Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Thu Vien Sach Co Khi" – Bảng Lệnh Autocad 3D

439 views

Published on

http://facebook.com/thuviensachcokhi - “LIKE” Ngay hôm nay để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị, Những quyển sách, tài liệu hay mà bạn đang cần tìm, Cơ hội được trải nghiệm khả năng và Tăng thêm thu nhập.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Thu Vien Sach Co Khi" – Bảng Lệnh Autocad 3D

  1. 1. B NG mét sè LÖNH TRONG¶ AUTOCAD - PhÇn 3D T n lÖnhª NhËp t¾t, phÝm t¾t T¸c dông 3D 3D T o mÆt cong l¹ íi c¬ së 3Darray 3DA Sao kiÓu m ng trong¶ kh«ng gian 3Dorbit 3DO iÒu khiÓn 3D :§ Xoay, phãng Camera 3Dcorbit 3Dcorbit Xoay Camera li n tôcª 3Ddistanc e 3Ddistsnce iÒu khiÓn xa gÇn§ ®èi tîng trong kh«ng gian 3Dface 3DF T o mÆt ph¼ng 3D¹ 3Dmesh 3Dmesh T o m t l¹ ¹ íi ®a gi¸c cã h×nh d ng tù do¹ 3Dpan 3Dpan KÐo ®èi tîng 3D 3Dpoly 3DP VÏ ®a tuyÕn 3D víi c¸c ph©n ®o n th¼ng¹ 3Dzoom 3Dzoom Phãng to, thu nhá trong kh«ng gian 3D Align Al Sao, xoay, thay ®æi kÝch thíc 2D v 3Dµ Backgroun d Background G¸n phong c nh nÒn¶ Bmout Bmpout Lu theo ®Þnh d ng¹ bmp Boundary Bo,-Bo T o miÒn v ®a tuyÕn¹ µ tõ mét vïng kÝn Box Box T o solid hép chø¹ nhËt Break Br XÐn ®èi tîng theo ®iÓm Cal Cal íc l¦ îng biÓu thøc Camera Camera Æt vÞ trÝ Camera§ v Targetµ Cone Cone T o Solid h×nh nãn¹ Cylinder Cylinder T o Solid h×nh trô¹ Ddvpoint Vpoint Vp G¸n híng quan s¸t 3 Donut Donut VÏ h×nh v nh kh¨nµ Dview Dv Quan s¸t phèi c nh¶ Dxbin Dxbin NhËp file nhÞ ph©n v oµ Edge Edge Thay ®æi hiÓn thÞ c nh¹ Edgesurf Edgesurf T o mÆt cong Coons¹ Elev Elev G¸n cao ®é v ®éµ d yµ Export Exp XuÊt b n vÏ víi¶ nhiÒu ®Þnh d ng kh¸c¹ nhau Extrude Ext G¸n chiÒu cao Fog Fog T o s¹ ng mï, xa mê¬ Hide Hi Che c nh Èn, khuÊt¹ ID ID Gi¸ trÞ to ®é cña¹ vÞ trÝ Image Im Qu n lý h×nh nh¶ ¶ Image- quality Image- qualiyt iÓu khiÓn chÊt l§ - îng h×nh nh¶ Image- attach Image- attach G¸n h×nh nh¶ Import Imp NhËp v o b n vϵ ¶ Insert I ChÌn block,file vÏ v oµ Interfere Interfere T o Solid míi l¹ µ vïng giao gi÷a c¸c Solid kh¸c Intersect In Giao g÷a c¸c Solid Layout Layout Qu n lý Layout¶ Light Light iÒu khiÓn ¸nh s¸ng§ List Li Th«ng tin ®èi tîng Lsedit Lsedit HiÖu chØnh phong c nh¶ Lslib Lslib Th viÖn phong c nh¶ Lsnew Lsnew ChÌn phong c nh v o¶ µ Massprop Massprop TÝnh to¸n, hiÓn thÞ tÝnh chÊt Solid hoÆc miÒn Matlib Matlib Th viÖn vËt liÖu Mirror3D Mirror3D èi xøng qua mÆt§ ph¼ng Mview Mv T o khung nh×n ®éng¹ Pedit Pe HiÖu chØnh ®a tuyÕn Pface Pface T o l¹ íi theo ®Ønh Plan Plan MÆt b»ng theo UCS Purge Pu Dän ®èi tîng Ýt dïng Region Re T o miÒn¹ Render Render T« bãng 3D Rendscr Rendscr HiÓn thÞ Render cuèi Replay Replay HiÓn thÞ h×nh nh¶ Revolve Rev T o Solid trßn xoay¹ Revsurf Revsurf T o mÆt trßn xoay¹ Rmat Rmat G¸n vËt liÖu Rotate3D Rotate3D Xoay ®èi tîng 3D Rpref Rpref Þnh th«ng sè t«§ bãng Rulesurf Rulesurf T o mÆt kι Saveimg Saveimg Lu nh t« bãng ra¶ file Scene Scene Qu n lý c¸c c nh¶ ¶ Section Sec T o miÒn giao tuyÕn¹ mÆt ph¼ng, mÆt cong Setuv Setuv G¸n ho ®å vËt liÖu¹ Shade, Shademode Sha T« m u ®èi tµ îng Slice Sl C¾t Solid bëi 1 m.p Solid So T o Solid¹ Solidedit Solidedit HiÖu chØnh Solid Solprof Solprof T o bi n cho 3D¹ ª Solid Solview Solview T o khung nh×n ®éng¹ l c¸c h×nh chiÕuµ Sphere Sphere T o Solid h×nh cÇu¹ Stats Stats HiÓn thÞ sè liÖu thèng kª Subtract Su Trõ c¸c Solid, miÒn Tabsurf Tabsurf T o mÆt trô¹ Torus Torus T o Solid khèi xuyÕn¹ Trans- parency Trans- parency iÓu khiÓn ®é trong§ suèt cña ®èi tîng UCS UCS Qu n lý UCS¶ UCSicon UCSicon BiÓu tîng cña UCS UCSman UCSman Qu n lý UCS ® t o¶ · ¹ Union Uni Hîp c¸c Solid, miÒn View V Qu n lý c¸c quan¶ s¸t Vplayer Vplayer HiÖn thÞ líp tr nª Layer Vports Vports Chia c¸c viewport Wedge Wedge T o Solid h×nh n m¹ ª Dispsilh Dispsilh Xo¸ ®êng sinh
  2. 2. 2

×