"Thu Vien Sach Co Khi" – Các lệnh tạo đối tượng phụ trợ

816 views

Published on

http://facebook.com/thuviensachcokhi - “LIKE” Ngay hôm nay để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị, Những quyển sách, tài liệu hay mà bạn đang cần tìm, Cơ hội được trải nghiệm khả năng và Tăng thêm thu nhập.

Published in: Education
 • Be the first to comment

"Thu Vien Sach Co Khi" – Các lệnh tạo đối tượng phụ trợ

 1. 1. Work – Các l nh t o đ i t ng ph tr .ệ ạ ố ượ ụ ợ  Trong quá trình dựng hình chi tiết và lắp ráp chúng , ngoài gốc tọa độ với các mặt chuẩn , trục chuẩn .. Thì chúng ta cần tạo thêm các đối tượng làm việc phụ trợ như Work Plane ( mặt phẳng) , Work Axis (trục) , Work Point (điểm) …  Work Plane : Tạo mặt phẳng .  Work Axis : Tạotrục  Work Point : Tạo điểm
 2. 2. Work Plane - L nh t o m t ph ng làm vi c.ệ ạ ặ ẳ ệ  Thao tác:  Lệnh Work Plane dùng tạo một mặt phẳng phụ trợ. Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng ]  Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.  Các phương pháp tạo mặt phẳng:  Mặt phẳng đi qua một cạnh, đường thẳng hoặc một trục và hợp một góc với một mặt phẳng khác. Mặt phẳng dùng tham chiếu Cạnh mà mặt phẳng đi qua Mặt phẳng cần tạo 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn cạnh,đường,hoặc trục mà mặt phẳng đi qua. 3.Kích chọn mặt phẳng có trước mà mặt phẳng cần tạo hợp một góc với nó. 4.Xuất hiện hộp thoại Angle:nhập góc hợp giữa hai mặt phẳng.Kết thúc lệnh kích chọn OK.
 3. 3. Work Plane - L nh t o m t ph ng làm vi c.ệ ạ ặ ẳ ệ  Mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước và cách mặt phẳng cho trước một khoảng xác định : Mặt phẳng cho trước Mặt phẳng cần tạo 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn mặt phẳng cho trước mà mặt phẳng cần tạo song song và giữ chuột trái. 3.Kéo con trỏ chuột ra khỏi mặt phẳng cho trước, một mặt phẳng mới xuất hiện với hộp thoại Offset. 4.Nhập giá trị khoảng cách giữa hai mặt phẳng vào hộp thoại .Kết thúc lệnh kích chọn OK.  Mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một cạnh: Điểm mà mặt phẳng đi qua Cạnh vuông góc với mặt phẳng Mặt phẳng cần tạo 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn điểm mà mặt phẳng đi qua. 3.Kích chọn cạnh vuông góc với mặt phẳng.
 4. 4. Work Plane - L nh t o m t ph ng làm vi c.ệ ạ ặ ẳ ệ  Mặt phẳng song song với một mặt phẳng và đi qua một điểm cho trước: 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn mặt phẳng song song với mặt phẳng cần tạo. 3.Kích chọn điểm mà mặt phẳng cần tạo đi qua.  Mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cong và song song với một mặt phẳng cho trước 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn mặt cong tiếp xúc với mặt phẳng cần tạo 3.Kích chọn mặt phẳng song song với mặt phẳng cần tạo. Điểm mà mặt phẳng đi qua
 5. 5. Work Plane - L nh t o m t ph ng làm vi c.ệ ạ ặ ẳ ệ  Mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cong và đi qua một cạnh, đoạn thẳng. 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn mặt cong tiếp xúc với mặt phẳng cần tạo 3.Kích chọn cạnh hoặc đoạn thẳng mà mặt phẳng cần tạo đi qua.  Mặt phẳng đi qua một điểm của một đối tượng và vuông góc với đối tượng đó. (đối tượng có thể là đoạn thẳng, cung tròn,đường Spline…) 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn điểm trên đố tượng mà mặt phẳng đi qua. 3.Kích chọn đối tượng đó.
 6. 6. Work Plane - L nh t o m t ph ng làm vi c.ệ ạ ặ ẳ ệ  Mặt phẳng đi qua ba điểm( không thẳng hàng) 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn lần lượt ba điểm mà mặt phẳng đi qua.  Mặt phẳng đi qua hai cạnh hoặc hai trục (không chéo nhau) 1.Gọi lệnh work plane. 2. Lần lượt kích chọn hai đối tượng mà mặt phẳng đi qua.
 7. 7. Work Axis - L nh t o tr c làm vi c.ệ ạ ụ ệ  Thao tác:  Lệnh Work Axis dùng tạo một trục phụ trợ, dùng làm tâm xoay cho các lệnh khác, hoặc dùng tham chiếu trong vẽ phác… Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng I  Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.  Các phương pháp tạo Axis:  Tạo đường trục là đường tâm của khối trụ, lỗ : 1.Gọi lệnh work axis. 2. Kích chọn mặt của khối trụ hoặc lỗ cần tạo đường trục(đường tâm).
 8. 8. Work Axis - L nh t o tr c làm vi c.ệ ạ ụ ệ  Tạo đường trục qua một điểm và song song với một cạnh hoặc một đường cho trước: 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn điểm mà đường trục đi qua. 3.Kích chọn đường hoặc cạnh song song với đường trục cần tạo.  Tạo đường trục qua một điểm và vuông góc một mặt phẳng. 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn điểm mà đường trục đi qua. 3.Kích chọn mặt phẳng vuông góc với đường trục.
 9. 9. Work Axis - L nh t o tr c làm vi c.ệ ạ ụ ệ  Tạo đường trục là giao tuyến của hai mặt phẳng: 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích chọn lần lượt hai mặt phẳng giao nhau  đường giao tuyến sẽ được tạo.  Tạo đường trục đi qua hai điểm: 1.Gọi lệnh work plane. 2. Kích chọn hai điểm mà đường trục đi qua.
 10. 10. Work Point - L nh đi m làm vi c.ệ ể ệ  Thao tác:  Lệnh Work Axis dùng tạo một điểm làm việc trên môi trường 3D .Chúng có thể dùng làm điểm định vị hoặc tham chiếu cho các lệnh ,đối tượng khác. Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng • (dấu chấm)  Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.  Các phương pháp tạo Work Point:  Giao điểm của đường thẳng,trục,đường cong hoặc Spline với một mặt phẳng: 1.Gọi lệnh Work Point. 2. Kích chọn đường thẳng,trục,đường cong hoặc Spline chứa điểm cần tạo. 3. Kích chọn mặt phẳng. Đường cong Mặt phẳng Giao điểm
 11. 11. Work Axis - L nh t o tr c làm vi c.ệ ạ ụ ệ  Giao điểm của hai trục,hai cạnh,hai đường thẳng. 1.Gọi lệnh work plane. 2.Lần lượt kích chọn 2 đường thẳng cần tìm điểm giao.  Giao điểm của ba mặt phẳng. 1.Gọi lệnh work plane. 2. Lần lượt kích chọn 3 mặt phẳng cần tìm giao điểm. Đường thứ 1 Đường thứ 1 Giao điểm
 12. 12. Work Axis - L nh t o tr c làm vi c.ệ ạ ụ ệ  Tạo một Work Point là trọng tâm của một biên dạng kín phức tạp:  Tạo một Work point trùng với điểm đầu , cuối , giữa… của một đối tượng. 1.Gọi lệnh work plane. 2. Kích chọn các điểm cần tạo workpoint. 1.Gọi lệnh work plane. 2.Kích phải chuột trên không gian đồ họa,kích chọn Loop select . 3.Kích chọn biên dạng cần tìm trọng tâm.

×