Kujdesi për nxënësit

6,559 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kujdesi për nxënësit

 1. 1. KUJDESI PËR NXËNËSIT ( Vlerësimi i brendshëm i shkollës) Valbona Imeraj
 2. 2. Përshkrimi i shkollës  Gjithsej nxënës: 1683  Parashkollori: 2 klasa  Arsimi fillor : 19 klasa  Arsimi 9-vjeçar: 23 klasa  Nxënës paraplegjikë: 1  Nxënës me çrregullimin e autizmit: 8  Nxënës me nevoja të veçanta: 3
 3. 3. KUJDESI PËR NXËNËSIT  . Proçes Krijim i marrëdhënieve të shumëllojshme, njohje, identifikim, mbështetje, lehtësim dhe siguri të nxënësve Në aspektet fiziologjike, psikologjike, emocionale,fizike, shëndetësore, moshore, me prirjet dhe talentin, me vështirësitë fizike mendore dhe ato në të nxënë të tyre
 4. 4. Kujdesi për nxënësit (nënfushat)  1. Kujdesi për fëmijët që kalojnë nga kopshti në shkollë  2. Kujdesi për këshillimin e karrierës së nxënësit  3. Kujdesi për nxënësit në procesin e të nxënit  4. Kujdesi për nxënësit me nevoja të veçanta  5. Kujdesi për nxënësit me prirje të veçanta  6. Roli i veprimtarive ekstrakurrikulare  7. Kujdesi i psikologut dhe i mjekut të shkollës për nxënësit
 5. 5. Kujdesi për fëmijët që shkojnë nga kopshti në shkollë K u j d e s i 1 2 Instrumente Nënf Treguesit usha për fëmijët u j d 1. Shkolla zbaton 1.1.1. Shkolla organizon takime mes mësuesve të + që kalojnë si programe ciklit fillor dhe kopshtit,për të transmentuar ër nga kopshti tranzitore informacionin e programeve tranzitore. + ëmijët për kalimin e 1.1.2. Mësuesit e klasës së parë pajisen me një ë fëmijëve në kopje të vlerësimeve vëzhguese, si dhe të dhënat alojnë nga kopshti në zhvillimore të fëmijës. + ga shkollë. shkollë opsht K u j d 1.1.3. Shkollaipër të diskutuar me taprindërit,fillor. e s dheorganizon takime me për ciklin për ë t'i sqaruar hkollë për fëmijët parashkollorë vizitojnë klasat e 1.1.4. Fëmijët + shkollës fillore për t'u njohur me mjedisin dhe 3 4
 6. 6. Kujdesi për këshillimin e karrierës së nxënësitj d e s 1 2 i Instrumente Nënf Treguesit usha për fëmijët u j d 1. Shkolla zbaton 2.1.1. Shkolla harton një plan për këshillimin e që kalojnë së nxënësve. si programe për karrierës ër këshillimin 2.1.2. Plani parashikon këshillim + nga kopshti nga një cikël shkollor nëpër kalimin e ëshilli e karrierës së nxënësve tjetrin. min nxënësve. në 2.1.3. Klasat krijohen duke mbajtur parasysh + arrier parapëlqimet e nxënësve s shkollë 2.2.1. Prindërit dhe nxënësit informohen për ë 2. Shkolla xënës K u j d zgjedhjet e ndryshme, për të cilat nxënësit duhet të informon e s i marrin vendime në shkollë. prindërit, në mënyrë + për fëmijët 2.2.2. Prindërit janë gjithnjë të përfshirë në të planifikuar, për vendimmarrjet e fëmijëve të tyre në shkollë. 3 + + 4
 7. 7. Kujdesi për nxënësit gjatë procesit të të nxënit j 1 2 d e s Nënf Treguesiti Instrumente usha për fëmijët u j d 1. Procesi 3.1.1. ndërsjellë + që kalojnë Komunikimi i besim. mësues-nxënës si mësimor reflekton siguri dhe ër reflekton nga kopshti 3.1.2. Komunikimi mësues-nxënës realizohet xënës kujdesje përmes shpjegimeve, të dëgjuarit, shkëmbimeve dhe klimë pyetje-përgjigje dhe diskutimeve. jatënë miqësore rocesi për nxënësit. 3.1.3. Respektimi i diversitetit kulturor është i të shkollë natyrshëm në marrëdhëniet mësues-nxënës dhe ë xënit K u j d nxënës-nxënës. e s i 3.1.4. Vlerësimi i nxënësve nxit dhe stimulon të + për fëmijët nxënët. 3.1.5. Shkolla ofron konsultime falas për nxënësit 3 4 + + +
 8. 8. K Kujdesi për nxënësit me nevoja të veçantau j d e s i për fëmijët 1 Instrumente Nënf Treguesit usha që kalojnë u j d 1. Shkolla harton 4.1.1. Shkolla bashkëpunon me Komisionin e + nga kopshti si dhe Vlerësimit të Fëmijëve me Nevoja të Veçanta, për të ër në zbaton një plan identifikuar fëmijët që do të përfshihen në shkollën xënës pune e tyre. për nxënësit me të regjistruar shkollë 4.1.2. Shkolla shfaq interes për shkollën e tyre. me nevoja të fëmijët menevoja të veçanta në evoja veçanta. K u j d 4.1.3. Shkollaishpërndan këta fëmijë nëpër klasa, e s i ë sipas kritereve. eçant për fëmijët zbaton programe lëndore të 4.1.4. Shkolla përshtatshme, të hartuara nge ekipet lëndore, sipas që kalojnë nevojave të secilit fëmijë. 4.1.5. Secili fëmijë me nevoja të veçanta ka dosjen 2 3 4 + + +
 9. 9. K Kujdesi për nxënësit me nevoja të veçantau j d e s i për fëmijët 1 Instrumente Nënf Treguesit usha që kalojnë u j d 1. Shkolla harton 4.1.6. Mësuesit përdorin forma pune të nga kopshti si dhe përshtatshme për të mbështetur nxënësit në ër në zbaton një plan vështirësitë e tyre të të nxënit. xënës pune 4.1.7. Shkolla përfshin prindërit në trajtimin dhe për nxënësit me fëmijëve me shkollë kujdesin ndajnë të nxënë. nevoja të veçanta dhe me nevoja të me vështirësi evoja veçanta. K u j d 4.1.8. Shkollai e s mundëson dhe një mjedis të ë + posaçëm për trajtimin individual të fëmijëve. eçant për fëmijët që kalojnë 2 3 + + 4
 10. 10. K Kujdesi për nxënësit me prirje të veçantau j d e s i për fëmijët 1 Instrumente Nënf Treguesit që kalojnë usha nga kopshti u j d 1. Shkolla harton 5.1.1. Shkolla identifikon prirjet e veçanta të si dhe nxënësve. ër në zbaton një plan + 5.1.2. Shkolla zbaton programe të avancuara xënës pune shkollë zhvillimore sipas prirjeve të nxënësve. për nxënësit me me prirje rirje K veçanta. të u j d 5.1.3. Programet e avancuara zhvillimore e s i + hartohen nga ekipet lëndore dhe janë rrjedhojë e ë programeve zyrtare. eçant për fëmijëtShkolla promovon nxënësit me prirje të 5.1.4. veçanta veprimtari të ndryshme që kalojnë nëdhe ndërkombëtare. lokale, kombëtare 5.1.5. Shkolla i mbështet këta nxënës, duke 2 3 4 + +
 11. 11. K Roli i veprimtarive ekstrakurikulared e s i për fëmijët Instrumente Nënf Treguesit që kalojnë usha nga kopshtiShkolla përfshin gjithë stafin e mësuesve në oli i 1. Shkolla zbaton 6.1.1. eprim një zhvillimin e veprimtarive jashtëshkollore. nëplan të posaçëm 6.1.2. Tematika e veprimtarive bazohet në arive kstra me shkollë interesat dhe nevojat reale të fëmijëve, për t'utë urriku veprimtari thelluar më shumë rreth fushave dhe lëndëve are jashtëshkollore. kurrikulës. K u j d 6.1.3. Tematika e veprimtarive jashtëshkollore e s i merr parasysh interesat e mjedisit social, në të cilin për fëmijët shkolla. ndodhet 6.1.4. Tematika e veprimtarive jashtëshkollore që kalojnë parasysh dëshirat e fëmijëve. merr 6.1.5. Veprimtaritë zhvillohen në shkollë, në 1 2 3 4 + + + + +
 12. 12. K Roli i veprimtarive ekstrakurikulared e s i për fëmijët Instrumente Nënf Treguesit që kalojnë usha nga kopshtiShkolla përfshin gjithë stafin e mësuesve në oli i 1. Shkolla zbaton 6.1.1. eprim një zhvillimin e veprimtarive jashtëshkollore. nëplan të posaçëm 6.1.2. Tematika e veprimtarive bazohet në arive kstra me shkollë interesat dhe nevojat reale të fëmijëve, për t'utë urriku veprimtari thelluar më shumë rreth fushave dhe lëndëve are jashtëshkollore. kurrikulës. K u j d 6.1.3. Tematika e veprimtarive jashtëshkollore e s i merr parasysh interesat e mjedisit social, në të cilin për fëmijët shkolla. ndodhet 6.1.4. Tematika e veprimtarive jashtëshkollore që kalojnë parasysh dëshirat e fëmijëve. merr 6.1.5. Veprimtaritë zhvillohen në shkollë, në 1 2 3 4 + + + + +
 13. 13. Kujdesi ndaj nxënësve i psikologut dhe I mjekut të shkollësshkollëss i 1 2 3 4 Instrumente Nënf Treguesit usha për fëmijët u j d 1.kalojnë + që Shkolla ofron 7.1.1. Shkolla planifikon shërbimin që ofron si shërbimin psikologu dhe mjeku gjatë gjithë vitit. daj e kopshti ngapsikologut dhe 7.1.2. Psikologu dhe mjeku kanë mjedis të + xënës të mjekut. posaçëm pune në shkollë. e në psik 7.1.3. Psikologu dhe mjeku punojnë individualisht log + shkollë me çdo nxënës. t he i 7.1.4. Psikologu ruan konfidencialitetin e çdo + K u j d e sqë ai trajton. i mjekut fëmije ë 7.1.5. Psikologu dhe mjeku plotësojnë rregullisht + hkollë për fëmijët përkatëse të fëmijëve. kartelat 7.1.6. Psikologu dhe mjeku bashkëpunojnë dhe +
 14. 14. Tabela përmbledhëse Shkallët e vlerësimeve 1 Numri 12 gjithsej marrë për çdo shkallë 2 3 4 16 17 5
 15. 15. Standardi        NIVELI 2-3 Shkolla bën përpjekje për t'u kujdesur për nxënësit, por në këtë proces nuk janë të përfshirë të gjithë aktorët. Shkolla tregon interes për të përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta. Nxënësit me prirje mbësheteten pak dhe kujdesi ndaj tyre është spontan dhe jo i organizuar. Shkolla ofron këshillime për karrierën, por përzgjedhja e nxënësve në të shumtën e herës mbetet pa u respektuar. Nxënësit ndiejnë nevojën që të respektohen dhe të mbështeten për karrierën e tyre. Bashkëpunimi me prindërit dhe komunitetin është i pakoordinuar dhe nuk është i frytshëm në kujdesin ndaj nxënësve. Veprimtaritë jashtëshkollore që zhvillohen,marrin në konsideratë interesat dhe nevojat e fëmijëve. Shërbimi psikologjik dhe ai mjekësor nuk është në nivelin e duhur, për të mbështetur secilin nxënës.
 16. 16. Rekomandimet  Shkolla duhet të planifikojë dhe të punojë sipas     planifikimit me nxënësit me nevoja të veçanta. Shkolla duhet të planifikojë veprimtaritë me nxënësit me prirje të veçanta. Shkolla duhet të planifikojë më mirë këshillime për karrierën dhe të njdekë nxënësit hap pas hapi gjatë kalimit nga njëra klasë në tjetrën. Bashkëpunimi me komunitetin duhet të jetë I planifikuar dhe në funksion të arritjes së objektivave të shkollës. Shërbimi psikologjik duhet të jetë I planifikuar dhe I dokumentuar.

×