Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indicadores de calidad de la atención en salud

452 views

Published on

BIBLIOTECA NACIONAL DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
Observatorio de Calidad de la Atención en Salud

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indicadores de calidad de la atención en salud

 1. 1. 2324356789983594
 2. 2. 73
 3. 3. 389
 4. 4. 5 7
 5. 5. 78943
 6. 6. 9
 7. 7. 74996783794
 8. 8. !## $%' ()*+,-.//(0)13,4()-(/5-,+64-6/53(-5- -89:;::=; ?ABCDEFGHEIJKLMFGNBOJPGMG?GQG?BHGHEJDBEJHERJBJHBNGHLMHENG?BHGHNLFLSTJG UVWXWYXZWX[V]YWV^YY^XWYW_`VaX[bVcY[YXWVZ]XdXY[e[VYaWVUVfg[YUXVZ]gh FLJBDLMBiGM?LCPMLNECLCHEFEjLMGHE?GNG?BHGHklmVnXa]VZg][YacgaXo^VaWVdXZXXgZVapqga gZVc]ga^YbVaagZr s`VV^XZWXYWg[WVY^XWYWaVWVdXZYgUg`ZYUVWXWYXZWX[V]YaXtZXdXY_`Vm Y`Z_`V^YUYhg[c[gcg[XuZWVa`bY[XYXuZaVYVnc^XYWYcg[dY]g[VaYagXYWga Y^YY^XWYWWV^YY]VZXuZv]YUoXwZxYhdY]g[VaY`aY^Va_`Vc`VWVZVa]Y[ YagXYWgaYg][gadY]g[Vamcg[^g`Y^aXVUc[VVaZVVaY[Xg[VY^XyY[YZe^XaXa Y`aY^cY[YYdX[UY[_`VVdV]XbYUVZ]VaVWXg`ZYdY^^YWVY^XWYWpz`YZWg^Y UYhg[c[gcg[XuZWV^YbY[XYXuZWV^XZWXYWg[Va]eVnc^XYWYcg[dY]g[Va WXdV[VZ]VaY^YY^XWYWWV^YY]VZXuZmZgVa`Zo`VZXZWXYWg[WVY^XWYWp {t`Y^UVZ]VWVoVVZ]VZWV[aV_`V^YY^XWYWVaU`^]XWXUVZaXgZY^hcY[Y^YUVWXXuZ WVa`gUcg[]YUXVZ]gWVoVZ]gUY[aVVZgZaXWV[YXuZWXdV[VZ]VaUVWXXgZVap| }^XZWXYWg[WV Y^XWYW tVZV[Y^UVZ]V aV WXaV~Y cY[Y XWVZ]XdXY[e[VYaWV UVfg[YUXVZ]ghUgZX]g[XyY[Va]Vmcg[^g`Y^ZgVaWVVn][Y~Y[_`V^ga[Va`^]YWga XZXXY^Va_`VY[[gfVV^XZWXYWg[U`Va][VZ`ZYaX]`YXuZZgWVaVYo^VWVaWV^Y cV[acV]XbYWV^YY^XWYWWV^YY]VZXuZp €‚=ƒ:„…8†ƒ:;…:‡…€8ƒ…8‡†:…‡… zgZaV`VZ]VUVZ]VgZ^gc^YZ]VYWgVZ^YWVdXZXXuZYZ]V[Xg[maVVZ]XVZWV_`V^ga XZWXYWg[VaWVY^XWYW]XVZVZ`Zc[gcuaX]gWgo^Vr lpˆ[gbVV[XZdg[UYXuZ_`VaVY][YyYWg[YWV^YY^XWYWWV^YY]VZXuZVZV^aXa]VUYh cV[UX]Y^Y[VdV[VZXYXuZYZXbV^ZYXgZY^h‰gXZ]V[ZYXgZY^p |pˆ[gUgbV[c[gVagaWVUVfg[YUXVZ]gVZ^YaXZa]X]`XgZVa Šg]gWga^gaXZWXYWg[Va`Uc^VZY^UXaUg]XVUcg^gaWgac[gcuaX]gamhVa]gWVoVaV[ ]gUYWgVZgZaXWV[YXuZW`[YZ]VV^YZe^XaXap ˆg[VaYUXaUY[YyuZVZ^gaaXa]VUYaWVXZdg[UYXuZcY[Y^YY^XWYWaV`]X^XyYZ]YZ]gr ‹ŒŽ‘’“”–”‘”“Œ’“—Ž”˜’‘” }Z^ga`Y^VaV^WY]gVadeX^UVZ]VbV[XdXYo^Vhc`VWVWY[XZdg[UYXuZYV[YWV^ gUcg[]YUXVZ]gWV^YY^XWYWVZV^aXa]VUYgVZ^YXZa]X]`XuZp
 9. 9. 2324356789983594
 10. 10. 73
 11. 11. 389
 12. 12. 5 7
 13. 13. 78943
 14. 14. 9
 15. 15. 74996783794
 16. 16. !## $%# ()*+,-*./012-1-*.10)3-241560*--,7+8- 9:=?@ABBA@CBABDEFB:?EAGBHIAG=JAIEAKBGB@KIBHEFI=LMBI=N@B =:AFACB:FBOFEBMAIAGBAFAIMI=?B=GBCBP=IACEB:F=GBA?AEGAGB:A E:FEF@?E=:BQ RH@ACB:FBB:B?BAIE=B:FB:GBIN@BF=G=MI=?B=GBGBAII==GB@:EFBCAGB E:S=ICA?ET:LMAAM=I@:ABFAMAE:E?EAGBCBP=IAGBUVWUXYZ[X]U^_`abUcWdc_efUgac_ ]U^_`_^Z]_]]U^]_WaL=?@AFACKEh:GBKBBIF=CAG=B:?=:EGBIA?ET:B:BC=CB:F= GBA:iEEQ jklmnopqporpotlrnupnvqplkorpovqtnpqp 9:B?A=GBAC=:EF=IEwA?ET:GBA?AEGAGGBAAFB:?ET:B:A@GLAMI=MEBGAGB GBBAKBMAIA@:K@B:E:GE?AG=IGB?AEGAGLGBSE:EGAM=IBxB?IBF=yzyyGB{zz|}e M=IAEFBIAF@IA?EB:F~SE?AB:BFBCAL=:€ -3+*0‚ƒ„AE:S=ICA?ET:BIiJiEGAB:ACBGEGAB:N@BBSB?FEJACB:FBMIBB:FB AMB?F=?B:FIABGBA?AEGAGQ ….)†+-2+3+*-*ƒB:?@A:F=CEGB?AEGAGB:F=GAAE:FA:?EAB:A?@ABBA AME?AGAQ ‡†0,7+8+*-*ƒACBGEGAB:A?@AB?=:FEF@eAB:CBGE=MAIAGBAFAIMI=?B= GBCBP=IACEB:F=GBA?AEGAGQ
 17. 17. 2324356789983594
 18. 18. 73
 19. 19. 389
 20. 20. 5 7
 21. 21. 78943
 22. 22. 9
 23. 23. 74996783794
 24. 24. !## $%## '(*+*,'-./'+0123-.4+506.3.(.4.(+/.//'(*+*,'-. 27(+8.,23+2/'8.3.0,9./'4.(+/.//'(..,'04+50'0 *.(:/ ;?@ABCDEBFGHIJCDK?LGDM@NDJ?I@ODGABDEIBGBOJIPBKAIEB;QDNDK?LGPRBE?@BSI EB?@ABCDTU?VDAIJ?IEBWDJDGAXDEBYD?EDEZTWY[EB@DJJIDEIOIJBYIG@IJK?I YDGDE?DGYINGK?YBGAJIEBWB@A?LG]I@O?ADDJ?D^_ND?CBE`HNBDKAND?aDEIKIGI@ EB@DJJII@BGBDJABEBDCIG?AIJ?aDK?LGEBDKD?EDE OJICIQ?EIOIJDFG?K?DA?QD ?GABJGDK?IGDEB ?GE?KDEIJB@OJICIQ?EI OIJD FGABJGDA?IGDIK?BAPHIJ_ND?AP?G ]BDAbKDJBZF_ND[POJICNVDEIDAJDQc@EBDRB@INK?LGdeefEBghhf`JBVDCBGADJ?D EBiBKJBAIdhddEBghhfjkI@BBCBGAI@KBGAJDB@EB?@ABCDEBFGHIJCDK?LGODJDD YD?EDE@IGl 6mnopqrsntuv*rqsuwxtu+yznmwx{rpyoxmxvx{xvrtxt kI@@?@ABCD@EBKD?EDE@IDCBGAB@B|N@A?H?KDGBGDCBE?EDBG}NBOBJC?ADGIUABGBJ JB@NADEI@BGDCB|IJDEBDDABGK?LGBG@DNEKBGAJDEDBGBN@NDJ?I`PB@AD@CB|IJD@ ~€ƒ„~…†…‡ˆ‰Š‹Œ‹‡‰~‰††Š„†Ž„ˆ†~„‹‰‘’†Š‹“€‰†DEDBGbBKbI@P ~‰Š„†”• ;?@ABCDEBFGHIJCDK?LGODJDDYD?EDEUN@KDDODJA?JEBD?GHIJCDK?LGEBKD?EDE VBGBJDEDBGB?@ABCDTU?VDAIJ?IEBWDJDGAXDEBYD?EDEEBD–ABGK?LGBGDNE IHJBKBJDI@DKAIJB@D?GHIJCDK?LGPI@JBKNJ@I@GBKB@DJ?I@ODJD}NBB@ADVB@A?LG@BD OI@?UBj BV—GIB@ADUBK?EIOIJDRB@INK?LGdeefEBghhf`BOJIOL@?AIEBFYB@l djRBD?aDJB@BVN?C?BGAIPBQDNDK?LGEBDVB@A?LGEBDKD?EDEEBDDABGK?LGBG @DNEBGB?@ABCDTU?VDAIJ?IEBWDJDGAXDEBYD?EDEEBD–ABGK?LGBGDNEj gj˜J?GEDJ?GHIJCDK?LGDI@N@NDJ?I@ODJDBBV?J?UJBCBGABKIGUD@BDDKD?EDEEB I@@BJQ?K?I@`EBCDGBJD}NBONBEDGAICDJEBE?K?IGB@?GHIJCDED@BGBCICBGAI EBB|BJKBJI@EBJBKbI@}NBODJDBI@KIGABCODB?@ABCDWBGBJDEBBVNJ?EDE IK?DBGDNEj ™jTHJBKBJ?G@NCI@ODJDDJBHBJBGK?DK?LGOIJKD?EDE}NBOBJC?ADCDABJ?D?aDJI@ ?GKBGA?QI@EBOJB@A?V?IEB?@ABCDj 'qsmš{sšmxuy{xq{xtx YIG@BKNBGABCBGABKIGBOJ?GK?O?IEBBH?K?BGK?DEBH?G?EIBGBiBKJBAIdhddEBghhfl ‘›€ …‡„ƒ‹Ž‰…† †„Ž‰Š Ž‰ ‹Œ„…‰‡‹“ ˆ †‰ œŠ‹Žƒ‰…‰ Ž‰ ‰Žˆ‰‡‹“ ž CB|IJDC?BGAIEBDKD?EDEEBDDABGK?LGBG@DNEPEBUBNA??aDJ@BD?GHIJCDK?LG}NB †‰…‡„ƒ‹Ž‰~‰”Ÿj;FYbD@?EIE?@BSDEIKIGNGDB@AJNKANJDBGKD@KDEDEBADCDGBJD }NBl
 25. 25. 2324356789983594
 26. 26. 73
 27. 27. 389
 28. 28. 5 7
 29. 29. 78943
 30. 30. 9
 31. 31. 74996783794
 32. 32. !## $%#! ())*+,)-./0-+1+,23)4.5)6.3.3)+78069.1+:7; .+78069.1+:7=2)/)/0-+1+,)/).,+-?.6.-.5)/,+:73)-.1.-+3.3@ A)69+,.=2) . -0/3+8)6)7,)/7+*)-)/3)-/+/,)9. /) ?2)3.7 2,+-+B.60,60/ +73+1.306)/=2)/).3.?,)7.-./7)1)/+3.3)/)/?)1C8+1./3)-.5)/,+:73)-. 1.-+3.3/+7=2)5)7)6)71075)/,+:7)7.=2)--./D6)./)7-./12.-)/70/07,+-)/@ .3)8+7+1+:73)-.)/,621,26.)71./1.3.E?-.7,).-.0?)6.1+:73)-(FG)7,6)/7+*)-)/H IJKLMOLPQRJSQTUVOLMWJWSLPVX Y7)/,)7+*)-/)2Z+1.7-0/+73+1.306)/,6.B.306)/3)-.1.-+3.3)7)-/+/,)9.;-0/ 12.-)/3)Z)7/)6?6)8)6+Z-)9)7,)3)6)/2-,.3003)6)/2-,.30+7,)69)3+00)7 .2/)71+.3).9Z0/3)?601)/0107.-,.1066)-.1+:7/0?06,.3.)7-.)*+3)71+.107 )-6)/2-,.30@[)Z)7/)6?010/+73+1.306)/;/073)8+7+30/?06)-+7+/,)6+03)-. A60,)11+:7(01+.-]?.6./2.7D-+/+/)727107,)4,0?.6,+12-.6)/6)109)73.Z-)/)6 3)/.56)5.30/3).12)630.-9)71+07.30107,)4,0@ 0/+73+1.306)/3)-7+*)-3)907+,06C.3)-/+/,)9./076)?06,.30/.-+7+/,)6+03) -. A60,)11+:7 (01+.-/)9)/,6.-9)7,) ?06-./ +7/,+,21+07)/ . ,6.*^/ 3) -. (2?)6+7,)73)71+._.1+07.-3)(.-23]/07?2Z-+1.30/?.6.6),60.-+9)7,.1+:7.- `a`bcdeebgehi`jckelekemcdnbaoepqrejgsjcteujsvjckwZ/)6*.,06+03) G.-+3.3@ x.9Z+^78069.7?.6,)3))/,)7+*)-27562?0?.6,+12-.63)+73+1.306)/H-0/ +73+1.306)/3).16)3+,.1+:7;-0/12.-)//)6D73)0Z-+5.,06+06)?06,)?06?.6,)3)-./ +7/,+,21+07)/.16)3+,.3./]3)-./+7/,+,21+07)/)4?06,.306./3)/)6*+1+0/3)/.-23; .,6.*^/3)-)7,).16)3+,.306@Y/,0/+73+1.306)//+6*)7)-?60?:/+,03)30129)7,.6 -.1.-+3.3/2?)6+063)-./+7/,+,21+07)/.16)3+,.3./]/)6*+63)6)8)6)7,)/?.6.-. 6)8)6)71+.1+:7109?),+,+*.3)-./+7/,+,21+07)/)4?06,.306./3)/)6*+1+0/3)/.-23@ IJKLMOLPQRJSQTUVLySLTRVX z069.7?.6,)3))/,)7+*)-.=2)--0/+73+1.306)/3)1.-+3.3=2)/)?60?07)7] 2,+-+B.7 )7,6) -0/ 3+*)6/0/ .1,06)/ 3)-({|G;)7 )-9.610 3) /2/ 109?),)71+./?.6.907+,06+B.6-0/./?)1,0/3)-.1.-+3.36)-.,+*0/./2/ 6)/?)1,+*0/60-)/@ A.6.)/,)7+*)-,.9Z+^7/)6)109+)73.2,+-+B.6?6)8)6+Z-)9)7,)+73+1.306)/3) 6)/2-,.308+7.-0+7,)69)3+00)7/2.2/)71+.3)?601)/0107.-,.1066)-.1+:7; 3)90/,6.3.?06)*+3)71+.;107)-6)/2-,.30@ Y7)/,)7+*)-/))712)7,6.7-0/+73+1.306)/2,+-+B.30/)7,6)?.5.306)/] ?6)/,.306)/?.6.-.907+,06+B.1+:73)-.1.-+3.33)-0//)6*+1+0/Z6+73.30/)7 )-9.6103)/2/.12)630/107,6.1,2.-)/;-0/+73+1.306)/3).-)6,.,)9?6.7. 6)-.,+*0/.-01.-+3.33)-..,)71+:7)7,6)0,60/@
 33. 33. 2324356789983594
 34. 34. 73
 35. 35. 389
 36. 36. 5 7
 37. 37. 78943
 38. 38. 9
 39. 39. 74996783794
 40. 40. !## $%#' ()*+)-./-01/+23))+./34-.-/+)5-62373.*38+25+)/-4323.*3)10*+23)9832+ )-37823/363.*+7123.0+.)-/3210-:.51)823;-)-+.3)/3582-.0-8-+/3 34-0-3.0-1912*0=5+?/35@3023*+ABAA/3CBBD95+0=15)-E.-4-01F=3/363 3;-*12)351)+5-0-*=//3517-)71-.4+2710-:.8+2/-4323.*3)10*+23)3. /-4323.*3) 4+271*+) + 3. 4+271*+) F=3 /-4-323. 53;373.*39832+ F=3 0+.E3)*-+.1.5+))-)*371)/3-.4+2710-:.G ()230+73./1653F=35+)/-4323.*3)10*+23)F=3+8321.3.3)*3.-;35/3 7+.-*+21*+73.0+7+234323.*3)5+)-./-01/+23)/3015-/1/8=65-01/+)3.51 HIJKJMNOPQRSJTRUKRVQNSJWNXYWRSJWVZN[WNK]U[NZ^JQVZRVWN_JKRWJW` abcdegdhijbkilmnbjkdljno p+271.812*3/33)*3.-;35/+)*-8+)/37+.-*+2-q10-:.r s+)-./-01/+23)/3015-/1/ s+)3;3.*+)1/;32)+)F=3)3;-E-51.15-.*32-+2/351-.)*-*=0-:. (.3)*3.-;35/37+.-*+21)+./3=*-5-/1/1/37t)/35+)-./-01/+23)/3 23)=5*1/+4-.15+-.*3273/-+95+)-./-01/+23)/382+03)+u3)*2=0*=21F=3 8327-*1.v1032)3E=-7-3.*+15+)82+03)+)/373w+21/351015-/1/3.51 +2E1.-q10-:.G xE=1573.*351y3)+5=0-:.ADzB3)*16530351+65-E1*+2-3/1//3;-E-5123;3.*+) 1/;32)+)15-.*32-+2/351-.)*-*=0-:.981210=u1E3)*-:.)3v1.82+7=5E1/+5+) H{RYNJORNYQV[|JZJ KJ RO|KNONYQJSR}Y WN KJ ~VKQRSJ WN €3E=2-/1/ /35 ~JSRNYQN? KJ H‚ƒJ Q„SYRSJ WN TƒNYJ[~ZPSQRSJ[NY IN…ƒZRWJW WNK ~JSRNYQN†G ‡523)830*+)33.*-3./3F=30=1./+)3;-E-51.3;3.*+)1/;32)+)3.35 0+.*3ˆ*+/34-.-/+8+251‰+5*-01/3€3E=2-/1//35‰10-3.*3r s1-.)*-*=0-:.*-3.3515-632*1//3353E-23.*23)-;-E-51*+/+)5+)*-8+)/3 3;3.*+)1/;32)+)F=38=3/1.823)3.*12)3+15E=.+)3.812*-0=512 /383./-3./+/351.t5-)-)/32-3)E+G s1-.)*-*=0-:..+*-3.3515-632*1//3.+;-E-51251+0=223.0-1/33;3.*+) 1/;32)+)95+0=15173.1q151)3E=2-/1//3511*3.0-:.15810-3.*3G (53;3.*+1/;32)+)3/34-.38+251*2-1/1851.*31/13.5+)5-.317-3.*+) 122-6173.0-+.1/+)rv1u/1Š+93)*33)1*2-6=-6531511*3.0-:.3.)15=/ u3)-.;+5=.*12-+G
 41. 41. 2324356789983594
 42. 42. 73
 43. 43. 389
 44. 44. 5 7
 45. 45. 78943
 46. 46. 9
 47. 47. 74996783794
 48. 48. !## $%#' ()*+,+)- /0123453163731634013940143:60;3=1=;03139?@/A39B6=C0B9BB6314=D1312B95;E 9B45B923316=31;34070514016=150F53CB;32;39B:A0704=D1G:A3C314=D1HB26B9B A3HBI=9=6B4=D1G;32;39B:A326B4=D1HB26B39B23J5AB7=3160KE902=1;=4B;0A32;391=C39;3 701=60ALB;392=2637BE23HB1BJA5:B;03145B6A0;07=1=02E90245B932:53;31;=C=;=A23 3125I;07=1=02B9=163A=0A;332602902=1;=4B;0A32:53;3123ABJA5:B;02:0A637B2M NOPQRQOTUUVWQXQYQZ[Z]^O_`aRQZ[Z b02=1;=4B;0A32=1495=;02313263;07=1=03CB9cB19B73;=;B319B45B9902 23AC=4=02:A326B;02230A343131397073160313945B9201A3F53A=;02:0A39 525BA=0G201:A0C=26022=1IBAA3AB2F53;==45963139B44320Bd2602:0A:BA63;39 525BA=0e5225I;07=1=02201f44320G?:0A651=;B;e NOPQRQOg[YQZ[ZhiURQU[ j1;=4B;0A32F53;363A7=1B131F5d73;=;B:A0432024AL6=402:BAB9BB6314=D1;39 :B4=316323HB1;B;040AA346B73163e5225I;07=1=022013346=C=;B;;39B B6314=D1G3=4=314=B;39BB6314=D1e NOPQRQOkVla_QZ[ZZVYm[UQVR`V b02=1;=4B;0A3240AA32:01;=31632B3263;07=1=0E6=31314070:A0:D2=60=;316==4BA 31F5d73;=;B9BB6314=D123HB;B;040123J5A=;B;:BAB39:B4=3163en13263 ;07=1=0 23 =1495G31 902 F53 :3A6313431 B9;07=1=0 @3A314=B ;39o=32J0 401637:9B;02319Bo320954=D1pqqr;3sttre NOPQRQOuv^V_QVRUQ[ZVY[T`VRUQwR b02=1;=4B;0A32;33263;07=1=03CB9cB19B73;=;B319B45B99BB6314=D1312B95; HB2B6=234H09B2:3A43:4=0132;39525BA=0G3260HBJ313AB;093B96B;31d263e x3I3607BA23314012=;3AB4=D1;5AB16339B1y9=2=29B73;=;B319B45B99B2 :3A43:4=0132201B346B;B2:0A9B23z:346B6=CB2;39525BA=0e5225I;07=1=02201 :3A43:4=D1G93B96B;e {|}~-€|€|,)*+,+‚, bB22=J5=316322019B2A3J9B2B;0:6B;B2:BABH07090JBA9B;3107=1B4=D1;3902 =1;=4B;0A323139=2637B;3j10A7B4=D1:BAB9B/B9=;B;M h[W[ƒn940143:60;36B2B326yB204=B;04019BAB:=;3„0C3904=;B;;34B7I=0;3 5131D7310E:0A906B160391573AB;0A;3I323A9B3z:A32=D1;3514B7I=0 A32:3460;39B045AA314=B;33C31602F53B346B19B4B9=;B;;39BB6314=D131 =1;=C=;5023151:3AL0;0;36=37:0G39;3107=1B;0A;3I3A393…BA9B:0I9B4=D1B A=32J0;3:A32316BA6B94B7I=0B7=6B;;3323:3AL0;0e
 49. 49. 2324356789983594
 50. 50. 73
 51. 51. 389
 52. 52. 5 7
 53. 53. 78943
 54. 54. 9
 55. 55. 74996783794
 56. 56. !## $%#' )*+,+*-./012345678953:8;467;8=275=85?6785896857:?5467;@89A42=7;8 BCCD E,+*FG0.HIH12345679424;42=8;J=?24K388:?68;8A98L494:86?648594234994 4=852?M58N;?564648594:86?6485K388;8K3?8;8DO87N=?8584=;4PQ689 2923976835R;7:86?7D STUV*+183=?9?W48=46857:?542?M5234567896857:?5467;8B@89A42=7;8 BD XIY/012345678ZR;84354;8942?M585=;867R7N942?7586?A8;85=8@R7;94 =45=78953:8;467;578=275=85?6785896857:?5467;D []^_`]abcdceaeeg^_gh i942=7;4923498j4;8R754N?9?W467689;8R7;=88=472?4674946?R75?N?9?646 6894?5A7;:42?M5k494;8R754N?9?646689R;7287@49688:R8l76823942=7; R3868j?R7=Q=?24:85=88ZR9?24;94:4@7;R;7R7;2?M56894P4;?42?M5k97K3868N8 8;P8;?A?24674R4;=?;689459??2434968927:R7;=4:?85=7689?56?2467;D m568R856?85=8:85=86894;8R754N?9?646689;8R7;=8 8R7?N98?685=?A?24; 24348ZR9?24=?P4857=;7no42=7;n8ok646494?5=8p;49?646689R;728768 4=852?M5854936D q_ecrcsasct` u4;48A82=768947;68542?M56897?56?2467;88j48=4N982?6794?p3?85=8=4Z757:J4 R4;497?56?2467;86895?P8968:75?=7;J4689?=8:4v w4R;?:8;498=;4?685=?A?2494;8R754N?9?6468589;8R7;=8689?56?2467;vmR4;4muO @iR4;4ixuyDi589?5=8;?7;6894muO76894ixuyR386854p;8p4;898=;4R4;4 ?685=?A?24;898;P?2?77;8468942349R;7P?858597?56?2467;8k858=824757 84p;8p489R35=7688R4;42?M5D i9R;?:8;5z:8;7?685=?A?248967:?5?7vBR4;44228?N?9?646{7R7;=35?646k|R4;4 249?646=Q25?24k}R4;48p3;?646689R42?85=8@~R4;48ZR8;?852?468944=852?M5 i98p35675z:8;7?685=?A?24897;685275823=?P7689?56?2467;8=4N982?678594 87932?M5B~~€68|CC€@{785892349j4?67?5293?678594y?N9?7=82442?7549 68m56?2467;868‚49?6466894x=852?M585O4936D ‚345678=;4=868?56?2467;827:R38=7k;839=45=868944p;8p42?M56864=7 4 R4;=?;68 7=;7 ?56?2467;8kRD8Lv7R7;=35?646 68 94 27539=4 :Q6?24 8R82?49?W464k8R38684p;8p4;7=;76Jp?=7K38?685=?A?24;24643576897 ?56?2467;8 K38 275A7;:45 894p;8p467Dmp349:85=8 234567 8 ;849?28 684p;8p42?M5689?56?2467;D
 57. 57. 2324356789983594
 58. 58. 73
 59. 59. 389
 60. 60. 5 7
 61. 61. 78943
 62. 62. 9
 63. 63. 74996783794
 64. 64. !## $%#' ()*+,-/0112-+30 5689:;89=?= @AA@BA = ;8 =:B=9A;ACD8 EF= =G6?= HI8J8K;=6EF= @ALFB=M=;8N;66B=;@A9:AJ?89=?AB=FB@8BAJO:AJ;A@F8;:8J8 PQRSTUTUVWXUVYWZXYX[PYQWVZVZYRSQUXTWXV]V^YWYUSUV_YTRVWXVZYVZWVPVZTUYQ UVT`YaTUTb[ZXVZSQUUYVZcQd efYZXVW_TUYTZRVXQ]Q`QcgTZSTUTUVT`YaTUTb[ZXVSQUUYVZcQh ijXQ]QZ]VVZXTW]TUYaTPYkW]VXTZTZl]YUVPXQmnQYW]YUVPXQoUVPQRVW]T]QZ VW`TpVZQ`[PYkWmqqrdlsVUV`S[WXQmdt]V`uWVfQo ijXQ]QZvTZT]QZVWcU[SQZUV`TPYQWT]QZSQU]YTcWkZXYPQlwpxoW[V_Q ]VZTUUQ``QUVT`YaT]QVWV`yzw{|UVPQRVW]T]QSTUT`TZYWZXYX[PYQWVZ}d ~-2€22‚€ƒ-*„…1†‡-+ eW[WZYZXVRT]VRQWYXQUYaTPYkW`QZ[RvUT`VZˆZQWR[|‰XY`VZSTUTh pV^VUVWPYTUZVd Š`TWXVTURVXTZ]VRVbQUTRYVWXQd w[gTSTUT]VZTUUQ``TUTPPYQWVZSTUT]YZRYW[YU`T_TUYTvY`Y]T]d ‹QQvZXTWXV]VvVWXQRTUZVT`c[WTZSUVPT[PYQWVZT`VZXTv`VPVU[W[RvUT`h ŒQZ[RvUT`VZ^YbT]QZSTUT RVbQUTRYVWXQ ]VvVW ZVUSQZYv`VZ]V ZVU T`PTWaT]QZd xVvVV_YXTUZV^YbTU[RvUT`VZSTUT`QZYW]YPT]QUVZvTZT]QZVWv‰Z[V]T TPXY_TZYWQZVPQWQPVV`Z[vUVcYZXUQ]V`ZYZXVRT]V]VXVPPYkWd Ž‘’“”•’–—–˜–™š“›œ•—•–ž‘œ˜’“Ÿ‘••ž•˜ ¡‘•Ÿ¢“’–Ÿ£–—•¤“˜£—“——•˜“¥’•ž£¦ž•ž§“˜œ—•ž•˜¢šžœ˜–¨©’’›¨ªª”›‘«”£ž›Ÿ–’•£–ž‘–£“˜«™–¢«–ª•¢’”•—£“ª¬­®¥¯°ª£ž££–™œ£“¯°«©’”±²³´µ¶·¸º»¼¶½¾¿º·Àº¾ÁºÂÀ÷ľ´Äº¿¶·Ä¶Å¾Ä¸´ÆÇ»¼ºº·º¿È¶ÂÀºµ¾ÄºÉ·Ê¸´µ¾Å¶Ë·Ì¾´¾¿¾Í¾¿¶Ä¾Äº¼À¶¿¶Î¾Ì¾´¾º½¶À¾´¿¾Å¸·Ê¼Â¶Ë·Å¸·º¿ÁºÂÀ÷ľ´ÄºÏ¾Ð¶¿¶À¾Å¶Ë·Æ¸º¿ÁºÂÀ÷ľ´Äº¾Å´ºÄ¶À¾Å¶Ë·Æ

×