Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

73 Tiêu chí Seo giúp bạn lên Top hiệu quả

3,429 views

Published on

73 Tiêu chí Seo giúp bạn lên Top hiệu quả

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

73 Tiêu chí Seo giúp bạn lên Top hiệu quả

 1. 1. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net 1 T khóa trong th <title> ây là m t trong nh ng nơi quan tr ng nh t có m t t khóa m nh b i vì nh ng gì ư c t bên trong th <title> s hi n ra như là ch trang web c a b n. Th title nên ng n g n (nhi u nh t ch nên có 6 ho c 7 t , nh ng t quan tr ng nh t nên t trư c. +3 2 T khóa trong URL T khóa trong các URL cũng giúp ích r t nhi u – ví d - http://domainname.com/seo-services.html, ây “SEO services” là c m t khóa mà b n ang c g ng ưa lên trang nh t Google. Nhưng n u trong bài không có các t khóa này thì tác d ng c a nó cũng không l y chì làm ch c ch n. B n ph i m b o r ng t khóa trên URL và n i dung bài ph i phù h p v i nhau. +3 3 M t t khóa văn b n M t nhân t r t quan tr ng n a là b n ph i ki m tra m t t khóa. 3 – 7% dành cho t khóa chính là t t nh t, 1-2% cho các t khóa ph . M t t khóa quá 10% s khi n Search Engine nghi ng là b n ang “nh i” t khóa ch không ph i m t văn b n thông thư ng. +3 4 T khóa trong anchor text (t có k t link) Cũng r t quan tr ng, c bi t là t khóa g n backlink, n u b n có m t t khóa g n link d n n trang b n t m t site khác, i u này cũng gi ng như site b n ang ư c site kia b u cho m t phi u cho c t khóa và site c a b n. +3 5 T khóa trong heading tag (<H1>, <H2>, etc.) ây cũng là m t nơi mà t khóa r t có tác d ng. Nhưng chú ý r ng tragn c a b n có n i dung úng v i nh ng t khóa trong heading. +3 6 T khóa b t u c a m t văn b n Cũng có tác d ng, dù không m nh b ng anchor text (chu i t khóa k t link), title tag hay heading. Tuy nhiên, hãy nh r ng các t khóa u tiên c a m t tài li u không h n ã là o n u tiên – ví d , n u b n s d ng b ng, o n u tiên c a văn b n có th trong n a th hai c a b ng ó. +2 7 T khóa trong th <alt> Spider (nh n tìm ki m) không c hình nh mà thay vào ó chúng c o n mô t trong th <alt>, vì v y, n u b n có hình nh trên trang web c a mình, hãy vi t m t s t khóa bên trong th <alt> mô t nh ng hình nh này. +2 8 T khóa trong th meta R t ít quan tr ng, c bi t i v i Google. Yahoo! và Bing v n d a vào y u t này, vì th , n u b n mu n thăng h ng trên Yahoo hay Bing, hãy i n nh ng t khóa này m t cách phù h p. Trong b t kỳ trư ng h p nào thì cũng không có hình ph t dành cho i u này n u b n i n m t cách phù h p. Vì v y hay th c hi n chúng. +1 9 Tính tương quan c a T khóa v i n i dung (Keyword proximity) T khóa tương quan v i n i dung (Keyword proximity) o lư ng m c liên quan c a m t văn b n và các t khóa. T t nh t là các t ng c nh nhau (Ví d : “dog food”). +1
 2. 2. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net N u b n có t “dog” o n th nh t và t “food” o n th ba, i u này cũng có tác d ng nhưng không nhi u b ng khi hai t ng sát nhau. S tương quan c a t khóa ư c áp d ng khi b n mu n SEO m t c m t g m hai t tr lên. 10 C m t khóa Ngoài t khóa, b n cũng có th SEO c m t khóa, có th g m m t s t – ví d . “Di n àn Ki n Th c”. S r t có l i n u c m t khóa b n SEO là nh ng t ph bi n, như th b n có th nh n ư c r t nhi u s trùng kh p trong chu i tìm ki m nhưng ôi khi b n nên t i ưu hóa 2 ho c ba t riêng r (“Di n àn” và “Ki n th c”) hơn là m t chu i dài vì chu i càng dài thì càng ít ngư i tìm ki m m t cách chính xác. +1 11 T khóa th c p T i ưu hóa t khóa th c p có th là m t m vàng vì khi mà t t c m i ngư i u d n vào vi c t i ưu hóa nh ng t khóa ph bi n nh t, s có ít s c nh tranh v i các t khóa ít ph bi n hơn. Ví d , “b t ng s n sài gòn” có th có ít ngư i tìm ki m hơn là “b t ng s n” nhưng n u b n ang kinh doanh b t ng s n t i Sài Gòn, b n s có ít ngư i vi ng thăm hơn nhưng lư ng giao d ch s cao hơn. +1 12 T khóa phái sinh (Keyword stemming) i v i ti ng Anh ây không ph i là m t y u t có vai trò quan tr ng vì nh ng t xu t phát t m t g c (ví d . dog, dogs, doggy, ...) ư c cho là có liên quan n nhau và n u b n có t “dog” trên trang c a mình, b n cũng s ư c ghi nh n nh ng t như “dogs” và “doggy”, nhưng v i m t s ngôn ng khác thì cũng có th là m t v n vì nh ng t phái sinh ư c cho là không liên quan n t g c, b n có th s ph i t i ưu hóa t t c chúng. +1 13 T ng nghĩa Ngoài nh ng t khóa chính, b n c n t i ưu hóa nh ng t ng nghĩa c a nh ng t khóa ích. i u này r t t t i v i nh ng trang web b ng ti ng Anh, các b máy tìm ki m thông minh s d ng c t ng nghĩa n a, và i u này cũng t t cho th h ng c a trang b n. +1 14 T khóa bi n d ng (Keyword Mistypes) L i chính t thư ng r t ph bi n và n u b n bi t r ng t khóa ích c a b n có nh ng bi n th hay sai l i chính t (ví d Christmas và Xmas), có th b n s t i ưu hóa nh ng bi n th này. Vâng, i u này có th lôi kéo ư c m t s khách n v i trang b n, tuy nhiên, vi c có l i chính t hay ti ng lóng trên trang b n có th s làm cho ngư i c m t c m tình, t t nh t b n không nên th c hi n ho c ch th c hi n trong th meta. 0 15 Pha loãng t khóa (Keyword dilution) Khi b n t i ưu hóa m t lư ng l n t khóa, c bi t là nh ng t không liên quan, i u này s nh hư ng n s c m nh c a t t c các t khóa c a b n và th m chí -2
 3. 3. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net nh ng t khóa chính s b làm m t tác d ng. 16 Nh i t khóa (Keyword stuffing) B t kỳ khi nào xu t hi n m t t khóa gi t o (10% tr lên) s ư c coi là nh i t khóa và b n ph i i m t v i nguy cơ b ph t b i các c máy tìm ki m. -3 Liên k t: Liên k t i, liên k t n, liên k t n i b 17 T khóa có k t link c a trang mình trên trang khác Như ã th o lu n trong m c t khóa, i u này là m t trong nh ng nhân t quan tr ng nh t có m t trang web có rank t t. T t nh t là b n có t khóa và t khóa ó ư c k t link d n v trang b n, Nhưng n u th m chí b n ch cung c p ư ng link, không k t t khóa vào thì cũng v n t t. +3 18 Ngu n c a ư ng liên k t ngoài Bên c nh t khóa có g n link, m t i u cũng quan tr ng n a là nh ng trang g n link c a b n ph i là nh ng trang web có ti ng. Thư ng thì nh ng trang web có page rank Google cao ư c cho là nh ng trang có ti ng. +3 19 Link t nh ng trang gi ng nhau Có các link t nh ng trang web tương t trang mình r t h u ích. i u này cho th y r ng i th c nh tranh c a b n ang b phi u cho b n và b n ang có ti ng tăm trong ngành ngh c a mình. +3 20 Link t các trang .edu và .gov Nh ng link này vô cùng quý báu vì nh ng trang .edu và .gov là nh ng trang có ti ng hơn .com. .biz, .info… Ngoài ra, nh ng link như v y r t khó co ư c. +3 21 S lư ng backlink Thư ng thì càng nhi u càng t t. Nhưng danh ti ng c a nh ng trang web có ư ng link n trang b n còn quan tr ng hơn hơn s lư ng. T khóa có g n link cũng r t quan tr ng, có m t t khóa trong ó không, chúng t n t i lâu chưa…. +3 22 T khóa có g n link n i b i u này cũng là m t v n , dù không quan tr ng như t khóa c a backlink. +2 23 Chung quanh t khóa có g n link Các t ng ngay trư c ho c sau t khóa có g n link cũng quan tr ng b i vì nó góp ph n kh ng nh s liên quan gi a t khóa và n i dung văn b n. Ví d : M t link gi t o s không k t n i m t cách t nhiên v i các t còn l i trong văn b n. +2 24 Th i gian t n t i c a backlink Càng lâu càng t t. Có nhi u link m i trong m t th i gian ng n có th b hi u nh m là mua chúng. +2 25 Link t các thư m c Tuy t v i, tuy nhiên nó cũng ph thu c r t nhi u vào thư m c nào. ư c li t kê trong thư m c DMOZ, Yahoo và nh ng thư m c tương t s có tác d ng l n trong vi c làm tăng th h ng trang b n nhưng có hàng t n link trong các thư m c có PR 0 thì ch ng có nghĩa lý gì, th m chí còn b cho là spam link, n u b n có hàng trăm hàng ngàn link như v y. +2 26 S lư ng các link i ra t trang web c a Càng ít càng t t vì như th link c a b n s có v quan tr ng hơn. +1
 4. 4. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net b n 27 T khóa có k t link bên trong (Named anchors) T khóa có k t link trên trang (v trí c a t khóa trên bài) cũng r t h u ích cho vi c tăng lư ng c và c cho SEO n a vì b n nh n m nh thêm r ng m t trang, o n hay văn b n nào ó là quan tr ng. Trong code, named anchor trông như th này: <A href= “#dogs”>Read about dogs</A> và “#dogs” là named anchor. +1 28 a ch IP c a backlink Google nói r ng h không phân bi t nh ng ư ng link n t m t trang web có cùng a ch IP ho c l p C, vì th , v i Google, các a ch IP có th ư c có th ư c xem xét là như nhau. Tuy nhiên, Bing và Yahoo! Có th h y nh ng ư ng link có cùng IP ho c l p IP, nên, t t nh t b n nên k t backlink trên các trang web khác a ch IP. +1 29 Backlink t các trang web chuyên bán backlink và các site áng ng i u này không nh hư ng n b n, mi n là không ph i trao i link. Ý tư ng ó là b n không th ki m soát ư c vi c ngư i khác t link c a b n trên trang h , vì th b n s không b ph t v nh ng link này vì ó không ph i l i c a b n. Nhưng b n nên tránh xa nh ng link farm và nh ng trang web áng ng . 0 30 Nhi u link i ra Google không thích các trang có quá nhi u link, vì th b n nên dư i 100 link trên m t trang. Có quá nhi u link trên m t trang không có tác d ng gì, th m chí b n có th g p phi n toái v i u này. -1 31 Quá nhi u ư ng link, spam link i u này không t t cho rank c a b n, khi b n có quá nhi u link n và i t cùng m t trang (th m chí n u ó không ph i là m t k ho ch liên k t chéo ho c liên k t n nh ng ngư i hàng xóm t i) b i vì nó s nghĩ là b n mua link hay ít nh t là spam link. Trong trư ng h p t t nh t thì ch có vài link ư c cân nh c thăng h ng cho b n. -1 32 ư ng link d n n các link farm và nh ng site áng ng Không gi ng như backlink (link n) t link farm và các site áng ng , link i t site b n n các site áng ng s làm h i b n. B n c n thư ng xuyên ki m tra các ư ng link trên site b n vì ôi khi nh ng link t t có th tr thành link x u và ngư c l i. -3 33 Liên k t chéo (Cross- linking) Liên k t chéo x y ra khi site A lliên k t n site B, site B liên k t n site C và site C liên k t ngư c l i site A. ây là ví d ơn gi n nh t, nhưng trong th c t có th ph c t p hơn. Liên k t chéo ư c xem như m t hình th c thương m i liên k t b t h p pháp và s b ph t. -3 34 Liên k t ơn pixel Khi b n có m t liên k t mà ch có m t pixel ho c m i ngư i không nhìn th y, và ch ng có ai click vào ó, như v y rõ ràng b n ang c ánh l a search engine. -3 Metatags
 5. 5. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net 35 Th meta <Description> Th Meta ngày càng tr nên ít quan tr ng hơn nhưng n u h i th nào v n còn có tác d ng thì ó là th <description> và <keywords>. S d ng th meta <Description> vi t mô t c a trang b n. Bên c nh ó, th meta v n ư c ghi nh n t i Bing và Yahoo!, th <Description> có m t tác d ng n a – ôi khi nó còn giúp ưa mô t c a trang web b n tr thành k t qu tìm ki m. +1 36 Th meta <Keywords> Th meta <Keywords> cũng có tác d ng, m c dù th meta không ư c google chú ý, ch ư c Bing và Yahoo chú ý ôi chút. Hãy gi cho dài c a th meta t 10 n 20 ký t . ng nh i vào th <Keywords> nh ng t mà b n không có trên trang c a mình, i u này không t t cho rank c a b n. +1 37 Th meta <Language> N u site c a b n s d ng m t ngôn ng c th , ng tr ng tag này. Công c tìm ki m có cách th c quy t nh ngôn ng c a trang web hơi ph c t p ch không ph thu c vào th <language>, nhưng chúng s cân nh c y u t này. +1 38 Th meta <Refresh> Th meta <Refresh> là m t cách chuy n ngư i xem t site c a b n sang m t site khác. Ch làm vi c này n u b n chuy n site c a mình sang m t tên mi n m i và b n c n t m th i chuy n hư ng khách thăm. Khi ư c s d ng trong th i gian dài, th meta <refresh> s ư c xem như vi c làm b t h p pháp và s nh hư ng n th h ng c a b n. Trong b t kỳ trư ng h p nào, chuy n hư ng thông qua 301 t t hơn nhi u. -1 N i dung (Content) 39 N i dung c áo (Unique content) Có nhi u n i dung (n i dung thích h p, khác v i v i n i dung trên các website khác c v t ng và ch ) s ư c ưu tiên r t nhi u i v i rank c a b n. +3 40 T n su t thay i n i dung Thư ng xuyên thay i s ư c ưu tiên. S r t tuy t n u b n thư ng xuyên thay i n i dung, nhưng n u b n ch c p nh t s lư ng nh thì tác d ng không l n l m. +3 41 Kích c t khóa Khi m t t khóa trong văn b n có font l n hơn so v i nh ng ch còn l i, i u này t o ư c nhi u chú ý hơn, vì th nó quan tr ng hơn ph n còn l i c a văn b n. V i heading cũng v y (<h1>, <h2>, etc.), heading thư ng có font ch l n hơn ph n còn l i c a văn b n. +2 42 nh d ng t khóa Bôi en và in nghiêng cũng là m t cách nh n m nh nh ng t và ng . Tuy nhiên, s d ng bôi en và in nghiêng và font l n hơn m t cách h p lý n u không s ph n tác d ng y. +2 43 Tu i c a tài li u Nh ng tài li u m i (ho c ít nh t là thư ng xuyên c p nh t) s ư c ưu tiên. +2
 6. 6. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net 44 Kích c file Thư ng thì nh ng trang dài không ư c ưu tiên, hay ít nh t b n có th c i thi n th h ng n u b n chia m t topic l n thành vài topic nh . +1 45 Tách n i dung T quan i m marketing v vi c tách n i dung (d a vào IP, lo i trình duy t…) có th r t t t cho SEO nhưng l i có i m không t t ó là khi b n m t url nhưng n i dung khác nhau, công c tìm ki m s không bi t âu là trang c n tìm. -2 46 Code và thi t k nghèo nàn Các c máy tìm ki m nói r ng h không thích nh ng trang web có thi t kê và code nghèo nàn, dù r t ít khi có trang web nào b c m do có c u trúc code l n x n và hình nh x u xí, nhưng khi code và thi t k nghèo nàn s làm cho ch m c c a site b r i tung và vi c này làm h i b n r t nhi u. -2 47 N i dung không h p pháp S d ng n i dung b n quy n c a ngư i khác mà không có s ng ý c a h ho c s d ng nh ng n i dung không lành m nh có th khi n trang web c a b n b lo i kh i c máy tìm ki m. -3 48 Văn b n không nhìn th y ây là m t ki u làm SEO phi pháp và khi nh n tìm ki m phát hi n ra r ng b n có nh ng văn b n ch dành cho chúng ch không dành cho con ngư i, b n s b ph t. -3 49 Che gi u (Cloaking) Che gi u là m t k thu t b t h p pháp, i u này liên quan m t ph n n s tách n i dung b i vì nh n tìm ki m nhìn th y m t trang (t t nhiên ã ư c t i ưu hóa), và m i ngư i thì nhìn th y m t phiên b n khác c a trang này -3 50 Trang ng y trang (Doorway pages) T o ra các trang nh m m c ích ánh l a nh n tìm ki m r ng trang b n là m t trang có tài li u phù h p v i nh ng t khóa b n t i ưu hóa trong khi th c t không ph i, ây cũng là m t cách khi n b n b lo i kh i các c máy tìm ki m. -3 51 L p l i n i dung Khi b n có cùng n i dung trên m t vài trang c a website, i u này s không làm cho trang b n trông s hơn mà b n còn b các c máy tìm ki m ph t. N u trang b n có nhi u chuyên trang, và s lư ng n i dung l p l i không nhi u thì s không có v n gì, cho nên ng l m d ng vi c l p l i n i dung trên site, n u c n thì n i shortcut sang v trí mong mu n. -3 Tr c quan (Visual Extras) và SEO 52 JavaScript N u ư c s d ng r ng rãi, i u này không nh hư ng gì. Nhưng n u n i dung chính c a b n hi n th quá nhi u thông qua JavaScript, i u này s gây khó khăn cho nh n tìm ki m theo dõi và n u java JavaScript l n x n thì nh n không th theo dõi ư c, i u này rõ ràng 0
 7. 7. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net nh hư ng n th h ng c a b n. 53 Hình nh trong văn b n M t trang web toàn văn b n s th t bu n th m, nhưng n u có r t nhi u hình nh mà không có văn b n thì s là m t sai l m l n v SEO. Luôn vi t n i dung hình nh vào bên trong th <alt> nhưng nh ng nh i t khóa và nh ng t không liên quan. 0 54 Podcast và video Podcast và video ngày càng tr nên ph bi n, tuy nhiên ây là nh ng tài li u không ph i văn b n, c máy tìm ki m không th c chúng, vì v y n u b n không có m t l i tho i b ng văn b n cho podcast và video, thì dư ng như nh ng n i dung này không h t n t i trong m t c a search engine vì chúng không th ánh ch m c nh ng n i dung như v y. 0 55 Link Hình nh thay vì link text S d ng hình nh thay vì text link thư ng không t t, c bi t là khi b n không i n vào th <alt>. Nhưng th m chí k c b n i n vào th <alt>, cũng không t t b ng b n có text link v i c ch 16-pt, bôi en và in nghiêng, vì v y ch g n link vào hình khi b n th c s c n chuy n hư ng d n ngư i c n v i nh ng thông tin quan tr ng. -1 56 Khung (Frame) Khung thư ng r t không t t cho SEO. Hãy tránh s d ng khung tr khi th c s c n thi t. -2 57 Flash Nh n tìm ki m không ánh ch m c cho n i dung c a fash movie, vì th n u b n s d ng flash trên trang mình, ng quên s d ng m t o n văn b n miêu t cho n i dung c a nó. -2 58 Trang ch b ng Flash Cũng may là hi n nay không ai dùng theo ki u này n a. Làm trang ch b ng Flash (và ôi khi t t c các m c c a trang b n) và không có b n HTML, là t b n lo i b n ra kh i cu c chơi. -3 Domains, URLs, Web Mastery 59 Url và file name ư c nhi u ngư i quan tâm ây là m t nhân t r t quan tr ng, c bi t i v i Yahoo! và Bing. +3 60 Kh năng truy c p vào site M t v n cơ b n n a mà thư ng b xem nh . N u trang web c a b n (hay m t m c nào ó) không th truy c p vào ư c do ư ng link b g y, l i 404, khu v c b o v b ng m t kh u và nh ng lý do tương t khác, như th site c a b n không th ư c ánh ch m c. +3 61 Sitemap Th t tuy t v i n u b n có m t sitemap c p nh t và hoàn ch nh, nh n tìm ki m thư ng thích i u này, không quan tr ng ó là m t sitemap trơn cũ theo nh d ng HTML hay nh d ng c bi t dành cho Google. +2 62 Kích c Site Nh n tìm ki m thích nh ng site l n, vì th site càng l n càng t t. Tuy nhiên, site l n thư ng làm ngư i dùng b r i và khó tìm ki m thông tin, ôi khi b n nên tách m t +2
 8. 8. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net site l n thành m t s site nh . M t khác chưa có site nào b ph t vì quá l n, nên b n ng tách site c a mình ch b i vì chúng l n. 63 Tu i i c a Site Cũng gi ng như rư u, nh ng site có tu i i l n thư ng ư c tôn tr ng hơn b i vì ngư i ta thư ng quan ni m r ng nh ng trang web lâu năm thư ng áng tin c y hơn (chúng ã ch ng minh ư c r ng chúng ã ra i và t n t i ư c m t th i gian khá l u), còn nh ng site m i thì chưa bi t li u ngày mai có bi n m t hay không. +2 64 Ki u giao di n (theme) c a Site Không ch nh ng t khóa trong URL và trên trang óng vai trò trong SEO. Ki u giao di n (theme) th m chí còn quan tr ng hơn v i m t ranking cao b i vì khi trang web phù h p v i theme, nó s y th h ng c a các trang con c a site lên. +2 65 V trí c a File trên Site V trí c a file ư c t trong ch m c ho c g n nó có th h ng cao hơn nh ng trang n m t n sâu bên trong. +1 66 Domain trong tương quan v i subdomain, domain riêng Có domain riêng thì t t hơn – ví d . thay vì s d ng tên mi n nhasach.butnghien.vn, nên ăng ký tên mi n nhasach.vn. +1 67 uôi tên mi n Không ph i t t c các tên mi n u ngang nhau. Có nh ng tên mi n t t hơn nh ng tên mi n khác. Ví d , tenmien.com t t hơn nhi u so v i .ws, .biz, hay .info (m y tên mi n này ngang nhau), còn nh ng tên mi n như .edu và .org cũng ư c ưu tiên ôi chút. +1 68 D u gh ch n i trong URL Các d u g ch n i gi a các t trong m t URL có tác d ng r t t t trong vi c thăng h ng trong SEO. i u này áp d ng v i d u g ch ngang c trong tên mi n và trong URL. +1 69 dài c a URL Thư ng thì ây không ph i là m t v n nhưng n u b n có m t URL quá dài thì có v như b n ang spam v y, vì th hãy tránh có nhi u hơn 10 t trên m t URL (3 ho c 4 cho b n thân domain và 6 ho c 7 cho ph n a ch còn l i là v a ). 0 70 a ch IP Ch thành v n i v i shared hosting ho c khi m t site s d ng host mi n phí, khiIP ho c toàn b l p C c a a ch IP ó b li t vào danh sách en do spam ho c nh ng hành ng b t h p pháp khác. 0 71 Adsense s làm tăng th h ng c a b n Adsense không liên quan n b t kỳ cách th c nào c a SEO th h ng. Google s không t ng cho b n m t ph n thư ng nào v th h ng vì b n t qu ng cáo Adsense. Adsense có th làm tăng thu nh p c a b n nhưng s không giúp b n tăng rank. 0 72 Adword s làm tăng th h ng c a b n Cũng gi ng như Adsense, Adword không liên quan gì n th h ng c a b n. Adword s mang nhi u hơn ngư i xem n site c a b n nhưng không tác ng gì 0
 9. 9. Bút Nghiên SEO Xu t b n t i http://diendankienthuc.net n rank c a b n. 73 Th i gian gián o n host Th i gian gián o n host có liên quan tr c ti p n kh năng truy c p vào m t site, khi m t site thư ng xuyên b gián o n, nó không th ư c ánh ch m c. Nhưng trong th c t i u này ch quan tr ng n u nhà cung c p hosting c a b n th c s không áng tin c y và có ít hơn 97-98% th i gian host ch y thông su t.. -1 74 URL ng Nh n tìm ki m thích các URL tĩnh, m c dù b n s nhìn th y r t nhi u nh ng trang tĩnh v trí trên top u. Nhưng URL dài, ng (hơn 100 ký t ) th c s r t t i và trong b t kỳ trư ng h p nào thì b n cũng nên s d ng m t công c vi t l i nh ng URL ng nó tr nên thân thi n v i con ngư i và SEO. -1 75 Chu i ID (Session ID) i u này th m chí còn t i t hơn URL ng. ng s ID chu i cho thông tin mà b n mu n nh n tìm ki m ánh ch m c. -2 76 C m trong robots.txt N u chi m c c a ph n l n m t site b c m (ban), i u này có th nh hư ng n nh ng ph n không b c m vì nh n tìm ki m s ít n các site “không có ch m c”. -2 77 Chuy n hư ng (Redirect) (301 và 302) Khi không ư c áp d ng m t cách phù h p, vi c chuy n hư ng có th b nh hư ng r t nhi u – trang ích có th không m , ho c t i t hơn – vi c chuy n hư ng có th ư c xem như m t k thu t b t h p pháp khi mà ngư i dùng ngay l p t c b chuy n sang m t trang khác. -3 Biên D ch: Bút Nghiên SEO Group

×