Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2013-2014
VALBONA Imeraj
Lënda: Gjuhë shqipe 4
2013-2014
Plan individual mësimor
Plan individual mësimor 2013-2014
Emri i nxënësit: Mësuese kujdestare: Valbona Imeraj
Tiranë më, 09. 09. 2013
Plan individ...
Plan individual mësimor 2013-2014
Shënim: Objektivat e paraqitura me Bold, janë të arritura nga nxënësi. Objektivat e tjer...
Plan individual mësimor 2013-2014
Plani analitik i orëve të përforcimit
Nr. i
javes
Tema e orës së përforcimit Nr. i
orëve...
Plan individual mësimor 2013-2014
2 Të interpretojë poezinë.
Të emërtojë llojet e flalive.
Të shprehë në prozë, përmbajtje...
Plan individual mësimor 2013-2014
15 Folja/koha e foljes 1 Të shpjegojë kuptimin e foljes dhe të kohës së saj.
Të identifi...
Plan individual mësimor 2013-2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plan individual mesimor

19,781 views

Published on

Nje plan individual mesimor, hartuar mbi aftesite e testuara te nxenesit dhe objektivave te Programit lendor: Gjuhe shqipe 4.

  • Be the first to comment

Plan individual mesimor

  1. 1. 2013-2014 VALBONA Imeraj Lënda: Gjuhë shqipe 4 2013-2014 Plan individual mësimor
  2. 2. Plan individual mësimor 2013-2014 Emri i nxënësit: Mësuese kujdestare: Valbona Imeraj Tiranë më, 09. 09. 2013 Plan individual mësimor Lënda: Gjuhë shqipe 4 16 shtator 2013 - 5 shkurt 2014 Tabela e rezultateve të testimit Tabela e rezultateve në testimin e të lexuarit të një teksti të panjohur Koha e testimit Nr. i fjalëve të lexuara Nr. i gabimeve të bëra Nr i fjalëve për min, sipas objektivit vjetor të arritjes 1 min. 49 8 min. 60 fjalë/min Nr. & Pikët e U. u.1 1p u.2 1p u.3 1p u.4 1p u.5 1p u.6 1p u.7 1p u.8 1p u.9 1p u.10 1p u.11 1p u.12 1p u.13 1p u.14 1p u.15 1p u.16 1p u.17 2p u.18 2p u.19 2p u.20 2p Pikët e fituara në testim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  3. 3. Plan individual mësimor 2013-2014 Shënim: Objektivat e paraqitura me Bold, janë të arritura nga nxënësi. Objektivat e tjerë nuk janë arritur prej tij, gjatë këtij testimi. Linja Objektivat që u testuan Numri i ushtrimit Lexim 1. Të emërtojë gjininë letrare, të pjesës së dhënë. U. 1 2. Ti përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes U. 2, 3, 4, 5, 6 3. Të organizojë fjalitë sipas rendit të ngjarjeve U. 15 4. Të nxjerrë një përfundim në lidhje me ngjarjen e lexuar U. 16 5. Të argumentojë mendimin e vet në lidhje me ngjarjen e lexuar. U. 17 6. Të krijojë një mbyllje tjetër të një pjese letrare të dhënë. U. 20 Gjuhë e shkruar 1. Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës letrare U. 18 2. Të shkruajë këshilla, sipas kërkesës së dhënë. U. 19 3. Të shkruajë një myllje tjetër për pjesën e dhënë. U. 20 Morfologji 1. Të identifikojë në mënyrë intuitive fjalët në fjali sipas klasave të :emrit, mbiemrit, foljes, ndajfoljes. U.7, 8 2. Të identifikojë kategoritë gramatikore të kërkuara të: emrit, foljes U. 9. 10 Sintaksë 1. Të dallojë pjesët kryesore të fjalisë. U. 11 2. Të dallojë fjalinë më të vogël në një situatë të dhënë. U. 12 3. Të dallojë llojet e fjalive. U. 14 Leksikologji 1. Të dallojë sinonimet, antonimet U. 13 Drejtshkrim 1. Të shkruajë sipas rregullave të drejtshkrimit, llojet e fjalive, tekstet, mesazhet. U. 17, 18, 19, 20.
  4. 4. Plan individual mësimor 2013-2014 Plani analitik i orëve të përforcimit Nr. i javes Tema e orës së përforcimit Nr. i orëve Objektivi që do të arrihet 1 Teksti dhe fjalia 1 Të dallojë tkstin nga joteksti. Të organizojë fjalitë sipas rendit të ngjarjeve duke formuar një tekst. Të shkruajë tekstin e formuar pa gabime drejtshkrimore. Të krijojë një tekst me 4- 5 fjali, duke u bazuar në një figurë të dhënë. 2 2 Lexim tregimi 1 Të lexojë 60 fjalë/min Të lexojë pa gabime. Të ritregojë pjesën e lexuar. Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës së lexuar. 2 3 Pjesët kryesore në fjali 1 Të emërtojë pjesët kryesore në fjali Të dallojë pjesët kryesore të fjalisë.Të zgjerojë apo ngushtojë kuptimin e pjesëve kryesore të fjalisë, duke shtuar dhe hequr fjalë prej tyre. 2 4 Lexim përralle 1 Të lexojë me shpejtësi 60 fjalë/min Të lexojë pa gabime Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës së lexuar. Të japë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. Të argumentojë e vet rreth pjesës së lexuar. 2 5 Fjalia më e vogël 1 Të shpjegojë kuptimin sintaksor të fjalisë më të vogël. Të dallojë fjalinë më të vogël. Të krijojë fjali të vogla. 2 6 Lexim poezie 1 Të lexojë me ndjenjë dhe intonacion. Të lexojë me shpejtësi 70 fjalë/min
  5. 5. Plan individual mësimor 2013-2014 2 Të interpretojë poezinë. Të emërtojë llojet e flalive. Të shprehë në prozë, përmbajtjen e poezisë. 7 Shkrim i letrës, kartolinës, ditarit 1 Të shkrujaë sipas rregullave dhe strukturave të dhëna. Të hartojë shkrime të cilat kanë një kuptim të qartë për lexuesin.2 8 Lexim fabule 1 Të lexojë me shpejtësi 70 fjalë/min Të lexojë pa gabime. Të përshkruajë personazhin kryesor duke përdorur fjalor të pasur. Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës së lexuar. Të japë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. Të argumentojë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. 2 9 Sinonimet dhe antonimet 1 Të shpjegojë kuptimin e sinonimeve dhe antonimeve. Të identifikojë sinonimet dhe antonimet në nj ushtrim të dhënë. Të gjëjë sinonimin dhe antonimin e fjalës së dhënë. 2 10 Lexim legjende 1 Të lexojë me shpejtësi 80 fjalë/min Të lexojë pa gabime dhe me intonacion. Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës së lexuar. Të japë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. Të argumentojë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. 2 11 Emri/gjinia/numri/lloji/shquarësia 1 Të shpjegojë kuptimin e emrit dhe të kategorive të tij gramatikore. Të identifikojë emrin në një fjali të dhënë. Të japë shembuj emrash në një gjini të dhënë. Të gjejë gjininë e një emri të dhënë. 2 12 Lexim mitesh 1 Të lexojë me shpejtësi 80 fjalë/min Të lexojë pa gabime dhe me intonacion. Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës së lexuar. Të krahasojë elementet përcaktuese të mitit dhe legjendës.. 2 13 Mbiemri/gjinia/numri 1 Të shpjegojë kuptimin e mbiemrit dhe kategorive të tij gramatikore. Të identifikojë mbiemrin në një fjali të dhënë. Të japë shembuj mbiemrash në një gjini të dhënë. Të gjejë gjininë e një mbiemri të dhënë. 2 14 Lexim tregimi 1 Të lexojë me shpejtësi 80 fjalë/min. Të ndajë tregimin në pjesë sipas kuptimit. Të analizojë cilësitë e personazheve. Të ritregojë pjesën sipas rrjedhës së ngjarjeve. Të shkruajë me shkrim mesazhin e pjesës së lexuar. Të japë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. Të argumentojë mendimin e vet rreth pjesës së lexuar. 2
  6. 6. Plan individual mësimor 2013-2014 15 Folja/koha e foljes 1 Të shpjegojë kuptimin e foljes dhe të kohës së saj. Të identifikojë foljen në një fjali të dhënë. Të japë shembuj foljesh në një kohë të dhënë. Të gjejë kohën e foljes në një rast të dhënë. 2 16 Përshkruajmë ……. 1 Të tregojë elementët e strukturës së një përshkrimi. Të identifikojë elementet e strukturës së një përshkrimi të dhënë. Të planifikojë shkrimin e një përshkrimi duke e paraqitur atë në formën e një drafti. Të krijojë një përshkrim duke u bazuar në rregullat dhe një model të dhënë. Të vlerësojë përshkrimin e shkruar vetë, duke përdorur instrumentin e vlerësimit të përshkrimit. 2 17 Folja/koha /numri/ veta 1 Të shpjegojë kuptimin e foljes dhe të kategorive të saj gramatikore. Të japë shembuj foljesh në një kohë të dhënë. Të nalizojë kategoritë gramatikore të foljes. Të shkruajë në njërin prej llojeve të shrimeve letrare ose joletrare me foljen në një kohe të dhënë. 2 18 Shkruajmë tregime 1 Të tregojë elementët e strukturës së një tregimi. Të identifikojë elementet e strukturës së një tregimi të dhënë. Të planifikojë shkrimin e një tregimi duke e paraqitur atë në formën e një drafti. Të krijojë një tregim duke u bazuar në rregullat dhe një model të dhënë. Të vlerësojë tregimin e shkruar vetë, duke përdorur instrumentin e vlerësimit të tregimit. 2
  7. 7. Plan individual mësimor 2013-2014

×