ul><li>Tài sản </li></ul><ul><li>Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; </li></ul><ul><li>DT, TN khác, CP kinh doanh & CP khác </li></ul><ul><li>Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh. </li></ul><ul><li>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước </li></ul><ul><li>Tài sản khác có liên quan đến đvị kế toán </li></ul><ul><li>Các luồng tiền </li></ul>Là căn cứ qtrọng để đưa ra các quyết định…
 5. 5. <ul><li>Tất cả các DN thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. </li></ul><ul><li>Đối với DNNN, các DN niệm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ. </li></ul><ul><li>Giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lập và trình bày BCTC. </li></ul><ul><li>Hệ thống BCTC của DN gồm </li></ul>Trách nhiệm lập & trình bày BCTC BCĐKT BC KQHĐKD BC LCTT Bản thuyết minh BCTC
 6. 6. Yêu cầu lập và trình bày BCTC <ul><li>Trung thực & Hợp lý </li></ul><ul><li>Lựa chọn & áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của các CMKT đảm bảo thông tin đáng tin cậy, thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng. </li></ul><ul><li>BCTC phải được lập đúng nội dung, phương pháp & trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kỳ lập BCTC </li></ul><ul><ul><ul><li>Kỳ lập BCTC năm. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kỳ lập BCTC giữa niên độ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kỳ lập BCTC khác. </li></ul></ul></ul><ul><li>Thời hạn nộp BCTC </li></ul><ul><ul><ul><li>Đối với DNNN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Đối với các loại doanh nghiệp khác. </li></ul></ul></ul><ul><li>Những vấn đề chung về BCTC </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Khái niệm: </li></ul><ul><li>BCĐKT là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng </li></ul><ul><li>quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài </li></ul><ul><li>sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. </li></ul><ul><li>Tác dụng của BCĐKT </li></ul><ul><li>C/cấp thông tin về kcấu & tỷ trọng từng thứ TS hiện có ở DN </li></ul><ul><li>Cho biết cơ cấu nguồn vốn hình thành các TS đó </li></ul><ul><li>Là căn cứ để đưa ra nhận xét, đánh giá kquát tình hình tài chính của DN (khả năng ttoán nợ, vòng quay vốn…) </li></ul>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 9. 9. <ul><li>Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày BCTC: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoạt động liên tục </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cơ sở dồn tích </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nhất quán </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trọng yếu và tập hợp </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bù trừ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Có thể so sánh </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Trên BCĐKT, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trảphải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn. </li></ul>NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCĐKT VAS 21
 10. 10. <ul><li>Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán: </li></ul><ul><ul><li>Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp </li></ul></ul><ul><ul><li>Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết. </li></ul></ul><ul><ul><li>Căn cứ vào BCĐKT năm trước </li></ul></ul><ul><li>Phương pháp lập: </li></ul><ul><ul><li>Các chỉ tiêu phần Tài sản </li></ul></ul><ul><ul><li>Các chỉ tiêu phần Nguồn vốn </li></ul></ul><ul><li>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN </li></ul>
 11. 11. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Là BCTC phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và kết qủa khác. SỐ LIỆU <ul><li>Sổ KT tổng hợp </li></ul><ul><li>Sổ KT chi tiết </li></ul><ul><li>BCKQHĐKD năm trước </li></ul>TK loại 5 đến loại 9
 12. 12. Nội dung Báo Cáo Kết Qủa HĐ Kinh Doanh +,- +/- Tổng doanh thu - Thuế TTĐB - Thuế Xkhẩu - Thuế GTGT (pp Ttiếp) - Chiết khấu Thương mại - Hàng bị trả lại - Giảm giá HBán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN Thu nhập khác - Chi phí khác LN * thuế suất Dthu tài chính-Cphí tchính LN gộp (từ HĐbán hàng) Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán - = Lợi nhuận kế toán trước thuế Lãi/Lỗ từ hoạt động khác = Chi phí Thuế thu nhập DN Lợi nhuận sau thuế - = Chi phí hoạt động LN từ hoạt độngkinh doanh LN từ hoạt động tài chính = +,-
 13. 13. Báo Cáo KQ HĐKD và các tài khoản 5-9 LN gộp (từ HĐbán hàng) Doanh thu bán hàng Chi phí hoạt động Giá vốn hàng bán LN từ hoạt độngkinh doanh - = +/- = Lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí Thuế TNDN hiện hành Chi phí Thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN +/- = - = 5*/911 LN từ hoạt động khác LN từ hoạt động tài chính - 911/ 632 635/515 911 911/641, 642 81*/711 911 821/911 911/421
 14. 14. 70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 60 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) VI.30 VI.30 51 52 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 40 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 32 12. Chi phí khác 31 11. Thu nhập khác 30 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 8. Chi phí bán hàng 23 - Trong đó: Chi phí lãi vay VI.28 22 7. Chi phí tài chính VI.26 21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) VI.27 11 4. Giá vốn hàng bán 10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 02 2. Các khoản giảm trừ doanh thu VI.25 01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5 4 3 2 1 Năm trước Năm nay Thuyết minh Mã số CHỈ TIÊU
 15. 15. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ <ul><li>Khái niệm </li></ul><ul><li>Tác dụng của BCLCTT </li></ul><ul><li>Nguyên tắc lập và trình bày </li></ul><ul><li>Phương pháp lập </li></ul>
 16. 16. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ <ul><li>Là BCTC phản ánh nguồn hình thành và cách thức sử dụng tiền trong quá trình </li></ul><ul><li>hoạt động của đơn vị. </li></ul><ul><li>Thông tin trên BCLCTT giúp người sử dụng </li></ul><ul><ul><li>Đánh giá khả năng thanh toán của DN </li></ul></ul><ul><ul><li>Đánh giá k/năng đầu tư </li></ul></ul><ul><ul><li>Là công cụ để lập dự toán tiền, lập kế hoạch thu, chi và dự đoán về luồng tiền trong tương lai. </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Luồng tiền : là luồng vào và luồng ra của tiền và tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và tương đương tiền trong doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>Hoạt động kinh doanh : là các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính </li></ul>MỘT SỐ THUẬT NGỮ VAS24
 18. 18. <ul><li>Hoạt động đầu tư: :Là các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. </li></ul><ul><li>Hoạt động tài chính : là các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. </li></ul>MỘT SỐ THUẬT NGỮ VAS24
 19. 19. <ul><li>Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên BCLCTT chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua. </li></ul><ul><li>Trình bày luồng tiền trên BCLCTT theo 3 hđộng: kinh doanh, đầu tư, tài chính. </li></ul><ul><li>Các luồng tiền p/sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền chính thức trong ghi sổ kế toán và lập BCTC theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm P/sinh giao dịch. </li></ul><ul><li>Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong BCLCTT. </li></ul><ul><li>…… .. </li></ul>NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCLCTT
 20. 20. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ <ul><li>Căn cứ lập: </li></ul><ul><ul><li>Bảng cân đối kế toán </li></ul></ul><ul><ul><li>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuyết minh BCTC </li></ul></ul><ul><ul><li>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước </li></ul></ul><ul><ul><li>Các tài liệu kế toán khác </li></ul></ul><ul><li>Phương pháp lập: </li></ul><ul><ul><li>Phương pháp trực tiếp </li></ul></ul><ul><ul><li>Phương pháp gián tiếp </li></ul></ul>
 21. 21. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bản TM BCTC là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC doanh nghiệp, dùng để mô tả hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các CMKT cụ thể, các thông tin cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý BCTC.
 22. 22. NỘI DUNG BẢN THUYẾT MINH BCTC <ul><li>Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán </li></ul><ul><li>Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng </li></ul><ul><li>Các chính sách kế toán áp dụng </li></ul><ul><li>Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT. </li></ul><ul><li>Những thông tin khác </li></ul>

×