Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100302 Ten Pages

330 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20100302 Ten Pages

  1. 1. Publiek bepaalt wat de nieuwe bestseller wordt bij TenPages.com Vincent Andriessen ............................................................ Amsterdam ............................................................... Ze had verwacht dat het eerste suc- ces een paar maanden op zich zou laten wachten. Maar binnen vijf dagen na de lancering van haar site was het al raak. Ruim 140 men- sen waren bereid in totaal ¤10.000 neer te tellen om een manuscript van een onbekende schrijver te on- dersteunen op TenPages.com. ‘We waren aan het opstarten en de systemen waren eigenlijk nog he- lemaal niet ingericht op zoveel aanmeldingen’, zegt bedenker Va- lentine van der Lande (31). TenPages.com is een website die gebruikmaakt van het principe van ‘crowdfunding’ om boeken uit te geven. Een schrijver plaatst het eerste deel van zijn manuscript on- line en bezoekers kunnen aande- len kopen voor ¤5 per stuk. Bij een investeringsbedrag van ¤10.000 wordt het boek daadwerkelijk uit- gegeven en delen de aandeelhou- ders mee in de winst die met de verkoop wordt gemaakt. Boven- dien komt hun naam achter in het boek te staan. Van der Lande bedacht het con- cept eind 2008 tijdens een presen- tatie van de website Webook.com. Valentine van der Lande. Haar nieuwe website koppelt auteurs, aandeelhouders en uitgevers. Foto: Peter Strelitski Op die website kunnen auteurs en bezoekers samen aan een boek nessplan voor TenPages.com in schroeven, en ook haar jongere koopopbrengsten van het boek. hebben zich gecommitteerd aan schrijven. ‘Zo ben ik op het idee ge- haar vrije tijd geschreven, naast broer heeft al twee bedrijven op Het bedrijf van Van der Lande het uitgeven van de titels die de komen om bezoekers een boek te haar drukke baan bij de website zijn naam staan. gaat pas verdienen als het eerste grens van ¤10.000 bereiken, Se- laten beoordelen.’ In eerste in- Albumprinter.nl. Ook moest ze In het businessmodel van boek in de boekhandel ligt en een lexyz zal de titels daarna extra pro- stantie had Van der Lande bedacht tussendoor op zoek naar inves- TenPages.com neemt de uitgever deel van de verkoopopbrengsten moten. om mensen te laten stemmen op teerders. ‘Dat was een zware tijd. Ik van het boek genoegen met min- terugvloeit. ‘Tot dat moment kost De partners zijn niet uitgeno- de teksten die ingezonden wer- had het erg druk op mijn werk, ter- der inkomsten. Een deel van de het alleen maar geld, omdat de digd om ook te participeren in den. Maar dat bleek bij nader in- wijl ik ook een eigen bedrijf pro- verkoopopbrengsten vloeit im- huur, website en de transacties TenPages.com. ‘Ik wilde niet met zien te vrijblijvend. Daarom werd beerde te starten. Ik moest echt zo mers terug naar de aandeelhou- voor de aandelen ook allemaal be- één uitgever in zee gaan’, legt Van gekozen voor een betaalmodel. nu en dan mijn kiezen op elkaar ders en TenPages.com. ‘Maar de taald moeten worden.’ der Lande uit. ‘We willen een onaf- ‘Als mensen daadwerkelijk bereid zetten om door te gaan.’ uitgever krijgt er ook wat voor te- De investeerders in de manus- hankelijk platform zijn waar ieder- zijn om geld in een titel te investe- Het startkapitaal werd gevon- rug. Er is in ieder geval een kans op cripten lopen een beperkt risico. een aan mee kan doen. We zijn in- ren, is de voorspellende waarde den bij de vier oprichters van inter- succes omdat het boek door het Als een manuscript na vier maan- middels ook al met andere uitge- van het succes van het boek na- netadviesbureau Jungle Minds. publiek is verkozen. Daarnaast den niet aan zijn noodzakelijke in- vers in gesprek.’ tuurlijk een stuk groter.’ Zelf investeerde ze ook in het be- ontvangt de uitgever zo’n ¤9000 vestering is gekomen, wordt per Hoewel de website op het speel- TenPages.com neemt een deel drijf. Om welke bedragen het gaat, van het opgehaalde kapitaal.’ Met aandeel ¤4 teruggestort. Met de in- veld van de traditionele uitgeverij- van het werk over dat een uitgever wil ze niet zeggen. ‘Het was genoeg dat bedrag worden 2000 exempla- gehouden euro per aandeel wor- en actief wordt, heeft Van der Lan- normaal gesproken zou doen. ‘Ik om een persoon in te huren en de ren van het boek gedrukt en wordt den volgens Van der Lande de kos- de weinig tegenwerking ervaren. heb vroeger bij een uitgever ge- website te ontwikkelen en nu in de de promotie betaald. In feite is de ten van de transacties gedekt. ‘Feitelijk is er ook alleen maar werkt en zag daar dat er veel manu- lucht te houden.’ uitgever daarmee voor een belang- TenPages.com heeft een aantal overlap op een klein terrein, name- scripten binnenkomen en dat er Naar eigen zeggen is het onder- rijk deel uit zijn kosten. sterke partners gevonden in de uit- lijk de selectie van de manuscrip- weinig tijd is om die allemaal goed nemen haar ‘met de paplepel’ in- De overige ¤1000 gaat naar de geverijen De Arbeiderspers, The ten. Het begeleiden, produceren door te nemen. Bovendien is het gegoten. Haar vader is onderne- schrijver. Bovendien ontvangt House of Books en Pearson en en op de markt brengen wordt ge- voor een uitgever lastig om in te mer in onder meer transport- deze een percentage van de ver- boekhandel Selexyz. De uitgevers woon door de uitgever gedaan schatten of er een markt is voor waarmee de schrijver een contract een bepaald werk. Wij doen de sluit.’ markttoets nu voor de uitgever.’ Van der Lande heeft het busi- Crowdfunding Het systeem lijkt op het eerste gezicht gevoelig voor fraude. Kan iedereen met een suikeroom voor TenPages.com ‘Niet te vergelijken met Sellaband’ ¤10.000 een contract bij de gere- nommeerde uitgever De Arbei- Uitgeven 2.0 derspers in de wacht slepen? Van Vincent Andriessen bands, maakte vorige week een eerste deel van het uitgeefproces: der Lande lacht. ‘Dat is niet de be- Een auteur zet de eerste ............................................................ Amsterdam doorstart met Duitse investeer- de selectie van het manuscript. doeling. Daarom kan iedereen pagina’s van zijn boek online ............................................................... ders. Daarna neemt de professionele maximaal 200 aandelen kopen en Geïnteresseerden kunnen Net op het moment dat Volgens Valentine van der Lan- uitgever het proces over.’ wordt een boek pas uitgegeven als aandelen kopen à ¤ 5 per stuk TenPages.com het licht ziet, be- de van TenPages.com zijn de twee ‘Bovendien is het verkoopmo- er ten minste honderd verschillen- gint het lichtje bij een ander Ne- bedrijven echter niet helemaal te del van het eindproduct bij de aandeelhouders zijn.’ Bij een totale investering van derlands ‘crowdfunding’-project vergelijken. Het verschil zit hem TenPages.com anders dan bij Sel- Volgens Van der Lande is er met ¤ 10.000 wordt het boek heftig te knipperen. Bij crowdfun- met name in de partners die laband. Sellaband verkocht de cd’s de aandeelhouders geen duidelij- uitgegeven ding investeren verschillende TenPages.com heeft gevonden. in eerste instantie zelf via de web- ke afspraak gemaakt over het mo- TenPages.com verdient aan mensen in een product waardoor ‘We werken samen met een aan- site en daarna exclusief via ment waarop het bedrijf break- de verkoopopbrengsten zodra het uiteindelijk uitgegeven kan tal gerenommeerde uitgevers en Bol.com. De boeken die via even moet draaien. Wel wordt er het boek in de winkel ligt worden. De website Sella- een bekende boekhandelsketen TenPages.com tot stand komen, gehoopt op ten minste tien ma- band.com, waarbij geïnvesteerd In feite richt de activiteit van zullen echter bij iedere boekhan- nuscripten die in 2010 ‘volgestort’ kan worden in cd’s van muziek- TenPages.com zich alleen op het del gewoon te koop zijn.’ worden. pagina 12, 02-03-2010 © Het Financieele Dagblad

×