Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100212 Rieu

204 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20100212 Rieu

  1. 1. André Rieu zwaar in de schulden Vincent Andriessen Rieu heeft schuldeisers onder 2008 vele miljoenen uit aan een re- het eigen vermogen weer positief ............................................................ Amsterdam meer een pandrecht laten vestigen plica van het Weense kasteel is, kon de woordvoerder gisteren ............................................................... op de verzekering van zijn instru- Schönbrunn en niet gebruikte po- niet zeggen. Hoewel André Rieu vorig jaar op de menten, waaronder een viool van dia voor zijn tour. Uit het jaarverslag blijkt dat de zesde plek eindigde van best ver- Antonius Stradivarius uit 1732. In een reactie op de negatieve re- situatie eind 2008 zorgelijk was. kopende artiesten ter wereld, zat Ook dienen zijn naam en zijn over- sultaten laat een woordvoerder ‘De continuïteit van de vennoot- hij het jaar ervoor nog diep in de lijdensrisicoverzekering als on- van de André Rieu Group weten schap hangt in hoge mate af van de schulden. De violist en orkestlei- derpand. De Limburgse artiest dat de tussentijdse cijfers over het bereidheid van banken de voren- der sloot 2008 af met ¤14 mln ver- had zijn leven tot maart volgend afgelopen jaar laten zien dat 2009 vermelde financiering te continue- lies (voor belastingen) en een ne- jaar verzekerd voor ¤2,3 mln. het ‘beste jaar’ in het bestaan van ren, hetgeen voorshands het geval gatief eigen vermogen van bijna ¤5 Rieu’s financiële situatie is te de groep zal worden. Voor dit jaar is’, valt te lezen in het jaarverslag. mln. Dat blijkt uit de jaarrekening wijten aan uit de hand gelopen uit- en de daaropvolgende jaren is de Rieu bankiert bij de Rabobank. over 2008 die deze week werd ge- gaven. De orkestleider heeft 110 groep bedrijven rondom Rieu ook ............................................................ publiceerd. werknemers in dienst en gaf in ‘positief gestemd’. Of inmiddels Vervolg op pagina 15 pagina 1, 12-02-2010 © Het Financieele Dagblad
  2. 2. Kasteel wordt André Rieu bijna fataal Vervolg van pagina 1 De ondernemingen van Rieu ............................................................ hadden eind 2008 voor ¤4,7 mln Orkestleider André Rieu heeft een aan langlopende schulden en bij- bedrijf met zo’n 110 werknemers na ¤24 mln aan kortlopende achter hem staan om zijn wereld- schulden uitstaan. Het grootste tournees mogelijk te maken. In gedeelte van de langlopende 2008 boekte hij een fors hogere schulden hoefde niet dringend ge- brutomarge van ¤46 mln ten op- herfinancierd te worden. zichte van ¤29 mln in 2007. De Rieu heeft verschillende hypo- kosten rezen echter de pan uit. In theken op panden en gronden in vergelijking met 2007 was hij bijna Maastricht gevestigd als zekerheid het dubbele kwijt, ¤59 mln tegen- voor de kredieten. Daarnaast zijn over ¤28 mln, zodat hij onder de onder meer alle huidige en toe- streep met een verlies kwam te zit- komstige muziekinstrumenten, ten. Volgens een woordvoeder was de intellectuele eigendomsrech- 2008 inderdaad een ‘financiële ten en royalty’s, inkomstenstro- nachtmerrie’. De reden daarvoor men uit merchandise en de merk- was de replica die Rieu liet bouwen naam ‘André Rieu’ verpand. van het Weense kasteel Schön- In een reactie laat een woord- brunn voor zijn concerttour. voerder weten dat stappen zijn ge- Een van de andere zaken die zet naar nieuwe markten als Zuid- hebben bijgedragen aan het nega- Afrika, Australië en Nieuw-Zee- tieve resultaat en het negatieve ei- land. Daarvan zouden vorig jaar al gen vermogen is de afwaardering de vruchten geplukt zijn. Momen- van twee podia met meer dan teel heeft Rieu veel succes in ¤7 mln. Het management besloot Groot-Brittannië, waar hij de num- in 2008 dat de ‘outdoorconcerten’ mer 2-positie bezet van de Britse waarbij de podia werden ingezet Album Chart met zijn cd Forever een te groot financieel risico vorm- Vienna. Het is voor het eerst in den en de podia dus niet meer ge- twintig jaar dat een klassiek album bruikt zouden worden. zo hoog in de hitlijsten staat. pagina 15, 12-02-2010 © Het Financieele Dagblad

×