Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RaboBank privite banking presenttie

3,666 views

Published on

Presentatie voor 250 privite banking marketeers op 19 november

Published in: Business

RaboBank privite banking presenttie

 1. 1. 1 Vincent Everts november 2007 Consumenten en de virtuele wereld Banken 2.0
 2. 2. Who is Vincent Everts Vincent Everts 2
 3. 3. 3
 4. 4. PCzapper white label video portals 4
 5. 5. <ul><li>CONTENTS </li></ul><ul><li>Web 1.0 </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Online Marketing </li></ul><ul><li>Communication 2.0 </li></ul><ul><li>Social Networking </li></ul><ul><li>Internet goes mobile </li></ul><ul><li>Living room 2.0 </li></ul><ul><li>What next?! </li></ul><ul><li>EXTRA’S </li></ul><ul><li>Web 2.0 explained </li></ul><ul><li>RSS Explained </li></ul><ul><li>Day of the Longt ail </li></ul><ul><li>Doritos Su perbowl </li></ul><ul><li>Google Stre etview </li></ul><ul><li>Viral Marketi ng (PP) </li></ul><ul><li>Dell Suck s </li></ul><ul><li>UPC High Definit ion </li></ul><ul><li>Kryptonite Lo ck </li></ul>
 6. 6. 6 WEB 1.0
 7. 7. Broadband penetration internet households 7
 8. 8. <ul><li>Youth trendsetters </li></ul><ul><li>Elderly follow (fast) </li></ul><ul><li>Professionals natural </li></ul>8 Bron: Trendbox Internet Monitor 2006
 9. 9. How do we spend our time? 9 TV: 39% 178 min. Radio: 33% 151 min. Internet: 19% 86 min. Newspaper: 6% 26 min Magazines: 4% 18 min
 10. 10. More than two-thirds of Net users multi-task; nearly half sometimes listen to the radio while online 10 “ Do you ever do any of the following while using the Internet / emailing at home?” Base: Net users Source: Forrester’s Consumer Technology Adoption Study, Q4 2005
 11. 11. Net users in their teens and 20s are far more likely to multi-task 11 Base: EU-5 Net users Source: Forrester’s Consumer Technology Adoption Study, Q4 2005 Age “ Do you ever do any of the following while using the Internet / emailing at home?”
 12. 12. 12 IMPACT ON BUSINESS
 13. 13. 13 FD: 08/11/06
 14. 14. 14 DELL Case
 15. 16. 15
 16. 17. 16
 17. 18. 17
 18. 21. 20
 19. 22. 21
 20. 23. NEWS
 21. 24. <ul><li>Top 10 news sites: </li></ul><ul><li>Nu.nl </li></ul><ul><li>Telegraaf.nl </li></ul><ul><li>Ad.nl </li></ul><ul><li>Teletekst </li></ul><ul><li>Elsevier </li></ul><ul><li>Zoomin </li></ul><ul><li>Google Nieuws </li></ul><ul><li>Volkskrant.nl </li></ul><ul><li>Nrc.nl </li></ul><ul><li>MSN </li></ul>
 22. 29. 28 WEB 2.0
 23. 30. 29
 24. 32. 31 <ul><li>Weblogs </li></ul><ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>Wiki’s </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>Bloglines </li></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul><ul><li>Hyves </li></ul>WEB 2.0
 25. 33. 32 1,4 nieuwe blogs per seconde…
 26. 34. RSS
 27. 35. 33
 28. 36. 34
 29. 38. 71
 30. 39. Track and trace!
 31. 40. Wie o Wie
 32. 41. 35 15-02-07 ROOS - Regionale TV in 2010 35
 33. 42. 36 43% 24% 10% 9% 6%
 34. 43.
 35. 44.
 36. 45. Brand and consumers
 37. 47. 37
 38. 48. The Long Tail
 39. 49. Web 2.0 trend: EVERYTHING IS ONLINE - SOFTWARE AS A SERVICE 39
 40. 50. 40
 41. 51. 41 Google Trends
 42. 52. Best WEB 2.0 software <ul><li>Social Bookmarking del.icio. us </li></ul><ul><li>Web 2.0 Start Pages Netvib es </li></ul><ul><li>Online To Do Lists Voo 2do </li></ul><ul><li>Peer Production News di gg </li></ul><ul><li>Image Storage and Sharing Flickr </li></ul><ul><li>Web-Based Word Processing Google Doc s </li></ul><ul><li>Online Calendars Google Calen dar </li></ul><ul><li>Project Mgt & Team Collaboration BaseCam p </li></ul><ul><li>Mindmapping Mindmeis t e r </li></ul>42
 43. 53. Salesforce, showing the way
 44. 54. Open Source <ul><li>Filosofie </li></ul><ul><li>Methodologie </li></ul><ul><li>vrije toegang tot de bronmaterialen (source) tijdens productie en ontwikkeling van het eindproduct </li></ul><ul><li>Open source cola, hardware, politiek, geneeskunde… </li></ul>
 45. 55. Open Source Software <ul><li>Apache — webserver </li></ul><ul><li>Drupal — cms </li></ul><ul><li>Joomla — cms </li></ul><ul><li>Linux — besturingssysteem </li></ul><ul><li>Mediawiki — wiki serversoftware </li></ul><ul><li>Mozilla Firefox — webbrowser </li></ul><ul><li>OpenOffice.org — kantoorpakket </li></ul><ul><li>Iedereen kan kopieren, bijdragen, verbeteren, verspreiden... </li></ul>
 46. 56. Gebruik van OSS <ul><li>Ruim 10% procent van alle bedrijven (>50 werkn.) in Nederland gebruikt Linux op de server. </li></ul><ul><li>47% van de tweehonderd grootste Nederlandse websites draait Linux als besturingssysteem, 60% gebruikt opensourcesoftware Apache als webserversoftware </li></ul><ul><li>Compleet overzicht ontbreekt, want OSS vaak gratis download </li></ul><ul><li>Investeringen van grote it-leveranciers in OSS 1995-2005: $ 2 mld </li></ul><ul><ul><li>Linux (1,5 mld) </li></ul></ul><ul><ul><li>Firefox (317 mln) </li></ul></ul><ul><ul><li>OpenOffice.org (76 mln) </li></ul></ul><ul><ul><li>MySQL (48 mln) </li></ul></ul><ul><ul><li>php (24 mln) </li></ul></ul><ul><li>(Bron: Netcraft, Automatsering Gids, Harvard Business School) </li></ul>
 47. 60. Linux gebruik in de afgelopen 4 jaar Branche 2002 wel, nu niet 2002 t/m 2006 Linux 2002 niet, nu wel 2002 niet, nu geen Linux a. Manufacturing 1,7% 1,4% 6,9% 90,0% b. Construction 1,2% 1,5% 3,5% 93,9% c. Trade 1,5% 0,9% 6,2% 91,4% d. Transport 2,0% 4,0% 13,6% 80,4% e. Business Services 2,5% 2,5% 8,0% 86,9% f. ICT & Utilities 1,5% 6,1% 16,2% 76,1% g. Banking & Insurance 0,5% 0,5% 3,1% 95,8% h. Education 8,1% 7,5% 16,3% 68,1% i. Government 2,6% 2,0% 6,0% 89,4% j. Healthcare 1,4% 2,8% 11,9% 83,9% Totaal 2,2% 2,4% 8,3% 87,1% Meetmomenten: december 2004 en december 2006, Computer Profile
 48. 61. OSS here to stay? <ul><li>IBM en HP hebben hun hardware beschikbaar gemaakt voor Linux. </li></ul><ul><li>Linux is omarmd door diverse softwareleveranciers, die het besturingssysteem leveren met ondersteuning en service (Novell, Red Hat en Oracle) </li></ul><ul><li>Open source is een vast onderdeel van de it-wereld geworden. </li></ul>
 49. 62. Web 2.0 trend: MASHUPS 51
 50. 63. Mash-up <ul><li>Een mashup is een web 2.0 applicatie die gebruik maakt van content van een of meerdere bestaande applicaties om een nieuwe service te maken. </li></ul><ul><li>Dit kan doordat sites een API hebben </li></ul><ul><li>Publieke API’s en UGC leiden tot veel mashups </li></ul>10 52
 51. 64. Mashup <ul><li>a web application that combines data and/or functionality from more than one source into a single integrated tool </li></ul>52
 52. 65. Yahoo Pipes
 53. 66. Voorbeelden <ul><li>Populairst met Google Maps/Earth: 30.000 mashups </li></ul>
 54. 67. Voorbeelden <ul><li>Mashups stap naar semantische web? </li></ul><ul><li>Geotagging van foto’s </li></ul><ul><li>Google Maps populairst (30.000 mash-ups) </li></ul>54
 55. 68. Voorbeeld <ul><li>API: Google Maps </li></ul><ul><li>Bron: Architecture 2030 study on climate change </li></ul>
 56. 69. Heel veel soorten mashups
 57. 71. Oneindig veel mogelijkheden <ul><li>Meshup matrix is al 125 x 125… </li></ul>
 58. 72. Voorbeeld: Mugshot <ul><li>API: Amazon, AOL IM, Rhapsody, Flickr, YouTube, etc. </li></ul>
 59. 73. Voorbeeld: Upcoming scrobbler <ul><li>API:Last.fm en upcoming.org </li></ul>
 60. 74. Userinterfaces: Marketmap
 61. 75. Web 2.0 trend: USER GENERATED CONTENT 43
 62. 76. 44
 63. 77. 45
 64. 78. 46
 65. 79. Word of mouse
 66. 80. Web 2.0 trend: CO-CREATION 47
 67. 81. 48
 68. 82. 49
 69. 83. 50
 70. 84.
 71. 85. 56 ONLINE MARKETING
 72. 86. Online adcertising spending Europe <ul><li>The big four: UK, France, Spain, Italy: € 5 bln in 2006. </li></ul><ul><li>Paid search: 49% display ads (30%) classified ads (20%) e-mail (1,5%) </li></ul>57
 73. 87. Online advertising spending is now growing at over 30% (dollars in billions) 58 Source: eMarketer, 2006
 74. 88. Search Engine Marketing market 59
 75. 89. <ul><li>$10 billion sales ($10), </li></ul><ul><li>Marketvalue 150b </li></ul><ul><li>200 million/day </li></ul><ul><li>50% market share </li></ul>
 76. 90. 61
 77. 91. Landing pages <ul><li>Prospect ‘lands’ on page after clicking on ad </li></ul><ul><li>Specific information about proposition </li></ul><ul><li>Should cause prospect to act </li></ul>
 78. 92. Example landing page
 79. 93. AIDA example Attention Interest Desire Action!
 80. 94. Elements to be optimized 24 verschillende combinaties mogelijk
 81. 95. Website optimizer
 82. 96. Website optimizer
 83. 97. 62
 84. 98. 63
 85. 99. 64 MARKETING 2.0
 86. 100. 65
 87. 101. 66
 88. 102. Viral Marketing <ul><li>Low costs </li></ul><ul><li>Viral spread </li></ul>67
 89. 103. 68
 90. 105. 71
 91. 106. 72
 92. 107. 73
 93. 108. 74
 94. 109. 75 COMMUNICATIE 2.0
 95. 110. MSN <ul><li>NL: 5.8 mln actieve gebruikers </li></ul><ul><li>WW: ± 400 mln </li></ul><ul><li>NL < 20 jaar: 90% MSN </li></ul><ul><li>50 mln ‘gesprekken’ per dag </li></ul><ul><li>Vergelijk: 90 mln telefoon… </li></ul>
 96. 111. Corporate IM <ul><li>10% of business allows use of MSN </li></ul><ul><li>Employess use it anyway (webmessenger.msn.com) </li></ul><ul><li>IT-staff considers MSN dangerous. Just like they did with email… </li></ul>
 97. 113. Communicatie 2.0 79
 98. 114. 80
 99. 115. 81
 100. 116. 82
 101. 117. HUISWERK
 102. 119.
 103. 120. Green!
 104. 121. 83 SOCIAL NETWORKING
 105. 122. Social networks <ul><li>Goal: finding friends, a job, clients, etc. </li></ul><ul><li>Problem: connections between people are not vsisible </li></ul><ul><li>Value of the network: findable people and their connections </li></ul>84
 106. 123. 85
 107. 124. 86
 108. 127. 88 INTERNET GOES MOBILE
 109. 128. Mobile Internet 89
 110. 129. Everything mobile <ul><li>Hyves </li></ul><ul><li>Nu.nl </li></ul><ul><li>Funda </li></ul><ul><li>YouTube </li></ul><ul><li>Mobile payment </li></ul><ul><li>DAG </li></ul>90
 111. 130. 92 iPhone met echte browser
 112. 131. 91 Google's Phone! Android Motorola, HTC NTT DoCoMo, T-Mobile, Sprint, China Mobile +30 others NOT! Nokia, Research in Motion, Microsoft, Apple
 113. 132. 93
 114. 133. New services: location, location, location 94
 115. 134. Mobile, Social, Location
 116. 135. Mobile, Social, Location
 117. 136. THE LIVING ROOM TV 2.0
 118. 138. TV anywhere, anytime, any place
 119. 139. TV verkopen Nederland (100% schatting NL / basis GfK Panelmarket) 1,2 Mio 1,5 Mio BOOM &quot;Platte&quot; TV
 120. 140. New kinds of television <ul><li>Digital TV </li></ul><ul><li>HD TV </li></ul><ul><li>Harddisk recorder / PVR </li></ul><ul><li>IP TV </li></ul><ul><li>Mobile TV </li></ul><ul><li>Web TV </li></ul>
 121. 141. PVR – personal video recorder <ul><li>120% of USA households </li></ul><ul><li>Threat to big networks </li></ul><ul><li>Dutch advertising bureau (SPOT) says: impact only 7%, “Don’t you worry” </li></ul><ul><li>SKY reports 60% skips commercials </li></ul><ul><li>NL: 55% PVR owners skips commercials </li></ul>
 122. 142. Penetratie harddisk recorders (voorspelling) 2007 jaar van HDD recorder massapenetratie
 123. 145. Internet TV <ul><li>Streaming </li></ul><ul><ul><li>Content providers </li></ul></ul><ul><ul><li>Semi-professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet underground </li></ul></ul><ul><ul><li>Sharing </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal </li></ul></ul><ul><li>Downloadable </li></ul>
 124. 146. 110 WHAT NEXT?!
 125. 148. Conference wiki
 126. 149. Invitation is an Art
 127. 150. Executive Blog
 128. 151. 80
 129. 152. 82
 130. 154. Innovate at 3 different levels <ul><li>One M 2 around you </li></ul><ul><li>Within your organisation </li></ul><ul><li>With the outside world </li></ul>111
 131. 155. 112
 132. 156. Vincent Everts 113 www.vincente.nl www.interimic.com [email_address]
 133. 157. Media- en communicatie-uitgaven <ul><li>Mobiel: 5,7 mld (15 mln) </li></ul><ul><li>Vaste tel: 2,7 mld (6,7 mln) </li></ul><ul><li>Kranten: 1,5 mld (4.5 mln) </li></ul><ul><li>TV (kabel): 1,4 mld (6,7 mln) </li></ul><ul><li>Breedband: 1 mld (2,5 mln) </li></ul><ul><li>Boeken: 1,3 mld </li></ul><ul><li>Reclame: 4,5 mld. </li></ul>114 <ul><li>Per huishouden: </li></ul><ul><li>€ 250 breedband </li></ul><ul><li>€ 384 telefoon </li></ul><ul><li>€ 180 televisie </li></ul><ul><li>€ 200 krant </li></ul><ul><li>Per persoon: </li></ul><ul><li>€ 384 mobiel </li></ul><ul><li>€ 30 boeken </li></ul>
 134. 158. Tijdbesteding vs reclame inkomsten <ul><li>Tijd online: 1,5 uur pp/per dag  120 mln uur/week  6 mld uur/jaar Online reclame 400 mln/jaar  Inkomsten per uur: 400/6.000 = € 0,07 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tijd televisie: 3 uur per dag  250 mln uur/week  13 mld uur/jaar Totale reclamegelden 200 (publiek) + 600 (commercieel) = 800 mln/jaar  Inkomsten per uur: 800/13.000 = € 0,06 Leestijd kranten: 26 min/dag  4.5x2=9 mln bereik  1,5 miljard uur/jaar Kranten 750 miljoen advertentie  Inkomsten per uur: 750/1500 = € 0,50 </li></ul>

×